ارجو التعديل علي قالب overall_header

اذهب الى الأسفل

ارجو التعديل علي قالب overall_header

مُساهمة من طرف الفارس المصري 1 في الإثنين 11 مارس 2013 - 17:16

ارجو التعديل علي هذا القالب
ووضع فيه كود مميز للدخول

وترحيب بالعضو بعد الدخول لو امكن من فضلكم
وهو قالب
overall_header

الكود:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
    <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" {NAMESPACE_FB_LIKE} {NAMESPACE_FB} {NAMESPACE_BBCODE}>
    <head>
    <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING}" />
    <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
    <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
    <!-- BEGIN switch_compat_meta -->
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE={switch_compat_meta.VERSION}" />
    <!-- END switch_compat_meta -->
    <!-- BEGIN switch_canonical_url -->
    <link rel="canonical" href="{switch_canonical_url.CANONICAL_URL}" />
    <!-- END switch_canonical_url -->
    {META_FAVICO}
    {META}
    {META_FB_LIKE}
    <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
    {T_HEAD_STYLESHEET}
    {CSS}
    <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
    <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
    <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
    <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>

    <!-- BEGIN switch_fb_login -->
    <script src="http://connect.facebook.net/{switch_fb_login.FB_LOCAL}/all.js" type="text/javascript"></script>
    <script src="{switch_fb_login.JS_FB_LOGIN}" type="text/javascript"></script>
    <!-- END switch_fb_login -->

    <!-- BEGIN switch_ticker -->
    <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
    <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
    <!-- END switch_ticker -->

    <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
    <script src="{JS_DIR}jquery/jcarousel/jquery.jcarousel.js" type="text/javascript"></script>
    <script type="text/javascript">//<![CDATA[
    /* Definir le sens de direction en fonction du panneau admin */
    var tickerDirParam = "{switch_ticker.DIRECTION}";
    var slid_vert = false;
    var auto_dir = 'next';
    var h_perso = parseInt({switch_ticker.HEIGHT});

    switch( tickerDirParam )
    {
    case 'top' :
    slid_vert = true;
    break;

    case 'left':
    break;

    case 'bottom':
    slid_vert = true;
    auto_dir = 'prev';
    break;

    case 'right':
    auto_dir = 'prev';
    break;

    default:
    slid_vert = true;
    }

    $(document).ready(function() {
    var w_cont = $('#fa_ticker_container').width();

    if (w_cont > 0)
    {
    $('#fa_ticker_container').width(w_cont);

    /* Affichage de la liste */
    $('#fa_ticker_content').css('display','block');

    /* Calcul des dimensions du conteneur et des elements */
    var width_max = $('ul#fa_ticker_content').width();
    var width_item = Math.floor(width_max / {switch_ticker.SIZE});
    var height_max = h_perso;

    /* Calcul de la hauteur maximale du conteneur en fonction des elements et de la hauteur personnalisee dans l'admin */
    $('ul#fa_ticker_content li').each( function () {
    if ($(this).height() > height_max)
    {
    height_max = $(this).height();
    }
    } );

    /* Redimensionnement des elements et des images trop larges */
    $('ul#fa_ticker_content li').width(width_item).height(height_max).find('img').each(function () {
    if ($(this).width() > width_item)
    {
    var ratio = $(this).width() / width_item;
    var new_height = Math.round($(this).height() / ratio);
    $(this).height(new_height).width(width_item);
    }
    });

    /* Redimensionnement et centrage du conteneur en mode vertical */
    if (slid_vert)
    {
    $('ul#fa_ticker_content').width(width_item).height(height_max).css('marginLeft','auto').css('marginRight','auto');
    }

    /* Initialisation du caroussel */
    $('#fa_ticker_content').jcarousel({
    vertical: slid_vert,
    wrap: 'circular',
    auto: {switch_ticker.STOP_TIME},
    auto_direction: auto_dir,
    scroll: 1,
    size: {switch_ticker.SIZE},
    height_max: height_max,
    animation: {switch_ticker.SPEED}
    });
    }
    else
    {
    $('ul#fa_ticker_content li:not(:first)').css('display','none');
    $('ul#fa_ticker_content li:first').css('list-style','none').css('text-align','center');
    }
    });
    //]]>
    </script>
    <!-- END switch_ticker_new -->

    <script type="text/javascript">//<![CDATA[
    $(document).ready(function(){
    <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
    pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
    pm.focus();
    <!-- END switch_enable_pm_popup -->
    <!-- BEGIN switch_report_popup -->
    report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
    report.focus();
    <!-- END switch_report_popup -->
    <!-- BEGIN switch_ticker -->
    ticker_start({switch_ticker.HEIGHT}, {switch_ticker.SPACING}, {switch_ticker.SPEED}, '{switch_ticker.DIRECTION}', {switch_ticker.STOP_TIME});
    <!-- END switch_ticker -->
    });

    <!-- BEGIN switch_login_popup -->
    var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = true, logInBackgroundClass = false;
    <!-- END switch_login_popup -->

    <!-- BEGIN switch_login_popup -->
    $(document).ready( function() {
    $(window).resize(function() {
    var windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
    var popupWidth = $("#login_popup").width();
    var mypopup = $("#login_popup");

    $("#login_popup").css({
    "left": windowWidth/2 - popupWidth/2
    });
    });
    });
    <!-- END switch_login_popup -->
    //]]>
    </script>
    {GREETING_POPUP}
    <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
    <style>
    .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item {
    text-align:center;
    width: 10px;
    }

    .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-horizontal {
    margin-right: {switch_ticker.SPACING}px;
    }

    .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-vertical {
    margin-bottom: {switch_ticker.SPACING}px;
    }
    </style>
    <!-- END switch_ticker_new -->
    {HOSTING_JS}
    <!-- BEGIN google_analytics_code -->
    <script type="text/javascript">
    //<![CDATA[
    var _gaq = _gaq || [];
    _gaq.push(['_setAccount', '{G_ANALYTICS_ID}']);
    _gaq.push(['_trackPageview']);

    (function() {
    var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
    ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
    })();
    //]]>
    </script>
    <!-- END google_analytics_code -->
    </head>
    <body background="{T_BODY_BACKGROUND}" bgcolor="{T_BODY_BGCOLOR}" text="{T_BODY_TEXT}" link="{T_BODY_LINK}" vlink="{T_BODY_VLINK}">
    <!-- BEGIN hitskin_preview -->
    <div id="hitskin_preview" style="display: block;">
    <h1><img src="http://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_logo.png" alt="" /> Hit<em>skin</em>.com</h1>
    <div class="content">
    <p>
    {hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}
    <br />
    <span>{hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}<a href="http://{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span>
    </p>
    </div>
    </div>
    <!-- END hitskin_preview -->

    <!-- BEGIN switch_login_popup -->
    <div id="login_popup">
    <table class="forumline" width="{LOGIN_POPUP_WIDTH}" height="{LOGIN_POPUP_HEIGHT}" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
    <tr height="25">
    <td class="catLeft">
    <span class="genmed module-title">{SITENAME}</span>
    </td>
    </tr>
    <tr height="{LOGIN_POPUP_MSG_HEIGHT}">
    <td class="row1" align="left" valign="top">
    <div id="login_popup_buttons">
    <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
    <input type="submit" class="mainoption" value="{L_LOGIN}" />
    <input type="button" class="mainoption" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />
    <input id="login_popup_close" type="button" class="button" value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />
    </form>
    </div>
    <span class="genmed">{LOGIN_POPUP_MSG}</span>
    </td>
    </tr>
    </table>
    </div>
    <!-- END switch_login_popup -->

    <a name="top"></a>{JAVASCRIPT}
    <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
    <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
    <head>
    <!--Designed By L O N E L Y-->
    <style type="text/javascript">

    </style>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
    <title>Untitled Document</title>
    <style type="text/css">
    <!--
    .header {
    background-image: url(http://download.mrkzy.com/e/1712_md_13294593163.jpg);
    background-repeat: repeat-x;
    height: 244px;
    }
    .header .header_C {
    background-image: url(http://im18.gulfup.com/4igG1.gif);
    background-repeat: no-repeat;
    height: 305px;
    width: 761px;
    float: right;
    }
    .header .header_R {
    background-image: url(http://download.mrkzy.com/e/1712_md_13294593162.jpg);
    background-repeat: no-repeat;
    height: 305px;
    width: 239px;
    float: left;
    }
    -->

    </style>
    </head>

    <body>
    <div class="header">
    <div class="header_C"></div>
    <div class="header_R"></div>
    </div>
    </body>
    </html>


    <table class="bodylinewidth" width="{T_BODY_TABLE_WIDTH}" cellspacing="0" cellpadding="10" border="0" align="center">
    <tr>
    <td class="bodyline">
    <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
    <tr>
    <!-- BEGIN switch_logo_left -->
    <td><a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a></td>
    <!-- END switch_logo_left -->
    <td align="center" width="100%" valign="middle">
    <!-- BEGIN switch_logo_center -->
    <a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a>
    <br />
    <!-- END switch_logo_center -->
    <div class="maintitle">{MAIN_SITENAME}</div>
    <br />
    <span class="gen">{SITE_DESCRIPTION}<br />  </span>
    </td>
    <!-- BEGIN switch_logo_right -->
    <td><a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a></td>
    <!-- END switch_logo_right -->
    </tr>
    </table>

    <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="{MENU_POSITION}">
    <tr>
    <td align="{MENU_POSITION}"{MENU_NOWRAP}>{GENERATED_NAV_BAR}</td>
    </tr>
    </table>

    <div style="clear: both;"></div>

    <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
    <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
    <tr>
    <td {CLASS_TABLE_TYPE} align="left" class="row1">
    <div id="fa_ticker_container">
    <ul id="fa_ticker_content" class="jcarousel-skin-tango" style="display:none;">
    <!-- BEGIN ticker_row -->
    <li>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</li>
    <!-- END ticker_row -->
    </ul>
    </div>
    </td>
    </tr>
    </table>
    </div>
    <!-- END switch_ticker_new -->

    <!-- BEGIN switch_ticker -->
    <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
    <tr>
    <td {CLASS_TABLE_TYPE} align="left" class="row1">
    <div id="fa_ticker_container">
    <div id="fa_ticker" style="height:{switch_ticker.HEIGHT}px;">
    <div class="fa_ticker_content">
    <!-- BEGIN ticker_row -->
    <div>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div>
    <!-- END ticker_row -->
    </div>
    </div>
    </div>
    </td>
    </tr>
    </table>
    </div>
    <!-- END switch_ticker -->

    <div id="page-body">
    <div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" class="three-col">
    <tbody>
    <tr>
    <td valign="top" width="100%">
    <div id="center">
    <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
    {giefmod_index1.MODVAR}
    <!-- BEGIN saut -->
    <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
    <!-- END saut -->
    <!-- END giefmod_index1 -->
    </div>
    </td></tr><tr>
    <td valign="top" width="100%">
    <!-- BEGIN html_validation -->
    </td>
    </tr>
    </tbody>
    </table>
    </div>
    </div>
    </td>
    </tr>
    </table>
    </body>
    </html>
    <!-- END html_validation -->


الفارس المصري 1
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 1717
معدل النشاط : 4412
السُمعة : 50

http://www.asoudmasr.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: ارجو التعديل علي قالب overall_header

مُساهمة من طرف الفارس المصري 1 في الإثنين 11 مارس 2013 - 17:48

هل من رد

الفارس المصري 1
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 1717
معدل النشاط : 4412
السُمعة : 50

http://www.asoudmasr.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: ارجو التعديل علي قالب overall_header

مُساهمة من طرف الفارس المصري 1 في الإثنين 11 مارس 2013 - 18:53

انا كل ما اضع كود او استفسار
لازم افضل الي ان تصبح المشاهدة
110
مش فاهم
ولا لحين وصول خبير
ومساعد خبير

الفارس المصري 1
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 1717
معدل النشاط : 4412
السُمعة : 50

http://www.asoudmasr.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: ارجو التعديل علي قالب overall_header

مُساهمة من طرف Yassine Bablil في الإثنين 11 مارس 2013 - 19:38

avatar
Yassine Bablil
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 8534
معدل النشاط : 9895
السُمعة : 164

https://ev1el.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: ارجو التعديل علي قالب overall_header

مُساهمة من طرف الفارس المصري 1 في الإثنين 11 مارس 2013 - 22:18

لا اخي فيه كود للدخول و
بيكون ترحيب بالعضو بعد الدخول
وايقونات ايضا تظهر كا التسجيل وغيرة
قبل ذالك قام بعملها لي اخي
الطائر الحر لكني غيرت الاستايل فتغير كل شيئ
بالمنتدي

الفارس المصري 1
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 1717
معدل النشاط : 4412
السُمعة : 50

http://www.asoudmasr.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: ارجو التعديل علي قالب overall_header

مُساهمة من طرف الفارس المصري 1 في الإثنين 11 مارس 2013 - 22:38

يوجدالان بالدعم خبراء ومشرفين
يا مسهل

الفارس المصري 1
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 1717
معدل النشاط : 4412
السُمعة : 50

http://www.asoudmasr.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: ارجو التعديل علي قالب overall_header

مُساهمة من طرف الفارس المصري 1 في الأحد 17 مارس 2013 - 0:39

ارجو اغلاق هذا الموضوع
تم الحل
واشكرك اخي
Gta_Cena95
فريق المساعدة
لمحاولة المساعدة
فأنا قمت بعمل كود المدخل الذي اريد
شكرا لك اخي
Gta_Cena95
فريق المساعدة
clown

الفارس المصري 1
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 1717
معدل النشاط : 4412
السُمعة : 50

http://www.asoudmasr.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: ارجو التعديل علي قالب overall_header

مُساهمة من طرف BeN.ShArAbi في الخميس 18 أبريل 2013 - 10:29

يغلق حتى عوده صاحب الموضوع لفتح موضوع جديد لأن الموضوع مهمل من فتره كبيره Arrow

avatar
BeN.ShArAbi
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 9639
معدل النشاط : 13731
السُمعة : 54

http://www.ben7sharabi.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى