طلب تعديل على قالب

اذهب الى الأسفل

طلب تعديل على قالب

مُساهمة من طرف pro yazzine في الأحد 28 يوليو 2013 - 5:43

السسلام عليكم عندي مشكل في قالب
overall_header

عندماا تجني رسالة من عضو من الاعضاء
ما يجني تنبيه انو عندي رسالة خاصة

اريد التعديل على القالبالكود:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" {NAMESPACE_FB_LIKE} {NAMESPACE_FB} {NAMESPACE_BBCODE}>
<head>
 <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
 <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING}" />
 <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
 <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
 <!-- BEGIN switch_compat_meta -->
 <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE={switch_compat_meta.VERSION}" />
 <!-- END switch_compat_meta -->
 <!-- BEGIN switch_canonical_url -->
 <link rel="canonical" href="{switch_canonical_url.CANONICAL_URL}" />
 <!-- END switch_canonical_url -->
 {META_FAVICO}
 {META}
 {META_FB_LIKE}
 <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
 {T_HEAD_STYLESHEET}
 {CSS}
 <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
 <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
 <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
 <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>

 <!-- BEGIN switch_fb_login -->
 <script src="http://connect.facebook.net/{switch_fb_login.FB_LOCAL}/all.js" type="text/javascript"></script>
 <script src="{switch_fb_login.JS_FB_LOGIN}" type="text/javascript"></script>
 <!-- END switch_fb_login -->

 <!-- BEGIN switch_ticker -->
 <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
 <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
 <!-- END switch_ticker -->

 <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
 <script src="{JS_DIR}jquery/jcarousel/jquery.jcarousel.js" type="text/javascript"></script>
 <script type="text/javascript">//<![CDATA[
 /* Definir le sens de direction en fonction du panneau admin */
 var tickerDirParam = "{switch_ticker.DIRECTION}";
 var slid_vert = false;
 var auto_dir = 'next';
 var h_perso = parseInt({switch_ticker.HEIGHT});

 switch( tickerDirParam )
 {
 case 'top' :
 slid_vert = true;
 break;

 case 'left':
 break;

 case 'bottom':
 slid_vert = true;
 auto_dir = 'prev';
 break;

 case 'right':
 auto_dir = 'prev';
 break;

 default:
 slid_vert = true;
 }

 $(document).ready(function() {
 var w_cont = $('#fa_ticker_container').width();

 if (w_cont > 0)
 {
 $('#fa_ticker_container').width(w_cont);

 /* Affichage de la liste */
 $('#fa_ticker_content').css('display','block');

 /* Calcul des dimensions du conteneur et des ?l?ments */
 var width_max = $('ul#fa_ticker_content').width();
 var width_item = Math.floor(width_max / {switch_ticker.SIZE});
 var height_max = h_perso;

 /* Calcul de la hauteur maximale du contenur en fonction des ?l?ments et de la hauteur personnalis?e dans l'admin */
 $('ul#fa_ticker_content li').each( function () {
 if ($(this).height() > height_max)
 {
 height_max = $(this).height();
 }
 } );

 /* Redimensionnement des ?l?ments et des images trop larges */
 $('ul#fa_ticker_content li').width(width_item).height(height_max).find('img').each(function () {
 if ($(this).width() > width_item)
 {
 var ratio = $(this).width() / width_item;
 var new_height = Math.round($(this).height() / ratio);
 $(this).height(new_height).width(width_item);
 }
 });

 /* Redimensionnement et centrage du conteneur en mode vertical */
 if (slid_vert)
 {
 $('ul#fa_ticker_content').width(width_item).height(height_max).css('marginLeft','auto').css('marginRight','auto');
 }

 /* Initialisation du caroussel */
 $('#fa_ticker_content').jcarousel({
 vertical: slid_vert,
 wrap: 'circular',
 auto: {switch_ticker.STOP_TIME},
 auto_direction: auto_dir,
 scroll: 1,
 size: {switch_ticker.SIZE},
 height_max: height_max,
 animation: {switch_ticker.SPEED}
 });
 }
 else
 {
 $('ul#fa_ticker_content li:not(:first)').css('display','none');
 $('ul#fa_ticker_content li:first').css('list-style','none').css('text-align','center');
 }
 });
 //]]>
 </script>
 <!-- END switch_ticker_new -->

 <script type="text/javascript">//<![CDATA[
 $(document).ready(function(){
 <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
 pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
 pm.focus();
 <!-- END switch_enable_pm_popup -->
 <!-- BEGIN switch_report_popup -->
 report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
 report.focus();
 <!-- END switch_report_popup -->
 <!-- BEGIN switch_ticker -->
 ticker_start({switch_ticker.HEIGHT}, {switch_ticker.SPACING}, {switch_ticker.SPEED}, '{switch_ticker.DIRECTION}', {switch_ticker.STOP_TIME});
 <!-- END switch_ticker -->
 });

 <!-- BEGIN switch_login_popup -->
 var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = true, logInBackgroundClass = false;
 <!-- END switch_login_popup -->

 <!-- BEGIN switch_login_popup -->
 $(document).ready( function() {
 $(window).resize(function() {
 var windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
 var popupWidth = $("#login_popup").width();
 var mypopup = $("#login_popup");

 $("#login_popup").css({
 "left": windowWidth/2 - popupWidth/2
 });
 });
 });
 <!-- END switch_login_popup -->
 //]]>
 </script>
 {GREETING_POPUP}
 <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
 <style>
 .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item {
 text-align:center;
 width: 10px;
 }

 .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-horizontal {
 margin-right: {switch_ticker.SPACING}px;
 }

 .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-vertical {
 margin-bottom: {switch_ticker.SPACING}px;
 }
 </style>
 <!-- END switch_ticker_new -->
 {HOSTING_JS}
 <!-- BEGIN google_analytics_code -->
 <script type="text/javascript">
 //<![CDATA[
 var _gaq = _gaq || [];
 _gaq.push(['_setAccount', '{G_ANALYTICS_ID}']);
 _gaq.push(['_trackPageview']);

 (function() {
 var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
 ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
 var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
 })();
 //]]>
 </script>
 <!-- END google_analytics_code -->
</head>
<body background="{T_BODY_BACKGROUND}" bgcolor="{T_BODY_BGCOLOR}" text="{T_BODY_TEXT}" link="{T_BODY_LINK}" vlink="{T_BODY_VLINK}">
 <!-- BEGIN hitskin_preview -->
 <div id="hitskin_preview" style="display: block;">
 <h1><img src="http://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_logo.png" alt="" /> Hit<em>skin</em>.com</h1>
 <div class="content">
 <p>
 {hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}
 <br />
 <span>{hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}<a href="http://{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span>
 </p>
 </div>
 </div>
 <!-- END hitskin_preview -->

 <!-- BEGIN switch_login_popup -->
 <div id="login_popup">
 <table class="forumline" width="{LOGIN_POPUP_WIDTH}" height="{LOGIN_POPUP_HEIGHT}" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
 <tr height="25">
 <td class="catLeft">
 <span class="genmed module-title">{SITENAME}</span>
 </td>
 </tr>
 <tr height="{LOGIN_POPUP_MSG_HEIGHT}">
 <td class="row1" align="left" valign="top">
 <div id="login_popup_buttons">
 <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
 <input type="submit" class="mainoption" value="{L_LOGIN}" />
 <input type="button" class="mainoption" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />
 <input id="login_popup_close" type="button" class="button" value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />
 </form>
 </div>
 <span class="genmed">{LOGIN_POPUP_MSG}</span>
 </td>
 </tr>
 </table>
 </div>
 <!-- END switch_login_popup -->

 <a name="top"></a>
 {JAVASCRIPT}

<div class="nav_body">
<a tiptitle="اللؤلؤة الجزائري" class="header-sidi-logo" href="http://alglolo.roo7.biz/"></a><a tiptitle="المنتدى" class="header-sidi-portal" href="/portal"></a><a tiptitle="ÇáÃÕÏÞÇÁ æ ÇáãäÈæÐíä" class="header-sidi-profile" href="/profile?mode=editprofile&amp;page_profil=friendsfoes"></a><a tiptitle="لديك رسالة خاصة" class="header-sidi-inbox" href="/privmsg?folder=inbox"></a>
<div id="up-nav">
<ul>
<li><a href="/forum">الرئيسية</a></li>
<li><a href="/search">البحث</a></li>
<li><a href="/faq">التعليمات</a></li>
<li><a href="/statistics">احصائيات</a></li>
<!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
<li><a href="/profile?mode=editprofile">بياناتي</a></li>
<!-- END switch_user_logged_in -->
<!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
<li><a href="/privmsg?folder=inbox">رسائل الخاصة</a></li>
<!-- END switch_user_logged_in -->
<!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
<li><a href="/login.forum?redirect=-h2.htm/">دخول</a></li>
<!-- END switch_user_logged_out -->
<!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
<li><a href="/register">التسجيل</a></li>
<!-- END switch_user_logged_out -->
<!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
<li><a href="/login?logout">خروج</a></li>
<!-- END switch_user_logged_in -->
</ul>
</div>
<div class="header_ra">
<table border="0" cellpadding="0" hight="100%" width="100%">
<tr>
<td align="right" width="70%">
<a href="http://alglolo.roo7.biz/" title="منتدى اللؤلؤة الجزائري" id="audailogo1-amer" src="">
</a>
<div id="nav">
<div><a href="/profile?mode=editprofile&page_profil=friendsfoes"><img src="http://i43.servimg.com/u/f43/16/43/22/50/0124.png" /></a></div>
<div><a href="/privmsg?folder=inbox"><img src="http://i43.servimg.com/u/f43/16/43/22/50/0225.png" /></a></div>
<div><a href="/portal"><img src="http://i43.servimg.com/u/f43/16/43/22/50/0320.png" /></a></div></div>
</td>
<td align="left" class="klour1">
<table border="0" cellpadding="0" width="100%">
<tr>
<td align="center">
<!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
<form action="/login" method="post" name="form_login">
  <table style="padding-left:20px" cellpadding="0" cellspacing="3" border="0">
  <tbody>
    <tr>
      <td>
        <input id="username" class="post" size="10" name="username" type="text"/>
      </td>
      <td nowrap="nowrap">
        <label>
          <img src="http://i70.servimg.com/u/f70/15/40/37/88/icon_u10.png"/>
          <input class="radio" name="autologin" checked="checked" type="checkbox"/>
        </label>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td>
        <input id="password" class="post" size="10" name="password" type="password"/>
      </td>
      <td nowrap="nowrap">
        <input class="mainoption" name="login" value="دخول" type="submit"/>
      </td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
</form>
<!-- END switch_user_logged_out -->
<!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
<div class="page" style="width:40%; text-align:right">
<script>jQuery(document).ready(function(){jQuery.get('/profile?mode=editprofile&page_profil=avatars', function(data) {link = jQuery('#register .forumline td.row1 img', data).attr('src');if(link){jQuery('#avatar').html('<img src="'+link+'" alt=""width="40" height="40" />');}else{jQuery('#avatar').html('');}});});</script>
<div id="avatar" align="center">الصورة...</div></div>
</td>
<td align="right">
  <div class="wilcom_user">
  {LOGGED_AS}<br/>
{LAST_VISIT_DATE}  
</div></td>
<!-- END switch_user_logged_in --></td></tr></table>
</tr></table>
</div>

  
  <style>
/* BottomBar */
.bottomBar {
background: url(http://i46.servimg.com/u/f46/15/56/31/68/bottom12.gif ) repeat-x top left;
height: 15px;
font-size: 0;
clear: both;
margin-left: 5px;
}
.tcat1 {
background: url(http://i46.servimg.com/u/f46/15/56/31/68/bottom12.gif) repeat-x top left;
position: relative;
height: 15px;
width: 100%;
padding: 0;
margin: 0;
}
    </style>
<div class="bottomBar" id="bav_svbd">
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" id="table1">
    <tbody><tr>
        <td><img src="http://i46.servimg.com/u/f46/15/56/31/68/bottom11.gif" alt=""></td>
        <td class="tcat1"></td>
        <td><img src="http://i46.servimg.com/u/f46/15/56/31/68/bottom10.gif"></td>
    </tr>
</tbody></table>
</div>
  
<div>
<div id="cyb_flashimagebanners">
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td width="0"></td><td onclick="javascript:document.cbgoto.submit();" align="center" nowrap="nowrap"></td><td width="0"></td></tr></tbody></table>
</div></div></div></div>
</div><div class="page_bdkghfy">
</div></div></div><div align="center">
<div class="page" style="width:94%; text-align:right"></br>

 <table class="bodylinewidth" width="{T_BODY_TABLE_WIDTH}" cellspacing="0" cellpadding="10" border="0" align="center">
 <tr>
 <td class="bodyline">
 <form method="get" action="/search.forum" id="search" style="float:right">
<input type="text" name="search_keywords" id="keywordss11" maxlength="30" class="inputbox search" value="البحث في المنتدى" onclick="if (this.value == 'البحث في المنتدى') this.value = '';" onblur="if (this.value == '') this.value = 'البحث في المنتدى...';"></input>
<input class="botonnnn" type="submit" value="بحث"></input></form>
<center>
  <table width="700" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tbody>
      <tr>
        <td colspan="3" height="60" background="http://im42.gulfup.com/v7yH5.png">
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td width="1" bgcolor="#A1C236">
        </td>
        <td>
          <center>
            <table width="90%" border="0" cellpadding="5" cellspacing="5">
              <tbody>
                <tr>
                  <td>
                    <font size="3" face="Arial">
                <b>فعاليات اللؤلؤة الجزائري :</b>
                    </font>
                <div class="links">
                  <a target="_self" href="http://alglolo.roo7.biz/search?search_id=newposts" tiptitle="جديد المواضيع">جديد المواضيع</a>
                  <a target="_self" href="http://alglolo.roo7.biz/search?search_id=unanswered" tiptitle="مواضيع بدون ردود">مواضيع بدون ردود</a>
                  <a target="_self" href="http://alglolo.roo7.biz/search?search_id=egosearch" tiptitle="مشاركاتي    ">مشاركاتي  </a>
                  <a target="_self" href="http://alglolo.roo7.biz/memberlist.forum?mode=today_posters" rel="nofollow" tiptitle="ÇÖÛØ åäÇ">افضل الاعضاء اليوم</a>
                  <div class="e3lan">
                    <a target="_blank" href="http://alglolo.roo7.biz/memberlist.forum?mode=overall_posters" tiptitle="افضل الاعضاء ">افضل الاعضاء </a>
                  </div>
                </div>
                    <br/>
                    حصريات المنتدى :
                    <br/>
                  <center>
                    <div style="border-radius:12px 12px 0 0" class="e3lan1">
                      <a class="dz1" href="http://alglolo.roo7.biz/t252-topic" rel="htmltooltip" tiptitle="شرح للمبتدئين كيفية عمل مساهمة">شرح للمبتدئين كيفية عمل مساهمة</a>
                    </div>
                    <div class="e3lan1">
                      <a class="dz1"  href="http://alglolo.roo7.biz/t205-topic" rel="htmltooltip" tiptitle="قوانين في علبة الدردشة">قوانين في علبة الدردشة</a>
                    </div>
                    <div style="border-radius:0 0 12px 12px" class="e3lan1">
                      <a class="dz1"  href="http://alglolo.roo7.biz/t1268-topic" rel="htmltooltip" tiptitle="كيف اخفاء الرموز التى تظهر عند كتابة موضوع">كيف اخفاء الرموز التى تظهر عند كتابة موضوع</a>
                    </div>
                  </center>
                  </td>
                </tr>
              </tbody>
            </table>
          </center>
        </td>
                
 <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
 <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
 <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
 <tr>
 <td {CLASS_TABLE_TYPE} align="center" class="row1">
 <div id="fa_ticker_container">
 <ul id="fa_ticker_content" class="jcarousel-skin-tango" style="display:none;">
 <!-- BEGIN ticker_row -->
 <li>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</li>
 <!-- END ticker_row -->
 </ul>
 </div>
 </td>
 </tr>
 </table>
 </div>
 <!-- END switch_ticker_new -->

 <!-- BEGIN switch_ticker -->
 <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
 <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
 <tr>
 <td {CLASS_TABLE_TYPE} align="center" class="row1">
 <div id="fa_ticker_container">
 <div id="fa_ticker" style="height:{switch_ticker.HEIGHT}px;">
 <div class="fa_ticker_content">
 <!-- BEGIN ticker_row -->
 <div>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div>
 <!-- END ticker_row -->
 </div>
 </div>
 </div>
 </td>
 </tr>
 </table>
 </div>
 <!-- END switch_ticker -->

 <div id="page-body">
 <div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
 <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" class="three-col">
 <tbody>
 <tr>
 <td valign="top" width="100%">
 
                                                                                                                                                   <div id="page-footer">
  
 
                                                                         
                                                                          <div id="center">
    <td valign="top" width="100%">
                                      <div id="center">
                                      
                                 <br><br>    
                                       <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
                                        {giefmod_index1.MODVAR}
                                            <!-- BEGIN saut -->
                                            <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
                                            <!-- END saut -->
                                        <!-- END giefmod_index1 -->
    </div>
                                  </td></tr><tr>


</div>
</td></tr><tr>
 <td valign="top" width="100%">
<!-- BEGIN html_validation -->
 </td>
 </tr>
 </tbody>
 </table>
 </div>
 </div>
 </td>
 </tr>
 </table>
</body>
</html>
<!-- END html_validation -->

وكود Css

الكود:
.follow-bgg {
background-color: #D7F2FD;
border: 3px solid #F1F1F1;
border-top-left-radius: 8px;
border-top-right-radius: 8px;
color: black;
margin-right: 20px;
padding: 6px;
text-align: center;
text-shadow: none;
width: 300px;
}

/*---------by hassan taibi dz_desk صندوق الرد------------*/
#quick_reply .row2 {
        clear: both;
        margin-left: auto;
        margin-right: auto;
        width: 95% !important;
        height: 50% !important;
}

#text_editor_controls {
  display: none !important;
}


/*---------by hassan taibi صندوق الرد------------*/

/*---------تصميم العام القادم------------*/
.tfoot
{

    background: #eeeeee;
    color: #5a5a5a;
    padding:3px 6px;
font-size:10px;
background:url(http://i70.servimg.com/u/f70/15/40/37/88/etudia10.png);
}
.tfoot a:link, .tfoot_alink
{

    color: #707070;
font-size:10px;
}
.tfoot a:visited, .tfoot_avisited
{

    color: #707070;
font-size:10px;
}
.tfoot a:hover, .tfoot a:active, .tfoot_ahover
{

font-size:10px;
    color: #4f4f4f;
}
::-moz-selection {
background-color:red;
color:#FFF;
}

.nav_post {
background-color: #D6EFF4;
border: 1px solid #B1DEE6;
border-radius: 10px 10px 10px 10px;
color: #333;
font-family: Arial;
font-size: 16px;
margin-bottom: 4px;
margin-top: 4px;
padding: 4px;
height: 17px;
}

input, select, textarea {
border-width: 1px;
background-color: #D6EFF4;
border-radius: 7px;
-webkit-border-radius: ;
border: 1px solid #88E3FA;
}

textarea:focus, input[type="password"]:focus, input[type="text"]:focus {
border: 1px solid
#FF8A00 !important;
box-shadow: 1px 1px 5px
#FF8A00 !important;
  border-radius: 8px 8px 8px 8px;
}

/*----------------إطار للتوقيع----------------*/
fieldset , .quote , .spoiler, .eshary9 {
border: 1px solid #1DC4E4;
background-color:#FFFFFF;
border-radius:8px;
margin:3px;
font-weight:bold;
}
/*----------------إطار للتوقيع----------------*/

#audailogo1-amer{-webkit-background-clip: border-box;
-webkit-background-origin: padding-box;
-webkit-background-size: auto;
-webkit-transition-delay: 0s;
-webkit-transition-duration: 0s;
-webkit-transition-property: all;
-webkit-transition-timing-function: cubic-bezier(0.25, 0.1, 0.25, 1);
background-attachment: scroll;
background-clip: border-box;
background-color: transparent;
background-image: url(http://im36.gulfup.com/VT8pB.png);
background-origin: padding-box;
background-size: auto;
color: #4377AC;
cursor: auto;
direction: rtl;
display: block;
float: right;
font-family: Arial;
font-size: 16px;
font-style: normal;
font-variant: normal;
font-weight: normal;
height: 60px;
margin-bottom: 0px;
margin-left: 0px;
margin-right: 0px;
margin-top: 0px;
opacity: 1;
outline-color: #4377AC;
outline-style: none;
outline-width: 0px;
padding-bottom: 0px;
padding-left: 0px;
padding-right: 0px;
padding-top: 0px;
text-decoration: none;
width: 237px;
}


.zozo12 {
background: url(http://i28.servimg.com/u/f28/14/58/23/42/etudia11.png) repeat-x scroll left top #37DCFC;
border-bottom: 2px solid #F2812E;
border-radius: 5px 5px 5px 5px;;
color: #003;
font-family: Arial;
font-size: 16pt;
font-style: normal;
font-variant: normal;
font-weight: 700;
margin: 2px;
text-shadow: 1px 1px 1px #888;
width: 99%;
}
 
---------------------

----------------------------------------------------------
    no-repeat right top;border:0;float:right;height:60px;margin:5px;width:250px}
body {margin : 0;padding : 0;}
.bodyline{padding : 0;right: 0;}
#up-nav{margin: 0px auto 0px auto;background:url(http://i70.servimg.com/u/f70/15/40/37/88/etudia10.png);height:30px;width:100%}
#up-nav ul{padding: 0px;margin: 0px;list-style-type: none;font-family:tahoma;color:#fff; font-size:11px;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:bold;text-align:center;text-decoration:none;}
#up-nav ul li{float: right;text-align: center;font-family:tahoma;color:#fff;font-size:11px;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:bold;text-align:center;text-decoration:none;text-shadow:1px 1px 1px #888;}
#up-nav a{width:70px;height: 30px;display: block;font-family:tahoma;color:#fff;font-size:11px;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:bold;text-align:center;text-decoration:none;text-shadow:1px 1px 1px #888;}
#up-nav a:visited{background:url(http://i70.servimg.com/u/f70/15/40/37/88/etudia10.png);color:#FFF;display:inline-block;font-family:tahoma;font-size:11px;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:bold;text-align:center;text-decoration:none;text-shadow:1px 1px 1px #888;width:100%}
#up-nav a:hover{background:url(http://i76.servimg.com/u/f76/11/96/49/61/hover11.png) no-repeat bottom center;color:#000;}
.contt{width:100%}.dz{text-align:right}
.haeder_nav a:active,.haeder_nav a:hover,.haeder_nav a:link,.haeder_nav a:visited{color:#fff;text-decoration:none}
.header_ra{background:url(http://i43.servimg.com/u/f43/16/43/22/50/untit132.png);height:60px}
#logo_alrakami{background:url(http://i41.servimg.com/u/f41/13/91/15/57/untit110.png) no-repeat right top;border:0;float:right;height:60px;margin:5px;width:250px}
#logo_alrakami:hover{-moz-transform:translate(-20px)}
#logo_alrakami:active{-moz-transform:scale(0.9)}#nav div{float:right;margin-top:6px}
.nav{color:#4d4d4d;font-size:11px;font-weight:700}a.nav{color:#007cc9;text-decoration:none}
a.nav:hover{text-decoration:underline}
#keywordss11{background:#fff;border:solid 1px #294A8F;color:#777;font-family:"lucida grande",tahoma,verdana,arial,sans-serif;font-size:11px;height:20px;margin-right:5px;padding-right:5px;width:320px
    border: 1px solid #00A5CD;border-radius: 17px;}
.klour1{background:transparent url(http://i43.servimg.com/u/f43/16/43/22/50/kjj11.png) no-repeat top;float:left;height:50px;width:300px}
.wilcom_user{background:url(../../images/alrakami_space2011/misc/blue/normal/005_13.gif) no-repeat right 5px;float:right;font-family:tahoma;font-size:11px;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:normal;line-height:17px;padding:2px 15px 0 0}
.avatar_alrakam_nav a img,.wilcom_user span img,a img,a img{border:0}
.links{padding:1px 1px 0 0}
.links a{background-image:url(http://i43.servimg.com/u/f43/16/43/22/50/butttt10.png);color:#000;display:block;float:right;font-family:Arial;font-size:12px;font-weight:700;height:35px;line-height:35px;text-align:center;text-decoration:none;text-shadow:1px 1px #FFF;width:120px}
.links a:hover{background-image:url(http://i43.servimg.com/u/f43/16/43/22/50/butttt10.png);background-position:120px -35px}
.bodylinewidth{width:%100}
.alt1,.alt1Active,td.row1,td.row1.over:hover,td.row1Right,td.row2,td.row3,td.row3.over:hover,td.row3Right,td.spaceRow{background:#FFF url(http://i43.servimg.com/u/f43/16/43/22/50/untitl70.png) repeat-x bottom;border-bottom:0 solid #d2d2d2;border-left:0 solid #d2d2d2;border-right:0 solid #d2d2d2;border-top:0 solid #FFF;color:#2a2a2a}
.page{background:url(http://i43.servimg.com/u/f43/16/43/22/50/bg3310.jpg) repeat-x top;border:1px solid #CCEBFB;box-shadow:0 0 10px #D1D1E1;color:#3A3A3A;padding:0}
a:link { text-decoration: none }
a:visited { text-decoration: none }
a:active { text-decoration: none }
a:hover { text-decoration: none }
.audaimousa {list-style-type: none;font-family:Arial; font-size:11px;font-style:normal;font-variant:normal;text-align:right;text-decoration:none;}
.audaimousa1 {list-style-type: none;font-family:Arial; font-size:9px;font-style:normal;font-variant:normal;text-align:right;text-decoration:none;}
 .user_name {
background: url("http://i23.servimg.com/u/f23/15/13/67/04/f110.gif") repeat-x scroll center bottom #FFFFFF;
border: 1px solid #E2E2E2;
border-radius: 5px 5px 5px 5px;
width:200px;
text-align: center;
}

.mimo {
background: url("http://i28.servimg.com/u/f28/14/58/23/42/etudia11.png") repeat-x scroll left top #37DCFC;
border-bottom: 2px solid #F2812E;
border-radius: 5px 5px 5px 5px;
color: #FFFFFF;
font-family: arial;
font-size: 12pt;
font-style: normal;
font-variant: normal;
font-weight: bold;
text-shadow: 1px 1px 1px #888888;
}
.audai2012 {
background: url("http://i28.servimg.com/u/f28/14/58/23/42/etudia11.png") repeat-x scroll left top #37DCFC;
border-bottom: 2px solid #F2812E;
border-radius: 5px 5px 5px 5px;
color: #FFFFFF;
font-family: arial;
font-size: 16pt;
font-style: normal;
font-variant: normal;
font-weight: bold;
text-shadow: 1px 1px 1px #888888;
}
.shaduser {
background: url("http://i23.servimg.com/u/f23/16/43/22/50/shadwu10.png") no-repeat scroll left top transparent;
height: 12px;
margin: auto;
position: relative;
width: 100%;
}
.postbody {
    font-size: 18px;
    font-weight: ;
    font-family: arial;
}
.postdetails.poster-profile a img {
background: url("http://i23.servimg.com/u/f23/15/13/67/04/f110.gif") repeat-x scroll center bottom #FFFFFF;
border: 1px solid #E2E2E2;
border-radius: 5px 5px 5px 5px;
width:200px;
text-align: center;
max-width: 145px;
opacity: 1;
}
.gowetobilobed-offlinebutton {
    background-color: transparent;
    background-image: url("http://i66.servimg.com/u/f66/11/66/00/43/user_o11.gif");
    background-position: center center;
    background-repeat: no-repeat;
    border: medium none;
    height: 50px;
    min-height: 50px;
    min-width: 50px;
    width: 50px;
}
*::-moz-selection {background-color:red;color:white;}
.missu { background-image:url("http://i43.servimg.com/u/f43/16/43/22/50/untitl42.png"); font-family: arial;
font-size: 9pt;border: 1px solid #00C4FF;height:16px;border-radius: 5px 5px 5px 5px;width: 110px;}
.missyou {background-image:url("http://i70.servimg.com/u/f70/15/40/37/88/etudia10.png");border-top-style: solid;border-right-style: solid;border-bottom-style: solid;border-top-color: #F8E5B2;border-right-color: #F8E5B2;border-bottom-color: #F8E5B2;height:20px;-moz-border-radius: 6px 6px 6px 6px;width: 170px;}#chatbox_main_options, #chatbox_main_options a, #chatbox_main_options span{

color: #9a9a9a;

text-shadow: 1px 1px 1px #ffffff;

text-decoration:none;

font-family: Arial Black;

text-transform: uppercase;

}

#chatbox_main_options a:hover{

color: grey;

text-shadow: 1px 1px 1px #b8b8b8;

text-decoration:none !important;

font-family: Arial Black;

text-transform: uppercase;

}#chatbox_main_options {

background: url(http://i25.servimg.com/u/f25/14/45/99/41/untitl21.jpg) repeat-x;

float: right;

border: 1px solid #c9c9c9;

margin-right: 50px;

margin-top: -17px;

padding: 2px 3px 1px 5px;

border-radius: 0px 0px 5px 5px;

-moz-border-radius: 0px 0px 5px 5px;

-webkit-box-shadow: 0px 0px 4px #c6c6c6;

box-shadow: 0px 0px 4px #c6c6c6;

-moz-box-shadow: 0px 0px 4px #c6c6c6;

}

#chatbox_main_options:hover {

margin-top: -16px;

}

  
    .gowetobilobed2 {
       border-style: solid;
       border-width: 1px 5px 1px 5px;
       border-color: #06AACD;
       background: none repeat scroll 0 0;
       margin-top: 1px;
       padding: 1px;
       background-color: #B1ECF8;
    }
    .gowetobilobed3 {
       border-color: #08ABCE;
       border-left-width: 2px;
       border-left-style: solid;
    }
.AVATAR img {
        height: 120px;
        width: 150px;
    }
 .infopostup{background-color:#FFF;border-bottom:2px dotted #CCC;border-radius:5px 5px 5px 5px;border-right:3px solid #1CA6BA;border-width:0 3px 2px 0;font-family:tahoma;font-size:11px;letter-spacing:0;margin:1px 1px 3px;padding:2px;vertical-align:middle;width:190px}
.fieldsetatt{background-color:#FFF7E5;border:1px solid #FAE5B8;border-radius:10px 10px 10px 10px;margin-bottom:6px}.fieldset_attached_thumbnails{background-color:#F5FFF1;border:1px solid #C4F6AE;border-radius:10px 10px 10px 10px;margin-bottom:6px}.fieldseattached_images{background-color:#F6FFF0;border:1px solid #CEEEBB;border-radius:10px 10px 10px 10px;margin-bottom:6px}.fieldset{background-color:#F7FDFE;border:1px solid #88CCD6;border-radius:10px 10px 10px 10px;margin-bottom:6px;margin-top:0}.fieldset,.fieldset li,.fieldset p,.fieldset td{font-family:tahoma;font-size:8pt;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:normal}.fieldseattached_images,.fieldsetatt,.fieldsetatt li,.fieldsetatt p,.fieldsetatt td{font-family:tahoma;font-size:8pt;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:normal}
.tr_avatar{background-color:#F6F6F6;border-bottom:2px dotted #CCC;border-radius:0 10px 10px 0;border-right:3px solid #1CA6BA;border-top:2px dotted #CCC;margin:2px;padding:2px 2px 10px;text-align:center}
.tr_avatar_info{background-image:url(http://www.traidnt.net/vb/img_site_traidnt_net/tome.png);background-position:-1px top;background-repeat:no-repeat;font-family:tahoma;font-size:11px;padding-left:15px;width:185px}
.info{background-color:#F6F6F6;border-bottom:2px dotted #CCC;border-radius:5px 5px 5px 5px;border-right:3px solid #1CA6BA;border-width:0 3px 2px 0;font-family:tahoma;font-size:8pt;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:normal;letter-spacing:0;margin:1px 1px 3px;padding:2px;vertical-align:middle}
.nav_post{background-color:#D6EFF4;border:1px solid #B1DEE6;border-radius:10px 10px 10px 10px;color:#333;font-family:tahoma;font-size:11px;height:17px;margin-bottom:4px;margin-top:4px;padding:4px}


/* *****  by audai mousa 1weeeb.com ***** */
    
    #ashab4e {
        background: url("http://i43.servimg.com/u/f43/16/43/22/50/881014.png") no-repeat scroll 0 0 transparent;
        height: 50px;
        padding-right: 30px;
        padding-top: 4px;
        width: 154px;
    }

      .ahmed-emad {
        background: url("http://i48.servimg.com/u/f48/16/98/46/39/stitch10.png") repeat-x scroll center bottom #FFFFFF;
        border-color: #FFFFFF #D2D2D2 #D2D2D2;
        border: solid ;
        border-width: 0;
        color: #000000;
    }
    .ashab4e2001 {
        background-image: url("http://i66.servimg.com/u/f66/12/46/69/62/ice10.png");
        border: 1px solid #E9DAB7;
        border-radius: 5px 5px 5px 5px;
    }/* ***** define margin and font-size for elements inside panels by audai mousa 1weeeb.com ***** */
.fieldsetatt {
   border: 1px solid #FAE5B8;

   margin-bottom: 6px;
   background-color: #FFF7E5;
        -moz-border-radius: 10px 10px 10px 10px;
        border-radius: 10px 10px 10px 10px;
}

.fieldset_attached_thumbnails {
   border: 1px solid #C4F6AE;
   margin-bottom: 6px;
   background-color: #F5FFF1;
        -moz-border-radius: 10px 10px 10px 10px;
        border-radius: 10px 10px 10px 10px;
}

.fieldseattached_images {
   border: 1px solid #CEEEBB;
   margin-bottom: 6px;
   background-color: #F6FFF0;
        -moz-border-radius: 10px 10px 10px 10px;
        border-radius: 10px 10px 10px 10px;
}
.fieldset {
   border: 1px solid #88CCD6;
   margin-bottom: 6px;
   background-color: #F7FDFE;
        -moz-border-radius: 10px 10px 10px 10px;
        border-radius: 10px 10px 10px 10px;
   margin-top: 0px;
}
.fieldset, .fieldset td, .fieldset p, .fieldset li { font: normal 8pt tahoma; }
.fieldsetatt ,.fieldseattached_images , .fieldsetatt td, .fieldsetatt p, .fieldsetatt li { font: normal 8pt tahoma; }

// صندوق البحث ///

.botonnnn:hover {
background: url(http://i43.servimg.com/u/f43/16/43/22/50/sans_t18.png) ;
}
.botonnnn {
-webkit-appearance: none;
-webkit-background-clip: border-box;
-webkit-background-origin: padding-box;
-webkit-background-size: auto;
-webkit-border-image: none;
-webkit-box-align: center;
-webkit-box-shadow: rgba(255, 255, 255, 0.496094) -1px -1px 1px 0px, rgba(0, 0, 0, 0.199219) 1px 1px 0px 0px;
-webkit-rtl-ordering: logical;
-webkit-user-select: text;
background-attachment: scroll;
background-clip: border-box;
background-color: transparent;
background-image: url(http://i43.servimg.com/u/f43/16/43/22/50/sans_t20.png);
background-origin: padding-box;
background-size: auto;
border-bottom-color: #EEE;
border-bottom-left-radius: 30px;
border-bottom-right-radius: 30px;
border-bottom-style: none;
border-bottom-width: 0px;
border-left-color: #EEE;
border-left-style: none;
border-left-width: 0px;
border-right-color: #EEE;
border-right-style: none;
border-right-width: 0px;
border-top-color: #EEE;
border-top-left-radius: 30px;
border-top-right-radius: 30px;
border-top-style: none;
border-top-width: 0px;
box-shadow: rgba(255, 255, 255, 0.496094) -1px -1px 1px 0px, rgba(0, 0, 0, 0.199219) 1px 1px 0px 0px;
box-sizing: border-box;
color: #EEE;
cursor: pointer;
direction: rtl;
display: block;
float: left;
font-family: Arial, Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: 11px;
font-style: normal;
font-variant: normal;
font-weight: normal;
height: 24px;
letter-spacing: normal;
line-height: normal;
margin-bottom: 0px;
margin-left: 4px;
margin-right: 4px;
margin-top: 4px;
outline-color: #EEE;
outline-style: none;
outline-width: 0px;
padding-bottom: 0px;
padding-left: 0px;
padding-right: 0px;
padding-top: 0px;
text-align: center;
text-indent: 2px;
text-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.296875) 0px -1px 0px;
text-transform: none;
white-space: pre;
width: 50px;
word-spacing: 0px;

    
 
   
   /*-----كود خلفيه عنوان المواضيع-----*/

    .missyou {
          background-image:url("http://i66.servimg.com/u/f66/12/46/69/62/ice10.png");
        border-top-style: solid;
        border-right-style: solid;
        border-bottom-style: solid;
        border-top-color: #F8E5B2;
        border-right-color: #F8E5B2;
        border-bottom-color: #F8E5B2;
        height:18px;
        -moz-border-radius: 5px 5px 5px 5px;
        
   }

    /*------ نهايه كود خلفيه عنوان المواضيع----*/


/*----- كود وضع اعلان بالتومبلايت -----*/


.ahlamontada {
    border-radius: 5px 5px 5px 5px;
    background: url("http://i48.servimg.com/u/f48/12/78/95/70/hima-c10.gif") repeat-x scroll center bottom #FFFFFF;
    border: 1px solid #E2E2E2;
    margin: 2px;
    text-shadow: 0 0 1px #626262;
}


.hima-elmasry {
    background: url("http://i48.servimg.com/u/f48/12/78/95/70/hima_a10.png") no-repeat scroll center top transparent;
    padding: 20px;
    width: 150px;
}


.hima {
    background: url("http://i28.servimg.com/u/f28/14/58/23/42/etudia11.png") repeat-x scroll left top #37DCFC;
    border-bottom: 2px solid #F2812E;
    color: #FFFFFF;
    border-radius: 5px 5px 5px 5px;
    font-family: arial;
    font-size: 12pt;
    font-style: normal;
    font-variant: normal;
    font-weight: bold;
    text-shadow: 1px 1px 1px #888888;
    width: 185px;
}

.masry {
    background: url("http://i48.servimg.com/u/f48/12/78/95/70/hima_s10.png") no-repeat scroll left top transparent;
    height: 12px;
    margin: auto;
    position: relative;
    width: 185px;
}
.ahlamontada {
    border-radius: 5px 5px 5px 5px;
    background: url("http://i48.servimg.com/u/f48/12/78/95/70/hima2010.gif") repeat-x scroll center bottom #FFFFFF;
    border: 1px solid #E2E2E2;
    margin: 2px;
    text-shadow: 0 0 1px #626262;
}


.sidebaritem {
    background: url("") repeat-x scroll 0 0 #FBFBFB;
    border-color: #D1D1E1;
    border-style: solid;
    border-width: 1px 2px 1px 1px;
    font-size: 11px;
    padding: 0;
    width: 180px;
}
        .AVATAR img {
            width: 150px;
        }
  
/*
by hassan&mohamed
educ4dz.net
counter-strike-world.hooxs.com
*/

.e3lan1{
padding:5;
margin-bottom:1px;
border-radius:12 0 0;
border:0px;
border-bottom:1px solid #12CCF3;
background-color:#E7F9FD;
font-size:11px;
}
 
.e3lan1:hover{
background-color: #12CCF3;
color:#ffffff;
}
.dz1:hover{
color:#ffffff;
text-decoration:none;
}

/*
by hassan&mohamed
educ4dz.net
counter-strike-world.hooxs.com
*/
  
  .quote {
background: url(http://i44.servimg.com/u/f44/15/64/85/86/quote10.gif) no-repeat scroll 0 0
#FDF9F9;
border-color:
#D7E8F0;
border-style: solid;
border-width: 1px 1px 1px 20px;
box-shadow: -2px 2px 2px
#C8C8C8;
color:
#C25252;
margin: 10px 0 10px 10px;
overflow: auto;
padding: 28px 10px 10px;
width: 100%;
}
  
  /*
by hassan&mohamed
educ4dz.net
counter-strike-world.hooxs.com
*/
  
  tr.post td{
text-align: center;
}
  ---------------------------- دردشة -----------------
      
   #chatbox .user-msg {
        font-size:15px;
        font-weight: bold;
        }
       .signature_div    {
    color: #17a0d9;
    text-align: center;
   font-size: 16px;
    font-weight: bold;
    font-family:
    Trebuchet MS;      }
    /*a7medvirus*/
      .postbody{
    color: #17a0d9;
    }

 
  tr.post td {

        text-align: center;

    }
  
.postbody{
font-size: 24px;

font-weight: bold;
font-family:
 Times New Roman;
}

  
a:link, a:visited, a:active{
text-decoration : none;
}
a:hover{
text-shadow:0 0 20px;
    }
      
    
   
   
    ???? ?? ??
    ???? ?? {USERNAME}
    ??? ????? ?? ???? ??
    {USERLASTVISIT}
    ??? ??? ????  {FORUMLASTUSER}
    ??????
    ??
    

           .clear {
background: url(http://i61.servimg.com/u/f61/15/11/70/54/untitl16.png) no-repeat center;
padding: 50px;
}    
   
   
   /*** ??? ??? ??????? ???? ???? ***/
    .hr {
    background: url(http://i63.servimg.com/u/f63/11/53/34/85/f3al_c10.png) no-repeat;
    background-position: top;
    text-align: center;
    vertical-align: text-bottom;
    padding: 0px 325px 210px;
    line-height: normal;
    }
    /*** Ahmed M!Do ***/

    
   
   
   #chatbox .user-msg {
        font-size:15px;
        font-weight: bold;
        }
     /**??????? ?????????**/
    #chatbox_header a.cattitle{
    display:none;
    }
    #chatbox_header
     td.catBottom{
    background:transparent
    url(http://alhnuf.com/up/truploads/gif/fed653b736.gif) no-repeat scroll 0
     0;
    }


#content-container div#container {
width: auto;
float: none;
margin-left: auto;
}

#content-container div#main {
margin-right: auto;
margin-bottom: auto;
}

#content-container div#left {
width: auto;
float: none;
margin-left: auto;
}

#content-container div#right {
width: auto;
float: none;
margin-left: auto;

}


    .postbody{font-size:22px;font-weight:700;line-height:2em;text-align:center;text-shadow:#F22E52 5px 5px 5px}a:link{text-decoration:none}
#main {
width: 947px;
}

#gfooter {
width: 947px;
}


#logostrip {
width: 947px;
}


#submenu {
width: 947px;
}

#userlinks {
width: 935px

;


#right{
position: absolute;
top: 5px;right: 5px;
width: 18%;
float: right;
}

}

        .signature_div    {
    color: #17a0d9;
    text-align: center;
   font-size: 16px;
    font-weight: bold;
    font-family:
    Trebuchet MS;      }
    /*a7medvirus*/
      .postbody{
    color: #17a0d9;
    }

 

.fontbutton {
    background-image: url("http://illiweb.com/fa/pbucket.gif");
    color: #870511;
    border: 1px solid #ffec86;
    }


    a strong {
    background : url(http://i78.servimg.com/u/f78/15/18/80/99/icon_m10.gif) no-repeat right;
    padding : 0 15px 0 20px;
    }

    tr.post td {

        text-align: center;

    }

    /*-----mytet1-----*/
    .postbody{font-size:16px;font-weight:700}
    .postbody img{max-width:650px}
    hr{-moz-border-radius:7px;
    background:url(http://i62.servimg.com/u/f62/14/92/70/14/sans_t18.png);
    border:1px solid #fff;
    border-top-width:1px;
    height:5px
    }
    /*-----mytet1-----*/
    .poster-profile{
    -moz-border-radius-bottomleft:8px;
    -moz-border-radius-bottomright:8px;
    -moz-border-radius-topleft:8px;
    -moz-border-radius-topright:8px;
    background-image:url(http://i72.servimg.com/u/f72/14/92/70/14/sans_t10.png);
    border:1px dotted #000000;
    border-bottom:medium solid #1B507A;
    border-top:medium solid #1B507A;
    display:block;font-size:11px;font weight:700;margin:3px;padding:7px}
    /*-----mytet1-----*/
    .postdetails.poster-profile a img {
    background-image: url(http://i72.servimg.com/u/f72/14/92/70/14/shanex12.png);
    width: 90px;
    height: 200px;
    background-position: center center;
    background-repeat: no-repeat;
    padding: 20px;

    }    form#quick_reply{
    background:url(http://fantasyflash.ru/anime/pix/image/pix441.gif) no-repeat right ;
    padding:30px 10px 10px 10px;
    background-position: top center;
    }
    
  .postbody{
color: #17a0d9;
}


    .post img {-webkit-transition:  -webkit-transform .15s linear;
    -webkit-box-shadow: 0 3px 6px rgba(0,0,0,.25);
    -moz-box-shadow: 0 3px 6px rgba(0,0,0,.25);
    padding: 5px 5px 5px 5px;
    -webkit-transform:  rotate( 2deg);
    -moz-transform: rotate( 2deg);
    }

    .post img:hover {
    -webkit-box-shadow:  0 3px 6px rgba(0,0,0,.5);
    -moz-box-shadow: 0 3px 6px rgba(0,0,0,.5);
    -webkit-transform:  rotate(-1deg);
    -moz-transform: rotate(-1deg);

    }

     .gowetobilobed2 {
       border-style: solid;
       border-width: 1px 5px 1px 5px;
       border-color: #ضع هنا لون مناسب للاطار;
       background: none repeat scroll 0 0;
       margin-top: 1px;
       padding: 1px;
       background-color: #ضع هنا لون مناسب للخلفية;
    }
    .gowetobilobed3 {
       border-color: #ضع لون للفاصل بين كلمة اخر المواضيع والشريط;
       border-left-width: 2px;
       border-left-style: solid;
    }
----------------------------------البيانات الشخصية --------------------------------------
        .ahlamontada {
        -moz-border-radius: 5px 5px 5px 5px;
        background: url("http://i48.servimg.com/u/f48/12/78/95/70/hima-c10.gif") repeat-x scroll center bottom #FFFFFF;
        border: 1px solid #E2E2E2;
        margin: 2px;
        text-shadow: 0 0 1px #626262;
    }


    .hima-elmasry {
        background: url("http://i48.servimg.com/u/f48/12/78/95/70/hima_a10.png") no-repeat scroll center top transparent;
        padding: 20px;
        width: 150px;
    }


    .hima {
        background: url("http://i48.servimg.com/u/f48/12/78/95/70/hima-b12.png") repeat-x scroll left top #37DCFC;
        border-bottom: 2px solid #F2812E;
        color: #000033;
        font-family: arial;
        font-size: 12pt;
        font-style: normal;
        font-variant: normal;
        font-weight: bold;
        text-shadow: 1px 1px 1px #888888;
        width: 185px;
    }

    .masry {
        background: url("http://i48.servimg.com/u/f48/12/78/95/70/hima_s10.png") no-repeat scroll left top transparent;
        height: 12px;
        margin: auto;
        position: relative;
        width: 185px;
    }
    .ahlamontada {
        -moz-border-radius: 5px 5px 5px 5px;
        background: url("http://i48.servimg.com/u/f48/12/78/95/70/hima2010.gif") repeat-x scroll center bottom #FFFFFF;
        border: 1px solid #E2E2E2;
        margin: 2px;
        text-shadow: 0 0 1px #626262;
    }


    .sidebaritem {
        background: url("") repeat-x scroll 0 0 #FBFBFB;
        border-color: #D1D1E1;
        border-style: solid;
        border-width: 1px 2px 1px 1px;
        font-size: 11px;
        padding: 0;
        width: 180px;
    }
            .AVATAR img {
                width: 150px;
            }

  
  توسيط والتحكم بنوع الون ونوع الخط في جميع تواقيع الاعضاء
          .signature_div    {
    color: #17a0d9;
    text-align: center;
   font-size: 16px;
    font-weight: bold;
    font-family:
    Trebuchet MS;

      }

  
      /* كود التحكم بحجم المواضيع والمشاركات */
    .postbody{
    font-size: 22px;

    font-weight: bold;
    font-family:
     Traditional Arabic;
    }
    }
     .gowetobilobed2 {
       border-style: solid;
       border-width: 1px 5px 1px 5px;
       border-color: #17a0d9;
       background: none repeat scroll 0 0;
       margin-top: 1px;
       padding: 1px;
       background-color: #98cdf5;
    .gowetobilobed3 {
       border-color: #ffffff;
       border-left-width: 4px;
       border-left-style: solid;
    }

  توسيط المنتدى
   td {
        text-align: center;
    }
بيانات شخصية
    
    /* eTiKeT Postbit_Legacy zAkOo*/
.eti_postbit_merkezli {
padding-left: 4px;
padding-right: 4px;
padding-top: 2px;
padding-bottom: 2px;
background-color: #ffffff;
border-top: 1px solid #f2caea;
border-right: 1px solid #f2caea;
border-left: 1px solid #f2caea;
border-bottom: 1px solid #f2caea;
margin-bottom: 5px;
text-align:center;
-moz-box-shadow: 0 2px 6px #e5a9d9;
-webkit-box-shadow: -1px 2px 2px #e5a9d9;
-moz-border-radius-bottom{vb:stylevar left}:6px;
-moz-border-radius-top{vb:stylevar right}:6px;
-webkit-border-top-{vb:stylevar right}-radius: {vb:stylevar threadlisthead_top_corner_radius};
-webkit-border-bottom-{vb:stylevar left}-radius: {vb:stylevar threadlisthead_top_corner_radius};}

.eti_postbit {
padding-left: 4px;
padding-right: 4px;
padding-top: 2px;
padding-bottom: 2px;
background-color: #ffffff;
border-top: 1px solid #f2caea;
border-right: 1px solid #f2caea;
border-left: 1px solid #f2caea;
border-bottom: 1px solid #f2caea;
margin-bottom: 5px;
-moz-box-shadow: 0 2px 6px #e5a9d9;
-webkit-box-shadow: -1px 2px 2px #b3b3b3;
-moz-border-radius-bottom{vb:stylevar left}:6px;
-moz-border-radius-top{vb:stylevar right}:6px;
-webkit-border-top-{vb:stylevar right}-radius: {vb:stylevar threadlisthead_top_corner_radius};
-webkit-border-bottom-{vb:stylevar left}-radius: {vb:stylevar threadlisthead_top_corner_radius};
}

المصدر: قالب viewtopic_body البيانات الشخصية المقدم من ال vb - صفحة 8 http://www.sidiamer.com/t75017p70-topic#ixzz2WQMgQA3D
شبكة سيدي عامر


avatar
pro yazzineذكر
عدد المساهمات : 15
معدل النشاط : 1965
السُمعة : 0

http://alglolo.roo7.biz/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب تعديل على قالب

مُساهمة من طرف cool amir في الأحد 28 يوليو 2013 - 9:07

اهلا يا غالي

هذا كود تنبيه رائع

لما توصلك رسالة تظهر صورة انه لديك رسالة جديدة

الكود

الكود:
var sec_inter= 60;
         
            function cook_no_new_message() { my_setcookie("new_message",-new Date(),1,0); no_new_message(); }
         
            function no_new_message() {  $('#new_message').remove(); }
         
            function cook_new_message() {  my_setcookie("new_message",+new Date(),1,0); new_message(); }
         
   
          function new_message() { $("body").append('<div
    id="new_message" style="position:fixed;top:0;center:300"><a
    href="/privmsg?folder=inbox" onClick="cook_no_new_message();return
    true;"><img
    src="http://im16.gulfup.com/2012-09-06/1346948692981.png"
    /></a></div>'); }
         
            function new_message_update() {
              var dnew_message= my_getcookie("new_message");
              var enew_message= dnew_message>0;
         
              if(($('#new_message').length>0)==enew_message)
              {
                  if(!enew_message) dnew_message*=-1;
                  if(dnew_message<+new Date()-1000*sec_inter)
                    $.get('http://'+document.location.host+'/privmsg?mode=newpm',function(data){
                        if(!data.match("لا توجد لديك رسائل خاصة")!=enew_message)
                        {
                          if(enew_message) cook_no_new_message();
                          else cook_new_message();
                        }
                    });
              }
              else
              {
                  if(enew_message) new_message();
                  else no_new_message();
              }
            }
         
            $(function(){
              if(!$("#logout").length) return;
              if($('#i_icon_mini_new_message').length) cook_new_message();
              else cook_no_new_message();
              setInterval("new_message_update()",5000);
            });


ضعه في

لوحة الادارة >> عناصر اضافية >> إدارة أكواد Javascript

تاكد انو تفعيل نظام إدارة أكواد Javascript : نعم

ثم

انشاء كود جديد

ضع الكود وضع له عنوان وحدد أضف الكود الى : جميع الصفحات

ثم قدم

clown 
avatar
cool amir
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 5754
معدل النشاط : 10832
السُمعة : 140

http://www.stibda3.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب تعديل على قالب

مُساهمة من طرف pro yazzine في الأحد 28 يوليو 2013 - 17:35

 اخي لا جديد نفس الاول لا رسالة جديدة

.... هل يوجد حل انك تقدر تعدل في القالب


جزاك الله خيرا 
avatar
pro yazzineذكر
عدد المساهمات : 15
معدل النشاط : 1965
السُمعة : 0

http://alglolo.roo7.biz/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب تعديل على قالب

مُساهمة من طرف pro yazzine في الإثنين 29 يوليو 2013 - 2:30

 ممكن دخول فريق المساعدة

وجزاكم الله خيرا
avatar
pro yazzineذكر
عدد المساهمات : 15
معدل النشاط : 1965
السُمعة : 0

http://alglolo.roo7.biz/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى