تعديل الهيدر

3 مشترك

اذهب الى الأسفل

تعديل الهيدر Empty تعديل الهيدر

مُساهمة من طرف لاتنسى ابدا ذكر الله الثلاثاء 15 فبراير 2022 - 16:12

السلام عليكم ورحمة اللهـ وبركاته
اريد دمج قالب الهيدر
الكود:
<!DOCTYPE HTML>
<html lang="{L_LANG_HTML}">
<head>
    <meta charset="{S_CONTENT_ENCODING}" />
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=no" />
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING}" />

    <!-- BEGIN switch_canonical_url -->
    <link rel="canonical" href="{switch_canonical_url.CANONICAL_URL}" />
    <!-- END switch_canonical_url -->

    {META_FAVICO}
    {META}
    {META_FB_LIKE}

    <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>

    {T_HEAD_STYLESHEET}

    <meta name="theme-color" content="{GG_THEME_COLOR}" />

    <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
    <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />

    <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
    <!-- BEGIN switch_recent_jquery -->
    <script src="{JS_DIR}jquery1.9/jquery-migrate-1.4.1.js" type="text/javascript"></script>
    <script src="{JQUERY_DIR}browser/v1.0/jquery.browser.min.js" type="text/javascript"></script>
    <script src="{JQUERY_DIR}support/jquery.support.js" type="text/javascript"></script>
    <!-- END switch_recent_jquery -->

    <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>

    <!-- BEGIN switch_fb_login -->
    <script src="{switch_fb_login.JS_FB_LOGIN}" type="text/javascript"></script>
    <!-- END switch_fb_login -->

    <!-- BEGIN switch_ticker -->
    <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
    <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
    <!-- END switch_ticker -->

    <!-- BEGIN switch_ticker -->
    <script type="text/javascript">
        //<![CDATA[
        $(document).ready(function () {
            Ticker.start({
                height : {switch_ticker.HEIGHT},
                spacing : {switch_ticker.SPACING},
                speed : {switch_ticker.SPEED},
                direction : '{switch_ticker.DIRECTION}',
                pause : {switch_ticker.STOP_TIME}
            });
        });
        //]]>
    </script>
    <!-- END switch_ticker -->
    <script type="text/javascript">
        $(document).scroll(function() {
            var y = $(this).scrollTop();
            if (y > 164) {
                if($('.btn-fixed').find('.btn-fixed-txt').length !== 0){
                    $('.btn-fixed').addClass('btn-scrolled');
                }
            } else {
                if($('.btn-fixed').find('.btn-fixed-txt').length !== 0) {
                    $('.btn-fixed').removeClass('btn-scrolled');
                }
            }
        });
    </script>
    <!-- BEGIN switch_report_popup -->
    <script type="text/javascript">
        //<![CDATA[
        $(document).ready(function () {
            report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
            if (report != null) {
                report.focus();
            }
        });//]]>
    </script>
    <!-- END switch_report_popup -->
    <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
    <script type="text/javascript">
        //<![CDATA[
        $(document).ready(function () {
            pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
            if (pm != null) {
                pm.focus();
            }
        });
        //]]>
    </script>
    <!-- END switch_enable_pm_popup -->
    <!-- BEGIN switch_login_popup -->
    <script type="text/javascript">
        //<![CDATA[
    var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH},
    logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = true, logInBackgroundClass = false;

    $(document).ready(function () {
        $(window).resize(function () {
            var windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
            var popupWidth = $("#login_popup").width();
            var mypopup = $("#login_popup");

            $("#login_popup").css({
                "left": windowWidth / 2 - popupWidth / 2
            });
        });
    });
        //]]>
    </script>
    <!-- END switch_login_popup -->

    {RICH_SNIPPET_GOOGLE}
    {HOSTING_JS}

    <!-- BEGIN google_analytics_code -->
    <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id={G_ANALYTICS_ID}"></script>
    <script>
        window.dataLayer = window.dataLayer || [];
        function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
        gtag('js', new Date());
        gtag('config', '{G_ANALYTICS_ID}', {'anonymize_ip': true, 'store_gac': false, 'cookie_expires': 13 * 30 * 24 * 60 * 60});
        <!-- BEGIN google_analytics_code_bis -->
        gtag('config', '{G_ANALYTICS_ID_BIS}', {'anonymize_ip': true, 'store_gac': false, 'cookie_expires': 13 * 30 * 24 * 60 * 60});
        <!-- END google_analytics_code_bis -->
    </script>
    <!-- END google_analytics_code -->

    <link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons" />
    <style>
        #logo-text {
            max-width: calc(100% - 150px);
        }

        .forum-description img {
            max-width: calc(100% - 15px);
        }
    </style>
</head>

<body id="top">
<!-- BEGIN switch_login_popup -->
<div id="login_popup" class="block-subtle" style="z-index: 10001 !important;">
    <div class="headline">
        {SITENAME}
        <button title="{L_LOGIN_CLOSE}" id="login_popup_close"><i class="material-icons">close</i></button>
    </div>
    <div id="login_popup_content">
        <div id="login_popup_message">
            {LOGIN_POPUP_MSG}
        </div>
        <br />
        <div id="login_popup_buttons">
            <!-- BEGIN switch_quick_login -->
         <div class="mt10">
            <div class="social_btn">
               <!-- BEGIN fb_quick_connect -->
               <div class="fb-login-button"></div>
               <!-- END fb_quick_connect -->
               &nbsp;
               <!-- BEGIN topicit_quick_connect -->
               <div class="ti-connect"></div>
               <!-- END topicit_quick_connect -->
            </div>
         </div>
            <br/>
            <!-- END switch_quick_login -->
            <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
                <input type="submit" value="{L_LOGIN}" class="btn btn-default" />
                <input type="button" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" class="btn btn-default" />
            </form>
        </div>
    </div>
</div>
<!-- END switch_login_popup -->

{GREETING_POPUP}

<!-- BEGIN inactive_users_modal -->
<div id="inactive_popup" class="block-subtle" style="z-index: 10000 !important;">
    <div class="headline">
        {inactive_users_modal.L_MODAL_TITLE}
        <button title="{inactive_users_modal.L_CLOSE}" id="inactive_popup_close"><i class="material-icons">close</i></button>
    </div>
    <div id="inactive_popup_message">
        {inactive_users_modal.L_MODAL_BODY}
    </div>
    <br />
    <div id="inactive_popup_buttons">
        <button id="inactive_popup_url" class="button1">{inactive_users_modal.L_MODAL_BUTTON}</button>
    </div>
</div>
<script type="text/javascript">
    $('#inactive_popup #inactive_popup_close').on('mouseup', function () {
        document.cookie = "modal_require_activation_closed=1; max-age=86400*15; path=/;";
        $('#inactive_popup').hide(50);
    });
    $('#inactive_popup #inactive_popup_url').on('mouseup', function () {
        document.cookie = "modal_require_activation_closed=1; max-age=86400*15; path=/;";
        location.href = '{inactive_users_modal.U_MODAL}'
    })
</script>
<!-- END inactive_users_modal -->

<!-- BEGIN switch_like_popup -->
<div id="like_popup" class="block-subtle" style="z-index: 10001 !important;">
    <div class="headline">
        {SITENAME}
        <button title="{L_LIKE_CLOSE}" id="like_popup_close"><i class="material-icons">close</i></button>
    </div>
    <div id="like_popup_message">
        {LIKE_POPUP_MSG}
    </div>
    <br />
    <div id="like_popup_buttons">
        <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
            <input type="submit" value="{L_LOGIN}" class="btn btn-default" />
            <input type="button" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" class="btn btn-default" />
        </form>
    </div>
</div>
<!-- END switch_like_popup -->
<header>
    <div id="main-menu-btn">
        <i class="material-icons">menu</i>
    </div>
    <a id="logo-link" href="{U_INDEX}">
        <div id="logo">
            <!-- BEGIN switch_logo_mob -->
            <img src="{switch_logo_mob.LOGO_MOB}" alt="{L_INDEX}" loading="lazy" />
            <!-- END switch_logo_mob -->
        </div>
        <!-- BEGIN switch_h1 -->
        <span id="logo-text">{switch_h1.MAIN_SITENAME}</span>
        <!-- END switch_h1 -->
    </a>
    <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
    <a href="{S_LOGIN_ACTION}" class="button">{L_LOGIN}</a>
    <!-- END switch_user_logged_out -->
    <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
    <a href="javascript:void(0)" id="header-user"></a>
    <a href="javascript:void(0)" id="header-notif"><i class="material-icons">notifications</i></a>
    <!-- END switch_user_logged_in -->
    <form method="get" action="{ACTION_SEARCH}" id="search-main">
        <input type="text" name="search_keywords" maxlength="128" placeholder="{L_SEARCH}" />
        <button type="submit"><i class="material-icons">search</i></button>
    </form>
    <ul id="header-navigation">
        <li><a id="navigation-home" href="{NAVIGATION_HOME}"><i class="material-icons">apps</i>{L_FORUM}</a></li>
        <li><a id="navigation-recent" href="/latest"><i class="material-icons">comment</i>{L_TOPICS}</a></li>
    </ul>
</header>

<div id="main-menu" class="hidden">
    <div class="main-menu-headline">{SITENAME}</div>
  <br /><br />
   <div class="xdline">
 <a href="https://www.theb3st.com/h5-page"><i class="material-icons">bubble_chart</i>&nbsp;الأوسمة</a>
 <br /><br />
   </div>
   <div class="xdline">
 <a href="https://www.theb3st.com/h6-page"><i class="material-icons">bubble_chart</i>ا&nbsp;لمجموعات والفرق</a>
 <br /><br />
   </div>
   <div class="xdline">
 <a href="https://www.theb3st.com/f131-montada"><i class="material-icons">bubble_chart</i>&nbsp;طلبات التصاميم المدفوعة</a>
 <br /><br />
   </div>
   <div class="xdline">
 <a href="https://www.theb3st.com/f93-montada"><i class="material-icons">bubble_chart</i>&nbsp;طلبات التصاميم الخاصة بالمنتدى</a>
 <br /><br />
   </div>
</div>
<style>

.xdline:hover, #main-user-menu ul a:hover {
    background-color: rgba(0,0,0,0.22);
}
    .xdline {
    padding: 11px;
    margin-bottom: 11px;
}
.xdline a {
    margin-bottom: 11px;
    padding: 7px;
    color: antiquewhite;
}
</style>
<div id="main-user-menu" class="hidden">
</div>

<div id="notif-menu" class="hidden">
    <div class="main-menu-headline" data-text="_lang['Notifications']"></div>
    <ul id="notif_list">
        <li id="notif-view-all"><a href="/profile?mode=editprofile&page_profil=notifications" data-text="_lang['Notif_see_all']"></a></li>
    </ul>
    <div id="live_notif">
    </div>
</div>

<div id="header-banner">
    <div class="wrap">
        <!-- BEGIN switch_desc -->
        <h2 style="transition: none !important; opacity: 0;">{switch_desc.SITE_DESCRIPTION}</h2>
        <!-- END switch_desc -->
    </div>
</div>
<div id="wrap">

    <!-- BEGIN switch_ticker -->
    <div id="fa_ticker_block">
        <div class="module">
            <div class="inner">
                <div id="fa_ticker_container">
                    <div id="fa_ticker" style="height:{switch_ticker.HEIGHT}px;">
                        <div class="fa_ticker_content">
                            <!-- BEGIN ticker_row -->
                            <div>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div>
                            <!-- END ticker_row -->
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
    <!-- END switch_ticker -->

    <!-- BEGIN html_validation -->
</div><!-- <div id="wrap" /> -->
</body>
</html>
<!-- END html_validation -->
                      <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" class="three-col">
                        <tbody>
                            <tr>
                
                      <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
 
          <tbody id="collapseobj_cyb_fh_stats" style="">
    <tr align="center">
        <td class="tcat" width="25%">أفضل الاعضاء هذا الشهر</td>
        <td class="tcat" width="50%"><div align="center">أخر المشاركات</div></td>

 
      </tr>
            <tr valign="top">
                      
                                  <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
                                        {giefmod_index1.MODVAR}
                                            <!-- BEGIN saut -->
                                            <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
                                            <!-- END saut -->
                                        <!-- END giefmod_index1 -->
                      
                      
                              </tr>
          </tbody>

      </table>
      <br />

مع كود لإضافة الواجهة مقسمة 3 أقسام مثل منتديات الفي بي
لاتنسى ابدا ذكر الله
لاتنسى ابدا ذكر الله
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 185
معدل النشاط : 3823
السُمعة : 8

http://syriantjarb.forum2.net/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

تعديل الهيدر Empty رد: تعديل الهيدر

مُساهمة من طرف كونان2000 الثلاثاء 15 فبراير 2022 - 23:24

وعليكم السلام اخي
لم افهم طلبك بالضبط لا أدري
+
اي نسخه
كونان2000
كونان2000
احلى مساعد
احلى مساعد

ذكر
عدد المساهمات : 653
معدل النشاط : 1296
السُمعة : 107

https://i.servimg.com/u/f30/20/35/61/89/din12.jpg

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

تعديل الهيدر Empty رد: تعديل الهيدر

مُساهمة من طرف لاتنسى ابدا ذكر الله الثلاثاء 15 فبراير 2022 - 23:30

نسخه اويسم

اريد ان تضع لي كود يجعل الهيدر مقطع مثل منتديات الVB
لاتنسى ابدا ذكر الله
لاتنسى ابدا ذكر الله
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 185
معدل النشاط : 3823
السُمعة : 8

http://syriantjarb.forum2.net/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

تعديل الهيدر Empty رد: تعديل الهيدر

مُساهمة من طرف كونان2000 الأربعاء 16 فبراير 2022 - 0:00

لاتنسى ابدا ذكر الله كتب:نسخه اويسم

اريد ان تضع لي كود يجعل الهيدر مقطع مثل منتديات الVB

وضعت لك صورتين يمين ويسار
استبدل الهيدر بالتالي
الكود:
<!DOCTYPE HTML>
<html lang="{L_LANG_HTML}">
<head>
    <meta charset="{S_CONTENT_ENCODING}" />
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=no" />
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING}" />

    <!-- BEGIN switch_canonical_url -->
    <link rel="canonical" href="{switch_canonical_url.CANONICAL_URL}" />
    <!-- END switch_canonical_url -->

    {META_FAVICO}
    {META}
    {META_FB_LIKE}

    <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>

    {T_HEAD_STYLESHEET}

    <meta name="theme-color" content="{GG_THEME_COLOR}" />

    <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
    <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />

    <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
    <!-- BEGIN switch_recent_jquery -->
    <script src="{JS_DIR}jquery1.9/jquery-migrate-1.4.1.js" type="text/javascript"></script>
    <script src="{JQUERY_DIR}browser/v1.0/jquery.browser.min.js" type="text/javascript"></script>
    <script src="{JQUERY_DIR}support/jquery.support.js" type="text/javascript"></script>
    <!-- END switch_recent_jquery -->

    <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>

    <!-- BEGIN switch_fb_login -->
    <script src="{switch_fb_login.JS_FB_LOGIN}" type="text/javascript"></script>
    <!-- END switch_fb_login -->

    <!-- BEGIN switch_ticker -->
    <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
    <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
    <!-- END switch_ticker -->

    <!-- BEGIN switch_ticker -->
    <script type="text/javascript">
        //<![CDATA[
        $(document).ready(function () {
            Ticker.start({
                height : {switch_ticker.HEIGHT},
                spacing : {switch_ticker.SPACING},
                speed : {switch_ticker.SPEED},
                direction : '{switch_ticker.DIRECTION}',
                pause : {switch_ticker.STOP_TIME}
            });
        });
        //]]>
    </script>
    <!-- END switch_ticker -->
    <script type="text/javascript">
        $(document).scroll(function() {
            var y = $(this).scrollTop();
            if (y > 164) {
                if($('.btn-fixed').find('.btn-fixed-txt').length !== 0){
                    $('.btn-fixed').addClass('btn-scrolled');
                }
            } else {
                if($('.btn-fixed').find('.btn-fixed-txt').length !== 0) {
                    $('.btn-fixed').removeClass('btn-scrolled');
                }
            }
        });
    </script>
    <!-- BEGIN switch_report_popup -->
    <script type="text/javascript">
        //<![CDATA[
        $(document).ready(function () {
            report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
            if (report != null) {
                report.focus();
            }
        });//]]>
    </script>
    <!-- END switch_report_popup -->
    <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
    <script type="text/javascript">
        //<![CDATA[
        $(document).ready(function () {
            pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
            if (pm != null) {
                pm.focus();
            }
        });
        //]]>
    </script>
    <!-- END switch_enable_pm_popup -->
    <!-- BEGIN switch_login_popup -->
    <script type="text/javascript">
        //<![CDATA[
    var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH},
    logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = true, logInBackgroundClass = false;

    $(document).ready(function () {
        $(window).resize(function () {
            var windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
            var popupWidth = $("#login_popup").width();
            var mypopup = $("#login_popup");

            $("#login_popup").css({
                "left": windowWidth / 2 - popupWidth / 2
            });
        });
    });
        //]]>
    </script>
    <!-- END switch_login_popup -->

    {RICH_SNIPPET_GOOGLE}
    {HOSTING_JS}

    <!-- BEGIN google_analytics_code -->
    <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id={G_ANALYTICS_ID}"></script>
    <script>
        window.dataLayer = window.dataLayer || [];
        function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
        gtag('js', new Date());
        gtag('config', '{G_ANALYTICS_ID}', {'anonymize_ip': true, 'store_gac': false, 'cookie_expires': 13 * 30 * 24 * 60 * 60});
        <!-- BEGIN google_analytics_code_bis -->
        gtag('config', '{G_ANALYTICS_ID_BIS}', {'anonymize_ip': true, 'store_gac': false, 'cookie_expires': 13 * 30 * 24 * 60 * 60});
        <!-- END google_analytics_code_bis -->
    </script>
    <!-- END google_analytics_code -->

    <link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons" />
    <style>
        #logo-text {
            max-width: calc(100% - 150px);
        }

        .forum-description img {
            max-width: calc(100% - 15px);
        }
    </style>
</head>

<body id="top">
<!-- BEGIN switch_login_popup -->
<div id="login_popup" class="block-subtle" style="z-index: 10001 !important;">
    <div class="headline">
        {SITENAME}
        <button title="{L_LOGIN_CLOSE}" id="login_popup_close"><i class="material-icons">close</i></button>
    </div>
    <div id="login_popup_content">
        <div id="login_popup_message">
            {LOGIN_POPUP_MSG}
        </div>
        <br />
        <div id="login_popup_buttons">
            <!-- BEGIN switch_quick_login -->
        <div class="mt10">
            <div class="social_btn">
              <!-- BEGIN fb_quick_connect -->
              <div class="fb-login-button"></div>
              <!-- END fb_quick_connect -->
              &nbsp;
              <!-- BEGIN topicit_quick_connect -->
              <div class="ti-connect"></div>
              <!-- END topicit_quick_connect -->
            </div>
        </div>
            <br/>
            <!-- END switch_quick_login -->
            <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
                <input type="submit" value="{L_LOGIN}" class="btn btn-default" />
                <input type="button" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" class="btn btn-default" />
            </form>
        </div>
    </div>
</div>
<!-- END switch_login_popup -->

{GREETING_POPUP}

<!-- BEGIN inactive_users_modal -->
<div id="inactive_popup" class="block-subtle" style="z-index: 10000 !important;">
    <div class="headline">
        {inactive_users_modal.L_MODAL_TITLE}
        <button title="{inactive_users_modal.L_CLOSE}" id="inactive_popup_close"><i class="material-icons">close</i></button>
    </div>
    <div id="inactive_popup_message">
        {inactive_users_modal.L_MODAL_BODY}
    </div>
    <br />
    <div id="inactive_popup_buttons">
        <button id="inactive_popup_url" class="button1">{inactive_users_modal.L_MODAL_BUTTON}</button>
    </div>
</div>
<script type="text/javascript">
    $('#inactive_popup #inactive_popup_close').on('mouseup', function () {
        document.cookie = "modal_require_activation_closed=1; max-age=86400*15; path=/;";
        $('#inactive_popup').hide(50);
    });
    $('#inactive_popup #inactive_popup_url').on('mouseup', function () {
        document.cookie = "modal_require_activation_closed=1; max-age=86400*15; path=/;";
        location.href = '{inactive_users_modal.U_MODAL}'
    })
</script>
<!-- END inactive_users_modal -->

<!-- BEGIN switch_like_popup -->
<div id="like_popup" class="block-subtle" style="z-index: 10001 !important;">
    <div class="headline">
        {SITENAME}
        <button title="{L_LIKE_CLOSE}" id="like_popup_close"><i class="material-icons">close</i></button>
    </div>
    <div id="like_popup_message">
        {LIKE_POPUP_MSG}
    </div>
    <br />
    <div id="like_popup_buttons">
        <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
            <input type="submit" value="{L_LOGIN}" class="btn btn-default" />
            <input type="button" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" class="btn btn-default" />
        </form>
    </div>
</div>
<!-- END switch_like_popup -->
<header>
    <div id="main-menu-btn">
        <i class="material-icons">menu</i>
    </div>
    <a id="logo-link" href="{U_INDEX}">
        <div id="logo">
            <!-- BEGIN switch_logo_mob -->
            <img src="{switch_logo_mob.LOGO_MOB}" alt="{L_INDEX}" loading="lazy" />
            <!-- END switch_logo_mob -->
        </div>
        <!-- BEGIN switch_h1 -->
        <span id="logo-text">{switch_h1.MAIN_SITENAME}</span>
        <!-- END switch_h1 -->
    </a>
    <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
    <a href="{S_LOGIN_ACTION}" class="button">{L_LOGIN}</a>
    <!-- END switch_user_logged_out -->
    <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
    <a href="javascript:void(0)" id="header-user"></a>
    <a href="javascript:void(0)" id="header-notif"><i class="material-icons">notifications</i></a>
    <!-- END switch_user_logged_in -->
    <form method="get" action="{ACTION_SEARCH}" id="search-main">
        <input type="text" name="search_keywords" maxlength="128" placeholder="{L_SEARCH}" />
        <button type="submit"><i class="material-icons">search</i></button>
    </form>
    <ul id="header-navigation">
        <li><a id="navigation-home" href="{NAVIGATION_HOME}"><i class="material-icons">apps</i>{L_FORUM}</a></li>
        <li><a id="navigation-recent" href="/latest"><i class="material-icons">comment</i>{L_TOPICS}</a></li>
    </ul>
</header>

<div id="main-menu" class="hidden">
    <div class="main-menu-headline">{SITENAME}</div>
  <br /><br />
  <div class="xdline">
 <a href="https://www.theb3st.com/h5-page"><i class="material-icons">bubble_chart</i>&nbsp;الأوسمة</a>
 <br /><br />
  </div>
  <div class="xdline">
 <a href="https://www.theb3st.com/h6-page"><i class="material-icons">bubble_chart</i>ا&nbsp;لمجموعات والفرق</a>
 <br /><br />
  </div>
  <div class="xdline">
 <a href="https://www.theb3st.com/f131-montada"><i class="material-icons">bubble_chart</i>&nbsp;طلبات التصاميم المدفوعة</a>
 <br /><br />
  </div>
  <div class="xdline">
 <a href="https://www.theb3st.com/f93-montada"><i class="material-icons">bubble_chart</i>&nbsp;طلبات التصاميم الخاصة بالمنتدى</a>
 <br /><br />
  </div>
</div>
<style>
.rrrrrr {
  float: right;
    width: 32%;
    height: 200px;
    background: url(https://i.servimg.com/u/f30/20/35/61/89/plqtn410.jpg);
    background-repeat: no-repeat;
    background-size: 100% 100%;
}
.lllll {
    float: left;
    width: 32%;
    height: 200px;
    background: url(https://i.servimg.com/u/f30/20/35/61/89/animat14.jpg);
    background-repeat: no-repeat;
    background-size: 100% 100%;
}
.xdline:hover, #main-user-menu ul a:hover {
    background-color: rgba(0,0,0,0.22);
}
    .xdline {
    padding: 11px;
    margin-bottom: 11px;
}
.xdline a {
    margin-bottom: 11px;
    padding: 7px;
    color: antiquewhite;
}
</style>
<div id="main-user-menu" class="hidden">
</div>

<div id="notif-menu" class="hidden">
    <div class="main-menu-headline" data-text="_lang['Notifications']"></div>
    <ul id="notif_list">
        <li id="notif-view-all"><a href="/profile?mode=editprofile&page_profil=notifications" data-text="_lang['Notif_see_all']"></a></li>
    </ul>
    <div id="live_notif">
    </div>
</div>

<div id="header-banner">

      <div class="rrrrrr"> </div>
      <div class="lllll"> </div>
      <div class="wwww"> </div>
       
    <!-- BEGIN switch_desc -->
   
    <div class="wrap">
   
        <h2 style="transition: none !important; opacity: 0;">{switch_desc.SITE_DESCRIPTION}</h2>
        <!-- END switch_desc -->
    </div>
</div>
<div id="wrap">

    <!-- BEGIN switch_ticker -->
    <div id="fa_ticker_block">
        <div class="module">
            <div class="inner">
                <div id="fa_ticker_container">
                    <div id="fa_ticker" style="height:{switch_ticker.HEIGHT}px;">
                        <div class="fa_ticker_content">
                            <!-- BEGIN ticker_row -->
                            <div>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div>
                            <!-- END ticker_row -->
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
    <!-- END switch_ticker -->

    <!-- BEGIN html_validation -->
</div><!-- <div id="wrap" /> -->
</body>
</html>
<!-- END html_validation -->
                      <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" class="three-col">
                        <tbody>
                            <tr>
               
                      <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
 
          <tbody id="collapseobj_cyb_fh_stats" style="">
    <tr align="center">
        <td class="tcat" width="25%">أفضل الاعضاء هذا الشهر</td>
        <td class="tcat" width="50%"><div align="center">أخر المشاركات</div></td>

 
      </tr>
            <tr valign="top">
                     
                                  <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
                                        {giefmod_index1.MODVAR}
                                            <!-- BEGIN saut -->
                                            <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
                                            <!-- END saut -->
                                        <!-- END giefmod_index1 -->
                     
                     
                              </tr>
          </tbody>

      </table>
      <br />


لكن ملاحظة
انا وضعت صورة قطط وكونان
انت شيلهم وضع صور مناسبه
كونان2000
كونان2000
احلى مساعد
احلى مساعد

ذكر
عدد المساهمات : 653
معدل النشاط : 1296
السُمعة : 107

https://i.servimg.com/u/f30/20/35/61/89/din12.jpg

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

تعديل الهيدر Empty رد: تعديل الهيدر

مُساهمة من طرف لاتنسى ابدا ذكر الله الأربعاء 16 فبراير 2022 - 0:05

تم الحل جزاك الله خيرا اخ كونان
لاتنسى ابدا ذكر الله
لاتنسى ابدا ذكر الله
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 185
معدل النشاط : 3823
السُمعة : 8

http://syriantjarb.forum2.net/

ابوعلي2007 يعجبه هذا الموضوع

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

تعديل الهيدر Empty رد: تعديل الهيدر

مُساهمة من طرف كونان2000 الأربعاء 16 فبراير 2022 - 0:13

تم التعديل clown
الكود:
<!DOCTYPE HTML>
<html lang="{L_LANG_HTML}">
<head>
    <meta charset="{S_CONTENT_ENCODING}" />
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=no" />
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING}" />

    <!-- BEGIN switch_canonical_url -->
    <link rel="canonical" href="{switch_canonical_url.CANONICAL_URL}" />
    <!-- END switch_canonical_url -->

    {META_FAVICO}
    {META}
    {META_FB_LIKE}

    <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>

    {T_HEAD_STYLESHEET}

    <meta name="theme-color" content="{GG_THEME_COLOR}" />

    <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
    <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />

    <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
    <!-- BEGIN switch_recent_jquery -->
    <script src="{JS_DIR}jquery1.9/jquery-migrate-1.4.1.js" type="text/javascript"></script>
    <script src="{JQUERY_DIR}browser/v1.0/jquery.browser.min.js" type="text/javascript"></script>
    <script src="{JQUERY_DIR}support/jquery.support.js" type="text/javascript"></script>
    <!-- END switch_recent_jquery -->

    <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>

    <!-- BEGIN switch_fb_login -->
    <script src="{switch_fb_login.JS_FB_LOGIN}" type="text/javascript"></script>
    <!-- END switch_fb_login -->

    <!-- BEGIN switch_ticker -->
    <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
    <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
    <!-- END switch_ticker -->

    <!-- BEGIN switch_ticker -->
    <script type="text/javascript">
        //<![CDATA[
        $(document).ready(function () {
            Ticker.start({
                height : {switch_ticker.HEIGHT},
                spacing : {switch_ticker.SPACING},
                speed : {switch_ticker.SPEED},
                direction : '{switch_ticker.DIRECTION}',
                pause : {switch_ticker.STOP_TIME}
            });
        });
        //]]>
    </script>
    <!-- END switch_ticker -->
    <script type="text/javascript">
        $(document).scroll(function() {
            var y = $(this).scrollTop();
            if (y > 164) {
                if($('.btn-fixed').find('.btn-fixed-txt').length !== 0){
                    $('.btn-fixed').addClass('btn-scrolled');
                }
            } else {
                if($('.btn-fixed').find('.btn-fixed-txt').length !== 0) {
                    $('.btn-fixed').removeClass('btn-scrolled');
                }
            }
        });
    </script>
    <!-- BEGIN switch_report_popup -->
    <script type="text/javascript">
        //<![CDATA[
        $(document).ready(function () {
            report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
            if (report != null) {
                report.focus();
            }
        });//]]>
    </script>
    <!-- END switch_report_popup -->
    <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
    <script type="text/javascript">
        //<![CDATA[
        $(document).ready(function () {
            pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
            if (pm != null) {
                pm.focus();
            }
        });
        //]]>
    </script>
    <!-- END switch_enable_pm_popup -->
    <!-- BEGIN switch_login_popup -->
    <script type="text/javascript">
        //<![CDATA[
    var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH},
    logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = true, logInBackgroundClass = false;

    $(document).ready(function () {
        $(window).resize(function () {
            var windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
            var popupWidth = $("#login_popup").width();
            var mypopup = $("#login_popup");

            $("#login_popup").css({
                "left": windowWidth / 2 - popupWidth / 2
            });
        });
    });
        //]]>
    </script>
    <!-- END switch_login_popup -->

    {RICH_SNIPPET_GOOGLE}
    {HOSTING_JS}

    <!-- BEGIN google_analytics_code -->
    <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id={G_ANALYTICS_ID}"></script>
    <script>
        window.dataLayer = window.dataLayer || [];
        function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
        gtag('js', new Date());
        gtag('config', '{G_ANALYTICS_ID}', {'anonymize_ip': true, 'store_gac': false, 'cookie_expires': 13 * 30 * 24 * 60 * 60});
        <!-- BEGIN google_analytics_code_bis -->
        gtag('config', '{G_ANALYTICS_ID_BIS}', {'anonymize_ip': true, 'store_gac': false, 'cookie_expires': 13 * 30 * 24 * 60 * 60});
        <!-- END google_analytics_code_bis -->
    </script>
    <!-- END google_analytics_code -->

    <link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons" />
    <style>
        #logo-text {
            max-width: calc(100% - 150px);
        }

        .forum-description img {
            max-width: calc(100% - 15px);
        }
    </style>
</head>

<body id="top">
<!-- BEGIN switch_login_popup -->
<div id="login_popup" class="block-subtle" style="z-index: 10001 !important;">
    <div class="headline">
        {SITENAME}
        <button title="{L_LOGIN_CLOSE}" id="login_popup_close"><i class="material-icons">close</i></button>
    </div>
    <div id="login_popup_content">
        <div id="login_popup_message">
            {LOGIN_POPUP_MSG}
        </div>
        <br />
        <div id="login_popup_buttons">
            <!-- BEGIN switch_quick_login -->
        <div class="mt10">
            <div class="social_btn">
              <!-- BEGIN fb_quick_connect -->
              <div class="fb-login-button"></div>
              <!-- END fb_quick_connect -->
              &nbsp;
              <!-- BEGIN topicit_quick_connect -->
              <div class="ti-connect"></div>
              <!-- END topicit_quick_connect -->
            </div>
        </div>
            <br/>
            <!-- END switch_quick_login -->
            <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
                <input type="submit" value="{L_LOGIN}" class="btn btn-default" />
                <input type="button" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" class="btn btn-default" />
            </form>
        </div>
    </div>
</div>
<!-- END switch_login_popup -->

{GREETING_POPUP}

<!-- BEGIN inactive_users_modal -->
<div id="inactive_popup" class="block-subtle" style="z-index: 10000 !important;">
    <div class="headline">
        {inactive_users_modal.L_MODAL_TITLE}
        <button title="{inactive_users_modal.L_CLOSE}" id="inactive_popup_close"><i class="material-icons">close</i></button>
    </div>
    <div id="inactive_popup_message">
        {inactive_users_modal.L_MODAL_BODY}
    </div>
    <br />
    <div id="inactive_popup_buttons">
        <button id="inactive_popup_url" class="button1">{inactive_users_modal.L_MODAL_BUTTON}</button>
    </div>
</div>
<script type="text/javascript">
    $('#inactive_popup #inactive_popup_close').on('mouseup', function () {
        document.cookie = "modal_require_activation_closed=1; max-age=86400*15; path=/;";
        $('#inactive_popup').hide(50);
    });
    $('#inactive_popup #inactive_popup_url').on('mouseup', function () {
        document.cookie = "modal_require_activation_closed=1; max-age=86400*15; path=/;";
        location.href = '{inactive_users_modal.U_MODAL}'
    })
</script>
<!-- END inactive_users_modal -->

<!-- BEGIN switch_like_popup -->
<div id="like_popup" class="block-subtle" style="z-index: 10001 !important;">
    <div class="headline">
        {SITENAME}
        <button title="{L_LIKE_CLOSE}" id="like_popup_close"><i class="material-icons">close</i></button>
    </div>
    <div id="like_popup_message">
        {LIKE_POPUP_MSG}
    </div>
    <br />
    <div id="like_popup_buttons">
        <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
            <input type="submit" value="{L_LOGIN}" class="btn btn-default" />
            <input type="button" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" class="btn btn-default" />
        </form>
    </div>
</div>
<!-- END switch_like_popup -->
<header>
    <div id="main-menu-btn">
        <i class="material-icons">menu</i>
    </div>
    <a id="logo-link" href="{U_INDEX}">
        <div id="logo">
            <!-- BEGIN switch_logo_mob -->
            <img src="{switch_logo_mob.LOGO_MOB}" alt="{L_INDEX}" loading="lazy" />
            <!-- END switch_logo_mob -->
        </div>
        <!-- BEGIN switch_h1 -->
        <span id="logo-text">{switch_h1.MAIN_SITENAME}</span>
        <!-- END switch_h1 -->
    </a>
    <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
    <a href="{S_LOGIN_ACTION}" class="button">{L_LOGIN}</a>
    <!-- END switch_user_logged_out -->
    <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
    <a href="javascript:void(0)" id="header-user"></a>
    <a href="javascript:void(0)" id="header-notif"><i class="material-icons">notifications</i></a>
    <!-- END switch_user_logged_in -->
    <form method="get" action="{ACTION_SEARCH}" id="search-main">
        <input type="text" name="search_keywords" maxlength="128" placeholder="{L_SEARCH}" />
        <button type="submit"><i class="material-icons">search</i></button>
    </form>
    <ul id="header-navigation">
        <li><a id="navigation-home" href="{NAVIGATION_HOME}"><i class="material-icons">apps</i>{L_FORUM}</a></li>
        <li><a id="navigation-recent" href="/latest"><i class="material-icons">comment</i>{L_TOPICS}</a></li>
    </ul>
</header>

<div id="main-menu" class="hidden">
    <div class="main-menu-headline">{SITENAME}</div>
  <br /><br />
  <div class="xdline">
 <a href="https://www.theb3st.com/h5-page"><i class="material-icons">bubble_chart</i>&nbsp;الأوسمة</a>
 <br /><br />
  </div>
  <div class="xdline">
 <a href="https://www.theb3st.com/h6-page"><i class="material-icons">bubble_chart</i>ا&nbsp;لمجموعات والفرق</a>
 <br /><br />
  </div>
  <div class="xdline">
 <a href="https://www.theb3st.com/f131-montada"><i class="material-icons">bubble_chart</i>&nbsp;طلبات التصاميم المدفوعة</a>
 <br /><br />
  </div>
  <div class="xdline">
 <a href="https://www.theb3st.com/f93-montada"><i class="material-icons">bubble_chart</i>&nbsp;طلبات التصاميم الخاصة بالمنتدى</a>
 <br /><br />
  </div>
</div>
<style>
  .wwww {
    display: flex;
    height: 200px;
    background: url(https://2img.net/u/3014/26/85/94/avatars/1-13.jpg);
    background-repeat: no-repeat;
    background-size: 100% 100%;
}
.rrrrrr {
  float: right;
    width: 32%;
    height: 200px;
    background: url(https://i.servimg.com/u/f30/20/35/61/89/plqtn410.jpg);
    background-repeat: no-repeat;
    background-size: 100% 100%;
}
.lllll {
    float: left;
    width: 32%;
    height: 200px;
    background: url(https://i.servimg.com/u/f30/20/35/61/89/animat14.jpg);
    background-repeat: no-repeat;
    background-size: 100% 100%;
}
.xdline:hover, #main-user-menu ul a:hover {
    background-color: rgba(0,0,0,0.22);
}
    .xdline {
    padding: 11px;
    margin-bottom: 11px;
}
.xdline a {
    margin-bottom: 11px;
    padding: 7px;
    color: antiquewhite;
}
</style>
<div id="main-user-menu" class="hidden">
</div>

<div id="notif-menu" class="hidden">
    <div class="main-menu-headline" data-text="_lang['Notifications']"></div>
    <ul id="notif_list">
        <li id="notif-view-all"><a href="/profile?mode=editprofile&page_profil=notifications" data-text="_lang['Notif_see_all']"></a></li>
    </ul>
    <div id="live_notif">
    </div>
</div>

<div id="header-banner">

      <div class="rrrrrr"> </div>
      <div class="lllll"> </div>
      <div class="wwww"> </div>
       
    <!-- BEGIN switch_desc -->
   
    <div class="wrap">
   
        <h2 style="transition: none !important; opacity: 0;">{switch_desc.SITE_DESCRIPTION}</h2>
        <!-- END switch_desc -->
    </div>
</div>
<div id="wrap">

    <!-- BEGIN switch_ticker -->
    <div id="fa_ticker_block">
        <div class="module">
            <div class="inner">
                <div id="fa_ticker_container">
                    <div id="fa_ticker" style="height:{switch_ticker.HEIGHT}px;">
                        <div class="fa_ticker_content">
                            <!-- BEGIN ticker_row -->
                            <div>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div>
                            <!-- END ticker_row -->
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
    <!-- END switch_ticker -->

    <!-- BEGIN html_validation -->
</div><!-- <div id="wrap" /> -->
</body>
</html>
<!-- END html_validation -->
                      <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" class="three-col">
                        <tbody>
                            <tr>
               
                      <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
 
          <tbody id="collapseobj_cyb_fh_stats" style="">
    <tr align="center">
        <td class="tcat" width="25%">أفضل الاعضاء هذا الشهر</td>
        <td class="tcat" width="50%"><div align="center">أخر المشاركات</div></td>

 
      </tr>
            <tr valign="top">
                     
                                  <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
                                        {giefmod_index1.MODVAR}
                                            <!-- BEGIN saut -->
                                            <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
                                            <!-- END saut -->
                                        <!-- END giefmod_index1 -->
                     
                     
                              </tr>
          </tbody>

      </table>
      <br />
كونان2000
كونان2000
احلى مساعد
احلى مساعد

ذكر
عدد المساهمات : 653
معدل النشاط : 1296
السُمعة : 107

https://i.servimg.com/u/f30/20/35/61/89/din12.jpg

ابوعلي2007 يعجبه هذا الموضوع

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

تعديل الهيدر Empty رد: تعديل الهيدر

مُساهمة من طرف لاتنسى ابدا ذكر الله الأربعاء 16 فبراير 2022 - 0:39

شكرا اخ كونان وجزاك الله خيرا
لاتنسى ابدا ذكر الله
لاتنسى ابدا ذكر الله
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 185
معدل النشاط : 3823
السُمعة : 8

http://syriantjarb.forum2.net/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

تعديل الهيدر Empty رد: تعديل الهيدر

مُساهمة من طرف لاتنسى ابدا ذكر الله الأربعاء 16 فبراير 2022 - 1:00

هل يمكنك تطويل الواجهة قليلاً لأني عندما اطولها تخرب
لاتنسى ابدا ذكر الله
لاتنسى ابدا ذكر الله
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 185
معدل النشاط : 3823
السُمعة : 8

http://syriantjarb.forum2.net/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

تعديل الهيدر Empty رد: تعديل الهيدر

مُساهمة من طرف العراقي الطائي الأربعاء 16 فبراير 2022 - 1:03

لاتنسى ابدا ذكر الله
لازما تضع كود الستايل الاخر حتا تطول الواجهه
تضعه وتمسح صور الهيدر
وتبقي بس صور الفوتر حتا يعملك مسافه
العراقي الطائي
العراقي الطائي
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 1058
معدل النشاط : 2991
السُمعة : 8

https://asdd.ahladalil.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

تعديل الهيدر Empty رد: تعديل الهيدر

مُساهمة من طرف لاتنسى ابدا ذكر الله الأربعاء 16 فبراير 2022 - 1:04

العراقي الطائي كتب:لاتنسى ابدا ذكر الله
لازما تضع كود الستايل الاخر حتا تطول الواجهه
تضعه وتمسح صور الهيدر
وتبقي بس صور الفوتر حتا يعملك مسافه
@العراقي الطائي
تمام انا بروح انام الآن تابع مع كونان انت *-*
واعمل موضوع للفوتر :3

معلش @كونان2000 راح نضطر نتعبك جزاك الله خير clown
لاتنسى ابدا ذكر الله
لاتنسى ابدا ذكر الله
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 185
معدل النشاط : 3823
السُمعة : 8

http://syriantjarb.forum2.net/

العراقي الطائي يعجبه هذا الموضوع

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

تعديل الهيدر Empty رد: تعديل الهيدر

مُساهمة من طرف العراقي الطائي الأربعاء 16 فبراير 2022 - 1:40

هدا الكود تضعه بعد
{HOSTING_JS}
في الهيدرالكود:
    <body>
    <!-- logo -->
    <a name="top"></a>
    <!-- /logo -->
    <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111" width="100%" id="AutoNumber1" dir="rtl">
      <tr>
        <td width="1%">
          <img border="0" src="https://i.servimg.com/u/f18/20/23/40/69/hd111.gif" width="165" height="800"/></td>
        <td width="49%">
          <img border="0" src="https://i.servimg.com/u/f18/20/23/40/69/hd111.gif" width="100%" height="800"/></td>
        <td width="1%">
          <img border="0" src="https://b.top4top.io/p_2225vod3m1.gif" width="1400" height="800"/></td>
        <td width="48%">
          <img border="0" src="https://i.servimg.com/u/f18/20/23/40/69/hd111.gif" width="100%" height="800"/></td>
        <td width="1%">
          <img border="0" src="https://i.servimg.com/u/f18/20/23/40/69/hd111.gif" width="166" height="800"/></td>
      </tr>
    </table>
    <!-- content table -->
    <!-- open content container --> 
العراقي الطائي
العراقي الطائي
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 1058
معدل النشاط : 2991
السُمعة : 8

https://asdd.ahladalil.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

تعديل الهيدر Empty رد: تعديل الهيدر

مُساهمة من طرف العراقي الطائي الأربعاء 16 فبراير 2022 - 1:42

ركطبته في المنتدى لاكن بقت مسافه تحت هيدر لا اعرف كيف اتخلص منها
العراقي الطائي
العراقي الطائي
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 1058
معدل النشاط : 2991
السُمعة : 8

https://asdd.ahladalil.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

تعديل الهيدر Empty رد: تعديل الهيدر

مُساهمة من طرف العراقي الطائي الأربعاء 16 فبراير 2022 - 5:33

والله يا ريت يا كونان تصمملنا كي اس اس
لاضافه صور للهيدر وفوتر والفئات لهده النسخه
العراقي الطائي
العراقي الطائي
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 1058
معدل النشاط : 2991
السُمعة : 8

https://asdd.ahladalil.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

تعديل الهيدر Empty رد: تعديل الهيدر

مُساهمة من طرف كونان2000 الأربعاء 16 فبراير 2022 - 19:58

مرحبا شباب
طبعا انا جاهز وبخدمتكم ان شاء الله  

لكن لم افهم بالضبط مالمطلوب لا أدري
ممكن رابط المنتدى + صوره للمشكله
------
وايضا لازم يكون طلب واحد في كل موضوع
حتى لا يحصل ارتباك 
قانون0
كونان2000
كونان2000
احلى مساعد
احلى مساعد

ذكر
عدد المساهمات : 653
معدل النشاط : 1296
السُمعة : 107

https://i.servimg.com/u/f30/20/35/61/89/din12.jpg

ابوعلي2007 يعجبه هذا الموضوع

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى