تعديل قالب viewtopic_body

اذهب الى الأسفل

تعديل قالب viewtopic_body

مُساهمة من طرف العالمي8 في الخميس 23 يوليو 2015 - 4:59

سلام عليكم

ممكن تعديل تعديل قالب viewtopic_body

هذا القالب النسخة Invision
الكود:

<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
$(function(){

    if(typeof(_atc) == "undefined") {
        _atc = {  };
    }

    _atc.cwait = 0;
    $('.addthis_button').mouseup(function() {
        if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
            addthis_close();
        }
    });
});

var hiddenMsgLabel = { visible:'{JS_HIDE_HIDDEN_MESSAGE}', hidden:'{JS_SHOW_HIDDEN_MESSAGE}' };
showHiddenMessage = function(id)
{
    try
    {
        var regId = parseInt(id, 10);
        if( isNaN(regId) ) { regId = 0; }
       
        if( regId > 0)
        {
            $('.post--' + id).toggle(0, function()
            {
                if( $(this).is(":visible") )
                {
                    $('#hidden-title--' + id).html(hiddenMsgLabel.visible);
                }
                else
                {
                    $('#hidden-title--' + id).html(hiddenMsgLabel.hidden);
                }
            });
        }
    }
    catch(e) { }
   
    return false;
};

//]]>
</script>

<ul id="navstrip" class="clearfix" itemscope itemtype="http://data-vocabulary.org/Breadcrumb">
    <li class="begin"><a href="{U_INDEX}" itemprop="url"><span itemprop="title">{L_INDEX}</span></a></li>
    {NAV_CAT_DESC}
</ul>

<!-- BEGIN topicpagination -->
<div class="pagination topic-options">
    {PAGINATION}
</div>
<!-- END topicpagination -->

<div class="posting-options topic-options">
    <ul class="posting-buttons clearfix">
        <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
            <li class="post-icon"><a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" accesskey="n" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" class="{POST_IMG_ID}" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" /></a></li>
        <!-- END switch_user_authpost -->
        <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
            <li class="post-icon"><a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" class="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" /></a></li>
        <!-- END switch_user_authreply -->
        <!-- BEGIN switch_fb_likebtn -->
        <li class="post-icon">
            <div id="fb-root"></div>
            <script>(function(d, s, id) {
              var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
              if (d.getElementById(id)) return;
              js = d.createElement(s); js.id = id;
              js.src = "//connect.facebook.net/{LANGUAGE}/all.js#xfbml=1";
              fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
            }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script>   
            <div class="fb-like" data-href="{FORUM_URL}{TOPIC_URL}" data-layout="button_count" data-action="like" data-show-faces="false" data-share="false" style="top:5px"></div>
        </li>   
        <!-- END switch_fb_likebtn -->
       
        <!-- BEGIN switch_twitter_btn -->
        <li class="post-icon" style="padding-top:5px">
            <a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-via="{TWITTER}">Tweet</a>
            <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+'://platform.twitter.com/widgets.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, 'script', 'twitter-wjs');</script>
        </li>
        <!-- END switch_twitter_btn -->
    </ul>
</div>

<div class="clearfix empty-clear"></div>

<div class="borderwrap">
    <div class="maintitle floated">
        <h1>{TOPIC_TITLE}</h1>
        <div id="topicmenu-options" class="popmenubutton">
            <a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;pub=forumotion">{L_SHARE}</a>
            <!-- BEGIN switch_plus_menu -->
            <script type="text/javascript">//<![CDATA[
                var url_favourite = '{U_FAVOURITE_JS_PLUS_MENU}';
                var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
                var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
                var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                var url_tellfriend = '{U_TELLFRIEND_JS_PLUS_MENU}';
                insert_plus_menu_new('f{FORUM_ID}&amp;t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES}, '{JS_WATCH_TOPIC}');
            //]]>
            </script>
            <!-- END switch_plus_menu -->
        </div>
    </div>
    {POLL_DISPLAY}

    <!-- BEGIN postrow -->
   
    <!-- BEGIN hidden -->
    <div class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center">{postrow.hidden.MESSAGE}</div>
    <!-- END hidden -->
   
    <!-- BEGIN first_post_br -->
</div>
<hr id="first-post-br" />
<div class="borderwrap">
    <!-- END first_post_br -->
   
    <!-- BEGIN displayed -->
    <div id="p{postrow.displayed.U_POST_ID}" class="post {postrow.displayed.ONLINE_IMG_NEW} clearfix post--{postrow.displayed.U_POST_ID}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} style="{postrow.displayed.DISPLAYABLE_STATE}">
        <div class="post-container"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
            <div class="postbody clearfix">
                <div class="postprofile" id="profile{postrow.displayed.U_POST_ID}">

                    <div class="postprofile-head post-header"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
                        <div class="popmenubutton-new-out popmenubutton">
                            <a href="javascript:void(0);"{postrow.displayed.ONCLICK}>{postrow.displayed.ONLINE_IMG_INV}{postrow.displayed.POSTER_NAME_INV}</a>
                        </div>
                        <!-- BEGIN user_logged_in -->
                        <div id="pm{postrow.displayed.U_POST_ID}" class="popupmenu clearfix" style="display:none;">
                            <div class="avatar">
                                {postrow.displayed.POSTER_AVATAR}
                            </div>
                            <ul>
                                <li class="popupmenu-item">{postrow.displayed.PROFILE_IMG}&nbsp;</li>
                                <!-- BEGIN switch_user_pm -->
                                <li class="popupmenu-item">{postrow.displayed.PM_IMG}&nbsp;</li>
                                <!-- END switch_user_pm -->
                                <!-- BEGIN switch_user_email -->
                                <li class="popupmenu-item">{postrow.displayed.EMAIL_IMG}&nbsp;</li>
                                <!-- END switch_user_email -->
                                <!-- BEGIN switch_contact_row -->
                                <li class="popupmenu-item">
                                    <!-- BEGIN contact_field -->
                                    {postrow.displayed.user_logged_in.switch_contact_row.contact_field.CONTENT}&nbsp;
                                    <!-- END contact_field -->&nbsp;
                                </li>
                                <!-- END switch_contact_row -->
                                <!-- BEGIN switch_user_posts -->
                                <li class="popupmenu-item last">{postrow.displayed.USER_POSTS_IMG}&nbsp;</li>
                                <!-- END switch_user_posts -->
                            </ul>
                        </div>
                        <!-- END user_logged_in -->
                    </div>

                    <dl class="postprofile-details postdetails">
                        <dt>
                            {postrow.displayed.POSTER_AVATAR}<br />
                            {postrow.displayed.POSTER_NAME}
                        </dt>
                        <dd>{postrow.displayed.POSTER_RANK_NEW}{postrow.displayed.RANK_IMAGE}</dd>
                        <dd><br /></dd>
                        <dd>
                            <!-- BEGIN profile_field -->
                            {postrow.displayed.profile_field.LABEL}{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}
                            <!-- END profile_field -->
                            {postrow.displayed.POSTER_RPG}
                        </dd>
                    </dl>
                </div>

            <div class="postbody-head postdetails post-header"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
                <ul class="post-info">
                    <li>{postrow.displayed.IP_IMG}</li>
                    <li>{L_POST_NUMBER}{postrow.displayed.COUNT_POSTS_NUMBER}</li>
                </ul>
                <div style="position: relative; top: -30px; width: 1px;" id="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></div>
                <h3>{postrow.displayed.ICON} <a href="{postrow.displayed.POST_URL}">{postrow.displayed.POST_SUBJECT}</a></h3>
                <p class="author"><img src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}" alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" />&nbsp;{L_TOPIC_BY}&nbsp;{postrow.displayed.POSTER_NAME} {postrow.displayed.POST_DATE_NEW}</p>
            </div>

            <div class="post-entry">
                <!-- BEGIN switch_vote_active -->
                <div class="vote gensmall">
                    <!-- BEGIN switch_vote -->
                    <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">+</a></div>
                    <!-- END switch_vote -->

                    <!-- BEGIN switch_bar -->
                    <div class="vote-bar" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
                        <!-- BEGIN switch_vote_plus -->
                        <div class="vote-bar-plus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;"></div>
                        <!-- END switch_vote_plus -->

                        <!-- BEGIN switch_vote_minus -->
                        <div class="vote-bar-minus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;"></div>
                        <!-- END switch_vote_minus -->
                    </div>
                    <!-- END switch_bar -->

                    <!-- BEGIN switch_no_bar -->
                    <div title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" class="vote-no-bar">----</div>
                    <!-- END switch_no_bar -->

                    <!-- BEGIN switch_vote -->
                    <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}">-</a></div>
                    <!-- END switch_vote -->
                </div>
                <!-- END switch_vote_active -->
                <div>{postrow.displayed.MESSAGE}</div>

                <!-- BEGIN switch_attachments -->
                <dl class="attachbox">
                    <dt>{postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
                    <dd>
                        <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                        <dl class="file">
                            <dt>
                                <img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" alt="" />

                                <!-- BEGIN switch_dl_att -->
                                <a class="postlink" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a> {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                <!-- END switch_dl_att -->

                                <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT} {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                <!-- END switch_no_dl_att -->
                            </dt>

                            <!-- BEGIN switch_no_comment -->
                            <dd>
                                <em>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
                            </dd>
                            <!-- END switch_no_comment -->

                            <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                            <dd>
                                <em><strong>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong></em>
                            </dd>
                            <!-- END switch_no_dl_att -->

                            <dd>({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
                        </dl>
                        <!-- END switch_post_attachments -->
                    </dd>
                </dl>
                <!-- END switch_attachments -->
                <div class="clear"></div>
                {postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}
            </div>


            <!-- BEGIN switch_signature -->
            <br />
            <div id="sig{postrow.displayed.U_POST_ID}" class="signature_div">{postrow.displayed.SIGNATURE_NEW}</div>
            <!-- END switch_signature -->

        </div>

    </div>

        <div class="post-footer clearfix"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
            <ul class="misc-icons">
                <li><a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a></li>
                <li>{postrow.displayed.REPORT_IMG_NEW}</li>
            </ul>
            <ul class="posting-icons">
                <li>{postrow.displayed.THANK_IMG}</li>
                <li>{postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG}</li>
                <li>{postrow.displayed.QUOTE_IMG}</li>
                <li>{postrow.displayed.EDIT_IMG}</li>
                <li>{postrow.displayed.DELETE_IMG}</li>
            </ul>
        </div>
    </div> <!-- closing tag post -->
    <!-- END displayed -->
    <!-- END postrow -->
    <div class="topic-footer clearfix">
        <!-- BEGIN minisearch -->
        <div class="search-footer-box">
            <form method="get" id="forum-search" action="{S_SEARCHBOX_ACTION}">
                <fieldset>
                    <input type="text" name="search_keywords" id="search_keywords" size="20" value="{L_SEARCH}" onclick="if (this.value == '{L_SEARCH}') this.value = '';" onblur="if (this.value == '') this.value = '{L_SEARCH}';" />
                    &nbsp;<input class="button" type="submit" value="{L_SEARCH}" />
                    <input type="hidden" value="{SEARCH_WHERE}" name="search_where" />
                    <input type="hidden" value="{SEARCH_TOPIC}" name="search_topic" />
                    <input type="hidden" value="posts" name="show_results" />
                </fieldset>
            </form>
        </div>
        <!-- END minisearch -->
        <div class="next-prev">
            « <a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_IPB_PREVIOUS_TOPIC}</a> · <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_IPB_NEXT_TOPIC}</a> »
        </div>
    </div>
</div>

<!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
<br />
<div class="borderwrap">
    <div class="bar clearfix">
        <div class="left rtl-inversion-left">
            <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />

            <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" /> -->
            <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />

            {S_TOPIC_ADMIN}
        </div>
        <div class="right rtl-inversion-right">
            {L_TABS_PERMISSIONS} <br />{S_AUTH_LIST}
        </div>
    </div>
</div>
<!-- END viewtopic_bottom -->

<!-- BEGIN topicpagination -->
<div class="pagination topic-options">
    {PAGINATION}
</div>
<!-- END topicpagination -->

<div class="posting-options topic-options">
    <ul class="posting-buttons clearfix">
        <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
        <li class="post-icon">
            <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" accesskey="n" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" class="{POST_IMG_ID}" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" /></a>
        </li>
        <!-- END switch_user_authpost -->
        <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
        <li class="post-icon">
            <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" class="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" /></a>
        </li>
        <!-- END switch_user_authreply -->
    </ul>
</div>

<div class="clearfix empty-clear"></div>

<!-- BEGIN promot_trafic -->
<div class="row2">
    <div id="ptrafic_close" class="clearfix" style="display:none">
        <div class="maintitle floated">
            <h3>{PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h3>
            <div class="right rtl-inversion-right">
                <a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="" border="0" /></a>
            </div>
        </div>
    </div>
    <div id="ptrafic_open" class="clearfix" style="display:''">
        <div class="maintitle floated">
            <h3>{PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h3>
            <div class="right rtl-inversion-right">
                <a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="" border="0" /></a>
            </div>
        </div>
        <div>
            <!-- BEGIN link -->
            »&nbsp;<a href="{promot_trafic.link.U_HREF}" target="_blank" title="{promot_trafic.link.TITLE}" rel="nofollow">{promot_trafic.link.TITLE}</a><br />
            <!-- END link -->
        </div>
    </div>
</div>
<!-- END promot_trafic -->

<!-- BEGIN switch_forum_rules -->
<div class="row1" id="forum_rules">
    <div class="maintitle">
        <h3>{L_FORUM_RULES}</h3>
    </div>
    <table>
        <tr>
            <!-- BEGIN switch_forum_rule_image -->
            <td class="logo">
                <img src="{RULE_IMG_URL}" alt=""/>
            </td>
            <!-- END switch_forum_rule_image -->
            <td class="rules post-entry">
                {RULE_MSG}
            </td>
        </tr>
    </table>
</div>
<!-- END switch_forum_rules -->

<!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
<br />
<a name="quickreply"></a>
{QUICK_REPLY_FORM}
<!-- END switch_user_logged_in -->

<!-- BEGIN switch_image_resize -->
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
$(resize_images({ 'selector' : '.postbody .post-entry', 'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
//]]>
</script>
<!-- END switch_image_resize -->

<script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>


واظافة كود البيانات الشخصية

مثل الصورة التالية


هذا الكود

البيانات الشخصية

الكود:
[center]

<tr class="fieldset">
        <tr valign="top">
    <td class="usrback" width="200" style="text-align:center">
            <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" style="text-align:right">   
    <tr>
    <td colspan="2" class="twrank" align="center">المعلومات</td>
    </tr>
<tr>
        <td class="tw">الكاتب:</td>
       
 
      <td class="tw"><div id="postmenu_5"
align="center"><a class="bigusername"
name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"> {postrow.displayed.POSTER_NAME}
 </a>
        <script type="text/javascript"> vbmenu_register("postmenu_5", true); </script>
       
        </div>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="tw">اللقب:</td>
        <td class="tw"><div align="center">{postrow.displayed.POSTER_RANK}</div></td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="tw">الرتبه:</td>
        <td class="tw"><div align="center">{postrow.displayed.RANK_IMAGE}</div></td>
    </tr>
   
    <tr>
        <td colspan="2" class="twrank" align="center">الصورة الرمزية</td>
    </tr>
    <tr>
        <td colspan="2" align="center" class="alt1"><div class="smallfont avataruser">
                    <br />{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}
                </div>
</td>
    </tr>
    </table>
       
           
            <div class="smallfont" style="text-align:right">
            <br />
            <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%">
   
                          <tr>
        <td colspan="2" class="twrank" align="center">البيانات</td>
    </tr>
<!-- BEGIN a7la.7ekaya -->
<!-- BEGIN profile_field -->
        <tr>
        <td class="tw"><center>{postrow.displayed.profile_field.LABEL}</td>
        <td class="tw"> <center>{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}</td>
    </tr>
    <!-- END profile_field -->
            <!-- END a7la.7ekaya -->
   
       
</table>
                <div align="center"></div>
                <div align="center"></div>
                </div><br />
<table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%">
    <tr>
        <td class="twrank" align="center">التوقيت</td>
    </tr>
<tr>
        <td class="alt1">
<div
 class="pbit" align="center"><center><OBJECT classid="clsid:
 
D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/
 flash/swflash.cab#version=6,0,0,0" WIDTH="130" HEIGHT="130"
id="anaclock" ALIGN="">
<PARAM NAME=movie VALUE="http://www.m-3n.net/vb/m3n1yers/misc/colok.swf">
<PARAM NAME=quality VALUE=high>
<PARAM NAME=bgcolor VALUE=#FFFFFF>
<param name="wmode" value="transparent">
<param name="menu" value="false">
<EMBED
 src="http://www.m-3n.net/vb/m3n1yers/misc/colok.swf" quality=high
bgcolor=#FFFFFF WIDTH="130" HEIGHT="130" wmode="transparent" ALIGN=""
TYPE="application/x-shockwave-flash"
PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"
menu="false">
</EMBED></OBJECT></center></div>
</td>
    </tr>
    </table>
<br />
                <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" style="text-align:right">
    <tr>
        <td colspan="2" class="twrank" align="center">الإتصالات</td>
    </tr>
<tr>
        <td class="tw">الحالة:</td>
        <td class="tw"><div align="center">{postrow.displayed.ONLINE_IMG}

</div></td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="twrank">وسائل الإتصال:</td>
        <td class="tw"><div align="center"> {postrow.displayed.PROFILE_IMG}

              {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}
<!--BEGINa7la.7ekaya -->
<!-- BEGIN contact_field -->

              {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}
<!-- END contact_field --> 
<!--ENDa7la.7ekaya -->
 </div></td>
        </tr>
</table>

    </td>
[/center]


كود ورقة css

الكود:
[center]
/* Start[b][color=red] [color=#333333]kingofpop1[/color][/color][/b].com  */
.fieldset {
    margin-bottom: 6px;
    border: 1px #e5e5e5 solid;
}


.twrank{
      background-color: #F6F6F6;
        border-bottom: 2px dotted #CCCCCC;
        border-radius: 5px 5px 5px 5px;
        border-right: 3px solid #ff0000;
        border-width: 0 3px 2px 0;
        font-family: "tahoma";
        font-size: 11px;
        letter-spacing: 0;
        margin: 1px 1px 3px;
        padding: 2px;
        vertical-align: middle;
    }
    /*Copyright a7medvirus*/
    .tw{
      background-color: #F6F6F6;
        border-bottom: 2px dotted #CCCCCC;
        border-radius: 5px 5px 5px 5px;
        border-right: 3px solid #1CA6BA;
        border-width: 0 3px 2px 0;
        font-family: "tahoma";
        font-size: 11px;
        letter-spacing: 0;
        margin: 1px 1px 3px;
        padding: 2px;
        vertical-align: middle;

    }


/* End [color=#333333]kingofpop1[/color].com */[/center]

حاولت تعديل القالب

ولكن محتو الموضوع ياتي تحت اطار البيانات الشخصية

avatar
العالمي8ذكر
عدد المساهمات : 17
معدل النشاط : 1095
السُمعة : 0

http://sh-d-r.mam.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: تعديل قالب viewtopic_body

مُساهمة من طرف SaLEm Hen!CHE في الخميس 23 يوليو 2015 - 8:08

تفضل أخي الحبيب, تم دمج المطلوب.
الكود:
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
$(function(){

    if(typeof(_atc) == "undefined") {
        _atc = {  };
    }

    _atc.cwait = 0;
    $('.addthis_button').mouseup(function() {
        if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
            addthis_close();
        }
    });
});

var hiddenMsgLabel = { visible:'{JS_HIDE_HIDDEN_MESSAGE}', hidden:'{JS_SHOW_HIDDEN_MESSAGE}' };
showHiddenMessage = function(id)
{
    try
    {
        var regId = parseInt(id, 10);
        if( isNaN(regId) ) { regId = 0; }
       
        if( regId > 0)
        {
            $('.post--' + id).toggle(0, function()
         {
            if( $(this).is(":visible") )
            {
               $('#hidden-title--' + id).html(hiddenMsgLabel.visible);
            }
            else
            {
               $('#hidden-title--' + id).html(hiddenMsgLabel.hidden);
            }
         });
        }
    }
    catch(e) { }
   
   return false;
};

//]]>
</script>

<ul id="navstrip" class="clearfix" itemscope itemtype="http://data-vocabulary.org/Breadcrumb">
   <li class="begin"><a href="{U_INDEX}" itemprop="url"><span itemprop="title">{L_INDEX}</span></a></li>
   {NAV_CAT_DESC}
</ul>

<!-- BEGIN topicpagination -->
<div class="pagination topic-options">
   {PAGINATION}
</div>
<!-- END topicpagination -->

<div class="posting-options topic-options">
   <ul class="posting-buttons clearfix">
      <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
         <li class="post-icon"><a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" accesskey="n" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" class="{POST_IMG_ID}" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" /></a></li>
      <!-- END switch_user_authpost -->
      <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
         <li class="post-icon"><a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" class="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" /></a></li>
      <!-- END switch_user_authreply -->
      <!-- BEGIN switch_fb_likebtn -->
      <li class="post-icon">
         <div id="fb-root"></div>
         <script>(function(d, s, id) {
           var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
           if (d.getElementById(id)) return;
           js = d.createElement(s); js.id = id;
           js.src = "//connect.facebook.net/{LANGUAGE}/all.js#xfbml=1";
           fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
         }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script>   
         <div class="fb-like" data-href="{FORUM_URL}{TOPIC_URL}" data-layout="button_count" data-action="like" data-show-faces="false" data-share="false" style="top:5px"></div>
      </li>   
      <!-- END switch_fb_likebtn -->
      
      <!-- BEGIN switch_twitter_btn -->
      <li class="post-icon" style="padding-top:5px">
            <a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-via="{TWITTER}">Tweet</a>
            <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+'://platform.twitter.com/widgets.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, 'script', 'twitter-wjs');</script>
        </li>
      <!-- END switch_twitter_btn -->
   </ul>
</div>

<div class="clearfix empty-clear"></div>

<div class="borderwrap">
   <div class="maintitle floated">
      <h1>{TOPIC_TITLE}</h1>
      <div id="topicmenu-options" class="popmenubutton">
         <a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;pub=forumotion">{L_SHARE}</a>
         <!-- BEGIN switch_plus_menu -->
         <script type="text/javascript">//<![CDATA[
            var url_favourite = '{U_FAVOURITE_JS_PLUS_MENU}';
            var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
            var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
            var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
            var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
            var url_tellfriend = '{U_TELLFRIEND_JS_PLUS_MENU}';
            insert_plus_menu_new('f{FORUM_ID}&amp;t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES}, '{JS_WATCH_TOPIC}');
         //]]>
         </script>
         <!-- END switch_plus_menu -->
      </div>
   </div>
   {POLL_DISPLAY}

   <!-- BEGIN postrow -->
   
   <!-- BEGIN hidden -->
   <div class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center">{postrow.hidden.MESSAGE}</div>
   <!-- END hidden -->
   
   <!-- BEGIN first_post_br -->
</div>
<hr id="first-post-br" />
<div class="borderwrap">
   <!-- END first_post_br -->
   
   <!-- BEGIN displayed -->
   <div id="p{postrow.displayed.U_POST_ID}" class="post {postrow.displayed.ONLINE_IMG_NEW} clearfix post--{postrow.displayed.U_POST_ID}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} style="{postrow.displayed.DISPLAYABLE_STATE}">
      <div class="post-container"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
         <div class="postbody clearfix">
            <div class="postprofile" id="profile{postrow.displayed.U_POST_ID}">


               <dl class="postprofile-details postdetails">
               

<tr class="fieldset">
        <tr valign="right">
    <td class="usrback" width="200" style="text-align:center">
            <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" style="text-align:right">   
    <tr>
    <td colspan="2" class="twrank" align="center">المعلومات</td>
    </tr>
<tr>
        <td class="tw">الكاتب:</td>
       
 
      <td class="tw"><div id="postmenu_5"
align="center"><a class="bigusername"
name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"> {postrow.displayed.POSTER_NAME}
 </a>
        <script type="text/javascript"> vbmenu_register("postmenu_5", true); </script>
       
        </div>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="tw">اللقب:</td>
        <td class="tw"><div align="center">{postrow.displayed.POSTER_RANK}</div></td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="tw">الرتبه:</td>
        <td class="tw"><div align="center">{postrow.displayed.RANK_IMAGE}</div></td>
    </tr>
   
    <tr>
        <td colspan="2" class="twrank" align="center">الصورة الرمزية</td>
    </tr>
    <tr>
        <td colspan="2" align="center" class="alt1"><div class="smallfont avataruser">
                    <br />{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}
                </div>
</td>
    </tr>
    </table>
       
           
            <div class="smallfont" style="text-align:right">
            <br />
            <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%">
   
                          <tr>
        <td colspan="2" class="twrank" align="center">البيانات</td>
    </tr>

<!-- BEGIN profile_field -->
        <tr>
        <td class="tw"><center>{postrow.displayed.profile_field.LABEL}</td>
        <td class="tw"> <center>{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}</td>
    </tr>
    <!-- END profile_field -->
           
   
       
</table>
                <div align="center"></div>
                <div align="center"></div>
                </div><br />
<table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%">
    <tr>
        <td class="twrank" align="center">التوقيت</td>
    </tr>
<tr>
        <td class="alt1">
<div
 class="pbit" align="center"><center><OBJECT classid="clsid:
 
D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/
 flash/swflash.cab#version=6,0,0,0" WIDTH="130" HEIGHT="130"
id="anaclock" ALIGN="">
<PARAM NAME=movie VALUE="http://www.m-3n.net/vb/m3n1yers/misc/colok.swf">
<PARAM NAME=quality VALUE=high>
<PARAM NAME=bgcolor VALUE=#FFFFFF>
<param name="wmode" value="transparent">
<param name="menu" value="false">
<EMBED
 src="http://www.m-3n.net/vb/m3n1yers/misc/colok.swf" quality=high
bgcolor=#FFFFFF WIDTH="130" HEIGHT="130" wmode="transparent" ALIGN=""
TYPE="application/x-shockwave-flash"
PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"
menu="false">
</EMBED></OBJECT></center></div>
</td>
    </tr>
    </table>
<br />
                <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" style="text-align:right">
    <tr>
        <td colspan="2" class="twrank" align="center">الإتصالات</td>
    </tr>
<tr>
        <td class="tw">الحالة:</td>
        <td class="tw"><div align="center">{postrow.displayed.ONLINE_IMG}

</div></td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="twrank">وسائل الإتصال:</td>
        <td class="tw"><div align="center"> {postrow.displayed.PROFILE_IMG}

              {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}
<!--BEGINa7la.7ekaya -->
<!-- BEGIN contact_field -->

              {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}
<!-- END contact_field --> 
<!--ENDa7la.7ekaya -->
 </div></td>
        </tr>
</table>

    </td>

               </dl>
            </div>

         <div class="postbody-head postdetails post-header"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
            <ul class="post-info">
               <li>{postrow.displayed.IP_IMG}</li>
               <li>{L_POST_NUMBER}{postrow.displayed.COUNT_POSTS_NUMBER}</li>
            </ul>
                <div style="position: relative; top: -30px; width: 1px;" id="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></div>
            <h3>{postrow.displayed.ICON} <a href="{postrow.displayed.POST_URL}">{postrow.displayed.POST_SUBJECT}</a></h3>
            <p class="author"><img src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}" alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" />&nbsp;{L_TOPIC_BY}&nbsp;{postrow.displayed.POSTER_NAME} {postrow.displayed.POST_DATE_NEW}</p>
         </div>

         <div class="post-entry">
            <!-- BEGIN switch_vote_active -->
            <div class="vote gensmall">
               <!-- BEGIN switch_vote -->
               <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">+</a></div>
               <!-- END switch_vote -->

               <!-- BEGIN switch_bar -->
               <div class="vote-bar" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
                  <!-- BEGIN switch_vote_plus -->
                  <div class="vote-bar-plus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;"></div>
                  <!-- END switch_vote_plus -->

                  <!-- BEGIN switch_vote_minus -->
                  <div class="vote-bar-minus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;"></div>
                  <!-- END switch_vote_minus -->
               </div>
               <!-- END switch_bar -->

               <!-- BEGIN switch_no_bar -->
               <div title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" class="vote-no-bar">----</div>
               <!-- END switch_no_bar -->

               <!-- BEGIN switch_vote -->
               <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}">-</a></div>
               <!-- END switch_vote -->
            </div>
            <!-- END switch_vote_active -->
            <div>{postrow.displayed.MESSAGE}</div>

            <!-- BEGIN switch_attachments -->
            <dl class="attachbox">
               <dt>{postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
               <dd>
                  <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                  <dl class="file">
                     <dt>
                        <img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" alt="" />

                        <!-- BEGIN switch_dl_att -->
                        <a class="postlink" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a> {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                        <!-- END switch_dl_att -->

                        <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                        {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT} {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                        <!-- END switch_no_dl_att -->
                     </dt>

                     <!-- BEGIN switch_no_comment -->
                     <dd>
                        <em>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
                     </dd>
                     <!-- END switch_no_comment -->

                     <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                     <dd>
                        <em><strong>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong></em>
                     </dd>
                     <!-- END switch_no_dl_att -->

                     <dd>({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
                  </dl>
                  <!-- END switch_post_attachments -->
               </dd>
            </dl>
            <!-- END switch_attachments -->
            <div class="clear"></div>
            {postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}
         </div>


         <!-- BEGIN switch_signature -->
         <br />
         <div id="sig{postrow.displayed.U_POST_ID}" class="signature_div">{postrow.displayed.SIGNATURE_NEW}</div>
         <!-- END switch_signature -->

      </div>

   </div>

      <div class="post-footer clearfix"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
         <ul class="misc-icons">
            <li><a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a></li>
            <li>{postrow.displayed.REPORT_IMG_NEW}</li>
         </ul>
         <ul class="posting-icons">
            <li>{postrow.displayed.THANK_IMG}</li>
            <li>{postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG}</li>
            <li>{postrow.displayed.QUOTE_IMG}</li>
            <li>{postrow.displayed.EDIT_IMG}</li>
            <li>{postrow.displayed.DELETE_IMG}</li>
         </ul>
      </div>
   </div> <!-- closing tag post -->
   <!-- END displayed -->
   <!-- END postrow -->
   <div class="topic-footer clearfix">
      <!-- BEGIN minisearch -->
      <div class="search-footer-box">
         <form method="get" id="forum-search" action="{S_SEARCHBOX_ACTION}">
            <fieldset>
               <input type="text" name="search_keywords" id="search_keywords" size="20" value="{L_SEARCH}" onclick="if (this.value == '{L_SEARCH}') this.value = '';" onblur="if (this.value == '') this.value = '{L_SEARCH}';" />
               &nbsp;<input class="button" type="submit" value="{L_SEARCH}" />
               <input type="hidden" value="{SEARCH_WHERE}" name="search_where" />
               <input type="hidden" value="{SEARCH_TOPIC}" name="search_topic" />
               <input type="hidden" value="posts" name="show_results" />
            </fieldset>
         </form>
      </div>
      <!-- END minisearch -->
      <div class="next-prev">
         « <a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_IPB_PREVIOUS_TOPIC}</a> · <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_IPB_NEXT_TOPIC}</a> »
      </div>
   </div>
</div>

<!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
<br />
<div class="borderwrap">
   <div class="bar clearfix">
      <div class="left rtl-inversion-left">
         <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />

         <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" /> -->
         <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />

         {S_TOPIC_ADMIN}
      </div>
      <div class="right rtl-inversion-right">
         {L_TABS_PERMISSIONS} <br />{S_AUTH_LIST}
      </div>
   </div>
</div>
<!-- END viewtopic_bottom -->

<!-- BEGIN topicpagination -->
<div class="pagination topic-options">
   {PAGINATION}
</div>
<!-- END topicpagination -->

<div class="posting-options topic-options">
   <ul class="posting-buttons clearfix">
      <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
      <li class="post-icon">
         <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" accesskey="n" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" class="{POST_IMG_ID}" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" /></a>
      </li>
      <!-- END switch_user_authpost -->
      <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
      <li class="post-icon">
         <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" class="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" /></a>
      </li>
      <!-- END switch_user_authreply -->
   </ul>
</div>

<div class="clearfix empty-clear"></div>

<!-- BEGIN promot_trafic -->
<div class="row2">
   <div id="ptrafic_close" class="clearfix" style="display:none">
      <div class="maintitle floated">
         <h3>{PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h3>
         <div class="right rtl-inversion-right">
            <a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="" border="0" /></a>
         </div>
      </div>
   </div>
   <div id="ptrafic_open" class="clearfix" style="display:''">
      <div class="maintitle floated">
         <h3>{PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h3>
         <div class="right rtl-inversion-right">
            <a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="" border="0" /></a>
         </div>
      </div>
      <div>
         <!-- BEGIN link -->
         »&nbsp;<a href="{promot_trafic.link.U_HREF}" target="_blank" title="{promot_trafic.link.TITLE}" rel="nofollow">{promot_trafic.link.TITLE}</a><br />
         <!-- END link -->
      </div>
   </div>
</div>
<!-- END promot_trafic -->

<!-- BEGIN switch_forum_rules -->
<div class="row1" id="forum_rules">
   <div class="maintitle">
      <h3>{L_FORUM_RULES}</h3>
   </div>
   <table>
      <tr>
         <!-- BEGIN switch_forum_rule_image -->
         <td class="logo">
            <img src="{RULE_IMG_URL}" alt=""/>
         </td>
         <!-- END switch_forum_rule_image -->
         <td class="rules post-entry">
            {RULE_MSG}
         </td>
      </tr>
   </table>
</div>
<!-- END switch_forum_rules -->

<!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
<br />
<a name="quickreply"></a>
{QUICK_REPLY_FORM}
<!-- END switch_user_logged_in -->

<!-- BEGIN switch_image_resize -->
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
$(resize_images({ 'selector' : '.postbody .post-entry', 'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
//]]>
</script>
<!-- END switch_image_resize -->

<script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>
avatar
SaLEm Hen!CHE
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 759
معدل النشاط : 4741
السُمعة : 60

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: تعديل قالب viewtopic_body

مُساهمة من طرف العالمي8 في الخميس 23 يوليو 2015 - 14:46

مشكور
الله يعطيك العافية
avatar
العالمي8ذكر
عدد المساهمات : 17
معدل النشاط : 1095
السُمعة : 0

http://sh-d-r.mam.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى