طلب تعديل الهيدر

اذهب الى الأسفل

طلب تعديل الهيدر

مُساهمة من طرف محمود السيد في الجمعة 12 أكتوبر 2012 - 22:26

السلام عليكم
كيفكم شباب
شباب انا ركبت استايل تومبيلات
ولاكن انا ادور علي اللوجو لا اجده
ارجو استخراجه من الهيدر مع العلم الاستايل متعدد الالوان
هذا الكود
الكود:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" {NAMESPACE_FB_LIKE} {NAMESPACE_FB} {NAMESPACE_BBCODE}>
<head>
    <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING}" />
    <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
    <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
    <!-- BEGIN switch_compat_meta -->
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE={switch_compat_meta.VERSION}" />
    <!-- END switch_compat_meta -->
    <!-- BEGIN switch_canonical_url -->
    <link rel="canonical" href="{switch_canonical_url.CANONICAL_URL}" />
    <!-- END switch_canonical_url -->
    {META_FAVICO}
    {META}
    {META_FB_LIKE}
    <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
    {T_HEAD_STYLESHEET}
    {CSS}
    <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
    <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
    <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
    <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>

    <!-- BEGIN switch_fb_login -->
    <script src="http://connect.facebook.net/{switch_fb_login.FB_LOCAL}/all.js" type="text/javascript"></script>
    <script src="{switch_fb_login.JS_FB_LOGIN}" type="text/javascript"></script>
    <!-- END switch_fb_login -->

    <!-- BEGIN switch_ticker -->
    <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
    <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
    <!-- END switch_ticker -->

    <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
    <script src="{JS_DIR}jquery/jcarousel/jquery.jcarousel.js" type="text/javascript"></script>
    <script type="text/javascript">//<![CDATA[
        /* Definir le sens de direction en fonction du panneau admin */
        var tickerDirParam = "{switch_ticker.DIRECTION}";
        var slid_vert = false;
        var auto_dir = 'next';
        var h_perso = parseInt({switch_ticker.HEIGHT});

        switch( tickerDirParam )
        {
            case 'top' :
                slid_vert = true;
                break;

            case 'left':
                break;

            case 'bottom':
                slid_vert = true;
                auto_dir = 'prev';
                break;

            case 'right':
                auto_dir = 'prev';
                break;

            default:
                slid_vert = true;
        }

        $(document).ready(function() {
            var w_cont = $('#fa_ticker_container').width();

            if (w_cont > 0)
            {
                $('#fa_ticker_container').width(w_cont);

                /* Affichage de la liste */
                $('#fa_ticker_content').css('display','block');

                /* Calcul des dimensions du conteneur et des elements */
                var width_max = $('ul#fa_ticker_content').width();
                var width_item = Math.floor(width_max / {switch_ticker.SIZE});
                var height_max = h_perso;

                /* Calcul de la hauteur maximale du conteneur en fonction des elements et de la hauteur personnalisee dans l'admin */
                $('ul#fa_ticker_content li').each( function () {
                    if ($(this).height() > height_max)
                    {
                        height_max = $(this).height();
                    }
                } );

                /* Redimensionnement des elements et des images trop larges */
                $('ul#fa_ticker_content li').width(width_item).height(height_max).find('img').each(function () {
                    if ($(this).width() > width_item)
                    {
                    var ratio        = $(this).width() / width_item;
                    var new_height = Math.round($(this).height() / ratio);
                    $(this).height(new_height).width(width_item);
                    }
                });

                /* Redimensionnement et centrage du conteneur en mode vertical */
                if (slid_vert)
                {
                    $('ul#fa_ticker_content').width(width_item).height(height_max).css('marginLeft','auto').css('marginRight','auto');
                }

                /* Initialisation du caroussel */
                $('#fa_ticker_content').jcarousel({
                        vertical: slid_vert,
                    wrap: 'circular',
                    auto: {switch_ticker.STOP_TIME},
                    auto_direction: auto_dir,
                scroll: 1,
                size: {switch_ticker.SIZE},
                height_max: height_max,
                animation: {switch_ticker.SPEED}
                });
            }
            else
            {
                $('ul#fa_ticker_content li:not(:first)').css('display','none');
                $('ul#fa_ticker_content li:first').css('list-style','none').css('text-align','center');
            }
        });
    //]]>
    </script>
    <!-- END switch_ticker_new -->

    <script type="text/javascript">//<![CDATA[
    $(document).ready(function(){
        <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
            pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
            pm.focus();
        <!-- END switch_enable_pm_popup -->
        <!-- BEGIN switch_report_popup -->
            report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
            report.focus();
        <!-- END switch_report_popup -->
        <!-- BEGIN switch_ticker -->
            ticker_start({switch_ticker.HEIGHT}, {switch_ticker.SPACING}, {switch_ticker.SPEED}, '{switch_ticker.DIRECTION}', {switch_ticker.STOP_TIME});
        <!-- END switch_ticker -->
    });

    <!-- BEGIN switch_login_popup -->
        var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = true, logInBackgroundClass = false;
    <!-- END switch_login_popup -->

    <!-- BEGIN switch_login_popup -->
    $(document).ready( function() {
        $(window).resize(function() {
            var windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
            var popupWidth = $("#login_popup").width();
            var mypopup = $("#login_popup");

            $("#login_popup").css({
            "left": windowWidth/2 - popupWidth/2
                });
        });
    });
    <!-- END switch_login_popup -->
    //]]>
    </script>
    {GREETING_POPUP}
    <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
    <style>
    .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item {
        text-align:center;
        width: 10px;
    }

    .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-horizontal {
        margin-right: {switch_ticker.SPACING}px;
    }

    .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-vertical {
        margin-bottom: {switch_ticker.SPACING}px;
    }
    </style>
    <!-- END switch_ticker_new -->
    {HOSTING_JS}
    <!-- BEGIN google_analytics_code -->
    <script type="text/javascript">
    //<![CDATA[
    var _gaq = _gaq || [];
    _gaq.push(['_setAccount', '{G_ANALYTICS_ID}']);
    _gaq.push(['_trackPageview']);
    _gaq.push(['_trackPageLoadTime']);

    <!-- BEGIN google_analytics_code_bis -->
    _gaq.push(['b._setAccount', '{G_ANALYTICS_ID_BIS}']);
    _gaq.push(['b._trackPageview']);
    <!-- END google_analytics_code_bis -->

    (function() {
        var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
        ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
        var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
    })();
    //]]>
    </script>
    <!-- END google_analytics_code -->
</head>
<body background="{T_BODY_BACKGROUND}" bgcolor="{T_BODY_BGCOLOR}" text="{T_BODY_TEXT}" link="{T_BODY_LINK}" vlink="{T_BODY_VLINK}">
    <!-- BEGIN hitskin_preview -->
    <div id="hitskin_preview" style="display: block;">
        <h1><img src="http://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_logo.png" alt="" /> Hit<em>skin</em>.com</h1>
        <div class="content">
            <p>
                {hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}
                <br />
                <span>{hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}<a href="http://{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span>
            </p>
        </div>
    </div>
    <!-- END hitskin_preview -->

    <!-- BEGIN switch_login_popup -->
    <div id="login_popup">
        <table class="forumline" width="{LOGIN_POPUP_WIDTH}" height="{LOGIN_POPUP_HEIGHT}" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
            <tr height="25">
                <td class="catLeft">
                    <span class="genmed module-title">{SITENAME}</span>
                </td>
            </tr>
            <tr height="{LOGIN_POPUP_MSG_HEIGHT}">
                <td class="row1" align="left" valign="top">
                    <div id="login_popup_buttons">
                        <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
                            <input type="submit" class="mainoption" value="{L_LOGIN}" />
                            <input type="button" class="mainoption" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />
                            <input id="login_popup_close" type="button" class="button" value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />
                        </form>
                    </div>
                    <span class="genmed">{LOGIN_POPUP_MSG}</span>
                </td>
            </tr>
        </table>
    </div>
    <!-- END switch_login_popup -->

    <a name="top"></a>
    {JAVASCRIPT}
<!-- Bdayh Start CSS Colors -->
<link rel="stylesheet" href="http://bdayh.com/vBCust/bdayh-7wakm/BdCo01/BdCss.css"  type="text/css" />
<link href="http://bdayh.com/vBCust/bdayh-7wakm/BdCo02/BdCss.css" media="screen" rel="alternate stylesheet" title="BdCo2" type="text/css" />
<link href="http://bdayh.com/vBCust/bdayh-7wakm/BdCo03/BdCss.css" media="screen" rel="alternate stylesheet" title="BdCo3" type="text/css" />
<link href="http://bdayh.com/vBCust/bdayh-7wakm/BdCo04/BdCss.css" media="screen" rel="alternate stylesheet" title="BdCo4" type="text/css" />
<link href="http://bdayh.com/vBCust/bdayh-7wakm/BdCo05/BdCss.css" media="screen" rel="alternate stylesheet" title="BdCo5" type="text/css" />
<script src="http://bdayh.com/vBCust/bdayh-7wakm/js/BdCssSwitchColor.js" type="text/javascript"></script>
<!-- Bdayh End CSS Colors -->
<script type="text/javascript" src="http://bdayh.com/vBCust/clientscript/yui/yahoo-dom-event/yahoo-dom-event.js?v=387"></script>
<script type="text/javascript" src="http://bdayh.com/vBCust/clientscript/yui/connection/connection-min.js?v=387"></script>
<script type="text/javascript">
<!--
var SESSIONURL = "s=c7cbb31aecaff8b266a1356d89d44a75&";
var SECURITYTOKEN = "guest";
var IMGDIR_MISC = "bdayh-7wakm/misc";
var vb_disable_ajax = parseInt("0", 10);
// -->

</script>
<script type="text/javascript" src="http://bdayh.com/vBCust/clientscript/vbulletin_global.js?v=387"></script>
<script type="text/javascript" src="http://bdayh.com/vBCust/clientscript/vbulletin_menu.js?v=387"></script>
</head>
<body>
<!-- Bdayh Start Content -->
<div class="BdW4 BdContent BdDiv1">
    <!-- Bdayh Start Body -->
    <div class="BdW2 BdDiv BdMarginAuto">

        <!-- Bdayh Start Header -->
        <div class="BdHeader">
            <!-- Bdayh Start Header Top Nav -->
            <div class="BdHeaderTopNav">
                <!-- Bdayh Start Header Top Nav Right Links -->
                <div class="BdHeaderTopNavRight BdFolatRight">
                    <ul>
                                          <li><a href="http://4egy.net/" title="الرئيسية">الرئيسية</a></li>

                        <li><a href="http://4egy.net/register" title="انصم الينا">انصم الينا</a></li>
                        <li>
                        <a href="http://4egy.net/forum" title="المنتدى">
                        المنتدى</a></li>
                        <li>
                        <a href="http://www.4egy.net/f20-montada" title="استايلاتنا">
                        استايلاتنا</a></li>
                                          <li><a href="http://4egy.net/search" title="بحث متقدم">بحث متقدم</a></li>
                                          <li><a href="http://4egy.net/contact" title="اتصل بنا">اتصل بنا</a></li>
                    </ul>
                </div>
                <!-- Bdayh Start Header Top Nav Left Search -->
                <div class="BdFolatRight BdHeaderTopNavSearch">
                                  <form action="/search.forum" method="post">
                    <input name="do" type="hidden" value="process" />

                    <input name="quicksearch" type="hidden" value="1" />
                    <input name="childforums" type="hidden" value="1" />
                    <input name="exactname" type="hidden" value="1" />
                    <input name="s" type="hidden" value="" />
                    <input name="securitytoken" type="hidden" value="guest" />
                    <input class="SeaIn" name="query" onblur="if(this.value=='')this.value='ضع كلمة البحث هنا ..' " onfocus="if(this.value=='ضع كلمة البحث هنا ..')this.value=''" type="text" value="ضع كلمة البحث هنا .." />
                    <input class="SeaSub" src="http://bdayh.com/vBCust/bdayh-7wakm/BdCo01/bdayh/spacer.gif" type="image" />
                    </form>
                </div>

            </div>
            <!-- Bdayh Start Header Tow -->
            <div class="BdHeaderTow">
                <div class="BdHeaderTowLeft BdFolatLeft">
                    <div class="BdHeaderTowLeftTop">
                        <map id="BdHeaderTowLeftTop" name="BdHeaderTowLeftTop">
                        <area alt="" coords="223, 19, 254, 52" href="#" shape="rect" />
                        <area alt="" coords="180, 19, 212, 52" href="#" shape="rect" />
                        <area alt="" coords="137, 18, 173, 53" href="#" shape="rect" />

                        </map>
                        <img alt="" class="BdHeaderTowLeftTop" src="http://bdayh.com/vBCust/bdayh-7wakm/BdCo01/bdayh/spacer.gif" usemap="#BdHeaderTowLeftTop" /></div>
                    <div class="BdHeaderTowLeftLogin">
                        <!-- Bdayh Start Login Form -->
                       
                        <div class="BdLoginBody">
                       
        <!-- Start login -->
       
        <div>
        <!--  login form -->
        <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
 
<div align="center">
  <strong>{LOGGED_AS}</strong><br />

  {CURRENT_TIME}
 
  <div> <strong>{LAST_VISIT_DATE}</strong></span></div>
 
</div>
<!-- END switch_user_logged_in -->
                            <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
        <form action="/login.forum?redirect=h23-page" method="post" name="form_login">
                    <!-- Start Login -->
                            <div class="BdLoginInputBg BdDiv2">
                                <input id="post" id="navbar_username" name="username" class="UserBox  BdFolatRight" onblur="if(this.value=='')this.value='اسم العضو' " onfocus="if(this.value=='اسم العضو')this.value=''" type="text" value="اسم العضو" />
                                <input id="post" class="PassBox BdFolatRight" type="password" id="navbar_password" name="password"  />
<input class="EnterBox BdFolatLeft"  type="submit" name="login" value="."
src="http://www.giants2.---ممنوع الاشهار---/vb/as-dev/spacer00.gif"
type="submit">                            </div>
                            <div class="BdLoginBottom BdDiv2">

                            <div class="BdFolatRight">
                                    <label
for="cb_cookieuser_navbar"><input type="checkbox" name="autologin"
 tabindex="103" value="1" /> <span>حفظ البيانات
                                    ؟</span></label> </div>
                                <div class="BdFolatLeft">
                                                                  <a href="/register">عضوية جديدة</a>
                                    </div>
                            </div>

                    <!-- End Login -->

        <input type="hidden" name="s" value="c7cbb31aecaff8b266a1356d89d44a75" />
        <input type="hidden" name="securitytoken" value="guest" />
        <input type="hidden" name="do" value="login" />
        <input type="hidden" name="vb_login_md5password" />
        <input type="hidden" name="vb_login_md5password_utf" />
        <!-- END switch_user_logged_out -->
        </form>
        <!-- / login form -->

        </div>
       
        <!-- End Login -->
                                                       
                           
                        </div>
                        <!-- Bdayh End Login Form -->
                        </div>
                </div>
            </div>
            <!-- Bdayh Start Header Bottom -->
            <div class="BdHeaderBottom">

                <div class="BdFolatRight BdHeaderBottomRight">
                    <map id="SwitchColor" name="SwitchColor">
                    <area alt="" coords="117, 38, 135, 56" href="javascript:chooseStyle('none',60)" shape="rect" title="الافتراضي" />
                    <area alt="" coords="97, 38, 114, 56" href="javascript:chooseStyle('BdCo2',60)" shape="rect" title="وردي" />
                    <area alt="" coords="77, 38, 94, 55" href="javascript:chooseStyle('BdCo3',60)" shape="rect" title="عنابي" />
                    <area alt="" coords="58, 38, 75, 57" href="javascript:chooseStyle('BdCo4',60)" shape="rect" title="تفاحي" />
                    <area alt="" coords="39, 38, 54, 56" href="javascript:chooseStyle('BdCo5',60)" shape="rect" title="برتقالي" />
                    </map>
                    <img alt="" class="BdHeaderBottomRight" src="http://bdayh.com/vBCust/bdayh-7wakm/BdCo01/bdayh/spacer.gif" usemap="#SwitchColor" /></div>

                <div class="BdMenuNav BdFolatLeft">
                    <ul>
                        <li><a href="http://www.4egy.net/">الرئيسية</a></li>
                        <li class="sel"><a href="http://www.4egy.net/forum">المنتدي</a></li>
                        <li><a href="http://www.4egy.net/register" title="انصم الينا">انصم الينا</a></li>
                        <li><a href="http://www.4egy.net/f20-montada">استايلاتا</a></li>
                        <li><a href="http://www.4egy.net/contact" title="اتصل بنا">اتصل بنا</a></li>

                    </ul>
                </div>
            </div>
        </div>
        <!-- Bdayh Start Body -->
        <div class="BdW1 BdDiv BdMarginAuto BdBody">


<!-- open content container -->

<div align="center">

    <div class="page" style="width:100%; text-align:right">
        <div style="padding:0px 0px 0px 0px" align="right">

            <!-- Bdayh Start Block Cat -->
            <div class="BdCatBlock">
                <div class="bdayh-cattopbg">
                    <div class="bdayh-cattopright">

                    </div>
                    <div class="bdayh-cattopleft">
                    </div>
                </div>
                <!--bdayh-->
                <div class="bdayh-catbg">
                    <div class="bdayh-catright">
                        <div class="bdayh-catleft">
                            <!--bdayh-->

                            <div class="BdCatBlockBody">


   

<table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center">
<tr>
    <td class="tcat">أهلا وسهلا بك فى {MAIN_SITENAME}
</td>
</tr>
<tr>
    <td><div class="nav"><img src="http://bdayh.com/vBCust/bdayh-7wakm/misc/navbits_start.gif" class="inlineimg" alt="" border="0" height="15" width="15" /> {L_INDEX} </a>{NAV_CAT_DESC}</div>
                <font face="Tahoma"><span style="font-size: 10pt"<font-weight="bold"><img src="http://i23.servimg.com/u/f23/16/43/22/50/navbit11.gif" height="15" width="30" /> {PAGE_TITLE}</span></font>
            </strong></div></td>

</tr>
</table>
<!-- / breadcrumb, login, pm info -->

<!-- nav buttons bar -->
<div class="tborder" style="padding:0px; border-top-width:0px">
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center">
    <tr align="center">
       
       
       
                <td class="vbmenu_control">{GENERATED_NAV_BAR} </td>
           
           
       
       
       
        </tr>
    </table>
</div>
<!-- / nav buttons bar -->
                            </div>

                            <!--bdayh--></div>
                    </div>
                </div>
                <!--bdayh-->
                <div class="bdayh-catendbg">
                    <div class="bdayh-catendright">
                    </div>
                    <div class="bdayh-catendleft">
                    </div>

                </div>
            </div>
            <!-- Bdayh End Block Cat -->
<!-- NAVBAR POPUP MENUS -->

   
    <!-- community link menu -->

    <div class="vbmenu_popup" id="community_menu" style="display:none;margin-top:3px" align="right">
        <table cellpadding="4" cellspacing="1" border="0">
        <tr><td class="thead">روابط المنتدى</td></tr>
       
       
       
       
       
            <tr><td class="vbmenu_option"><a href="memberlist.php?s=c7cbb31aecaff8b266a1356d89d44a75">قائمة الأعضاء</a></td></tr>
       
       
        </table>
    </div>
    <!-- / community link menu -->
   
   
   
    <!-- header quick search form -->

    <div class="vbmenu_popup" id="navbar_search_menu" style="display:none;margin-top:3px" align="right">
        <table cellpadding="4" cellspacing="1" border="0">
        <tr>
            <td class="thead">البحث في المنتدى</td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="vbmenu_option" title="nohilite">
                <form action="search.php?do=process" method="post">

                    <input type="hidden" name="do" value="process" />
                    <input type="hidden" name="quicksearch" value="1" />
                    <input type="hidden" name="childforums" value="1" />
                    <input type="hidden" name="exactname" value="1" />
                    <input type="hidden" name="s" value="c7cbb31aecaff8b266a1356d89d44a75" />
                    <input type="hidden" name="securitytoken" value="guest" />
                    <div><input type="text" class="bginput" name="query" size="25" tabindex="1001" /><input type="submit" class="button" value="إذهب" tabindex="1004" /></div>
                    <div style="margin-top:6px">

                        <label for="rb_nb_sp0"><input type="radio" name="showposts" value="0" id="rb_nb_sp0" tabindex="1002" checked="checked" />عرض المواضيع</label>
                         
                        <label for="rb_nb_sp1"><input type="radio" name="showposts" value="1" id="rb_nb_sp1" tabindex="1003" />عرض المشاركات</label>
                    </div>
                </form>
            </td>
        </tr>
       
        <tr>

            <td class="vbmenu_option"><a href="tags.php?s=c7cbb31aecaff8b266a1356d89d44a75" rel="nofollow">بحث بالكلمة الدلالية </a></td>
        </tr>
       
        <tr>
            <td class="vbmenu_option"><a href="search.php?s=c7cbb31aecaff8b266a1356d89d44a75" accesskey="4" rel="nofollow">البحث المتقدم</a></td>
        </tr>
       
        </table>
    </div>
    <!-- / header quick search form -->

   
   
   
<!-- / NAVBAR POPUP MENUS -->

<!-- PAGENAV POPUP -->
    <div class="vbmenu_popup" id="pagenav_menu" style="display:none">
        <table cellpadding="4" cellspacing="1" border="0">
        <tr>
            <td class="thead" nowrap="nowrap">الذهاب إلى الصفحة...</td>
        </tr>
        <tr>

            <td class="vbmenu_option" title="nohilite">
            <form action="index.php" method="get" onsubmit="return this.gotopage()" id="pagenav_form">
                <input type="text" class="bginput" id="pagenav_itxt" style="font-size:11px" size="4" />
                <input type="button" class="button" id="pagenav_ibtn" value="إذهب" />
            </form>
            </td>
        </tr>
        </table>
    </div>
<!-- BEGIN switch_logo_left -->
                        <td><a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a></td>
                        <!-- END switch_logo_left -->
                        <td align="center" width="100%" valign="middle">
                            <!-- BEGIN switch_logo_center -->
                            <a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a>
                            <br />
                            <!-- END switch_logo_center -->
                            <div class="maintitle"> </div>
                            <br />
                            <span class="gen"><br />  </span>
                        </td>
                        <!-- BEGIN switch_logo_right -->
                        <td><a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a></td>
                        <!-- END switch_logo_right -->
                    </tr>
                </table>

                <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="{MENU_POSITION}">
                    <tr>
                        <td align="{MENU_POSITION}"{MENU_NOWRAP}></td>
                    </tr>
                </table>

                <div style="clear: both;"></div>

                <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
                <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
                    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                        <tr>
                            <td {CLASS_TABLE_TYPE} align="left" class="row1">
                                <div id="fa_ticker_container">
                                    <ul id="fa_ticker_content" class="jcarousel-skin-tango" style="display:none;">
                                        <!-- BEGIN ticker_row -->
                                        <li>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</li>
                                        <!-- END ticker_row -->
                                    </ul>
                                </div>
                            </td>
                        </tr>
                    </table>
                </div>
                <!-- END switch_ticker_new -->

                <!-- BEGIN switch_ticker -->
                <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
                    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                        <tr>
                            <td {CLASS_TABLE_TYPE} align="left" class="row1">
                                <div id="fa_ticker_container">
                                    <div id="fa_ticker" style="height:{switch_ticker.HEIGHT}px;">
                                        <div class="fa_ticker_content">
                                            <!-- BEGIN ticker_row -->
                                            <div>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div>
                                            <!-- END ticker_row -->
                                        </div>
                                    </div>
                                </div>
                            </td>
                        </tr>
                    </table>
                </div>
                <!-- END switch_ticker -->

                <div id="page-body">
                    <div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
                        <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" class="three-col">
                            <tbody>
                                <tr>
                                    <td valign="top" width="100%">
                                      <div id="center">
                                        <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
                                        {giefmod_index1.MODVAR}
                                            <!-- BEGIN saut -->
                                            <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
                                            <!-- END saut -->
                                        <!-- END giefmod_index1 -->
                                      </div>
                                  </td></tr><tr>
                                    <td valign="top" width="100%">
<!-- BEGIN html_validation -->
                                    </td>
                                </tr>
                            </tbody>
                        </table>
                    </div>
                </div>
            </td>
        </tr>
    </table>
</body>
</html>
<!-- END html_validation -->
<!-- / PAGENAV POPUP -->
avatar
محمود السيد
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 795
معدل النشاط : 4205
السُمعة : 0

http://el3malka.0wn0.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب تعديل الهيدر

مُساهمة من طرف cool amir في السبت 13 أكتوبر 2012 - 14:30

يا غالي

هذا الاستايل

لما تم تحويله من الفي بي

كل صوره مربوطة بالموقع الفي بي

يعني غير ممكن تغييرها

اطلب من اللي حول الاستايل

ان يقوم باعطاءك كود css لتغيير الواجهة

واذا لقيت الكود

لي عودة Cool
avatar
cool amir
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 5754
معدل النشاط : 10834
السُمعة : 140

http://www.stibda3.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب تعديل الهيدر

مُساهمة من طرف محمود السيد في السبت 13 أكتوبر 2012 - 21:52

للاسف لم اجد الكود
شكرا لك اخي لاهتمامك
avatar
محمود السيد
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 795
معدل النشاط : 4205
السُمعة : 0

http://el3malka.0wn0.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب تعديل الهيدر

مُساهمة من طرف cool amir في السبت 13 أكتوبر 2012 - 22:07

اطلب من الذي حول لك الاستايل

واذا قمت بتحويله

فخذ كود css من الموقع
avatar
cool amir
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 5754
معدل النشاط : 10834
السُمعة : 140

http://www.stibda3.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب تعديل الهيدر

مُساهمة من طرف محمود السيد في السبت 13 أكتوبر 2012 - 22:19

ان شاء الله اخي
avatar
محمود السيد
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 795
معدل النشاط : 4205
السُمعة : 0

http://el3malka.0wn0.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب تعديل الهيدر

مُساهمة من طرف cool amir في السبت 13 أكتوبر 2012 - 22:30

اذا تم الحل

لا تبخل بوضع ايقونة تم الحل لمساعدة المشرفين Cool
avatar
cool amir
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 5754
معدل النشاط : 10834
السُمعة : 140

http://www.stibda3.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب تعديل الهيدر

مُساهمة من طرف محمود السيد في الأحد 14 أكتوبر 2012 - 16:27

اخي هل هذه هي الورقه ام لا لان هذا الي عرفت اجيبه
http://a7la2011.0wn0.com/37-ltr.css
avatar
محمود السيد
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 795
معدل النشاط : 4205
السُمعة : 0

http://el3malka.0wn0.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب تعديل الهيدر

مُساهمة من طرف cool amir في الأحد 14 أكتوبر 2012 - 17:57

لا ليست هذه

انا قلت ال css الخاصة بالموقع اللي تم تحويل الاستايل منو

اي الفي بي
avatar
cool amir
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 5754
معدل النشاط : 10834
السُمعة : 140

http://www.stibda3.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب تعديل الهيدر

مُساهمة من طرف محمود السيد في الأحد 14 أكتوبر 2012 - 18:21

يبقا اقفل الموضوع يامعلم
شكرا لك لمتابعتك
avatar
محمود السيد
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 795
معدل النشاط : 4205
السُمعة : 0

http://el3malka.0wn0.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى