مشكلة كود اخر المواضيع

صفحة 1 من اصل 2 1, 2  الصفحة التالية

اذهب الى الأسفل

مشكلة كود اخر المواضيع

مُساهمة من طرف M.CABO في السبت 6 أكتوبر 2012 - 13:41

بسم الله الرحمن الرحيم

هذا هو قالب ال overall header

الكود:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" {NAMESPACE_FB_LIKE} {NAMESPACE_FB} {NAMESPACE_BBCODE}>
<head>
   <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
   <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING}" />
   <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
   <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
   <!-- BEGIN switch_compat_meta -->
   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE={switch_compat_meta.VERSION}" />
   <!-- END switch_compat_meta -->
   <!-- BEGIN switch_canonical_url -->
   <link rel="canonical" href="{switch_canonical_url.CANONICAL_URL}" />
   <!-- END switch_canonical_url -->
   {META_FAVICO}
   {META}
   {META_FB_LIKE}
   <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
   {T_HEAD_STYLESHEET}
   {CSS}
   <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
   <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
   <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
   <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>

   <!-- BEGIN switch_fb_login -->
   <script src="http://connect.facebook.net/{switch_fb_login.FB_LOCAL}/all.js" type="text/javascript"></script>
   <script src="{switch_fb_login.JS_FB_LOGIN}" type="text/javascript"></script>
   <!-- END switch_fb_login -->

   <!-- BEGIN switch_ticker -->
   <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
   <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
   <!-- END switch_ticker -->

   <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
   <script src="{JS_DIR}jquery/jcarousel/jquery.jcarousel.js" type="text/javascript"></script>
   <script type="text/javascript">//<![CDATA[
      /* Definir le sens de direction en fonction du panneau admin */
      var tickerDirParam = "{switch_ticker.DIRECTION}";
      var slid_vert = false;
      var auto_dir = 'next';
      var h_perso = parseInt({switch_ticker.HEIGHT});

      switch( tickerDirParam )
      {
         case 'top' :
            slid_vert = true;
            break;

         case 'left':
            break;

         case 'bottom':
            slid_vert = true;
            auto_dir = 'prev';
            break;

         case 'right':
            auto_dir = 'prev';
            break;

         default:
            slid_vert = true;
      }

      $(document).ready(function() {
         var w_cont = $('#fa_ticker_container').width();

         if (w_cont > 0)
         {
            $('#fa_ticker_container').width(w_cont);

            /* Affichage de la liste */
            $('#fa_ticker_content').css('display','block');

            /* Calcul des dimensions du conteneur et des elements */
            var width_max = $('ul#fa_ticker_content').width();
            var width_item = Math.floor(width_max / {switch_ticker.SIZE});
            var height_max = h_perso;

            /* Calcul de la hauteur maximale du conteneur en fonction des elements et de la hauteur personnalisee dans l'admin */
            $('ul#fa_ticker_content li').each( function () {
               if ($(this).height() > height_max)
               {
                  height_max = $(this).height();
               }
            } );

            /* Redimensionnement des elements et des images trop larges */
            $('ul#fa_ticker_content li').width(width_item).height(height_max).find('img').each(function () {
               if ($(this).width() > width_item)
               {
               var ratio      = $(this).width() / width_item;
               var new_height = Math.round($(this).height() / ratio);
               $(this).height(new_height).width(width_item);
               }
            });

            /* Redimensionnement et centrage du conteneur en mode vertical */
            if (slid_vert)
            {
               $('ul#fa_ticker_content').width(width_item).height(height_max).css('marginLeft','auto').css('marginRight','auto');
            }

            /* Initialisation du caroussel */
            $('#fa_ticker_content').jcarousel({
                  vertical: slid_vert,
               wrap: 'circular',
               auto: {switch_ticker.STOP_TIME},
               auto_direction: auto_dir,
            scroll: 1,
            size: {switch_ticker.SIZE},
            height_max: height_max,
            animation: {switch_ticker.SPEED}
            });
         }
         else
         {
            $('ul#fa_ticker_content li:not(:first)').css('display','none');
            $('ul#fa_ticker_content li:first').css('list-style','none').css('text-align','center');
         }
      });
   //]]>
   </script>
   <!-- END switch_ticker_new -->

   <script type="text/javascript">//<![CDATA[
   $(document).ready(function(){
      <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
         pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
         pm.focus();
      <!-- END switch_enable_pm_popup -->
      <!-- BEGIN switch_report_popup -->
         report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
         report.focus();
      <!-- END switch_report_popup -->
      <!-- BEGIN switch_ticker -->
         ticker_start({switch_ticker.HEIGHT}, {switch_ticker.SPACING}, {switch_ticker.SPEED}, '{switch_ticker.DIRECTION}', {switch_ticker.STOP_TIME});
      <!-- END switch_ticker -->
   });

   <!-- BEGIN switch_login_popup -->
      var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = true, logInBackgroundClass = false;
   <!-- END switch_login_popup -->

   <!-- BEGIN switch_login_popup -->
   $(document).ready( function() {
      $(window).resize(function() {
         var windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
         var popupWidth = $("#login_popup").width();
         var mypopup = $("#login_popup");

         $("#login_popup").css({
         "left": windowWidth/2 - popupWidth/2
            });
      });
   });
   <!-- END switch_login_popup -->
   //]]>
   </script>
   {GREETING_POPUP}
   <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
   <style>
   .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item {
      text-align:center;
      width: 10px;
   }

   .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-horizontal {
      margin-right: {switch_ticker.SPACING}px;
   }

   .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-vertical {
      margin-bottom: {switch_ticker.SPACING}px;
   }
   </style>
   <!-- END switch_ticker_new -->
   {HOSTING_JS}
   <!-- BEGIN google_analytics_code -->
   <script type="text/javascript">
   //<![CDATA[
    var _gaq = _gaq || [];
    _gaq.push(['_setAccount', '{G_ANALYTICS_ID}']);
    _gaq.push(['_trackPageview']);
   _gaq.push(['_trackPageLoadTime']);

   <!-- BEGIN google_analytics_code_bis -->
   _gaq.push(['b._setAccount', '{G_ANALYTICS_ID_BIS}']);
   _gaq.push(['b._trackPageview']);
   <!-- END google_analytics_code_bis -->

    (function() {
      var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
      ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
      var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
    })();
   //]]>
   </script>
   <!-- END google_analytics_code -->
</head>
<body background="{T_BODY_BACKGROUND}" bgcolor="{T_BODY_BGCOLOR}" text="{T_BODY_TEXT}" link="{T_BODY_LINK}" vlink="{T_BODY_VLINK}">
   <!-- BEGIN hitskin_preview -->
   <div id="hitskin_preview" style="display: block;">
      <h1><img src="http://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_logo.png" alt="" /> Hit<em>skin</em>.com</h1>
      <div class="content">
         <p>
            {hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}
            <br />
            <span>{hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}<a href="http://{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span>
         </p>
      </div>
   </div>
   <!-- END hitskin_preview -->

   <!-- BEGIN switch_login_popup -->
   <div id="login_popup">
      <table class="forumline" width="{LOGIN_POPUP_WIDTH}" height="{LOGIN_POPUP_HEIGHT}" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
         <tr height="25">
            <td class="catLeft">
               <span class="genmed module-title">{SITENAME}</span>
            </td>
         </tr>
         <tr height="{LOGIN_POPUP_MSG_HEIGHT}">
            <td class="row1" align="left" valign="top">
               <div id="login_popup_buttons">
                  <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
                     <input type="submit" class="mainoption" value="{L_LOGIN}" />
                     <input type="button" class="mainoption" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />
                     <input id="login_popup_close" type="button" class="button" value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />
                  </form>
               </div>
               <span class="genmed">{LOGIN_POPUP_MSG}</span>
            </td>
         </tr>
      </table>
   </div>
   <!-- END switch_login_popup -->

   <a name="top"></a>
   {JAVASCRIPT}

   <table class="bodylinewidth" width="{T_BODY_TABLE_WIDTH}" cellspacing="0" cellpadding="10" border="0" align="center">
      <tr>
         <td class="bodyline">
            <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
               <tr>
                  <!-- BEGIN switch_logo_left -->
                  <td><a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a></td>
                  <!-- END switch_logo_left -->
                  <td align="center" width="100%" valign="middle">
                     <!-- BEGIN switch_logo_center -->
                     <a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a>
                     <br />
                     <!-- END switch_logo_center -->
                     <div class="maintitle">{MAIN_SITENAME}</div>
                     <br />
                     <span class="gen">{SITE_DESCRIPTION}<br />  </span>
                  </td>
                  <!-- BEGIN switch_logo_right -->
                  <td><a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a></td>
                  <!-- END switch_logo_right -->
               </tr>
            </table>

            <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="{MENU_POSITION}">
               <tr>
                  <td align="{MENU_POSITION}"{MENU_NOWRAP}>{GENERATED_NAV_BAR}</td>
               </tr>
            </table>

            <div style="clear: both;"></div>

            <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
            <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
               <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                  <tr>
                     <td {CLASS_TABLE_TYPE} align="left" class="row1">
                        <div id="fa_ticker_container">
                           <ul id="fa_ticker_content" class="jcarousel-skin-tango" style="display:none;">
                              <!-- BEGIN ticker_row -->
                              <li>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</li>
                              <!-- END ticker_row -->
                           </ul>
                        </div>
                     </td>
                  </tr>
               </table>
            </div>
            <!-- END switch_ticker_new -->

            <!-- BEGIN switch_ticker -->
            <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
               <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                  <tr>
                     <td {CLASS_TABLE_TYPE} align="left" class="row1">
                        <div id="fa_ticker_container">
                           <div id="fa_ticker" style="height:{switch_ticker.HEIGHT}px;">
                              <div class="fa_ticker_content">
                                 <!-- BEGIN ticker_row -->
                                 <div>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div>
                                 <!-- END ticker_row -->
                              </div>
                           </div>
                        </div>
                     </td>
                  </tr>
               </table>
            </div>
            <!-- END switch_ticker -->

            <div id="page-body">
               <div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
                  <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" class="three-col">
                     <tbody>
                        <tr>
                           <td valign="top" width="{C1SIZE}">
                              <div id="{ID_LEFT}">
                                 <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
                                 {giefmod_index1.MODVAR}
                                    <!-- BEGIN saut -->
                                    <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
                                    <!-- END saut -->
                                 <!-- END giefmod_index1 -->
                              </div>
                           </td>
                           <td valign="top" width="100%">
<!-- BEGIN html_validation -->
                           </td>
                        </tr>
                     </tbody>
                  </table>
               </div>
            </div>
         </td>
      </tr>
   </table>
</body>
</html>
<!-- END html_validation -->

فى مشكلة فى المنتدى فى الشكل بالتومبيلات
عاوز اخليه فى النص
وملحوظة/ انا مطبق الشرح تمام بالحرف

http://kingofpop.hooxs.com

وشكـــــــــــــــرا
avatar
M.CABO
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 1507
معدل النشاط : 5503
السُمعة : 6

http://kingofpop.forumsmusic.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: مشكلة كود اخر المواضيع

مُساهمة من طرف محمد مالي7 في السبت 6 أكتوبر 2012 - 19:16

نرجوا منك وضع الموضوع الذي اخذت منه اخر المواضيع

محمد مالي7
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 980
معدل النشاط : 3826
السُمعة : -12

http://www.markosweb.com/www/ahlamontada.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: مشكلة كود اخر المواضيع

مُساهمة من طرف M.CABO في السبت 6 أكتوبر 2012 - 22:49

avatar
M.CABO
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 1507
معدل النشاط : 5503
السُمعة : 6

http://kingofpop.forumsmusic.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: مشكلة كود اخر المواضيع

مُساهمة من طرف M.CABO في السبت 6 أكتوبر 2012 - 23:29

avatar
M.CABO
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 1507
معدل النشاط : 5503
السُمعة : 6

http://kingofpop.forumsmusic.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: مشكلة كود اخر المواضيع

مُساهمة من طرف M.CABO في الأحد 7 أكتوبر 2012 - 21:28

نرجوا الرد
avatar
M.CABO
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 1507
معدل النشاط : 5503
السُمعة : 6

http://kingofpop.forumsmusic.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: مشكلة كود اخر المواضيع

مُساهمة من طرف Bo Mazen في الثلاثاء 9 أكتوبر 2012 - 11:38

اخي فتحت الرابط طلعلي:
ليست لديك صلاحيات قراءة هذا الموضوع! Rolling Eyes
avatar
Bo Mazen
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 788
معدل النشاط : 4020
السُمعة : 9

http://www.7ooof.net/f12-montada

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: مشكلة كود اخر المواضيع

مُساهمة من طرف M.CABO في الثلاثاء 9 أكتوبر 2012 - 13:35

طيب يا غالى الموضوع اتحذف اعمل انا ايه بقى؟؟
avatar
M.CABO
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 1507
معدل النشاط : 5503
السُمعة : 6

http://kingofpop.forumsmusic.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: مشكلة كود اخر المواضيع

مُساهمة من طرف مودي م في الثلاثاء 9 أكتوبر 2012 - 13:37

لم افهم قصدك جيدا يعني انت ركبت الكود ولم يعمل جيدا؟
avatar
مودي م
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 3363
معدل النشاط : 7370
السُمعة : 20

https://www.facebook.com/mody.net4

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: مشكلة كود اخر المواضيع

مُساهمة من طرف M.CABO في الثلاثاء 9 أكتوبر 2012 - 13:51

اخى هذا هو الموضوع

تنبيه يمنع الاشهار حافظ على عضويتك معنا
عدل سابقا من قبل الطائر الحر في الإثنين 15 أكتوبر 2012 - 15:25 عدل 1 مرات (السبب : تم التعديل ( حذف رابط اشهار)
avatar
M.CABO
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 1507
معدل النشاط : 5503
السُمعة : 6

http://kingofpop.forumsmusic.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: مشكلة كود اخر المواضيع

مُساهمة من طرف مودي م في الثلاثاء 9 أكتوبر 2012 - 13:56

نعم اخي الكود هذا قد ظهر فيه بعض الاخطاء
تفضل الكود الصحيح
احذف كل القالب وضع هذا في mod_recent_topics


الكود:
        <style>
        div.title {
        font-size: 12px;
        font-weight: bold;
        text-decoration: none;
        color: #fff;
        text-align:center;
        }
        </style>
        <!-- BEGIN classical_row -->
        <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="3" align="center"><tbody>
        <thead><tr><th colspan="{catrow.tablehead.INC_SPAN}" nowrap="nowrap" width="100%" class="secondarytitle">
        <div class="ist">آخر المواضيع</div>
        </th></tr></thead>
        <tr>
        <td style="padding: 0px; background: rgb(255, 255, 255) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="100%">
        <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" colspan="3" width="100%">

        <tr><td class="catHead" colspan="2" width="50%">
        <div class="title"><font color="black">الموضوع</font></div>
        </td>
        <td class="catHead" colspan="1" width="25%">
        <div class="title"><font color="black">تاريخ ارسال  المشاركة</font></div>
        </td>
        <td class="catHead" colspan="1" width="25%">
        <div class="title"><font color="black">بواسطة</font></div>
        </td></tr>

        <tr valign="top">
        <td colspan="1" style="border-top: 0px none; padding: 0px; background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat scroll center top; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="24"><img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" width="24" border="0"></td><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;" align="left" background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" width="50%">

        <!-- BEGIN recent_topic_row -->
        <a href="{classical_row.recent_topic_row.U_TITLE}"><b><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">{classical_row.recent_topic_row.L_TITLE}</font></b></a><br>

        <!-- END recent_topic_row -->
        </td>
        <td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 16.5px; background-repeat: repeat;" align="center" background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" width="25%">
        <span class="gensmall">
        <!-- BEGIN recent_topic_row -->
        <img src="http://img816.imageshack.us/img816/9845/11750606.png" width="16px" height="16px" />
        {ON} {classical_row.recent_topic_row.S_POSTTIME}
        <br><!-- END recent_topic_row -->
        </span>
        </td>
        <td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 17px; background-repeat: repeat;" align="left" background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" width="25%">
        <!-- BEGIN switch_poster -->
        <a href="{classical_row.recent_topic_row.switch_poster.U_POSTER}">{classical_row.recent_topic_row.switch_poster.S_POSTER}</a>
        <!-- END switch_poster -->
        <!-- BEGIN switch_poster_guest -->
        {classical_row.recent_topic_row.switch_poster_guest.S_POSTER}
        <!-- END switch_poster_guest -->
        <!-- BEGIN recent_topic_row -->
        <img src="http://www.birazkisisel.com/wp-content/plugins/wp-favorite-posts/img/star.png">
        <a href="{classical_row.recent_topic_row.switch_poster.U_POSTER}"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">{classical_row.recent_topic_row.switch_poster.S_POSTER}</font></a>
        <br><!-- END recent_topic_row -->

        </td>
        </tr></table></td></tr></tbody></table>
        <!-- END classical_row -->
avatar
مودي م
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 3363
معدل النشاط : 7370
السُمعة : 20

https://www.facebook.com/mody.net4

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: مشكلة كود اخر المواضيع

مُساهمة من طرف M.CABO في الثلاثاء 9 أكتوبر 2012 - 14:02

اخى المشكلة زى ما هى

ادخل المنتدى وشوف
avatar
M.CABO
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 1507
معدل النشاط : 5503
السُمعة : 6

http://kingofpop.forumsmusic.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: مشكلة كود اخر المواضيع

مُساهمة من طرف مودي م في الثلاثاء 9 أكتوبر 2012 - 14:04

ممكن رابط منتداك؟

avatar
مودي م
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 3363
معدل النشاط : 7370
السُمعة : 20

https://www.facebook.com/mody.net4

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: مشكلة كود اخر المواضيع

مُساهمة من طرف M.CABO في الثلاثاء 9 أكتوبر 2012 - 14:06

avatar
M.CABO
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 1507
معدل النشاط : 5503
السُمعة : 6

http://kingofpop.forumsmusic.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: مشكلة كود اخر المواضيع

مُساهمة من طرف M.CABO في الأربعاء 10 أكتوبر 2012 - 15:07

دى صورة للمشكلة


http://im13.gulfup.com/rpaa1.bmp
avatar
M.CABO
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 1507
معدل النشاط : 5503
السُمعة : 6

http://kingofpop.forumsmusic.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: مشكلة كود اخر المواضيع

مُساهمة من طرف HAMSAHAQ في الأربعاء 10 أكتوبر 2012 - 15:11

من بعد اذن الاخوة الزملاء

اخي حاول حذف الاكود التي وضعتها على الريئسية

قبل الحذف ضعها في مفكرة على جهازك حتى اذا لم تكون المشكلة منها تريدها الى مكانها
avatar
HAMSAHAQ
 
 

انثى
عدد المساهمات : 4871
معدل النشاط : 7184
السُمعة : 118

http://alhoub.arab.st/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: مشكلة كود اخر المواضيع

مُساهمة من طرف M.CABO في الخميس 11 أكتوبر 2012 - 11:47

سأحاول
avatar
M.CABO
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 1507
معدل النشاط : 5503
السُمعة : 6

http://kingofpop.forumsmusic.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: مشكلة كود اخر المواضيع

مُساهمة من طرف مودي م في الخميس 11 أكتوبر 2012 - 13:18

اخي ابحث في قالب

overall_header عن
الكود:
<td valign="top" width="{C1SIZE}">
                              <div id="{ID_LEFT}">
                                <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
                                {giefmod_index1.MODVAR}
                                    <!-- BEGIN saut -->
                                    <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
                                    <!-- END saut -->
                                <!-- END giefmod_index1 -->
                              </div>
                          </td>

واستبدله ب
الكود:
<td valign="top" width="100%">
                              <div id="center">
                                <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
                                {giefmod_index1.MODVAR}
                                    <!-- BEGIN saut -->
                                    <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
                                    <!-- END saut -->
                                <!-- END giefmod_index1 -->
                              </div>
                          </td></tr><tr>

avatar
مودي م
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 3363
معدل النشاط : 7370
السُمعة : 20

https://www.facebook.com/mody.net4

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: مشكلة كود اخر المواضيع

مُساهمة من طرف M.CABO في الجمعة 12 أكتوبر 2012 - 14:43

alasoriya كتب:من بعد اذن الاخوة الزملاء

اخي حاول حذف الاكود التي وضعتها على الريئسية

قبل الحذف ضعها في مفكرة على جهازك حتى اذا لم تكون المشكلة منها تريدها الى مكانها

جزاكى الله خيراً

فعلاً المشكلة كانت من الأكواد اللى هى فى تشكيلات عامة

شكرا ليكى

====================================

بس انا عاوز اخلى الكلام فى كود اخر ال 10 مواضيع ناحية اليمين اعمل ايه؟؟
avatar
M.CABO
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 1507
معدل النشاط : 5503
السُمعة : 6

http://kingofpop.forumsmusic.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: مشكلة كود اخر المواضيع

مُساهمة من طرف M.CABO في الأحد 14 أكتوبر 2012 - 13:10

@مودي م كتب:اخي ابحث في قالب

overall_header عن
الكود:

                             

                               
                                {giefmod_index1.MODVAR}
                                   
                                                                       
                               
                             
                         

واستبدله ب
الكود:

                             

                               
                                {giefmod_index1.MODVAR}
                                   
                                                                       
                               
                             
                         


شكراااااااااااااااا ليك يا غالى هو فى الأول المشكلة كانت من الأكواد فى الرئيسية

بس بعد ما استبدلت الأكواد اللى انت حطتها المشكلة اتحلت

بجد بجد مش عارف اشكرك ازاى يا غالى

بس فى مشكلة بسيطة.. الكلام اللى فى الكود اخر 10 مواضيع عاوزوا يكون ناحية اليمين لأنوا ناحية الشمال وشكــــــــرا
avatar
M.CABO
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 1507
معدل النشاط : 5503
السُمعة : 6

http://kingofpop.forumsmusic.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: مشكلة كود اخر المواضيع

مُساهمة من طرف مودي م في الأحد 14 أكتوبر 2012 - 13:48

تفضل ضع هذا بالعتاصر الستقله
الكود:

<!--كود جعل العناصر متسواية -->
    </td>
      </tr>
    </tbody>
    </table>
    <!-- نهاية الكود-->

وضع تحته عنصر اخر المواضيع
avatar
مودي م
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 3363
معدل النشاط : 7370
السُمعة : 20

https://www.facebook.com/mody.net4

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: مشكلة كود اخر المواضيع

مُساهمة من طرف M.CABO في الأحد 14 أكتوبر 2012 - 14:26

يا غالى المشكلة زى ما هى

انا اقصد كلام المواضيع اللى فى الكود عاوزوا يكون ناحية اليمين


http://download.mrkzy.com/e/1412_md_13502177591.bmp
avatar
M.CABO
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 1507
معدل النشاط : 5503
السُمعة : 6

http://kingofpop.forumsmusic.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: مشكلة كود اخر المواضيع

مُساهمة من طرف مودي م في الإثنين 15 أكتوبر 2012 - 14:09

اي كلام بالصوره تقصد؟
هل تقصد الاعضاء تريدهم باليمين
؟

avatar
مودي م
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 3363
معدل النشاط : 7370
السُمعة : 20

https://www.facebook.com/mody.net4

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: مشكلة كود اخر المواضيع

مُساهمة من طرف M.CABO في الإثنين 15 أكتوبر 2012 - 21:02

اقصد يا غالى الكل

يعنى كلام المواضيع والأعضاء فهمتنى ؟؟

زى الصورة دى يا صاحبى


http://download.mrkzy.com/e/2012_md_13349243691.bmp


avatar
M.CABO
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 1507
معدل النشاط : 5503
السُمعة : 6

http://kingofpop.forumsmusic.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: مشكلة كود اخر المواضيع

مُساهمة من طرف M.CABO في السبت 20 أكتوبر 2012 - 3:36

samboxsa كتب:
اقصد يا غالى الكل

يعنى كلام المواضيع والأعضاء فهمتنى ؟؟

زى الصورة دى يا صاحبى


http://download.mrkzy.com/e/2012_md_13349243691.bmp


avatar
M.CABO
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 1507
معدل النشاط : 5503
السُمعة : 6

http://kingofpop.forumsmusic.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: مشكلة كود اخر المواضيع

مُساهمة من طرف M.CABO في الثلاثاء 23 أكتوبر 2012 - 13:23

avatar
M.CABO
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 1507
معدل النشاط : 5503
السُمعة : 6

http://kingofpop.forumsmusic.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

صفحة 1 من اصل 2 1, 2  الصفحة التالية

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى