طلب تعديل على القالب

اذهب الى الأسفل

طلب تعديل على القالب

مُساهمة من طرف SuHAiB jOo في الخميس 2 أغسطس 2012 - 0:31

آلسسلآم علييكم ~
--
طلب التعديل على قالب المواضيع وجعل به كود التوقيع الموحد لجميع الأعضاء . .
وهذا قالب المواضيع الخاص بي
Spoiler:
الكود:
        <script type="text/javascript">
        //<![CDATA[
        var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
        $(function(){
            _atc.cwait = 0;
            $('.addthis_button').mouseup(function(){
                if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
                    addthis_close();
                    addthis_close();
                }
            });
        });
        //]]>
        </script>

        <table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">
            <tr>
                <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
                    <span class="nav">
                    <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
                    <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}one" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                    <!-- END switch_user_authpost -->
                    <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
                    <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                    <!-- END switch_user_authreply -->
                    </span>
                </td>
                <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
                    <!-- BEGIN switch_twitter_btn -->
                    <span id="twitter_btn" style="margin-left: 6px; ">
                    <a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal">Tweet</a>
                    <script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
                    </span>
                    <!-- END switch_twitter_btn -->
                    <!-- BEGIN switch_fb_likebtn -->
                    <span id="fb_likebtn" style="margin-left: 6px; ">
                        <iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href={FORUM_URL}{TOPIC_URL}&layout=button_count&show_faces=false&width=100&action=like&colorscheme=light&height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:100px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe>
                    </span>
                    <!-- END switch_fb_likebtn -->
                </td>
                <td class="nav" valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                <td align="right" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="100%">
                    <span class="gensmall bold">
                        <a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=forumotion">{L_SHARE}</a>
                        <!-- BEGIN switch_plus_menu -->
                        |
                        <script type="text/javascript">//<![CDATA[
                            var url_favourite = '{U_FAVOURITE_JS_PLUS_MENU}';
                            var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
                            var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                            var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
                            var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                            var url_tellfriend = '{U_TELLFRIEND_JS_PLUS_MENU}';
                            insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
                        //]]>
                        </script>
                        <!-- END switch_plus_menu -->
                    </span>
                </td>
            </tr>
        </table>

        <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" style="border-bottom: 0px;">
            <tr align="right">
                <td class="catHead" colspan="3" height="28">
                    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                        <tr>
                            <td width="9%" class="noprint"> </td>
                            <td align="center" class="t-title">
                                <h1 class="cattitle"> {TOPIC_TITLE}</h1>
                            </td>
                            <td align="right" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a> </td>
                        </tr>
                    </table>
                </td>
            </tr>
            <!-- BEGIN topicpagination -->
            <tr>
                <td class="row1 pagination" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
            </tr>
            <!-- END topicpagination -->
            {POLL_DISPLAY}
            <tr>
                <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
                <th class="thRight" nowrap="nowrap" colspan="2">{L_MESSAGE}</th>
            </tr>
            <!-- BEGIN postrow -->
            <!-- BEGIN displayed -->
                  <tr class="post">

                <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="150">
        <div class="hima">معلومات العضو </div>
        <div class="masry" align="center"></div>
        <div class="ahlamontada">

        <span class="name"{postrow.displayed.U_POST_ID}"> {postrow.displayed.POSTER_NAME}
        </span>
        <div class="ahlamontada"></div></div>
        <span class="postdetails poster-profile">
        <div class="hima-elmasry">
        <br />
            <div class="AVATAR">{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}

        </div></div></div>
        <br>
        {postrow.displayed.RANK_IMAGE}<br>
        {postrow.displayed.POSTER_RANK}
        <br>
        <div class="hima">معلومات إضافية </div>
        <div class="masry" align="center"></div>

                    <!-- BEGIN profile_field -->

     
              <div class="ahlamontada">{postrow.displayed.profile_field.LABEL}{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}</div>

     
     

                    <!-- END profile_field -->

        </div>
        </span>
        <center>
        <div class="hima">معلومات الاتصال </div></div></div></div>
        <div class="masry" align="center"></div></div></div>
        <div class="ahlamontada">
                 
     
                              {postrow.displayed.PROFILE_IMG}
        {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG} <!-- BEGIN contact_field -->{postrow.displayed.contact_field.CONTENT}<!-- END contact_field --> {postrow.displayed.ONLINE_IMG}
                 

          </div>      </div>


        </div></div>

        <div class="sidebar">
        <table class="sidebaritem">
        <tbody>
        <tr>
        <td width="20px">
        <img src="http://i43.servimg.com/u/f43/15/53/11/89/19675610.jpg">
        </td>
        <td>
        <center>
        <a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=/topic-t{TOPIC_ID}.htm">نشر ع الفيسبوك</a>
        </center>
        </td>
        </tr>
        </tbody>
        </table>
        <div style="height: 4px;"></div>
        <div style="height: 4px;"></div>
        <table class="sidebaritem">
        <tbody>
        <tr>
        <td width="20px">
        <img src="http://i86.servimg.com/u/f86/13/46/75/82/311.png">
        </td>
        <td>
        <center>
        <a rel="nofollow" href="/search?add_favourite=84151&search_id=favouritesearch">إضافة إلى مفضلاتي</a>
        </center>
        </td>
        </tr>
        </tbody>
        </table>
        <div style="height: 4px;"></div>
        <table class="sidebaritem">
        <tbody>
        <tr>
        <td width="20px">
        <img src="http://i70.servimg.com/u/f70/15/40/37/88/group10.png">
        </td>
        <td>
        <center>
        <a rel="nofollow" href="/tell_friend.forum?t=84151">أرسال لصديق</a>
        </center>
        </td>
        </tr>
        </tbody>
        </table>
        <div style="height: 4px;"></div>
        </div>
        <center>
        <img style="width: 150px; height: 1px;" alt="" src="http://illiweb.com/fa/empty.gif">
        </center>
        </center>
        </td>
     
        <div id="profil_foot"></div>
                <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="100%" height="28" colspan="2">
                    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                        <tr>
                            <td><span class="postdetails"><img src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}" alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0" />{L_POST_SUBJECT}: {postrow.displayed.POST_SUBJECT}  <img src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}" alt="" border="0" />{postrow.displayed.POST_DATE}</span></td>
                            <td valign="top" nowrap="nowrap" class="post-options">
                                {postrow.displayed.THANK_IMG} {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG} {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG} {postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}
                            </td>
                        </tr>
                        <tr>
                            <td colspan="2" class="hr">
                                <hr />
                            </td>
                        </tr>
                        <tr>
                            <td colspan="2">
                                <!-- BEGIN switch_vote_active -->
                                <div class="vote gensmall">
                                    <!-- BEGIN switch_vote -->
                                    <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">+</a></div>
                                    <!-- END switch_vote -->

                                    <!-- BEGIN switch_bar -->
                                    <div class="vote-bar" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
                                        <!-- BEGIN switch_vote_plus -->
                                        <div class="vote-bar-plus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;"></div>
                                        <!-- END switch_vote_plus -->

                                        <!-- BEGIN switch_vote_minus -->
                                        <div class="vote-bar-minus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;"></div>
                                        <!-- END switch_vote_minus -->
                                    </div>
                                    <!-- END switch_bar -->

                                    <!-- BEGIN switch_no_bar -->
                                    <div title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" class="vote-no-bar">----</div>
                                    <!-- END switch_no_bar -->

                                    <!-- BEGIN switch_vote -->
                                    <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}">-</a></div>
                                    <!-- END switch_vote -->
                                </div>
                                <!-- END switch_vote_active -->

                                <div class="postbody">

                                    <div>{postrow.displayed.MESSAGE}</div>

                                    <!-- BEGIN switch_attachments -->
                                    <dl class="attachbox">
                                        <dt>{postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
                                        <dd>
                                            <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                                            <dl class="file">
                                                <dt>
                                                    <img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" />

                                                    <!-- BEGIN switch_dl_att -->
                                                    <a class="postlink" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a> {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                                    <!-- END switch_dl_att -->

                                                    <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                                    {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT} {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                                    <!-- END switch_no_dl_att -->
                                                </dt>

                                                <!-- BEGIN switch_no_comment -->
                                                <dd>
                                                    <em>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
                                                </dd>
                                                <!-- END switch_no_comment -->

                                                <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                                <dd>
                                                    <em><strong>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong></em>
                                                </dd>
                                                <!-- END switch_no_dl_att -->

                                                <dd>({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
                                            </dl>
                                            <!-- END switch_post_attachments -->
                                        </dd>
                                    </dl>
                                    <!-- END switch_attachments -->

                                    <div class="clear"></div>
                                    <div class="signature_div">
                                   
    <fieldset>
    <legend>التوقيع</legend>
    {postrow.displayed.SIGNATURE}
    </fieldset>

                                    </div>

                                </div>
                                <span class="gensmall">{postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}</span>
                            </td>
                        </tr>
                    </table>
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} browse-arrows"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} align="center" valign="middle" width="150">
                    <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a>
                </td>
                <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} messaging gensmall"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} width="100%" height="28">
                    <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                        <tr>
                            <td valign="middle">

                            </td>
                        </tr>
                    </table>
                </td>
            </tr>
            <!-- BEGIN first_post_br -->
        </table>
        <br />
        <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
            <tr>
                <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
                <th class="thRight" nowrap="nowrap" colspan="2">{L_MESSAGE}</th>
            </tr>
            <!-- END first_post_br -->
            <!-- END displayed -->
            <!-- BEGIN hidden -->
            <tr>
                <td class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center">{postrow.hidden.MESSAGE}</td>
            </tr>
            <!-- END hidden -->
            <!-- END postrow -->
            <!-- BEGIN no_post -->
            <tr align="center">
                <td class="row1" colspan="3" height="28">
                    <span class="genmed">{no_post.L_NO_POST}</span>
                </td>
            </tr>
            <!-- END no_post -->
            <tr align="right">
                <td class="catBottom" colspan="3" height="28">
                    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                        <tr>
                            <td width="9%" class="noprint"> </td>
                            <td align="center" class="t-title"><a name="bottomtitle"></a><h1 class="cattitle">{TOPIC_TITLE}</h1></td>
                            <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> </td>
                        </tr>
                    </table>
                </td>
            </tr>
        </table>
        <table class="forumline noprint" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin: 0 0 1px 0; border-top: 0px;">
            <tr>
                <td class="row2" valign="top" {COLSPAN_PAGINATION} width="150"><span class="gensmall">{PAGE_NUMBER}</span></td>
                <!-- BEGIN topicpagination -->
                <td class="row1" align="right" valign="top" ><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
                <!-- END topicpagination -->
            </tr>
            <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
            <!-- BEGIN watchtopic -->
            <tr>
                <td class="row2" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{S_WATCH_TOPIC}</span></td>
            </tr>
            <!-- END watchtopic -->
            <!-- END switch_user_logged_in -->
        </table>

        <!-- BEGIN promot_trafic -->
        <table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_close" style="display:none;margin: 1px 0px 1px 0px">
            <tr>
                <td class="catBottom" height="28">
                    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                        <tr>
                            <td valign="top"><h1 class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h1></td>
                            <td align="right" valign="middle" width="10"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                        </tr>
                    </table>
                </td>
            </tr>
        </table>

        <table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_open" style="display:'';margin: 1px 0px 1px 0px">
            <tr>
                <td class="catBottom" height="28">
                    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                        <tr>
                            <td valign="top"><h1 class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h1></td>
                            <td align="right" valign="middle" width="10"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                        </tr>
                    </table>
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td class="row2 postbody" valign="top">
                    <!-- BEGIN link -->
                    » <a style="text-decoration:none" href="{promot_trafic.link.U_HREF}" target="_blank" title="{promot_trafic.link.TITLE}">{promot_trafic.link.TITLE}</a><br />
                    <!-- END link -->
                </td>
            </tr>
        </table>
        <!-- END promot_trafic -->

        <!-- BEGIN switch_forum_rules -->
        <table id="forum_rules" class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin: 1px 0px 1px 0px">
            <tbody>
                <tr>
                    <td class="catBottom">
                        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                            <tbody>
                                <tr>
                                    <td valign="top">
                                        <h1 class="cattitle"> {L_FORUM_RULES}</h1>
                                    </td>
                                </tr>
                            </tbody>
                        </table>
                    </td>
                </tr>
                <tr>
                    <td class="row1 clearfix">
                        <table>
                            <tr>
                                <!-- BEGIN switch_forum_rule_image -->
                                <td class="logo">
                                    <img src="{RULE_IMG_URL}" />
                                </td>
                                <!-- END switch_forum_rule_image -->
                                <td class="rules postbody">
                                    {RULE_MSG}
                                </td>
                            </tr>
                        </table>
                    </td>
                </tr>
            </tbody>
        </table>
        <!-- END switch_forum_rules -->

        <table class="forumline noprint" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
                <td class="row2" colspan="2" align="center" style="padding:0px">
                    <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
                    <a name="quickreply"></a>
                    {QUICK_REPLY_FORM}<br />
                    <!-- END switch_user_logged_in -->
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
                    <table border="0" cellpadding="0" width="100%" cellspacing="0" id="info_open" style="display:''">
                        <tbody>
                <!-- BEGIN show_permissions -->
                <tr>
                    <td class="row2" valign="top" width="25%"><span class="gensmall">{L_TABS_PERMISSIONS}</span></td>
                    <td class="row1" valign="top" width="75%"><span class="gensmall">{S_AUTH_LIST}</span></td>
                </tr>
                <!-- END show_permissions -->
                <tr>
                    <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
                        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                            <tr>
                                <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                                <!-- BEGIN show_permissions -->
                                <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                                <!-- END show_permissions -->
                            </tr>
                        </table>
                    </td>
                </tr>
            </tbody>
                    </table>
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
                    <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" id="info_close" style="display:none;">
                        <tbody>
                <tr>
                    <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
                        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                            <tr>
                                <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                                <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                            </tr>
                        </table>
                    </td>
                </tr>
            </tbody>
                    </table>
                </td>
            </tr>
        </table>

        <form action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" name="jumpbox" onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}">
        <table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
            <tr>
                <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap" {WIDTH_GALLERY}>
                    <span class="nav">
                        <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
                        <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}Newtopic" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                        <!-- END switch_user_authpost -->
                        <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
                        <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                        <!-- END switch_user_authreply -->
                    </span>
                </td>

                <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
                <td align="right" nowrap="nowrap"><span class="gensmall">{L_JUMP_TO}: {S_JUMPBOX_SELECT} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span></td>
                <!-- END viewtopic_bottom -->

                <!-- BEGIN moderation_panel -->
                <td align="center">
                    <span class="gensmall">{moderation_panel.U_YOUR_PERSONAL_MODERATE}</span>
                </td>
                <td align="center" width="250">
                    <span class="gensmall"> </span>
                </td>
                <!-- END moderation_panel -->
            </tr>
        </table>
        </form>

        <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
        <table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
            <tr>
                <td colspan="2" align="left" valign="top" nowrap="nowrap"><br />{S_TOPIC_ADMIN}<br />
                    <form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
                        <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />

                        <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" /> -->
                        <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />

                        <span class="gen">{L_MOD_TOOLS}<br />{S_SELECT_MOD} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span>
                    </form>
                </td>
            </tr>
        </table>
        <!-- END viewtopic_bottom -->

        <!-- BEGIN switch_image_resize -->
        <script type="text/javascript">
        //<![CDATA[
        $(resize_images({ 'selector' : '.postbody', 'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
        //]]>
        </script>
        <!-- END switch_image_resize -->
        <script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>

وهذا التوقيع الي أريده . .
(كود)
الكود:
[b][url=http://tatweer7net.yoo7.com/post?f=41&mode=newtopic][color=Black]من
 هنا لمراسلة[/color] [color=Red]الادارة[/color] [color=Black]بأمور لآ
تراها الى[/color] [color=Red]الأدارة[/color][/url][/b]

[b][url=http://tatweer7net.yoo7.com/post?f=35&mode=newtopic][color=black]من
 هنا لوضع[/color][color=red] أي شكوى[/color] [color=black]خاصة[/color]
[color=darkblue]بمنتدانا الحبيب[/color][/url][/b]

[b][url=http://tatweer7net.yoo7.com/post?f=42&mode=newtopic][color=black]من
 هنا[/color] [color=red]لطلبات[/color] [color=green]تغيير
الأسماء[/color][/url]

[/b][img]http://im14.gulfup.com/2012-07-30/1343651741771.gif[/img]
[b][url=http://tatweer7net.yoo7.com/post?f=42&mode=newtopic]
[/url][/b]

الشكل :-

avatar
SuHAiB jOo
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 11680
معدل النشاط : 16008
السُمعة : 25

http://www.a0w.in

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب تعديل على القالب

مُساهمة من طرف SuHAiB jOo في الخميس 2 أغسطس 2012 - 12:26

تـــمـــآم . . بس الصورة "التوقيع" صغيرة ياريت تكبير ::~
avatar
SuHAiB jOo
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 11680
معدل النشاط : 16008
السُمعة : 25

http://www.a0w.in

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب تعديل على القالب

مُساهمة من طرف SuHAiB jOo في الخميس 2 أغسطس 2012 - 12:54

اها تمام تم الحل
avatar
SuHAiB jOo
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 11680
معدل النشاط : 16008
السُمعة : 25

http://www.a0w.in

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى