عندى مشكله فى كود viewtopic_body

اذهب الى الأسفل

عندى مشكله فى كود viewtopic_body

مُساهمة من طرف (البرنس هيما) في الخميس 19 أبريل 2012 - 15:01

الكود:
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
$(function(){
_atc.cwait = 0;
$('.addthis_button').mouseup(function(){
if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
addthis_close();
addthis_close();
}
});
});
//]]>
</script>

<table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">
<tr>
<td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
<span class="nav">
<!-- BEGIN switch_user_authpost -->
<a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}one" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
<!-- END switch_user_authpost -->
<!-- BEGIN switch_user_authreply -->
<a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
<!-- END switch_user_authreply -->
</span>
</td>
<td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
<!-- BEGIN switch_twitter_btn -->
<span id="twitter_btn" style="margin-left: 6px; ">
<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal">Tweet</a>
<script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
</span>
<!-- END switch_twitter_btn -->
<!-- BEGIN switch_fb_likebtn -->
<span id="fb_likebtn" style="margin-left: 6px; ">
<iframe src="
<!-- END switch_fb_likebtn -->
</td>
<td class="nav" valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
<td align="right" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="100%">
<span class="gensmall bold">
<a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=forumotion">{L_SHARE}</a>
 |
<script type="text/javascript">//<![CDATA[
var url_favourite = '{U_FAVOURITE_JS_PLUS_MENU}';
var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
var url_tellfriend = '{U_TELLFRIEND_JS_PLUS_MENU}';
insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
//]]>
</script>
</span>
</td>
</tr>
</table>
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-9300938613030853";
/* 728x90, تم إنشاؤها 21/01/11 */
google_ad_slot = "6429805769";
google_ad_width = 728;
google_ad_height = 90;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
<table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
<tr align="right">
<td class="catHead" colspan="3" height="28">
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td width="9%" class="noprint"> </td>
<td align="center" class="t-title">
<h1 class="cattitle"> {TOPIC_TITLE}</h1>
</td>
<td align="right" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a> </td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
<!-- BEGIN topicpagination -->
<tr>
<td class="row1 pagination" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
</tr>
<!-- END topicpagination -->
{POLL_DISPLAY}
<tr>

</tr>
<!-- BEGIN postrow -->
<!-- BEGIN displayed -->
<tr class="post">
<td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="150">
<div class="mimo">معلومات العضو </div><div class="shaduser" align="center"></div><span class="name"><a name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></a><div class="user_name"><strong>
{postrow.displayed.POSTER_NAME}</strong></div></span><br />
<span class="postdetails poster-profile">
{postrow.displayed.POSTER_AVATAR} <br> {postrow.displayed.POSTER_RANK}<br />{postrow.displayed.RANK_IMAGE}<div class="mimo">معلومات إضافية </div><div class="shaduser" align="center"></div>
<!-- BEGIN profile_field -->
{postrow.displayed.profile_field.LABEL}{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}
<!-- END profile_field -->
{postrow.displayed.POSTER_RPG}
</span><br />{postrow.displayed.PROFILE_IMG} {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}<!-- BEGIN contact_field --> {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}<!-- END contact_field --> {postrow.displayed.ONLINE_IMG}
<img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" alt="" style="width:150px;height:1px" />
</td>
<td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="100%" height="28" colspan="2">
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td><span class="postdetails"><img src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}" alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0" />{L_POST_SUBJECT}: {postrow.displayed.POST_SUBJECT}  <img src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}" alt="" border="0" />{postrow.displayed.POST_DATE}</span></td>
<td valign="top" nowrap="nowrap" class="post-options">
{postrow.displayed.THANK_IMG} {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG} {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG} {postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" class="hr">
<hr />
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">
<!-- BEGIN switch_vote_active -->
<div class="vote gensmall">
<!-- BEGIN switch_vote -->
<div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">+</a></div>
<!-- END switch_vote -->

<!-- BEGIN switch_bar -->
<div class="vote-bar" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
<!-- BEGIN switch_vote_plus -->
<div class="vote-bar-plus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;"></div>
<!-- END switch_vote_plus -->

<!-- BEGIN switch_vote_minus -->
<div class="vote-bar-minus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;"></div>
<!-- END switch_vote_minus -->
</div>
<!-- END switch_bar -->

<!-- BEGIN switch_no_bar -->
<div title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" class="vote-no-bar">----</div>
<!-- END switch_no_bar -->

<!-- BEGIN switch_vote -->
<div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}">-</a></div>
<!-- END switch_vote -->
</div>
<!-- END switch_vote_active -->

<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-9300938613030853";
/* 728x15, تم إنشاؤها 18/09/11 */
google_ad_slot = "0501486516";
google_ad_width = 728;
google_ad_height = 15;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="1">
</script>
 
<div class="postbody">
 
<P align=center><IMG src="http://up.qatarw.com/get-2-2009-bs1df44s.gif"></P>

 
<div>{postrow.displayed.MESSAGE}</div>

 
<P align=center><IMG src="http://up.qatarw.com/get-2-2009-i8u3xapn.gif"></P>

    <br> <!-- BEGIN switch_vote_active -->

                        <!-- BEGIN switch_vote -->

    <a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}" target="_blank"><img src="http://i28.servimg.com/u/f28/15/78/09/06/post_t10.gif"></a>
                        <!-- END switch_vote --><br>
    <b><font color=red>التقييم:</font></b> <b><font color=#000000>{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}</font></b>
      <!-- END switch_vote_active --></div>
 
 
<!-- بداية قالب الموضوع الاصلي - http://mazika.forumsfree.org -->
<br />
<img alt=" " src="........................................................"
<div align="center">
<font color="#FF0000">الموضوع
 الأصلي</font> : <a href="topic-t{TOPIC_ID}.htm">{TOPIC_TITLE}
</a>
 <font color="#FF0000"> المصدر</font> : <a href="http://mazika.forumsfree.org">منتديات عاشق من بعيد</a>
</if>
<!-- نهاية قالب الموضوع الاصلي -  -->

                    <div class="signature_div">
                                <table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="1"><tbody><tr><td class="catLeft" height="25"><span class="genmed module-title">{postrow.displayed.POSTER_NAME} ; توقيع</span></td></tr><tr><td class="row1" align="center">{postrow.displayed.SIGNATURE}</td></tr></tbody></table>
                        </div>
<div style="text-align: center;"><a title="::
مساحة اعلانية
 " target="_blank" href="http://mazika.forumsfree.org/post?f=103&mode=newtopic"><img src="http://i41.servimg.com/u/f41/14/21/82/66/ads10.gif" width="400" border="0" height="60"></a></div>
                        </div>
                        <span class="gensmall">{postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}</span>
                    </td>
                </tr>
            </table>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} browse-arrows"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} align="center" valign="middle" width="150">
            <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a>
        </td>
        <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} messaging gensmall"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} width="100%" height="28">
            <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                    <td valign="middle">

    <a class="addthis_button_facebook" title="Imparte pe Facebook"><img src="http://i64.servimg.com/u/f64/14/54/25/26/facebo12.png"/></a> <a class="addthis_button_twitter" title="Imparte pe Twitter"><img src="http://i64.servimg.com/u/f64/14/54/25/26/twitte13.png"/></a> <a class="addthis_button_google" title="Imparte pe Google"><img src="http://i64.servimg.com/u/f64/14/54/25/26/google11.png"/></a> <a class="addthis_button_yahoomail" title="Imparte pe Yahoo mail"><img src="http://i64.servimg.com/u/f64/14/54/25/26/yahoo13.png"/></a> <a class="addthis_button_email" title="Email"><img src="http://i64.servimg.com/u/f64/14/54/25/26/email12.png"/></a> <a class="addthis_button_favorites" title="Adauga la favoriti"><img src="http://i64.servimg.com/u/f64/14/54/25/26/favori13.png"/></a> <a class="addthis_button_more" title="Mai multe ..."><img src="http://i64.servimg.com/u/f64/14/54/25/26/addthi12.png"/></a>
</center>
<br>
                    </td>
                </tr>
            </table>
        </td>
    </tr>
    <!-- BEGIN first_post_br -->
</table>
<br />
<table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
    <tr>
        <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
        <th class="thRight" nowrap="nowrap" colspan="2">{L_MESSAGE}</th>
    </tr>
    <!-- END first_post_br -->
    <!-- END displayed -->
    <!-- BEGIN hidden -->
    <tr>
        <td class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center">{postrow.hidden.MESSAGE}</td>
    </tr>
    <!-- END hidden -->
    <!-- END postrow -->
    <!-- BEGIN no_post -->
    <tr align="center">
        <td class="row1" colspan="3" height="28">
            <span class="genmed">{no_post.L_NO_POST}</span>
        </td>
    </tr>
    <!-- END no_post -->
    <tr align="right">
        <td class="catBottom" colspan="3" height="28">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                    <td width="9%" class="noprint"> </td>
                    <td align="center" class="t-title"><a name="bottomtitle"></a><h1 class="cattitle">{TOPIC_TITLE}</h1></td>
                    <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> </td>
                </tr>
            </table>
        </td>
    </tr>
</table>

<!-- BEGIN promot_trafic -->
<table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_close" style="display:none;margin: 1px 0px 1px 0px">
    <tr>
        <td class="catBottom" height="28">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                    <td valign="top"><h1 class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h1></td>
                    <td align="right" valign="middle" width="10"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                </tr>
            </table>
        </td>
    </tr>
</table>

<table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_open" style="display:'';margin: 1px 0px 1px 0px">
    <tr>
        <td class="catBottom" height="28">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                    <td valign="top"><h1 class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h1></td>
                    <td align="right" valign="middle" width="10"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                </tr>
            </table>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="row2 postbody" valign="top">
            <!-- BEGIN link -->
            » <a style="text-decoration:none" href="{promot_trafic.link.U_HREF}" target="_blank" title="{promot_trafic.link.TITLE}">{promot_trafic.link.TITLE}</a><br />
            <!-- END link -->
        </td>
    </tr>
</table>
<!-- END promot_trafic -->


<table class="forumline noprint" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
  <tr>
 
    <td class="row2" colspan="3" valign="top"
{COLSPAN_PAGINATION}><span
class="gensmall">{PAGE_NUMBER}</span></td>
  </tr>
  <tr>
      <!-- BEGIN topicpagination -->
 
    <td class="row1" colspan="3" align="right" valign="top"
><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
      <!-- END topicpagination -->
  </tr>
  <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
  <!-- BEGIN watchtopic -->
  <tr>
 
    <td class="row2" colspan="3" align="right"
valign="top"><span
class="gensmall">{S_WATCH_TOPIC}</span></td>
  </tr>
  <!-- END watchtopic -->
  <!-- END switch_user_logged_in -->
<tr>
<td class="row2" width="10%"
align="center"><iframe src="/smilies.forum?mode=smilies_frame"
width="200" height="250"></iframe></td>
      <td class="row2" colspan="2" align="center" style="padding:0px">
        <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
        <a name="quickreply"></a>
        {QUICK_REPLY_FORM}

        <!-- END switch_user_logged_in -->
      </td>
  </tr>
  <tr>
      <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="3">
        <table border="0" cellpadding="0" width="100%" cellspacing="0" id="info_open" style="display:''">
            <tbody>
      <!-- BEGIN show_permissions -->
      <tr>
 
        <td class="row2" valign="top" width="25%"><span
class="gensmall">{L_TABS_PERMISSIONS}</span></td>
        <td class="row1" valign="top" width="75%"><span class="gensmall">{S_AUTH_LIST}</span></td>
      </tr>
      <!-- END show_permissions -->
      <tr>
        <td class="catBottom" colspan="3" height="28">
                <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                    <tr>
                        <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                        <!-- BEGIN show_permissions -->
                        <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                        <!-- END show_permissions -->
                    </tr>
                </table>
            </td>
        </tr>
    </tbody>
            </table>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
            <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" id="info_close" style="display:none;">
                <tbody>
        <tr>
            <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
                <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                    <tr>
                        <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                        <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                    </tr>
                </table>
            </td>
        </tr>
    </tbody>
            </table>
        </td>
    </tr>
</table>

<form action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" name="jumpbox" onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}">
<table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
    <tr>
        <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap" {WIDTH_GALLERY}>
            <span class="nav">
                <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
                <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}Newtopic" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>   
                <!-- END switch_user_authpost -->
                <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
                <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                <!-- END switch_user_authreply -->
            </span>
        </td>

        <td align="right" nowrap="nowrap"><span class="gensmall">{L_JUMP_TO}: {S_JUMPBOX_SELECT} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span></td>

        <!-- BEGIN moderation_panel -->
        <td align="center">
            <span class="gensmall">{moderation_panel.U_YOUR_PERSONAL_MODERATE}</span>
        </td>
        <td align="center" width="250">
            <span class="gensmall"> </span>
        </td>
        <!-- END moderation_panel -->
    </tr>
</table>
</form>

<!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
<table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
    <tr>
        <td colspan="2" align="left" valign="top" nowrap="nowrap"><br />{S_TOPIC_ADMIN}<br />
            <form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
                <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />
                <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" />
                <span class="gen">{L_MOD_TOOLS}<br />{S_SELECT_MOD} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span>
            </form>
        </td>
    </tr>
</table>
<!-- END viewtopic_bottom -->

<!-- BEGIN switch_image_resize -->
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
$(resize_images({ 'selector' : '.postbody', 'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
//]]>
</script>
<!-- END switch_image_resize -->
<script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>

فى اعلان ادنس فى الكود هنا تحت ارسال الموضوع فى كل موضوع

يعنى انا فاتح موضوع وعاوز اعمل موضوع جديد
بلاقى تحت ارسال الموضوع اعلانات ادنس وانا عاوز اشلها لانها خنقتنى

منتظر الخبراء
avatar
(البرنس هيما)
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 130
معدل النشاط : 2877
السُمعة : 0

http://mazika.forumsfree.org/forum

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: عندى مشكله فى كود viewtopic_body

مُساهمة من طرف DonJwaaN في الخميس 19 أبريل 2012 - 16:14

اتفضل يا باشا

الكود:
    <script type="text/javascript">
    //<![CDATA[
    var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
    $(function(){
    _atc.cwait = 0;
    $('.addthis_button').mouseup(function(){
    if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
    addthis_close();
    addthis_close();
    }
    });
    });
    //]]>
    </script>

    <table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">
    <tr>
    <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
    <span class="nav">
    <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
    <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}one" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
    <!-- END switch_user_authpost -->
    <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
    <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
    <!-- END switch_user_authreply -->
    </span>
    </td>
    <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
    <!-- BEGIN switch_twitter_btn -->
    <span id="twitter_btn" style="margin-left: 6px; ">
    <a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal">Tweet</a>
    <script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
    </span>
    <!-- END switch_twitter_btn -->
    <!-- BEGIN switch_fb_likebtn -->
    <span id="fb_likebtn" style="margin-left: 6px; ">
    <iframe src="
    <!-- END switch_fb_likebtn -->
    </td>
    <td class="nav" valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
    <td align="right" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="100%">
    <span class="gensmall bold">
    <a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=forumotion">{L_SHARE}</a>
    |
          <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
    <tr align="right">
    <td class="catHead" colspan="3" height="28">
    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tr>
    <td width="9%" class="noprint"> </td>
    <td align="center" class="t-title">
    <h1 class="cattitle"> {TOPIC_TITLE}</h1>
    </td>
    <td align="right" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a> </td>
    </tr>
    </table>
    </td>
    </tr>
    <!-- BEGIN topicpagination -->
    <tr>
    <td class="row1 pagination" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
    </tr>
    <!-- END topicpagination -->
    {POLL_DISPLAY}
    <tr>

    </tr>
    <!-- BEGIN postrow -->
    <!-- BEGIN displayed -->
    <tr class="post">
    <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="150">
    <div class="mimo">معلومات العضو </div><div class="shaduser" align="center"></div><span class="name"><a name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></a><div class="user_name"><strong>
    {postrow.displayed.POSTER_NAME}</strong></div></span><br />
    <span class="postdetails poster-profile">
    {postrow.displayed.POSTER_AVATAR} <br> {postrow.displayed.POSTER_RANK}<br />{postrow.displayed.RANK_IMAGE}<div class="mimo">معلومات إضافية </div><div class="shaduser" align="center"></div>
    <!-- BEGIN profile_field -->
    {postrow.displayed.profile_field.LABEL}{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}
    <!-- END profile_field -->
    {postrow.displayed.POSTER_RPG}
    </span><br />{postrow.displayed.PROFILE_IMG} {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}<!-- BEGIN contact_field --> {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}<!-- END contact_field --> {postrow.displayed.ONLINE_IMG}
    <img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" alt="" style="width:150px;height:1px" />
    </td>
    <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="100%" height="28" colspan="2">
    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tr>
    <td><span class="postdetails"><img src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}" alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0" />{L_POST_SUBJECT}: {postrow.displayed.POST_SUBJECT}  <img src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}" alt="" border="0" />{postrow.displayed.POST_DATE}</span></td>
    <td valign="top" nowrap="nowrap" class="post-options">
    {postrow.displayed.THANK_IMG} {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG} {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG} {postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}
    </td>
    </tr>
    <tr>
    <td colspan="2" class="hr">
    <hr />
    </td>
    </tr>
    <tr>
    <td colspan="2">
    <!-- BEGIN switch_vote_active -->
    <div class="vote gensmall">
    <!-- BEGIN switch_vote -->
    <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">+</a></div>
    <!-- END switch_vote -->

    <!-- BEGIN switch_bar -->
    <div class="vote-bar" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
    <!-- BEGIN switch_vote_plus -->
    <div class="vote-bar-plus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;"></div>
    <!-- END switch_vote_plus -->

    <!-- BEGIN switch_vote_minus -->
    <div class="vote-bar-minus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;"></div>
    <!-- END switch_vote_minus -->
    </div>
    <!-- END switch_bar -->

    <!-- BEGIN switch_no_bar -->
    <div title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" class="vote-no-bar">----</div>
    <!-- END switch_no_bar -->

    <!-- BEGIN switch_vote -->
    <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}">-</a></div>
    <!-- END switch_vote -->
    </div>
    <!-- END switch_vote_active -->

    <script type="text/javascript"><!--
    google_ad_client = "ca-pub-9300938613030853";
    /* 728x15, تم إنشاؤها 18/09/11 */
    google_ad_slot = "0501486516";
    google_ad_width = 728;
    google_ad_height = 15;
    //-->
    </script>
    <script type="text/javascript"
    src="1">
    </script>
   
    <div class="postbody">
   
    <P align=center><IMG src="http://up.qatarw.com/get-2-2009-bs1df44s.gif"></P>

   
    <div>{postrow.displayed.MESSAGE}</div>

   
    <P align=center><IMG src="http://up.qatarw.com/get-2-2009-i8u3xapn.gif"></P>

        <br> <!-- BEGIN switch_vote_active -->

                            <!-- BEGIN switch_vote -->

        <a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}" target="_blank"><img src="http://i28.servimg.com/u/f28/15/78/09/06/post_t10.gif"></a>
                            <!-- END switch_vote --><br>
        <b><font color=red>التقييم:</font></b> <b><font color=#000000>{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}</font></b>
          <!-- END switch_vote_active --></div>
   
   
    <!-- بداية قالب الموضوع الاصلي - http://mazika.forumsfree.org -->
    <br />
    <img alt=" " src="........................................................"
    <div align="center">
    <font color="#FF0000">الموضوع
    الأصلي</font> : <a href="topic-t{TOPIC_ID}.htm">{TOPIC_TITLE}
    </a>
    <font color="#FF0000"> المصدر</font> : <a href="http://mazika.forumsfree.org">منتديات عاشق من بعيد</a>
    </if>
    <!-- نهاية قالب الموضوع الاصلي -  -->

                        <div class="signature_div">
                                    <table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="1"><tbody><tr><td class="catLeft" height="25"><span class="genmed module-title">{postrow.displayed.POSTER_NAME} ; توقيع</span></td></tr><tr><td class="row1" align="center">{postrow.displayed.SIGNATURE}</td></tr></tbody></table>
                            </div>
    <div style="text-align: center;"><a title="::
    مساحة اعلانية
    " target="_blank" href="http://mazika.forumsfree.org/post?f=103&mode=newtopic"><img src="http://i41.servimg.com/u/f41/14/21/82/66/ads10.gif" width="400" border="0" height="60"></a></div>
                            </div>
                            <span class="gensmall">{postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}</span>
                        </td>
                    </tr>
                </table>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} browse-arrows"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} align="center" valign="middle" width="150">
                <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a>
            </td>
            <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} messaging gensmall"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} width="100%" height="28">
                <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                    <tr>
                        <td valign="middle">

        <a class="addthis_button_facebook" title="Imparte pe Facebook"><img src="http://i64.servimg.com/u/f64/14/54/25/26/facebo12.png"/></a> <a class="addthis_button_twitter" title="Imparte pe Twitter"><img src="http://i64.servimg.com/u/f64/14/54/25/26/twitte13.png"/></a> <a class="addthis_button_google" title="Imparte pe Google"><img src="http://i64.servimg.com/u/f64/14/54/25/26/google11.png"/></a> <a class="addthis_button_yahoomail" title="Imparte pe Yahoo mail"><img src="http://i64.servimg.com/u/f64/14/54/25/26/yahoo13.png"/></a> <a class="addthis_button_email" title="Email"><img src="http://i64.servimg.com/u/f64/14/54/25/26/email12.png"/></a> <a class="addthis_button_favorites" title="Adauga la favoriti"><img src="http://i64.servimg.com/u/f64/14/54/25/26/favori13.png"/></a> <a class="addthis_button_more" title="Mai multe ..."><img src="http://i64.servimg.com/u/f64/14/54/25/26/addthi12.png"/></a>
    </center>
    <br>
                        </td>
                    </tr>
                </table>
            </td>
        </tr>
        <!-- BEGIN first_post_br -->
    </table>
    <br />
    <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
        <tr>
            <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
            <th class="thRight" nowrap="nowrap" colspan="2">{L_MESSAGE}</th>
        </tr>
        <!-- END first_post_br -->
        <!-- END displayed -->
        <!-- BEGIN hidden -->
        <tr>
            <td class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center">{postrow.hidden.MESSAGE}</td>
        </tr>
        <!-- END hidden -->
        <!-- END postrow -->
        <!-- BEGIN no_post -->
        <tr align="center">
            <td class="row1" colspan="3" height="28">
                <span class="genmed">{no_post.L_NO_POST}</span>
            </td>
        </tr>
        <!-- END no_post -->
        <tr align="right">
            <td class="catBottom" colspan="3" height="28">
                <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                    <tr>
                        <td width="9%" class="noprint"> </td>
                        <td align="center" class="t-title"><a name="bottomtitle"></a><h1 class="cattitle">{TOPIC_TITLE}</h1></td>
                        <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> </td>
                    </tr>
                </table>
            </td>
        </tr>
    </table>

    <!-- BEGIN promot_trafic -->
    <table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_close" style="display:none;margin: 1px 0px 1px 0px">
        <tr>
            <td class="catBottom" height="28">
                <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                    <tr>
                        <td valign="top"><h1 class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h1></td>
                        <td align="right" valign="middle" width="10"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                    </tr>
                </table>
            </td>
        </tr>
    </table>

    <table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_open" style="display:'';margin: 1px 0px 1px 0px">
        <tr>
            <td class="catBottom" height="28">
                <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                    <tr>
                        <td valign="top"><h1 class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h1></td>
                        <td align="right" valign="middle" width="10"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                    </tr>
                </table>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="row2 postbody" valign="top">
                <!-- BEGIN link -->
                » <a style="text-decoration:none" href="{promot_trafic.link.U_HREF}" target="_blank" title="{promot_trafic.link.TITLE}">{promot_trafic.link.TITLE}</a><br />
                <!-- END link -->
            </td>
        </tr>
    </table>
    <!-- END promot_trafic -->


    <table class="forumline noprint" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
      <tr>
   
        <td class="row2" colspan="3" valign="top"
    {COLSPAN_PAGINATION}><span
    class="gensmall">{PAGE_NUMBER}</span></td>
      </tr>
      <tr>
          <!-- BEGIN topicpagination -->
   
        <td class="row1" colspan="3" align="right" valign="top"
    ><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
          <!-- END topicpagination -->
      </tr>
      <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
      <!-- BEGIN watchtopic -->
      <tr>
   
        <td class="row2" colspan="3" align="right"
    valign="top"><span
    class="gensmall">{S_WATCH_TOPIC}</span></td>
      </tr>
      <!-- END watchtopic -->
      <!-- END switch_user_logged_in -->
    <tr>
    <td class="row2" width="10%"
    align="center"><iframe src="/smilies.forum?mode=smilies_frame"
    width="200" height="250"></iframe></td>
          <td class="row2" colspan="2" align="center" style="padding:0px">
            <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
            <a name="quickreply"></a>
            {QUICK_REPLY_FORM}

            <!-- END switch_user_logged_in -->
          </td>
      </tr>
      <tr>
          <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="3">
            <table border="0" cellpadding="0" width="100%" cellspacing="0" id="info_open" style="display:''">
                <tbody>
          <!-- BEGIN show_permissions -->
          <tr>
   
            <td class="row2" valign="top" width="25%"><span
    class="gensmall">{L_TABS_PERMISSIONS}</span></td>
            <td class="row1" valign="top" width="75%"><span class="gensmall">{S_AUTH_LIST}</span></td>
          </tr>
          <!-- END show_permissions -->
          <tr>
            <td class="catBottom" colspan="3" height="28">
                    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                        <tr>
                            <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                            <!-- BEGIN show_permissions -->
                            <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                            <!-- END show_permissions -->
                        </tr>
                    </table>
                </td>
            </tr>
        </tbody>
                </table>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
                <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" id="info_close" style="display:none;">
                    <tbody>
            <tr>
                <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
                    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                        <tr>
                            <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                            <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                        </tr>
                    </table>
                </td>
            </tr>
        </tbody>
                </table>
            </td>
        </tr>
    </table>

    <form action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" name="jumpbox" onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}">
    <table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
        <tr>
            <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap" {WIDTH_GALLERY}>
                <span class="nav">
                    <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
                    <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}Newtopic" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a> 
                    <!-- END switch_user_authpost -->
                    <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
                    <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                    <!-- END switch_user_authreply -->
                </span>
            </td>

            <td align="right" nowrap="nowrap"><span class="gensmall">{L_JUMP_TO}: {S_JUMPBOX_SELECT} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span></td>

            <!-- BEGIN moderation_panel -->
            <td align="center">
                <span class="gensmall">{moderation_panel.U_YOUR_PERSONAL_MODERATE}</span>
            </td>
            <td align="center" width="250">
                <span class="gensmall"> </span>
            </td>
            <!-- END moderation_panel -->
        </tr>
    </table>
    </form>

    <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
    <table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
        <tr>
            <td colspan="2" align="left" valign="top" nowrap="nowrap"><br />{S_TOPIC_ADMIN}<br />
                <form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
                    <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />
                    <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" />
                    <span class="gen">{L_MOD_TOOLS}<br />{S_SELECT_MOD} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span>
                </form>
            </td>
        </tr>
    </table>
    <!-- END viewtopic_bottom -->

    <!-- BEGIN switch_image_resize -->
    <script type="text/javascript">
    //<![CDATA[
    $(resize_images({ 'selector' : '.postbody', 'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
    //]]>
    </script>
    <!-- END switch_image_resize -->
    <script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>
avatar
DonJwaaN
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 5248
معدل النشاط : 7163
السُمعة : 14

http://5admt-arab.ibda3.org/forum

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: عندى مشكله فى كود viewtopic_body

مُساهمة من طرف (البرنس هيما) في الخميس 19 أبريل 2012 - 20:00

الكود باظ عاوز تعديل زى مازكر جيبلى ارسال الموضوع فى عمود تانى خالص
avatar
(البرنس هيما)
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 130
معدل النشاط : 2877
السُمعة : 0

http://mazika.forumsfree.org/forum

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: عندى مشكله فى كود viewtopic_body

مُساهمة من طرف (البرنس هيما) في الجمعة 20 أبريل 2012 - 13:38

.
avatar
(البرنس هيما)
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 130
معدل النشاط : 2877
السُمعة : 0

http://mazika.forumsfree.org/forum

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى