اريد تعديل على هذا القالب

اذهب الى الأسفل

اريد تعديل على هذا القالب

مُساهمة من طرف shvr hgrg,f في الجمعة 28 نوفمبر 2014 - 0:44

اريد تعديل على هذا القالب بحيس عند دخول الاعضاء بيتغير للاعضاء ويبقى لزوار
رابط المنتدى http://www.zerodahek.net
الكود:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" {NAMESPACE_FB_LIKE} {NAMESPACE_FB} {NAMESPACE_BBCODE}>
<head>
 <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
 <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING}" />
 <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
 <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
 <!-- BEGIN switch_compat_meta -->
 <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE={switch_compat_meta.VERSION}" />
 <!-- END switch_compat_meta -->
 <!-- BEGIN switch_canonical_url -->
 <link rel="canonical" href="{switch_canonical_url.CANONICAL_URL}" />
 <!-- END switch_canonical_url -->
 {META_FAVICO}
 {META}
 {META_FB_LIKE}
 <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
 {T_HEAD_STYLESHEET}
 {CSS}
 <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
 <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
 <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
 <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>

 <!-- BEGIN switch_fb_login -->
 <script src="http://connect.facebook.net/{switch_fb_login.FB_LOCAL}/all.js" type="text/javascript"></script>
 <script src="{switch_fb_login.JS_FB_LOGIN}" type="text/javascript"></script>
 <!-- END switch_fb_login -->

 <!-- BEGIN switch_ticker -->
 <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
 <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
 <!-- END switch_ticker -->

 <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
 <script src="{JS_DIR}jquery/jcarousel/jquery.jcarousel.js" type="text/javascript"></script>
 <script type="text/javascript">//<![CDATA[
 /* Definir le sens de direction en fonction du panneau admin */
 var tickerDirParam = "{switch_ticker.DIRECTION}";
 var slid_vert = false;
 var auto_dir = 'next';
 var h_perso = parseInt({switch_ticker.HEIGHT});

 switch( tickerDirParam )
 {
 case 'top' :
 slid_vert = true;
 break;

 case 'left':
 break;

 case 'bottom':
 slid_vert = true;
 auto_dir = 'prev';
 break;

 case 'right':
 auto_dir = 'prev';
 break;

 default:
 slid_vert = true;
 }

 $(document).ready(function() {
 var w_cont = $('#fa_ticker_container').width();

 if (w_cont > 0)
 {
 $('#fa_ticker_container').width(w_cont);

 /* Affichage de la liste */
 $('#fa_ticker_content').css('display','block');

 /* Calcul des dimensions du conteneur et des elements */
 var width_max = $('ul#fa_ticker_content').width();
 var width_item = Math.floor(width_max / {switch_ticker.SIZE});
 var height_max = h_perso;

 /* Calcul de la hauteur maximale du conteneur en fonction des elements et de la hauteur personnalisee dans l'admin */
 $('ul#fa_ticker_content li').each( function () {
 if ($(this).height() > height_max)
 {
 height_max = $(this).height();
 }
 } );

 /* Redimensionnement des elements et des images trop larges */
 $('ul#fa_ticker_content li').width(width_item).height(height_max).find('img').each(function () {
 if ($(this).width() > width_item)
 {
 var ratio = $(this).width() / width_item;
 var new_height = Math.round($(this).height() / ratio);
 $(this).height(new_height).width(width_item);
 }
 });

 /* Redimensionnement et centrage du conteneur en mode vertical */
 if (slid_vert)
 {
 $('ul#fa_ticker_content').width(width_item).height(height_max).css('marginLeft','auto').css('marginRight','auto');
 }

 /* Initialisation du caroussel */
 $('#fa_ticker_content').jcarousel({
 vertical: slid_vert,
 wrap: 'circular',
 auto: {switch_ticker.STOP_TIME},
 auto_direction: auto_dir,
 scroll: 1,
 size: {switch_ticker.SIZE},
 height_max: height_max,
 animation: {switch_ticker.SPEED}
 });
 }
 else
 {
 $('ul#fa_ticker_content li:not(:first)').css('display','none');
 $('ul#fa_ticker_content li:first').css('list-style','none').css('text-align','center');
 }
 });
 //]]>
 </script>
 <!-- END switch_ticker_new -->

 <script type="text/javascript">//<![CDATA[
 $(document).ready(function(){
 <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
 pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
 if(pm != null) { pm.focus(); }
 <!-- END switch_enable_pm_popup -->
 <!-- BEGIN switch_report_popup -->
 report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
 if(report != null) { report.focus(); }
 <!-- END switch_report_popup -->
 <!-- BEGIN switch_ticker -->
 ticker_start({switch_ticker.HEIGHT}, {switch_ticker.SPACING}, {switch_ticker.SPEED}, '{switch_ticker.DIRECTION}', {switch_ticker.STOP_TIME});
 <!-- END switch_ticker -->
 });

 <!-- BEGIN switch_login_popup -->
 var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = true, logInBackgroundClass = false;
 <!-- END switch_login_popup -->

 <!-- BEGIN switch_login_popup -->
 $(document).ready( function() {
 $(window).resize(function() {
 var windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
 var popupWidth = $("#login_popup").width();
 var mypopup = $("#login_popup");

 $("#login_popup").css({
 "left": windowWidth/2 - popupWidth/2
 });
 });
 });
 <!-- END switch_login_popup -->
 //]]>
 </script>
 {GREETING_POPUP}
 <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
 <style>
 .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item {
 text-align:center;
 width: 10px;
 }

 .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-horizontal {
 margin-right: {switch_ticker.SPACING}px;
 }

 .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-vertical {
 margin-bottom: {switch_ticker.SPACING}px;
 }
 </style>
 <!-- END switch_ticker_new -->
 {HOSTING_JS}
 <!-- BEGIN google_analytics_code -->
 <script type="text/javascript">
 //<![CDATA[
 var _gaq = _gaq || [];
 _gaq.push(['_setAccount', '{G_ANALYTICS_ID}']);
 _gaq.push(['_trackPageview']);
 _gaq.push(['_trackPageLoadTime']);

 <!-- BEGIN google_analytics_code_bis -->
 _gaq.push(['b._setAccount', '{G_ANALYTICS_ID_BIS}']);
 _gaq.push(['b._trackPageview']);
 <!-- END google_analytics_code_bis -->

 (function() {
 var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
 ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
 var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
 })();
 //]]>
 </script>
 <!-- END google_analytics_code -->
</head>
<body background="{T_BODY_BACKGROUND}" bgcolor="{T_BODY_BGCOLOR}" text="{T_BODY_TEXT}" link="{T_BODY_LINK}" vlink="{T_BODY_VLINK}">
 <!-- BEGIN hitskin_preview -->
 <div id="hitskin_preview" style="display: block;">
 <h1><img src="http://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_logo.png" alt="" /> Hit<em>skin</em>.com</h1>
 <div class="content">
 <p>
 {hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}
 <br />
 <span>{hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}<a href="http://{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span>
 </p>
 </div>
 </div>
 <!-- END hitskin_preview -->

 <!-- BEGIN switch_login_popup -->
 <div id="login_popup">
 <table class="forumline" width="{LOGIN_POPUP_WIDTH}" height="{LOGIN_POPUP_HEIGHT}" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
 <tr height="25">
 <td class="catLeft">
 <span class="genmed module-title">{SITENAME}</span>
 </td>
 </tr>
 <tr height="{LOGIN_POPUP_MSG_HEIGHT}">
 <td class="row1" align="left" valign="top">
 <div id="login_popup_buttons">
 <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
 <input type="submit" class="mainoption" value="{L_LOGIN}" />
 <input type="button" class="mainoption" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />
 <input id="login_popup_close" type="button" class="button" value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />
 </form>
 </div>
 <span class="genmed">{LOGIN_POPUP_MSG}</span>
 </td>
 </tr>
 </table>
 </div>
 <!-- END switch_login_popup -->

 <a name="top"></a>
 {JAVASCRIPT}

<!-- CSS Stylesheet -->
<style type="text/css" id="vbulletin_css">
/**
* vBulletin 3.8.7 CSS
* Style: 'Calma Style ver 1.0'; Style ID: 2
*/
.tborder
{
 background: #ececec;
 border:1px solid #dedede;
}
.container_12 {margin-right: auto;margin-left: auto;
  width: 980px !important; /* 980px الإفتراضي */
}
</style>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.2-steps.net/v3demo/clientscript/vbulletin_important.css?v=387" />


<!-- / CSS Stylesheet -->
<!--
Author: Emon Vida ( Ahmed Jamal )
Author URI: http://www.emonvida.com
Team URI: http://www.2-steps.net
-->
<link rel="stylesheet" href="http://www.2-steps.net/v3demo/calma-style-2steps/style.css" type="text/css" media="all" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" title="Calma" href="http://www.2-steps.net/v3demo/calma-style-2steps/assist/css/skins/default.css" media="screen" />
<link rel="alternate stylesheet" type="text/css" title="Orange" href="http://www.2-steps.net/v3demo/calma-style-2steps/assist/css/skins/orange.css" media="screen" />
<link rel="alternate stylesheet" type="text/css" title="Yellow" href="http://www.2-steps.net/v3demo/calma-style-2steps/assist/css/skins/yellow.css" media="screen" />
<link rel="alternate stylesheet" type="text/css" title="Blue" href="http://www.2-steps.net/v3demo/calma-style-2steps/assist/css/skins/blue.css" media="screen" />
<link rel="alternate stylesheet" type="text/css" title="Gray" href="http://www.2-steps.net/v3demo/calma-style-2steps/assist/css/skins/gray.css" media="screen" />
<link rel="alternate stylesheet" type="text/css" title="Purple" href="http://www.2-steps.net/v3demo/calma-style-2steps/assist/css/skins/purple.css" media="screen" />
<link rel="alternate stylesheet" type="text/css" title="Green" href="http://www.2-steps.net/v3demo/calma-style-2steps/assist/css/skins/green.css" media="screen" />
<link rel="alternate stylesheet" type="text/css" title="Pink" href="http://www.2-steps.net/v3demo/calma-style-2steps/assist/css/skins/pink.css" media="screen" />
<link rel="alternate stylesheet" type="text/css" title="Deepblue" href="http://www.2-steps.net/v3demo/calma-style-2steps/assist/css/skins/deepblue.css" media="screen" />
<link rel="alternate stylesheet" type="text/css" title="Red" href="http://www.2-steps.net/v3demo/calma-style-2steps/assist/css/skins/red.css" media="screen" />
<link rel="alternate stylesheet" type="text/css" title="Lightgray" href="http://www.2-steps.net/v3demo/calma-style-2steps/assist/css/skins/lightgray.css" media="screen" />
<link rel="alternate stylesheet" type="text/css" title="Boven" href="http://www.2-steps.net/v3demo/calma-style-2steps/assist/css/skins/boven.css" media="screen" />
<link rel="alternate stylesheet" type="text/css" title="Darkgreen" href="http://www.2-steps.net/v3demo/calma-style-2steps/assist/css/skins/darkgreen.css" media="screen" />
<link rel="alternate stylesheet" type="text/css" title="Meety" href="http://www.2-steps.net/v3demo/calma-style-2steps/assist/css/skins/meety.css" media="screen" />
<link rel="alternate stylesheet" type="text/css" title="Brown" href="http://www.2-steps.net/v3demo/calma-style-2steps/assist/css/skins/brown.css" media="screen" />
<link rel="alternate stylesheet" type="text/css" title="Darkblue" href="http://www.2-steps.net/v3demo/calma-style-2steps/assist/css/skins/darkblue.css" media="screen" />
<link rel="alternate stylesheet" type="text/css" title="Tulip" href="http://www.2-steps.net/v3demo/calma-style-2steps/assist/css/skins/tulip.css" media="screen" />
<link rel="alternate stylesheet" type="text/css" title="Tenten" href="http://www.2-steps.net/v3demo/calma-style-2steps/assist/css/skins/tenten.css" media="screen" />
<!--[if IE ]><link rel="stylesheet" href="http://www.2-steps.net/v3demo/calma-style-2steps/assist/css/style-ie.css" type="text/css" media="screen" /><![endif]-->
<!--[if lt IE 9]><script src="http://www.2-steps.net/v3demo/calma-style-2steps/js/html5.js"></script><![endif]-->
<script type="text/javascript" src="http://www.2-steps.net/v3demo/calma-style-2steps/js/jquery-1.8.3.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://www.2-steps.net/v3demo/calma-style-2steps/js/jqueryslidemenu.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://www.2-steps.net/v3demo/calma-style-2steps/js/jquery.scripts.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://www.2-steps.net/v3demo/calma-style-2steps/js/evida.script.js"></script>

<body>
<div id="header" class="margin_0_0 default">
 <div class="header_a container_12">

  <div class="login_forum">
   <div class="login-box">


      <div class="signin">
       <div class="signin_form">
        <div class="active-links">
         <div id="session"><div class="fullimg av"></div><a class="signin-link" href="#"><strong>تسجيل الدخول</strong> <em>هل لديك حساب؟</em></a></div>
          <div id="signin-dropdown">
           <div class="signin-dropdown">
            <form action="login.forum?redirect=/" method="post">
 <input type="text" class="txtinput user-icon" name="username" accesskey="u" tabindex="101" value="اسم العضو" onBlur="if(this.value == '')this.value = 'اسم العضو'" onFocus="if(this.value == 'اسم العضو')this.value=''" />

 <input type="password" class="txtinput pass-icon" name="password" tabindex="102" value="xxxxxxxxxx" onBlur="if(this.value == '')this.value = 'xxxxxxxxxx'" onFocus="if(this.value == 'xxxxxxxxxx')this.value=''" />
 <input type="submit" name="login" class="buttonsub" value="الدخول" tabindex="104" accesskey="s" />
     <div class="checkbox"><label for="cb_cookieuser_navbar"><input type="checkbox" name="cookieuser" value="1" tabindex="103" id="cb_cookieuser_navbar" accesskey="c" />تذكرني</label></div>
    <input type="hidden" name="s" value="" />
    <input type="hidden" name="securitytoken" value="guest" />
    <input type="hidden" name="do" value="login" />
    <input type="hidden" name="vb_login_md5password" />
    <input type="hidden" name="vb_login_md5password_utf" />
    </form>
            <div class="newaccount">
             <span><a href="">نسيت كلمة المرور؟</a></span>
             <br class="clear" />
             <span><a href="/register">إنشاء حساب جديد</a></span>
            </div>

         </div>
        </div><!--//#signin-dropdown-->
       </div>
      </div>
     </div>


  </div>
 </div><!--//login_forum-->
  <form action="search.php?do=process" method="post" class="search_header">
    <input type="hidden" name="do" value="process" />
    <input type="hidden" name="quicksearch" value="1" />
    <input type="hidden" name="childforums" value="1" />
    <input type="hidden" name="exactname" value="1" />
    <input type="hidden" name="s" value="" />
    <input type="hidden" name="securitytoken" value="guest" />
    <input type="text" name="search_keywords" class="search_input" name="query" value="البحث..."  onBlur="if(this.value == '')this.value = 'البحث...'" onFocus="if(this.value == 'البحث...')this.value=''" size="18" />
    <input type="submit" class="search_button" value=""/>
   </form>
 </div>
</div><!--//#Header-->
 <div class="clear"></div>
 <div class="header_b margin_0_10 container_12">
     <div id="myslidemenu" class="jqueryslidemenu">
       <ul id="top-menu" class="nav superfish clearfix">
         <li><a href="/">قائمة منسدلة</a>
           <ul>
            <li><a href="#">رابط رقم 1</a></li>
            <li><a href="#">رابط رقم 1</a></li>
            <li><a href="#">رابط رقم 1</a></li>
            <li class="level3"><a href="#">قائمة منسدلة 2</a>
             <ul>
              <li><a href="#">رابط رقم 1</a></li>
              <li><a href="#">رابط رقم 2</a></li>
              <li><a href="#">رابط رقم 3</a></li>
             </ul>
            </li>
           </ul>
          </li>
         <li><a href="/album" >ألبوم الصور</a></li>
         <li><a href="/groups" >المجموعات</a></li>
         <li><a href="/" class="acti">المنتدى</a></li>
       </ul>
     </div>

 </div>

 <div class="header_c container_12">
  <div class="logo left"><a href="index.php"><img src="http://www.2-steps.net/v3demo/calma-style-2steps/images/logo.png" class="preview-fade" alt="2Steps Demo" /></a></div>
  <div class="ads_468 right"><a href="#"><img src="http://www.2-steps.net/v3demo/calma-style-2steps/images/ads468x60.jpg" class="preview-fade" alt="" /></a></div>
 </div>

<div class="grid_12">
<div class="wrapper">
 <div class="ev-topbar">
  <span id="close" class="ev-back">العودة</span>
  <h3 id="name"></h3><h2><span class="fullimg ev-highlights"></span>تحت الأضواء</h2>
  <div class="clear"></div>
</div>
<ul id="tp-grid" class="tp-grid">
 <!-- مربع رقم 4 -->
  <li data-pile="أعمال فريق توستيبس"><a href="#"><span class="tp-info"><span>عنوان الإعلان الجميل</span></span><img src="http://www.2-steps.net/v3demo/calma-style-2steps/ev/1.jpg" alt="" /></a></li>
  <li data-pile="أعمال فريق توستيبس"><a href="#"><span class="tp-info"><span>عنوان الإعلان الجميل</span></span><img src="http://www.2-steps.net/v3demo/calma-style-2steps/ev/2.jpg" alt=""  /></a></li>
  <li data-pile="أعمال فريق توستيبس"><a href="#"><span class="tp-info"><span>عنوان الإعلان الجميل</span></span><img src="http://www.2-steps.net/v3demo/calma-style-2steps/ev/5.jpg" alt="" /></a></li>
  <li data-pile="أعمال فريق توستيبس"><a href="#"><span class="tp-info"><span>عنوان الإعلان الجميل</span></span><img src="http://www.2-steps.net/v3demo/calma-style-2steps/ev/3.jpg" alt="" /></a></li>
 <!-- مربع رقم 3 -->
  <li data-pile="المانغا المترجمة"><a href="#"><span class="tp-info"><span>عنوان الإعلان الجميل</span></span><img src="http://www.2-steps.net/v3demo/calma-style-2steps/ev/4.jpg" alt="" /></a></li>
  <li data-pile="المانغا المترجمة"><a href="#"><span class="tp-info"><span>عنوان الإعلان الجميل</span></span><img src="http://www.2-steps.net/v3demo/calma-style-2steps/ev/9.jpg" alt="" /></a></li>
  <li data-pile="المانغا المترجمة"><a href="#"><span class="tp-info"><span>عنوان الإعلان الجميل</span></span><img src="http://www.2-steps.net/v3demo/calma-style-2steps/ev/5.jpg" alt="" /></a></li>
  <li data-pile="المانغا المترجمة"><a href="#"><span class="tp-info"><span>عنوان الإعلان الجميل</span></span><img src="http://www.2-steps.net/v3demo/calma-style-2steps/ev/6.jpg" alt="" /></a></li>
  <li data-pile="المانغا المترجمة"><a href="#"><span class="tp-info"><span>عنوان الإعلان الجميل</span></span><img src="http://www.2-steps.net/v3demo/calma-style-2steps/ev/8.jpg" alt="" /></a></li>
  <li data-pile="المانغا المترجمة"><a href="#"><span class="tp-info"><span>عنوان الإعلان الجميل</span></span><img src="http://www.2-steps.net/v3demo/calma-style-2steps/ev/9.jpg" alt="" /></a></li>
 <!-- مربع رقم 2 -->
  <li data-pile="ألعاب مميزة"><a href="#"><span class="tp-info"><span>عنوان الإعلان الجميل</span></span><img src="http://www.2-steps.net/v3demo/calma-style-2steps/ev/7.jpg" alt="" /></a></li>
  <li data-pile="ألعاب مميزة"><a href="#"><span class="tp-info"><span>عنوان الإعلان الجميل</span></span><img src="http://www.2-steps.net/v3demo/calma-style-2steps/ev/12.jpg" alt=""  /></a></li>
  <li data-pile="ألعاب مميزة"><a href="#"><span class="tp-info"><span>عنوان الإعلان الجميل</span></span><img src="http://www.2-steps.net/v3demo/calma-style-2steps/ev/8.jpg" alt="" /></a></li>
  <li data-pile="ألعاب مميزة"><a href="#"><span class="tp-info"><span>عنوان الإعلان الجميل</span></span><img src="http://www.2-steps.net/v3demo/calma-style-2steps/ev/9.jpg" alt="" /></a></li>
 <!-- مربع رقم 1 -->
  <li data-pile="أفضل الفيديوهات"><a href="#"><span class="tp-info"><span>عنوان الإعلان الجميل</span></span><img src="http://www.2-steps.net/v3demo/calma-style-2steps/ev/10.jpg" alt="" /></a></li>
  <li data-pile="أفضل الفيديوهات"><a href="#"><span class="tp-info"><span>عنوان الإعلان الجميل</span></span><img src="http://www.2-steps.net/v3demo/calma-style-2steps/ev/11.jpg" alt="" /></a></li>
  <li data-pile="أفضل الفيديوهات"><a href="#"><span class="tp-info"><span>حلقة Hunter X Hunter - 68 مترجمة</span></span><img src="http://www.2-steps.net/v3demo/calma-style-2steps/ev/6.jpg" alt="" /></a></li>
  <li data-pile="أفضل الفيديوهات"><a href="#"><span class="tp-info"><span>عنوان الإعلان الجميل</span></span><img src="http://www.2-steps.net/v3demo/calma-style-2steps/ev/12.jpg" alt="" /></a></li>
</ul>
</div>
</div><!--//ENDSLIDER-->
<div class="fourms_content container_12">
 <div class="padding_5">

<!-- content table -->
<!-- open content container -->

<div align="center">
 <div class="page" style="width:100%; text-align:right">
 <div style="padding:0px 0px 0px 0px" align="right">

<div class="genborder">
 <div class="genbox">

<div class="navbar" style="font-size:10px"><a href="index.php" accesskey="1"><img class="inlineimg" src="http://www.2-steps.net/v3demo/calma-style-2steps/images/misc/navbits_start.gif" alt="" border="0" /></a>&nbsp;2Steps Demo</div>

           </div></div>
<br />

  <br />

<!-- NAVBAR POPUP MENUS -->


 <!-- community link menu -->
 <div class="vbmenu_popup" id="community_menu" style="display:none;margin-top:3px" align="right">
 <table cellpadding="4" cellspacing="1" border="0">
 <tr><td class="thead">روابط المنتدى</td></tr>

 <tr><td class="vbmenu_option"><a href="memberlist.php">قائمة الأعضاء</a></td></tr>


 </table>
 </div>
 <!-- / community link menu --> <!-- header quick search form -->
 <div class="vbmenu_popup" id="navbar_search_menu" style="display:none;margin-top:3px" align="right">
 <table cellpadding="4" cellspacing="1" border="0">
 <tr>
 <td class="thead">البحث في المنتدى</td>
 </tr>
 <tr>
 <td class="vbmenu_option" title="nohilite">
 <form action="search.php?do=process" method="post">

 <input type="hidden" name="do" value="process" />
 <input type="hidden" name="quicksearch" value="1" />
 <input type="hidden" name="childforums" value="1" />
 <input type="hidden" name="exactname" value="1" />
 <input type="hidden" name="s" value="" />
 <input type="hidden" name="securitytoken" value="guest" />
 <div><input type="text" class="bginput" name="query" size="25" tabindex="1001" /><input type="submit" class="button" value="إذهب" tabindex="1004" /></div>
 <div style="margin-top:6px">
 <label for="rb_nb_sp0"><input type="radio" name="showposts" value="0" id="rb_nb_sp0" tabindex="1002" checked="checked" />عرض المواضيع</label>
 &nbsp;
 <label for="rb_nb_sp1"><input type="radio" name="showposts" value="1" id="rb_nb_sp1" tabindex="1003" />عرض المشاركات</label>
 </div>
 </form>
 </td>
 </tr>

 <tr>
 <td class="vbmenu_option"><a href="tags.php" rel="nofollow">بحث بالكلمة الدلالية </a></td>
 </tr>

 <tr>
 <td class="vbmenu_option"><a href="search.php" accesskey="4" rel="nofollow">البحث المتقدم</a></td>
 </tr>

 </table>
 </div>
 <!-- / header quick search form -->


<!-- guest welcome message -->
<div class="genborder">
 <div class="genbox rounded">
    <strong class="right">أهلا وسهلا بك فى ملتقى زيرو.</strong><p class="right">يشرفنا أن تقوم <a href="/register">بالتسجيل بالضغط هنا</a> إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.</p>
    <div class="clear"></div>
 </div>
</div>
<!-- / guest welcome message -->
<br />
 <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="{MENU_POSITION}">
 <tr>
 <td align="{MENU_POSITION}"{MENU_NOWRAP}>{GENERATED_NAV_BAR}</td>
 </tr>
 </table>

 <div style="clear: both;"></div>

 <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
 <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
 <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
 <tr>
 <td align="left" class="row1">
 <div id="fa_ticker_container">
 <ul id="fa_ticker_content" class="jcarousel-skin-tango" style="display:none;">
 <!-- BEGIN ticker_row -->
 <li>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</li>
 <!-- END ticker_row -->
 </ul>
 </div>
 </td>
 </tr>
 </table>
 </div>
 <!-- END switch_ticker_new -->

 <!-- BEGIN switch_ticker -->
 <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
 <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
 <tr>
 <td align="left" class="row1">
 <div id="fa_ticker_container">
 <div id="fa_ticker" style="height:{switch_ticker.HEIGHT}px;">
 <div class="fa_ticker_content">
 <!-- BEGIN ticker_row -->
 <div>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div>
 <!-- END ticker_row -->
 </div>
 </div>
 </div>
 </td>
 </tr>
 </table>
 </div>
 <!-- END switch_ticker -->

 <div id="page-body">
 <div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
 <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" class="three-col">
 <tbody>
 <tr>
 <td valign="top" width="100%">
                              <div id="center">
 <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
 {giefmod_index1.MODVAR}
 <!-- BEGIN saut -->
 <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
 <!-- END saut -->
 <!-- END giefmod_index1 -->
 </div>
 </td>
                                                          </tr>
                                                                  <tr>
 <td valign="top" width="100%">
<!-- BEGIN html_validation -->
 </td>
 </tr>
 </tbody>
 </table>
 </div>
 </div>
 
</body>
</html>
<!-- END html_validation -->

بمعنى لما بدخل المنتدى بالتسجيل يبقى وضع الدخو للزوار كما هو ارجو مسعدتى للدرورة

shvr hgrg,f
 
 

عدد المساهمات : 297
معدل النشاط : 4435
السُمعة : 1

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: اريد تعديل على هذا القالب

مُساهمة من طرف EL MagHriBi في الجمعة 28 نوفمبر 2014 - 1:38

تم التعديل تفضل
الكود:
    <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
    <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" {NAMESPACE_FB_LIKE} {NAMESPACE_FB} {NAMESPACE_BBCODE}>
    <head>
    <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING}" />
    <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
    <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
    <!-- BEGIN switch_compat_meta -->
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE={switch_compat_meta.VERSION}" />
    <!-- END switch_compat_meta -->
    <!-- BEGIN switch_canonical_url -->
    <link rel="canonical" href="{switch_canonical_url.CANONICAL_URL}" />
    <!-- END switch_canonical_url -->
    {META_FAVICO}
    {META}
    {META_FB_LIKE}
    <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
    {T_HEAD_STYLESHEET}
    {CSS}
    <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
    <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
    <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
    <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>

    <!-- BEGIN switch_fb_login -->
    <script src="http://connect.facebook.net/{switch_fb_login.FB_LOCAL}/all.js" type="text/javascript"></script>
    <script src="{switch_fb_login.JS_FB_LOGIN}" type="text/javascript"></script>
    <!-- END switch_fb_login -->

    <!-- BEGIN switch_ticker -->
    <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
    <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
    <!-- END switch_ticker -->

    <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
    <script src="{JS_DIR}jquery/jcarousel/jquery.jcarousel.js" type="text/javascript"></script>
    <script type="text/javascript">//<![CDATA[
    /* Definir le sens de direction en fonction du panneau admin */
    var tickerDirParam = "{switch_ticker.DIRECTION}";
    var slid_vert = false;
    var auto_dir = 'next';
    var h_perso = parseInt({switch_ticker.HEIGHT});

    switch( tickerDirParam )
    {
    case 'top' :
    slid_vert = true;
    break;

    case 'left':
    break;

    case 'bottom':
    slid_vert = true;
    auto_dir = 'prev';
    break;

    case 'right':
    auto_dir = 'prev';
    break;

    default:
    slid_vert = true;
    }

    $(document).ready(function() {
    var w_cont = $('#fa_ticker_container').width();

    if (w_cont > 0)
    {
    $('#fa_ticker_container').width(w_cont);

    /* Affichage de la liste */
    $('#fa_ticker_content').css('display','block');

    /* Calcul des dimensions du conteneur et des elements */
    var width_max = $('ul#fa_ticker_content').width();
    var width_item = Math.floor(width_max / {switch_ticker.SIZE});
    var height_max = h_perso;

    /* Calcul de la hauteur maximale du conteneur en fonction des elements et de la hauteur personnalisee dans l'admin */
    $('ul#fa_ticker_content li').each( function () {
    if ($(this).height() > height_max)
    {
    height_max = $(this).height();
    }
    } );

    /* Redimensionnement des elements et des images trop larges */
    $('ul#fa_ticker_content li').width(width_item).height(height_max).find('img').each(function () {
    if ($(this).width() > width_item)
    {
    var ratio = $(this).width() / width_item;
    var new_height = Math.round($(this).height() / ratio);
    $(this).height(new_height).width(width_item);
    }
    });

    /* Redimensionnement et centrage du conteneur en mode vertical */
    if (slid_vert)
    {
    $('ul#fa_ticker_content').width(width_item).height(height_max).css('marginLeft','auto').css('marginRight','auto');
    }

    /* Initialisation du caroussel */
    $('#fa_ticker_content').jcarousel({
    vertical: slid_vert,
    wrap: 'circular',
    auto: {switch_ticker.STOP_TIME},
    auto_direction: auto_dir,
    scroll: 1,
    size: {switch_ticker.SIZE},
    height_max: height_max,
    animation: {switch_ticker.SPEED}
    });
    }
    else
    {
    $('ul#fa_ticker_content li:not(:first)').css('display','none');
    $('ul#fa_ticker_content li:first').css('list-style','none').css('text-align','center');
    }
    });
    //]]>
    </script>
    <!-- END switch_ticker_new -->

    <script type="text/javascript">//<![CDATA[
    $(document).ready(function(){
    <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
    pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
    if(pm != null) { pm.focus(); }
    <!-- END switch_enable_pm_popup -->
    <!-- BEGIN switch_report_popup -->
    report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
    if(report != null) { report.focus(); }
    <!-- END switch_report_popup -->
    <!-- BEGIN switch_ticker -->
    ticker_start({switch_ticker.HEIGHT}, {switch_ticker.SPACING}, {switch_ticker.SPEED}, '{switch_ticker.DIRECTION}', {switch_ticker.STOP_TIME});
    <!-- END switch_ticker -->
    });

    <!-- BEGIN switch_login_popup -->
    var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = true, logInBackgroundClass = false;
    <!-- END switch_login_popup -->

    <!-- BEGIN switch_login_popup -->
    $(document).ready( function() {
    $(window).resize(function() {
    var windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
    var popupWidth = $("#login_popup").width();
    var mypopup = $("#login_popup");

    $("#login_popup").css({
    "left": windowWidth/2 - popupWidth/2
    });
    });
    });
    <!-- END switch_login_popup -->
    //]]>
    </script>
    {GREETING_POPUP}
    <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
    <style>
    .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item {
    text-align:center;
    width: 10px;
    }

    .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-horizontal {
    margin-right: {switch_ticker.SPACING}px;
    }

    .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-vertical {
    margin-bottom: {switch_ticker.SPACING}px;
    }
    </style>
    <!-- END switch_ticker_new -->
    {HOSTING_JS}
    <!-- BEGIN google_analytics_code -->
    <script type="text/javascript">
    //<![CDATA[
    var _gaq = _gaq || [];
    _gaq.push(['_setAccount', '{G_ANALYTICS_ID}']);
    _gaq.push(['_trackPageview']);
    _gaq.push(['_trackPageLoadTime']);

    <!-- BEGIN google_analytics_code_bis -->
    _gaq.push(['b._setAccount', '{G_ANALYTICS_ID_BIS}']);
    _gaq.push(['b._trackPageview']);
    <!-- END google_analytics_code_bis -->

    (function() {
    var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
    ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
    })();
    //]]>
    </script>
    <!-- END google_analytics_code -->
    </head>
    <body background="{T_BODY_BACKGROUND}" bgcolor="{T_BODY_BGCOLOR}" text="{T_BODY_TEXT}" link="{T_BODY_LINK}" vlink="{T_BODY_VLINK}">
    <!-- BEGIN hitskin_preview -->
    <div id="hitskin_preview" style="display: block;">
    <h1><img src="http://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_logo.png" alt="" /> Hit<em>skin</em>.com</h1>
    <div class="content">
    <p>
    {hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}
    <br />
    <span>{hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}<a href="http://{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span>
    </p>
    </div>
    </div>
    <!-- END hitskin_preview -->

    <!-- BEGIN switch_login_popup -->
    <div id="login_popup">
    <table class="forumline" width="{LOGIN_POPUP_WIDTH}" height="{LOGIN_POPUP_HEIGHT}" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
    <tr height="25">
    <td class="catLeft">
    <span class="genmed module-title">{SITENAME}</span>
    </td>
    </tr>
    <tr height="{LOGIN_POPUP_MSG_HEIGHT}">
    <td class="row1" align="left" valign="top">
    <div id="login_popup_buttons">
    <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
    <input type="submit" class="mainoption" value="{L_LOGIN}" />
    <input type="button" class="mainoption" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />
    <input id="login_popup_close" type="button" class="button" value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />
    </form>
    </div>
    <span class="genmed">{LOGIN_POPUP_MSG}</span>
    </td>
    </tr>
    </table>
    </div>
    <!-- END switch_login_popup -->

    <a name="top"></a>
    {JAVASCRIPT}

    <!-- CSS Stylesheet -->
    <style type="text/css" id="vbulletin_css">
    /**
    * vBulletin 3.8.7 CSS
    * Style: 'Calma Style ver 1.0'; Style ID: 2
    */
    .tborder
    {
    background: #ececec;
    border:1px solid #dedede;
    }
    .container_12 {margin-right: auto;margin-left: auto;
      width: 980px !important; /* 980px الإفتراضي */
    }
    </style>
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.2-steps.net/v3demo/clientscript/vbulletin_important.css?v=387" />


    <!-- / CSS Stylesheet -->
    <!--
    Author: Emon Vida ( Ahmed Jamal )
    Author URI: http://www.emonvida.com
    Team URI: http://www.2-steps.net
    -->
    <link rel="stylesheet" href="http://www.2-steps.net/v3demo/calma-style-2steps/style.css" type="text/css" media="all" />
    <link rel="stylesheet" type="text/css" title="Calma" href="http://www.2-steps.net/v3demo/calma-style-2steps/assist/css/skins/default.css" media="screen" />
    <link rel="alternate stylesheet" type="text/css" title="Orange" href="http://www.2-steps.net/v3demo/calma-style-2steps/assist/css/skins/orange.css" media="screen" />
    <link rel="alternate stylesheet" type="text/css" title="Yellow" href="http://www.2-steps.net/v3demo/calma-style-2steps/assist/css/skins/yellow.css" media="screen" />
    <link rel="alternate stylesheet" type="text/css" title="Blue" href="http://www.2-steps.net/v3demo/calma-style-2steps/assist/css/skins/blue.css" media="screen" />
    <link rel="alternate stylesheet" type="text/css" title="Gray" href="http://www.2-steps.net/v3demo/calma-style-2steps/assist/css/skins/gray.css" media="screen" />
    <link rel="alternate stylesheet" type="text/css" title="Purple" href="http://www.2-steps.net/v3demo/calma-style-2steps/assist/css/skins/purple.css" media="screen" />
    <link rel="alternate stylesheet" type="text/css" title="Green" href="http://www.2-steps.net/v3demo/calma-style-2steps/assist/css/skins/green.css" media="screen" />
    <link rel="alternate stylesheet" type="text/css" title="Pink" href="http://www.2-steps.net/v3demo/calma-style-2steps/assist/css/skins/pink.css" media="screen" />
    <link rel="alternate stylesheet" type="text/css" title="Deepblue" href="http://www.2-steps.net/v3demo/calma-style-2steps/assist/css/skins/deepblue.css" media="screen" />
    <link rel="alternate stylesheet" type="text/css" title="Red" href="http://www.2-steps.net/v3demo/calma-style-2steps/assist/css/skins/red.css" media="screen" />
    <link rel="alternate stylesheet" type="text/css" title="Lightgray" href="http://www.2-steps.net/v3demo/calma-style-2steps/assist/css/skins/lightgray.css" media="screen" />
    <link rel="alternate stylesheet" type="text/css" title="Boven" href="http://www.2-steps.net/v3demo/calma-style-2steps/assist/css/skins/boven.css" media="screen" />
    <link rel="alternate stylesheet" type="text/css" title="Darkgreen" href="http://www.2-steps.net/v3demo/calma-style-2steps/assist/css/skins/darkgreen.css" media="screen" />
    <link rel="alternate stylesheet" type="text/css" title="Meety" href="http://www.2-steps.net/v3demo/calma-style-2steps/assist/css/skins/meety.css" media="screen" />
    <link rel="alternate stylesheet" type="text/css" title="Brown" href="http://www.2-steps.net/v3demo/calma-style-2steps/assist/css/skins/brown.css" media="screen" />
    <link rel="alternate stylesheet" type="text/css" title="Darkblue" href="http://www.2-steps.net/v3demo/calma-style-2steps/assist/css/skins/darkblue.css" media="screen" />
    <link rel="alternate stylesheet" type="text/css" title="Tulip" href="http://www.2-steps.net/v3demo/calma-style-2steps/assist/css/skins/tulip.css" media="screen" />
    <link rel="alternate stylesheet" type="text/css" title="Tenten" href="http://www.2-steps.net/v3demo/calma-style-2steps/assist/css/skins/tenten.css" media="screen" />
    <!--[if IE ]><link rel="stylesheet" href="http://www.2-steps.net/v3demo/calma-style-2steps/assist/css/style-ie.css" type="text/css" media="screen" /><![endif]-->
    <!--[if lt IE 9]><script src="http://www.2-steps.net/v3demo/calma-style-2steps/js/html5.js"></script><![endif]-->
    <script type="text/javascript" src="http://www.2-steps.net/v3demo/calma-style-2steps/js/jquery-1.8.3.min.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="http://www.2-steps.net/v3demo/calma-style-2steps/js/jqueryslidemenu.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="http://www.2-steps.net/v3demo/calma-style-2steps/js/jquery.scripts.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="http://www.2-steps.net/v3demo/calma-style-2steps/js/evida.script.js"></script>

    <body>
    <div id="heahttp://ibda3araby.forumaroc.net/admin/index.forum?mode=main&part=themes&sub=templates&tid=13fb76f0f0b520ff49abd7ab780a69d0der" class="margin_0_0 default">
    <div class="header_a container_12">

      <div class="login_forum">
      <div class="login-box">
   <!-- BEGIN switch_login_popup -->


          <div class="signin">
          <div class="signin_form">
            <div class="active-links">
            <div id="session"><div class="fullimg av"></div><a class="signin-link" href="#"><strong>تسجيل الدخول</strong> <em>هل لديك حساب؟</em></a></div>
              <div id="signin-dropdown">
              <div class="signin-dropdown">
                <form action="login.forum?redirect=/" method="post">
    <input type="text" class="txtinput user-icon" name="username" accesskey="u" tabindex="101" value="اسم العضو" onBlur="if(this.value == '')this.value = 'اسم العضو'" onFocus="if(this.value == 'اسم العضو')this.value=''" />

    <input type="password" class="txtinput pass-icon" name="password" tabindex="102" value="xxxxxxxxxx" onBlur="if(this.value == '')this.value = 'xxxxxxxxxx'" onFocus="if(this.value == 'xxxxxxxxxx')this.value=''" />
    <input type="submit" name="login" class="buttonsub" value="الدخول" tabindex="104" accesskey="s" />
        <div class="checkbox"><label for="cb_cookieuser_navbar"><input type="checkbox" name="cookieuser" value="1" tabindex="103" id="cb_cookieuser_navbar" accesskey="c" />تذكرني</label></div>
        <input type="hidden" name="s" value="" />
        <input type="hidden" name="securitytoken" value="guest" />
        <input type="hidden" name="do" value="login" />
        <input type="hidden" name="vb_login_md5password" />
        <input type="hidden" name="vb_login_md5password_utf" />
        </form>
                <div class="newaccount">
                <span><a href="">نسيت كلمة المرور؟</a></span>
                <br class="clear" />
                <span><a href="/register">إنشاء حساب جديد</a></span>
                </div>

            </div>
            </div>   
          </div>
          </div>
        </div>


      </div>
    </div><!-- END switch_login_popup -->

      <form action="search.php?do=process" method="post" class="search_header">
        <input type="hidden" name="do" value="process" />
        <input type="hidden" name="quicksearch" value="1" />
        <input type="hidden" name="childforums" value="1" />
        <input type="hidden" name="exactname" value="1" />
        <input type="hidden" name="s" value="" />
        <input type="hidden" name="securitytoken" value="guest" />
        <input type="text" name="search_keywords" class="search_input" name="query" value="البحث..."  onBlur="if(this.value == '')this.value = 'البحث...'" onFocus="if(this.value == 'البحث...')this.value=''" size="18" />
        <input type="submit" class="search_button" value=""/>
      </form>
    </div>
    </div><!--//#Header-->
    <div class="clear"></div>
    <div class="header_b margin_0_10 container_12">
        <div id="myslidemenu" class="jqueryslidemenu">
          <ul id="top-menu" class="nav superfish clearfix">
            <li><a href="/">قائمة منسدلة</a>
              <ul>
                <li><a href="#">رابط رقم 1</a></li>
                <li><a href="#">رابط رقم 1</a></li>
                <li><a href="#">رابط رقم 1</a></li>
                <li class="level3"><a href="#">قائمة منسدلة 2</a>
                <ul>
                  <li><a href="#">رابط رقم 1</a></li>
                  <li><a href="#">رابط رقم 2</a></li>
                  <li><a href="#">رابط رقم 3</a></li>
                </ul>
                </li>
              </ul>
              </li>
            <li><a href="/album" >ألبوم الصور</a></li>
            <li><a href="/groups" >المجموعات</a></li>
            <li><a href="/" class="acti">المنتدى</a></li>
          </ul>
        </div>

    </div>

    <div class="header_c container_12">
      <div class="logo left"><a href="index.php"><img src="http://www.2-steps.net/v3demo/calma-style-2steps/images/logo.png" class="preview-fade" alt="2Steps Demo" /></a></div>
      <div class="ads_468 right"><a href="#"><img src="http://www.2-steps.net/v3demo/calma-style-2steps/images/ads468x60.jpg" class="preview-fade" alt="" /></a></div>
    </div>

    <div class="grid_12">
    <div class="wrapper">
    <div class="ev-topbar">
      <span id="close" class="ev-back">العودة</span>
      <h3 id="name"></h3><h2><span class="fullimg ev-highlights"></span>تحت الأضواء</h2>
      <div class="clear"></div>
    </div>
    <ul id="tp-grid" class="tp-grid">
    <!-- مربع رقم 4 -->
      <li data-pile="أعمال فريق توستيبس"><a href="#"><span class="tp-info"><span>عنوان الإعلان الجميل</span></span><img src="http://www.2-steps.net/v3demo/calma-style-2steps/ev/1.jpg" alt="" /></a></li>
      <li data-pile="أعمال فريق توستيبس"><a href="#"><span class="tp-info"><span>عنوان الإعلان الجميل</span></span><img src="http://www.2-steps.net/v3demo/calma-style-2steps/ev/2.jpg" alt=""  /></a></li>
      <li data-pile="أعمال فريق توستيبس"><a href="#"><span class="tp-info"><span>عنوان الإعلان الجميل</span></span><img src="http://www.2-steps.net/v3demo/calma-style-2steps/ev/5.jpg" alt="" /></a></li>
      <li data-pile="أعمال فريق توستيبس"><a href="#"><span class="tp-info"><span>عنوان الإعلان الجميل</span></span><img src="http://www.2-steps.net/v3demo/calma-style-2steps/ev/3.jpg" alt="" /></a></li>
    <!-- مربع رقم 3 -->
      <li data-pile="المانغا المترجمة"><a href="#"><span class="tp-info"><span>عنوان الإعلان الجميل</span></span><img src="http://www.2-steps.net/v3demo/calma-style-2steps/ev/4.jpg" alt="" /></a></li>
      <li data-pile="المانغا المترجمة"><a href="#"><span class="tp-info"><span>عنوان الإعلان الجميل</span></span><img src="http://www.2-steps.net/v3demo/calma-style-2steps/ev/9.jpg" alt="" /></a></li>
      <li data-pile="المانغا المترجمة"><a href="#"><span class="tp-info"><span>عنوان الإعلان الجميل</span></span><img src="http://www.2-steps.net/v3demo/calma-style-2steps/ev/5.jpg" alt="" /></a></li>
      <li data-pile="المانغا المترجمة"><a href="#"><span class="tp-info"><span>عنوان الإعلان الجميل</span></span><img src="http://www.2-steps.net/v3demo/calma-style-2steps/ev/6.jpg" alt="" /></a></li>
      <li data-pile="المانغا المترجمة"><a href="#"><span class="tp-info"><span>عنوان الإعلان الجميل</span></span><img src="http://www.2-steps.net/v3demo/calma-style-2steps/ev/8.jpg" alt="" /></a></li>
      <li data-pile="المانغا المترجمة"><a href="#"><span class="tp-info"><span>عنوان الإعلان الجميل</span></span><img src="http://www.2-steps.net/v3demo/calma-style-2steps/ev/9.jpg" alt="" /></a></li>
    <!-- مربع رقم 2 -->
      <li data-pile="ألعاب مميزة"><a href="#"><span class="tp-info"><span>عنوان الإعلان الجميل</span></span><img src="http://www.2-steps.net/v3demo/calma-style-2steps/ev/7.jpg" alt="" /></a></li>
      <li data-pile="ألعاب مميزة"><a href="#"><span class="tp-info"><span>عنوان الإعلان الجميل</span></span><img src="http://www.2-steps.net/v3demo/calma-style-2steps/ev/12.jpg" alt=""  /></a></li>
      <li data-pile="ألعاب مميزة"><a href="#"><span class="tp-info"><span>عنوان الإعلان الجميل</span></span><img src="http://www.2-steps.net/v3demo/calma-style-2steps/ev/8.jpg" alt="" /></a></li>
      <li data-pile="ألعاب مميزة"><a href="#"><span class="tp-info"><span>عنوان الإعلان الجميل</span></span><img src="http://www.2-steps.net/v3demo/calma-style-2steps/ev/9.jpg" alt="" /></a></li>
    <!-- مربع رقم 1 -->
      <li data-pile="أفضل الفيديوهات"><a href="#"><span class="tp-info"><span>عنوان الإعلان الجميل</span></span><img src="http://www.2-steps.net/v3demo/calma-style-2steps/ev/10.jpg" alt="" /></a></li>
      <li data-pile="أفضل الفيديوهات"><a href="#"><span class="tp-info"><span>عنوان الإعلان الجميل</span></span><img src="http://www.2-steps.net/v3demo/calma-style-2steps/ev/11.jpg" alt="" /></a></li>
      <li data-pile="أفضل الفيديوهات"><a href="#"><span class="tp-info"><span>حلقة Hunter X Hunter - 68 مترجمة</span></span><img src="http://www.2-steps.net/v3demo/calma-style-2steps/ev/6.jpg" alt="" /></a></li>
      <li data-pile="أفضل الفيديوهات"><a href="#"><span class="tp-info"><span>عنوان الإعلان الجميل</span></span><img src="http://www.2-steps.net/v3demo/calma-style-2steps/ev/12.jpg" alt="" /></a></li>
    </ul>
    </div>
    </div><!--//ENDSLIDER-->
    <div class="fourms_content container_12">
    <div class="padding_5">

    <!-- content table -->
    <!-- open content container -->

    <div align="center">
    <div class="page" style="width:100%; text-align:right">
    <div style="padding:0px 0px 0px 0px" align="right">

    <div class="genborder">
    <div class="genbox">

    <div class="navbar" style="font-size:10px"><a href="index.php" accesskey="1"><img class="inlineimg" src="http://www.2-steps.net/v3demo/calma-style-2steps/images/misc/navbits_start.gif" alt="" border="0" /></a>&nbsp;2Steps Demo</div>

              </div></div>
    <br />

      <br />

    <!-- NAVBAR POPUP MENUS -->


    <!-- community link menu -->
    <div class="vbmenu_popup" id="community_menu" style="display:none;margin-top:3px" align="right">
    <table cellpadding="4" cellspacing="1" border="0">
    <tr><td class="thead">روابط المنتدى</td></tr>

    <tr><td class="vbmenu_option"><a href="memberlist.php">قائمة الأعضاء</a></td></tr>


    </table>
    </div>
    <!-- / community link menu -->    <!-- header quick search form -->
    <div class="vbmenu_popup" id="navbar_search_menu" style="display:none;margin-top:3px" align="right">
    <table cellpadding="4" cellspacing="1" border="0">
    <tr>
    <td class="thead">البحث في المنتدى</td>
    </tr>
    <tr>
    <td class="vbmenu_option" title="nohilite">
    <form action="search.php?do=process" method="post">

    <input type="hidden" name="do" value="process" />
    <input type="hidden" name="quicksearch" value="1" />
    <input type="hidden" name="childforums" value="1" />
    <input type="hidden" name="exactname" value="1" />
    <input type="hidden" name="s" value="" />
    <input type="hidden" name="securitytoken" value="guest" />
    <div><input type="text" class="bginput" name="query" size="25" tabindex="1001" /><input type="submit" class="button" value="إذهب" tabindex="1004" /></div>
    <div style="margin-top:6px">
    <label for="rb_nb_sp0"><input type="radio" name="showposts" value="0" id="rb_nb_sp0" tabindex="1002" checked="checked" />عرض المواضيع</label>
    &nbsp;
    <label for="rb_nb_sp1"><input type="radio" name="showposts" value="1" id="rb_nb_sp1" tabindex="1003" />عرض المشاركات</label>
    </div>
    </form>
    </td>
    </tr>

    <tr>
    <td class="vbmenu_option"><a href="tags.php" rel="nofollow">بحث بالكلمة الدلالية </a></td>
    </tr>

    <tr>
    <td class="vbmenu_option"><a href="search.php" accesskey="4" rel="nofollow">البحث المتقدم</a></td>
    </tr>

    </table>
    </div>
    <!-- / header quick search form -->
<!-- BEGIN switch_user_logged_out -->


    <!-- guest welcome message -->
    <div class="genborder">
    <div class="genbox rounded">
        <strong class="right">أهلا وسهلا بك فى ملتقى زيرو.</strong><p class="right">يشرفنا أن تقوم <a href="/register">بالتسجيل بالضغط هنا</a> إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.</p>
        <div class="clear"></div>
    </div>
    </div><!-- END switch_user_logged_out -->

    <!-- / guest welcome message -->
    <br />
    <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="{MENU_POSITION}">
    <tr>
    <td align="{MENU_POSITION}"{MENU_NOWRAP}>{GENERATED_NAV_BAR}</td>
    </tr>
    </table>

    <div style="clear: both;"></div>

    <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
    <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
    <tr>
    <td align="left" class="row1">
    <div id="fa_ticker_container">
    <ul id="fa_ticker_content" class="jcarousel-skin-tango" style="display:none;">
    <!-- BEGIN ticker_row -->
    <li>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</li>
    <!-- END ticker_row -->
    </ul>
    </div>
    </td>
    </tr>
    </table>
    </div>
    <!-- END switch_ticker_new -->

    <!-- BEGIN switch_ticker -->
    <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
    <tr>
    <td align="left" class="row1">
    <div id="fa_ticker_container">
    <div id="fa_ticker" style="height:{switch_ticker.HEIGHT}px;">
    <div class="fa_ticker_content">
    <!-- BEGIN ticker_row -->
    <div>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div>
    <!-- END ticker_row -->
    </div>
    </div>
    </div>
    </td>
    </tr>
    </table>
    </div>
    <!-- END switch_ticker -->

    <div id="page-body">
    <div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" class="three-col">
    <tbody>
    <tr>
    <td valign="top" width="100%">
                                  <div id="center">
    <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
    {giefmod_index1.MODVAR}
    <!-- BEGIN saut -->
    <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
    <!-- END saut -->
    <!-- END giefmod_index1 -->
    </div>
    </td>
                                                              </tr>
                                                                      <tr>
    <td valign="top" width="100%">
    <!-- BEGIN html_validation -->
    </td>
    </tr>
    </tbody>
    </table>
    </div>
    </div>
   
    </body>
    </html>
    <!-- END html_validation -->
avatar
EL MagHriBiذكر
عدد المساهمات : 7
معدل النشاط : 1338
السُمعة : 3

http://edu-andalib.marocs.net/forum

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: اريد تعديل على هذا القالب

مُساهمة من طرف narouto في الجمعة 28 نوفمبر 2014 - 10:06

اخى لو سمحت اريد ان اعررف حااااالا من اعطاك هذا القالب لانه حصرى لى انا فقط و انا من اشتراه و التفاصيل اخبرك بها بعدين لكن يجب ان اعلم حالا من اعطاك هذا القالب
ولعلمك هو ليس كامل ابدا و به اكثر من 7000 خطأ مما يعنى لا ارشفة و لا زوار و لا غيره فى الامام
ارجو اجابتى حالا لو سمحت
avatar
narouto
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 499
معدل النشاط : 2499
السُمعة : 2

http://cartoonlover.egyptfree.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: اريد تعديل على هذا القالب

مُساهمة من طرف Mohamed Nsr في الجمعة 28 نوفمبر 2014 - 14:12

@narouto كتب:اخى لو سمحت اريد ان اعررف حااااالا من اعطاك هذا القالب لانه حصرى لى انا فقط و انا من اشتراه و التفاصيل اخبرك بها بعدين لكن يجب ان اعلم حالا من اعطاك هذا القالب
ولعلمك هو ليس كامل ابدا و به اكثر من 7000 خطأ مما يعنى لا ارشفة و لا زوار و لا غيره فى الامام
ارجو اجابتى حالا لو سمحت
من فضلك اخي تمنع الردود العشوائيه يمكنك مراسلته على الخاص  Arrow
 أدوات الصيانة لأحلى المنتديات / طريقة طلب كلمة سر/ قائمة بكل مواضيع الاســئلة الشائعة
--------------------------------------------------
 تنبيه: لا تضع أبداً ايميل الإنشاء في مساهماتك و لا تعطيه لأحد!
 لا يتم المساعدة على الخاص! 


avatar
Mohamed Nsr
احلى إدارة
احلى إدارة

ذكر
عدد المساهمات : 13582
معدل النشاط : 13332
السُمعة : 452

https://www.egylive.org/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: اريد تعديل على هذا القالب

مُساهمة من طرف narouto في الإثنين 1 ديسمبر 2014 - 16:32

سؤال واحد فقط اين هو ذلك الرد العشوائى ؟؟؟؟؟؟؟
لقد سرق قالبى اقسم بالله وانا لم ارضى ان اقوم بعمل مشكلة
وانتظرت اجابته و هو لم يرد ما هذا الا يمكن حفظ الحقوق هنا
اتعلم اقسم لك انك لو عمل ما تريده لن يصطلح و انا الحمد لله صلحته و مايا و لن اعطيه لاحد و فليتغاظ المقلدون
والسارقون الله لا يوفق كل اخذ لمجهود غيره وسارق له
avatar
narouto
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 499
معدل النشاط : 2499
السُمعة : 2

http://cartoonlover.egyptfree.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: اريد تعديل على هذا القالب

مُساهمة من طرف narouto في الإثنين 1 ديسمبر 2014 - 16:47

وليكون فى علمك عندما تضعه ستجد كم عدد زوارك و ارشفتك سيقل -_- من اعمالكم سلط عليكم
avatar
narouto
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 499
معدل النشاط : 2499
السُمعة : 2

http://cartoonlover.egyptfree.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى