تعديل كود الهيدر

اذهب الى الأسفل

تعديل كود الهيدر

مُساهمة من طرف chi kong في الأحد 29 نوفمبر 2015 - 3:11

السلام عليكم

قالب الهيدر يوجد بة كود ادسنس اريد حذفة  واريد وضع مكانة كود اخر

القالب

الكود:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" {NAMESPACE_FB_LIKE} {NAMESPACE_FB} {NAMESPACE_BBCODE}>
<head>
   <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
   <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING}" />
   <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
   <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
   <!-- BEGIN switch_compat_meta -->
   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE={switch_compat_meta.VERSION}" />
   <!-- END switch_compat_meta -->
   <!-- BEGIN switch_canonical_url -->
   <link rel="canonical" href="{switch_canonical_url.CANONICAL_URL}" />
   <!-- END switch_canonical_url -->
   {META_FAVICO}
   {META}
   {META_FB_LIKE}
   <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
   {T_HEAD_STYLESHEET}
   {CSS}
   <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
   <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
   <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
   <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>

   <!-- BEGIN switch_fb_login -->
   <script src="http://connect.facebook.net/{switch_fb_login.FB_LOCAL}/all.js" type="text/javascript"></script>
   <script src="{switch_fb_login.JS_FB_LOGIN}" type="text/javascript"></script>
   <!-- END switch_fb_login -->

   <!-- BEGIN switch_ticker -->
   <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
   <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
   <!-- END switch_ticker -->

   <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
   <script src="{JS_DIR}jquery/jcarousel/jquery.jcarousel.js" type="text/javascript"></script>
   <script type="text/javascript">//<![CDATA[
      /* Definir le sens de direction en fonction du panneau admin */
      var tickerDirParam = "{switch_ticker.DIRECTION}";
      var slid_vert = false;
      var auto_dir = 'next';
      var h_perso = parseInt({switch_ticker.HEIGHT});

      switch( tickerDirParam )
      {
         case 'top' :
            slid_vert = true;
            break;

         case 'left':
            break;

         case 'bottom':
            slid_vert = true;
            auto_dir = 'prev';
            break;

         case 'right':
            auto_dir = 'prev';
            break;

         default:
            slid_vert = true;
      }

      $(document).ready(function() {
         var w_cont = $('#fa_ticker_container').width();

         if (w_cont > 0)
         {
            $('#fa_ticker_container').width(w_cont);

            /* Affichage de la liste */
            $('#fa_ticker_content').css('display','block');

            /* Calcul des dimensions du conteneur et des elements */
            var width_max = $('ul#fa_ticker_content').width();
            var width_item = Math.floor(width_max / {switch_ticker.SIZE});
            var height_max = h_perso;

            /* Calcul de la hauteur maximale du conteneur en fonction des elements et de la hauteur personnalisee dans l'admin */
            $('ul#fa_ticker_content li').each( function () {
               if ($(this).height() > height_max)
               {
                  height_max = $(this).height();
               }
            } );

            /* Redimensionnement des elements et des images trop larges */
            $('ul#fa_ticker_content li').width(width_item).height(height_max).find('img').each(function () {
               if ($(this).width() > width_item)
               {
               var ratio      = $(this).width() / width_item;
               var new_height = Math.round($(this).height() / ratio);
               $(this).height(new_height).width(width_item);
               }
            });

            /* Redimensionnement et centrage du conteneur en mode vertical */
            if (slid_vert)
            {
               $('ul#fa_ticker_content').width(width_item).height(height_max).css('marginLeft','auto').css('marginRight','auto');
            }

            /* Initialisation du caroussel */
            $('#fa_ticker_content').jcarousel({
                  vertical: slid_vert,
               wrap: 'circular',
               auto: {switch_ticker.STOP_TIME},
               auto_direction: auto_dir,
            scroll: 1,
            size: {switch_ticker.SIZE},
            height_max: height_max,
            animation: {switch_ticker.SPEED}
            });
         }
         else
         {
            $('ul#fa_ticker_content li:not(:first)').css('display','none');
            $('ul#fa_ticker_content li:first').css('list-style','none').css('text-align','center');
         }
      });
   //]]>
   </script>
   <!-- END switch_ticker_new -->

   <script type="text/javascript">//<![CDATA[
   $(document).ready(function(){
      <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
         pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
         if(pm != null) { pm.focus(); }
      <!-- END switch_enable_pm_popup -->
      <!-- BEGIN switch_report_popup -->
         report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
         if(report != null) { report.focus(); }
      <!-- END switch_report_popup -->
      <!-- BEGIN switch_ticker -->
         $(document).ready(function() {            
            Ticker.start({
               height : {switch_ticker.HEIGHT},
               spacing : {switch_ticker.SPACING},
               speed : {switch_ticker.SPEED},
               direction : '{switch_ticker.DIRECTION}',
               pause : {switch_ticker.STOP_TIME}
            });
         });
      <!-- END switch_ticker -->
   });

   <!-- BEGIN switch_login_popup -->
      var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = true, logInBackgroundClass = false;
   <!-- END switch_login_popup -->

   <!-- BEGIN switch_login_popup -->
   $(document).ready( function() {
      $(window).resize(function() {
         var windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
         var popupWidth = $("#login_popup").width();
         var mypopup = $("#login_popup");

         $("#login_popup").css({
         "left": windowWidth/2 - popupWidth/2
            });
      });
   });
   <!-- END switch_login_popup -->
   //]]>
   </script>
   {GREETING_POPUP}
   <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
   <style>
   .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item {
      text-align:center;
      width: 10px;
   }

   .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-horizontal {
      margin-right: {switch_ticker.SPACING}px;
   }

   .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-vertical {
      margin-bottom: {switch_ticker.SPACING}px;
   }
   </style>
   <!-- END switch_ticker_new -->
   {HOSTING_JS}
   <!-- BEGIN google_analytics_code -->
   <script type="text/javascript">
   //<![CDATA[
    var _gaq = _gaq || [];
    _gaq.push(['_setAccount', '{G_ANALYTICS_ID}']);
    _gaq.push(['_trackPageview']);
   _gaq.push(['_trackPageLoadTime']);

   <!-- BEGIN google_analytics_code_bis -->
   _gaq.push(['b._setAccount', '{G_ANALYTICS_ID_BIS}']);
   _gaq.push(['b._trackPageview']);
   <!-- END google_analytics_code_bis -->

    (function() {
      var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
      ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
      var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
    })();
   //]]>
   </script>
   <!-- END google_analytics_code -->
 

<!-- CSS Stylesheet -->
<style type="text/css" id="vbulletin_css">
/**
* vBulletin 3.8.8 CSS
* Style: '4algeria Style 2015'; Style ID: 7
*/
@import url("http://www.4algeria.com/vb/clientscript/vbulletin_css/style-33852b14-00007.css");
</style>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.4algeria.com/vb/clientscript/vbulletin_important.css?v=388" />


<!-- / CSS Stylesheet -->

<script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/yui/2.9.0/build/yahoo-dom-event/yahoo-dom-event.js?v=388"></script>
<script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/yui/2.9.0/build/connection/connection-min.js?v=388"></script>
<script type="text/javascript">
<!--
var SESSIONURL = "s=ff8db04b877288f2c928ab628913247c&";
var SECURITYTOKEN = "guest";
var IMGDIR_MISC = "http://www.4algeria.com/vb/4algeria2015/misc";
var vb_disable_ajax = parseInt("1", 10);
// -->
</script>
<script type="text/javascript" src="http://www.4algeria.com/vb/clientscript/vbulletin_global.js?v=388"></script>
<script type="text/javascript" src="http://www.4algeria.com/vb/clientscript/vbulletin_menu.js?v=388"></script>


<!-- Font Awesome & Foundation Icons -->
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.4algeria.com/vb/4algeria2015/css/font-awesome/css/font-awesome.min.css" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.4algeria.com/vb/4algeria2015/css/foundation-icons/foundation-icons.css" />
<!--[if lt IE 9]>
<script src="http://html5shiv.googlecode.com/svn/trunk/html5.js"></script>
<![endif]-->

<!-- Tooltip -->
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.4algeria.com/vb/4algeria2015/css/tooltip.css" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.4algeria.com/vb/4algeria2015/css/tooltip-simptip.css" />

<!-- Category Menu List -->
<script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.0/jquery.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://www.4algeria.com/vb/4algeria2015/js/category_menu.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://www.4algeria.com/vb/clientscript/ncode_imageresizer.js?v=1.0.1"></script>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.4algeria.com/vb/clientscript/ncode_imageresizer.css?v=1.0.1" />
<script type="text/javascript">

</script>

</head>
<body background="{T_BODY_BACKGROUND}" bgcolor="{T_BODY_BGCOLOR}" text="{T_BODY_TEXT}" link="{T_BODY_LINK}" vlink="{T_BODY_VLINK}">
   <!-- BEGIN hitskin_preview -->
   <div id="hitskin_preview" style="display: block;">
      <h1><img src="http://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_logo.png" alt="" /> <em>Hit</em>skin.com</h1>
      <div class="content">
         <p>
            {hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}
            <br />
            <span>{hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}<a href="http://{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span>
         </p>
      </div>
   </div>
   <!-- END hitskin_preview -->

   <!-- BEGIN switch_login_popup -->
   <div id="login_popup" style="z-index: 10000 !important;">
      <table class="forumline" width="{LOGIN_POPUP_WIDTH}" height="{LOGIN_POPUP_HEIGHT}" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
         <tr height="25">
            <td class="catLeft">
               <span class="genmed module-title">{SITENAME}</span>
            </td>
         </tr>
         <tr height="{LOGIN_POPUP_MSG_HEIGHT}">
            <td class="row1" align="left" valign="top">
               <div id="login_popup_buttons">
                  <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
                     <input type="submit" class="mainoption" value="{L_LOGIN}" />
                     <input type="button" class="mainoption" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />
                     <input id="login_popup_close" type="button" class="button" value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />
                  </form>
               </div>
               <span class="genmed">{LOGIN_POPUP_MSG}</span>
            </td>
         </tr>
      </table>
   </div>
   <!-- END switch_login_popup -->

   <a name="top"></a>
   {JAVASCRIPT}

<a name="top"></a>
<div class="TopHeader">
<div class="RightTopHeader">
<ul>
<!--<li><a href="#"><span class="RightTopHeaderhome fa fa-home"></span></a></li>-->
<li><a href="#" rel="nofollow">ضوابط المنتدى</a></li>
<li><a href="#" rel="nofollow">الأوسمـة</a></li>
<li><a href="#" rel="nofollow">الشهادات</a></li>
<li><a href="#" rel="nofollow">المجلات</a></li>
<li><a rel="nofollow" target="_blank" href="#">مركز التحميل</a></li>
<li><a href="#" rel="nofollow">خدمة الإعلانات</a></li>
</ul>
</div>
    <div class="LeftTopHeader">
<div id="HeaderMenu" class="LeftTopHeaderTools tip">
<span class="fa fa-bars"></span>
<span class="tooltipR" >خيارات المنتدى السريعة</span>
<div class="headerMenuList" style="display: none;">
<ul>
<li><a href="/calendar" rel="nofollow"><span class="fa fa-calendar"> </span>التقويم</a></li>
<li><a href="/faq" rel="nofollow"><span class="fa fa-info-circle"> </span>التعليمات</a></li>

<li><a href="/search?search_id=newposts" ><span class="fa fa-comments"> </span>مشاركات اليوم</a></li>
<li><a href="/groups" rel="nofollow"><span class="fa fa-heart"> </span>طاقم عمل المنتدى</a></li>
<li><a href="/?mark=forums" rel="nofollow"><span class="fa fa-check-square"> </span>إجعل كافة الأقسام مقروءة</a></li>
</ul>
</div>
</div>
<div class="LeftTopHeaderSearch">
<form action="search" target="_blank">
<input type="hidden" name="ie" value="Windows-1256" >
<input type="hidden" name="sitesearch" value="" >
<input type="hidden" name="hl" value="fr" />
<input class="LeftTopHeaderSearchinput" type="text" placeholder="إبحث في المنتدى" name="search_keywords" size="30" >
<input class="LeftTopHeaderSearchbutton" type="submit" name="go" value="بحث" >
</form>
 
</div>
<div class="tip">
<a rel="nofollow" target="_blank" href="#"><span class="fa fa-facebook-square HeaderSocialicons"></span></a>
<span style="margin-top: -28px;" class="tooltipR">تابعونا عبر Facebook</span>
</div>
<div class="tip">
<a rel="nofollow" target="_blank" href="#"><span class="fa fa-twitter-square HeaderSocialicons"></span></a>
<span style="margin-top: -28px;" class="tooltipR">تابعونا عبر Twitter</span>
</div>
</div>     
</div>
<div class="BottomHeader">
<div class="BottomHeaderLogo">
<!-- logo -->
<a href="/">
<img src="http://i68.servimg.com/u/f68/18/57/04/70/lolg1111.png" border="0" alt="الطاقة eltaqa" />
</a>
<!-- /logo -->
</div>

 
        <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
    <div class="BottomHeaderLogin">
  <strong>أهلا وسهلا بكـ <a>{LOGGED_AS}</a>.</strong>

  </div> 
        <!-- END switch_user_logged_in -->
  <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
<!-- login form -->
    <div class="BottomHeaderLogin">
<form action="login" method="post" onsubmit="md5hash(vb_login_password, vb_login_md5password, vb_login_md5password_utf, 0)">
<script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin_md5.js?v=388"></script>
<span class="fa fa-user BottomHeaderLoginIcon"></span>
<span class="position-bottom" data-tooltip="إسم المستخدم">
<input type="text" class="BottomHeaderLogininput" style="font-size: 11px" name="username" id="navbar_username" size="11" accesskey="u" tabindex="101" value="إسم المستخدم" onfocus="if (this.value == 'إسم المستخدم') this.value = '';" ></span>
<span class="fa fa-lock BottomHeaderLoginIcon"></span>
<span class="position-bottom" data-tooltip="كلمة المرور">
<input type="password" class="BottomHeaderLogininput" style="font-size: 11px" name="password" id="navbar_password" size="11" tabindex="102" /></span>
<label for="cb_cookieuser_navbar"><input type="checkbox" name="autologin" value="1" tabindex="103" id="cb_cookieuser_navbar" accesskey="c" checked="checked" >حفظ بياناتي؟</label>
<input type="submit" name="login" class="button" value="تسجيل الدخول" tabindex="104" title="أدخل إسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك في الحقول المجاورة لتسجيل الدخول, أو إضغط على رابط (تسجيل عضوية جديدة) لإنشاء حساب خاص بك." accesskey="s" >
<input type="hidden" name="s" value="ff8db04b877288f2c928ab628913247c" >
<input type="hidden" name="securitytoken" value="guest" >
<input type="hidden" name="do" value="login" >
<input type="hidden" name="vb_login_md5password" >
<input type="hidden" name="vb_login_md5password_utf" >
</form>
<!-- / login form -->
</div>
<div class="registernewuser"><a href="/register" rel="nofollow"><span class="fa fa-user registernewuserIcon"></span> تسجيل عضوية جديدة</a></div>
<div class="resetpassword"><a href="/profile?mode=sendpassword" rel="nofollow"><span class="fa fa-lock resetpasswordIcon"></span> إستعادة كلمة المرور</a></div>
<!-- END switch_user_logged_out -->
</div>

<!-- content table -->
<!-- open content container -->

<div align="center">
   <div class="page" style="width:100%; text-align:right">
      <div style="padding:0px 25px 0px 25px" align="right">
<br />

<div align="center" style="padding-top:0px; padding-bottom:15px;">
<script type="text/javascript">
    google_ad_client = "ca-pub-6900972610056211";
    google_ad_slot = "1291048738";
    google_ad_width = 728;
    google_ad_height = 90;
</script>
<!-- [Forum Header] - (728x90) -->
<script type="text/javascript"
src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
</div>


<!-- breadcrumb -->
<div class="navbarbox">

<a href="/" accesskey="1">
<span style="float:right; color:#6A6A6A; margin:-2px 0px 0px 6px; font-size:26px;" class="fa fa-home"></span>
</a>
<strong>الطاقة eltaqa</strong>

</div>
<!-- / breadcrumb -->

<br />
 
<!-- breadcrumb -->
<div class="navbarbox">

<span style="float:center; color:#6A6A6A; margin:-2px 0px 0px 6px; font-size:26px;" class="fa fa-home"></span>

<strong>{GENERATED_NAV_BAR}</strong>

</div>
<!-- / breadcrumb -->

<br />               


                  <form action="/" method="post" id="notices">
<input type="hidden" name="do" value="dismissnotice" />
<input type="hidden" name="securitytoken" value="guest" />
<input type="hidden" id="dismiss_notice_hidden" name="dismiss_noticeid" value="" />
<input type="hidden" name="url" value="/vb/" />
<div class="noticebox">
الملاحظات
<div class="noticeboxtxt">
<div class="navbar_notice" id="navbar_notice_2">

• اسم الموضوع الاول <span style="color:#3498DB; font-size:19px;" class="fa fa-cloud-upload"></span>
 <a href="#" rel="dofollow" target="_blank"></a>.
<br />

• اسم الموضوع الثاني <span style="color:#D91E18;  font-size:19px;" class="fa fa-exclamation-triangle"></span>
  <a href="#" rel="dofollow" target="_blank"></a>.
</div>
</div>
</div>
<br />
</form>


<div align="center">
<script type="text/javascript">

</script>
<!-- [Forum Navbar] - (728x90) -->
<script type="text/javascript"
src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
</div>
<br />

                  <!-- BEGIN switch_logo_left -->
                  <td><a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a></td>
                  <!-- END switch_logo_left -->
                  <td align="center" width="100%" valign="middle">
                     <!-- BEGIN switch_logo_center -->
                     <a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a>
                     <br />
                     <!-- END switch_logo_center -->
                     <div class="maintitle">{MAIN_SITENAME}</div>
                     <br />
                     <span class="gen">{SITE_DESCRIPTION}<br />&nbsp; </span>
                  </td>
                  <!-- BEGIN switch_logo_right -->
                  <td><a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a></td>
                  <!-- END switch_logo_right -->


            <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="{MENU_POSITION}">
               <tr>
                  <td align="{MENU_POSITION}"{MENU_NOWRAP}></td>
               </tr>
            </table>

            <div style="clear: both;"></div>

            <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
            <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
               <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                  <tr>
                     <td align="left" class="row1">
                        <div id="fa_ticker_container">
                           <ul id="fa_ticker_content" class="jcarousel-skin-tango" style="display:none;">
                              <!-- BEGIN ticker_row -->
                              <li>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</li>
                              <!-- END ticker_row -->
                           </ul>
                        </div>
                     </td>
                  </tr>
               </table>
            </div>
            <!-- END switch_ticker_new -->

            <!-- BEGIN switch_ticker -->
            <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
               <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                  <tr>
                     <td align="left" class="row1">
                        <div id="fa_ticker_container">
                           <div id="fa_ticker" style="height:{switch_ticker.HEIGHT}px;">
                              <div class="fa_ticker_content">
                                 <!-- BEGIN ticker_row -->
                                 <div>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div>
                                 <!-- END ticker_row -->
                              </div>
                           </div>
                        </div>
                     </td>
                  </tr>
               </table>
            </div>
            <!-- END switch_ticker -->

            <div id="page-body">
               <div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
                  <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" class="three-col">
                     <tbody>
                        <tr>
                           <td valign="top" width="{C1SIZE}">
                              <div id="{ID_LEFT}">
                                 <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
                                 {giefmod_index1.MODVAR}
                                    <!-- BEGIN saut -->
                                    <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
                                    <!-- END saut -->
                                 <!-- END giefmod_index1 -->
                              </div>
                           </td>
                           <td valign="top" width="100%">
<!-- BEGIN html_validation -->
                           </td>
                        </tr>
                     </tbody>
                  </table>
               </div>
            </div>
         </td>
      </tr>
   </table>
</body>
</html>
<!-- END html_validation -->اما كود الادسنس
ها هو

الكود:
<script type="text/javascript">
    google_ad_client = "ca-pub-7316951291471130";
    google_ad_slot = "5611010802";
    google_ad_width = 728;
    google_ad_height = 90;
</script>
<!--  بوابة منتديات طاقة الحياة  --><script type="text/javascript" src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>


رابط المنتدى للمعاينة

www.eltaqa.com
avatar
chi kong
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 325
معدل النشاط : 2427
السُمعة : 13

http://www.eltaqa.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: تعديل كود الهيدر

مُساهمة من طرف JoryAbdallah في الأحد 29 نوفمبر 2015 - 9:00

الكود:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" {NAMESPACE_FB_LIKE} {NAMESPACE_FB} {NAMESPACE_BBCODE}>
<head>
   <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
   <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING}" />
   <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
   <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
   <!-- BEGIN switch_compat_meta -->
   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE={switch_compat_meta.VERSION}" />
   <!-- END switch_compat_meta -->
   <!-- BEGIN switch_canonical_url -->
   <link rel="canonical" href="{switch_canonical_url.CANONICAL_URL}" />
   <!-- END switch_canonical_url -->
   {META_FAVICO}
   {META}
   {META_FB_LIKE}
   <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
   {T_HEAD_STYLESHEET}
   {CSS}
   <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
   <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
   <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
   <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>

   <!-- BEGIN switch_fb_login -->
   <script src="http://connect.facebook.net/{switch_fb_login.FB_LOCAL}/all.js" type="text/javascript"></script>
   <script src="{switch_fb_login.JS_FB_LOGIN}" type="text/javascript"></script>
   <!-- END switch_fb_login -->

   <!-- BEGIN switch_ticker -->
   <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
   <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
   <!-- END switch_ticker -->

   <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
   <script src="{JS_DIR}jquery/jcarousel/jquery.jcarousel.js" type="text/javascript"></script>
   <script type="text/javascript">//<![CDATA[
      /* Definir le sens de direction en fonction du panneau admin */
      var tickerDirParam = "{switch_ticker.DIRECTION}";
      var slid_vert = false;
      var auto_dir = 'next';
      var h_perso = parseInt({switch_ticker.HEIGHT});

      switch( tickerDirParam )
      {
         case 'top' :
            slid_vert = true;
            break;

         case 'left':
            break;

         case 'bottom':
            slid_vert = true;
            auto_dir = 'prev';
            break;

         case 'right':
            auto_dir = 'prev';
            break;

         default:
            slid_vert = true;
      }

      $(document).ready(function() {
         var w_cont = $('#fa_ticker_container').width();

         if (w_cont > 0)
         {
            $('#fa_ticker_container').width(w_cont);

            /* Affichage de la liste */
            $('#fa_ticker_content').css('display','block');

            /* Calcul des dimensions du conteneur et des elements */
            var width_max = $('ul#fa_ticker_content').width();
            var width_item = Math.floor(width_max / {switch_ticker.SIZE});
            var height_max = h_perso;

            /* Calcul de la hauteur maximale du conteneur en fonction des elements et de la hauteur personnalisee dans l'admin */
            $('ul#fa_ticker_content li').each( function () {
               if ($(this).height() > height_max)
               {
                  height_max = $(this).height();
               }
            } );

            /* Redimensionnement des elements et des images trop larges */
            $('ul#fa_ticker_content li').width(width_item).height(height_max).find('img').each(function () {
               if ($(this).width() > width_item)
               {
               var ratio      = $(this).width() / width_item;
               var new_height = Math.round($(this).height() / ratio);
               $(this).height(new_height).width(width_item);
               }
            });

            /* Redimensionnement et centrage du conteneur en mode vertical */
            if (slid_vert)
            {
               $('ul#fa_ticker_content').width(width_item).height(height_max).css('marginLeft','auto').css('marginRight','auto');
            }

            /* Initialisation du caroussel */
            $('#fa_ticker_content').jcarousel({
                  vertical: slid_vert,
               wrap: 'circular',
               auto: {switch_ticker.STOP_TIME},
               auto_direction: auto_dir,
            scroll: 1,
            size: {switch_ticker.SIZE},
            height_max: height_max,
            animation: {switch_ticker.SPEED}
            });
         }
         else
         {
            $('ul#fa_ticker_content li:not(:first)').css('display','none');
            $('ul#fa_ticker_content li:first').css('list-style','none').css('text-align','center');
         }
      });
   //]]>
   </script>
   <!-- END switch_ticker_new -->

   <script type="text/javascript">//<![CDATA[
   $(document).ready(function(){
      <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
         pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
         if(pm != null) { pm.focus(); }
      <!-- END switch_enable_pm_popup -->
      <!-- BEGIN switch_report_popup -->
         report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
         if(report != null) { report.focus(); }
      <!-- END switch_report_popup -->
      <!-- BEGIN switch_ticker -->
         $(document).ready(function() {            
            Ticker.start({
               height : {switch_ticker.HEIGHT},
               spacing : {switch_ticker.SPACING},
               speed : {switch_ticker.SPEED},
               direction : '{switch_ticker.DIRECTION}',
               pause : {switch_ticker.STOP_TIME}
            });
         });
      <!-- END switch_ticker -->
   });

   <!-- BEGIN switch_login_popup -->
      var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = true, logInBackgroundClass = false;
   <!-- END switch_login_popup -->

   <!-- BEGIN switch_login_popup -->
   $(document).ready( function() {
      $(window).resize(function() {
         var windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
         var popupWidth = $("#login_popup").width();
         var mypopup = $("#login_popup");

         $("#login_popup").css({
         "left": windowWidth/2 - popupWidth/2
            });
      });
   });
   <!-- END switch_login_popup -->
   //]]>
   </script>
   {GREETING_POPUP}
   <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
   <style>
   .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item {
      text-align:center;
      width: 10px;
   }

   .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-horizontal {
      margin-right: {switch_ticker.SPACING}px;
   }

   .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-vertical {
      margin-bottom: {switch_ticker.SPACING}px;
   }
   </style>
   <!-- END switch_ticker_new -->
   {HOSTING_JS}
   <!-- BEGIN google_analytics_code -->
   <script type="text/javascript">
   //<![CDATA[
    var _gaq = _gaq || [];
    _gaq.push(['_setAccount', '{G_ANALYTICS_ID}']);
    _gaq.push(['_trackPageview']);
   _gaq.push(['_trackPageLoadTime']);

   <!-- BEGIN google_analytics_code_bis -->
   _gaq.push(['b._setAccount', '{G_ANALYTICS_ID_BIS}']);
   _gaq.push(['b._trackPageview']);
   <!-- END google_analytics_code_bis -->

    (function() {
      var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
      ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
      var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
    })();
   //]]>
   </script>
   <!-- END google_analytics_code -->
 

<!-- CSS Stylesheet -->
<style type="text/css" id="vbulletin_css">
/**
* vBulletin 3.8.8 CSS
* Style: '4algeria Style 2015'; Style ID: 7
*/
@import url("http://www.4algeria.com/vb/clientscript/vbulletin_css/style-33852b14-00007.css");
</style>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.4algeria.com/vb/clientscript/vbulletin_important.css?v=388" />


<!-- / CSS Stylesheet -->

<script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/yui/2.9.0/build/yahoo-dom-event/yahoo-dom-event.js?v=388"></script>
<script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/yui/2.9.0/build/connection/connection-min.js?v=388"></script>
<script type="text/javascript">
<!--
var SESSIONURL = "s=ff8db04b877288f2c928ab628913247c&";
var SECURITYTOKEN = "guest";
var IMGDIR_MISC = "http://www.4algeria.com/vb/4algeria2015/misc";
var vb_disable_ajax = parseInt("1", 10);
// -->
</script>
<script type="text/javascript" src="http://www.4algeria.com/vb/clientscript/vbulletin_global.js?v=388"></script>
<script type="text/javascript" src="http://www.4algeria.com/vb/clientscript/vbulletin_menu.js?v=388"></script>


<!-- Font Awesome & Foundation Icons -->
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.4algeria.com/vb/4algeria2015/css/font-awesome/css/font-awesome.min.css" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.4algeria.com/vb/4algeria2015/css/foundation-icons/foundation-icons.css" />
<!--[if lt IE 9]>
<script src="http://html5shiv.googlecode.com/svn/trunk/html5.js"></script>
<![endif]-->

<!-- Tooltip -->
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.4algeria.com/vb/4algeria2015/css/tooltip.css" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.4algeria.com/vb/4algeria2015/css/tooltip-simptip.css" />

<!-- Category Menu List -->
<script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.0/jquery.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://www.4algeria.com/vb/4algeria2015/js/category_menu.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://www.4algeria.com/vb/clientscript/ncode_imageresizer.js?v=1.0.1"></script>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.4algeria.com/vb/clientscript/ncode_imageresizer.css?v=1.0.1" />
<script type="text/javascript">

</script>

</head>
<body background="{T_BODY_BACKGROUND}" bgcolor="{T_BODY_BGCOLOR}" text="{T_BODY_TEXT}" link="{T_BODY_LINK}" vlink="{T_BODY_VLINK}">
   <!-- BEGIN hitskin_preview -->
   <div id="hitskin_preview" style="display: block;">
      <h1><img src="http://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_logo.png" alt="" /> <em>Hit</em>skin.com</h1>
      <div class="content">
         <p>
            {hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}
            <br />
            <span>{hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}<a href="http://{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span>
         </p>
      </div>
   </div>
   <!-- END hitskin_preview -->

   <!-- BEGIN switch_login_popup -->
   <div id="login_popup" style="z-index: 10000 !important;">
      <table class="forumline" width="{LOGIN_POPUP_WIDTH}" height="{LOGIN_POPUP_HEIGHT}" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
         <tr height="25">
            <td class="catLeft">
               <span class="genmed module-title">{SITENAME}</span>
            </td>
         </tr>
         <tr height="{LOGIN_POPUP_MSG_HEIGHT}">
            <td class="row1" align="left" valign="top">
               <div id="login_popup_buttons">
                  <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
                     <input type="submit" class="mainoption" value="{L_LOGIN}" />
                     <input type="button" class="mainoption" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />
                     <input id="login_popup_close" type="button" class="button" value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />
                  </form>
               </div>
               <span class="genmed">{LOGIN_POPUP_MSG}</span>
            </td>
         </tr>
      </table>
   </div>
   <!-- END switch_login_popup -->

   <a name="top"></a>
   {JAVASCRIPT}

<a name="top"></a>
<div class="TopHeader">
<div class="RightTopHeader">
<ul>
<!--<li><a href="#"><span class="RightTopHeaderhome fa fa-home"></span></a></li>-->
<li><a href="#" rel="nofollow">ضوابط المنتدى</a></li>
<li><a href="#" rel="nofollow">الأوسمـة</a></li>
<li><a href="#" rel="nofollow">الشهادات</a></li>
<li><a href="#" rel="nofollow">المجلات</a></li>
<li><a rel="nofollow" target="_blank" href="#">مركز التحميل</a></li>
<li><a href="#" rel="nofollow">خدمة الإعلانات</a></li>
</ul>
</div>
    <div class="LeftTopHeader">
<div id="HeaderMenu" class="LeftTopHeaderTools tip">
<span class="fa fa-bars"></span>
<span class="tooltipR" >خيارات المنتدى السريعة</span>
<div class="headerMenuList" style="display: none;">
<ul>
<li><a href="/calendar" rel="nofollow"><span class="fa fa-calendar"> </span>التقويم</a></li>
<li><a href="/faq" rel="nofollow"><span class="fa fa-info-circle"> </span>التعليمات</a></li>

<li><a href="/search?search_id=newposts" ><span class="fa fa-comments"> </span>مشاركات اليوم</a></li>
<li><a href="/groups" rel="nofollow"><span class="fa fa-heart"> </span>طاقم عمل المنتدى</a></li>
<li><a href="/?mark=forums" rel="nofollow"><span class="fa fa-check-square"> </span>إجعل كافة الأقسام مقروءة</a></li>
</ul>
</div>
</div>
<div class="LeftTopHeaderSearch">
<form action="search" target="_blank">
<input type="hidden" name="ie" value="Windows-1256" >
<input type="hidden" name="sitesearch" value="" >
<input type="hidden" name="hl" value="fr" />
<input class="LeftTopHeaderSearchinput" type="text" placeholder="إبحث في المنتدى" name="search_keywords" size="30" >
<input class="LeftTopHeaderSearchbutton" type="submit" name="go" value="بحث" >
</form>
   
</div>
<div class="tip">
<a rel="nofollow" target="_blank" href="#"><span class="fa fa-facebook-square HeaderSocialicons"></span></a>
<span style="margin-top: -28px;" class="tooltipR">تابعونا عبر Facebook</span>
</div>
<div class="tip">
<a rel="nofollow" target="_blank" href="#"><span class="fa fa-twitter-square HeaderSocialicons"></span></a>
<span style="margin-top: -28px;" class="tooltipR">تابعونا عبر Twitter</span>
</div>
</div>       
</div>
<div class="BottomHeader">
<div class="BottomHeaderLogo">
<!-- logo -->
<a href="/">
<img src="http://i68.servimg.com/u/f68/18/57/04/70/lolg1111.png" border="0" alt="الطاقة eltaqa" />
</a>
<!-- /logo -->
</div>

 
        <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
    <div class="BottomHeaderLogin">
  <strong>أهلا وسهلا بكـ <a>{LOGGED_AS}</a>.</strong>

   </div>   
        <!-- END switch_user_logged_in -->
  <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
<!-- login form -->
    <div class="BottomHeaderLogin">
<form action="login" method="post" onsubmit="md5hash(vb_login_password, vb_login_md5password, vb_login_md5password_utf, 0)">
<script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin_md5.js?v=388"></script>
<span class="fa fa-user BottomHeaderLoginIcon"></span>
<span class="position-bottom" data-tooltip="إسم المستخدم">
<input type="text" class="BottomHeaderLogininput" style="font-size: 11px" name="username" id="navbar_username" size="11" accesskey="u" tabindex="101" value="إسم المستخدم" onfocus="if (this.value == 'إسم المستخدم') this.value = '';" ></span>
<span class="fa fa-lock BottomHeaderLoginIcon"></span>
<span class="position-bottom" data-tooltip="كلمة المرور">
<input type="password" class="BottomHeaderLogininput" style="font-size: 11px" name="password" id="navbar_password" size="11" tabindex="102" /></span>
<label for="cb_cookieuser_navbar"><input type="checkbox" name="autologin" value="1" tabindex="103" id="cb_cookieuser_navbar" accesskey="c" checked="checked" >حفظ بياناتي؟</label>
<input type="submit" name="login" class="button" value="تسجيل الدخول" tabindex="104" title="أدخل إسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك في الحقول المجاورة لتسجيل الدخول, أو إضغط على رابط (تسجيل عضوية جديدة) لإنشاء حساب خاص بك." accesskey="s" >
<input type="hidden" name="s" value="ff8db04b877288f2c928ab628913247c" >
<input type="hidden" name="securitytoken" value="guest" >
<input type="hidden" name="do" value="login" >
<input type="hidden" name="vb_login_md5password" >
<input type="hidden" name="vb_login_md5password_utf" >
</form>
<!-- / login form -->
</div>
<div class="registernewuser"><a href="/register" rel="nofollow"><span class="fa fa-user registernewuserIcon"></span> تسجيل عضوية جديدة</a></div>
<div class="resetpassword"><a href="/profile?mode=sendpassword" rel="nofollow"><span class="fa fa-lock resetpasswordIcon"></span> إستعادة كلمة المرور</a></div>
<!-- END switch_user_logged_out -->
</div>

<!-- content table -->
<!-- open content container -->

<div align="center">
   <div class="page" style="width:100%; text-align:right">
      <div style="padding:0px 25px 0px 25px" align="right">
<br />

<div align="center" style="padding-top:0px; padding-bottom:15px;">

<script type="text/javascript">    google_ad_client = "ca-pub-7316951291471130";    google_ad_slot = "5611010802";    google_ad_width = 728;    google_ad_height = 90;</script><!--  بوابة منتديات طاقة الحياة  --><script type="text/javascript" src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
</div>


<!-- breadcrumb -->
<div class="navbarbox">

<a href="/" accesskey="1">
<span style="float:right; color:#6A6A6A; margin:-2px 0px 0px 6px; font-size:26px;" class="fa fa-home"></span>
</a>
<strong>الطاقة eltaqa</strong>

</div>
<!-- / breadcrumb -->

<br />
 
<!-- breadcrumb -->
<div class="navbarbox">

<span style="float:center; color:#6A6A6A; margin:-2px 0px 0px 6px; font-size:26px;" class="fa fa-home"></span>

<strong>{GENERATED_NAV_BAR}</strong>

</div>
<!-- / breadcrumb -->

<br />               


                  <form action="/" method="post" id="notices">
<input type="hidden" name="do" value="dismissnotice" />
<input type="hidden" name="securitytoken" value="guest" />
<input type="hidden" id="dismiss_notice_hidden" name="dismiss_noticeid" value="" />
<input type="hidden" name="url" value="/vb/" />
<div class="noticebox">
الملاحظات
<div class="noticeboxtxt">
<div class="navbar_notice" id="navbar_notice_2">

• اسم الموضوع الاول <span style="color:#3498DB; font-size:19px;" class="fa fa-cloud-upload"></span>
 <a href="#" rel="dofollow" target="_blank"></a>.
<br />

• اسم الموضوع الثاني <span style="color:#D91E18;  font-size:19px;" class="fa fa-exclamation-triangle"></span>
   <a href="#" rel="dofollow" target="_blank"></a>.
</div>
</div>
</div>
<br />
</form>


<div align="center">
<script type="text/javascript">

</script>
<!-- [Forum Navbar] - (728x90) -->
<script type="text/javascript"
src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
</div>
<br />

                  <!-- BEGIN switch_logo_left -->
                  <td><a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a></td>
                  <!-- END switch_logo_left -->
                  <td align="center" width="100%" valign="middle">
                     <!-- BEGIN switch_logo_center -->
                     <a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a>
                     <br />
                     <!-- END switch_logo_center -->
                     <div class="maintitle">{MAIN_SITENAME}</div>
                     <br />
                     <span class="gen">{SITE_DESCRIPTION}<br />&nbsp; </span>
                  </td>
                  <!-- BEGIN switch_logo_right -->
                  <td><a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a></td>
                  <!-- END switch_logo_right -->


            <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="{MENU_POSITION}">
               <tr>
                  <td align="{MENU_POSITION}"{MENU_NOWRAP}></td>
               </tr>
            </table>

            <div style="clear: both;"></div>

            <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
            <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
               <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                  <tr>
                     <td align="left" class="row1">
                        <div id="fa_ticker_container">
                           <ul id="fa_ticker_content" class="jcarousel-skin-tango" style="display:none;">
                              <!-- BEGIN ticker_row -->
                              <li>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</li>
                              <!-- END ticker_row -->
                           </ul>
                        </div>
                     </td>
                  </tr>
               </table>
            </div>
            <!-- END switch_ticker_new -->

            <!-- BEGIN switch_ticker -->
            <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
               <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                  <tr>
                     <td align="left" class="row1">
                        <div id="fa_ticker_container">
                           <div id="fa_ticker" style="height:{switch_ticker.HEIGHT}px;">
                              <div class="fa_ticker_content">
                                 <!-- BEGIN ticker_row -->
                                 <div>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div>
                                 <!-- END ticker_row -->
                              </div>
                           </div>
                        </div>
                     </td>
                  </tr>
               </table>
            </div>
            <!-- END switch_ticker -->

            <div id="page-body">
               <div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
                  <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" class="three-col">
                     <tbody>
                        <tr>
                           <td valign="top" width="{C1SIZE}">
                              <div id="{ID_LEFT}">
                                 <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
                                 {giefmod_index1.MODVAR}
                                    <!-- BEGIN saut -->
                                    <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
                                    <!-- END saut -->
                                 <!-- END giefmod_index1 -->
                              </div>
                           </td>
                           <td valign="top" width="100%">
<!-- BEGIN html_validation -->
                           </td>
                        </tr>
                     </tbody>
                  </table>
               </div>
            </div>
         </td>
      </tr>
   </table>
</body>
</html>
<!-- END html_validation -->وشكرا لتحميلك للاستايل وتركيبة بمنتداك
avatar
JoryAbdallah
 
 

انثى
عدد المساهمات : 4210
معدل النشاط : 6055
السُمعة : 292

http://taqnyiat.ahlamontada.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: تعديل كود الهيدر

مُساهمة من طرف YasirAyad في الأحد 29 نوفمبر 2015 - 10:17

مرحباً بك 
تفضل
القالب
الكود:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" {NAMESPACE_FB_LIKE} {NAMESPACE_FB} {NAMESPACE_BBCODE}>
<head>
  <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
  <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING}" />
  <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
  <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
  <!-- BEGIN switch_compat_meta -->
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE={switch_compat_meta.VERSION}" />
  <!-- END switch_compat_meta -->
  <!-- BEGIN switch_canonical_url -->
  <link rel="canonical" href="{switch_canonical_url.CANONICAL_URL}" />
  <!-- END switch_canonical_url -->
  {META_FAVICO}
  {META}
  {META_FB_LIKE}
  <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
  {T_HEAD_STYLESHEET}
  {CSS}
  <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
  <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
  <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
  <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>

  <!-- BEGIN switch_fb_login -->
  <script src="http://connect.facebook.net/{switch_fb_login.FB_LOCAL}/all.js" type="text/javascript"></script>
  <script src="{switch_fb_login.JS_FB_LOGIN}" type="text/javascript"></script>
  <!-- END switch_fb_login -->

  <!-- BEGIN switch_ticker -->
  <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
  <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
  <!-- END switch_ticker -->

  <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
  <script src="{JS_DIR}jquery/jcarousel/jquery.jcarousel.js" type="text/javascript"></script>
  <script type="text/javascript">//<![CDATA[
      /* Definir le sens de direction en fonction du panneau admin */
      var tickerDirParam = "{switch_ticker.DIRECTION}";
      var slid_vert = false;
      var auto_dir = 'next';
      var h_perso = parseInt({switch_ticker.HEIGHT});

      switch( tickerDirParam )
      {
        case 'top' :
            slid_vert = true;
            break;

        case 'left':
            break;

        case 'bottom':
            slid_vert = true;
            auto_dir = 'prev';
            break;

        case 'right':
            auto_dir = 'prev';
            break;

        default:
            slid_vert = true;
      }

      $(document).ready(function() {
        var w_cont = $('#fa_ticker_container').width();

        if (w_cont > 0)
        {
            $('#fa_ticker_container').width(w_cont);

            /* Affichage de la liste */
            $('#fa_ticker_content').css('display','block');

            /* Calcul des dimensions du conteneur et des elements */
            var width_max = $('ul#fa_ticker_content').width();
            var width_item = Math.floor(width_max / {switch_ticker.SIZE});
            var height_max = h_perso;

            /* Calcul de la hauteur maximale du conteneur en fonction des elements et de la hauteur personnalisee dans l'admin */
            $('ul#fa_ticker_content li').each( function () {
              if ($(this).height() > height_max)
              {
                  height_max = $(this).height();
              }
            } );

            /* Redimensionnement des elements et des images trop larges */
            $('ul#fa_ticker_content li').width(width_item).height(height_max).find('img').each(function () {
              if ($(this).width() > width_item)
              {
              var ratio      = $(this).width() / width_item;
              var new_height = Math.round($(this).height() / ratio);
              $(this).height(new_height).width(width_item);
              }
            });

            /* Redimensionnement et centrage du conteneur en mode vertical */
            if (slid_vert)
            {
              $('ul#fa_ticker_content').width(width_item).height(height_max).css('marginLeft','auto').css('marginRight','auto');
            }

            /* Initialisation du caroussel */
            $('#fa_ticker_content').jcarousel({
                  vertical: slid_vert,
              wrap: 'circular',
              auto: {switch_ticker.STOP_TIME},
              auto_direction: auto_dir,
            scroll: 1,
            size: {switch_ticker.SIZE},
            height_max: height_max,
            animation: {switch_ticker.SPEED}
            });
        }
        else
        {
            $('ul#fa_ticker_content li:not(:first)').css('display','none');
            $('ul#fa_ticker_content li:first').css('list-style','none').css('text-align','center');
        }
      });
  //]]>
  </script>
  <!-- END switch_ticker_new -->

  <script type="text/javascript">//<![CDATA[
  $(document).ready(function(){
      <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
        pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
        if(pm != null) { pm.focus(); }
      <!-- END switch_enable_pm_popup -->
      <!-- BEGIN switch_report_popup -->
        report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
        if(report != null) { report.focus(); }
      <!-- END switch_report_popup -->
      <!-- BEGIN switch_ticker -->
        $(document).ready(function() {           
            Ticker.start({
              height : {switch_ticker.HEIGHT},
              spacing : {switch_ticker.SPACING},
              speed : {switch_ticker.SPEED},
              direction : '{switch_ticker.DIRECTION}',
              pause : {switch_ticker.STOP_TIME}
            });
        });
      <!-- END switch_ticker -->
  });

  <!-- BEGIN switch_login_popup -->
      var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = true, logInBackgroundClass = false;
  <!-- END switch_login_popup -->

  <!-- BEGIN switch_login_popup -->
  $(document).ready( function() {
      $(window).resize(function() {
        var windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
        var popupWidth = $("#login_popup").width();
        var mypopup = $("#login_popup");

        $("#login_popup").css({
        "left": windowWidth/2 - popupWidth/2
            });
      });
  });
  <!-- END switch_login_popup -->
  //]]>
  </script>
  {GREETING_POPUP}
  <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
  <style>
  .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item {
      text-align:center;
      width: 10px;
  }

  .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-horizontal {
      margin-right: {switch_ticker.SPACING}px;
  }

  .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-vertical {
      margin-bottom: {switch_ticker.SPACING}px;
  }
  </style>
  <!-- END switch_ticker_new -->
  {HOSTING_JS}
  <!-- BEGIN google_analytics_code -->
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
    var _gaq = _gaq || [];
    _gaq.push(['_setAccount', '{G_ANALYTICS_ID}']);
    _gaq.push(['_trackPageview']);
  _gaq.push(['_trackPageLoadTime']);

  <!-- BEGIN google_analytics_code_bis -->
  _gaq.push(['b._setAccount', '{G_ANALYTICS_ID_BIS}']);
  _gaq.push(['b._trackPageview']);
  <!-- END google_analytics_code_bis -->

    (function() {
      var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
      ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
      var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
    })();
  //]]>
  </script>
  <!-- END google_analytics_code -->
 

<!-- CSS Stylesheet -->
<style type="text/css" id="vbulletin_css">
/**
* vBulletin 3.8.8 CSS
* Style: '4algeria Style 2015'; Style ID: 7
*/
@import url("http://www.4algeria.com/vb/clientscript/vbulletin_css/style-33852b14-00007.css");
</style>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.4algeria.com/vb/clientscript/vbulletin_important.css?v=388" />


<!-- / CSS Stylesheet -->

<script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/yui/2.9.0/build/yahoo-dom-event/yahoo-dom-event.js?v=388"></script>
<script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/yui/2.9.0/build/connection/connection-min.js?v=388"></script>
<script type="text/javascript">
<!--
var SESSIONURL = "s=ff8db04b877288f2c928ab628913247c&";
var SECURITYTOKEN = "guest";
var IMGDIR_MISC = "http://www.4algeria.com/vb/4algeria2015/misc";
var vb_disable_ajax = parseInt("1", 10);
// -->
</script>
<script type="text/javascript" src="http://www.4algeria.com/vb/clientscript/vbulletin_global.js?v=388"></script>
<script type="text/javascript" src="http://www.4algeria.com/vb/clientscript/vbulletin_menu.js?v=388"></script>


<!-- Font Awesome & Foundation Icons -->
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.4algeria.com/vb/4algeria2015/css/font-awesome/css/font-awesome.min.css" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.4algeria.com/vb/4algeria2015/css/foundation-icons/foundation-icons.css" />
<!--[if lt IE 9]>
<script src="http://html5shiv.googlecode.com/svn/trunk/html5.js"></script>
<![endif]-->

<!-- Tooltip -->
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.4algeria.com/vb/4algeria2015/css/tooltip.css" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.4algeria.com/vb/4algeria2015/css/tooltip-simptip.css" />

<!-- Category Menu List -->
<script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.0/jquery.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://www.4algeria.com/vb/4algeria2015/js/category_menu.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://www.4algeria.com/vb/clientscript/ncode_imageresizer.js?v=1.0.1"></script>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.4algeria.com/vb/clientscript/ncode_imageresizer.css?v=1.0.1" />
<script type="text/javascript">

</script>

</head>
<body background="{T_BODY_BACKGROUND}" bgcolor="{T_BODY_BGCOLOR}" text="{T_BODY_TEXT}" link="{T_BODY_LINK}" vlink="{T_BODY_VLINK}">
  <!-- BEGIN hitskin_preview -->
  <div id="hitskin_preview" style="display: block;">
      <h1><img src="http://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_logo.png" alt="" /> <em>Hit</em>skin.com</h1>
      <div class="content">
        <p>
            {hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}
            <br />
            <span>{hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}<a href="http://{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span>
        </p>
      </div>
  </div>
  <!-- END hitskin_preview -->

  <!-- BEGIN switch_login_popup -->
  <div id="login_popup" style="z-index: 10000 !important;">
      <table class="forumline" width="{LOGIN_POPUP_WIDTH}" height="{LOGIN_POPUP_HEIGHT}" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
        <tr height="25">
            <td class="catLeft">
              <span class="genmed module-title">{SITENAME}</span>
            </td>
        </tr>
        <tr height="{LOGIN_POPUP_MSG_HEIGHT}">
            <td class="row1" align="left" valign="top">
              <div id="login_popup_buttons">
                  <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
                    <input type="submit" class="mainoption" value="{L_LOGIN}" />
                    <input type="button" class="mainoption" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />
                    <input id="login_popup_close" type="button" class="button" value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />
                  </form>
              </div>
              <span class="genmed">{LOGIN_POPUP_MSG}</span>
            </td>
        </tr>
      </table>
  </div>
  <!-- END switch_login_popup -->

  <a name="top"></a>
  {JAVASCRIPT}

<a name="top"></a>
<div class="TopHeader">
<div class="RightTopHeader">
<ul>
<!--<li><a href="#"><span class="RightTopHeaderhome fa fa-home"></span></a></li>-->
<li><a href="#" rel="nofollow">ضوابط المنتدى</a></li>
<li><a href="#" rel="nofollow">الأوسمـة</a></li>
<li><a href="#" rel="nofollow">الشهادات</a></li>
<li><a href="#" rel="nofollow">المجلات</a></li>
<li><a rel="nofollow" target="_blank" href="#">مركز التحميل</a></li>
<li><a href="#" rel="nofollow">خدمة الإعلانات</a></li>
</ul>
</div>
    <div class="LeftTopHeader">
<div id="HeaderMenu" class="LeftTopHeaderTools tip">
<span class="fa fa-bars"></span>
<span class="tooltipR" >خيارات المنتدى السريعة</span>
<div class="headerMenuList" style="display: none;">
<ul>
<li><a href="/calendar" rel="nofollow"><span class="fa fa-calendar"> </span>التقويم</a></li>
<li><a href="/faq" rel="nofollow"><span class="fa fa-info-circle"> </span>التعليمات</a></li>

<li><a href="/search?search_id=newposts" ><span class="fa fa-comments"> </span>مشاركات اليوم</a></li>
<li><a href="/groups" rel="nofollow"><span class="fa fa-heart"> </span>طاقم عمل المنتدى</a></li>
<li><a href="/?mark=forums" rel="nofollow"><span class="fa fa-check-square"> </span>إجعل كافة الأقسام مقروءة</a></li>
</ul>
</div>
</div>
<div class="LeftTopHeaderSearch">
<form action="search" target="_blank">
<input type="hidden" name="ie" value="Windows-1256" >
<input type="hidden" name="sitesearch" value="" >
<input type="hidden" name="hl" value="fr" />
<input class="LeftTopHeaderSearchinput" type="text" placeholder="إبحث في المنتدى" name="search_keywords" size="30" >
<input class="LeftTopHeaderSearchbutton" type="submit" name="go" value="بحث" >
</form>
 
</div>
<div class="tip">
<a rel="nofollow" target="_blank" href="#"><span class="fa fa-facebook-square HeaderSocialicons"></span></a>
<span style="margin-top: -28px;" class="tooltipR">تابعونا عبر Facebook</span>
</div>
<div class="tip">
<a rel="nofollow" target="_blank" href="#"><span class="fa fa-twitter-square HeaderSocialicons"></span></a>
<span style="margin-top: -28px;" class="tooltipR">تابعونا عبر Twitter</span>
</div>
</div>     
</div>
<div class="BottomHeader">
<div class="BottomHeaderLogo">
<!-- logo -->
<a href="/">
<img src="http://i68.servimg.com/u/f68/18/57/04/70/lolg1111.png" border="0" alt="الطاقة eltaqa" />
</a>
<!-- /logo -->
</div>

 
        <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
    <div class="BottomHeaderLogin">
  <strong>أهلا وسهلا بكـ <a>{LOGGED_AS}</a>.</strong>

  </div> 
        <!-- END switch_user_logged_in -->
  <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
<!-- login form -->
    <div class="BottomHeaderLogin">
<form action="login" method="post" onsubmit="md5hash(vb_login_password, vb_login_md5password, vb_login_md5password_utf, 0)">
<script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin_md5.js?v=388"></script>
<span class="fa fa-user BottomHeaderLoginIcon"></span>
<span class="position-bottom" data-tooltip="إسم المستخدم">
<input type="text" class="BottomHeaderLogininput" style="font-size: 11px" name="username" id="navbar_username" size="11" accesskey="u" tabindex="101" value="إسم المستخدم" onfocus="if (this.value == 'إسم المستخدم') this.value = '';" ></span>
<span class="fa fa-lock BottomHeaderLoginIcon"></span>
<span class="position-bottom" data-tooltip="كلمة المرور">
<input type="password" class="BottomHeaderLogininput" style="font-size: 11px" name="password" id="navbar_password" size="11" tabindex="102" /></span>
<label for="cb_cookieuser_navbar"><input type="checkbox" name="autologin" value="1" tabindex="103" id="cb_cookieuser_navbar" accesskey="c" checked="checked" >حفظ بياناتي؟</label>
<input type="submit" name="login" class="button" value="تسجيل الدخول" tabindex="104" title="أدخل إسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك في الحقول المجاورة لتسجيل الدخول, أو إضغط على رابط (تسجيل عضوية جديدة) لإنشاء حساب خاص بك." accesskey="s" >
<input type="hidden" name="s" value="ff8db04b877288f2c928ab628913247c" >
<input type="hidden" name="securitytoken" value="guest" >
<input type="hidden" name="do" value="login" >
<input type="hidden" name="vb_login_md5password" >
<input type="hidden" name="vb_login_md5password_utf" >
</form>
<!-- / login form -->
</div>
<div class="registernewuser"><a href="/register" rel="nofollow"><span class="fa fa-user registernewuserIcon"></span> تسجيل عضوية جديدة</a></div>
<div class="resetpassword"><a href="/profile?mode=sendpassword" rel="nofollow"><span class="fa fa-lock resetpasswordIcon"></span> إستعادة كلمة المرور</a></div>
<!-- END switch_user_logged_out -->
</div>

<!-- content table -->
<!-- open content container -->

<div align="center">
  <div class="page" style="width:100%; text-align:right">
      <div style="padding:0px 25px 0px 25px" align="right">
<br />

<div align="center" style="padding-top:0px; padding-bottom:15px;">
 
<!-- [Forum Header] - (728x90) -->
 
</div>


<!-- breadcrumb -->
<div class="navbarbox">

<a href="/" accesskey="1">
<span style="float:right; color:#6A6A6A; margin:-2px 0px 0px 6px; font-size:26px;" class="fa fa-home"></span>
</a>
<strong>الطاقة eltaqa</strong>

</div>
<!-- / breadcrumb -->

<br />
 
<!-- breadcrumb -->
<div class="navbarbox">

<span style="float:center; color:#6A6A6A; margin:-2px 0px 0px 6px; font-size:26px;" class="fa fa-home"></span>

<strong>{GENERATED_NAV_BAR}</strong>

</div>
<!-- / breadcrumb -->

<br />               


                  <form action="/" method="post" id="notices">
<input type="hidden" name="do" value="dismissnotice" />
<input type="hidden" name="securitytoken" value="guest" />
<input type="hidden" id="dismiss_notice_hidden" name="dismiss_noticeid" value="" />
<input type="hidden" name="url" value="/vb/" />
<div class="noticebox">
الملاحظات
<div class="noticeboxtxt">
<div class="navbar_notice" id="navbar_notice_2">

• اسم الموضوع الاول <span style="color:#3498DB; font-size:19px;" class="fa fa-cloud-upload"></span>
 <a href="#" rel="dofollow" target="_blank"></a>.
<br />

• اسم الموضوع الثاني <span style="color:#D91E18;  font-size:19px;" class="fa fa-exclamation-triangle"></span>
  <a href="#" rel="dofollow" target="_blank"></a>.
</div>
</div>
</div>
<br />
</form>


<div align="center">
<script type="text/javascript">

</script>
<!-- [Forum Navbar] - (728x90) -->
<script type="text/javascript"
src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
</div>
<br />

                  <!-- BEGIN switch_logo_left -->
                  <td><a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a></td>
                  <!-- END switch_logo_left -->
                  <td align="center" width="100%" valign="middle">
                    <!-- BEGIN switch_logo_center -->
                    <a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a>
                    <br />
                    <!-- END switch_logo_center -->
                    <div class="maintitle">{MAIN_SITENAME}</div>
                    <br />
                    <span class="gen">{SITE_DESCRIPTION}<br />&nbsp; </span>
                  </td>
                  <!-- BEGIN switch_logo_right -->
                  <td><a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a></td>
                  <!-- END switch_logo_right -->


            <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="{MENU_POSITION}">
              <tr>
                  <td align="{MENU_POSITION}"{MENU_NOWRAP}></td>
              </tr>
            </table>

            <div style="clear: both;"></div>

            <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
            <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
              <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                  <tr>
                    <td align="left" class="row1">
                        <div id="fa_ticker_container">
                          <ul id="fa_ticker_content" class="jcarousel-skin-tango" style="display:none;">
                              <!-- BEGIN ticker_row -->
                              <li>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</li>
                              <!-- END ticker_row -->
                          </ul>
                        </div>
                    </td>
                  </tr>
              </table>
            </div>
            <!-- END switch_ticker_new -->

            <!-- BEGIN switch_ticker -->
            <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
              <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                  <tr>
                    <td align="left" class="row1">
                        <div id="fa_ticker_container">
                          <div id="fa_ticker" style="height:{switch_ticker.HEIGHT}px;">
                              <div class="fa_ticker_content">
                                <!-- BEGIN ticker_row -->
                                <div>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div>
                                <!-- END ticker_row -->
                              </div>
                          </div>
                        </div>
                    </td>
                  </tr>
              </table>
            </div>
            <!-- END switch_ticker -->

            <div id="page-body">
              <div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
                  <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" class="three-col">
                    <tbody>
                        <tr>
                          <td valign="top" width="{C1SIZE}">
                              <div id="{ID_LEFT}">
                                <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
                                {giefmod_index1.MODVAR}
                                    <!-- BEGIN saut -->
                                    <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
                                    <!-- END saut -->
                                <!-- END giefmod_index1 -->
                              </div>
                          </td>
                          <td valign="top" width="100%">
<!-- BEGIN html_validation -->
                          </td>
                        </tr>
                    </tbody>
                  </table>
              </div>
            </div>
        </td>
      </tr>
  </table>
</body>
</html>
<!-- END html_validation -->


ثم ابحث في داخل القالب على
الكود:
<!-- [Forum Header] - (728x90) -->
وضع فوقها ما تريد من اعلانات او اي شيئ اخر Cool
avatar
YasirAyad
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 11127
معدل النشاط : 13143
السُمعة : 296

http://yasirayad.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: تعديل كود الهيدر

مُساهمة من طرف chi kong في الأحد 29 نوفمبر 2015 - 16:03

بارك الله فيكم

ربحكم الاساسى هو الدعاء لكم وسعادة الاخرين بايجاد حلول لمشكلاتهم مهما كانت صغيرة بالنسبة لخبراتكم فهى كبيرة بالنسبة للاعضاء

مشكورون احلى دعم  واحلى منتدى الابداع
avatar
chi kong
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 325
معدل النشاط : 2427
السُمعة : 13

http://www.eltaqa.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى