طلب تعديل على الهيدر 2

اذهب الى الأسفل

طلب تعديل على الهيدر 2

مُساهمة من طرف زائر في الثلاثاء 22 أبريل 2014 - 1:51

الكود:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" {NAMESPACE_FB_LIKE} {NAMESPACE_FB} {NAMESPACE_BBCODE}>
<head>
  <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
  <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING}" />
  <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
  <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
  <!-- BEGIN switch_compat_meta -->
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE={switch_compat_meta.VERSION}" />
  <!-- END switch_compat_meta -->
  <!-- BEGIN switch_canonical_url -->
  <link rel="canonical" href="{switch_canonical_url.CANONICAL_URL}" />
  <!-- END switch_canonical_url -->
  {META_FAVICO}
  {META}
  {META_FB_LIKE}
  <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
  {T_HEAD_STYLESHEET}
  {CSS}
  <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
  <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
  <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
  <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>

  <!-- BEGIN switch_fb_login -->
  <script src="http://connect.facebook.net/{switch_fb_login.FB_LOCAL}/all.js" type="text/javascript"></script>
  <script src="{switch_fb_login.JS_FB_LOGIN}" type="text/javascript"></script>
  <!-- END switch_fb_login -->

  <!-- BEGIN switch_ticker -->
  <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
  <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
  <!-- END switch_ticker -->

  <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
  <script src="{JS_DIR}jquery/jcarousel/jquery.jcarousel.js" type="text/javascript"></script>
  <script type="text/javascript">//<![CDATA[
      /* Definir le sens de direction en fonction du panneau admin */
      var tickerDirParam = "{switch_ticker.DIRECTION}";
      var slid_vert = false;
      var auto_dir = 'next';
      var h_perso = parseInt({switch_ticker.HEIGHT});

      switch( tickerDirParam )
      {
        case 'top' :
            slid_vert = true;
            break;

        case 'left':
            break;

        case 'bottom':
            slid_vert = true;
            auto_dir = 'prev';
            break;

        case 'right':
            auto_dir = 'prev';
            break;

        default:
            slid_vert = true;
      }

      $(document).ready(function() {
        var w_cont = $('#fa_ticker_container').width();

        if (w_cont > 0)
        {
            $('#fa_ticker_container').width(w_cont);

            /* Affichage de la liste */
            $('#fa_ticker_content').css('display','block');

            /* Calcul des dimensions du conteneur et des elements */
            var width_max = $('ul#fa_ticker_content').width();
            var width_item = Math.floor(width_max / {switch_ticker.SIZE});
            var height_max = h_perso;

            /* Calcul de la hauteur maximale du conteneur en fonction des elements et de la hauteur personnalisee dans l'admin */
            $('ul#fa_ticker_content li').each( function () {
              if ($(this).height() > height_max)
              {
                  height_max = $(this).height();
              }
            } );

            /* Redimensionnement des elements et des images trop larges */
            $('ul#fa_ticker_content li').width(width_item).height(height_max).find('img').each(function () {
              if ($(this).width() > width_item)
              {
              var ratio      = $(this).width() / width_item;
              var new_height = Math.round($(this).height() / ratio);
              $(this).height(new_height).width(width_item);
              }
            });

            /* Redimensionnement et centrage du conteneur en mode vertical */
            if (slid_vert)
            {
              $('ul#fa_ticker_content').width(width_item).height(height_max).css('marginLeft','auto').css('marginRight','auto');
            }

            /* Initialisation du caroussel */
            $('#fa_ticker_content').jcarousel({
                  vertical: slid_vert,
              wrap: 'circular',
              auto: {switch_ticker.STOP_TIME},
              auto_direction: auto_dir,
            scroll: 1,
            size: {switch_ticker.SIZE},
            height_max: height_max,
            animation: {switch_ticker.SPEED}
            });
        }
        else
        {
            $('ul#fa_ticker_content li:not(:first)').css('display','none');
            $('ul#fa_ticker_content li:first').css('list-style','none').css('text-align','center');
        }
      });
  //]]>
  </script>
  <!-- END switch_ticker_new -->

  <script type="text/javascript">//<![CDATA[
  $(document).ready(function(){
      <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
        pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
        if(pm != null) { pm.focus(); }
      <!-- END switch_enable_pm_popup -->
      <!-- BEGIN switch_report_popup -->
        report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
        if(report != null) { report.focus(); }
      <!-- END switch_report_popup -->
      <!-- BEGIN switch_ticker -->
        ticker_start({switch_ticker.HEIGHT}, {switch_ticker.SPACING}, {switch_ticker.SPEED}, '{switch_ticker.DIRECTION}', {switch_ticker.STOP_TIME});
      <!-- END switch_ticker -->
  });

  <!-- BEGIN switch_login_popup -->
      var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = true, logInBackgroundClass = false;
  <!-- END switch_login_popup -->

  <!-- BEGIN switch_login_popup -->
  $(document).ready( function() {
      $(window).resize(function() {
        var windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
        var popupWidth = $("#login_popup").width();
        var mypopup = $("#login_popup");

        $("#login_popup").css({
        "left": windowWidth/2 - popupWidth/2
            });
      });
  });
  <!-- END switch_login_popup -->
  //]]>
  </script>
  {GREETING_POPUP}
  <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
  <style>
  .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item {
      text-align:center;
      width: 10px;
  }

  .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-horizontal {
      margin-right: {switch_ticker.SPACING}px;
  }

  .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-vertical {
      margin-bottom: {switch_ticker.SPACING}px;
  }
  </style>
  <!-- END switch_ticker_new -->
  {HOSTING_JS}
  <!-- BEGIN google_analytics_code -->
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
    var _gaq = _gaq || [];
    _gaq.push(['_setAccount', '{G_ANALYTICS_ID}']);
    _gaq.push(['_trackPageview']);
  _gaq.push(['_trackPageLoadTime']);

  <!-- BEGIN google_analytics_code_bis -->
  _gaq.push(['b._setAccount', '{G_ANALYTICS_ID_BIS}']);
  _gaq.push(['b._trackPageview']);
  <!-- END google_analytics_code_bis -->

    (function() {
      var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
      ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
      var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
    })();
  //]]>
  </script>
  <!-- END google_analytics_code -->
</head>
<body background="{T_BODY_BACKGROUND}" bgcolor="{T_BODY_BGCOLOR}" text="{T_BODY_TEXT}" link="{T_BODY_LINK}" vlink="{T_BODY_VLINK}">
  <!-- BEGIN hitskin_preview -->
  <div id="hitskin_preview" style="display: block;">
      <h1><img src="http://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_logo.png" alt="" /> Hit<em>skin</em>.com</h1>
      <div class="content">
        <p>
            {hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}
            <br />
            <span>{hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}<a href="http://{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span>
        </p>
      </div>
  </div>
  <!-- END hitskin_preview -->

  <!-- BEGIN switch_login_popup -->
  <div id="login_popup">
      <table class="forumline" width="{LOGIN_POPUP_WIDTH}" height="{LOGIN_POPUP_HEIGHT}" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
        <tr height="25">
            <td class="catLeft">
              <span class="genmed module-title">{SITENAME}</span>
            </td>
        </tr>
        <tr height="{LOGIN_POPUP_MSG_HEIGHT}">
            <td class="row1" align="left" valign="top">
              <div id="login_popup_buttons">
                  <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
                    <input type="submit" class="mainoption" value="{L_LOGIN}" />
                    <input type="button" class="mainoption" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />
                    <input id="login_popup_close" type="button" class="button" value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />
                  </form>
              </div>
              <span class="genmed">{LOGIN_POPUP_MSG}</span>
            </td>
        </tr>
      </table>
  </div>
  <!-- END switch_login_popup -->

  <a name="top"></a>
  {JAVASCRIPT}


<!-- CSS Stylesheet -->
<style type="text/css" id="vbulletin_css">
/**
* vBulletin 3.8.7 CSS
* Style: 'تحويل منتدى المسلمين فى الجنة'; Style ID: 12
*/
body
{
  background: #e7e7e7;
  color: #df0e38;
  font: 9pt tahoma, arial, helvetica,verdana;
      margin: 0px 0px 0px 0px;
      padding: 0px;
     
}
a:link, body_alink
{
  color: #df0e38;
  text-decoration: none;
}
a:visited, body_avisited
{
  color: #df0e38;
  text-decoration: none;
}
a:hover, a:active, body_ahover
{
  color: #f3154f;
  text-decoration: none;
}
.page
{
  background: #e7e7e7;
  color: #313131;
      margin: 0px 0px 0px 0px;
      padding: 0px;
     
}
.page a:link, .page_alink
{
  text-decoration: none;
}
.page a:visited, .page_avisited
{
  text-decoration: none;
}
.page a:hover, .page a:active, .page_ahover
{
  text-decoration: none;
}
td, th, p, li
{
  font: 11px tahoma, arial, helvetica,verdana;
     
}
.tborder
{
  background: none;
  none
}
.tcat
{
  background: #f3f3f3 url(http://i55.servimg.com/u/f55/18/33/21/36/tq110.gif) repeat-x top left;
  color: #fff;
  font: bold 8pt tahoma, arial, helvetica,verdana;
  text-align:center;
 
 
}
.tcat a:link, .tcat_alink
{
  color: #fff;
  text-decoration: none;
}
.tcat a:visited, .tcat_avisited
{
  color: #fff;
  text-decoration: none;
}
.tcat a:hover, .tcat a:active, .tcat_ahover
{
  color: #fff;
  text-decoration: none;
}
.thead
{
  background: #f3f3f3 url(http://i55.servimg.com/u/f55/18/33/21/36/tq310.gif) repeat-x top left;
  color: #3d3d3d;
  font: bold 11px tahoma, arial, helvetica,verdana;
  padding: 5px;
 
}
.thead a:link, .thead_alink
{
  color: #3d3d3d;
  text-decoration: none;
}
.thead a:visited, .thead_avisited
{
  color: #3d3d3d;
  text-decoration: none;
}
.thead a:hover, .thead a:active, .thead_ahover
{
  color: #3d3d3d;
  text-decoration: none;
}
.tfoot
{
  background: #f3f3f3 url(http://i55.servimg.com/u/f55/18/33/21/36/tq310.gif) repeat-x top left;
  color: #3d3d3d;
  font: 11px tahoma, arial, helvetica,verdana;
  padding: 5px;
 
}
.tfoot a:link, .tfoot_alink
{
  color: #3d3d3d;
  text-decoration: none;
}
.tfoot a:visited, .tfoot_avisited
{
  color: #3d3d3d;
  text-decoration: none;
}
.tfoot a:hover, .tfoot a:active, .tfoot_ahover
{
  color: #3d3d3d;
  text-decoration: none;
}
.alt1, .alt1Active
{
  background: #fafafa;
  color: #313131;
  font: bold 16px arial, helvetica,verdana;
      border-top: 1px #ffffff solid;
      border-left: 1px #ffffff solid;
      border-right: 1px #f2f2f solid;
      border-bottom: 1px #f2f2f 2solid;
 
}
.alt1 a:link, .alt1_alink, .alt1Active a:link, .alt1Active_alink
{
  text-decoration: none;
}
.alt1 a:visited, .alt1_avisited, .alt1Active a:visited, .alt1Active_avisited
{
  text-decoration: none;
}
.alt1 a:hover, .alt1 a:active, .alt1_ahover, .alt1Active a:hover, .alt1Active a:active, .alt1Active_ahover
{
  text-decoration: none;
}
.alt2, .alt2Active
{
  background: #f5f5f5;
  color: #313131;
  font: bold 16px arial, helvetica,verdana;
      border-top: 1px #ffffff solid;
      border-left: 1px #ffffff solid;
      border-right: 1px #f2f2f2 solid;
      border-bottom: 1px #f2f2f2 solid;
 
}
.alt2 a:link, .alt2_alink, .alt2Active a:link, .alt2Active_alink
{
  text-decoration: none;
}
.alt2 a:visited, .alt2_avisited, .alt2Active a:visited, .alt2Active_avisited
{
  text-decoration: none;
}
.alt2 a:hover, .alt2 a:active, .alt2_ahover, .alt2Active a:hover, .alt2Active a:active, .alt2Active_ahover
{
  text-decoration: none;
}
.inlinemod
{
  background: #FFFFCC;
  color: #313131;
}
.inlinemod a:link, .inlinemod_alink
{
  text-decoration: none;
}
.inlinemod a:visited, .inlinemod_avisited
{
  text-decoration: none;
}
.inlinemod a:hover, .inlinemod a:active, .inlinemod_ahover
{
  text-decoration: none;
}
.wysiwyg
{
  background: #e7e7e7;
  color: #313131;
  font: bold 16px arial, helvetica,verdana;
  margin: 0px 0px 0px 0px;
  padding: 0px;
}
.wysiwyg a:link, .wysiwyg_alink
{
  color: #313131;
  text-decoration: none;
}
.wysiwyg a:visited, .wysiwyg_avisited
{
  color: #313131;
  text-decoration: none;
}
.wysiwyg a:hover, .wysiwyg a:active, .wysiwyg_ahover
{
  color: #313131;
  text-decoration: none;
}
textarea, .bginput
{
  font: 10pt tahoma, arial, helvetica,verdana;
}
.bginput option, .bginput optgroup
{
  font-size: 10pt;
  font-family: tahoma, arial, helvetica,verdana;
}
.button
{
  font: 10pt Tahoma,Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;
}
select
{
  font: 11px Tahoma,Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;
}
option, optgroup
{
  font-size: 11px;
  font-family: Tahoma,Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;
}
.smallfont
{
  font: 11px Tahoma;
}
.time
{
  color: #df0e38;
  font: 11px Tahoma,Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;
}
.navbar
{
  font: bold 9px tahoma, arial, helvetica,verdana;
}
.navbar a:link, .navbar_alink
{
  text-decoration: none;
}
.navbar a:visited, .navbar_avisited
{
  text-decoration: none;
}
.navbar a:hover, .navbar a:active, .navbar_ahover
{
  text-decoration: none;
}
.highlight
{
  color: #FF0000;
  font-weight: bold;
}
.fjsel
{
  background: #fdfcf8;
  color: #e5103b;
}
.fjdpth0
{
  background: #ededed;
  color: #222020;
}
.panel
{
  background: #f3f3f3;
  color: #313131;
  padding: 0px;
  border: 0px;
}
.panel a:link, .panel_alink
{
  text-decoration: none;
}
.panel a:visited, .panel_avisited
{
  text-decoration: none;
}
.panel a:hover, .panel a:active, .panel_ahover
{
  text-decoration: none;
}
.panelsurround
{
  background: #f3f3f3;
  color: #000000;
}
legend
{
  color: #e5103b;
  font: 11px tahoma, arial, helvetica,verdana;
}
.vbmenu_control
{
  background: #f3f3f3 url(http://i55.servimg.com/u/f55/18/33/21/36/tq310.gif) repeat-x top left;
  color: #3d3d3d;
  font: bold 11px tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
  padding: 5px;
  white-space: nowrap;
 
 
  /*
  border-right: 4px #7d1b53 solid;
  border-left: 4px #7d1b53 solid;
  */
}
.vbmenu_control a:link, .vbmenu_control_alink
{
  color: #3d3d3d;
  text-decoration: none;
}
.vbmenu_control a:visited, .vbmenu_control_avisited
{
  color: #3d3d3d;
  text-decoration: none;
}
.vbmenu_control a:hover, .vbmenu_control a:active, .vbmenu_control_ahover
{
  color: #3d3d3d;
  text-decoration: none;
}
.vbmenu_popup
{
  background: #ededed;
  color: #222020;
  font-family: tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
.vbmenu_option
{
  background: #ededed;
  color: #222020;
  font: 11px verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
  white-space: nowrap;
  cursor: pointer;
}
.vbmenu_option a:link, .vbmenu_option_alink
{
  color: #222020;
  text-decoration: none;
}
.vbmenu_option a:visited, .vbmenu_option_avisited
{
  color: #222020;
  text-decoration: none;
}
.vbmenu_option a:hover, .vbmenu_option a:active, .vbmenu_option_ahover
{
  color: #222020;
  text-decoration: none;
}
.vbmenu_hilite
{
  background: #efefef;
  color: #222020;
  font: 11px tahoma, arial, helvetica,verdana;
  white-space: nowrap;
  cursor: pointer;
}
.vbmenu_hilite a:link, .vbmenu_hilite_alink
{
  color: #222020;
  text-decoration: none;
}
.vbmenu_hilite a:visited, .vbmenu_hilite_avisited
{
  color: #222020;
  text-decoration: none;
}
.vbmenu_hilite a:hover, .vbmenu_hilite a:active, .vbmenu_hilite_ahover
{
  color: #222020;
  text-decoration: none;
}
/* ***** styling for 'big' usernames on postbit etc. ***** */
.bigusername { font-size: 14pt; }

/* ***** small padding on 'thead' elements ***** */
td.thead, th.thead, div.thead { padding: 4px; }

/* ***** basic styles for multi-page nav elements */
.pagenav a { text-decoration: none; }
.pagenav td { padding: 2px 4px 2px 4px; }

/* ***** de-emphasized text */
.shade, a.shade:link, a.shade:visited { color: #777777; text-decoration: none; }
a.shade:active, a.shade:hover { color: #FF4400; text-decoration: underline; }
.tcat .shade, .thead .shade, .tfoot .shade { color: #DDDDDD; }

/* ***** define margin and font-size for elements inside panels ***** */
.fieldset { margin-bottom: 6px; }
.fieldset, .fieldset td, .fieldset p, .fieldset li { font-size: 11px; }
</style>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.tqnyah.com.eg/works/clientscript/vbulletin_important.css?v=387" />


<!-- / CSS Stylesheet -->
<script type="text/javascript" src="http://code.jquery.com/jquery-1.8.2.js"></script>

<script type="text/javascript" src="http://www.tqnyah.com.eg/works/tqnyah-anime/js2/tqnyah.js"></script><script type="text/javascript" src="http://www.tqnyah.com.eg/works/js2/tqnyah.js"></script>

<link rel="stylesheet" type="text/css"  href="https://adminkarim.googlecode.com/svn/trunk/anime majid.css"/>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.tqnyah.com.eg/works/clientscript/vbulletin_important.css?v=387" />
<script src="http://www.tqnyah.com.eg/works/tqnyah-anime/js/jquery-1.7.1.min.js" type="text/javascript"></script>
<script src="http://www.tqnyah.com.eg/works/tqnyah-anime/js/jquery.easing.1.3.js" type="text/javascript"></script>
<script src="http://www.tqnyah.com.eg/works/tqnyah-anime/js/tqnyah.js" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript" src="http://www.tqnyah.com.eg/works/clientscript/yui/yahoo-dom-event/yahoo-dom-event.js?v=387"></script>
<script type="text/javascript" src="http://www.tqnyah.com.eg/works/clientscript/yui/connection/connection-min.js?v=387"></script>
<script type="text/javascript">
<!--
var SESSIONURL = "";
var SECURITYTOKEN = "guest";
var IMGDIR_MISC = "tqnyah-anime/misc";
var vb_disable_ajax = parseInt("0", 10);
// -->
</script>
<script type="text/javascript" src="http://www.tqnyah.com.eg/works/clientscript/vbulletin_global.js?v=387"></script>
<script type="text/javascript" src="http://www.tqnyah.com.eg/works/clientscript/vbulletin_menu.js?v=387"></script>

<!--
  nCode Image Resizer
  (c) nCode
  http://www.ncode.nl/vbulletinplugins/
-->
<script type="text/javascript" src="http://tqnyah.com.eg/works/clientscript/ncode_imageresizer.js?v=1.0.1"></script>
<style type="text/css">
<!--
table.ncode_imageresizer_warning {
  background: #FFFFE1;
  color: #000000;
  border: 1px solid #CCC;
  cursor: pointer;
}

table.ncode_imageresizer_warning td {
  font-size: 10px;
  vertical-align: middle;
  text-decoration: none;
}

table.ncode_imageresizer_warning td.td1 {
  padding: 5px;
}

table.ncode_imageresizer_warning td.td1 {
  padding: 2px;
}
-->
</style>
<script type="text/javascript">
<!--
NcodeImageResizer.MODE = 'enlarge';
NcodeImageResizer.MAXWIDTH = 540;
NcodeImageResizer.MAXHEIGHT = 200;

NcodeImageResizer.BBURL = 'http://tqnyah.com.eg/works';

vbphrase['ncode_imageresizer_warning_small'] = 'اضغط هنا لمشاهدة الصورة بالحجك الطبيعي.';
vbphrase['ncode_imageresizer_warning_filesize'] = 'هذه الصورة بحجم اخر انقر هنا لعرض الصورة بالشكل الصحيح ابعاد الصورة هي %1$sx%2$s الابعاد %3$sKB.';
vbphrase['ncode_imageresizer_warning_no_filesize'] = 'هذه الصورة بحجم اخر انقر هنا لعرض الصورة بالشكل الصحيح ابعاد الصورة هي %1$sx%2$s.';
vbphrase['ncode_imageresizer_warning_fullsize'] = 'اضغط هنا لتصغير الصورة.';
//-->
</script>
  <title>منتديات انمى سبورت</title>
</head>
<body>
<script type="text/javascript" src="http://www.tqnyah.com.eg/works/tqnyah-anime/tqnyah2/jquery.carouFredSel-5.5.0.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://www.tqnyah.com.eg/works/tqnyah-anime/tqnyah2/custom.js"></script>
<!-- logo -->
<!--Start Header Top-->

<div class="tqnyah-h-top-bg"></div>
<!--End Header Top-->
<div id="right"> <a  href="#" title="إنضم الأن إالى أسرة أنمى سبورت"class="lin"></a> </div>
<!-- Star icons -->
  <div class="f-t-y"> <a class="rss" title="rss" href="http://majid.forumotion.com/rss"></a> <a class="youtube" title="youtube" href="http://www.youtube.com/channel/UC7cnySIB0bZc2lkN_rEdsYA/feed?view_as=public"></a> <a class="twitter" title="twitter" href="https://mobile.twitter.com/digi44pop/tweets"></a> <a class="facebook" title="facebook" href="https://www.facebook.com/pages/%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%88-%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%82/274954869307579?ref=hl"></a> </div>
<!--  End icons -->
<!--Start Header Center-->
<div class="tqnyah-h-bg">
  <div class="tqnyah-h-right"></div>
  <div class="tqnyah-h-left"></div>
</div>
<!--End Header Center-->
<div class="tqnyah-cat-top-bg">
  <div class="tqnyah-cat-top-right">
    <!-- login  -->
   
      <td class="alt2" nowrap="nowrap" style="padding:0px"><!-- login form -->
        <form action="login.php?do=login" method="post" onSubmit="md5hash(vb_login_password, vb_login_md5password, vb_login_md5password_utf, 0)">
          <script type="text/javascript" src="http://www.tqnyah.com.eg/works/clientscript/vbulletin_md5.js?v=387"></script>
          <table cellpadding="0" cellspacing="3" border="0">
            <tr>
              <td class="smallfont" style="white-space: nowrap;"> </td>
              <td><input type="text" class="user" style="font-size: 11px" name="vb_login_username" id="navbar_username" size="10" accesskey="u" tabindex="101" value="اسم العضو" onFocus="if (this.value == 'اسم العضو') this.value = '';" /></td>
              <td class="smallfont" nowrap="nowrap"><label for="cb_cookieuser_navbar" class="mark">
                <input type="checkbox" name="cookieuser" value="1" tabindex="103" id="cb_cookieuser_navbar" accesskey="c" />
                حفظ البيانات؟</label></td>
            </tr>
            <tr>
              <td class="smallfont"> </td>
              <td><input type="password" class="password" style="font-size: 11px" name="vb_login_password" id="navbar_password" size="10" tabindex="102" /></td>
              <td><input type="submit" class="bas" value="." tabindex="104" title="ادخل اسم العضو وكلمة المرور الخاصة بك في الحقول المجاورة لتسجيل الدخول, أو اضغط على رابط 'التسجيل' لإنشاء حساب خاص بك." accesskey="s" /></td>
            </tr>
          </table>
          <input type="hidden" name="s" value="" />
          <input type="hidden" name="securitytoken" value="guest" />
          <input type="hidden" name="do" value="login" />
          <input type="hidden" name="vb_login_md5password" />
          <input type="hidden" name="vb_login_md5password_utf" />
        </form>
        <!-- / login form --></td>
   
    <!--End-->
  </div>
  <div class="tqnyah-cat-top-left">
    <!--  -->
    <div class="menu">
      <div class="content">
        <ul class="mLinks">
          <li class="active"> <a href="/forum">المنتدى</a> </li>
          <li> <a href="/register" style="line-height: 35px;">
        تسجيل</a> </li>
          <li> <a href="/faq" style="line-height: 35px;">
        قوانين المنتدى</a> </li>
        </ul>
      </div>
    </div>
    <!--  -->
  </div>
</div>
<div class="tqnyah-cat-bg">
<div class="tqnyah-cat-bg-right">
<div class="tqnyah-cat-bg-left">
<!-- /logo -->
<!-- slider -->
<div class="head_ads_s">
<div id="wrapper_work">
  <div class="image_carousel">
    <div class="caroufredsel_wrapper">
      <div id="foo4"> <a href="#"><img width="201" height="127" alt="ناروتو شيبودن 292" src="http://www.e22e.com/do.php?img=78485" title="ناروتو شيبودن 292"></a> <a href="#"><img width="201" height="127" alt="ناروتو شيبودن 292" src="http://www.e22e.com/do.php?img=76268" title="ناروتو شيبودن 292"></a> <a href="#"><img width="201" height="127" alt="ناروتو شيبودن 292" src="http://img.3arbya.info/images/RtAaI.jpg" title="ناروتو شيبودن 292"></a> <a href="#"><img width="201" height="127" alt="ناروتو شيبودن 292" src="http://www.e22e.com/do.php?img=76771" title="ناروتو شيبودن 292"></a> <a href="#"><img width="201" height="127" alt="ناروتو شيبودن 292" src="http://www.e22e.com/do.php?img=76771" title="ناروتو شيبودن 292"></a> <a href="#"><img width="201" height="127" alt="ناروتو شيبودن 292" src="http://www.e22e.com/do.php?img=76771" title="ناروتو شيبودن 292"></a> <a href="#"><img width="201" height="127" alt="ناروتو شيبودن 292" src="http://www.e22e.com/do.php?img=76771" title="ناروتو شيبودن 292"></a> <a href="#"><img width="201" height="127" alt="ناروتو شيبودن 292" src="http://www.e22e.com/do.php?img=76771" title="ناروتو شيبودن 292"></a> <a href="#"><img width="201" height="127" alt="ناروتو شيبودن 292" src="http://www.e22e.com/do.php?img=76771" title="ناروتو شيبودن 292"></a> <a href="#"><img width="201" height="127" alt="ناروتو شيبودن 292" src="http://www.3asq.com/img/uploads/13277848581.png" title="ناروتو شيبودن 292"></a> <a href="#"><img width="201" height="127" alt="ناروتو شيبودن 292" src="http://img.3arbya.info/images/RtAaI.jpg" title="ناروتو شيبودن 292"></a> <a href="#"><img width="201" height="127" alt="ناروتو شيبودن 292" src="http://www.e22e.com/do.php?img=76771" title="ناروتو شيبودن 292"></a> <a href="#"><img width="201" height="127" alt="ناروتو شيبودن 292" src="http://www.e22e.com/do.php?img=76771" title="ناروتو شيبودن 292"></a> <a href="#"><img width="201" height="127" alt="ناروتو شيبودن 292" src="http://www.e22e.com/do.php?img=76771" title="ناروتو شيبودن 292"></a> <a href="#"><img width="201" height="127" alt="ناروتو شيبودن 292" src="http://www.e22e.com/do.php?img=76771" title="ناروتو شيبودن 292"></a> <a href="#"><img width="201" height="127" alt="ناروتو شيبودن 292" src="http://www.e22e.com/do.php?img=76771" title="ناروتو شيبودن 292"></a> </div>
      <div class="clearfix"></div>
      <a href="#" id="foo4_prev" class="prev"><span>prev</span></a> <a href="#" id="foo4_next" class="next"><span>
      next</span></a>
      <div id="foo4_pag" class="pagination"><a href="#" class="selected"><span>1</span></a><a href="#" class=""><span>2</span></a><a href="#" class=""><span>3</span></a><a href="#" class=""><span>4</span></a><a href="#" class=""><span>5</span></a></div>
    </div>
  </div>
</div>
<!-- slider -->
<!-- content table -->
<!-- open content container -->

<div align="center">
  <div class="page" style="width:100%; text-align:right">
      <div style="padding:0px 2px 0px 2px" align="right">

<br />

<div class="tqnyah-Chat-dialog-top-bg">
<div class="tqnyah-Chat-dialog-top-right"></div>
<div class="tqnyah-Chat-dialog-top-left"></div>
</div>
<div class="tqnyah-Chat-dialog-bg">
<div class="tqnyah-Chat-dialog-bg-right">
<div class="tqnyah-Chat-dialog-bg-left">
<!-- breadcrumb, login, pm info -->
<table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
<tr>
  <td class="alt1" width="100%">
     
        <div class="navbar" style="font-size:10pt"><a href="/forum" accesskey="1"><img class="inlineimg" src="http://www.tqnyah.com.eg/works/tqnyah-anime/misc/navbits_start.gif" alt="" border="0" /></a> <strong>
            منتديات انمى سبورت</strong></div>
     
  </td>

</tr>
</table>
<!-- / breadcrumb, login, pm info -->

<!-- nav buttons bar -->
<div class="tborder" style="padding:1px; border-top-width:0px">
  <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center">
  <tr align="center">
     
     
     
      <td class="vbmenu_control"><a rel="help" href="faq" accesskey="5">
      التعليمات</a></td>
     
        <td class="vbmenu_control"><a id="community" href="/memberlist" rel="nofollow" accesskey="6">
        الاعضاء</a> <script type="text/javascript"> vbmenu_register("community"); </script></td>
     
      <td class="vbmenu_control"><a href="calendar">التقويم</a></td>
     
       
           
            <td class="vbmenu_control"><a href="http://www.muslims-j.com/search?search_id=activetopics" accesskey="2">
            مشاركات اليوم</a></td>
           
            <td class="vbmenu_control"><a id="navbar_search" href="search" accesskey="4" rel="nofollow">
            البحث</a> </td>
       
       
     
     
     
      </tr>
  </table>
</div>
</div>
</div>


<div class="tqnyah-Chat-dialog-down-bg">
<div class="tqnyah-Chat-dialog-down-right"></div>
<div class="tqnyah-Chat-dialog-down-left"></div>
</div>
<!-- / nav buttons bar -->

<br />


<!-- NAVBAR POPUP MENUS -->

 
  <!-- community link menu -->
  <div class="vbmenu_popup" id="community_menu" style="display:none;margin-top:3px" align="right">
      <table cellpadding="4" cellspacing="1" border="0">
      <tr><td class="thead">روابط المنتدى</td></tr>
     
     
     
     
     
        <tr><td class="vbmenu_option"><a href="memberlist">قائمة الأعضاء</a></td></tr>
     
     
      </table>
  </div>
  <!-- / community link menu -->
 
 
 
  <!-- header quick search form -->
  <div class="vbmenu_popup" id="navbar_search_menu" style="display:none;margin-top:3px" align="right">
      <table cellpadding="4" cellspacing="1" border="0">
      <tr>
        <td class="thead">البحث في المنتدى</td>
      </tr>
      <tr>
        <td class="vbmenu_option" title="nohilite">
            <form action="search.php?do=process" method="post">

              <input type="hidden" name="do" value="process" />
              <input type="hidden" name="quicksearch" value="1" />
              <input type="hidden" name="childforums" value="1" />
              <input type="hidden" name="exactname" value="1" />
              <input type="hidden" name="s" value="" />
              <input type="hidden" name="securitytoken" value="guest" />
              <div><input type="text" class="bginput" name="query" size="25" tabindex="1001" /><input type="submit" class="button" value="إذهب" tabindex="1004" /></div>
              <div style="margin-top:6px">
                  <label for="rb_nb_sp0"><input type="radio" name="showposts" value="0" id="rb_nb_sp0" tabindex="1002" checked="checked" />عرض
                  المواضيع</label> 
                  <label for="rb_nb_sp1"><input type="radio" name="showposts" value="1" id="rb_nb_sp1" tabindex="1003" />عرض
                  المشاركات</label>
              </div>
            </form>
        </td>
      </tr>
     
      <tr>
        <td class="vbmenu_option"><a href="tags" rel="nofollow">بحث
        بالكلمة الدليلية </a></td>
      </tr>
     
      <tr>
        <td class="vbmenu_option"><a href="search" accesskey="4" rel="nofollow">
        البحث المتقدم</a></td>
      </tr>
     
      </table>
  </div>
  <!-- / header quick search form -->
 
 
 
<!-- / NAVBAR POPUP MENUS -->

<!-- PAGENAV POPUP -->
  <div class="vbmenu_popup" id="pagenav_menu" style="display:none">
      <table cellpadding="4" cellspacing="1" border="0">
      <tr>
        <td class="thead" nowrap="nowrap">الذهاب إلى الصفحة...</td>
      </tr>
      <tr>
        <td class="vbmenu_option" title="nohilite">
        <form action="index.php" method="get" onsubmit="return this.gotopage()" id="pagenav_form">
            <input type="text" class="bginput" id="pagenav_itxt" style="font-size:11px" size="4" />
            <input type="button" class="button" id="pagenav_ibtn" value="إذهب" />
        </form>
        </td>
      </tr>
      </table>
  </div>
<!-- / PAGENAV POPUP -->


<!-- main -->
 

<!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
<!-- guest welcome message -->
<br />
<div class="tqnyah-Chat-dialog-top-bg">
<div class="tqnyah-Chat-dialog-top-right"></div>
<div class="tqnyah-Chat-dialog-top-left"></div>
</div>
<div class="tqnyah-Chat-dialog-bg">
<div class="tqnyah-Chat-dialog-bg-right">
<div class="tqnyah-Chat-dialog-bg-left">


<table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
<tr>
  <td class="tcat">منتديات انمى سبورت
  .</td>
</tr>
<tr>
  <td class="alt1">
      مرحبا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم
      بزيارة صفحة التعليمات،<a href="faq"><strong> بالضغط هنا</strong></a>.
      كما يشرفنا أن تقوم <a href="register" rel="nofollow"><strong>
      بالتسجيل بالضغط هنا</strong></a> إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا
      رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.
  </td>
</tr>
</table>

</div>
</div>
</div>
<div class="tqnyah-Chat-dialog-down-bg">
<div class="tqnyah-Chat-dialog-down-right"></div>
<div class="tqnyah-Chat-dialog-down-left"></div>
</div>
<!-- / guest welcome message -->
  </div>
                  </div>
<br />
          <br />
 <!-- END switch_user_logged_out -->       
            <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="{MENU_POSITION}">
              <tr>
                  <td align="{MENU_POSITION}"{MENU_NOWRAP}>{GENERATED_NAV_BAR}</td>
              </tr>
            </table>

            <div style="clear: both;"></div>

            <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
            <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
              <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                  <tr>
                    <td align="left" class="row1">
                        <div id="fa_ticker_container">
                          <ul id="fa_ticker_content" class="jcarousel-skin-tango" style="display:none;">
                              <!-- BEGIN ticker_row -->
                              <li>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</li>
                              <!-- END ticker_row -->
                          </ul>
                        </div>
                    </td>
                  </tr>
              </table>
            </div>
            <!-- END switch_ticker_new -->

            <!-- BEGIN switch_ticker -->
            <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
              <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                  <tr>
                    <td align="left" class="row1">
                        <div id="fa_ticker_container">
                          <div id="fa_ticker" style="height:{switch_ticker.HEIGHT}px;">
                              <div class="fa_ticker_content">
                                <!-- BEGIN ticker_row -->
                                <div>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div>
                                <!-- END ticker_row -->
                              </div>
                          </div>
                        </div>
                    </td>
                  </tr>
              </table>
            </div>
            <!-- END switch_ticker -->

            <div id="page-body">
              <div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
                  <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" class="three-col">
                    <tbody>
                        <tr>
                            <td valign="top" width="100%">
                                            <div id="center">
                                <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
                                {giefmod_index1.MODVAR}
                                    <!-- BEGIN saut -->
                                    <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
                                    <!-- END saut -->
                                <!-- END giefmod_index1 -->
                              </div>
                          </td>
                                                          </tr>
                                                                  <tr>
                          <td valign="top" width="100%">
<!-- BEGIN html_validation -->
                          </td>
                        </tr>
                    </tbody>
                  </table>
              </div>
            </div>
     
</body>
</html>
<!-- END html_validation -->
avatar
زائر
زائر


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب تعديل على الهيدر 2

مُساهمة من طرف زائر في الثلاثاء 22 أبريل 2014 - 1:53

الهيدر عندي يجعل رموز صندوق الكتابه تختفي
وكذا الوجوه الضاحكه

هل ممكن تعدلو عليه ؟ بس لا تغيروه
وترجعو الوجوه الضاحكه مع رموز الكتابه
avatar
زائر
زائر


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب تعديل على الهيدر 2

مُساهمة من طرف زائر في الثلاثاء 22 أبريل 2014 - 15:06

وينكم
avatar
زائر
زائر


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب تعديل على الهيدر 2

مُساهمة من طرف زائر في الثلاثاء 22 أبريل 2014 - 15:52

وينكم ياناس
avatar
زائر
زائر


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب تعديل على الهيدر 2

مُساهمة من طرف stones في الثلاثاء 22 أبريل 2014 - 16:06

اخي جربت الكود الكود تالف يؤثر
على المنتدى بشكل كلي
ومادخله في الوجوه الضاحكه
لها قالب خاص والكود الي معك
وقف صندوق الكتابه والوجوه الضاحكه
والله اعلم ايش الي بعد لم نلاحظه
avatar
stones
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 7448
معدل النشاط : 14189
السُمعة : 414

http://stones.forumotion.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب تعديل على الهيدر 2

مُساهمة من طرف زائر في الثلاثاء 22 أبريل 2014 - 16:10

@stones كتب:اخي جربت الكود الكود تالف يؤثر
على المنتدى بشكل كلي
ومادخله في الوجوه الضاحكه
لها قالب خاص والكود الي معك
وقف صندوق الكتابه والوجوه الضاحكه
والله اعلم ايش الي بعد لم نلاحظه
طيب اخي ستونس
انت تقدر تعدل عليه وتحذف كل الموجود فيه
ماعدا الهيدر والشريط الاعلى الي فيه ايقونات التواصل
avatar
زائر
زائر


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب تعديل على الهيدر 2

مُساهمة من طرف stones في الثلاثاء 22 أبريل 2014 - 16:41

اخي احذف القالب كامل
اذا كانت معك الاكواد الخاصه
التي تريدها تظهر اعلى منتداك
ومن ثم نضعها لك في القالب القالب هذا غير مفهوم
avatar
stones
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 7448
معدل النشاط : 14189
السُمعة : 414

http://stones.forumotion.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب تعديل على الهيدر 2

مُساهمة من طرف زائر في الثلاثاء 22 أبريل 2014 - 22:12

لا خلاص 
انا حذفت الستايل بالكتمل
تم الحل
avatar
زائر
زائر


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

كاتب هذه المساهمة مطرود حالياً من المنتدى - معاينة المساهمة

رد: طلب تعديل على الهيدر 2

مُساهمة من طرف Yassine Bablil في الأربعاء 23 أبريل 2014 - 16:09

@digimon t كتب:اغلقوه

اختي تمنع الردود العشوائية
 Cool
avatar
Yassine Bablil
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 7272
معدل النشاط : 10016
السُمعة : 164

https://ev1el.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى