عندى مشكله فى الكود هذا viewtopic_body

اذهب الى الأسفل

عندى مشكله فى الكود هذا viewtopic_body

مُساهمة من طرف (البرنس هيما) في الخميس 1 مارس 2012 - 12:57

الكود viewtopic_body

فيه حاجه بتخلى محتوى الموضوع على الشمال

انا بس عاوز يكون المحتوى فى النصف وشكر

الكود

viewtopic_body
الكود:


  وشكرا مقدما
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
$(function(){
   _atc.cwait = 0;
   $('.addthis_button').mouseup(function(){
      if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
         addthis_close();
         addthis_close();
      }
   });
});
//]]>
</script>

<table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">
   <tr>
      <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
         <span class="nav">
         <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
         <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}one" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>   
         <!-- END switch_user_authpost -->
         <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
         <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
         <!-- END switch_user_authreply -->
         </span>
      </td>
      <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
         <!-- BEGIN switch_twitter_btn -->
         <span id="twitter_btn" style="margin-left: 6px; ">
         <a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal">Tweet</a>
         <script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
         </span>
         <!-- END switch_twitter_btn -->
         <!-- BEGIN switch_fb_likebtn -->
         <span id="fb_likebtn" style="margin-left: 6px; ">
            <iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href={FORUM_URL}{TOPIC_URL}&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=100&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:100px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe>
         </span>
         <!-- END switch_fb_likebtn -->
      </td>
      <td class="nav" valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
      <td align="right" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="100%">
         <span class="gensmall bold">
            <a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;pub=forumotion">{L_SHARE}</a>
             | 
            <script type="text/javascript">//<![CDATA[
               var url_favourite = '{U_FAVOURITE_JS_PLUS_MENU}';
               var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
               var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
               var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
               var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
               var url_tellfriend = '{U_TELLFRIEND_JS_PLUS_MENU}';
               insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&amp;t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
            //]]>
            </script>
         </span>
      </td>
   </tr>
</table>


<div class="etarat1"><div class="etarat2"></div>
<div class="etarat3"></div>
</div><div class="etarat7"><div class="etarat8">
  <div class="etarat9">
<table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
   <tr align="right">
      <td class="catHead" colspan="3" height="28">
         <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
               <td width="9%" class="noprint"> </td>
               <td align="center" class="t-title">
                  <h1 class="cattitle"> {TOPIC_TITLE}</h1>
               </td>
               <td align="right" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a> </td>
            </tr>
         </table>
      </td>
  </tr>
   <!-- BEGIN topicpagination -->
   <tr>
      <td class="row1 pagination" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
   </tr>
   <!-- END topicpagination -->
   {POLL_DISPLAY}
   <tr>
      <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
      <th class="thRight" nowrap="nowrap" colspan="2">{L_MESSAGE}</th>
   </tr>
   <!-- BEGIN postrow -->
   <!-- BEGIN displayed -->            <tr class="post">

                <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="150">

               

                   

                   

        <div class="tw">

        <div align="center">

        <a name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></a><strong>{postrow.displayed.POSTER_NAME}</strong>

        <br />

        {postrow.displayed.POSTER_AVATAR}</div>

        <br /><br />

     

     

        <div class="tw">

        {postrow.displayed.POSTER_RANK}</div>

        <br />

                        {postrow.displayed.RANK_IMAGE}

     

        <div class="twrank"><span style="color:#1E6ECF;"> معلوماتي </span><br style="color: #1E6ECF;"></div>

                        <!-- BEGIN profile_field -->

            <div class="tw">{postrow.displayed.profile_field.LABEL}{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}</div>

     
     

                        <!-- END profile_field -->

                        {postrow.displayed.POSTER_RPG}

                    </span><br />

                    <img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" alt="" style="width:150px;height:1px" />

            <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">

                <tr>

                <td valign="middle">

                  {postrow.displayed.PROFILE_IMG}

                  {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}<!-- BEGIN contact_field -->

                  {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}<!-- END contact_field -->

                  {postrow.displayed.ONLINE_IMG}

                </td>

                </tr>

              </table>

     

                </td>

      <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="100%" height="28" colspan="2">
         <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
               <td><span class="postdetails"><img src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}" alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0" />{L_POST_SUBJECT}: {postrow.displayed.POST_SUBJECT}   <img src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}" alt="" border="0" />{postrow.displayed.POST_DATE}</span></td>
               <td valign="top" nowrap="nowrap" class="post-options">
                  {postrow.displayed.THANK_IMG} {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG} {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG} {postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}
               </td>
            </tr>
            <tr>
               <td colspan="2" class="hr">
                  <hr />
               </td>
            </tr>
            <tr>
               <td colspan="2">
                  <!-- BEGIN switch_vote_active -->
                  <div class="vote gensmall">
                     <!-- BEGIN switch_vote -->
                     <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">+</a></div>
                     <!-- END switch_vote -->

                     <!-- BEGIN switch_bar -->
                     <div class="vote-bar" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
                        <!-- BEGIN switch_vote_plus -->
                        <div class="vote-bar-plus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;"></div>
                        <!-- END switch_vote_plus -->

                        <!-- BEGIN switch_vote_minus -->
                        <div class="vote-bar-minus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;"></div>
                        <!-- END switch_vote_minus -->
                     </div>
                     <!-- END switch_bar -->

                     <!-- BEGIN switch_no_bar -->
                     <div title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" class="vote-no-bar">----</div>
                     <!-- END switch_no_bar -->

                     <!-- BEGIN switch_vote -->
                     <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}">-</a></div>
                     <!-- END switch_vote -->
                  </div>
                  <!-- END switch_vote_active -->
<div align="center" id="FM_widget_share"></div>
                  <div class="postbody" align="left">
<span style="margin: 2px; float: left;"> </span>

                     <div>{postrow.displayed.MESSAGE}</div>

<iframe src="http://www.facebook.com/widgets/like.php?href=http://mazika.forumsfree.org/forum{TOPIC_ID}.htm"
        scrolling="no" frameborder="0"
        style="border:none; width:450px; height:80px"></iframe>
<br />
<div align="center">
<font color="#FF0000">الموضوع
 الأصلي</font> : <a href="topic-t{TOPIC_ID}.htm">{TOPIC_TITLE}
</a>
 <font color="#FF0000"> المصدر</font> : <a href="http://http://mazika.forumsfree.org/">منتديات عاشق من بعيدhttp://mazika.forumsfree.org</a>
</if>
<!-- نهاية قالب الموضوع الاصلي - http://mazika.forumsfree.org -->

                     <!-- BEGIN switch_attachments -->
                     <dl class="attachbox">
                        <dt>{postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
                        <dd>
                           <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                           <dl class="file">
                              <dt>
                                 <img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" />

                                 <!-- BEGIN switch_dl_att -->
                                 <a class="postlink" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a> {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                 <!-- END switch_dl_att -->

                                 <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                 {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT} {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                 <!-- END switch_no_dl_att -->
                              </dt>

                              <!-- BEGIN switch_no_comment -->
                              <dd>
                                 <em>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
                              </dd>
                              <!-- END switch_no_comment -->

                              <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                              <dd>
                                 <em><strong>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong></em>
                              </dd>
                              <!-- END switch_no_dl_att -->

                              <dd>({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
                           </dl>
                           <!-- END switch_post_attachments -->
                        </dd>
                     </dl>
                     <!-- END switch_attachments -->

                     <div class="clear"></div><br />

<br class="Apple-interchange-newline" />
 

<div class="clear"></div><fieldset id="twq-taleheart">
<legend>التوقيع</legend>
{postrow.displayed.SIGNATURE}
</fieldset></div>
                  <span class="gensmall">{postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}</span>
               </td>
            </tr>
         </table>
      </td>
   </tr>
   <tr>
      <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} browse-arrows"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} align="center" valign="middle" width="150">
         <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a>
      </td>
      <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} messaging gensmall"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} width="100%" height="28">      </td>
   </tr>
   <!-- BEGIN first_post_br -->
</table>
<br />
<table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
   <tr>
      <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
      <th class="thRight" nowrap="nowrap" colspan="2">{L_MESSAGE}</th>
   </tr>
   <!-- END first_post_br -->
   <!-- END displayed -->
   <!-- BEGIN hidden -->
   <tr>
      <td class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center">{postrow.hidden.MESSAGE}</td>
   </tr>
   <!-- END hidden -->
   <!-- END postrow -->
   <!-- BEGIN no_post -->
   <tr align="center">
      <td class="row1" colspan="3" height="28">
         <span class="genmed">{no_post.L_NO_POST}</span>
      </td>
   </tr>
   <!-- END no_post -->
   <tr align="right">
      <td class="catBottom" colspan="3" height="28">
         <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
               <td width="9%" class="noprint"> </td>
               <td align="center" class="t-title"><a name="bottomtitle"></a><h1 class="cattitle">{TOPIC_TITLE}</h1></td>
               <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> </td>
            </tr>
         </table>
      </td>
   </tr>
</table>

<!-- BEGIN promot_trafic -->
<table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_close" style="display:none;margin: 1px 0px 1px 0px">
   <tr>
      <td class="catBottom" height="28">
         <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
               <td valign="top"><h1 class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h1></td>
               <td align="right" valign="middle" width="10"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
            </tr>
         </table>
      </td>
   </tr>
</table>

<table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_open" style="display:'';margin: 1px 0px 1px 0px">
   <tr>
      <td class="catBottom" height="28">
         <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
               <td valign="top"><h1 class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h1></td>
               <td align="right" valign="middle" width="10"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
            </tr>
         </table>
      </td>
   </tr>
   <tr>
      <td class="row2 postbody" valign="top">
         <!-- BEGIN link -->
         » <a style="text-decoration:none" href="{promot_trafic.link.U_HREF}" target="_blank" title="{promot_trafic.link.TITLE}">{promot_trafic.link.TITLE}</a><br />
         <!-- END link -->
      </td>
   </tr>
</table>
<!-- END promot_trafic -->

<table class="forumline noprint" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
   <tr>
      <td class="row2" valign="top" {COLSPAN_PAGINATION} width="150"><span class="gensmall">{PAGE_NUMBER}</span></td>
      <!-- BEGIN topicpagination -->
      <td class="row1" align="right" valign="top" ><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
      <!-- END topicpagination -->
   </tr>
   <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
   <!-- BEGIN watchtopic -->
   <tr>
      <td class="row2" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{S_WATCH_TOPIC}</span></td>
   </tr>
   <!-- END watchtopic -->
   <!-- END switch_user_logged_in -->
   <tr>
      <td class="row2" colspan="2" align="center" style="padding:0px">
         <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
         <a name="quickreply"></a>
         {QUICK_REPLY_FORM}<br />
         <!-- END switch_user_logged_in -->
      </td>
   </tr>
   <tr>

<td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
<style type="text/css"><!--
.tborder {
background: #cccccc;
width: 100%;
margin: auto auto;
/*border: 2px solid #666666;*/
}.thead {
background: #efefef url(http://hitskin.com/themes/15/24/25/i_back_title.png) top left repeat-x;
color: #ffffff;
}

.thead a:link {
color: #ffffff;
text-decoration: none;
}

.thead a:visited {
color: #ffffff;
text-decoration: none;
}

.thead a:hover, .thead a:active {
color: #ffffff;
text-decoration: underline;
}

.trow1 {
background: #F5F5F5;
border-top: 2px solid #fff;
border-left: 2px solid #fff;
}

.trow2 {
background: #F6F6F6;
border-top: 2px solid #fff;
border-left: 2px solid #fff;
}-->
</style>
<table cellspacing="1" cellpadding="4" border="0" class="tborder" style="clear: both;">
<tbody>
<tr>
<td width="110" class="trow1"><img border="0" src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/quote.gif" alt=" كلمات دلالية " /> <b><span style="font-size: smaller;">كلمات دلالية </span></b></td>
<td class="trow1">
<div style="float: left; padding-bottom: 4px;"><a href="{U_VIEW_TOPIC}"><span style="font-size: smaller;">{TOPIC_TITLE} عاشق</span></a><span style="font-size: smaller;"> , </span><a href="{U_VIEW_TOPIC}"><span style="font-size: smaller;">{TOPIC_TITLE} عاشق من\ بعيد </span></a><span style="font-size: smaller;"> , </span><a href="{U_VIEW_TOPIC}"><span style="font-size: smaller;">{TOPIC_TITLE} </span></a><span style="font-size: smaller;"> , </span><a href="{U_VIEW_TOPIC}"><span style="font-size: smaller;">{TOPIC_TITLE} ى</span></a><span style="font-size: smaller;"> , </span><a href="{U_VIEW_TOPIC}"><span style="font-size: smaller;">{TOPIC_TITLE}  عاشق من بعيد</span></a><span style="font-size: smaller;"> , </span><a href="{U_VIEW_TOPIC}"><span style="font-size: smaller;">{TOPIC_TITLE} </span></a></div>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="110" class="trow2"><img border="0" src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/createlink.gif" alt=" Konu Linki " /><b><span style="font-size: smaller;"> الموضوع </span></b></td>
<td class="trow2"><input type="text" class="textbox" name="url" value="http://mazika.forumsfree.org
{U_VIEW_TOPIC}" onClick='this.select();' size="80" /></td>
</tr>
<tr>
<td width="110" class="trow1"><img border="0" src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/bold.gif" alt=" كود BBCode " /><b><span style="font-size: smaller;"> BBCode </span></b></td>
<td class="trow1"><input type="text" class="textbox" name="embed" value="[url=http://mazika.forumsfree.org
{U_VIEW_TOPIC}]{TOPIC_TITLE}[/url]" onClick='this.select();' size="80" /></td>
</tr>
<tr>
<td width="110" class="trow2"><img height="16" border="0" width="16" src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/insertimage.gif" alt=" كود HTML " /><b><span style="font-size: smaller;"> HTML Kodu </span></b></td>
<td class="trow2"><input type="text" class="textbox" name="embed" value="<a href=http://mazika.forumsfree.org{U_VIEW_TOPIC}>{TOPIC_TITLE}</a>" onclick="this.select();" size="80" /></td><tr>

      <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
         <table border="0" cellpadding="0" width="100%" cellspacing="0" id="info_open" style="display:''">
            <tbody>
      <!-- BEGIN show_permissions -->
      <tr>
         <td class="row2" valign="top" width="25%"><span class="gensmall">{L_TABS_PERMISSIONS}</span></td>
         <td class="row1" valign="top" width="75%"><span class="gensmall">{S_AUTH_LIST}</span></td>
      </tr>
      <!-- END show_permissions -->
      <tr>
         <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
               <tr>
                  <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                  <!-- BEGIN show_permissions -->
                  <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                  <!-- END show_permissions -->
               </tr>
            </table>
         </td>
      </tr>
   </tbody>
         </table>
      </td>
   </tr>
   <tr>
      <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
         <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" id="info_close" style="display:none;">
            <tbody>
      <tr>
         <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
               <tr>
                  <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                  <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
               </tr>
            </table>
         </td>
      </tr>
   </tbody>
         </table>
      </td>
   </tr>
</table>

</td></tr></table><img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" alt="" height="5" width="1" /><center>
</table>

</div></div></div><div class="etarat4"><div class="etarat5"></div><div class="etarat6"></div></div>

<form action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" name="jumpbox" onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}">
<table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
   <tr>
      <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap" {WIDTH_GALLERY}>
         <span class="nav">
            <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
            <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}Newtopic" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>   
            <!-- END switch_user_authpost -->
            <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
            <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
            <!-- END switch_user_authreply -->
         </span>
      </td>

      <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
      <td align="right" nowrap="nowrap"><span class="gensmall">{L_JUMP_TO}: {S_JUMPBOX_SELECT} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span></td>
      <!-- END viewtopic_bottom -->

      <!-- BEGIN moderation_panel -->
      <td align="center">
         <span class="gensmall">{moderation_panel.U_YOUR_PERSONAL_MODERATE}</span>
      </td>
      <td align="center" width="250">
         <span class="gensmall"> </span>
      </td>
      <!-- END moderation_panel -->
   </tr>
</table>
</form>

<!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
<table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
   <tr>
      <td colspan="2" align="left" valign="top" nowrap="nowrap"><br />{S_TOPIC_ADMIN}<br />
         <form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
            <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />

            <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" /> -->
            <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />

            <span class="gen">{L_MOD_TOOLS}<br />{S_SELECT_MOD} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span>
         </form>
      </td>
   </tr>
</table>
<!-- END viewtopic_bottom -->

<!-- BEGIN switch_image_resize -->
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
$(resize_images({ 'selector' : '.postbody', 'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
//]]>
</script>
<!-- END switch_image_resize -->
<script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>
avatar
(البرنس هيما)
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 130
معدل النشاط : 2874
السُمعة : 0

http://mazika.forumsfree.org/forum

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: عندى مشكله فى الكود هذا viewtopic_body

مُساهمة من طرف HiMa ElMaSrY في الخميس 1 مارس 2012 - 20:24

اهلا ياريس
جرب ده كده ورد عليا على السرريع
الكود:


  وشكرا مقدما
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
var
 multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on =
'{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati =
'{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = {
share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption:
"{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print:
"{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
$(function(){
  _atc.cwait = 0;
  $('.addthis_button').mouseup(function(){
      if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
        addthis_close();
        addthis_close();
      }
  });
});
//]]>
</script>

<table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">
  <tr>
      <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
        <span class="nav">
        <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
 
        <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img
src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}one" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}"
align="middle" border="0" /></a> 
        <!-- END switch_user_authpost -->
        <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
 
        <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}"
id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0"
/></a>
        <!-- END switch_user_authreply -->
        </span>
      </td>
      <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
        <!-- BEGIN switch_twitter_btn -->
        <span id="twitter_btn" style="margin-left: 6px; ">
        <a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal">Tweet</a>
        <script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
        </span>
        <!-- END switch_twitter_btn -->
        <!-- BEGIN switch_fb_likebtn -->
        <span id="fb_likebtn" style="margin-left: 6px; ">
 
          <iframe
src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href={FORUM_URL}{TOPIC_URL}&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=100&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=21"
 scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden;
width:100px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe>
        </span>
        <!-- END switch_fb_likebtn -->
      </td>
 
    <td class="nav" valign="middle" width="100%"><span
class="nav"><a class="nav"
href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav"
href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
      <td align="right" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="100%">
        <span class="gensmall bold">
 
          <a class="addthis_button"
href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;pub=forumotion">{L_SHARE}</a>
            |
            <script type="text/javascript">//<![CDATA[
              var url_favourite = '{U_FAVOURITE_JS_PLUS_MENU}';
              var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
              var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
              var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
              var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
              var url_tellfriend = '{U_TELLFRIEND_JS_PLUS_MENU}';
              insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&amp;t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
            //]]>
            </script>
        </span>
      </td>
  </tr>
</table>


<div class="etarat1"><div class="etarat2"></div>
<div class="etarat3"></div>
</div><div class="etarat7"><div class="etarat8">
  <div class="etarat9">
<table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
  <tr align="right">
      <td class="catHead" colspan="3" height="28">
        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
              <td width="9%" class="noprint"> </td>
              <td align="center" class="t-title">
                  <h1 class="cattitle"> {TOPIC_TITLE}</h1>
              </td>
 
              <td align="right" width="9%"
class="browse-arrows"><a
href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a
href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a
href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a> </td>
            </tr>
        </table>
      </td>
  </tr>
  <!-- BEGIN topicpagination -->
  <tr>
 
    <td class="row1 pagination" colspan="2" align="right"
valign="top"><span
class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
  </tr>
  <!-- END topicpagination -->
  {POLL_DISPLAY}
  <tr>
      <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
      <th class="thRight" nowrap="nowrap" colspan="2">{L_MESSAGE}</th>
  </tr>
  <!-- BEGIN postrow -->
  <!-- BEGIN displayed -->            <tr class="post">

                <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="150">

               

                   

                   

        <div class="tw">

        <div align="center">

        <a name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></a><strong>{postrow.displayed.POSTER_NAME}</strong>

        <br />

        {postrow.displayed.POSTER_AVATAR}</div>

        <br /><br />

     

     

        <div class="tw">

        {postrow.displayed.POSTER_RANK}</div>

        <br />

                        {postrow.displayed.RANK_IMAGE}

     

 
      <div class="twrank"><span style="color:#1E6ECF;">
معلوماتي </span><br style="color: #1E6ECF;"></div>

                        <!-- BEGIN profile_field -->

            <div class="tw">{postrow.displayed.profile_field.LABEL}{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}</div>

     
     

                        <!-- END profile_field -->

                        {postrow.displayed.POSTER_RPG}

                    </span><br />

                    <img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" alt="" style="width:150px;height:1px" />

            <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">

                <tr>

                <td valign="middle">

                  {postrow.displayed.PROFILE_IMG}

                  {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}<!-- BEGIN contact_field -->

                  {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}<!-- END contact_field -->

                  {postrow.displayed.ONLINE_IMG}

                </td>

                </tr>

              </table>

     

                </td>

 
    <td
class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}
valign="top" width="100%" height="28" colspan="2">
        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
 
              <td><span class="postdetails"><img
src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}"
alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}"
title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0"
/>{L_POST_SUBJECT}: {postrow.displayed.POST_SUBJECT}  <img
src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}" alt="" border="0"
/>{postrow.displayed.POST_DATE}</span></td>
              <td valign="top" nowrap="nowrap" class="post-options">
 
                {postrow.displayed.THANK_IMG}
{postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG}
{postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG}
{postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}
              </td>
            </tr>
            <tr>
              <td colspan="2" class="hr">
                  <hr />
              </td>
            </tr>
            <tr>
              <td colspan="2">
                  <!-- BEGIN switch_vote_active -->
                  <div class="vote gensmall">
                    <!-- BEGIN switch_vote -->
 
                    <div class="vote-button"><a
href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">+</a></div>
                    <!-- END switch_vote -->

                    <!-- BEGIN switch_bar -->
                    <div class="vote-bar" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
                        <!-- BEGIN switch_vote_plus -->
 
                      <div class="vote-bar-plus"
style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;"></div>
                        <!-- END switch_vote_plus -->

                        <!-- BEGIN switch_vote_minus -->
 
                      <div class="vote-bar-minus"
style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;"></div>
                        <!-- END switch_vote_minus -->
                    </div>
                    <!-- END switch_bar -->

                    <!-- BEGIN switch_no_bar -->
                    <div title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" class="vote-no-bar">----</div>
                    <!-- END switch_no_bar -->

                    <!-- BEGIN switch_vote -->
 
                    <div class="vote-button"><a
href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}">-</a></div>
                    <!-- END switch_vote -->
                  </div>
                  <!-- END switch_vote_active -->
<div align="center" id="FM_widget_share"></div>
                  <div class="postbody" align="center">
<span style="margin: 2px; float: center;"> </span>

                    <div>{postrow.displayed.MESSAGE}</div>

<iframe src="http://www.facebook.com/widgets/like.php?href=http://mazika.forumsfree.org/forum{TOPIC_ID}.htm"
        scrolling="no" frameborder="0"
        style="border:none; width:450px; height:80px"></iframe>
<br />
<div align="center">
<font color="#FF0000">الموضوع
 الأصلي</font> : <a href="topic-t{TOPIC_ID}.htm">{TOPIC_TITLE}
</a>
 <font
 color="#FF0000"> المصدر</font> : <a
href="http://http://mazika.forumsfree.org/">منتديات عاشق من
بعيدhttp://mazika.forumsfree.org</a>
</if>
<!-- نهاية قالب الموضوع الاصلي - http://mazika.forumsfree.org -->

                    <!-- BEGIN switch_attachments -->
                    <dl class="attachbox">
                        <dt>{postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
                        <dd>
                          <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                          <dl class="file">
                              <dt>
                                <img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" />

                                <!-- BEGIN switch_dl_att -->
 
                                <a class="postlink"
href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a>
 
{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                <!-- END switch_dl_att -->

                                <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
 
                             
 {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT}
 
{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                <!-- END switch_no_dl_att -->
                              </dt>

                              <!-- BEGIN switch_no_comment -->
                              <dd>
 
                             
 <em>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
                              </dd>
                              <!-- END switch_no_comment -->

                              <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                              <dd>
 
                             
 <em><strong>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong></em>
                              </dd>
                              <!-- END switch_no_dl_att -->

 
                           
 <dd>({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE})
 
{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
                          </dl>
                          <!-- END switch_post_attachments -->
                        </dd>
                    </dl>
                    <!-- END switch_attachments -->

                    <div class="clear"></div><br />

<br class="Apple-interchange-newline" />
 

<div class="clear"></div><fieldset id="twq-taleheart">
<legend>التوقيع</legend>
{postrow.displayed.SIGNATURE}
</fieldset></div>
                  <span class="gensmall">{postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}</span>
              </td>
            </tr>
        </table>
      </td>
  </tr>
  <tr>
 
    <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}
browse-arrows"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} align="center"
valign="middle" width="150">
        <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a>
      </td>
 
    <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} messaging
gensmall"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} width="100%" height="28">      </td>
  </tr>
  <!-- BEGIN first_post_br -->
</table>
<br />
<table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
  <tr>
      <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
      <th class="thRight" nowrap="nowrap" colspan="2">{L_MESSAGE}</th>
  </tr>
  <!-- END first_post_br -->
  <!-- END displayed -->
  <!-- BEGIN hidden -->
  <tr>
      <td class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center">{postrow.hidden.MESSAGE}</td>
  </tr>
  <!-- END hidden -->
  <!-- END postrow -->
  <!-- BEGIN no_post -->
  <tr align="center">
      <td class="row1" colspan="3" height="28">
        <span class="genmed">{no_post.L_NO_POST}</span>
      </td>
  </tr>
  <!-- END no_post -->
  <tr align="right">
      <td class="catBottom" colspan="3" height="28">
        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
              <td width="9%" class="noprint"> </td>
 
              <td align="center" class="t-title"><a
name="bottomtitle"></a><h1
class="cattitle">{TOPIC_TITLE}</h1></td>
           
  <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%"
class="browse-arrows"><a
href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a
href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a
href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> </td>
            </tr>
        </table>
      </td>
  </tr>
</table>

<!-- BEGIN promot_trafic -->
<table
 class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1"
cellspacing="0" id="ptrafic_close" style="display:none;margin: 1px 0px
1px 0px">
  <tr>
      <td class="catBottom" height="28">
        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
              <td valign="top"><h1 class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h1></td>
 
              <td align="right" valign="middle"
width="10"><span class="gensmall"><a
href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img
 src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0"
/></a></span></td>
            </tr>
        </table>
      </td>
  </tr>
</table>

<table
 class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1"
cellspacing="0" id="ptrafic_open" style="display:'';margin: 1px 0px 1px
0px">
  <tr>
      <td class="catBottom" height="28">
        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
              <td valign="top"><h1 class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h1></td>
 
              <td align="right" valign="middle"
width="10"><span class="gensmall"><a
href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img
 src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0"
/></a></span></td>
            </tr>
        </table>
      </td>
  </tr>
  <tr>
      <td class="row2 postbody" valign="top">
        <!-- BEGIN link -->
 
        » <a style="text-decoration:none"
href="{promot_trafic.link.U_HREF}" target="_blank"
title="{promot_trafic.link.TITLE}">{promot_trafic.link.TITLE}</a><br
 />
        <!-- END link -->
      </td>
  </tr>
</table>
<!-- END promot_trafic -->

<table class="forumline noprint" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
 
    <td class="row2" valign="top" {COLSPAN_PAGINATION}
width="150"><span
class="gensmall">{PAGE_NUMBER}</span></td>
      <!-- BEGIN topicpagination -->
      <td class="row1" align="right" valign="top" ><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
      <!-- END topicpagination -->
  </tr>
  <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
  <!-- BEGIN watchtopic -->
  <tr>
 
    <td class="row2" colspan="2" align="right"
valign="top"><span
class="gensmall">{S_WATCH_TOPIC}</span></td>
  </tr>
  <!-- END watchtopic -->
  <!-- END switch_user_logged_in -->
  <tr>
      <td class="row2" colspan="2" align="center" style="padding:0px">
        <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
        <a name="quickreply"></a>
        {QUICK_REPLY_FORM}<br />
        <!-- END switch_user_logged_in -->
      </td>
  </tr>
  <tr>

<td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
<style type="text/css"><!--
.tborder {
background: #cccccc;
width: 100%;
margin: auto auto;
/*border: 2px solid #666666;*/
}.thead {
background: #efefef url(http://hitskin.com/themes/15/24/25/i_back_title.png) top left repeat-x;
color: #ffffff;
}

.thead a:link {
color: #ffffff;
text-decoration: none;
}

.thead a:visited {
color: #ffffff;
text-decoration: none;
}

.thead a:hover, .thead a:active {
color: #ffffff;
text-decoration: underline;
}

.trow1 {
background: #F5F5F5;
border-top: 2px solid #fff;
border-left: 2px solid #fff;
}

.trow2 {
background: #F6F6F6;
border-top: 2px solid #fff;
border-left: 2px solid #fff;
}-->
</style>
<table cellspacing="1" cellpadding="4" border="0" class="tborder" style="clear: both;">
<tbody>
<tr>
<td
 width="110" class="trow1"><img border="0"
src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/quote.gif" alt=" كلمات
دلالية " /> <b><span style="font-size: smaller;">كلمات
دلالية </span></b></td>
<td class="trow1">
<div
 style="float: left; padding-bottom: 4px;"><a
href="{U_VIEW_TOPIC}"><span style="font-size:
smaller;">{TOPIC_TITLE} عاشق</span></a><span
style="font-size: smaller;"> , </span><a
href="{U_VIEW_TOPIC}"><span style="font-size:
smaller;">{TOPIC_TITLE} عاشق من\ بعيد </span></a><span
 style="font-size: smaller;"> , </span><a
href="{U_VIEW_TOPIC}"><span style="font-size:
smaller;">{TOPIC_TITLE} </span></a><span
style="font-size: smaller;"> , </span><a
href="{U_VIEW_TOPIC}"><span style="font-size:
smaller;">{TOPIC_TITLE} ى</span></a><span
style="font-size: smaller;"> , </span><a
href="{U_VIEW_TOPIC}"><span style="font-size:
smaller;">{TOPIC_TITLE}  عاشق من بعيد</span></a><span
style="font-size: smaller;"> , </span><a
href="{U_VIEW_TOPIC}"><span style="font-size:
smaller;">{TOPIC_TITLE} </span></a></div>
</td>
</tr>
<tr>
<td
 width="110" class="trow2"><img border="0"
src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/createlink.gif" alt=" Konu
Linki " /><b><span style="font-size: smaller;"> الموضوع
</span></b></td>
<td class="trow2"><input type="text" class="textbox" name="url" value="http://mazika.forumsfree.org
{U_VIEW_TOPIC}" onClick='this.select();' size="80" /></td>
</tr>
<tr>
<td
 width="110" class="trow1"><img border="0"
src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/bold.gif" alt=" كود BBCode "
 /><b><span style="font-size: smaller;"> BBCode
</span></b></td>
<td class="trow1"><input type="text" class="textbox" name="embed" value="[url=http://mazika.forumsfree.org
{U_VIEW_TOPIC}]{TOPIC_TITLE}[/url]" onClick='this.select();' size="80" /></td>
</tr>
<tr>
<td
 width="110" class="trow2"><img height="16" border="0" width="16"
src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/insertimage.gif" alt=" كود
HTML " /><b><span style="font-size: smaller;"> HTML Kodu
</span></b></td>
<td class="trow2"><input
type="text" class="textbox" name="embed" value="<a
href=http://mazika.forumsfree.org{U_VIEW_TOPIC}>{TOPIC_TITLE}</a>"
 onclick="this.select();" size="80" /></td><tr>

      <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
        <table border="0" cellpadding="0" width="100%" cellspacing="0" id="info_open" style="display:''">
            <tbody>
      <!-- BEGIN show_permissions -->
      <tr>
 
        <td class="row2" valign="top" width="25%"><span
class="gensmall">{L_TABS_PERMISSIONS}</span></td>
        <td class="row1" valign="top" width="75%"><span class="gensmall">{S_AUTH_LIST}</span></td>
      </tr>
      <!-- END show_permissions -->
      <tr>
        <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
              <tr>
 
                <td valign="middle" width="100%"><span
class="nav"><a class="nav"
href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav"
href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                  <!-- BEGIN show_permissions -->
 
                <td align="right" valign="middle"><span
class="gensmall"><a
href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img
src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0"
/></a></span></td>
                  <!-- END show_permissions -->
              </tr>
            </table>
        </td>
      </tr>
  </tbody>
        </table>
      </td>
  </tr>
  <tr>
      <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
        <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" id="info_close" style="display:none;">
            <tbody>
      <tr>
        <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
              <tr>
 
                <td valign="middle" width="100%"><span
class="nav"><a class="nav"
href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav"
href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
 
                <td align="right" valign="middle"><span
class="gensmall"><a
href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img
src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0"
/></a></span></td>
              </tr>
            </table>
        </td>
      </tr>
  </tbody>
        </table>
      </td>
  </tr>
</table>

</td></tr></table><img
 src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" alt="" height="5" width="1"
/><center>
</table>

</div></div></div><div
 class="etarat4"><div class="etarat5"></div><div
class="etarat6"></div></div>

<form
 action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" name="jumpbox"
onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}">
<table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
  <tr>
      <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap" {WIDTH_GALLERY}>
        <span class="nav">
            <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
 
          <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img
src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}Newtopic" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}"
align="middle" border="0" /></a> 
            <!-- END switch_user_authpost -->
            <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
 
          <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img
src="{REPLY_IMG}" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0"
/></a>
            <!-- END switch_user_authreply -->
        </span>
      </td>

      <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
 
    <td align="right" nowrap="nowrap"><span
class="gensmall">{L_JUMP_TO}: {S_JUMPBOX_SELECT} <input
class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}"
/></span></td>
      <!-- END viewtopic_bottom -->

      <!-- BEGIN moderation_panel -->
      <td align="center">
        <span class="gensmall">{moderation_panel.U_YOUR_PERSONAL_MODERATE}</span>
      </td>
      <td align="center" width="250">
        <span class="gensmall"> </span>
      </td>
      <!-- END moderation_panel -->
  </tr>
</table>
</form>

<!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
<table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
  <tr>
      <td colspan="2" align="left" valign="top" nowrap="nowrap"><br />{S_TOPIC_ADMIN}<br />
        <form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
            <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />

            <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" /> -->
            <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />

 
          <span class="gen">{L_MOD_TOOLS}<br
/>{S_SELECT_MOD} <input class="liteoption" type="submit"
value="{L_GO}" /></span>
        </form>
      </td>
  </tr>
</table>
<!-- END viewtopic_bottom -->

<!-- BEGIN switch_image_resize -->
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
$(resize_images({
 'selector' : '.postbody', 'max_width' :
{switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' :
{switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
//]]>
</script>
<!-- END switch_image_resize -->
<script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>
غيرتلك حاجه بس مش جربت فانت جرب ورد عليا Arrow
avatar
HiMa ElMaSrY
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 17833
معدل النشاط : 20272
السُمعة : 36

https://www.facebook.com/Himaa.Vic

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: عندى مشكله فى الكود هذا viewtopic_body

مُساهمة من طرف (البرنس هيما) في السبت 3 مارس 2012 - 19:15

http://mazika.forumsfree.org/t16321p8-topic#66607

فوت شوف شكل الكود كده باظ

معلشى على التاخير اصل

كنت فى شغل بره
avatar
(البرنس هيما)
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 130
معدل النشاط : 2874
السُمعة : 0

http://mazika.forumsfree.org/forum

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: عندى مشكله فى الكود هذا viewtopic_body

مُساهمة من طرف HiMa ElMaSrY في السبت 3 مارس 2012 - 19:30

اتفضل ياريس
الكود:

      وشكرا مقدما
    <script type="text/javascript">
    //<![CDATA[
    var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
    $(function(){
      _atc.cwait = 0;
      $('.addthis_button').mouseup(function(){
          if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
            addthis_close();
            addthis_close();
          }
      });
    });
    //]]>
    </script>

    <table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">
      <tr>
          <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
            <span class="nav">
            <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
            <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}one" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a> 
            <!-- END switch_user_authpost -->
            <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
            <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
            <!-- END switch_user_authreply -->
            </span>
          </td>
          <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
            <!-- BEGIN switch_twitter_btn -->
            <span id="twitter_btn" style="margin-left: 6px; ">
            <a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal">Tweet</a>
            <script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
            </span>
            <!-- END switch_twitter_btn -->
            <!-- BEGIN switch_fb_likebtn -->
            <span id="fb_likebtn" style="margin-left: 6px; ">
                <iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href={FORUM_URL}{TOPIC_URL}&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=100&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:100px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe>
            </span>
            <!-- END switch_fb_likebtn -->
          </td>
          <td class="nav" valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
          <td align="right" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="100%">
            <span class="gensmall bold">
                <a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;pub=forumotion">{L_SHARE}</a>
                |
                <script type="text/javascript">//<![CDATA[
                  var url_favourite = '{U_FAVOURITE_JS_PLUS_MENU}';
                  var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
                  var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                  var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
                  var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                  var url_tellfriend = '{U_TELLFRIEND_JS_PLUS_MENU}';
                  insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&amp;t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
                //]]>
                </script>
            </span>
          </td>
      </tr>
    </table>


    <div class="etarat1"><div class="etarat2"></div>
    <div class="etarat3"></div>
    </div><div class="etarat7"><div class="etarat8">
      <div class="etarat9">
    <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
      <tr align="right">
          <td class="catHead" colspan="3" height="28">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                  <td width="9%" class="noprint"> </td>
                  <td align="center" class="t-title">
                      <h1 class="cattitle"> {TOPIC_TITLE}</h1>
                  </td>
                  <td align="right" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a> </td>
                </tr>
            </table>
          </td>
      </tr>
      <!-- BEGIN topicpagination -->
      <tr>
          <td class="row1 pagination" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
      </tr>
      <!-- END topicpagination -->
      {POLL_DISPLAY}
      <tr>
          <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
          <th class="thRight" nowrap="nowrap" colspan="2">{L_MESSAGE}</th>
      </tr>
      <!-- BEGIN postrow -->
      <!-- BEGIN displayed -->                <tr class="post">

                    <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="150">

                 

                     

                     

            <div class="tw">

            <div align="center">

            <a name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></a><strong>{postrow.displayed.POSTER_NAME}</strong>

            <br />

            {postrow.displayed.POSTER_AVATAR}</div>

            <br /><br />

       

       

            <div class="tw">

            {postrow.displayed.POSTER_RANK}</div>

            <br />

                            {postrow.displayed.RANK_IMAGE}

       

            <div class="twrank"><span style="color:#1E6ECF;"> معلوماتي </span><br style="color: #1E6ECF;"></div>

                            <!-- BEGIN profile_field -->

                <div class="tw">{postrow.displayed.profile_field.LABEL}{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}</div>

       
       

                            <!-- END profile_field -->

                            {postrow.displayed.POSTER_RPG}

                        </span><br />

                        <img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" alt="" style="width:150px;height:1px" />

                <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">

                    <tr>

                    <td valign="middle">

                      {postrow.displayed.PROFILE_IMG}

                      {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}<!-- BEGIN contact_field -->

                      {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}<!-- END contact_field -->

                      {postrow.displayed.ONLINE_IMG}

                    </td>

                    </tr>

                  </table>

       

                    </td>

          <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="100%" height="28" colspan="2">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                  <td><span class="postdetails"><img src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}" alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0" />{L_POST_SUBJECT}: {postrow.displayed.POST_SUBJECT}  <img src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}" alt="" border="0" />{postrow.displayed.POST_DATE}</span></td>
                  <td valign="top" nowrap="nowrap" class="post-options">
                      {postrow.displayed.THANK_IMG} {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG} {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG} {postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}
                  </td>
                </tr>
                <tr>
                  <td colspan="2" class="hr">
                      <hr />
                  </td>
                </tr>
                <tr>
                  <td colspan="2">
                      <!-- BEGIN switch_vote_active -->
                      <div class="vote gensmall">
                        <!-- BEGIN switch_vote -->
                        <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">+</a></div>
                        <!-- END switch_vote -->

                        <!-- BEGIN switch_bar -->
                        <div class="vote-bar" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
                            <!-- BEGIN switch_vote_plus -->
                            <div class="vote-bar-plus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;"></div>
                            <!-- END switch_vote_plus -->

                            <!-- BEGIN switch_vote_minus -->
                            <div class="vote-bar-minus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;"></div>
                            <!-- END switch_vote_minus -->
                        </div>
                        <!-- END switch_bar -->

                        <!-- BEGIN switch_no_bar -->
                        <div title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" class="vote-no-bar">----</div>
                        <!-- END switch_no_bar -->

                        <!-- BEGIN switch_vote -->
                        <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}">-</a></div>
                        <!-- END switch_vote -->
                      </div>
                      <!-- END switch_vote_active -->
    <div align="center" id="FM_widget_share"></div>
                        <div class="postbody">

                            <div>{postrow.displayed.MESSAGE}</div>

    <iframe src="http://www.facebook.com/widgets/like.php?href=http://mazika.forumsfree.org/forum{TOPIC_ID}.htm"
            scrolling="no" frameborder="0"
            style="border:none; width:450px; height:80px"></iframe>
    <br />
    <div align="center">
    <font color="#FF0000">الموضوع
    الأصلي</font> : <a href="topic-t{TOPIC_ID}.htm">{TOPIC_TITLE}
    </a>
    <font color="#FF0000"> المصدر</font> : <a href="http://http://mazika.forumsfree.org/">منتديات عاشق من بعيدhttp://mazika.forumsfree.org</a>
    </if>
    <!-- نهاية قالب الموضوع الاصلي - http://mazika.forumsfree.org -->

                        <!-- BEGIN switch_attachments -->
                        <dl class="attachbox">
                            <dt>{postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
                            <dd>
                              <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                              <dl class="file">
                                  <dt>
                                    <img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" />

                                    <!-- BEGIN switch_dl_att -->
                                    <a class="postlink" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a> {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                    <!-- END switch_dl_att -->

                                    <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                    {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT} {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                    <!-- END switch_no_dl_att -->
                                  </dt>

                                  <!-- BEGIN switch_no_comment -->
                                  <dd>
                                    <em>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
                                  </dd>
                                  <!-- END switch_no_comment -->

                                  <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                  <dd>
                                    <em><strong>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong></em>
                                  </dd>
                                  <!-- END switch_no_dl_att -->

                                  <dd>({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
                              </dl>
                              <!-- END switch_post_attachments -->
                            </dd>
                        </dl>
                        <!-- END switch_attachments -->

                        <div class="clear"></div><br />

    <br class="Apple-interchange-newline" />
   

    <div class="clear"></div>    <fieldset id="twq-taleheart">
    <legend>التوقيع</legend>
    {postrow.displayed.SIGNATURE}
    </fieldset>    </div>
                      <span class="gensmall">{postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}</span>
                  </td>
                </tr>
            </table>
          </td>
      </tr>
      <tr>
          <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} browse-arrows"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} align="center" valign="middle" width="150">
            <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a>
          </td>
          <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} messaging gensmall"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} width="100%" height="28">          </td>
      </tr>
      <!-- BEGIN first_post_br -->
    </table>
    <br />
    <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
      <tr>
          <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
          <th class="thRight" nowrap="nowrap" colspan="2">{L_MESSAGE}</th>
      </tr>
      <!-- END first_post_br -->
      <!-- END displayed -->
      <!-- BEGIN hidden -->
      <tr>
          <td class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center">{postrow.hidden.MESSAGE}</td>
      </tr>
      <!-- END hidden -->
      <!-- END postrow -->
      <!-- BEGIN no_post -->
      <tr align="center">
          <td class="row1" colspan="3" height="28">
            <span class="genmed">{no_post.L_NO_POST}</span>
          </td>
      </tr>
      <!-- END no_post -->
      <tr align="right">
          <td class="catBottom" colspan="3" height="28">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                  <td width="9%" class="noprint"> </td>
                  <td align="center" class="t-title"><a name="bottomtitle"></a><h1 class="cattitle">{TOPIC_TITLE}</h1></td>
                  <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> </td>
                </tr>
            </table>
          </td>
      </tr>
    </table>

    <!-- BEGIN promot_trafic -->
    <table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_close" style="display:none;margin: 1px 0px 1px 0px">
      <tr>
          <td class="catBottom" height="28">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                  <td valign="top"><h1 class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h1></td>
                  <td align="right" valign="middle" width="10"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                </tr>
            </table>
          </td>
      </tr>
    </table>

    <table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_open" style="display:'';margin: 1px 0px 1px 0px">
      <tr>
          <td class="catBottom" height="28">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                  <td valign="top"><h1 class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h1></td>
                  <td align="right" valign="middle" width="10"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                </tr>
            </table>
          </td>
      </tr>
      <tr>
          <td class="row2 postbody" valign="top">
            <!-- BEGIN link -->
            » <a style="text-decoration:none" href="{promot_trafic.link.U_HREF}" target="_blank" title="{promot_trafic.link.TITLE}">{promot_trafic.link.TITLE}</a><br />
            <!-- END link -->
          </td>
      </tr>
    </table>
    <!-- END promot_trafic -->

    <table class="forumline noprint" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
      <tr>
          <td class="row2" valign="top" {COLSPAN_PAGINATION} width="150"><span class="gensmall">{PAGE_NUMBER}</span></td>
          <!-- BEGIN topicpagination -->
          <td class="row1" align="right" valign="top" ><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
          <!-- END topicpagination -->
      </tr>
      <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
      <!-- BEGIN watchtopic -->
      <tr>
          <td class="row2" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{S_WATCH_TOPIC}</span></td>
      </tr>
      <!-- END watchtopic -->
      <!-- END switch_user_logged_in -->
      <tr>
          <td class="row2" colspan="2" align="center" style="padding:0px">
            <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
            <a name="quickreply"></a>
            {QUICK_REPLY_FORM}<br />
            <!-- END switch_user_logged_in -->
          </td>
      </tr>
      <tr>

    <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
    <style type="text/css"><!--
    .tborder {
    background: #cccccc;
    width: 100%;
    margin: auto auto;
    /*border: 2px solid #666666;*/
    }    .thead {
    background: #efefef url(http://hitskin.com/themes/15/24/25/i_back_title.png) top left repeat-x;
    color: #ffffff;
    }

    .thead a:link {
    color: #ffffff;
    text-decoration: none;
    }

    .thead a:visited {
    color: #ffffff;
    text-decoration: none;
    }

    .thead a:hover, .thead a:active {
    color: #ffffff;
    text-decoration: underline;
    }

    .trow1 {
    background: #F5F5F5;
    border-top: 2px solid #fff;
    border-left: 2px solid #fff;
    }

    .trow2 {
    background: #F6F6F6;
    border-top: 2px solid #fff;
    border-left: 2px solid #fff;
    }    -->
    </style>
    <table cellspacing="1" cellpadding="4" border="0" class="tborder" style="clear: both;">
    <tbody>
    <tr>
    <td width="110" class="trow1"><img border="0" src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/quote.gif" alt=" كلمات دلالية " /> <b><span style="font-size: smaller;">كلمات دلالية </span></b></td>
    <td class="trow1">
    <div style="float: left; padding-bottom: 4px;"><a href="{U_VIEW_TOPIC}"><span style="font-size: smaller;">{TOPIC_TITLE} عاشق</span></a><span style="font-size: smaller;"> , </span><a href="{U_VIEW_TOPIC}"><span style="font-size: smaller;">{TOPIC_TITLE} عاشق من\ بعيد </span></a><span style="font-size: smaller;"> , </span><a href="{U_VIEW_TOPIC}"><span style="font-size: smaller;">{TOPIC_TITLE} </span></a><span style="font-size: smaller;"> , </span><a href="{U_VIEW_TOPIC}"><span style="font-size: smaller;">{TOPIC_TITLE} ى</span></a><span style="font-size: smaller;"> , </span><a href="{U_VIEW_TOPIC}"><span style="font-size: smaller;">{TOPIC_TITLE}  عاشق من بعيد</span></a><span style="font-size: smaller;"> , </span><a href="{U_VIEW_TOPIC}"><span style="font-size: smaller;">{TOPIC_TITLE} </span></a></div>
    </td>
    </tr>
    <tr>
    <td width="110" class="trow2"><img border="0" src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/createlink.gif" alt=" Konu Linki " /><b><span style="font-size: smaller;"> الموضوع </span></b></td>
    <td class="trow2"><input type="text" class="textbox" name="url" value="http://mazika.forumsfree.org
    {U_VIEW_TOPIC}" onClick='this.select();' size="80" /></td>
    </tr>
    <tr>
    <td width="110" class="trow1"><img border="0" src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/bold.gif" alt=" كود BBCode " /><b><span style="font-size: smaller;"> BBCode </span></b></td>
    <td class="trow1"><input type="text" class="textbox" name="embed" value="[url=http://mazika.forumsfree.org
    {U_VIEW_TOPIC}]{TOPIC_TITLE}[/url]" onClick='this.select();' size="80" /></td>
    </tr>
    <tr>
    <td width="110" class="trow2"><img height="16" border="0" width="16" src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/insertimage.gif" alt=" كود HTML " /><b><span style="font-size: smaller;"> HTML Kodu </span></b></td>
    <td class="trow2"><input type="text" class="textbox" name="embed" value="<a href=http://mazika.forumsfree.org{U_VIEW_TOPIC}>{TOPIC_TITLE}</a>" onclick="this.select();" size="80" /></td><tr>

          <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
            <table border="0" cellpadding="0" width="100%" cellspacing="0" id="info_open" style="display:''">
                <tbody>
          <!-- BEGIN show_permissions -->
          <tr>
            <td class="row2" valign="top" width="25%"><span class="gensmall">{L_TABS_PERMISSIONS}</span></td>
            <td class="row1" valign="top" width="75%"><span class="gensmall">{S_AUTH_LIST}</span></td>
          </tr>
          <!-- END show_permissions -->
          <tr>
            <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
                <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                  <tr>
                      <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                      <!-- BEGIN show_permissions -->
                      <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                      <!-- END show_permissions -->
                  </tr>
                </table>
            </td>
          </tr>
      </tbody>
            </table>
          </td>
      </tr>
      <tr>
          <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
            <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" id="info_close" style="display:none;">
                <tbody>
          <tr>
            <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
                <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                  <tr>
                      <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                      <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                  </tr>
                </table>
            </td>
          </tr>
      </tbody>
            </table>
          </td>
      </tr>
    </table>

    </td></tr></table><img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" alt="" height="5" width="1" /><center>
    </table>

    </div></div></div><div class="etarat4"><div class="etarat5"></div><div class="etarat6"></div></div>

    <form action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" name="jumpbox" onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}">
    <table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
      <tr>
          <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap" {WIDTH_GALLERY}>
            <span class="nav">
                <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
                <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}Newtopic" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a> 
                <!-- END switch_user_authpost -->
                <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
                <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                <!-- END switch_user_authreply -->
            </span>
          </td>

          <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
          <td align="right" nowrap="nowrap"><span class="gensmall">{L_JUMP_TO}: {S_JUMPBOX_SELECT} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span></td>
          <!-- END viewtopic_bottom -->

          <!-- BEGIN moderation_panel -->
          <td align="center">
            <span class="gensmall">{moderation_panel.U_YOUR_PERSONAL_MODERATE}</span>
          </td>
          <td align="center" width="250">
            <span class="gensmall"> </span>
          </td>
          <!-- END moderation_panel -->
      </tr>
    </table>
    </form>

    <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
    <table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
      <tr>
          <td colspan="2" align="left" valign="top" nowrap="nowrap"><br />{S_TOPIC_ADMIN}<br />
            <form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
                <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />

                <!-- <input type=&quot;hidden&quot; name=&quot;sid&quot; value=&quot;{S_SID}&quot; /> -->
                <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />

                <span class="gen">{L_MOD_TOOLS}<br />{S_SELECT_MOD} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span>
            </form>
          </td>
      </tr>
    </table>
    <!-- END viewtopic_bottom -->

    <!-- BEGIN switch_image_resize -->
    <script type="text/javascript">
    //<![CDATA[
    $(resize_images({ 'selector' : '.postbody', 'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
    //]]>
    </script>
    <!-- END switch_image_resize -->
    <script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>

انت بتجيب الاكواد دى منين
من الافضل انك مش تعتمد على القوالب الكامله وتعمل التعديلات بنفسك تحذف كود وتستبدل
avatar
HiMa ElMaSrY
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 17833
معدل النشاط : 20272
السُمعة : 36

https://www.facebook.com/Himaa.Vic

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: عندى مشكله فى الكود هذا viewtopic_body

مُساهمة من طرف (البرنس هيما) في السبت 3 مارس 2012 - 19:53

تسلم ياريس


تم التعديل معلشى تعبينك معنا
avatar
(البرنس هيما)
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 130
معدل النشاط : 2874
السُمعة : 0

http://mazika.forumsfree.org/forum

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: عندى مشكله فى الكود هذا viewtopic_body

مُساهمة من طرف abdlwahab120 في الإثنين 5 مارس 2012 - 0:46

بتوفيق
avatar
abdlwahab120
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 372
معدل النشاط : 3034
السُمعة : -1

http://evil-e.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى