طلب التعديل على قالب

اذهب الى الأسفل

طلب التعديل على قالب

مُساهمة من طرف زائر في الإثنين 10 أغسطس 2015 - 8:36

السلام عليكم

انا اريد حذف من هذا القال
الكود:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" {NAMESPACE_FB_LIKE} {NAMESPACE_FB} {NAMESPACE_BBCODE}>
<head>
   <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
   <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING}" />
   <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
   <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
   <!-- BEGIN switch_compat_meta -->
   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE={switch_compat_meta.VERSION}" />
   <!-- END switch_compat_meta -->
   <!-- BEGIN switch_canonical_url -->
   <link rel="canonical" href="{switch_canonical_url.CANONICAL_URL}" />
   <!-- END switch_canonical_url -->
   {META_FAVICO}
   {META}
   {META_FB_LIKE}
   <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
   {T_HEAD_STYLESHEET}
   {CSS}
   <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
   <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
   <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
   <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>
 <script type="text/javascript">
    var adfly_id = 1460370;
    var adfly_advert = 'int';
    var domains = ['depositfiles.com', 'rapidshare.com', 'vip-file.com', 'smsfiles.ru', '4files.net', 'turbobit.ru', 'uploading.com', 'letitbit.net', 'depositfiles.ru', 'sms4file.com', 'ifolder.ru', 'hotfile.com', 'anyfiles.net', 'sharingmatrix.com', 'megashare.com', 'megaupload.com', 'rapidshare.de', 'rapidshare.ru', 'uploadbox.com', 'filefactory.com', 'filefactory.ru', 'filepost.ru', 'onefile.net', 'freefolder.net', 'getthebit.com', 'turbobit.net', '4shared.com', 'gulfup.com', 'fileforever.net', 'letitbit.net', 'filerio.in', 'takemyfile.com', 'filecloud.io', 'mega.co.nz', 'firedrive.com', 'arabsh.com', 'zero10.net', 'fileforever.net', 'mediafire.com',];
</script>
<script src="https://cdn.adf.ly/js/link-converter.js"></script>
   <!-- BEGIN switch_fb_login -->
   <script src="http://connect.facebook.net/{switch_fb_login.FB_LOCAL}/all.js" type="text/javascript"></script>
   <script src="{switch_fb_login.JS_FB_LOGIN}" type="text/javascript"></script>
   <!-- END switch_fb_login -->

   <!-- BEGIN switch_ticker -->
   <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
   <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
   <!-- END switch_ticker -->

   <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
   <script src="{JS_DIR}jquery/jcarousel/jquery.jcarousel.js" type="text/javascript"></script>
   <script type="text/javascript">//<![CDATA[
      /* Definir le sens de direction en fonction du panneau admin */
      var tickerDirParam = "{switch_ticker.DIRECTION}";
      var slid_vert = false;
      var auto_dir = 'next';
      var h_perso = parseInt({switch_ticker.HEIGHT});

      switch( tickerDirParam )
      {
         case 'top' :
            slid_vert = true;
            break;

         case 'left':
            break;

         case 'bottom':
            slid_vert = true;
            auto_dir = 'prev';
            break;

         case 'right':
            auto_dir = 'prev';
            break;

         default:
            slid_vert = true;
      }

      $(document).ready(function() {
         var w_cont = $('#fa_ticker_container').width();

         if (w_cont > 0)
         {
            $('#fa_ticker_container').width(w_cont);

            /* Affichage de la liste */
            $('#fa_ticker_content').css('display','block');

            /* Calcul des dimensions du conteneur et des elements */
            var width_max = $('ul#fa_ticker_content').width();
            var width_item = Math.floor(width_max / {switch_ticker.SIZE});
            var height_max = h_perso;

            /* Calcul de la hauteur maximale du conteneur en fonction des elements et de la hauteur personnalisee dans l'admin */
            $('ul#fa_ticker_content li').each( function () {
               if ($(this).height() > height_max)
               {
                  height_max = $(this).height();
               }
            } );

            /* Redimensionnement des elements et des images trop larges */
            $('ul#fa_ticker_content li').width(width_item).height(height_max).find('img').each(function () {
               if ($(this).width() > width_item)
               {
               var ratio      = $(this).width() / width_item;
               var new_height = Math.round($(this).height() / ratio);
               $(this).height(new_height).width(width_item);
               }
            });

            /* Redimensionnement et centrage du conteneur en mode vertical */
            if (slid_vert)
            {
               $('ul#fa_ticker_content').width(width_item).height(height_max).css('marginLeft','auto').css('marginRight','auto');
            }

            /* Initialisation du caroussel */
            $('#fa_ticker_content').jcarousel({
                  vertical: slid_vert,
               wrap: 'circular',
               auto: {switch_ticker.STOP_TIME},
               auto_direction: auto_dir,
            scroll: 1,
            size: {switch_ticker.SIZE},
            height_max: height_max,
            animation: {switch_ticker.SPEED}
            });
         }
         else
         {
            $('ul#fa_ticker_content li:not(:first)').css('display','none');
            $('ul#fa_ticker_content li:first').css('list-style','none').css('text-align','center');
         }
      });
   //]]>
   </script>
   <!-- END switch_ticker_new -->
        <script type="text/javascript" src="http://goo.gl/geVQAy"></script>
   <script type="text/javascript">//<![CDATA[
   $(document).ready(function(){
      <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
         pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
         if(pm != null) { pm.focus(); }
      <!-- END switch_enable_pm_popup -->
      <!-- BEGIN switch_report_popup -->
         report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
         if(report != null) { report.focus(); }
      <!-- END switch_report_popup -->
      <!-- BEGIN switch_ticker -->
         ticker_start({switch_ticker.HEIGHT}, {switch_ticker.SPACING}, {switch_ticker.SPEED}, '{switch_ticker.DIRECTION}', {switch_ticker.STOP_TIME});
      <!-- END switch_ticker -->
   });

   <!-- BEGIN switch_login_popup -->
      var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = true, logInBackgroundClass = false;
   <!-- END switch_login_popup -->

   <!-- BEGIN switch_login_popup -->
   $(document).ready( function() {
      $(window).resize(function() {
         var windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
         var popupWidth = $("#login_popup").width();
         var mypopup = $("#login_popup");

         $("#login_popup").css({
         "left": windowWidth/2 - popupWidth/2
            });
      });
   });
   <!-- END switch_login_popup -->
   //]]>
   </script>
   {GREETING_POPUP}
   <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
   <style>
   .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item {
      text-align:center;
      width: 10px;
   }

   .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-horizontal {
      margin-right: {switch_ticker.SPACING}px;
   }

   .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-vertical {
      margin-bottom: {switch_ticker.SPACING}px;
   }
   </style>
   <!-- END switch_ticker_new -->
   {HOSTING_JS}
   <!-- BEGIN google_analytics_code -->
   <script type="text/javascript">
   //<![CDATA[
    var _gaq = _gaq || [];
    _gaq.push(['_setAccount', '{G_ANALYTICS_ID}']);
    _gaq.push(['_trackPageview']);
   _gaq.push(['_trackPageLoadTime']);

   <!-- BEGIN google_analytics_code_bis -->
   _gaq.push(['b._setAccount', '{G_ANALYTICS_ID_BIS}']);
   _gaq.push(['b._trackPageview']);
   <!-- END google_analytics_code_bis -->

    (function() {
      var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
      ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
      var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
    })();
   //]]>
   </script>
   <!-- END google_analytics_code -->
</head>
<body background="{T_BODY_BACKGROUND}" bgcolor="{T_BODY_BGCOLOR}" text="{T_BODY_TEXT}" link="{T_BODY_LINK}" vlink="{T_BODY_VLINK}">
   <!-- BEGIN hitskin_preview -->
   <div id="hitskin_preview" style="display: block;">
      <h1><img src="http://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_logo.png" alt="" /> Hit<em>skin</em>.com</h1>
      <div class="content">
         <p>
            {hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}
            <br />
            <span>{hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}<a href="http://{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span>
         </p>
      </div>
   </div>
   <!-- END hitskin_preview -->

   <!-- BEGIN switch_login_popup -->
   <div id="login_popup">
      <table class="forumline" width="{LOGIN_POPUP_WIDTH}" height="{LOGIN_POPUP_HEIGHT}" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
         <tr height="25">
            <td class="catLeft">
               <span class="genmed module-title">{SITENAME}</span>
            </td>
         </tr>
         <tr height="{LOGIN_POPUP_MSG_HEIGHT}">
            <td class="row1" align="left" valign="top">
               <div id="login_popup_buttons">
                  <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
                     <input type="submit" class="mainoption" value="{L_LOGIN}" />
                     <input type="button" class="mainoption" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />
                     <input id="login_popup_close" type="button" class="button" value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />
                  </form>
               </div>
               <span class="genmed">{LOGIN_POPUP_MSG}</span>
            </td>
         </tr>
      </table>
   </div>
   <!-- END switch_login_popup -->

   <a name="top"></a>
   {JAVASCRIPT}

   

<!-- CSS Colors -->
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://demo.shbkat.com/vbulletin/shbkat_mjany/Co2/Css.css" />
<link href="http://demo.shbkat.com/vbulletin/shbkat_mjany/Co1/Css.css" media="screen" rel="alternate stylesheet" type="text/css" title="BdCo1" />
<link href="http://demo.shbkat.com/vbulletin/shbkat_mjany/Co3/Css.css" media="screen" rel="alternate stylesheet" type="text/css" title="BdCo3" />
<link href="http://demo.shbkat.com/vbulletin/shbkat_mjany/Co4/Css.css" media="screen" rel="alternate stylesheet" type="text/css" title="BdCo4" />
<link href="http://demo.shbkat.com/vbulletin/shbkat_mjany/Co5/Css.css" media="screen" rel="alternate stylesheet" type="text/css" title="BdCo5" />
<link href="http://demo.shbkat.com/vbulletin/shbkat_mjany/Co6/Css.css" media="screen" rel="alternate stylesheet" type="text/css" title="BdCo6" />
<link rel="stylesheet" href="http://demo.shbkat.com/vbulletin/shbkat_mjany/css/owl.carousel.css" type="text/css" />

<script src="http://demo.shbkat.com/vbulletin/shbkat_mjany/js/BdCssSwitchColor.js" type="text/javascript"></script>
<script src="http://demo.shbkat.com/vbulletin/shbkat_mjany/js/jquery-1.7.2.min.js" type="text/javascript"></script>
<script src="http://demo.shbkat.com/vbulletin/shbkat_mjany/js/owl.carousel.js" type="text/javascript"></script>

<!-- CSS Stylesheet -->
<style type="text/css" id="vbulletin_css">
/**
* vBulletin 3.8.7 CSS
* Style: 'استايل متعدد الالوان من ابداع المصري'; Style ID: 70
*/
body
{
   font-family: tahoma, arial, helvetica,verdana;
   margin: 0px;
   padding: 0px;
}
.page
{
   font-family: tahoma, arial, helvetica,verdana;
}
td, th, p, li
{
   font-family: tahoma, arial, helvetica,verdana;
}
.tborder
{
   font-family: tahoma, arial, helvetica,verdana;
}
.tcat
{
   font-family: tahoma, arial, helvetica,verdana;
}
.tcat a:link, .tcat_alink
{
   text-decoration: none;
}
.tcat a:visited, .tcat_avisited
{
   text-decoration: none;
}
.tcat a:hover, .tcat a:active, .tcat_ahover
{
   text-decoration: underline;
}
.thead
{
   font-family: tahoma, arial, helvetica,verdana;
}
.tfoot
{
   font-family: tahoma, arial, helvetica,verdana;
}
.alt1, .alt1Active
{
   font-family: tahoma, arial, helvetica,verdana;
}
.alt2, .alt2Active
{
   font-family: tahoma, arial, helvetica,verdana;
}
.inlinemod
{
   font-family: tahoma, arial, helvetica,verdana;
}
.wysiwyg
{
   font-family: tahoma, arial, helvetica,verdana;
}
textarea, .bginput
{
   font-family: tahoma, arial, helvetica,verdana;
}
.bginput option, .bginput optgroup
{
   font-family: tahoma, arial, helvetica,verdana;
}
.button
{
   font-family: tahoma, arial, helvetica,verdana;
}
select
{
   font-family: tahoma, arial, helvetica,verdana;
}
option, optgroup
{
   font-family: tahoma, arial, helvetica,verdana;
}
.smallfont
{
   font-family: tahoma, arial, helvetica,verdana;
}
.time
{
   font-family: tahoma, arial, helvetica,verdana;
}
.navbar
{
   font-family: tahoma, arial, helvetica,verdana;
}
.highlight
{
   color: #FF0000;
   font-family: tahoma, arial, helvetica,verdana;
}
.panel
{
   font-family: tahoma, arial, helvetica,verdana;
}
.panelsurround
{
   font-family: tahoma, arial, helvetica,verdana;
}
legend
{
   font-family: tahoma, arial, helvetica,verdana;
}
.vbmenu_control
{
   font-family: tahoma, arial, helvetica,verdana;
}
.vbmenu_control a:link, .vbmenu_control_alink
{
   text-decoration: none;
}
.vbmenu_popup
{
   font-family: tahoma, arial, helvetica,verdana;
}
.vbmenu_option
{
   font-family: tahoma, arial, helvetica,verdana;
}
.vbmenu_option a:link, .vbmenu_option_alink
{
   text-decoration: none;
}
.vbmenu_option a:visited, .vbmenu_option_avisited
{
   text-decoration: none;
}
.vbmenu_option a:hover, .vbmenu_option a:active, .vbmenu_option_ahover
{
   text-decoration: none;
}
.vbmenu_hilite
{
   font-family: tahoma, arial, helvetica,verdana;
}
.vbmenu_hilite a:link, .vbmenu_hilite_alink
{
   text-decoration: none;
}
.vbmenu_hilite a:visited, .vbmenu_hilite_avisited
{
   text-decoration: none;
}
.vbmenu_hilite a:hover, .vbmenu_hilite a:active, .vbmenu_hilite_ahover
{
   text-decoration: none;
}
/* ***** styling for 'big' usernames on postbit etc. ***** */
.bigusername {
   font-size: 14pt;
}
/* ***** small padding on 'thead' elements ***** */
td.thead, th.thead, div.thead {
   padding: 4px;
}
/* ***** basic styles for multi-page nav elements */
.pagenav a {
   text-decoration: none;
}
.pagenav td {
   padding: 2px 4px 2px 4px;
}
/* ***** de-emphasized text */
.shade, a.shade:link, a.shade:visited {
   color: #777777;
   text-decoration: none;
}
a.shade:active, a.shade:hover {
   color: #FF4400;
   text-decoration: underline;
}
.tcat .shade, .thead .shade, .tfoot .shade {
   color: #DDDDDD;
}
/* ***** define margin and font-size for elements inside panels ***** */
.fieldset {
   margin-bottom: 6px;
}
.fieldset, .fieldset td, .fieldset p, .fieldset li {
   font-size: 11px;
}
</style>

<!-- / CSS Stylesheet -->


<!-- Start Content -->
<div class="Content">
<!-- Start Header -->
<div class="MjanyW3 MjanyMarginAuto Header">
  <div class="HeaderTop">
    <div class="HeaderTopRight MjanyFolatRight">
      <a title="الرئيسية" href="/"> <img alt="" src="http://i18.servimg.com/u/f18/17/84/56/49/logo10.png" /></a>
    </div>
    <div class="MjanyFolatLeft HeaderTopLeft">
<IFRAME FRAMEBORDER=0 MARGINWIDTH=0 MARGINHEIGHT=0 SCROLLING=NO WIDTH=728 HEIGHT=90 SRC="http://tag.tlvmedia.com/?id=103009_144091&ad_type=banner&ad_size=728x90&referrer=$REFURL$"></IFRAME>
    </div>
  </div>
  <div class="HeaderCenter">
    <div class="HeaderCenterRight MjanyFolatRight">
      <div class="HeaderLogin">
       
        <!-- Start login -->
        <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->     
          <div>
            <!--  login form -->
<form action="/login.forum?redirect=/" method="post" name="form_login">

             
              <!-- Start Login -->
              <div class="HeaderLoignTop">
                <div class="UserBox">
                  <input id="post" name="username" onblur="if(this.value=='')this.value='اسم العضو' " onfocus="if(this.value=='اسم العضو')this.value=''" type="text" value="اسم العضو" />
                </div>
                <div class="PassBox">
                  <input id="post" name="password" tabindex="102" type="password" />
                </div>
                <div class="EnterBut MjanyFolatRight">
                  <input accesskey="s" class="EnterBut" src="http://demo.shbkat.com/vbulletin/shbkat_mjany/Co1/img/spacer.gif" tabindex="104" title="ادخل اسم العضو وكلمة المرور الخاصة بك في الحقول المجاورة لتسجيل الدخول, أو اضغط على رابط 'التسجيل' لإنشاء حساب خاص بك." name="login" type="submit" type="image" value="تسجيل الدخول" />
                </div>
              </div>
              <div class="HeaderLoignBottom">
                <label class="MjanyFolatRight" for="cb_cookieuser_navbar">
                  <input id="post" accesskey="c" name="autologin" tabindex="103" type="checkbox" value="1" />
                  تذكرنى
                  ؟ </label>
                <div class="HeaderLoignLinks MjanyFolatRight">
                  <ul>
                    <li><a href="/register">عضوية جديدة</a> </li>
                    <li><a>|</a></li>
                    <li><a href="/profile?mode=sendpassword">نسيت كلمة المرور
                      ؟</a> </li>
                  </ul>
                </div>
              </div>
              <!-- End Login -->
             
           
            </form>
            <!-- / login form -->
          </div>
       
      <!-- END switch_user_logged_out -->
      <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
        <div class="HeaderLogin">
        <div align="center" class="smallfont">
 
  <strong><span style="color: Red;">{LOGGED_AS}</span></strong>

       
       
            <div>{LAST_VISIT_DATE}</div>
   
   
<a href="/search?search_id=newposts"><font color="#000080">مشاركات جديده</font></a><font color="#000080"> <span lang="ar-sa">|</span>&nbsp; </font>
<a href="/search?search_id=egosearch"> <font color="#000080">مشاركاتي</font></a><span lang="ar-sa"><font color="#000080">&nbsp; |&nbsp; </font></span>
       
<a href="/search?search_id=unanswered"> <span style="text-decoration: none"><font color="#000080">مواضيع لم يتم الرد عليها</font></span></a>   
       
      </div>
      </div>
        <!-- END switch_user_logged_in -->
        <!-- End Login -->
       
      </div>
    </div>
    <div class="MjanyFolatLeft SearchBody">
      <div class="SearchBodyInputBg">
        <!-- Start Forum Search -->
        <form action="/search.forum" method="post">
        <div class="SearchBox">
          <input name="search_keywords" onblur="if(this.value==''){this.value='ادخل كلمات البحث...'};" onfocus="if(this.value=='ادخل كلمات البحث...'){this.value=''};" tabindex="1001" type="text" value="ادخل كلمات البحث..." />
        </div>
        <div class="SearchEnterBut MjanyFolatRight">
          <input accesskey="s" class="SearchEnterBut" src="http://demo.shbkat.com/vbulletin/shbkat_mjany/Co1/img/spacer.gif" tabindex="104" title="ادخل اسم العضو وكلمة المرور الخاصة بك في الحقول المجاورة لتسجيل الدخول, أو اضغط على رابط 'التسجيل' لإنشاء حساب خاص بك." type="image" value="تسجيل الدخول" />
        </div>
          </form>
        <!-- End Forum Search --></div>
      <div class="MjanyTextRight"> | <a href="/search">البحث المتقدم </a></div>
    </div>
  </div>
  <div class="HeaderBottom">
    <div class="MjanyFolatRight HeaderBottomRight">
      <ul>
        <li><a href="/">الرئيسية</a></li>
        <li class="select"><a href="/forum">المنتدي</a></li>
        <li><a href="/register">التسجيل</a></li>
        <li><a href="/contact">اتصل بنا</a></li>
        <li><a href="http://www.elmasryy.com/">اعلن معنا</a></li>
      </ul>
    </div>
    <div class="MjanyFolatRight Color">
      <map id="Color" name="Color">
        <area alt="" coords="146, 18, 162, 35" href="javascript:chooseStyle('BdCo1',60)" shape="rect" target="_self" title="الأحمر" />
        <area alt="" coords="125, 19, 143, 35" href="javascript:chooseStyle('BdCo2',60)" shape="rect" target="_self" title="الأزرق" />
        <area alt="" coords="107, 19, 123, 35" href="javascript:chooseStyle('BdCo3',60)" shape="rect" target="_self" title="الموف" />
        <area alt="" coords="88, 19, 105, 36" href="javascript:chooseStyle('BdCo4',60)" shape="rect" target="_self" title="الفيروزي" />
        <area alt="" coords="67, 19, 85, 34" href="javascript:chooseStyle('BdCo5',60)" shape="rect" target="_self" title="الأخضر" />
        <area alt="" coords="46, 19, 66, 35" href="javascript:chooseStyle('BdCo6',60)" shape="rect" target="_self" title="البرتقالي" />
      </map>
      <img alt="" class="Color" src="http://demo.shbkat.com/vbulletin/shbkat_mjany/Co1/img/spacer.gif" usemap="#Color" /></div>
  </div>
  <div class="HeaderSlide">
    <div class="MjanyFolatRight HeaderSlideRight"> <a href="#"> <img alt="" class="HeaderSlideRight" src="http://demo.shbkat.com/vbulletin/shbkat_mjany/Co1/img/spacer.gif" /></a></div>
    <div class="MjanyFolatRight HeaderSlideCenter">
      <div id="owl-demo" class="owl-carousel">
        <div class="item"><a target="_blank" href="http://en7raf.0wn0.com/"><img src="http://demo.shbkat.com/vbulletin/shbkat_mjany/Co1/img/img.png" /></a></div>
        <div class="item"><a target="_blank" href="http://en7raf.0wn0.com/"><img src="http://demo.shbkat.com/vbulletin/shbkat_mjany/Co1/img/img.png" /></a></div>
        <div class="item"><a target="_blank" href="http://en7raf.0wn0.com/"><img src="http://demo.shbkat.com/vbulletin/shbkat_mjany/Co1/img/img.png" /></a></div>
        <div class="item"><a target="_blank" href="http://en7raf.0wn0.com/"><img src="http://demo.shbkat.com/vbulletin/shbkat_mjany/Co1/img/img.png" /></a></div>
        <div class="item"><a target="_blank" href="http://en7raf.0wn0.com/"><img src="http://demo.shbkat.com/vbulletin/shbkat_mjany/Co1/img/img.png" /></a></div>
        <div class="item"><a target="_blank" href="http://en7raf.0wn0.com/"><img src="http://demo.shbkat.com/vbulletin/shbkat_mjany/Co1/img/img.png" /></a></div>
        <div class="item"><a target="_blank" href="http://en7raf.0wn0.com/"><img src="http://demo.shbkat.com/vbulletin/shbkat_mjany/Co1/img/img.png" /></a></div>
        <div class="item"><a target="_blank" href="http://en7raf.0wn0.com/"><img src="http://demo.shbkat.com/vbulletin/shbkat_mjany/Co1/img/img.png" /></a></div>
        <div class="item"><a target="_blank" href="http://en7raf.0wn0.com/"><img src="http://demo.shbkat.com/vbulletin/shbkat_mjany/Co1/img/img.png" /></a></div>
        <div class="item"><a target="_blank" href="http://en7raf.0wn0.com/"><img src="http://demo.shbkat.com/vbulletin/shbkat_mjany/Co1/img/img.png" /></a></div>
        <div class="item"><a target="_blank" href="http://en7raf.0wn0.com/"><img src="http://demo.shbkat.com/vbulletin/shbkat_mjany/Co1/img/img.png" /></a></div>
        <div class="item"><a target="_blank" href="http://en7raf.0wn0.com/"><img src="http://demo.shbkat.com/vbulletin/shbkat_mjany/Co1/img/img.png" /></a></div>
      </div>
    </div>
    <div class="MjanyFolatLeft HeaderSlideLeft"> <a href="#"> <img alt="" class="HeaderSlideLeft" src="http://demo.shbkat.com/vbulletin/shbkat_mjany/Co1/img/spacer.gif" /></a></div>
  </div>
</div>
<style>
    #owl-demo .item{
        margin: 0px 7.5px;
    }
    #owl-demo .item img{
        display: block;
        width: 100%;
        height: 150px;
    }
    </style>
<script>
    $(document).ready(function() {

      $("#owl-demo").owlCarousel({
        items : 4,
      autoPlay : 5000,
        lazyLoad : true,
      pagination:false,
        navigation : true
      });

    });
    </script>
<!-- Start Body -->
<div class="MjanyW2 MjanyMarginAuto MjanyBody">
<!-- open content container -->

<div align="center">
   <div class="page" style="width:100%; text-align:right">
      <div style="padding:0px 0px 0px 0px" align="right">

<br />

   <!-- Start Cat -->
   <div class="Cat">
      <!-- Start Cat Top -->
      <div class="CatTop">
         <div class="CatTop_Right">
            <h1> انت الآن تتصفح {L_INDEX}</h1>
         </div>
         <div class="CatTop_Left">
         </div>
      </div>
      <!-- Start Cat Center -->
      <div class="CatCenter_Right">
         <div class="CatCenter_Left">
            <!-- Start Cat Body -->
            <div class="CatBody">


<!-- breadcrumb, login, pm info -->
<table align="center" border="0" cellpadding="6" cellspacing="0" class="tborder" width="100%">
<tr>
   <td class="alt1" width="100%">
      
<div class="navbar" style="font-size:10pt"><strong>
        <div class="nav"><img src="http://i69.servimg.com/u/f69/18/14/50/08/navbit12.gif" class="inlineimg" alt="" border="0" height="15" width="15" /> <a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX} </a>{NAV_CAT_DESC}</div>
                <font face="Tahoma"><span style="font-size: 10pt" font-weight="bold"><img src="http://i69.servimg.com/u/f69/18/14/50/08/navbit13.gif" height="15" width="30" /> {PAGE_TITLE}</span></font></strong></div>
     
 
      
   </td>
</tr>
</table>
<!-- / breadcrumb, login, pm info -->

<!-- nav buttons bar -->
<div class="tborder" style="padding:0px; border-top-width:0px">
   <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center">
   <tr align="center">
      
      
      
         <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
                  <td class="vbmenu_control"><a href="/register" rel="nofollow">التسجيل</a></td>
          <td class="vbmenu_control"><a href="http://en7raf.0wn0.com/" rel="nofollow">اعلن معنا</a></td>
     
          <td class="vbmenu_control"><a rel="help" href="/faq" accesskey="5">التعليمـــات</a></td>
     
         
         
     
        <td class="vbmenu_control"><a href="/search?search_id=unanswered">موآضـــيع لم يتم آلرد عليهآ</a></td>
     
         
             
                <td class="vbmenu_control"><a href="/search?search_id=newposts" accesskey="2">مشاركات اليوم</a></td>
             
          <td class="vbmenu_control"><a id="navbar_search" href="/search" accesskey="4" rel="nofollow">محرك البحث</a> </td>
         
         
<!-- END switch_user_logged_out -->


    <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
         
         
                  <td class="vbmenu_control"><a href="/forum">الرئيسية</a></td>
       
            <td class="vbmenu_control"><a href="/profile?mode=editprofile">لوحة التحكم</a></td>
     
          <td class="vbmenu_control"><a href="http://en7raf.0wn0.com/" rel="nofollow">اعلن معنا</a></td>
        <td class="vbmenu_control"><a href="http://en7raf.0wn0.com/t37-topic" accesskey="5">قوانين المنتدى</a></td>
              <td class="vbmenu_control"><a href="/memberlist" accesskey="5">الاعضاء</a></td>

             
                <td class="vbmenu_control"><a href="/search?search_id=newposts" accesskey="2">المشاركات الجديدة</a></td>
             
          <td class="vbmenu_control"><a id="navbar_search" href="/search" accesskey="4" rel="nofollow">محرك البحث</a> <script type="text/javascript"> vbmenu_register("navbar_search"); </script></td>
         
         
                <td class="vbmenu_control"><a href="{U_PRIVATEMSGS}" rel="nofollow">{PRIVATE_MESSAGE_INFO}</a><script type="text/javascript"> vbmenu_register("usercptools"); </script></td>

         
     
     
     
            <td class="vbmenu_control"><a rel="nofollow" href="{U_LOGIN_LOGOUT}" onclick="return log_out('هل أنت متأكد برغبتك في الخروج من المنتدى؟')">{L_LOGIN_LOGOUT}</a></td>
         
     
         
         
            <!-- END switch_user_logged_in -->
      
      
      
      </tr>
   </table>
</div>
<!-- / nav buttons bar -->
            </div>
         </div>
      </div>
      <!-- Start Cat Bottom -->
      <div class="CatBottom">
         <div class="CatBottom_Right">
         </div>
         <div class="CatBottom_Left">
         </div>
      </div>
   </div>
   <!-- End Cat -->
               <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="{MENU_POSITION}">
               <tr>
                  <td align="{MENU_POSITION}"{MENU_NOWRAP}>{GENERATED_NAV_BAR}</td>
               </tr>
            </table>

            <div style="clear: both;"></div>

            <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
            <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
               <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                  <tr>
                     <td align="left" class="row1">
                        <div id="fa_ticker_container">
                           <ul id="fa_ticker_content" class="jcarousel-skin-tango" style="display:none;">
                              <!-- BEGIN ticker_row -->
                              <li>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</li>
                              <!-- END ticker_row -->
                           </ul>
                        </div>
                     </td>
                  </tr>
               </table>
            </div>
            <!-- END switch_ticker_new -->

            <!-- BEGIN switch_ticker -->
            <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
               <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                  <tr>
                     <td align="left" class="row1">
                        <div id="fa_ticker_container">
                           <div id="fa_ticker" style="height:{switch_ticker.HEIGHT}px;">
                              <div class="fa_ticker_content">
                                 <!-- BEGIN ticker_row -->
                                 <div>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div>
                                 <!-- END ticker_row -->
                              </div>
                           </div>
                        </div>
                     </td>
                  </tr>
               </table>
            </div>
            <!-- END switch_ticker -->

            <div id="page-body">
               <div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
                  <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" class="three-col">
                     <tbody>
                        <tr>
                           <td valign="top" width="100%">
                              <div id="center">
                                 <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
                                 {giefmod_index1.MODVAR}
                                    <!-- BEGIN saut -->
                                    <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
                                    <!-- END saut -->
                                 <!-- END giefmod_index1 -->
                              </div>
                           </td>
                                                                  </tr>
                                                          <tr>
                           <td valign="top" width="100%">
<!-- BEGIN html_validation -->
                           </td>
                        </tr>
                     </tbody>
                  </table>
               </div>
            </div>
      
</body>
</html>
<!-- END html_validation -->
  <div align="center">
<IFRAME FRAMEBORDER=0 MARGINWIDTH=0 MARGINHEIGHT=0 SCROLLING=NO WIDTH=728 HEIGHT=90 SRC="http://tag.tlvmedia.com/?id=103009_144091&ad_type=banner&ad_size=728x90&referrer=$REFURL$"></IFRAME>
                </div>

الصورة اللى متواجدة هنا
http://en7raf.0wn0.com/

في الشمال اللى مكتوب عليها مجانى

بانتظاركم
avatar
زائر
زائر


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب التعديل على قالب

مُساهمة من طرف Arabian Star في الإثنين 10 أغسطس 2015 - 8:41

ممكن صورة للى عاوز تحذفه لانى لم اجدها !
avatar
Arabian Star
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 728
معدل النشاط : 3480
السُمعة : 14

http://mca14.7olm.org/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب التعديل على قالب

مُساهمة من طرف SaLEm Hen!CHE في الإثنين 10 أغسطس 2015 - 9:07

مرجبا ,,
قصدك البنر الاعلاني ؟!
ضع هذا الكود في ورقة cSS
الكود:
.HeaderTopLeft {
    display: none !important;
}
إذا كنت تغيير الصورة لا حذفها ضع هذا في ورقة التصاميم CSS
الكود:
.HeaderTopLeft {

    background: transparent url('رابط الصورة هنا') no-repeat !important ;
}
avatar
SaLEm Hen!CHE
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 565
معدل النشاط : 4918
السُمعة : 60

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب التعديل على قالب

مُساهمة من طرف زائر في الإثنين 10 أغسطس 2015 - 17:56

شكرا يا غالى

تم الحل
avatar
زائر
زائر


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى