مشكلة كود اخر المواضيع

صفحة 2 من اصل 2 الصفحة السابقة  1, 2

اذهب الى الأسفل

مشكلة كود اخر المواضيع

مُساهمة من طرف M.CABO في السبت 6 أكتوبر 2012 - 13:41

تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :

بسم الله الرحمن الرحيم

هذا هو قالب ال overall header

الكود:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" {NAMESPACE_FB_LIKE} {NAMESPACE_FB} {NAMESPACE_BBCODE}>
<head>
   <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
   <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING}" />
   <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
   <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
   <!-- BEGIN switch_compat_meta -->
   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE={switch_compat_meta.VERSION}" />
   <!-- END switch_compat_meta -->
   <!-- BEGIN switch_canonical_url -->
   <link rel="canonical" href="{switch_canonical_url.CANONICAL_URL}" />
   <!-- END switch_canonical_url -->
   {META_FAVICO}
   {META}
   {META_FB_LIKE}
   <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
   {T_HEAD_STYLESHEET}
   {CSS}
   <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
   <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
   <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
   <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>

   <!-- BEGIN switch_fb_login -->
   <script src="http://connect.facebook.net/{switch_fb_login.FB_LOCAL}/all.js" type="text/javascript"></script>
   <script src="{switch_fb_login.JS_FB_LOGIN}" type="text/javascript"></script>
   <!-- END switch_fb_login -->

   <!-- BEGIN switch_ticker -->
   <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
   <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
   <!-- END switch_ticker -->

   <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
   <script src="{JS_DIR}jquery/jcarousel/jquery.jcarousel.js" type="text/javascript"></script>
   <script type="text/javascript">//<![CDATA[
      /* Definir le sens de direction en fonction du panneau admin */
      var tickerDirParam = "{switch_ticker.DIRECTION}";
      var slid_vert = false;
      var auto_dir = 'next';
      var h_perso = parseInt({switch_ticker.HEIGHT});

      switch( tickerDirParam )
      {
         case 'top' :
            slid_vert = true;
            break;

         case 'left':
            break;

         case 'bottom':
            slid_vert = true;
            auto_dir = 'prev';
            break;

         case 'right':
            auto_dir = 'prev';
            break;

         default:
            slid_vert = true;
      }

      $(document).ready(function() {
         var w_cont = $('#fa_ticker_container').width();

         if (w_cont > 0)
         {
            $('#fa_ticker_container').width(w_cont);

            /* Affichage de la liste */
            $('#fa_ticker_content').css('display','block');

            /* Calcul des dimensions du conteneur et des elements */
            var width_max = $('ul#fa_ticker_content').width();
            var width_item = Math.floor(width_max / {switch_ticker.SIZE});
            var height_max = h_perso;

            /* Calcul de la hauteur maximale du conteneur en fonction des elements et de la hauteur personnalisee dans l'admin */
            $('ul#fa_ticker_content li').each( function () {
               if ($(this).height() > height_max)
               {
                  height_max = $(this).height();
               }
            } );

            /* Redimensionnement des elements et des images trop larges */
            $('ul#fa_ticker_content li').width(width_item).height(height_max).find('img').each(function () {
               if ($(this).width() > width_item)
               {
               var ratio      = $(this).width() / width_item;
               var new_height = Math.round($(this).height() / ratio);
               $(this).height(new_height).width(width_item);
               }
            });

            /* Redimensionnement et centrage du conteneur en mode vertical */
            if (slid_vert)
            {
               $('ul#fa_ticker_content').width(width_item).height(height_max).css('marginLeft','auto').css('marginRight','auto');
            }

            /* Initialisation du caroussel */
            $('#fa_ticker_content').jcarousel({
                  vertical: slid_vert,
               wrap: 'circular',
               auto: {switch_ticker.STOP_TIME},
               auto_direction: auto_dir,
            scroll: 1,
            size: {switch_ticker.SIZE},
            height_max: height_max,
            animation: {switch_ticker.SPEED}
            });
         }
         else
         {
            $('ul#fa_ticker_content li:not(:first)').css('display','none');
            $('ul#fa_ticker_content li:first').css('list-style','none').css('text-align','center');
         }
      });
   //]]>
   </script>
   <!-- END switch_ticker_new -->

   <script type="text/javascript">//<![CDATA[
   $(document).ready(function(){
      <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
         pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
         pm.focus();
      <!-- END switch_enable_pm_popup -->
      <!-- BEGIN switch_report_popup -->
         report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
         report.focus();
      <!-- END switch_report_popup -->
      <!-- BEGIN switch_ticker -->
         ticker_start({switch_ticker.HEIGHT}, {switch_ticker.SPACING}, {switch_ticker.SPEED}, '{switch_ticker.DIRECTION}', {switch_ticker.STOP_TIME});
      <!-- END switch_ticker -->
   });

   <!-- BEGIN switch_login_popup -->
      var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = true, logInBackgroundClass = false;
   <!-- END switch_login_popup -->

   <!-- BEGIN switch_login_popup -->
   $(document).ready( function() {
      $(window).resize(function() {
         var windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
         var popupWidth = $("#login_popup").width();
         var mypopup = $("#login_popup");

         $("#login_popup").css({
         "left": windowWidth/2 - popupWidth/2
            });
      });
   });
   <!-- END switch_login_popup -->
   //]]>
   </script>
   {GREETING_POPUP}
   <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
   <style>
   .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item {
      text-align:center;
      width: 10px;
   }

   .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-horizontal {
      margin-right: {switch_ticker.SPACING}px;
   }

   .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-vertical {
      margin-bottom: {switch_ticker.SPACING}px;
   }
   </style>
   <!-- END switch_ticker_new -->
   {HOSTING_JS}
   <!-- BEGIN google_analytics_code -->
   <script type="text/javascript">
   //<![CDATA[
    var _gaq = _gaq || [];
    _gaq.push(['_setAccount', '{G_ANALYTICS_ID}']);
    _gaq.push(['_trackPageview']);
   _gaq.push(['_trackPageLoadTime']);

   <!-- BEGIN google_analytics_code_bis -->
   _gaq.push(['b._setAccount', '{G_ANALYTICS_ID_BIS}']);
   _gaq.push(['b._trackPageview']);
   <!-- END google_analytics_code_bis -->

    (function() {
      var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
      ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
      var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
    })();
   //]]>
   </script>
   <!-- END google_analytics_code -->
</head>
<body background="{T_BODY_BACKGROUND}" bgcolor="{T_BODY_BGCOLOR}" text="{T_BODY_TEXT}" link="{T_BODY_LINK}" vlink="{T_BODY_VLINK}">
   <!-- BEGIN hitskin_preview -->
   <div id="hitskin_preview" style="display: block;">
      <h1><img src="http://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_logo.png" alt="" /> Hit<em>skin</em>.com</h1>
      <div class="content">
         <p>
            {hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}
            <br />
            <span>{hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}<a href="http://{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span>
         </p>
      </div>
   </div>
   <!-- END hitskin_preview -->

   <!-- BEGIN switch_login_popup -->
   <div id="login_popup">
      <table class="forumline" width="{LOGIN_POPUP_WIDTH}" height="{LOGIN_POPUP_HEIGHT}" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
         <tr height="25">
            <td class="catLeft">
               <span class="genmed module-title">{SITENAME}</span>
            </td>
         </tr>
         <tr height="{LOGIN_POPUP_MSG_HEIGHT}">
            <td class="row1" align="left" valign="top">
               <div id="login_popup_buttons">
                  <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
                     <input type="submit" class="mainoption" value="{L_LOGIN}" />
                     <input type="button" class="mainoption" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />
                     <input id="login_popup_close" type="button" class="button" value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />
                  </form>
               </div>
               <span class="genmed">{LOGIN_POPUP_MSG}</span>
            </td>
         </tr>
      </table>
   </div>
   <!-- END switch_login_popup -->

   <a name="top"></a>
   {JAVASCRIPT}

   <table class="bodylinewidth" width="{T_BODY_TABLE_WIDTH}" cellspacing="0" cellpadding="10" border="0" align="center">
      <tr>
         <td class="bodyline">
            <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
               <tr>
                  <!-- BEGIN switch_logo_left -->
                  <td><a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a></td>
                  <!-- END switch_logo_left -->
                  <td align="center" width="100%" valign="middle">
                     <!-- BEGIN switch_logo_center -->
                     <a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a>
                     <br />
                     <!-- END switch_logo_center -->
                     <div class="maintitle">{MAIN_SITENAME}</div>
                     <br />
                     <span class="gen">{SITE_DESCRIPTION}<br />  </span>
                  </td>
                  <!-- BEGIN switch_logo_right -->
                  <td><a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a></td>
                  <!-- END switch_logo_right -->
               </tr>
            </table>

            <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="{MENU_POSITION}">
               <tr>
                  <td align="{MENU_POSITION}"{MENU_NOWRAP}>{GENERATED_NAV_BAR}</td>
               </tr>
            </table>

            <div style="clear: both;"></div>

            <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
            <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
               <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                  <tr>
                     <td {CLASS_TABLE_TYPE} align="left" class="row1">
                        <div id="fa_ticker_container">
                           <ul id="fa_ticker_content" class="jcarousel-skin-tango" style="display:none;">
                              <!-- BEGIN ticker_row -->
                              <li>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</li>
                              <!-- END ticker_row -->
                           </ul>
                        </div>
                     </td>
                  </tr>
               </table>
            </div>
            <!-- END switch_ticker_new -->

            <!-- BEGIN switch_ticker -->
            <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
               <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                  <tr>
                     <td {CLASS_TABLE_TYPE} align="left" class="row1">
                        <div id="fa_ticker_container">
                           <div id="fa_ticker" style="height:{switch_ticker.HEIGHT}px;">
                              <div class="fa_ticker_content">
                                 <!-- BEGIN ticker_row -->
                                 <div>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div>
                                 <!-- END ticker_row -->
                              </div>
                           </div>
                        </div>
                     </td>
                  </tr>
               </table>
            </div>
            <!-- END switch_ticker -->

            <div id="page-body">
               <div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
                  <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" class="three-col">
                     <tbody>
                        <tr>
                           <td valign="top" width="{C1SIZE}">
                              <div id="{ID_LEFT}">
                                 <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
                                 {giefmod_index1.MODVAR}
                                    <!-- BEGIN saut -->
                                    <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
                                    <!-- END saut -->
                                 <!-- END giefmod_index1 -->
                              </div>
                           </td>
                           <td valign="top" width="100%">
<!-- BEGIN html_validation -->
                           </td>
                        </tr>
                     </tbody>
                  </table>
               </div>
            </div>
         </td>
      </tr>
   </table>
</body>
</html>
<!-- END html_validation -->

فى مشكلة فى المنتدى فى الشكل بالتومبيلات
عاوز اخليه فى النص
وملحوظة/ انا مطبق الشرح تمام بالحرف

http://kingofpop.hooxs.com

وشكـــــــــــــــرا
avatar
M.CABO
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 1507
معدل النشاط : 5502
السُمعة : 6

http://kingofpop.forumsmusic.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل


رد: مشكلة كود اخر المواضيع

مُساهمة من طرف المصممه ملاك العسوله في الثلاثاء 23 أكتوبر 2012 - 13:44

اذا تم لهذا الكوود في منتداي

حطوو

الكود:
    <style>
    div.title {
    font-size: 12px;
    font-weight: bold;
    text-decoration: none;
    color: #fff;
    text-align:center;
    }
    </style>
    <!-- BEGIN classical_row -->
    <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="3" align="center"><tbody>
    <thead><tr><th colspan="{catrow.tablehead.INC_SPAN}" nowrap="nowrap" width="100%" class="secondarytitle">
    <div class="ist">آخر المواضيع</div>
    </th></tr></thead>
    <tr>
 
  <td style="padding: 0px; background: rgb(255, 255, 255) none
repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border;
-moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy:
continuous;" width="100%">
    <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" colspan="3" width="100%">

    <tr><td class="catHead" colspan="2" width="50%">
    <div class="title"><font color="black">الموضوع</font></div>
    </td>
    <td class="catHead" colspan="1" width="25%">
    <div class="title"><font color="black">تاريخ ارسال  المشاركة</font></div>
    </td>
    <td class="catHead" colspan="1" width="25%">
    <div class="title"><font color="black">بواسطة</font></div>
    </td></tr>

    <tr valign="top">
 
  <td colspan="1" style="border-top: 0px none; padding: 0px;
background: transparent
url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif)
no-repeat scroll center top; -moz-background-clip: border;
-moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy:
continuous;" width="24"><img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif"
 width="24" border="0"></td><td style="border-top: 0px none;
 padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;"
align="left"
background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"
 width="50%">

    <!-- BEGIN recent_topic_row -->
 
 <a
href="{classical_row.recent_topic_row.U_TITLE}"><b><font
style="font-family: Tahoma; font-size:
11px">{classical_row.recent_topic_row.L_TITLE}</font></b></a><br>

    <!-- END recent_topic_row -->
    </td>
 
  <td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height:
16.5px; background-repeat: repeat;" align="center"
background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"
 width="25%">
    <span class="gensmall">
    <!-- BEGIN recent_topic_row -->
    <img src="http://vb.vip600.com/images/icons/red-star.gif" width="16px" height="16px" />
    {ON} {classical_row.recent_topic_row.S_POSTTIME}
    <br><!-- END recent_topic_row -->
    </span>
    </td>
 
  <td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 17px;
background-repeat: repeat;" align="left"
background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"
 width="25%">
    <!-- BEGIN switch_poster -->
    <a
href="{classical_row.recent_topic_row.switch_poster.U_POSTER}">{classical_row.recent_topic_row.switch_poster.S_POSTER}</a>
    <!-- END switch_poster -->
    <!-- BEGIN switch_poster_guest -->
    {classical_row.recent_topic_row.switch_poster_guest.S_POSTER}
    <!-- END switch_poster_guest -->
    <!-- BEGIN recent_topic_row -->
    <img src="http://www.birazkisisel.com/wp-content/plugins/wp-favorite-posts/img/star.png">
 
  <a
href="{classical_row.recent_topic_row.switch_poster.U_POSTER}"><font
 style="font-family: Tahoma; font-size:
11px">{classical_row.recent_topic_row.switch_poster.S_POSTER}</font></a>
    <br><!-- END recent_topic_row -->

    </td>
    </tr></table></td></tr></tbody></table>
    <!-- END classical_row -->


لوحة الادارة // مظهر المنتدى // التومبلايت والقوالب // البوابة

نروحي لقالب mod_recent_topics


ونحذف كل مافيه ونستبدله بالكود التالي
avatar
المصممه ملاك العسوله
 
 

انثى
عدد المساهمات : 1697
معدل النشاط : 5011
السُمعة : 20

http://www.malakalasule.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: مشكلة كود اخر المواضيع

مُساهمة من طرف M.CABO في الثلاثاء 23 أكتوبر 2012 - 22:39

يا جماعة اقصد الكلام يكون ناحية اليمين يعنى اسماء المواضيع وكدة

http://download.mrkzy.com/e/2012_md_13349243691.bmp
avatar
M.CABO
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 1507
معدل النشاط : 5502
السُمعة : 6

http://kingofpop.forumsmusic.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: مشكلة كود اخر المواضيع

مُساهمة من طرف M.CABO في الأربعاء 24 أكتوبر 2012 - 13:33

ارجوا المتابعة
avatar
M.CABO
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 1507
معدل النشاط : 5502
السُمعة : 6

http://kingofpop.forumsmusic.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: مشكلة كود اخر المواضيع

مُساهمة من طرف المصممه ملاك العسوله في الأربعاء 24 أكتوبر 2012 - 14:36

الان هووا بي اليمين ي اخي
avatar
المصممه ملاك العسوله
 
 

انثى
عدد المساهمات : 1697
معدل النشاط : 5011
السُمعة : 20

http://www.malakalasule.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: مشكلة كود اخر المواضيع

مُساهمة من طرف M.CABO في الأربعاء 24 أكتوبر 2012 - 15:09

يا اختى ادخل المنتدى وشوووووفى
http://kingofpop.hooxs.com
اريد الكلام مثل هذه الصورة
http://download.mrkzy.com/e/2012_md_13349243691.bmp
فهمتى؟؟
avatar
M.CABO
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 1507
معدل النشاط : 5502
السُمعة : 6

http://kingofpop.forumsmusic.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: مشكلة كود اخر المواضيع

مُساهمة من طرف M.CABO في السبت 27 أكتوبر 2012 - 23:48

اريد الكلام مثل هذه الصورة ((ناحية اليميــــــن)) ؟
http://download.mrkzy.com/e/2012_md_13349243691.bmp
avatar
M.CABO
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 1507
معدل النشاط : 5502
السُمعة : 6

http://kingofpop.forumsmusic.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: مشكلة كود اخر المواضيع

مُساهمة من طرف M.CABO في الخميس 1 نوفمبر 2012 - 17:59

اريد الكلام مثل هذه الصورة ((ناحية اليميــــــن)) ؟

http://download.mrkzy.com/e/2012_md_13349243691.bmp
avatar
M.CABO
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 1507
معدل النشاط : 5502
السُمعة : 6

http://kingofpop.forumsmusic.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: مشكلة كود اخر المواضيع

مُساهمة من طرف M.CABO في الأحد 4 نوفمبر 2012 - 2:05

فى الإنتظار لحل هذه المشكلة المتبقية
avatar
M.CABO
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 1507
معدل النشاط : 5502
السُمعة : 6

http://kingofpop.forumsmusic.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: مشكلة كود اخر المواضيع

مُساهمة من طرف M.CABO في السبت 10 نوفمبر 2012 - 21:57

avatar
M.CABO
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 1507
معدل النشاط : 5502
السُمعة : 6

http://kingofpop.forumsmusic.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: مشكلة كود اخر المواضيع

مُساهمة من طرف M.CABO في الأحد 11 نوفمبر 2012 - 23:48

اريد الكلام مثل هذه الصورة ((ناحية اليميــــــن)) ؟


http://download.mrkzy.com/e/2012_md_13349243691.bmp
avatar
M.CABO
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 1507
معدل النشاط : 5502
السُمعة : 6

http://kingofpop.forumsmusic.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: مشكلة كود اخر المواضيع

مُساهمة من طرف المصممه ملاك العسوله في الجمعة 23 نوفمبر 2012 - 12:44

اوك فهمت
avatar
المصممه ملاك العسوله
 
 

انثى
عدد المساهمات : 1697
معدل النشاط : 5011
السُمعة : 20

http://www.malakalasule.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: مشكلة كود اخر المواضيع

مُساهمة من طرف M.CABO في الأربعاء 28 نوفمبر 2012 - 18:30

الحل؟؟
avatar
M.CABO
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 1507
معدل النشاط : 5502
السُمعة : 6

http://kingofpop.forumsmusic.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: مشكلة كود اخر المواضيع

مُساهمة من طرف M.CABO في الخميس 6 ديسمبر 2012 - 16:21

تم الحل بواسطتى ,, يغلــــــــق
avatar
M.CABO
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 1507
معدل النشاط : 5502
السُمعة : 6

http://kingofpop.forumsmusic.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

صفحة 2 من اصل 2 الصفحة السابقة  1, 2

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى