طلب تعديل على قالب

اذهب الى الأسفل

طلب تعديل على قالب

مُساهمة من طرف احبك ربى1 في الأربعاء 10 يونيو 2015 - 22:00

بسم الله الرحمن الرحيم
بدي تعديل على هذا القالب من الاخ @"SaLEm Hen!CHE"
لتكبير حجم الخط فى المواضيع
[code:1:b360]    <script type="text/javascript">
    //<![CDATA[
    var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
    $(function(){
       _atc.cwait = 0;
       $('.addthis_button').mouseup(function(){
          if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
             addthis_close();
             addthis_close();
          }
       });
    });
    //]]>
    </script>


    <!-- / controls above postbits -->

    <!-- toolbar -->
    <div id="block2">
                        <div class="top">
                            <div class="right"></div>
                            <div class="left"></div>
                        </div>
                        <div class="med">
                            <div class="in">
    <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center" style="border-bottom-width:0px">
    <tr>
       
       
    <table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">
       <tr>
          <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
             <span class="nav">
             <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
             <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}one" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
             <!-- END switch_user_authpost -->
             <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
             <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
             <!-- END switch_user_authreply -->
             </span>
          </td>
             <!-- BEGIN switch_twitter_btn -->
             <span id="twitter_btn" style="margin-left: 6px; ">
             <a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal">Tweet</a>
             <script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
             </span>
             <!-- END switch_twitter_btn -->
             <!-- BEGIN switch_fb_likebtn -->
             <span id="fb_likebtn" style="margin-left: 6px; ">
                <iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href={FORUM_URL}{TOPIC_URL}&layout=button_count&show_faces=false&width=100&action=like&colorscheme=light&height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:100px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe>
             </span>
             <!-- END switch_fb_likebtn -->
          </td>
          <td class="nav" valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
          <td align="right" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="100%">
             <span class="gensmall bold">
                <a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=forumotion">{L_SHARE}</a>
                 |
                <script type="text/javascript">//<![CDATA[
                   var url_favourite = '{U_FAVOURITE_JS_PLUS_MENU}';
                   var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
                   var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                   var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
                   var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                   var url_tellfriend = '{U_TELLFRIEND_JS_PLUS_MENU}';
                   insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
                //]]>
                </script>
             </span>
          </td>


    </tr>
    </table>
    </div>
               
    <!-- / controls above postbits -->

    <!-- toolbar -->
    <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center" style="border-bottom-width:0px">
    <tr>
       <td class="tcat" width="100%">
          <div class="smallfont">
          
          &nbsp;
          </div>
       </td>
       
       

       

    </tr>
    </table>
    <!-- / toolbar -->    <!-- end content table -->

          </div>
       </div>
    </div>

    <!-- / close content container -->
    <!-- / end content table -->

    <div id="posts"><!-- post #552 -->

       <!-- open content container -->

    <div align="center">
       <div class="page" style="width:100%; text-align:right">
          <div style="padding:0px 0px 0px 0px" align="right">

       <div id="edit552" style="padding:0px 0px 6px 0px">
       


    <!-- romio_wepmaster@hotmail.com : Mirrors - MR.GOO - ألدعم الفني -->

    <head>
    <style type="text/css">
    .infouser {
        font: normal 11px "tahoma";
        letter-spacing: 0px;
        vertical-align: middle;
        padding: 1px 2px;
        margin: 0 2px 2px;
    }
    .avataruser img {
        border:1px outset #ccebfb;
        margin: 10px auto 0;
        padding: 5px;
    }
    </style>
    </head>


    <table id="post552" class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
    <tr>
       
            <td class="thead" style="font-weight:normal" >
                <!-- status icon and date -->
                <div align="center">
              بيانات كاتب الموضوع
                </div>
                <!-- / status icon and date -->
            </td>
            <td class="thead" style="font-weight:normal" align="center">
                {TOPIC_TITLE}
            </td>
       
    </tr>
      <!-- BEGIN topicpagination -->
       <tr>
          <td class="row1 pagination" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
       </tr>
       <!-- END topicpagination -->
       {POLL_DISPLAY}
         <!-- BEGIN postrow -->
       <!-- BEGIN displayed -->
    <tr valign="top">
        <td class="alt2" width="200" style="text-align:center">
                <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" style="text-align:right">   
        <tr>
            <td colspan="2" class="tcat" align="center">المعلومات</td>
        </tr>
    <tr>
            <td class="alt1 infouser"><div align="center">الكاتب:</div></td>
           
            <td class="alt2 infouser"><div id="postmenu_552" align="center"><a class="bigusername" name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"> {postrow.displayed.POSTER_NAME} </a>

            </div>
            </td>
        </tr>
       
        <tr>
            <td class="alt1 infouser"><div align="center">اللقب:</div></td>
            <td class="alt2 infouser"><div align="center">{postrow.displayed.POSTER_RANK}</div></td>
        </tr>
       
        <tr>
            <td class="alt1 infouser"><div align="center">الرتبه:</div></td>
            <td class="alt2 infouser"><div align="center">{postrow.displayed.RANK_IMAGE}</div></td>
        </tr>
       
        <tr>
            <td colspan="2" class="alt2" align="center">الصورة الرمزية</td>
        </tr>
        <tr>
            <td colspan="2" align="center" class="thead"><div class="smallfont avataruser">
                        &nbsp;<br />{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}</div>
    </td>
        </tr>
        </table>
               
                <div class="smallfont" style="text-align:right">
                <br />
                <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%">
         
                  <tr>
            <td colspan="2" class="tcat" align="center">البيانات</td>
        </tr>
                  <!-- BEGIN profile_field -->
            <tr>
            <td class="alt1 infouser" align="center">{postrow.displayed.profile_field.LABEL}</td>
            <td class="alt2 infouser" align="center"> {postrow.displayed.profile_field.CONTENT}</td>
        </tr>
       
       
    <!-- END profile_field -->


               
       
           
    </table>
                    <div align="center">
                   </div>
                    <div align="center"></div>
                    </div>
             <form method="POST" action="--WEBBOT-SELF--">
                <!--webbot bot="SaveResults" private\form_results.csv" S-Format="TEXT/CSV" S-Label-Fields="TRUE" -->
                </form>
             &nbsp;<div>
    <form method="POST" action="--WEBBOT-SELF--">
       <!--webbot bot="SaveResults" private\form_results.csv" S-Format="TEXT/CSV" S-Label-Fields="TRUE" -->
       </form>
    </div>
     

    <div>
    <form method="POST" action="--WEBBOT-SELF--">
       <!--webbot bot="SaveResults" U-File="fpweb:///_private/form_results.csv" S-Format="TEXT/CSV" S-Label-Fields="TRUE" -->
       </form>
    <fieldset class="fieldset">
    &nbsp;<div>
    <div>
    </div>
    <p>&nbsp;</div>
     
    <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%">
        <tr>
            <td class="tcat" align="center">التوقيت</td>
        </tr>
    <tr>
            <td class="alt1">
    <div class="pbit" align="center"><center><OBJECT classid="clsid: D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/ flash/swflash.cab#version=6,0,0,0" WIDTH="130" HEIGHT="130" id="anaclock" ALIGN="">
    <PARAM NAME=movie VALUE="http://www.malware-site.www/clocks/709733.swf">
    <PARAM NAME=quality VALUE=high>
    <PARAM NAME=bgcolor VALUE=#FFFFFF>
    <param name="wmode" value="transparent">
    <param name="menu" value="false">
    <EMBED src="http://www.malware-site.www/clocks/709733.swf" quality=high bgcolor=#FFFFFF WIDTH="130" HEIGHT="130" wmode="transparent" ALIGN="" TYPE="application/x-shockwave-flash" PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" menu="false">
    </EMBED></OBJECT></center></div>
    </td>
        </tr>
        </table>
    <br />
                    <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" style="text-align:right">
        <tr>
            <td colspan="2" class="tcat" align="center">الإتصالات</td>
        </tr>
    <tr>
            <td class="alt1 infouser">الحالة:</td>
            <td class="alt2 infouser"><div align="center">

    <table border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 class="offlinebutton"><tr><td width="ضع مقاس الايقونة ">{postrow.displayed.ONLINE_IMG}</td></tr></table> </td>
     

    </div></td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="alt1 infouser">وسائل الإتصال:</td>
            <td class="alt2 infouser"><div align="center">  {postrow.displayed.PROFILE_IMG}

                  {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}<!-- BEGIN contact_field -->

                  {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}<!-- END contact_field -->  </div></td>
            </tr>
    </table>
             <table border="0" width="100%" id="table1" cellspacing="1" cellpadding="0">
                <tr>
                   <td>
                   <p align="center"></p>
                   <p>&nbsp;</td>
                </tr>
    </table>
        </td>
       
        <td class="alt1 postback" id="td_post_8"{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="100%" height="30%" colspan="2">
             <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                   <td><div class="a7la7ekaya22"><span class="postdetails"><img
    src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}"
    alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}"
    title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0"
    />{L_POST_SUBJECT}: {postrow.displayed.POST_SUBJECT}
     <img src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}" alt=""
    border="0" />{postrow.displayed.POST_DATE}</span></div>

    </td>
                   
                </tr>
                <tr>
                   <td colspan="2" class="hr">
                      <hr />
                   </td>
                </tr>
                <tr>
                   <td colspan="2">
                <!-- / icon and title -->
    <br><br>
     <if condition="$show['member']">
    <div class="a7la7ekayaa">
    <table class="a7la7ekaya">
    <tr>
    <td width="20px"><center><img src="http://i43.servimg.com/u/f43/15/53/11/89/19675610.jpg"></td>
    <td><a href="http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://4yamany.boardlog.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm">انشر الموضوع </a></td>
    </tr>
    </table><!-- BEGIN switch_vote_active --><!-- BEGIN switch_vote -->
    <div style="height:4px;"></div>
    <table class="a7la7ekaya">
    <tr>
    <td width="20px"><center><img src="http://i43.servimg.com/u/f43/15/53/11/89/heart10.png"></td>
    <td><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">اضافة تقييم</a></td>
    </tr>
    </table><!-- END switch_vote --><!-- END switch_vote_active -->
     
    <div style="height:4px;"></div>
    <table class="a7la7ekaya">
    <tr>
    <td width="20px"><center><img src="http://i43.servimg.com/u/f43/15/53/11/89/add10.png"></td>
    <td><a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}" rel="nofollow">الرد على الموضوع</a></td>
    </tr>
    </table>
    <div style="height:4px;"></div>
    <table class="a7la7ekaya">
    <tr>
    <td width="20px"><center><img src="http://i43.servimg.com/u/f43/15/53/11/89/flag_r10.png"></td>
    <td><a href="http://4yamany.boardlog.com/post?f=119&mode=newtopic">الابلاغ عن الموضوع</a></td>
    </tr>
    </table>

    <div style="height:4px;"></div>
    <table class="a7la7ekaya">
    <tr>
    <td width="20px"><center><img src="http://i43.servimg.com/u/f43/15/53/11/89/user10.png"></td>
    <td><a href="http://4yamany.boardlog.com//post?f=49&mode=newtopic">مراقبة هذا الموضوع </a></td>
    </tr>
    </table>
    </div>
    </if>
         
    <iframe align="center" src="http://a7la-7ekaya.yoo7.com/" frameborder="0" allowtransparency="0" scrolling="no" width="6" height="2"></iframe>
    <div align="center">
          <img border="0" src="http://i41.servimg.com/u/f41/17/01/49/45/besmal10.png" width="350">

            <!-- message -->

               
                <center><br><br><br>

                      <div class="postbody">
     <!-- google_ad_section_start -->
    <center><p align="center">
                                    {postrow.displayed.MESSAGE}
    <!-- google_ad_section_end -->
    </center>
            </div>
            <!-- / message -->
    <br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />
           

            <br><br> <br>
        <!-- بداية قالب الموضوع الاصلي - http://a7la-7ekaya.yoo7.com -->
        <br />
        <img alt=" " src=""

        <div align="center">
        <font color="#FF0000"> الموضوع
        الأصلي</font> : <a href="topic-t{TOPIC_ID}.htm">{TOPIC_TITLE}
          </a>  //
          &nbsp;<font color="#FF0000"> المصدر</font> : <a href="http://www.sunnset.com">شبكة صن سيت</a>  //
        </if> <font color="#FF0000">الكاتب
    :&nbsp;</font></span><spanclass="postbody"><spanclass="name">{postrow.displayed.POSTER_NAME}</span></span>
        <!-- نهاية قالب الموضوع الاصلي - http://a7la-7ekaya.yoo7.com -->
    </div>
                                                     
    <br>
                                   <!-- BEGIN switch_attachments -->

    <fieldset class="fieldset"> <legend>الملفات المرفقة</legend>
          <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
    <!-- BEGIN switch_dl_att --><table cellpadding="0" cellspacing="3" border="0"> <table border="1" width="100%" cellspacing="0" bordercolor="#000000" style="border-collapse: collapse"><tr><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">اسم الملف</font></b></td><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">نوع الملف</font></b></td><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">حجم الملف</font></b></td><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">التحمــيل</font></b></td><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">مرات التحميل</font></b></td></tr>
    <tr><td align="center">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</td><td align="center"><img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}"width="40" height="40" border="0" /></td><td align="center">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}</td><td align="center"><a rel="nofollow" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}"><img class="inlineimg" src="http://i43.servimg.com/u/f43/15/53/11/89/downlo10.png" border="0" style="vertical-align:absmiddle; cursor:hand" hspace="0" title="اضغط هنا لتحميل الملف "></a></td><td align="center">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</td></tr> </table>

    <!-- END switch_dl_att -->
    <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                              {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT} {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                    <FONT color=Red>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</FONT>
                    ? الحجم ({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) ({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL})
                    <!-- END switch_no_dl_att -->

                    <!-- END switch_post_attachments -->    </fieldset>


                    <!-- END switch_attachments -->

    <br><br>
       
       
           
            <div class="tcat"></div>
                         <div class="signature_div">
                         <table style="text-align: left; margin-left: auto; margin-right: auto;" class="forumline" border="0" cellpadding="0" cellspacing="1" width="90%" id="table22">
                            <tr align="center">
                               <td class="thead" height="25">
    <B>
          

          <font size="1">
    <span class="genmed module-title">
                                                          {postrow.displayed.POSTER_NAME} ; توقيع العضو </span>
          
                               </td>
                            </tr>
                            <tr>
                               <td class="row1" align="center"><center>
                               <span style="font-size: 18px; line-height: normal;">
                               <font>
                               <div id="sigdiv" class="sigdiv" style="overflow: auto; max-height: 300px;">
                                  <br>

                                  {postrow.displayed.SIGNATURE}
                                                                                      <br><br>

       
                                                                                      </div>
                               </font></span></center></td>
                            </tr>
                         </table>
                         </div>

                      </div>

                  
          
          

        </td>
    </tr>
    <tr>
       
       
        <td class="alt1" align="left">
       
            <!-- controls -->
           
           
            {postrow.displayed.THANK_IMG} {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG} {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG}
             {postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}
           
           
           
               
           
           
            <!-- / controls -->
        </td>
    </tr>
    </table>    <!-- post 552 popup menu -->
    <div class="vbmenu_popup" id="postmenu_552_menu" style="display:none">
        <table cellpadding="4" cellspacing="1" border="0">
        <tr>
            <td class="thead">اخت القمر</td>
        </tr>
       
            <tr><td class="vbmenu_option"><a href="member.php?u=1">مشاهدة ملفه الشخصي</a></td></tr>
       
       
            <tr><td class="vbmenu_option"><a href="private.php?do=newpm&amp;u=1" rel="nofollow">إرسال رسالة خاصة إلى اخت القمر</a></td></tr>
       
       
       
       
            <tr><td class="vbmenu_option"><a href="search.php?do=finduser&amp;u=1" rel="nofollow">البحث عن المشاركات التي كتبها اخت القمر</a></td></tr>
       
       
        <tr><td class="vbmenu_option"><a href="profile.php?do=addlist&amp;userlist=buddy&amp;u=1">إضافة اخت القمر إلى الإتصالات الخاصة بك</a></td></tr>
       
       
        </table>
    </div>
    <!-- / post 552 popup menu -->

    <!-- romio_wepmaster@hotmail.com : Mirrors - MR.GOO - ألدعم الفني -->


       </div>
       
          </div>
       </div>
    </div>

    <!-- / close content container -->

    <!-- / post #552 --><div id="lastpost"></div></div>

    <!-- start content table -->
    <!-- open content container -->

    <div align="center">
       <div class="page" style="width:100%; text-align:right">
          <div style="padding:0px 0px 0px 0px" align="right">

    <!-- / start content table -->

    <!-- lightbox scripts -->
       <script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin_lightbox.js?v=386"></script>
       <script type="text/javascript">
       <!--
       vBulletin.register_control("vB_Lightbox_Container", "posts", 1);
       //-->
       </script>
    <!-- / lightbox scripts -->    <!-- multiquote scripts -->
       <script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin_multi_quote.js?v=386"></script>
       <script type="text/javascript">
       <!--
       var mqlimit = 0;
       //-->
       </script>
    <!-- / multiquote scripts -->
    <!-- BEGIN first_post_br -->
    </table>
    <br />
    <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
       <tr>
          <th class="thead" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
          <th class="thead" nowrap="nowrap" colspan="2">{L_MESSAGE}</th>
       </tr>
       <!-- END first_post_br -->
       <!-- END displayed -->
       <!-- BEGIN hidden -->
       <tr>
          <td class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center">{postrow.hidden.MESSAGE}</td>
       </tr>
       <!-- END hidden -->
       <!-- END postrow -->
       <!-- BEGIN no_post -->
       <tr align="center">
          <td class="row1" colspan="3" height="28">
             <span class="genmed">{no_post.L_NO_POST}</span>
          </td>
       </tr>
       <!-- END no_post -->
       <tr align="right">
          <td class="tcat" colspan="3" height="28">
             <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                   <td width="9%" class="noprint"> </td>
                   <td align="center" class="t-title"><a name="bottomtitle"></a><h1 class="cattitle">{TOPIC_TITLE}</h1></td>
                   <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> </td>
                </tr>
             </table>
          </td>
       </tr>
    </table>

    <!-- BEGIN promot_trafic -->
    <table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_close" style="display:none;margin: 1px 0px 1px 0px">
       <tr>
          <td class="catBottom" height="28">
             <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                   <td valign="top"><h1 class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h1></td>
                   <td align="right" valign="middle" width="10"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                </tr>
             </table>
          </td>
       </tr>
    </table>
    <table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_open" style="display:'';margin: 1px 0px 1px 0px">
       <tr>
          <td class="catBottom" height="28">
             <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                   <td valign="top"><h1 class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h1></td>
                   <td align="right" valign="middle" width="10"><span class="tcat"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                </tr>
             </table>
          </td>
       </tr>
       <tr>

          <td class="row2 postbody" valign="top">
             <!-- BEGIN link -->
             » <a style="text-decoration:none" href="{promot_trafic.link.U_HREF}" target="_blank" title="{promot_trafic.link.TITLE}">{promot_trafic.link.TITLE}</a><br />
             <!-- END link -->
          </td>
       </tr>
    </table>
    </td>

    </table>


    <!-- END promot_trafic -->
             
          
          
          <!-- / controls -->
       </td>
    </tr>
    </table>    <!-- boottom -->


       </div>
       
          </div>
       </div>
    </div>

    <!-- / close content container -->

    <!-- / post #8 --><div id="lastpost"></div></div>

    <!-- start content table -->
    <!-- open content container -->

    <div align="center">
       <div class="page" style="width:100%; text-align:right">
          <div style="padding:0px 25px 0px 25px" align="right">

    <!-- / start content table -->

          </div>
       </div>
    </div>

    <!-- / close content container -->
    </form>
    <!-- open content container -->

    <div align="center">
       <div class="page" style="width:100%; text-align:right">
          <div style="padding:0px 25px 0px 25px" align="right">

    <br />


    <!--  Code By Sam Hameed -->
                <table class="forumline" width="90%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0">
                    <tr>
                        <td class="thead" height="28">
                            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                                <tr>
                                    <td valign="top">
                                        <h1>
                                            مواضيع ذات صلة
                                        </h1>
                                    </td>
           
                                </tr>
                            </table>
                        </td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td id="bailienquan" class="row2 postbody" valign="top">
                        </td>
                    </tr>
                </table>
      <script type="text/javascript">
                $(function () {
                  $('#cungchuyenmuc').load('/f{FORUM_ID}-forum td:not("td:contains("Announcement"), td:contains("Sticky"), td:contains("Global announcement")") .topic-title a.topictitle:lt(10)', function () {
                      $('#cungchuyenmuc a.topictitle').wrap("<p></p>");
                  });
                  var topictitleFMvi = '{TOPIC_TITLE}';
                  var fmviTopictitle = topictitleFMvi.replace(/ /gi, '+');
                  $('#bailienquan').load('/search?mode=searchbox&search_keywords=' + fmviTopictitle + '&show_results=topics td:not("td:contains("Announcement"), td:contains("Sticky"), td:contains("Global announcement")") .topic-title a.topictitle:lt(10)', function () {
                      $('#bailienquan a.topictitle').wrap("<p></p>");
                  });
                });
                </script>     
    <!--  Code By Sam Hameed -->


    <!-- thread tags -->
       <br />
       <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
       <tr>
          <td class="thead">
             <div style="float: left" class="normal">
                <a href="http://4yamany.boardlog.com/" id="threadtag.php?t=3">إضافة/ تعديل الكلمات الدليلية</a>
             </div>
             <a name="taglist"></a>
             <a href="http://4yamany.boardlog.com/">الكلمات الدليلية (Tags)</a>
          </td>
       </tr>
       <tr>
          <td class="alt1 smallfont" id="tag_list_cell"><i> http://4yamany.boardlog.com                    شركة فور يمنى</i> <img src="net1-free/misc/11x11progress.gif" id="tag_form_progress" class="inlineimg" style="display:none" alt="" /></td>
       </tr>
       </table>
       <script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin_ajax_taglist.js?v=387"></script>
          <script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin_ajax_tagsugg.js?v=387"></script>
    <!-- / thread tags -->
                        <div class="down">
                            <div class="right"></div>
                            <div class="left"></div>
                        </div>
                    </div>
          <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
    <!-- quick reply -->
       <br />
       <div id="block2">
       
                        <div class="top">
                            <div class="right"></div>
                            <div class="left"></div>
                        </div>
                        <div class="med">
                            <div class="in">
       <table class="" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
       <thead>
          <tr>
             <td class="tcat" colspan="2">
                
                الــرد الســـريـع
             </td>
          </tr>
       </thead>

       <!-- BEGIN watchtopic -->
       <tr>          <td class="thead" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{S_WATCH_TOPIC}</span></td>
       </tr>
    <td align="center"><img border="0" src="http://i63.servimg.com/u/f63/13/53/37/81/oid6qr10.png" alt=".. " /><b></td>
     

    </tr>
     
       
       

       <tr>
          <td colspan="2" align="center" style="padding:0px">
             
    <a name="quickreply"></a><table class="tcat" style="cursor: pointer;" onclick="if(this.getElementsByTagName('td')[1].style.display == 'none'){ this.getElementsByTagName('td')[1].style.display = '';this.getElementsByTagName('td')[2].style.display = 'none'; }else{ this.getElementsByTagName('td')[1].style.display = 'none';this.getElementsByTagName('td')[2].style.display = '';}" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="1"><tbody><tr><td class="tcat" height="28"><center><img src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer611.png">      <strong style="color: White;">هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة</strong>    <img src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer611.png"> </center></td></tr><tr><td style="display: none;" class="row1" rowspan="2" align="middle" valign="center"><div align="center"><strong><span style="text-decoration: underline; color:Red"><font size="2"><img src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png"></font></span><font size="2"> <span style="color: Black;">احترم مواضيع الآخرين ليحترم الآخرون مواضيعك</span><br style="color: Black;"><span style="text-decoration: underline; color:Red"><img src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png"></span><span style="color: Black;"> لا تحتكر الموضوع لنفسك بإرسال عدة مساهمات متتالية </span><br style="color: Black;"><span style="text-decoration: underline; color:Red"><img src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png"></span><span style="color: Black;"> عند طرح موضوع يجب أن تتأكد أن عنوان الموضوع مناسب او لا </span><br style="color: Black;"><span style="text-decoration: underline; color:Red"><img src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png"></span></font></strong><font size="2"><strong style="color: Black;"> تحل بحسن الخلق و بأدب الحوار و النقاش</strong><br style="color: Black;"><strong><span style="text-decoration: underline; color:Red"><img src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png"></span><span style="color: Black;"> لا تنس أن اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية, فلا تتهجم على عضو بدعوى أنه لا يشاطرك الرأي</span><span style="text-decoration: underline; color:Red"><br><img src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png"></span></strong><strong style="color: Black;"> ان قطعت عهدآ مع عضو فأوفي بوعدك لأنه دين عليك</strong><br><strong><span style="text-decoration: underline; color:Red"><img src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png"></span><span style="color: Black;"> إن حصل خلاف بينك و بين عضو حول مسألة ما فلا تناقشا المشكله على العام بل على الخاص</span><br><img src="http://i13.servimg.com/u/f13/13/93/90/70/eslamu11.gif"><span style="color: darkorange;"> <span style="color: Navy;">ان احترمت هذه الشروط البسيطة, ضمنت حقوقك و عرفت واجباتك. و هذه افضل طريقة تضمن بها لنفسك ثم لمساهماتك و مواضيعك البقاء و لمنتداك الإزدهار في موقعنا </span></span> <br><span style="color: Red;">إدارة شركة فور يمنى</span></strong><br></font><strong><span style="color: Red;"><img src="http://r20.imgfast.net/users/2011/12/96/71/smiles/522353.gif"></span></strong></div></td></tr></tbody><th nowrap="nowrap" class="tcat" >  <font color="#FFFFFF">الرد السريع</font></th>
          
    {QUICK_REPLY_FORM}<br />
    <!-- END watchtopic -->
             
             </div>
          </td>
       </tr>
       </tbody>
       </table>
    </div>
                        </div>
                        <div class="down">
                            <div class="right"></div>
                            <div class="left"></div>
                        </div>
                    </div>
       </form>

       
          
    <!-- END switch_user_logged_in -->    <!-- quick reply -->
       <br />
       <script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin_quick_reply.js?v=387"></script>
       <form action="newreply.php?do=postreply&amp;t=3" method="post" name="vbform" onsubmit="return qr_prepare_submit(this, 10);" id="qrform">
    <div id="block2">
                        <div class="top">
                            <div class="right"></div>
                            <div class="left"></div>
                        </div>
                        <div class="med">
                            <div class="in">
       <table cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
       <thead>
          <tr>
             <td class="thead" colspan="2">
                
    خــدمات المـوضـوع
             </td>
          </tr>
       </thead>
          
            <tr><td>
            <table cellspacing="1" cellpadding="4" border="0" class="tborder" style="clear: both;">
                <tbody>
                    <tr>
                        <td width="110" class="trow1"><img border="0"
            src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/quote.gif" alt=" Konu
            Etiketleri" /> <b><span style="font-size: smaller;">
            كلمات دليليه</span></b></td>
                        <td class="trow1">
                        <div style="float: left; padding-bottom: 4px;"><a
            href="{U_VIEW_TOPIC}"><span style="font-size:
            smaller;">{TOPIC_TITLE} </span></a><span
            style="font-size: smaller;"> , </span><a http://4yamany.boardlog.com/
            href="{U_VIEW_TOPIC}"><span style="font-size:
            smaller;">{TOPIC_TITLE} </span></a><span
            style="font-size: smaller;"> , </span><a
            href="{U_VIEW_TOPIC}"><span style="font-size:
            smaller;">{TOPIC_TITLE}
            </span></a><span style="font-size: smaller;"> ,
            </span><a href="{U_VIEW_TOPIC}"><span style="font-size:
            smaller;">{TOPIC_TITLE}
            </span></a><span style="font-size: smaller;"> ,
            </span><a href="{U_VIEW_TOPIC}"><span style="font-size:
            smaller;">{TOPIC_TITLE} </span></a><span
            style="font-size: smaller;"> , </span><a
            href="{U_VIEW_TOPIC}"><span style="font-size:
            smaller;">{TOPIC_TITLE}
            </span></a></div>
                        </td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td width="110" class="trow2"><img border="0"
            src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/createlink.gif" alt=" Konu
            Linki " /><b><span style="font-size: smaller;">رابط الموضوع</span></b></td>
                        <td class="trow2"><input type="text"
            class="textbox" name="url" value="http://4yamany.boardlog.com{U_VIEW_TOPIC}"
            onClick='this.select();' size="80" /></td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td width="110" class="trow1"><img border="0"
            src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/bold.gif" alt=" Konu BBCode
            " /><b><span style="font-size: smaller;"> BBCode
            </span></b></td>
                        <td class="trow1"><input type="text"
            class="textbox" name="embed"
            value="[url=http://4yamany.boardlog.com/{U_VIEW_TOPIC}]{TOPIC_TITLE}[/url]"
            onClick='this.select();' size="80" /></td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td width="110" class="trow2"><img height="16"
            border="0" width="16"
            src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/insertimage.gif" alt=" Konu
            HTML Kodu " /><b><span style="font-size: smaller;"> HTML
            code </span></b></td>
                        <td class="trow2"><input type="text"
            class="textbox" name="embed" value="<a
            href=http://4yamany.boardlog.com/{U_VIEW_TOPIC}>{TOPIC_TITLE}</a>"
            onclick="this.select();" size="80" /></td><tr>
                        <td colspan="4" width="100%" class="thead"></td>
                </tbody>
            </table></td></tr>
         
              <td class="tcat" colspan="2" height="25"
            align="right"><span class="cattitle" style="color:
            #ffffff">  إذا وجدت وصلات لاتعمل في الموضوع او أن الموضوع  [ {TOPIC_TITLE} ] مخالف ,, <a style="color:
            Red;" href="http://4yamany.boardlog.com/contact">من فضلك راسل الإدارة من هنا</a>
    </td>
          </div>
          </td>
       </tr>
       </tbody>
       </table>
    </div>
                        </div>
                        <div class="down">
                            <div class="right"></div>
                            <div class="left"></div>
                        </div>
                    </div>
       

       
          <!-- Mozilla work around for focusing on QR in WYSIWYG mode -->
          <div id="qr_scroll"></div>
       

       <script type="text/javascript">
       <!--
          // initialize quick reply
          qr_init();
       //-->
       </script>
    <
avatar
احبك ربى1
 
 

انثى
عدد المساهمات : 158
معدل النشاط : 1475
السُمعة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب تعديل على قالب

مُساهمة من طرف SaLEm Hen!CHE في الأربعاء 10 يونيو 2015 - 22:06

طيب ,
لحظات وسيتم ذلك ... القليل من الصبر

ولنرى ما يمكن فعله Cool
avatar
SaLEm Hen!CHE
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 759
معدل النشاط : 4744
السُمعة : 60

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب تعديل على قالب

مُساهمة من طرف احبك ربى1 في الأربعاء 10 يونيو 2015 - 22:07

بارك اله فيك يا زعيم
avatar
احبك ربى1
 
 

انثى
عدد المساهمات : 158
معدل النشاط : 1475
السُمعة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب تعديل على قالب

مُساهمة من طرف SaLEm Hen!CHE في الأربعاء 10 يونيو 2015 - 22:26

تم معاينة القالب:
تم تعيين قيمة صغيرة للخط في القالب وليس رقما حيث تم اعطاء كل الخطوط الحجم
font-size: smaller

سيأخذ بعض الوقت لتغيير الحجم لكل الخطوط
جربي تغيير الخط من الالوان
لوحة الادارة>> مظهر المنتدي>> الوا وصور >> الوان

جربي اعطاء قيمة كبيرة لهته الخانات مثلا 15

حجم خط الكتابة على المنتدى :15

حجم خط كتابة الروابط :15

حجم خط كتابة العناوين, المساهمات و الفئات :15
avatar
SaLEm Hen!CHE
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 759
معدل النشاط : 4744
السُمعة : 60

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب تعديل على قالب

مُساهمة من طرف احبك ربى1 في الأربعاء 10 يونيو 2015 - 22:29

يعنى انا شو اعمل الحين ؟
اترك القالب كما هو ؟ واعدل على حجم خطوط المنتدي ؟
avatar
احبك ربى1
 
 

انثى
عدد المساهمات : 158
معدل النشاط : 1475
السُمعة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب تعديل على قالب

مُساهمة من طرف SaLEm Hen!CHE في الأربعاء 10 يونيو 2015 - 22:56

طيب,
جربي الان :
الكود:
        <script type="text/javascript">
        //<![CDATA[
        var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
        $(function(){
          _atc.cwait = 0;
          $('.addthis_button').mouseup(function(){
              if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
                addthis_close();
                addthis_close();
              }
          });
        });
        //]]>
        </script>


        <!-- / controls above postbits -->

        <!-- toolbar -->
        <div id="block2">
                            <div class="top">
                                <div class="right"></div>
                                <div class="left"></div>
                            </div>
                            <div class="med">
                                <div class="in">
        <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center" style="border-bottom-width:0px">
        <tr>
         
         
        <table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">
          <tr>
              <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
                <span class="nav">
                <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
                <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}one" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                <!-- END switch_user_authpost -->
                <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
                <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                <!-- END switch_user_authreply -->
                </span>
              </td>
                <!-- BEGIN switch_twitter_btn -->
                <span id="twitter_btn" style="margin-left: 6px; ">
                <a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal">Tweet</a>
                <script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
                </span>
                <!-- END switch_twitter_btn -->
                <!-- BEGIN switch_fb_likebtn -->
                <span id="fb_likebtn" style="margin-left: 6px; ">
                    <iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href={FORUM_URL}{TOPIC_URL}&layout=button_count&show_faces=false&width=100&action=like&colorscheme=light&height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:100px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe>
                </span>
                <!-- END switch_fb_likebtn -->
              </td>
              <td class="nav" valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
              <td align="right" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="100%">
                <span class="gensmall bold">
                    <a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=forumotion">{L_SHARE}</a>
                    |
                    <script type="text/javascript">//<![CDATA[
                      var url_favourite = '{U_FAVOURITE_JS_PLUS_MENU}';
                      var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
                      var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                      var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
                      var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                      var url_tellfriend = '{U_TELLFRIEND_JS_PLUS_MENU}';
                      insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
                    //]]>
                    </script>
                </span>
              </td>


        </tr>
        </table>
        </div>
                 
        <!-- / controls above postbits -->

        <!-- toolbar -->
        <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center" style="border-bottom-width:0px">
        <tr>
          <td class="tcat" width="100%">
              <div class="smallfont">
             
              &nbsp;
              </div>
          </td>
         
         

         

        </tr>
        </table>
        <!-- / toolbar -->        <!-- end content table -->

              </div>
          </div>
        </div>

        <!-- / close content container -->
        <!-- / end content table -->

        <div id="posts"><!-- post #552 -->

          <!-- open content container -->

        <div align="center">
          <div class="page" style="width:100%; text-align:right">
              <div style="padding:0px 0px 0px 0px" align="right">

          <div id="edit552" style="padding:0px 0px 6px 0px">
         


        <!-- romio_wepmaster@hotmail.com : Mirrors - MR.GOO - ألدعم الفني -->

        <head>
        <style type="text/css">
        .infouser {
            font: normal 11px "tahoma";
            letter-spacing: 0px;
            vertical-align: middle;
            padding: 1px 2px;
            margin: 0 2px 2px;
        }
        .avataruser img {
            border:1px outset #ccebfb;
            margin: 10px auto 0;
            padding: 5px;
        }
        </style>
        </head>


        <table id="post552" class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
        <tr>
         
                <td class="thead" style="font-weight:normal" >
                    <!-- status icon and date -->
                    <div align="center">
                  بيانات كاتب الموضوع
                    </div>
                    <!-- / status icon and date -->
                </td>
                <td class="thead" style="font-weight:normal" align="center">
                    {TOPIC_TITLE}
                </td>
         
        </tr>
          <!-- BEGIN topicpagination -->
          <tr>
              <td class="row1 pagination" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
          </tr>
          <!-- END topicpagination -->
          {POLL_DISPLAY}
            <!-- BEGIN postrow -->
          <!-- BEGIN displayed -->
        <tr valign="top">
            <td class="alt2" width="200" style="text-align:center">
                    <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" style="text-align:right"> 
            <tr>
                <td colspan="2" class="tcat" align="center">المعلومات</td>
            </tr>
        <tr>
                <td class="alt1 infouser"><div align="center">الكاتب:</div></td>
             
                <td class="alt2 infouser"><div id="postmenu_552" align="center"><a class="bigusername" name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"> {postrow.displayed.POSTER_NAME} </a>

                </div>
                </td>
            </tr>
         
            <tr>
                <td class="alt1 infouser"><div align="center">اللقب:</div></td>
                <td class="alt2 infouser"><div align="center">{postrow.displayed.POSTER_RANK}</div></td>
            </tr>
         
            <tr>
                <td class="alt1 infouser"><div align="center">الرتبه:</div></td>
                <td class="alt2 infouser"><div align="center">{postrow.displayed.RANK_IMAGE}</div></td>
            </tr>
         
            <tr>
                <td colspan="2" class="alt2" align="center">الصورة الرمزية</td>
            </tr>
            <tr>
                <td colspan="2" align="center" class="thead"><div class="smallfont avataruser">
                            &nbsp;<br />{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}</div>
        </td>
            </tr>
            </table>
                 
                    <div class="smallfont" style="text-align:right">
                    <br />
                    <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%">
           
                      <tr>
                <td colspan="2" class="tcat" align="center">البيانات</td>
            </tr>
                      <!-- BEGIN profile_field -->
                <tr>
                <td class="alt1 infouser" align="center">{postrow.displayed.profile_field.LABEL}</td>
                <td class="alt2 infouser" align="center"> {postrow.displayed.profile_field.CONTENT}</td>
            </tr>
         
         
        <!-- END profile_field -->


                 
         
             
        </table>
                        <div align="center">
                      </div>
                        <div align="center"></div>
                        </div>
                <form method="POST" action="--WEBBOT-SELF--">
                    <!--webbot bot="SaveResults" private\form_results.csv" S-Format="TEXT/CSV" S-Label-Fields="TRUE" -->
                    </form>
                &nbsp;<div>
        <form method="POST" action="--WEBBOT-SELF--">
          <!--webbot bot="SaveResults" private\form_results.csv" S-Format="TEXT/CSV" S-Label-Fields="TRUE" -->
          </form>
        </div>
       

        <div>
        <form method="POST" action="--WEBBOT-SELF--">
          <!--webbot bot="SaveResults" U-File="fpweb:///_private/form_results.csv" S-Format="TEXT/CSV" S-Label-Fields="TRUE" -->
          </form>
        <fieldset class="fieldset">
        &nbsp;<div>
        <div>
        </div>
        <p>&nbsp;</div>
       
        <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%">
            <tr>
                <td class="tcat" align="center">التوقيت</td>
            </tr>
        <tr>
                <td class="alt1">
        <div class="pbit" align="center"><center><OBJECT classid="clsid: D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/ flash/swflash.cab#version=6,0,0,0" WIDTH="130" HEIGHT="130" id="anaclock" ALIGN="">
        <PARAM NAME=movie VALUE="http://www.malware-site.www/clocks/709733.swf">
        <PARAM NAME=quality VALUE=high>
        <PARAM NAME=bgcolor VALUE=#FFFFFF>
        <param name="wmode" value="transparent">
        <param name="menu" value="false">
        <EMBED src="http://www.malware-site.www/clocks/709733.swf" quality=high bgcolor=#FFFFFF WIDTH="130" HEIGHT="130" wmode="transparent" ALIGN="" TYPE="application/x-shockwave-flash" PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" menu="false">
        </EMBED></OBJECT></center></div>
        </td>
            </tr>
            </table>
        <br />
                        <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" style="text-align:right">
            <tr>
                <td colspan="2" class="tcat" align="center">الإتصالات</td>
            </tr>
        <tr>
                <td class="alt1 infouser">الحالة:</td>
                <td class="alt2 infouser"><div align="center">

        <table border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 class="offlinebutton"><tr><td width="ضع مقاس الايقونة ">{postrow.displayed.ONLINE_IMG}</td></tr></table> </td>
       

        </div></td>
            </tr>
            <tr>
                <td class="alt1 infouser">وسائل الإتصال:</td>
                <td class="alt2 infouser"><div align="center">  {postrow.displayed.PROFILE_IMG}

                      {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}<!-- BEGIN contact_field -->

                      {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}<!-- END contact_field -->  </div></td>
                </tr>
        </table>
                <table border="0" width="100%" id="table1" cellspacing="1" cellpadding="0">
                    <tr>
                      <td>
                      <p align="center"></p>
                      <p>&nbsp;</td>
                    </tr>
        </table>
            </td>
         
            <td class="alt1 postback" id="td_post_8"{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="100%" height="30%" colspan="2">
                <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                    <tr>
                      <td><div class="a7la7ekaya22"><span class="postdetails"><img
        src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}"
        alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}"
        title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0"
        />{L_POST_SUBJECT}: {postrow.displayed.POST_SUBJECT}
        <img src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}" alt=""
        border="0" />{postrow.displayed.POST_DATE}</span></div>

        </td>
                     
                    </tr>
                    <tr>
                      <td colspan="2" class="hr">
                          <hr />
                      </td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td colspan="2">
                    <!-- / icon and title -->
        <br><br>
        <if condition="$show['member']">
        <div class="a7la7ekayaa">
        <table class="a7la7ekaya">
        <tr>
        <td width="20px"><center><img src="http://i43.servimg.com/u/f43/15/53/11/89/19675610.jpg"></td>
        <td><a href="http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://4yamany.boardlog.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm">انشر الموضوع </a></td>
        </tr>
        </table><!-- BEGIN switch_vote_active --><!-- BEGIN switch_vote -->
        <div style="height:4px;"></div>
        <table class="a7la7ekaya">
        <tr>
        <td width="20px"><center><img src="http://i43.servimg.com/u/f43/15/53/11/89/heart10.png"></td>
        <td><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">اضافة تقييم</a></td>
        </tr>
        </table><!-- END switch_vote --><!-- END switch_vote_active -->
       
        <div style="height:4px;"></div>
        <table class="a7la7ekaya">
        <tr>
        <td width="20px"><center><img src="http://i43.servimg.com/u/f43/15/53/11/89/add10.png"></td>
        <td><a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}" rel="nofollow">الرد على الموضوع</a></td>
        </tr>
        </table>
        <div style="height:4px;"></div>
        <table class="a7la7ekaya">
        <tr>
        <td width="20px"><center><img src="http://i43.servimg.com/u/f43/15/53/11/89/flag_r10.png"></td>
        <td><a href="http://4yamany.boardlog.com/post?f=119&mode=newtopic">الابلاغ عن الموضوع</a></td>
        </tr>
        </table>

        <div style="height:4px;"></div>
        <table class="a7la7ekaya">
        <tr>
        <td width="20px"><center><img src="http://i43.servimg.com/u/f43/15/53/11/89/user10.png"></td>
        <td><a href="http://4yamany.boardlog.com//post?f=49&mode=newtopic">مراقبة هذا الموضوع </a></td>
        </tr>
        </table>
        </div>
        </if>
           
        <iframe align="center" src="http://a7la-7ekaya.yoo7.com/" frameborder="0" allowtransparency="0" scrolling="no" width="6" height="2"></iframe>
        <div align="center">
              <img border="0" src="http://i41.servimg.com/u/f41/17/01/49/45/besmal10.png" width="350">

                <!-- message -->

                 
                    <center><br><br><br>

                          <div class="postbody">
        <!-- google_ad_section_start -->
        <center><p align="center">
                                        {postrow.displayed.MESSAGE}
        <!-- google_ad_section_end -->
        </center>
                </div>
                <!-- / message -->
        <br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />
             

                <br><br> <br>
            <!-- بداية قالب الموضوع الاصلي - http://a7la-7ekaya.yoo7.com -->
            <br />
            <img alt=" " src=""

            <div align="center">
            <font color="#FF0000"> الموضوع
            الأصلي</font> : <a href="topic-t{TOPIC_ID}.htm">{TOPIC_TITLE}
              </a>  //
              &nbsp;<font color="#FF0000"> المصدر</font> : <a href="http://www.sunnset.com">شبكة صن سيت</a>  //
            </if> <font color="#FF0000">الكاتب
        :&nbsp;</font></span><spanclass="postbody"><spanclass="name">{postrow.displayed.POSTER_NAME}</span></span>
            <!-- نهاية قالب الموضوع الاصلي - http://a7la-7ekaya.yoo7.com -->
        </div>
                                                       
        <br>
                                      <!-- BEGIN switch_attachments -->

        <fieldset class="fieldset"> <legend>الملفات المرفقة</legend>
              <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
        <!-- BEGIN switch_dl_att --><table cellpadding="0" cellspacing="3" border="0"> <table border="1" width="100%" cellspacing="0" bordercolor="#000000" style="border-collapse: collapse"><tr><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">اسم الملف</font></b></td><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">نوع الملف</font></b></td><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">حجم الملف</font></b></td><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">التحمــيل</font></b></td><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">مرات التحميل</font></b></td></tr>
        <tr><td align="center">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</td><td align="center"><img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}"width="40" height="40" border="0" /></td><td align="center">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}</td><td align="center"><a rel="nofollow" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}"><img class="inlineimg" src="http://i43.servimg.com/u/f43/15/53/11/89/downlo10.png" border="0" style="vertical-align:absmiddle; cursor:hand" hspace="0" title="اضغط هنا لتحميل الملف "></a></td><td align="center">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</td></tr> </table>

        <!-- END switch_dl_att -->
        <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                                  {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT} {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                        <FONT color=Red>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</FONT>
                        ? الحجم ({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) ({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL})
                        <!-- END switch_no_dl_att -->

                        <!-- END switch_post_attachments -->        </fieldset>


                        <!-- END switch_attachments -->

        <br><br>
         
         
             
                <div class="tcat"></div>
                            <div class="signature_div">
                            <table style="text-align: left; margin-left: auto; margin-right: auto;" class="forumline" border="0" cellpadding="0" cellspacing="1" width="90%" id="table22">
                                <tr align="center">
                                  <td class="thead" height="25">
        <B>
             

              <font size="1">
        <span class="genmed module-title">
                                                              {postrow.displayed.POSTER_NAME} ; توقيع العضو </span>
             
                                  </td>
                                </tr>
                                <tr>
                                  <td class="row1" align="center"><center>
                                  <span style="font-size: 18px; line-height: normal;">
                                  <font>
                                  <div id="sigdiv" class="sigdiv" style="overflow: auto; max-height: 300px;">
                                      <br>

                                      {postrow.displayed.SIGNATURE}
                                                                                          <br><br>

         
                                                                                          </div>
                                  </font></span></center></td>
                                </tr>
                            </table>
                            </div>

                          </div>

                     
             
             

            </td>
        </tr>
        <tr>
         
         
            <td class="alt1" align="left">
         
                <!-- controls -->
             
             
                {postrow.displayed.THANK_IMG} {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG} {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG}
                {postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}
             
             
             
                 
             
             
                <!-- / controls -->
            </td>
        </tr>
        </table>        <!-- post 552 popup menu -->
        <div class="vbmenu_popup" id="postmenu_552_menu" style="display:none">
            <table cellpadding="4" cellspacing="1" border="0">
            <tr>
                <td class="thead">اخت القمر</td>
            </tr>
         
                <tr><td class="vbmenu_option"><a href="member.php?u=1">مشاهدة ملفه الشخصي</a></td></tr>
         
         
                <tr><td class="vbmenu_option"><a href="private.php?do=newpm&amp;u=1" rel="nofollow">إرسال رسالة خاصة إلى اخت القمر</a></td></tr>
         
         
         
         
                <tr><td class="vbmenu_option"><a href="search.php?do=finduser&amp;u=1" rel="nofollow">البحث عن المشاركات التي كتبها اخت القمر</a></td></tr>
         
         
            <tr><td class="vbmenu_option"><a href="profile.php?do=addlist&amp;userlist=buddy&amp;u=1">إضافة اخت القمر إلى الإتصالات الخاصة بك</a></td></tr>
         
         
            </table>
        </div>
        <!-- / post 552 popup menu -->

        <!-- romio_wepmaster@hotmail.com : Mirrors - MR.GOO - ألدعم الفني -->


          </div>
         
              </div>
          </div>
        </div>

        <!-- / close content container -->

        <!-- / post #552 --><div id="lastpost"></div></div>

        <!-- start content table -->
        <!-- open content container -->

        <div align="center">
          <div class="page" style="width:100%; text-align:right">
              <div style="padding:0px 0px 0px 0px" align="right">

        <!-- / start content table -->

        <!-- lightbox scripts -->
          <script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin_lightbox.js?v=386"></script>
          <script type="text/javascript">
          <!--
          vBulletin.register_control("vB_Lightbox_Container", "posts", 1);
          //-->
          </script>
        <!-- / lightbox scripts -->        <!-- multiquote scripts -->
          <script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin_multi_quote.js?v=386"></script>
          <script type="text/javascript">
          <!--
          var mqlimit = 0;
          //-->
          </script>
        <!-- / multiquote scripts -->
        <!-- BEGIN first_post_br -->
        </table>
        <br />
        <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
          <tr>
              <th class="thead" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
              <th class="thead" nowrap="nowrap" colspan="2">{L_MESSAGE}</th>
          </tr>
          <!-- END first_post_br -->
          <!-- END displayed -->
          <!-- BEGIN hidden -->
          <tr>
              <td class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center">{postrow.hidden.MESSAGE}</td>
          </tr>
          <!-- END hidden -->
          <!-- END postrow -->
          <!-- BEGIN no_post -->
          <tr align="center">
              <td class="row1" colspan="3" height="28">
                <span class="genmed">{no_post.L_NO_POST}</span>
              </td>
          </tr>
          <!-- END no_post -->
          <tr align="right">
              <td class="tcat" colspan="3" height="28">
                <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                    <tr>
                      <td width="9%" class="noprint"> </td>
                      <td align="center" class="t-title"><a name="bottomtitle"></a><h1 class="cattitle">{TOPIC_TITLE}</h1></td>
                      <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> </td>
                    </tr>
                </table>
              </td>
          </tr>
        </table>

        <!-- BEGIN promot_trafic -->
        <table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_close" style="display:none;margin: 1px 0px 1px 0px">
          <tr>
              <td class="catBottom" height="28">
                <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                    <tr>
                      <td valign="top"><h1 class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h1></td>
                      <td align="right" valign="middle" width="10"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                    </tr>
                </table>
              </td>
          </tr>
        </table>
        <table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_open" style="display:'';margin: 1px 0px 1px 0px">
          <tr>
              <td class="catBottom" height="28">
                <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                    <tr>
                      <td valign="top"><h1 class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h1></td>
                      <td align="right" valign="middle" width="10"><span class="tcat"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                    </tr>
                </table>
              </td>
          </tr>
          <tr>

              <td class="row2 postbody" valign="top">
                <!-- BEGIN link -->
                » <a style="text-decoration:none" href="{promot_trafic.link.U_HREF}" target="_blank" title="{promot_trafic.link.TITLE}">{promot_trafic.link.TITLE}</a><br />
                <!-- END link -->
              </td>
          </tr>
        </table>
        </td>

        </table>


        <!-- END promot_trafic -->
               
             
             
              <!-- / controls -->
          </td>
        </tr>
        </table>        <!-- boottom -->


          </div>
         
              </div>
          </div>
        </div>

        <!-- / close content container -->

        <!-- / post #8 --><div id="lastpost"></div></div>

        <!-- start content table -->
        <!-- open content container -->

        <div align="center">
          <div class="page" style="width:100%; text-align:right">
              <div style="padding:0px 25px 0px 25px" align="right">

        <!-- / start content table -->

              </div>
          </div>
        </div>

        <!-- / close content container -->
        </form>
        <!-- open content container -->

        <div align="center">
          <div class="page" style="width:100%; text-align:right">
              <div style="padding:0px 25px 0px 25px" align="right">

        <br />


        <!--  Code By Sam Hameed -->
                    <table class="forumline" width="90%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0">
                        <tr>
                            <td class="thead" height="28">
                                <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                                    <tr>
                                        <td valign="top">
                                            <h1>
                                                مواضيع ذات صلة
                                            </h1>
                                        </td>
             
                                    </tr>
                                </table>
                            </td>
                        </tr>
                        <tr>
                            <td id="bailienquan" class="row2 postbody" valign="top">
                            </td>
                        </tr>
                    </table>
          <script type="text/javascript">
                    $(function () {
                      $('#cungchuyenmuc').load('/f{FORUM_ID}-forum td:not("td:contains("Announcement"), td:contains("Sticky"), td:contains("Global announcement")") .topic-title a.topictitle:lt(10)', function () {
                          $('#cungchuyenmuc a.topictitle').wrap("<p></p>");
                      });
                      var topictitleFMvi = '{TOPIC_TITLE}';
                      var fmviTopictitle = topictitleFMvi.replace(/ /gi, '+');
                      $('#bailienquan').load('/search?mode=searchbox&search_keywords=' + fmviTopictitle + '&show_results=topics td:not("td:contains("Announcement"), td:contains("Sticky"), td:contains("Global announcement")") .topic-title a.topictitle:lt(10)', function () {
                          $('#bailienquan a.topictitle').wrap("<p></p>");
                      });
                    });
                    </script>   
        <!--  Code By Sam Hameed -->


        <!-- thread tags -->
          <br />
          <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
          <tr>
              <td class="thead">
                <div style="float: left" class="normal">
                    <a href="http://4yamany.boardlog.com/" id="threadtag.php?t=3">إضافة/ تعديل الكلمات الدليلية</a>
                </div>
                <a name="taglist"></a>
                <a href="http://4yamany.boardlog.com/">الكلمات الدليلية (Tags)</a>
              </td>
          </tr>
          <tr>
              <td class="alt1 smallfont" id="tag_list_cell"><i> http://4yamany.boardlog.com                    شركة فور يمنى</i> <img src="net1-free/misc/11x11progress.gif" id="tag_form_progress" class="inlineimg" style="display:none" alt="" /></td>
          </tr>
          </table>
          <script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin_ajax_taglist.js?v=387"></script>
              <script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin_ajax_tagsugg.js?v=387"></script>
        <!-- / thread tags -->
                            <div class="down">
                                <div class="right"></div>
                                <div class="left"></div>
                            </div>
                        </div>
              <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
        <!-- quick reply -->
          <br />
          <div id="block2">
         
                            <div class="top">
                                <div class="right"></div>
                                <div class="left"></div>
                            </div>
                            <div class="med">
                                <div class="in">
          <table class="" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
          <thead>
              <tr>
                <td class="tcat" colspan="2">
                   
                    الــرد الســـريـع
                </td>
              </tr>
          </thead>

          <!-- BEGIN watchtopic -->
          <tr>              <td class="thead" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{S_WATCH_TOPIC}</span></td>
          </tr>
        <td align="center"><img border="0" src="http://i63.servimg.com/u/f63/13/53/37/81/oid6qr10.png" alt=".. " /><b></td>
       

        </tr>
       
         
         

          <tr>
              <td colspan="2" align="center" style="padding:0px">
               
        <a name="quickreply"></a><table class="tcat" style="cursor: pointer;" onclick="if(this.getElementsByTagName('td')[1].style.display == 'none'){ this.getElementsByTagName('td')[1].style.display = '';this.getElementsByTagName('td')[2].style.display = 'none'; }else{ this.getElementsByTagName('td')[1].style.display = 'none';this.getElementsByTagName('td')[2].style.display = '';}" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="1"><tbody><tr><td class="tcat" height="28"><center><img src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer611.png">      <strong style="color: White;">هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة</strong>    <img src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer611.png"> </center></td></tr><tr><td style="display: none;" class="row1" rowspan="2" align="middle" valign="center"><div align="center"><strong><span style="text-decoration: underline; color:Red"><font size="2"><img src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png"></font></span><font size="2"> <span style="color: Black;">احترم مواضيع الآخرين ليحترم الآخرون مواضيعك</span><br style="color: Black;"><span style="text-decoration: underline; color:Red"><img src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png"></span><span style="color: Black;"> لا تحتكر الموضوع لنفسك بإرسال عدة مساهمات متتالية </span><br style="color: Black;"><span style="text-decoration: underline; color:Red"><img src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png"></span><span style="color: Black;"> عند طرح موضوع يجب أن تتأكد أن عنوان الموضوع مناسب او لا </span><br style="color: Black;"><span style="text-decoration: underline; color:Red"><img src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png"></span></font></strong><font size="2"><strong style="color: Black;"> تحل بحسن الخلق و بأدب الحوار و النقاش</strong><br style="color: Black;"><strong><span style="text-decoration: underline; color:Red"><img src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png"></span><span style="color: Black;"> لا تنس أن اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية, فلا تتهجم على عضو بدعوى أنه لا يشاطرك الرأي</span><span style="text-decoration: underline; color:Red"><br><img src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png"></span></strong><strong style="color: Black;"> ان قطعت عهدآ مع عضو فأوفي بوعدك لأنه دين عليك</strong><br><strong><span style="text-decoration: underline; color:Red"><img src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png"></span><span style="color: Black;"> إن حصل خلاف بينك و بين عضو حول مسألة ما فلا تناقشا المشكله على العام بل على الخاص</span><br><img src="http://i13.servimg.com/u/f13/13/93/90/70/eslamu11.gif"><span style="color: darkorange;"> <span style="color: Navy;">ان احترمت هذه الشروط البسيطة, ضمنت حقوقك و عرفت واجباتك. و هذه افضل طريقة تضمن بها لنفسك ثم لمساهماتك و مواضيعك البقاء و لمنتداك الإزدهار في موقعنا </span></span> <br><span style="color: Red;">إدارة شركة فور يمنى</span></strong><br></font><strong><span style="color: Red;"><img src="http://r20.imgfast.net/users/2011/12/96/71/smiles/522353.gif"></span></strong></div></td></tr></tbody><th nowrap="nowrap" class="tcat" >  <font color="#FFFFFF">الرد السريع</font></th>
             
        {QUICK_REPLY_FORM}<br />
        <!-- END watchtopic -->
               
                </div>
              </td>
          </tr>
          </tbody>
          </table>
        </div>
                            </div>
                            <div class="down">
                                <div class="right"></div>
                                <div class="left"></div>
                            </div>
                        </div>
          </form>

         
             
        <!-- END switch_user_logged_in -->        <!-- quick reply -->
          <br />
          <script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin_quick_reply.js?v=387"></script>
          <form action="newreply.php?do=postreply&amp;t=3" method="post" name="vbform" onsubmit="return qr_prepare_submit(this, 10);" id="qrform">
        <div id="block2">
                            <div class="top">
                                <div class="right"></div>
                                <div class="left"></div>
                            </div>
                            <div class="med">
                                <div class="in">
          <table cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
          <thead>
              <tr>
                <td class="thead" colspan="2">
                   
        خــدمات المـوضـوع
                </td>
              </tr>
          </thead>
             
                <tr><td>
                <table cellspacing="1" cellpadding="4" border="0" class="tborder" style="clear: both;">
                    <tbody>
                        <tr>
                            <td width="110" class="trow1"><img border="0"
                src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/quote.gif" alt=" Konu
                Etiketleri" /> <b><span style="font-size: 15px;">
                كلمات دليليه</span></b></td>
                            <td class="trow1">
                            <div style="float: left; padding-bottom: 4px;"><a
                href="{U_VIEW_TOPIC}"><span style="font-size:
                15px;">{TOPIC_TITLE} </span></a><span
                style="font-size: 15px;"> , </span><a http://4yamany.boardlog.com/
                href="{U_VIEW_TOPIC}"><span style="font-size:
                smaller;">{TOPIC_TITLE} </span></a><span
                style="font-size: 15px;"> , </span><a
                href="{U_VIEW_TOPIC}"><span style="font-size:
                15px;">{TOPIC_TITLE}
                </span></a><span style="font-size: 15px;"> ,
                </span><a href="{U_VIEW_TOPIC}"><span style="font-size:
                smaller;">{TOPIC_TITLE}
                </span></a><span style="font-size: 15px;"> ,
                </span><a href="{U_VIEW_TOPIC}"><span style="font-size:
                15px;">{TOPIC_TITLE} </span></a><span
                style="font-size: 15px;"> , </span><a
                href="{U_VIEW_TOPIC}"><span style="font-size:
                15px;">{TOPIC_TITLE}
                </span></a></div>
                            </td>
                        </tr>
                        <tr>
                            <td width="110" class="trow2"><img border="0"
                src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/createlink.gif" alt=" Konu
                Linki " /><b><span style="font-size: 15;">رابط الموضوع</span></b></td>
                            <td class="trow2"><input type="text"
                class="textbox" name="url" value="http://4yamany.boardlog.com{U_VIEW_TOPIC}"
                onClick='this.select();' size="80" /></td>
                        </tr>
                        <tr>
                            <td width="110" class="trow1"><img border="0"
                src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/bold.gif" alt=" Konu BBCode
                " /><b><span style="font-size: 15px;"> BBCode
                </span></b></td>
                            <td class="trow1"><input type="text"
                class="textbox" name="embed"
                value="[url=http://4yamany.boardlog.com/{U_VIEW_TOPIC}]{TOPIC_TITLE}[/url]"
                onClick='this.select();' size="80" /></td>
                        </tr>
                        <tr>
                            <td width="110" class="trow2"><img height="16"
                border="0" width="16"
                src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/insertimage.gif" alt=" Konu
                HTML Kodu " /><b><span style="font-size: 15px;"> HTML
                code </span></b></td>
                            <td class="trow2"><input type="text"
                class="textbox" name="embed" value="<a
                href=http://4yamany.boardlog.com/{U_VIEW_TOPIC}>{TOPIC_TITLE}</a>"
                onclick="this.select();" size="80" /></td><tr>
                            <td colspan="4" width="100%" class="thead"></td>
                    </tbody>
                </table></td></tr>
           
                  <td class="tcat" colspan="2" height="25"
                align="right"><span class="cattitle" style="color:
                #ffffff">  إذا وجدت وصلات لاتعمل في الموضوع او أن الموضوع  [ {TOPIC_TITLE} ] مخالف ,, <a style="color:
                Red;" href="http://4yamany.boardlog.com/contact">من فضلك راسل الإدارة من هنا</a>
        </td>
              </div>
              </td>
          </tr>
          </tbody>
          </table>
        </div>
                            </div>
                            <div class="down">
                                <div class="right"></div>
                                <div class="left"></div>
                            </div>
                        </div>
         

         
              <!-- Mozilla work around for focusing on QR in WYSIWYG mode -->
              <div id="qr_scroll"></div>
         

          <script type="text/javascript">
          <!--
              // initialize quick reply
              qr_init();
          //-->
          </script>
        <!-- / quick reply -->

        <br /><br />

        <form action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" name="jumpbox" onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}">
        <table class="noprint" width="90%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
          <tr>
              <td align="right" valign="middle" nowrap="nowrap" {WIDTH_GALLERY}>
                <span class="nav">
                    <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
                    <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}Newtopic" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;
                    <!-- END switch_user_authpost -->
                    <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
                    <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                    <!-- END switch_user_authreply -->
                </span>
              </td>

             
          </tr>
        </table>
        </form>

        <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
        <table class="noprint" width="90%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
          <tr>
              <td colspan="2" align="center" valign="top" nowrap="nowrap"><br />{S_TOPIC_ADMIN}<br />
                <form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
                    <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />

                    <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" /> -->
                    <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />

                    <span class="gen">{L_MOD_TOOLS}<br />{S_SELECT_MOD}&nbsp;<input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span>
                </form>
              </td>
          </tr>
        </table>
        <!-- END viewtopic_bottom -->

        <br /><br />
        <!-- next / previous links -->
          <br />
          <div class="smallfont" align="center">
              <strong>«</strong>
        <a href="http://4yamany.boardlog.com/{U_VIEW_OLDER_TOPIC}" rel="nofollow">الموضوع السابق</a>
                |
        <a href="http://4yamany.boardlog.com/{U_VIEW_NEWER_TOPIC" rel="nofollow">الموضوع التالي</a>
              <strong>»</strong>
          </div>
        <!-- / next / previous links -->

             


        <!-- BEGIN switch_image_resize -->
        <script type="text/javascript">
        //<![CDATA[$(resize_images({ 'selector' : '.postbody', 'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));//]]></script>
        <!-- END switch_image_resize -->
        <script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>
avatar
SaLEm Hen!CHE
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 759
معدل النشاط : 4744
السُمعة : 60

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب تعديل على قالب

مُساهمة من طرف احبك ربى1 في الأربعاء 10 يونيو 2015 - 23:00

نفس الحجم اخى شوف
http://www.sunnset.com/t6671-topic#16339
تريد ان تاخد الادارة وتصلحها بنفسك ؟
avatar
احبك ربى1
 
 

انثى
عدد المساهمات : 158
معدل النشاط : 1475
السُمعة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب تعديل على قالب

مُساهمة من طرف SaLEm Hen!CHE في الأربعاء 10 يونيو 2015 - 23:06

من دواعي سروري , هكذا لمعاينة المشكل عن كثب
على الخاص تستطيعي ارسال البيانات.
avatar
SaLEm Hen!CHE
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 759
معدل النشاط : 4744
السُمعة : 60

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب تعديل على قالب

مُساهمة من طرف احبك ربى1 في الأربعاء 10 يونيو 2015 - 23:13

تم الارسال
avatar
احبك ربى1
 
 

انثى
عدد المساهمات : 158
معدل النشاط : 1475
السُمعة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب تعديل على قالب

مُساهمة من طرف {Lone~Wolf} في الأربعاء 10 يونيو 2015 - 23:35

المرجوا الأكمال في الخاص الأن... clown
avatar
{Lone~Wolf}
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 4339
معدل النشاط : 7294
السُمعة : 160

http://www.t-mrkz.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى