تعديل في قالب viewtopic_body

اذهب الى الأسفل

تعديل في قالب viewtopic_body

مُساهمة من طرف The~Marine في الثلاثاء 7 أغسطس 2012 - 10:07

دا القالب كامل عاوز اخلي التقييم يبقا علي اليمين فوق لانو اسفل البينات الشخصيه ولآ يعمل
الكود:

<!-- nav -->
<div class="all-nav">
<div class="head-nav">
<div class="head-nav-right"></div>
<div class="head-nav-left"></div>
<div class="head-nav-cn"></div>
</div>
<div class="shadnavright"><div class="shadnavleft"><div class="nav-in">

        <div align="center" id="FM_widget_share"></div>
        <script type="text/javascript">
        //<![CDATA[
        var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
        $(function(){
            _atc.cwait = 0;
            $('.addthis_button').mouseup(function(){
                if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
                    addthis_close();
                    addthis_close();
                }
            });
        });
        //]]>
        </script>

        <table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">
            <tr>
                <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
                    <span class="nav">
                    <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
                    <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}one" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                    <!-- END switch_user_authpost -->
                    <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
                    <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                    <!-- END switch_user_authreply -->
                    </span>
                </td>
                <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
                    <!-- BEGIN switch_twitter_btn -->
                    <span id="twitter_btn" style="margin-left: 6px; ">
                    <a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal">Tweet</a>
                    <script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
                    </span>
                    <!-- END switch_twitter_btn -->
                    <!-- BEGIN switch_fb_likebtn -->
                    <span id="fb_likebtn" style="margin-left: 6px; ">
                        <iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href={FORUM_URL}{TOPIC_URL}&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=100&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:100px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe>
                    </span>
                    <!-- END switch_fb_likebtn -->
                </td>
                <td class="nav" valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                <td align="right" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="100%">
                    <span class="gensmall bold">
                        <a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;pub=forumotion">{L_SHARE}</a>
                        |
                        <script type="text/javascript">//<![CDATA[
                            var url_favourite = '{U_FAVOURITE_JS_PLUS_MENU}';
                            var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
                            var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                            var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
                            var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                            var url_tellfriend = '{U_TELLFRIEND_JS_PLUS_MENU}';
                            insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&amp;t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
                        //]]>
                        </script>
                    </span>
                </td>
            </tr>
        </table>

        <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" style="border-bottom: 0px;">
            <tr align="right">
                <td class="catHead" colspan="3" height="28">
                    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                        <tr>
                            <td width="9%" class="noprint"> </td>
                            <td align="center" class="t-title">
                                <h1 class="cattitle"> {TOPIC_TITLE}</h1>
                            </td>
                            <td align="right" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a> </td>
                        </tr>
                    </table>
                </td>
            </tr>
            <!-- BEGIN topicpagination -->
            <tr>
                <td class="row1 pagination" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
            </tr>
            <!-- END topicpagination -->
            {POLL_DISPLAY}
            <tr>
                <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
                <th class="thRight" nowrap="nowrap" colspan="2">{L_MESSAGE}</th>
            </tr>
            <!-- BEGIN postrow -->
            <!-- BEGIN displayed -->
                        <tr class="post">

                        <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="150">

               

                   

                   

                <div class="tw">

                <div align="center">

                <a name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></a><strong>{postrow.displayed.POSTER_NAME}</strong>

                <br />

                    <div class="AVATAR">{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}</div></div>

                <br /><br />

     

     

                <div class="tw">

                {postrow.displayed.POSTER_RANK}</div>

                <br />

                                {postrow.displayed.RANK_IMAGE}

     

                <div class="twrank"><span style="color:#1E6ECF;"> معلومات اضافيه
                </span><br style="color: #1E6ECF;"></div>

                                <!-- BEGIN profile_field -->

                    <div class="tw">{postrow.displayed.profile_field.LABEL}{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}</div>

     
     

                                <!-- END profile_field -->
    <br>
    <img src="http://i48.servimg.com/u/f48/12/78/95/70/hima15.gif">
                                {postrow.displayed.POSTER_RPG}

                            </span><br />

                            <img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" alt="" style="width:150px;height:1px" />
        <!-- BEGIN switch_vote_active -->
        <div class="vote gensmall">
        <!-- BEGIN switch_vote -->
        <div class="vote-button"><a
        href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">+</a></div>
        <!-- END switch_vote -->

        <!-- BEGIN switch_bar -->
        <div class="vote-bar" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
        <!-- BEGIN switch_vote_plus -->
        <div class="vote-bar-plus"
        style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;"></div>
        <!-- END switch_vote_plus -->

        <!-- BEGIN switch_vote_minus -->
        <div class="vote-bar-minus"
        style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;"></div>
        <!-- END switch_vote_minus -->
        </div>
        <!-- END switch_bar -->

        <!-- BEGIN switch_no_bar -->
        <div title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" class="vote-no-bar"><img
        src="http://i49.servimg.com/u/f49/16/69/56/17/11111110.gif" width="45" height="45"></div>
        <!-- END switch_no_bar -->

        <!-- BEGIN switch_vote -->
        <div class="vote-button"><a
        href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}"><img
        alt="" src="http://i49.servimg.com/u/f49/16/69/56/17/22222210.gif" width="45"
        height="45"></a></div>
        <!-- END switch_vote -->
        </div>
        <!-- END switch_vote_active -->
              <div class="js-kit-rating" title="" permalink=""></div><script src="http://js-kit.com/ratings.js"></script>
                    <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">

                        <tr>

                        <td valign="middle">

                          {postrow.displayed.PROFILE_IMG}

                          {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}<!-- BEGIN contact_field -->

                          {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}<!-- END contact_field -->

                          {postrow.displayed.ONLINE_IMG}

                        </td>

                        </tr>

                      </table>

     

                        </td>
                <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="100%" height="28" colspan="2">
                    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                        <tr>
        <div class="ahlamontada"><span class="postdetails"><img
        src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}"
        alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}"
        title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0"
        />{L_POST_SUBJECT}: {postrow.displayed.POST_SUBJECT}
        <img src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}" alt=""
        border="0" />{postrow.displayed.POST_DATE}</span></div>
    </td>
                        </tr>
                        <tr>
<td colspan="2" class="hr">
<hr /><img border="0" src="http://i93.servimg.com/u/f93/13/93/90/70/f3al_c10.png" width="409" height="93" style="background-color: rgb(255, 255, 255); " /><br /><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://fartaka.alafdal.net{U_VIEW_TOPIC}" style="text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255); "><img alt="Facebook" src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/facebook.png" /></a><a href="http://twitter.com/home?status=http://fartaka.alafdal.net{U_VIEW_TOPIC}" style="text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255); "><img alt="Twitter" src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/twitter.png" height="32" width="32" /></a><a href="mailto:?subject=Haber%20Kodlar?&body=http://fartaka.alafdal.net{U_VIEW_TOPIC}" style="text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255); "><img alt="Email" src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/email.png" height="32" width="32" /></a><a href="https://skydrive.live.com/sharefavorite.aspx/.SharedFavorites??marklet=1&url=http://fartaka.alafdal.net{U_VIEW_TOPIC}" style="text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255); "><img alt="Windows Live" src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/windows.png" height="32" width="32" /></a><a href="http://technorati.com/faves?add=http://fartaka.alafdal.net{U_VIEW_TOPIC}" style="text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255); "><img alt="Technorati" src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/technorati.png" height="32" width="32" /></a><a href="http://delicious.com/post?url=http://fartaka.alafdal.net{U_VIEW_TOPIC}" style="text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255); "><img alt="Delicious" src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/delicious.png" height="32" width="32" /></a><a href="http://digg.com/submit?phase=2&url=http://scriptciler.blogcu.com/haber-kodlari/4165563&title=Haber%20Kodlar?&bodytext=http://fartaka.alafdal.net{U_VIEW_TOPIC}" style="text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255); "><img alt="Digg" src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/digg.png" height="32" width="32" /></a><a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://fartaka.alafdal.net{U_VIEW_TOPIC}" style="text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255); "><img alt="Stumblepon" src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/stumbleupon.png" height="32" width="32" /></a><a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://fartaka.alafdal.net{U_VIEW_TOPIC}" style="text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255); "><img alt="Myspace" src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/myspace.png" height="32" width="32" /></a><a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://fartaka.alafdal.net{U_VIEW_TOPIC}" style="text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255); "><img alt="Likedin" src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/linkedin.png" height="32" width="32" /></a><br /><br />
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">                         
                            <td colspan="2" class="hr">
                                <hr />
                            </td>
                        </tr>
                        <tr>
                            <td colspan="2">
                                <div class="postbody">

                                    <div>{postrow.displayed.MESSAGE}</div>
                                                              <!-- بداية قالب الموضوع الاصلي - http://egyfive.forumegypt.net -->
            <br />
            <img alt="" src=""

            <div align="center">
            <font color="#FF0000">الموضوع الأصلي
            </font> : <a href="topic-t{TOPIC_ID}.htm">{TOPIC_TITLE}
            </a>
                            <font color="#FF0000"> </font><span lang="ar-sa"><font color="#FF0000">الكاتب
    :  </font></span><span class="postbody"><span class="name">{postrow.displayed.POSTER_NAME}</span></span> 
            <font color="#FF0000"> المصدر</font> : <a href="رابط منتداك هنا">منتديات فرتكه</a>
            </if>
            <!-- نهاية قالب الموضوع الاصلي - http://egyfive.forumegypt.net -->

                                    <!-- BEGIN switch_attachments -->
                                    <dl class="attachbox">
                                        <dt>{postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
                                        <dd>
                                            <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                                            <dl class="file">
                                                <dt>
                                                    <img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" />

                                                    <!-- BEGIN switch_dl_att -->
                                                    <a class="postlink" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a> {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                                    <!-- END switch_dl_att -->

                                                    <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                                    {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT} {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                                    <!-- END switch_no_dl_att -->
                                                </dt>

                                                <!-- BEGIN switch_no_comment -->
                                                <dd>
                                                    <em>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
                                                </dd>
                                                <!-- END switch_no_comment -->

                                                <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                                <dd>
                                                    <em><strong>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong></em>
                                                </dd>
                                                <!-- END switch_no_dl_att -->

                                                <dd>({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
                                            </dl>
                                            <!-- END switch_post_attachments -->
                                        </dd>
                                    </dl>
                                    <!-- END switch_attachments -->

                                    <div class="clear"></div>
                                    <div class="signature_div">               
            <table class="forumline" width="100%" border="0"
            cellpadding="0" cellspacing="1"><tbody><tr><td
            class="catLeft" height="25"><span class="genmed
            module-title">توقيع العضو:{postrow.displayed.POSTER_NAME}
            </span></td></tr><tr><td class="row1"
            align="center">{postrow.displayed.SIGNATURE}</td></tr></tbody></table>
                                    </div>

                                </div>
                                <span class="gensmall">        <div align="center">
            <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="600" >
       
            <thead>
       
            <tr>
       
            <td class="thead" align="center">
       
       
       
            </tr>
       
            </thead>
       
            <tbody id="collapseobj_beebi_ehdaa" style="">
       
            <tr>
       
            <td class="alt1">
       
            <div align="center">
       
            <div id="fb-root">
       
            </div>
       
            <script src="http://connect.facebook.net/ar_AR/all.js#appId=185787818139101&xfbml=1">
       
            </script>
       
            <fb:comments numposts="10" width="600"  publish_feed="true">
       
            </fb:comments>
       
            </div>
       
            </td>
       
            </tr>
       
            </tbody>
       
            </table>
       
            </div>


</span>
                            </td>
                        </tr>
                 
        <tr>
          <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} messaging gensmall"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} width="100%" height="28">
     
            <div align="left"> {postrow.displayed.THANK_IMG}
        {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG}
        {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG}
        {postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}
            </tr>
     
                    </table>
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} browse-arrows"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} align="center" valign="middle" width="150">
                    <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a>
                </td>
                <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} messaging gensmall"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} width="100%" height="28">
           
                </td>
            </tr>
            <!-- BEGIN first_post_br -->
        </table>
        <br />
        <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
            <tr>
                <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
                <th class="thRight" nowrap="nowrap" colspan="2">{L_MESSAGE}</th>
            </tr>
            <!-- END first_post_br -->
            <!-- END displayed -->
            <!-- BEGIN hidden -->
            <tr>
                <td class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center">{postrow.hidden.MESSAGE}</td>
            </tr>
            <!-- END hidden -->
            <!-- END postrow -->
            <!-- BEGIN no_post -->
            <tr align="center">
                <td class="row1" colspan="3" height="28">
                    <span class="genmed">{no_post.L_NO_POST}</span>
                </td>
            </tr>
            <!-- END no_post -->
            <tr align="right">
                <td class="catBottom" colspan="3" height="28">
                    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                        <tr>
                            <td width="9%" class="noprint"> </td>
                            <td align="center" class="t-title"><a name="bottomtitle"></a><h1 class="cattitle">{TOPIC_TITLE}</h1></td>
                            <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> </td>
                        </tr>
                    </table>
                </td>
            </tr>
        </table>
        <table class="forumline noprint" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin: 0 0 1px 0; border-top: 0px;">
            <tr>
                <td class="row2" valign="top" {COLSPAN_PAGINATION} width="150"><span class="gensmall">{PAGE_NUMBER}</span></td>
                <!-- BEGIN topicpagination -->
                <td class="row1" align="right" valign="top" ><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
                <!-- END topicpagination -->
            </tr>
            <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
            <!-- BEGIN watchtopic -->
            <tr>
                <td class="row2" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{S_WATCH_TOPIC}</span></td>
            </tr>
            <!-- END watchtopic -->
            <!-- END switch_user_logged_in -->
        </table>
<!-- / nav buttons bar -->
</div>
</div>
</div>
<div class="foot-nav">

<div class="foot-navright"></div>
<div class="foot-navleft"></div>
<div class="foot-navcn"></div>
</div>
</div>
<!-- nav -->
<!-- nav -->
<div class="all-nav">
<div class="head-nav">
<div class="head-nav-right"></div>
<div class="head-nav-left"></div>
<div class="head-nav-cn"></div>
</div>
<div class="shadnavright"><div class="shadnavleft"><div class="nav-in">
        <!-- BEGIN promot_trafic -->
        <table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_close" style="display:none;margin: 1px 0px 1px 0px">
            <tr>
                <td class="catBottom" height="28">
                    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                        <tr>
                            <td valign="top"><h1 class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h1></td>
                            <td align="right" valign="middle" width="10"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                        </tr>
                    </table>
                </td>
            </tr>
        </table>

        <table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_open" style="display:'';margin: 1px 0px 1px 0px">
            <tr>
                <td class="catBottom" height="28">
                    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                        <tr>
                            <td valign="top"><h1 class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h1></td>
                            <td align="right" valign="middle" width="10"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                        </tr>
                    </table>
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td class="row2 postbody" valign="top">
                    <!-- BEGIN link -->
                    » <a style="text-decoration:none" href="{promot_trafic.link.U_HREF}" target="_blank" title="{promot_trafic.link.TITLE}">{promot_trafic.link.TITLE}</a><br />
                    <!-- END link -->
                </td>
            </tr>
        </table>
        <!-- END promot_trafic -->
        <!-- BEGIN switch_forum_rules -->
        <table id="forum_rules" class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin: 1px 0px 1px 0px">
            <tbody>
                <tr>
                    <td class="catBottom">
                        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                            <tbody>
                                <tr>
                                    <td valign="top">
                                        <h1 class="cattitle"> {L_FORUM_RULES}</h1>
                                    </td>
                                </tr>
                            </tbody>
                        </table>
                    </td>
                </tr>
                <tr>
                    <td class="row1 clearfix">
                        <table>
                            <tr>
                                <!-- BEGIN switch_forum_rule_image -->
                                <td class="logo">
                                    <img src="{RULE_IMG_URL}" />
                                </td>
                                <!-- END switch_forum_rule_image -->
                                <td class="rules postbody">
                                    {RULE_MSG}
                                </td>
                            </tr>
                        </table>
                    </td>
                </tr>
            </tbody>
        </table>
        <!-- END switch_forum_rules -->
<!-- / nav buttons bar -->
</div>
</div>
</div>
<div class="foot-nav">

<div class="foot-navright"></div>
<div class="foot-navleft"></div>
<div class="foot-navcn"></div>
</div>
</div>
<!-- nav -->
         <a name="quickreply"></a>
       
      <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
<!-- nav -->
<div class="all-nav">
<div class="head-nav">
<div class="head-nav-right"></div>
<div class="head-nav-left"></div>
<div class="head-nav-cn"></div>
</div>
<div class="shadnavright"><div class="shadnavleft"><div class="nav-in">
<!-- END switch_user_logged_in -->                               
         {QUICK_REPLY_FORM}
 <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
<!-- / nav buttons bar -->
</div>
</div>
</div>
<div class="foot-nav">

<div class="foot-navright"></div>
<div class="foot-navleft"></div>
<div class="foot-navcn"></div>
</div>
</div>
<!-- nav -->
<!-- END switch_user_logged_in -->                                         
  <br />
</div>
</div>
<!-- BEGIN switch_user_logged_in -->

<!-- nav -->
<div class="all-nav">
<div class="head-nav">
<div class="head-nav-right"></div>
<div class="head-nav-left"></div>
<div class="head-nav-cn"></div>
</div>
<div class="shadnavright"><div class="shadnavleft"><div class="nav-in">
<!-- END switch_user_logged_in -->                 
  <form action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" name="jumpbox" onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}">
        <table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
            <tr>
                <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap" {WIDTH_GALLERY}>
                    <span class="nav">
                        <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
                        <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}Newtopic" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                        <!-- END switch_user_authpost -->
                        <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
                        <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                        <!-- END switch_user_authreply -->
                    </span>
                </td>

                <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
                <td align="right" nowrap="nowrap"><span class="gensmall">{L_JUMP_TO}: {S_JUMPBOX_SELECT} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span></td>
                <!-- END viewtopic_bottom -->

                <!-- BEGIN moderation_panel -->
                <td align="center">
                    <span class="gensmall">{moderation_panel.U_YOUR_PERSONAL_MODERATE}</span>
                </td>
                <td align="center" width="250">
                    <span class="gensmall"> </span>
                </td>
                <!-- END moderation_panel -->
            </tr>
        </table>
        </form>

        <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
        <table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
            <tr>
                <td colspan="2" align="left" valign="top" nowrap="nowrap"><br />{S_TOPIC_ADMIN}<br />
                    <form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
                        <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />

                        <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" /> -->
                        <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />

                        <span class="gen">{L_MOD_TOOLS}<br />{S_SELECT_MOD} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span>
                    </form>
                </td>
            </tr>
        </table>
        <!-- END viewtopic_bottom -->

<!-- BEGIN switch_image_resize -->
<script type="text/javascript">
// 'selector' : '.postbody', 'max_width' :
{switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' :
{switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));//]]>
</script>
<!-- END switch_image_resize -->   
        <script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>
<!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
<!-- / nav buttons bar -->
</div>
</div>
</div>
<div class="foot-nav">

<div class="foot-navright"></div>
<div class="foot-navleft"></div>
<div class="foot-navcn"></div>
</div>
</div>
<!-- nav -->
<!-- END switch_user_logged_in -->
avatar
The~Marine
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 753
معدل النشاط : 4019
السُمعة : 2

http://fartaka.alafdal.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: تعديل في قالب viewtopic_body

مُساهمة من طرف برنس الفراعنه في الثلاثاء 7 أغسطس 2012 - 10:55

بالطبع لن يعمل
لانك لم تضعة بالطريقة الصحيحة انت
قمت بتغير كلمة التقيم بالصورة ذات اليد الخضراء
برجاء احضار القالب بدون اى تعديلات
avatar
برنس الفراعنه
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 3427
معدل النشاط : 6314
السُمعة : 24

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: تعديل في قالب viewtopic_body

مُساهمة من طرف The~Marine في الثلاثاء 7 أغسطس 2012 - 15:56

لأ انا مش بدلت حاجه

هو مكانو منقول تحت البينات الشخصيه وال + الي موجود بس ولا يعمل اما ال - غير موجود نهائي
avatar
The~Marine
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 753
معدل النشاط : 4019
السُمعة : 2

http://fartaka.alafdal.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: تعديل في قالب viewtopic_body

مُساهمة من طرف برنس الفراعنه في الثلاثاء 7 أغسطس 2012 - 19:07

الكود:
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
var
 multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on =
'{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati =
'{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = {
share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption:
"{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print:
"{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
$(function(){
    _atc.cwait = 0;
    $('.addthis_button').mouseup(function(){
        if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
            addthis_close();
            addthis_close();
        }
    });
});
//]]>
</script>

<table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">
    <tr>
        <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
            <span class="nav">
            <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
 
          <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img
src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}one" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}"
align="middle" border="0" /></a> 
            <!-- END switch_user_authpost -->
            <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
 
          <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img
src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle"
 border="0" /></a>
            <!-- END switch_user_authreply -->
            </span>
        </td>
        <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
            <!-- BEGIN switch_twitter_btn -->
            <span id="twitter_btn" style="margin-left: 6px; ">
            <a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal">Tweet</a>
            <script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
            </span>
            <!-- END switch_twitter_btn -->
            <!-- BEGIN switch_fb_likebtn -->
            <span id="fb_likebtn" style="margin-left: 6px; ">
 
              <iframe
src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href={FORUM_URL}{TOPIC_URL}&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=100&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=21"
 scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden;
width:100px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe>
            </span>
            <!-- END switch_fb_likebtn -->
        </td>
 
      <td class="nav" valign="middle" width="100%"><span
class="nav"><a class="nav"
href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav"
href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
        <td align="right" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="100%">
            <span class="gensmall bold">
 
              <a class="addthis_button"
href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;pub=forumotion">{L_SHARE}</a>
                <!-- BEGIN switch_plus_menu -->
                |
                <script type="text/javascript">//<![CDATA[
                    var url_favourite = '{U_FAVOURITE_JS_PLUS_MENU}';
                    var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
                    var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                    var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
                    var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                    var url_tellfriend = '{U_TELLFRIEND_JS_PLUS_MENU}';
                    insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&amp;t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
                //]]>
                </script>
                <!-- END switch_plus_menu -->
            </span>
        </td>
    </tr>
</table>

<table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" style="border-bottom: 0px;">
    <tr align="right">
        <td class="catHead" colspan="3" height="28">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                    <td width="9%" class="noprint"> </td>
                    <td align="center" class="t-title">
                        <h1 class="cattitle"> {TOPIC_TITLE}</h1>
                    </td>
 
                  <td align="right" width="9%"
class="browse-arrows"><a
href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a
href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a
href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a> </td>
                </tr>
            </table>
        </td>
    </tr>
    <!-- BEGIN topicpagination -->
    <tr>
 
      <td class="row1 pagination" colspan="2" align="right"
valign="top"><span
class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
    </tr>
    <!-- END topicpagination -->
    {POLL_DISPLAY}
    <tr>
        <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
        <th class="thRight" nowrap="nowrap" colspan="2">{L_MESSAGE}</th>
    </tr>
    <!-- BEGIN postrow -->
    <!-- BEGIN displayed -->
    <tr class="post">
        <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="150">
 
          <span class="name"><a
name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></a><strong>{postrow.displayed.POSTER_NAME}</strong></span><br
 />
                <span class="postdetails poster-profile">
                {postrow.displayed.POSTER_RANK}<br />
                {postrow.displayed.RANK_IMAGE}{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}<br /><br />
                <!-- BEGIN profile_field -->
 
              {postrow.displayed.profile_field.LABEL}
{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}
                <!-- END profile_field -->
                {postrow.displayed.POSTER_RPG}
            </span><br />
            <img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" alt="" style="width:150px;height:1px" />
        </td>
 
      <td
class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}
valign="top" width="100%" height="28" colspan="2">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
 
                  <td><span class="postdetails"><img
src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}"
alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}"
title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0"
/>{L_POST_SUBJECT}: {postrow.displayed.POST_SUBJECT}  <img
src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}" alt="" border="0"
/>{postrow.displayed.POST_DATE}</span></td>
                    <td valign="top" nowrap="nowrap" class="post-options">
 
                      {postrow.displayed.THANK_IMG}
{postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG}
{postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG}
{postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}
                    </td>
                </tr>
                <tr>
                    <td colspan="2" class="hr">
                        <hr />
                    </td>
                </tr>
                <tr>
                    <td colspan="2">
                        <!-- BEGIN switch_vote_active -->
                        <div class="vote gensmall">
                            <!-- BEGIN switch_vote -->
 
                          <div class="vote-button"><a
href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">
 
                                  <img
src="http://i31.servimg.com/u/f31/11/61/12/59/11111110.gif"></a></div>
                            <!-- END switch_vote -->

                            <!-- BEGIN switch_bar -->
                            <div class="vote-bar" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
                                <!-- BEGIN switch_vote_plus -->
 
                              <div class="vote-bar-plus"
style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;"></div>
                                <!-- END switch_vote_plus -->

                                <!-- BEGIN switch_vote_minus -->
 
                              <div class="vote-bar-minus"
style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;"></div>
                                <!-- END switch_vote_minus -->
                            </div>
                            <!-- END switch_bar -->

                            <!-- BEGIN switch_no_bar -->
                            <div title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" class="vote-no-bar">
                                    <img src="http://i31.servimg.com/u/f31/11/61/12/59/eiaa_u15.png"></div>
                            <!-- END switch_no_bar -->

                            <!-- BEGIN switch_vote -->
 
                          <div class="vote-button"><a
href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}">
  <img
src="http://i31.servimg.com/u/f31/11/61/12/59/22222210.gif"></a></div>
                            <!-- END switch_vote -->
                        </div>
                        <!-- END switch_vote_active -->

                        <div class="postbody">

                            <div>{postrow.displayed.MESSAGE}</div>

                            <!-- BEGIN switch_attachments -->
                            <dl class="attachbox">
                                <dt>{postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
                                <dd>
                                    <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                                    <dl class="file">
                                        <dt>
 
                                          <img
src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}"
 />

                                            <!-- BEGIN switch_dl_att -->
 
                                          <a class="postlink"
href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a>
 
{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                            <!-- END switch_dl_att -->

                                            <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
 
                                         
{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT}
 
{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                            <!-- END switch_no_dl_att -->
                                        </dt>

                                        <!-- BEGIN switch_no_comment -->
                                        <dd>
 
                                         
<em>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
                                        </dd>
                                        <!-- END switch_no_comment -->

                                        <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                        <dd>
 
                                         
<em><strong>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong></em>
                                        </dd>
                                        <!-- END switch_no_dl_att -->

 
                                     
<dd>({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE})
 
{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
                                    </dl>
                                    <!-- END switch_post_attachments -->
                                </dd>
                            </dl>
                            <!-- END switch_attachments -->

                            <div class="clear"></div>
                            <div class="signature_div">
                                {postrow.displayed.SIGNATURE}
                            </div>

                        </div>
                        <span class="gensmall">{postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}</span>
                    </td>
                </tr>
            </table>
        </td>
    </tr>
    <tr>
 
      <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}
browse-arrows"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} align="center"
valign="middle" width="150">
            <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a>
        </td>
 
      <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} messaging
gensmall"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} width="100%" height="28">
            <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                    <td valign="middle">
 
                      {postrow.displayed.PROFILE_IMG}
{postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}<!-- BEGIN
contact_field --> {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}<!--
END contact_field --> {postrow.displayed.ONLINE_IMG}
                    </td>
                </tr>
            </table>
        </td>
    </tr>
    <!-- BEGIN first_post_br -->
</table>
<br />
<table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
    <tr>
        <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
        <th class="thRight" nowrap="nowrap" colspan="2">{L_MESSAGE}</th>
    </tr>
    <!-- END first_post_br -->
    <!-- END displayed -->
    <!-- BEGIN hidden -->
    <tr>
        <td class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center">{postrow.hidden.MESSAGE}</td>
    </tr>
    <!-- END hidden -->
    <!-- END postrow -->
    <!-- BEGIN no_post -->
    <tr align="center">
        <td class="row1" colspan="3" height="28">
            <span class="genmed">{no_post.L_NO_POST}</span>
        </td>
    </tr>
    <!-- END no_post -->
    <tr align="right">
        <td class="catBottom" colspan="3" height="28">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                    <td width="9%" class="noprint"> </td>
 
                  <td align="center" class="t-title"><a
name="bottomtitle"></a><h1
class="cattitle">{TOPIC_TITLE}</h1></td>
           
      <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%"
class="browse-arrows"><a
href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a
href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a
href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> </td>
                </tr>
            </table>
        </td>
    </tr>
</table>
<table
 class="forumline noprint" width="100%" border="0" cellspacing="0"
cellpadding="0" style="margin: 0 0 1px 0; border-top: 0px;">
    <tr>
 
      <td class="row2" valign="top" {COLSPAN_PAGINATION}
width="150"><span
class="gensmall">{PAGE_NUMBER}</span></td>
        <!-- BEGIN topicpagination -->
        <td class="row1" align="right" valign="top" ><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
        <!-- END topicpagination -->
    </tr>
    <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
    <!-- BEGIN watchtopic -->
    <tr>
 
      <td class="row2" colspan="2" align="right"
valign="top"><span
class="gensmall">{S_WATCH_TOPIC}</span></td>
    </tr>
    <!-- END watchtopic -->
    <!-- END switch_user_logged_in -->
</table>

<!-- BEGIN promot_trafic -->
<table
 class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1"
cellspacing="0" id="ptrafic_close" style="display:none;margin: 1px 0px
1px 0px">
    <tr>
        <td class="catBottom" height="28">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                    <td valign="top"><h1 class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h1></td>
 
                  <td align="right" valign="middle"
width="10"><span class="gensmall"><a
href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img
 src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0"
/></a></span></td>
                </tr>
            </table>
        </td>
    </tr>
</table>

<table
 class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1"
cellspacing="0" id="ptrafic_open" style="display:'';margin: 1px 0px 1px
0px">
    <tr>
        <td class="catBottom" height="28">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                    <td valign="top"><h1 class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h1></td>
 
                  <td align="right" valign="middle"
width="10"><span class="gensmall"><a
href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img
 src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0"
/></a></span></td>
                </tr>
            </table>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="row2 postbody" valign="top">
            <!-- BEGIN link -->
 
          » <a style="text-decoration:none"
href="{promot_trafic.link.U_HREF}" target="_blank"
title="{promot_trafic.link.TITLE}">{promot_trafic.link.TITLE}</a><br
 />
            <!-- END link -->
        </td>
    </tr>
</table>
<!-- END promot_trafic -->

<!-- BEGIN switch_forum_rules -->
<table
 id="forum_rules" class="forumline" width="100%" border="0"
cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin: 1px 0px 1px 0px">
    <tbody>
        <tr>
            <td class="catBottom">
                <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                    <tbody>
                        <tr>
                            <td valign="top">
                                <h1 class="cattitle"> {L_FORUM_RULES}</h1>
                            </td>
                        </tr>
                    </tbody>
                </table>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="row1 clearfix">
                <table>
                    <tr>
                        <!-- BEGIN switch_forum_rule_image -->
                        <td class="logo">
                            <img src="{RULE_IMG_URL}" />
                        </td>
                        <!-- END switch_forum_rule_image -->
                        <td class="rules postbody">
                            {RULE_MSG}
                        </td>
                    </tr>
                </table>
            </td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
<!-- END switch_forum_rules -->

<table class="forumline noprint" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tr>
        <td class="row2" colspan="2" align="center" style="padding:0px">
            <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
            <a name="quickreply"></a>
            {QUICK_REPLY_FORM}<br />
            <!-- END switch_user_logged_in -->
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
            <table border="0" cellpadding="0" width="100%" cellspacing="0" id="info_open" style="display:''">
                <tbody>
        <!-- BEGIN show_permissions -->
        <tr>
 
          <td class="row2" valign="top" width="25%"><span
class="gensmall">{L_TABS_PERMISSIONS}</span></td>
            <td class="row1" valign="top" width="75%"><span class="gensmall">{S_AUTH_LIST}</span></td>
        </tr>
        <!-- END show_permissions -->
        <tr>
            <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
                <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                    <tr>
 
                      <td valign="middle" width="100%"><span
class="nav"><a class="nav"
href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav"
href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                        <!-- BEGIN show_permissions -->
 
                      <td align="right" valign="middle"><span
class="gensmall"><a
href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img
src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0"
/></a></span></td>
                        <!-- END show_permissions -->
                    </tr>
                </table>
            </td>
        </tr>
    </tbody>
            </table>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
            <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" id="info_close" style="display:none;">
                <tbody>
        <tr>
            <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
                <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                    <tr>
 
                      <td valign="middle" width="100%"><span
class="nav"><a class="nav"
href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav"
href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
 
                      <td align="right" valign="middle"><span
class="gensmall"><a
href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img
src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0"
/></a></span></td>
                    </tr>
                </table>
            </td>
        </tr>
    </tbody>
            </table>
        </td>
    </tr>
</table>

<form
 action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" name="jumpbox"
onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}">
<table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
    <tr>
        <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap" {WIDTH_GALLERY}>
            <span class="nav">
                <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
 
              <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img
 src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}Newtopic" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}"
align="middle" border="0" /></a> 
                <!-- END switch_user_authpost -->
                <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
 
              <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img
src="{REPLY_IMG}" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0"
/></a>
                <!-- END switch_user_authreply -->
            </span>
        </td>

        <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
 
      <td align="right" nowrap="nowrap"><span
class="gensmall">{L_JUMP_TO}: {S_JUMPBOX_SELECT} <input
class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}"
/></span></td>
        <!-- END viewtopic_bottom -->

        <!-- BEGIN moderation_panel -->
        <td align="center">
            <span class="gensmall">{moderation_panel.U_YOUR_PERSONAL_MODERATE}</span>
        </td>
        <td align="center" width="250">
            <span class="gensmall"> </span>
        </td>
        <!-- END moderation_panel -->
    </tr>
</table>
</form>

<!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
<table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
    <tr>
        <td colspan="2" align="left" valign="top" nowrap="nowrap"><br />{S_TOPIC_ADMIN}<br />
            <form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
                <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />

                <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" /> -->
                <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />

 
              <span class="gen">{L_MOD_TOOLS}<br
/>{S_SELECT_MOD} <input class="liteoption" type="submit"
value="{L_GO}" /></span>
            </form>
        </td>
    </tr>
</table>
<!-- END viewtopic_bottom -->

<!-- BEGIN switch_image_resize -->
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
$(resize_images({
 'selector' : '.postbody', 'max_width' :
{switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' :
{switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
//]]>
</script>
<!-- END switch_image_resize -->
<script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>
جرب هذا
avatar
برنس الفراعنه
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 3427
معدل النشاط : 6314
السُمعة : 24

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: تعديل في قالب viewtopic_body

مُساهمة من طرف The~Marine في السبت 11 أغسطس 2012 - 2:29

يقول
لقد تم إغلاق الكود قبل فتحه.

إبه الحل
avatar
The~Marine
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 753
معدل النشاط : 4019
السُمعة : 2

http://fartaka.alafdal.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى