طلب تعديل على قالب viewtopic_body

اذهب الى الأسفل

طلب تعديل على قالب viewtopic_body

مُساهمة من طرف magdy mohsen في الإثنين 9 أبريل 2012 - 6:00

طلب تعديل على قالب
viewtopic_body

واضافة كود اطار التوقيع

وهذا ما محتوي القالب الذي اريد التعديل عليه

الكود:
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
var
 multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on =
'{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati =
'{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = {
share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption:
"{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print:
"{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
$(function(){
    _atc.cwait = 0;
    $('.addthis_button').mouseup(function(){
        if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
            addthis_close();
            addthis_close();
        }
    });
});
//]]>
</script>

<table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">
    <tr>
        <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
            <span class="nav">
            <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
 
          <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img
src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}one" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}"
align="middle" border="0" /></a> 
            <!-- END switch_user_authpost -->
            <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
 
          <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img
src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle"
 border="0" /></a>
            <!-- END switch_user_authreply -->
            </span>
        </td>
        <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
            <!-- BEGIN switch_twitter_btn -->
            <span id="twitter_btn" style="margin-left: 6px; ">
            <a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal">Tweet</a>
            <script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
            </span>
            <!-- END switch_twitter_btn -->
            <!-- BEGIN switch_fb_likebtn -->
            <span id="fb_likebtn" style="margin-left: 6px; ">
 
              <iframe
src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href={FORUM_URL}{TOPIC_URL}&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=100&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=21"
 scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden;
width:100px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe>
            </span>
            <!-- END switch_fb_likebtn -->
        </td>
 
      <td class="nav" valign="middle" width="100%"><span
class="nav"><a class="nav"
href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav"
href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
        <td align="right" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="100%">
            <span class="gensmall bold">
 
              <a class="addthis_button"
href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;pub=forumotion">{L_SHARE}</a>
                <!-- BEGIN switch_plus_menu -->
                |
                <script type="text/javascript">//<![CDATA[
                    var url_favourite = '{U_FAVOURITE_JS_PLUS_MENU}';
                    var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
                    var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                    var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
                    var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                    var url_tellfriend = '{U_TELLFRIEND_JS_PLUS_MENU}';
                    insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&amp;t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
                //]]>
                </script>
                <!-- END switch_plus_menu -->
            </span>
        </td>
    </tr>
</table>

<table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" style="border-bottom: 0px;">
    <tr align="right">
        <td class="catHead" colspan="3" height="28">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                    <td width="9%" class="noprint"> </td>
                    <td align="center" class="t-title">
                        <h1 class="cattitle"> {TOPIC_TITLE}</h1>
                    </td>
 
                  <td align="right" width="9%"
class="browse-arrows"><a
href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a
href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a
href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a> </td>
                </tr>
            </table>
        </td>
    </tr>
    <!-- BEGIN topicpagination -->
    <tr>
 
      <td class="row1 pagination" colspan="2" align="right"
valign="top"><span
class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
    </tr>
    <!-- END topicpagination -->
    {POLL_DISPLAY}
    <tr>
        <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
        <th class="thRight" nowrap="nowrap" colspan="2">{L_MESSAGE}</th>
    </tr>
    <!-- BEGIN postrow -->
    <!-- BEGIN displayed -->

    <tr class="fieldset">
            <tr valign="top">
        <td class="usrback" width="200" style="text-align:center">
 
              <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1"
 border="0" width="100%" style="text-align:right"> 
        <tr>
        <td colspan="2" class="a7la-7ekaya" align="center">المعلومات</td>
        </tr>
    <tr>
            <td class="tw">الكاتب:</td>
         
   
          <td class="tw"><div id="postmenu_5"
    align="center"><a class="bigusername"
    name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"> {postrow.displayed.POSTER_NAME}
    </a>
            <script type="text/javascript"> vbmenu_register("postmenu_5", true); </script>
         
            </div>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="tw">اللقب:</td>
            <td class="tw"><div align="center">{postrow.displayed.POSTER_RANK}</div></td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="tw">الرتبه:</td>
            <td class="tw"><div align="center">{postrow.displayed.RANK_IMAGE}</div></td>
        </tr>
     
        <tr>
            <td colspan="2" class="a7la-7ekaya" align="center">الصورة الرمزية</td>
        </tr>
        <tr>
            <td colspan="2" align="center" class="alt1"><div class="smallfont avataruser">
                        <br />{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}
                    </div>
    </td>
        </tr>
        </table>
         
             
                <div class="smallfont" style="text-align:right">
                <br />
                <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%">
     
                              <tr>
            <td colspan="2" class="a7la-7ekaya" align="center">البيانات</td>
        </tr>
   
    <!-- BEGIN profile_field -->
            <tr>
            <td class="tw"><center>{postrow.displayed.profile_field.LABEL}</td>
            <td class="tw"> <center>{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}</td>
        </tr>
        <!-- END profile_field -->
               
     
         
    </table>
                    <div align="center"></div>
                    <div align="center"></div>
                    </div><br />
    <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%">
        <tr>
            <td class="a7la-7ekaya" align="center">التوقيت</td>
        </tr>
    <tr>
            <td class="alt1">
    <div
    class="pbit" align="center"><center><OBJECT classid="clsid:
   
    D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/
    flash/swflash.cab#version=6,0,0,0" WIDTH="130" HEIGHT="130"
    id="anaclock" ALIGN="">
 
  <PARAM NAME=movie
VALUE="http://www.dokuyi.com/home/upload/Dokuyi/2011/20110113153003X15LZ/20110113153003X15LZ_proen.swf">
    <PARAM NAME=quality VALUE=high>
    <PARAM NAME=bgcolor VALUE=#FFFFFF>
    <param name="wmode" value="transparent">
    <param name="menu" value="false">
    <EMBED
    src="http://www.dokuyi.com/home/upload/Dokuyi/2011/20110113153003X15LZ/20110113153003X15LZ_proen.swf" quality=high
    bgcolor=#FFFFFF WIDTH="130" HEIGHT="130" wmode="transparent" ALIGN=""
    TYPE="application/x-shockwave-flash"
    PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"
    menu="false">
    </EMBED></OBJECT></center></div>
    </td>
        </tr>
        </table>
    <br />
 
                  <table class="tborder" cellpadding="6"
cellspacing="1" border="0" width="100%" style="text-align:right">
        <tr>
            <td colspan="2" class="a7la-7ekaya" align="center">الإتصالات</td>
        </tr>
    <tr>
            <td class="tw">الحالة:</td>
            <td class="tw"><div align="center">{postrow.displayed.ONLINE_IMG}

    </div></td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="a7la-7ekaya">وسائل الإتصال:</td>
            <td class="tw"><div align="center"> {postrow.displayed.PROFILE_IMG}

                  {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}
    <!--BEGINa7la.7ekaya -->
    <!-- BEGIN contact_field -->

                  {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}
    <!-- END contact_field -->
    <!--ENDa7la.7ekaya -->
    </div></td>
            </tr>
    </table>

        </td> 
 
      <td
class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}
valign="top" width="100%" height="28" colspan="2">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
 
                  <td><span class="postdetails"><img
src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}"
alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}"
title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0"
/>{L_POST_SUBJECT}: {postrow.displayed.POST_SUBJECT}  <img
src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}" alt="" border="0"
/>{postrow.displayed.POST_DATE}</span></td>
                    <td valign="top" nowrap="nowrap" class="post-options">
 
                      {postrow.displayed.THANK_IMG}
{postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG}
{postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG}
{postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}
                    </td>
                </tr>
                <tr>
                    <td colspan="2" class="hr">
                        <hr />
                    </td>
                </tr>
                <tr>
                    <td colspan="2">
                                              <if condition="$show['member']">
    <div class="a7la7ekayaa">
    <table class="a7la7ekaya">
    <tr>
    <td width="20px"><img src="http://i43.servimg.com/u/f43/15/53/11/89/19675610.jpg"></td>
    <td>
    <a href="http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.5adamatokom.info/topic-t{TOPIC_ID}.htm">انشر
    الموضوع </a></td>
    </tr>
    </table><!-- BEGIN switch_vote_active --><!-- BEGIN switch_vote -->
    <div style="height:4px;"></div>
    <table class="a7la7ekaya">
    <tr>
    <td width="20px"><img src="http://i43.servimg.com/u/f43/15/53/11/89/heart10.png"></td>
    <td><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">اضافة تقييم</a></td>
    </tr>
    </table><!-- END switch_vote --><!-- END switch_vote_active -->
 
        <div class="js-kit-rating" title=""
permalink=""></div><script
src="http://js-kit.com/ratings.js"></script>
   
    <div style="height:4px;"></div>
    <table class="a7la7ekaya">
    <tr>
    <td width="20px"><img src="http://i43.servimg.com/u/f43/15/53/11/89/add10.png"></td>
    <td><a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}" rel="nofollow">الرد على الموضوع</a></td>
    </tr>
    </table>
    <div style="height:4px;"></div>
    <table class="a7la7ekaya">
    <tr>
    <td width="20px"><img src="http://i43.servimg.com/u/f43/15/53/11/89/flag_r10.png"></td>
    <td><a href="post?f=/topic-t{TOPIC_ID}=newtopic">الابلاغ عن الموضوع</a></td>
    </tr>
    </table>
   
    <div style="height:4px;"></div>
    <table class="a7la7ekaya">
    <tr>
    <td width="20px"><img src="http://i43.servimg.com/u/f43/15/53/11/89/user10.png"></td>
    <td><a href="topic-t{TOPIC_ID}.htm?watch=topic">مراقبة هذا الموضوع </a></td>
    </tr>
    </table>
    </div>
    </if>
                        <!-- BEGIN switch_vote_active -->
                        <div class="vote gensmall">
                            <!-- BEGIN switch_vote -->
 
                          <div class="vote-button"><a
href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">+</a></div>
                            <!-- END switch_vote -->

                            <!-- BEGIN switch_bar -->
                            <div class="vote-bar" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
                                <!-- BEGIN switch_vote_plus -->
 
                              <div class="vote-bar-plus"
style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;"></div>
                                <!-- END switch_vote_plus -->

                                <!-- BEGIN switch_vote_minus -->
 
                              <div class="vote-bar-minus"
style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;"></div>
                                <!-- END switch_vote_minus -->
                            </div>
                            <!-- END switch_bar -->

                            <!-- BEGIN switch_no_bar -->
 
                          <div
title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}"
class="vote-no-bar">----</div>
                            <!-- END switch_no_bar -->

                            <!-- BEGIN switch_vote -->
 
                          <div class="vote-button"><a
href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}">-</a></div>
                            <!-- END switch_vote -->
                        </div>
                        <!-- END switch_vote_active -->

                        <div class="postbody">

                            <div>{postrow.displayed.MESSAGE}</div>

                            <!-- BEGIN switch_attachments -->
                            <dl class="attachbox">
                                <dt>{postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
                                <dd>
                                    <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                                    <dl class="file">
                                        <dt>
 
                                          <img
src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}"
 />

                                            <!-- BEGIN switch_dl_att -->
 
                                          <a class="postlink"
href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a>
 
{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                            <!-- END switch_dl_att -->

                                            <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
 
                                         
{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT}
 
{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                            <!-- END switch_no_dl_att -->
                                        </dt>

                                        <!-- BEGIN switch_no_comment -->
                                        <dd>
 
                                         
<em>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
                                        </dd>
                                        <!-- END switch_no_comment -->

                                        <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                        <dd>
 
                                         
<em><strong>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong></em>
                                        </dd>
                                        <!-- END switch_no_dl_att -->

 
                                     
<dd>({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE})
 
{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
                                    </dl>
                                    <!-- END switch_post_attachments -->
                                </dd>
                            </dl>
                            <!-- END switch_attachments -->

                            <div class="clear"></div>
                            <div class="signature_div">
                                {postrow.displayed.SIGNATURE}
                            </div>

                        </div>
                        <span class="gensmall">{postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}</span>
                    </td>
                </tr>
            </table>
        </td>
    </tr>
    <tr>
 
      <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}
browse-arrows"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} align="center"
valign="middle" width="150">
            <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a>
        </td>
 
      <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} messaging
gensmall"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} width="100%" height="28">
            <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                    <td valign="middle">

                    </td>
                </tr>
            </table>
        </td>
    </tr>
    <!-- BEGIN first_post_br -->
</table>
<br />
<table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
    <tr>
        <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
        <th class="thRight" nowrap="nowrap" colspan="2">{L_MESSAGE}</th>
    </tr>
    <!-- END first_post_br -->
    <!-- END displayed -->
    <!-- BEGIN hidden -->
    <tr>
        <td class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center">{postrow.hidden.MESSAGE}</td>
    </tr>
    <!-- END hidden -->
    <!-- END postrow -->
    <!-- BEGIN no_post -->
    <tr align="center">
        <td class="row1" colspan="3" height="28">
            <span class="genmed">{no_post.L_NO_POST}</span>
        </td>
    </tr>
    <!-- END no_post -->
    <tr align="right">
        <td class="catBottom" colspan="3" height="28">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                    <td width="9%" class="noprint"> </td>
 
                  <td align="center" class="t-title"><a
name="bottomtitle"></a><h1
class="cattitle">{TOPIC_TITLE}</h1></td>
           
      <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%"
class="browse-arrows"><a
href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a
href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a
href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> </td>
                </tr>
            </table>
        </td>
    </tr>
</table>
<table
 class="forumline noprint" width="100%" border="0" cellspacing="0"
cellpadding="0" style="margin: 0 0 1px 0; border-top: 0px;">
    <tr>
 
      <td class="row2" valign="top" {COLSPAN_PAGINATION}
width="150"><span
class="gensmall">{PAGE_NUMBER}</span></td>
        <!-- BEGIN topicpagination -->
        <td class="row1" align="right" valign="top" ><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
        <!-- END topicpagination -->
    </tr>
    <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
    <!-- BEGIN watchtopic -->
    <tr>
 
      <td class="row2" colspan="2" align="right"
valign="top"><span
class="gensmall">{S_WATCH_TOPIC}</span></td>
    </tr>
    <!-- END watchtopic -->
    <!-- END switch_user_logged_in -->
</table>

<!-- BEGIN promot_trafic -->
<table
 class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1"
cellspacing="0" id="ptrafic_close" style="display:none;margin: 1px 0px
1px 0px">
    <tr>
        <td class="catBottom" height="28">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                    <td valign="top"><h1 class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h1></td>
 
                  <td align="right" valign="middle"
width="10"><span class="gensmall"><a
href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img
 src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0"
/></a></span></td>
                </tr>
            </table>
        </td>
    </tr>
</table>

<table
 class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1"
cellspacing="0" id="ptrafic_open" style="display:'';margin: 1px 0px 1px
0px">
    <tr>
        <td class="catBottom" height="28">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                    <td valign="top"><h1 class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h1></td>
 
                  <td align="right" valign="middle"
width="10"><span class="gensmall"><a
href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img
 src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0"
/></a></span></td>
                </tr>
            </table>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="row2 postbody" valign="top">
            <!-- BEGIN link -->
 
          » <a style="text-decoration:none"
href="{promot_trafic.link.U_HREF}" target="_blank"
title="{promot_trafic.link.TITLE}">{promot_trafic.link.TITLE}</a><br
 />
            <!-- END link -->
        </td>
    </tr>
</table>
<!-- END promot_trafic -->

<!-- BEGIN switch_forum_rules -->
<table
 id="forum_rules" class="forumline" width="100%" border="0"
cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin: 1px 0px 1px 0px">
    <tbody>
        <tr>
            <td class="catBottom">
                <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                    <tbody>
                        <tr>
                            <td valign="top">
                                <h1 class="cattitle"> {L_FORUM_RULES}</h1>
                            </td>
                        </tr>
                    </tbody>
                </table>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="row1 clearfix">
                <table>
                    <tr>
                        <!-- BEGIN switch_forum_rule_image -->
                        <td class="logo">
                            <img src="{RULE_IMG_URL}" />
                        </td>
                        <!-- END switch_forum_rule_image -->
                        <td class="rules postbody">
                            {RULE_MSG}
                        </td>
                    </tr>
                </table>
            </td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
<!-- END switch_forum_rules -->

<table class="forumline noprint" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tr>
        <td class="row2" colspan="2" align="center" style="padding:0px">
            <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
            <a name="quickreply"></a>
            {QUICK_REPLY_FORM}<br />
            <!-- END switch_user_logged_in -->
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
            <table border="0" cellpadding="0" width="100%" cellspacing="0" id="info_open" style="display:''">
                <tbody>
        <!-- BEGIN show_permissions -->
        <tr>
 
          <td class="row2" valign="top" width="25%"><span
class="gensmall">{L_TABS_PERMISSIONS}</span></td>
            <td class="row1" valign="top" width="75%"><span class="gensmall">{S_AUTH_LIST}</span></td>
        </tr>
        <!-- END show_permissions -->
        <tr>
            <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
                <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                    <tr>
 
                      <td valign="middle" width="100%"><span
class="nav"><a class="nav"
href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav"
href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                        <!-- BEGIN show_permissions -->
 
                      <td align="right" valign="middle"><span
class="gensmall"><a
href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img
src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0"
/></a></span></td>
                        <!-- END show_permissions -->
                    </tr>
                </table>
            </td>
        </tr>
    </tbody>
            </table>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
            <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" id="info_close" style="display:none;">
                <tbody>
        <tr>
            <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
                <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                    <tr>
 
                      <td valign="middle" width="100%"><span
class="nav"><a class="nav"
href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav"
href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
 
                      <td align="right" valign="middle"><span
class="gensmall"><a
href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img
src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0"
/></a></span></td>
                    </tr>
                </table>
            </td>
        </tr>
    </tbody>
            </table>
        </td>
    </tr>
</table>

<form
 action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" name="jumpbox"
onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}">
<table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
    <tr>
        <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap" {WIDTH_GALLERY}>
            <span class="nav">
                <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
 
              <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img
 src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}Newtopic" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}"
align="middle" border="0" /></a> 
                <!-- END switch_user_authpost -->
                <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
 
              <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img
src="{REPLY_IMG}" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0"
/></a>
                <!-- END switch_user_authreply -->
            </span>
        </td>

        <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
 
      <td align="right" nowrap="nowrap"><span
class="gensmall">{L_JUMP_TO}: {S_JUMPBOX_SELECT} <input
class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}"
/></span></td>
        <!-- END viewtopic_bottom -->

        <!-- BEGIN moderation_panel -->
        <td align="center">
            <span class="gensmall">{moderation_panel.U_YOUR_PERSONAL_MODERATE}</span>
        </td>
        <td align="center" width="250">
            <span class="gensmall"> </span>
        </td>
        <!-- END moderation_panel -->
    </tr>
</table>
</form>

<!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
<table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
    <tr>
        <td colspan="2" align="left" valign="top" nowrap="nowrap"><br />{S_TOPIC_ADMIN}<br />
            <form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
                <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />

                <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" /> -->
                <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />

 
              <span class="gen">{L_MOD_TOOLS}<br
/>{S_SELECT_MOD} <input class="liteoption" type="submit"
value="{L_GO}" /></span>
            </form>
        </td>
    </tr>
</table>
<!-- END viewtopic_bottom -->

<!-- BEGIN switch_image_resize -->
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
$(resize_images({
 'selector' : '.postbody', 'max_width' :
{switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' :
{switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
//]]>
</script>
<!-- END switch_image_resize -->
<script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>


اريد من يساعدني الأخ Ahmed M!Do
لانة يعرف ما اريد

في انتظااارك
Ahmed M!Do


avatar
magdy mohsen
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 100
معدل النشاط : 2662
السُمعة : 0

http://www.5adamatokom.info

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب تعديل على قالب viewtopic_body

مُساهمة من طرف magdy mohsen في الإثنين 9 أبريل 2012 - 6:15

avatar
magdy mohsen
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 100
معدل النشاط : 2662
السُمعة : 0

http://www.5adamatokom.info

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب تعديل على قالب viewtopic_body

مُساهمة من طرف magdy mohsen في الإثنين 9 أبريل 2012 - 21:50

اخي يوجد به نفس المشكلة
avatar
magdy mohsen
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 100
معدل النشاط : 2662
السُمعة : 0

http://www.5adamatokom.info

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

كاتب هذه المساهمة مطرود حالياً من المنتدى - معاينة المساهمة

رد: طلب تعديل على قالب viewtopic_body

مُساهمة من طرف magdy mohsen في الثلاثاء 10 أبريل 2012 - 6:21

يا اخي
الاخ


Ahmed M!Do
هو يعرف ما هي المشكلة لانة شاهدها
الرجاء مراسلة


Ahmed M!Do
ليقوم بتعديل القالب لي
لاني لا استطيع مراسلتة لسبب عدد مسهماتي قليل
avatar
magdy mohsen
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 100
معدل النشاط : 2662
السُمعة : 0

http://www.5adamatokom.info

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى