ممكن تعديل على القالب

اذهب الى الأسفل

ممكن تعديل على القالب

مُساهمة من طرف akramcheria96 في الثلاثاء 6 مارس 2012 - 14:06

عندي مشكلة هنا
https://i.servimg.com/u/f44/15/54/04/99/04-03-15.png
نفس القالب بس ما يوجد مكان اسم المستخدم و كلمة المرور
https://i.servimg.com/u/f44/15/54/04/99/04-03-16.png
يعني اريد هاكذا
https://i.servimg.com/u/f44/15/54/04/99/813.png
https://i.servimg.com/u/f44/15/54/04/99/714.png

هذا هو القالب
الكود:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html  xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" {NAMESPACE_FB_LIKE} {NAMESPACE_FB}>
<head>
   <!-- BEGIN meta_emulate_ie7 -->
   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7" />
   <!-- END meta_emulate_ie7 -->
   <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
   <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING};" />
   <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
   <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
   <!-- BEGIN switch_canonical_url -->
   <link rel="canonical" href="{switch_canonical_url.CANONICAL_URL}" />
   <!-- END switch_canonical_url -->
   {META_FAVICO}
   {META}
   {META_FB_LIKE}
   <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
   {T_HEAD_STYLESHEET}
   {CSS}
   <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
   <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
   <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
   <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>

   <!-- BEGIN switch_fb_login -->
   <script src="http://connect.facebook.net/{switch_fb_login.FB_LOCAL}/all.js" type="text/javascript"></script>
   <script src="{switch_fb_login.JS_FB_LOGIN}" type="text/javascript"></script>
   <!-- END switch_fb_login -->

   <!-- BEGIN switch_ticker -->
   <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
   <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
   <!-- END switch_ticker -->

   <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
   <script src="{JS_DIR}jquery/jcarousel/jquery.jcarousel.js" type="text/javascript"></script>
   <script type="text/javascript">//<![CDATA[
   /* Definir le sens de direction en fonction du panneau admin */
   var tickerDirParam = "{switch_ticker.DIRECTION}";
   var slid_vert = false;
   var auto_dir  = 'next';
   var h_perso = parseInt({switch_ticker.HEIGHT});

   switch( tickerDirParam )
   {
      case 'top' :
         slid_vert = true;
         break;

      case 'left':
         break;

      case 'bottom':
         slid_vert = true;
         auto_dir  = 'prev';
         break;

      case 'right':
         auto_dir  = 'prev';
         break;

      default:
         slid_vert = true;
   }

   $(document).ready(function() {
      var w_cont = $('#fa_ticker_container').width();

      if (w_cont > 0)
      {
         $('#fa_ticker_container').width(w_cont);

         /* Affichage de la liste */
         $('#fa_ticker_content').css('display','block');

         /* Calcul des dimensions du conteneur et des  l ments */
         var width_max  = $('ul#fa_ticker_content').width();
         var width_item = Math.floor(width_max / {switch_ticker.SIZE});
         var height_max = h_perso;

         /* Calcul de la hauteur maximale du contenur en fonction des  l ments et de la hauteur personnalis e dans l'admin */
         $('ul#fa_ticker_content li').each( function () {
            if ($(this).height() > height_max)
            {
               height_max = $(this).height();
            }
         } );

         /* Redimensionnement des  l ments et des images trop larges */
         $('ul#fa_ticker_content li').width(width_item).height(height_max).find('img').each(function () {
            if ($(this).width() > width_item)
            {
            var ratio      = $(this).width() / width_item;
            var new_height = Math.round($(this).height() / ratio);
            $(this).height(new_height).width(width_item);
            }
         });

         /* Redimensionnement et centrage du conteneur en mode vertical */
         if (slid_vert)
         {
            $('ul#fa_ticker_content').width(width_item).height(height_max).css('marginLeft','auto').css('marginRight','auto');
         }

         /* Initialisation du caroussel */
         $('#fa_ticker_content').jcarousel({
              vertical: slid_vert,
            wrap: 'circular',
             auto: {switch_ticker.STOP_TIME},
             auto_direction: auto_dir,
              scroll: 1,
              size: {switch_ticker.SIZE},
              height_max: height_max,
              animation: {switch_ticker.SPEED}
          });
       }
       else
       {
          $('ul#fa_ticker_content li:not(:first)').css('display','none');
          $('ul#fa_ticker_content li:first').css('list-style','none').css('text-align','center');
       }
   });
   //]]>
   </script>
   <!-- END switch_ticker_new -->

   <script type="text/javascript">//<![CDATA[
   $(document).ready(function(){
      <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
         pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
         pm.focus();
      <!-- END switch_enable_pm_popup -->
      <!-- BEGIN switch_report_popup -->
         report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
         report.focus();
      <!-- END switch_report_popup -->
      <!-- BEGIN switch_ticker -->
         ticker_start({switch_ticker.HEIGHT}, {switch_ticker.SPACING}, {switch_ticker.SPEED}, '{switch_ticker.DIRECTION}', {switch_ticker.STOP_TIME});
      <!-- END switch_ticker -->
   });

   <!-- BEGIN switch_login_popup -->
      var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = true, logInBackgroundClass = false;
   <!-- END switch_login_popup -->

   <!-- BEGIN switch_login_popup -->
   $(document).ready( function() {
      $(window).resize(function() {
         var windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
          var popupWidth = $("#login_popup").width();
          var mypopup = $("#login_popup");

          $("#login_popup").css({
              "left": windowWidth/2 - popupWidth/2
           });
      });
   });
   <!-- END switch_login_popup -->
   //]]>
   </script>
   {GREETING_POPUP}
   <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
   <style>
   .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item {
       text-align:center;
       width: 10px;
   }

   .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-horizontal {
       margin-right: {switch_ticker.SPACING}px;
   }

   .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-vertical {
       margin-bottom: {switch_ticker.SPACING}px;
   }
   </style>
   <!-- END switch_ticker_new -->

   <!-- BEGIN google_analytics_code -->
   <script type="text/javascript">
   //<![CDATA[
     var _gaq = _gaq || [];
     _gaq.push(['_setAccount', '{G_ANALYTICS_ID}']);
     _gaq.push(['_trackPageview']);

     (function() {
       var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
       ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
       var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
     })();
   //]]>
   </script>
   <!-- END google_analytics_code -->
</head>
<body background="{T_BODY_BACKGROUND}" bgcolor="{T_BODY_BGCOLOR}" text="{T_BODY_TEXT}" link="{T_BODY_LINK}" vlink="{T_BODY_VLINK}">
   <!-- BEGIN hitskin_preview -->
   <div id="hitskin_preview" style="display: block;">
      <h1><img src="http://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_logo.png" alt="" /> Hit<em>skin</em>.com</h1>
      <div class="content">
         <p>
            {hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}
            <br />
            <span>{hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}<a href="http://{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span>
         </p>
      </div>
   </div>
   <!-- END hitskin_preview -->

   <!-- BEGIN switch_login_popup -->
   <div id="login_popup">
      <table class="forumline" width="{LOGIN_POPUP_WIDTH}" height="{LOGIN_POPUP_HEIGHT}" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
         <tr height="25">
            <td class="catLeft">
               <span class="genmed module-title">{SITENAME}</span>
            </td>
         </tr>
         <tr height="{LOGIN_POPUP_MSG_HEIGHT}">
            <td class="row1" align="left" valign="top">
               <div id="login_popup_buttons">
                  <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
                     <input type="submit" class="mainoption" value="{L_LOGIN}" />
                     <input type="button" class="mainoption" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />
                     <input id="login_popup_close" type="button" class="button" value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />
                  </form>
               </div>
               <span class="genmed">{LOGIN_POPUP_MSG}</span>
            </td>
         </tr>
      </table>
   </div>
   <!-- END switch_login_popup -->

   <a name="top"></a>
   {JAVASCRIPT}

<!-- logo -->
  <style type="text/css" id="vbulletin_css">
/* F3al css */
ul, li, h1, h2, h3, h4 {
   margin: 0px;
   padding: 0px;
   list-style: none;
   list-style-position: inside;
}
h1 {
   font-size: 14px;
}
img {
   border: none;
}
a, input, a:hover, textarea, sub {
   text-decoration: none;
   outline: 0px none;
}
.F3alFolatRight {
   float: right;
}
.F3alFolatLeft {
   float: left;
}
.F3alMarginAuto {
   margin: auto;
}
.F3alHidden {
   overflow: hidden;
}
.F3alTextCenter {
   text-align: center;
}
.F3alTextRight {
   text-align: right;
}
.F3alW1 {
   width: 960px;
}
.F3alW2 {
   width: 1000px;
}
.F3alW3 {
   width: 1024px;
}
/* top nav */
.TopNav {
   background: #404040 url('http://i29.servimg.com/u/f29/16/09/35/44/bg-top12.jpg') repeat-x scroll center bottom;
}
.TopNavBody {
   height: 35px;
   padding: 10px 0px;
}
.TopNavBodyLogin {
   width: 550px;
   color: #b0b0b0;
}
.TopNavBodyLogin strong, .TopNavBodyLogin strong a {
   color: #34b2b3;
}
.TopNavBodyLogin a {
   color: #b0b0b0;
}
.UserBoxsBg {
   background: transparent url('http://i29.servimg.com/u/f29/16/09/35/44/userbo11.jpg') no-repeat;
   width: 133px;
   height: 30px;
   margin-left: 8px;
}
.PassBoxsBg {
   background: transparent url('http://i29.servimg.com/u/f29/16/09/35/44/passbo11.jpg') no-repeat;
   width: 133px;
   height: 30px;
   margin-left: 8px;
}
.UserBoxsBg input, .PassBoxsBg input {
   margin: 0px;
   padding: 0px;
   background: none;
   border: none;
   width: 95px;
   height: 17px;
   padding-top: 4px;
   font: normal 11px tahoma;
   color: #717171;
   margin: 3px 30px 0 0;
}
.EnterButBg {
   background: transparent url('http://i29.servimg.com/u/f29/16/09/35/44/enterb11.jpg') no-repeat;
   width: 60px;
   height: 30px;
}
.EnterButBg input, .EnterButBg input img {
   margin: 0px;
   padding: 0px;
   background: none;
   border: none;
}
.ReLogin {
   margin: 7px 7px 0 0;
   font: normal 11px tahoma;
   color: #b0b0b0;
}
.ReLogin input {
   margin: 0px;
   padding: 0px;
   margin-left: 5px;
}
.TopNavLinks {
   width: 320px;
   padding-top: 5px;
}
.TopNavLinks li {
   display: inline;
}
.TopNavLinks a {
   float: right;
   padding: 0px 8px;
   text-align: center;
   height: 22px;
   line-height: 20px;
   font: normal 11px tahoma;
   color: #b0b0b0;
}
.TopNavLinks a:hover {
   color: #FFF;
}
/* header */
.Header {
   background: transparent url('http://i29.servimg.com/u/f29/16/09/35/44/bg-hea12.jpg') repeat-x;
   height: 188px;
}
.HeadTop {
   height: 127px;
   background: transparent url('http://i29.servimg.com/u/f29/16/09/35/44/headto11.jpg') repeat-x scroll center;
}
.HeadTopLogo {
   background: transparent url('http://i27.servimg.com/u/f27/15/47/60/51/untitl48.png') no-repeat;
   width: 245px;
   height: 94px;
   margin: 14px 0px 0px 0px;
}
.HeadTopLeft {
   width: 535px;
   padding-top: 47px;
}
.SearchBg {
   background: transparent url('http://i29.servimg.com/u/f29/16/09/35/44/bgsear11.jpg') no-repeat right;
   width: 365px;
   height: 51px;
}
.SearchBox {
   padding: 7px 43px 0 0;
}
.SearchBut {
   width: 50px;
   height: 31px;
}
.SearchBut input, .SearchBut input img {
   margin: 0px;
   padding: 0px;
   background: none;
   border: none;
   padding-top: 6px;
}
.SearchBox input {
   margin: 0px;
   padding: 0px;
   background: none;
   border: none;
   width: 240px;
   height: 17px;
   margin-top: 5px;
   font: normal 11px tahoma;
   color: #FFF;
}
.IcoHeader {
   width: 100px;
   background: transparent url('http://i29.servimg.com/u/f29/16/09/35/44/header13.jpg') no-repeat;
   width: 143px;
   height: 50px;
}
.HeadBottom {
   background: transparent url('http://i29.servimg.com/u/f29/16/09/35/44/header14.jpg') repeat-x;
   height: 61px;
}
.HeadBottomRight {
   background: transparent url('http://i29.servimg.com/u/f29/16/09/35/44/header15.jpg') no-repeat scroll right;
   padding-right: 7px;
   height: 61px;
}
.HeadBottomLeft {
   background: transparent url('http://i29.servimg.com/u/f29/16/09/35/44/header16.jpg') no-repeat scroll left;
   padding-left: 7px;
   height: 61px;
}
.HeadBottomLeft ul {
   padding: 0px 10px;
   padding-top: 12px;
}
.HeadBottomLeft li {
   display: inline;
}
.HeadBottomLeft li a {
   float: right;
   width: 100px;
   height: 38px;
   text-align: center;
   font: bold 11px Tahoma;
   line-height: 31px;
   color: #FFF;
   margin-left: 6px;
}
.HeadBottomLeft li a:hover, .HeadBottomLeft li.sel a {
   background: transparent url('http://i29.servimg.com/u/f29/16/09/35/44/header17.jpg');
}
.Welcome {
   height: 25px;
   padding-top: 15px;
   color: #4a4a4a;
}
.Welcome a {
   color: #4a4a4a;
}
.Welcome h2 {
   font: normal 11px Tahoma;
   padding-right: 20px;
}
.NavSlide {
   height: 150px;
   margin: 5px 0px;
   margin-bottom: 15px;
   background: transparent url('http://i29.servimg.com/u/f29/16/09/35/44/navsli10.jpg') repeat-x scroll;
}
.NavSliderRight {
   height: 150px;
   background: transparent url('F3al2/F3al/NavSlider-Right.jpg') no-repeat scroll right center;
}
.NavSliderRightImg {
   width: 51px;
   height: 150px;
}
.NavSliderLeftImg {
   width: 51px;
   height: 150px;
}
.NavSliderLeft {
   height: 150px;
   background: transparent url('F3al2/F3al/NavSlider-Left.jpg') no-repeat scroll left center;
}
.NavSliderLeftBody {
   padding: 16px 0px 0px 0px;
   width: 895px;
}
.SliderMargin {
   margin-right: 12px;
}
.SliderTest {
   width: 190px;
   height: 100px;
   background: #FFF;
   padding: 7px;
   border: 1px #ececec solid;
}
.SliderTest div {
   width: 100%;
   height: 100%;
   overflow: hidden;
   background: #f8f8f8;
}

/* Start Cat */
.Cat {
   margin: 0px 5px;
   margin-bottom: 10px;
   overflow: hidden;
}
.CatTop {
   background: transparent url('http://i29.servimg.com/u/f29/16/09/35/44/cattop12.jpg') repeat-x scroll 2px;
   height: 37px;
}
.CatTop_Right {
   float: right;
   background: transparent url('http://i29.servimg.com/u/f29/16/09/35/44/cattop10.jpg') no-repeat scroll right;
   padding-right: 45px;
   height: 37px;
}
.CatTop_Right h1 {
   color: #545454;
   padding-top: 11px;
   width: 447px;
   font: bold 12px tahoma;
}
.CatTop_Right h1 a {
   color: #545454;
}
.CatTop_Left {
   float: left;
   background: transparent url('http://i29.servimg.com/u/f29/16/09/35/44/cattop11.jpg') no-repeat scroll right;
   width: 20px;
   height: 37px;
}
.CatCenter_Right {
   background: #FFF url('http://i29.servimg.com/u/f29/16/09/35/44/catcen10.jpg') repeat-y scroll right;
   padding-right: 1px;
}
.CatCenter_Left {
   background: transparent url('http://i29.servimg.com/u/f29/16/09/35/44/catcen11.jpg') repeat-y scroll left;
   padding-left: 1px;
}
.CatBody {
   padding: 5px;
   overflow: hidden;
}
.CatBottom {
   background: transparent url('http://i29.servimg.com/u/f29/16/09/35/44/catbot12.jpg') repeat-x scroll;
   height: 22px;
}
.CatBottom_Right {
   background: transparent url('http://i29.servimg.com/u/f29/16/09/35/44/catbot10.jpg') no-repeat scroll right;
   padding-right: 11px;
   height: 22px;
   float: right;
}
.CatBottom_Left {
   background: transparent url('http://i29.servimg.com/u/f29/16/09/35/44/catbot11.jpg') no-repeat scroll left;
   width: 13px;
   height: 22px;
   float: left;
}
/* End Cat */


</style> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="clientscript/vbulletin_important.css?v=386" />  <script type="text/javascript" src="clientscript/yui/yahoo-dom-event/yahoo-dom-event.js?v=386"></script> <script type="text/javascript" src="clientscript/yui/connection/connection-min.js?v=386"></script> <script type="text/javascript"> <!--
var SESSIONURL = "";
var SECURITYTOKEN = "guest";
var IMGDIR_MISC = "F3al2/misc";
var vb_disable_ajax = parseInt("0", 10);
// --> </script> <script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin_global.js?v=386"></script> <script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin_menu.js?v=386"></script> <link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="$vboptions[bbtitle] RSS Feed" href="http://www.bdayhvb.com/vb/external.php?type=RSS2" /> <title>
$vboptions[bbtitle]</title> </head> <body>  <div class="TopNav"> <div class="F3alW2 F3alMarginAuto TopNavBody">
<!--logo -->
<if condition="$show['guest']">


<!-- BEGIN switch_user_logged_out -->

<div class="TopNavBodyLogin F3alFolatRight">  <div> <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="post" onsubmit="md5hash(vb_login_password, vb_login_md5password, vb_login_md5password_utf, 0)"> <script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin_md5.js?v=386"></script>  <div class="UserBoxsBg F3alFolatRight"> <input  name="username" id="username"  onblur="if(this.value=='')this.value='اسم العضو' " onfocus="if(this.value=='اسم العضو')this.value=''" type="text" value="اسم العضو" /></div> <div class="PassBoxsBg F3alFolatRight"> <input type="password" name="password" id="password" tabindex="102" /></div> <div class="F3alFolatRight EnterButBg">
   <input class="mainoption" type="submit" name="login" src="http://i29.servimg.com/u/f29/16/09/35/44/spacer14.gif" type="image" value="" tabindex="104" title="ادخل اسم العضو وكلمة المرور الخاصة بك في الحقول المجاورة لتسجيل الدخول, أو اضغط على رابط 'التسجيل' لإنشاء حساب خاص بك." accesskey="s" style="width: 58px; height: 28px"  /> </div> <div class="ReLogin F3alFolatRight"> <label for="cb_cookieuser_navbar">
            <font color="#F7FDFE">
            <input type="checkbox" name="autologin" value="1" tabindex="103" id="autologin" accesskey="c" style="font-weight: 700"  /><b>تذكرنى
      ؟ </b></font> </label></div>  <font color="#F7FDFE"> 
            <input type="hidden" name="s" style="font-weight: 700" />
            <input type="hidden" name="securitytoken" value="1299125561-b582049bfc580454a4f167e3667857c36c2b2408" style="font-weight: 700" />
            <input type="hidden" name="do" value="login" style="font-weight: 700" />
            <input type="hidden" name="vb_login_md5password" style="font-weight: 700" />
            <input type="hidden" name="vb_login_md5password_utf" style="font-weight: 700" />
            </font> </form> </div> </div>
            
            
<!-- END switch_user_logged_out -->
            
            </if>
                  <font color="#F7FDFE"><b>
                  <!-- /logo -->
<!--logo -->
   </b></font>
<if condition="$show['member']">
<div class="smallfont">
<table border="0" width="50%" dir="rtl" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr>
<!-- BEGIN switch_user_logged_in -->

<td style="width: 130px"><font color="#F7FDFE"><strong> <phrase 1="$bbuserinfo[username]" 2="member.php?$session[sessionurl]u=$bbuserinfo[userid]">
{SITE_DESCRIPTION}
</phrase></strong></font></td>
<!-- END switch_user_logged_in -->

   </tr> </table></div> <else /></if>
<!-- /logo -->
<div class="TopNavLinks F3alFolatLeft">

<!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
<ul> <li><a href="register">
            التسجيل</a></li> <li><a rel="nofollow" href="{U_SEND_PASSWORD}">
            هل نسيت كلمة المرور ؟</a></li>  </ul>
            <!-- END switch_user_logged_out -->


 </div> </div> </div>  <div class="Header"> <div class="F3alMarginAuto F3alW2 HeadTop"> <div class="HeadTopLogo F3alFolatRight"> </div> <div class="F3alFolatLeft HeadTopLeft"> <div class="F3alFolatRight SearchBg"> <form action="/search.forum" class="searchform" method="get"> <input name="do" type="hidden" value="process" /> <input name="quicksearch" type="hidden" value="1" /> <input name="childforums" type="hidden" value="1" /> <input name="exactname" type="hidden" value="1" /> <input name="s" type="hidden" value="" /> <input name="securitytoken" type="hidden" value="guest" /> <div class="F3alFolatRight SearchBox"> <input class="searchinput" name="search_keywords" onblur="if(this.value==''){this.value='ادخل كلمات البحث...'};" onfocus="if(this.value=='ادخل كلمات البحث...'){this.value=''};" tabindex="1001" type="text" value="ادخل كلمات البحث..." /></div> <div class="F3alFolatRight SearchBut"> <input value="" type="submit" tabindex="1004" class="SearchBut" src="http://i29.servimg.com/u/f29/16/09/35/44/spacer12.gif" type="image"  /> </div> </form> </div> <div class="F3alFolatLeft IcoHeader"> <map id="IcoHeader" name="IcoHeader"> <area alt="" coords="96, 12, 113, 29" href="external.php?type=rss2" shape="rect" target="_blank" /> <area alt="" coords="71, 12, 88, 27" href="http://twitter.com/" shape="rect" target="_blank" />
   <area coords="47, 11, 64, 28" href="http://www.facebook.com/" shape="rect" target="_blank" /> </map> <img alt="" class="IcoHeader" src="http://i29.servimg.com/u/f29/16/09/35/44/spacer12.gif" usemap="#IcoHeader" /></div> </div> </div> <div class="F3alMarginAuto F3alW2 HeadBottom"> <div class="HeadBottomRight"> <div class="HeadBottomLeft"> <ul>
   <li>
   <span lang="ar-sa"><a href="#">الرئيسية</a></span></li>
 <li class="sel">
   <a href="search.forum?search_id=unanswered">م/ لم يتم الرد عليها</a></li> <li><span lang="ar-sa">
   <a href="search.forum?search_id=newposts">جديد المواضيع</a></span></li> <li>
   <span lang="ar-sa"><a href="search.forum?search_id=activetopics">أفضل مواضيع اليوم</a></span></li> <li>
   <span lang="ar-sa"><a href="search.forum?search_id=egosearch">أ/ مشاركاتك</a></span></li> <li>
   <span lang="ar-sa"><a href="memberlist?mode=today_posters">أفضل أعضاء اليوم</a></span></li> <li>
   <span lang="ar-sa"><a href="memberlist?mode=overall_posters">أفضل 20 عضو</a></span></li>
<li>
   <span lang="ar-sa"><a href="#">الرئيسية</a></span></li>
<li>
   <span lang="ar-sa"><a href="#">الرئيسية</a></span></li>
    </ul> </div> </div> </div> </div>  <div class="F3alMarginAuto F3alW2 Welcome"> <h2><span>
      ''</span> يشرفنا انضمامك معنا فى لمسه تطوير  .</h2> </div>  <center>   <table class="bodylinewidth" width="{T_BODY_TABLE_WIDTH}" cellspacing="0" cellpadding="10" border="0" align="center">
      <tr>
         <td class="bodyline">
            <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
               <tr>
                  <!-- BEGIN switch_logo_left -->
                  <td><a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a></td>
                  <!-- END switch_logo_left -->
                  <td align="center" width="100%" valign="middle">
                     <!-- BEGIN switch_logo_center -->
                     <a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a>
                     <br />
                     <!-- END switch_logo_center -->
                     <div class="maintitle">{MAIN_SITENAME}</div>
                     <br />
                     <span class="gen"><br />  </span>
                  </td>
                  <!-- BEGIN switch_logo_right -->
                  <td><a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a></td>
                  <!-- END switch_logo_right -->
               </tr>
            </table>

            <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="{MENU_POSITION}">
               <tr>
                  <td align="{MENU_POSITION}"{MENU_NOWRAP}>{GENERATED_NAV_BAR}</td>
               </tr>
            </table>

            <div style="clear: both;"></div>

            <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
            <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
               <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                  <tr>
                     <td {CLASS_TABLE_TYPE} align="left" class="row1">
                        <div id="fa_ticker_container">
                           <ul id="fa_ticker_content"  class="jcarousel-skin-tango" style="display:none;">
                              <!-- BEGIN ticker_row -->
                              <li>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</li>
                              <!-- END ticker_row -->
                           </ul>
                        </div>
                     </td>
                  </tr>
               </table>
            </div>
            <!-- END switch_ticker_new -->

            <!-- BEGIN switch_ticker -->
            <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
               <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                  <tr>
                     <td {CLASS_TABLE_TYPE} align="left" class="row1">
                        <div id="fa_ticker_container">
                           <div id="fa_ticker" style="height:{switch_ticker.HEIGHT}px;">
                              <div class="fa_ticker_content">
                                 <!-- BEGIN ticker_row -->
                                 <div>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div>
                                 <!-- END ticker_row -->
                              </div>
                           </div>
                        </div>
                     </td>
                  </tr>
               </table>
            </div>
            <!-- END switch_ticker -->

<div class="Cat">  <div class="CatTop"> <div class="CatTop_Right"> <h1> انت الآن تتصفح لمسه تطوير</h1> </div> <div class="CatTop_Left"> </div> </div>  <div class="CatCenter_Right"> <div class="CatCenter_Left">  <div class="CatBody">
<!--بدايه كود الدخول  مثل الفي بي -  lamas-t.com -->


 
      <form action="/login.forum?redirect=h14-page" method="post" name="form_login"><div class="F_H_1"><div class="F_H_2"></div><div class="F_H_3"></div><div class="F_H_4"></div></div>
<div class="F_G_2"><div class="F_G_3">

<div class="lamsa-tlogin">

<table border="0" width="100%"  cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
      <td  class="row1" >
 
      <p align="right">
 
      <div class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">
        <img src="http://i29.servimg.com/u/f29/16/09/35/44/commen11.png" class="inlineimg" alt="" border="0" height="15" width="15" /> {L_INDEX} </a>{NAV_CAT_DESC}</div>
    <img src="http://i29.servimg.com/u/f29/16/09/35/44/58522510.png" height="15" width="30" /> {PAGE_TITLE}
 </p></td>
        </tr>
  </table>

</div>
</div>
</div><div class="F_F_1"><div class="F_F_2"></div><div class="F_F_3"></div><div class="F_F_4"></div></div>

</form><!--نهايه كود الدخول  مثل الفي بي -  lamas-t.com -->

</div> </div> </div>  <div class="CatBottom"> <div class="CatBottom_Right"> </div> <div class="CatBottom_Left"> </div> </div> </div>

         <div id="page-body">
               <div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
                  <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" class="three-col">
                     <tbody>
                        <tr>
                           <td valign="top" width="{C1SIZE}">
                              <div id="{ID_LEFT}">
                                 <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
                                 {giefmod_index1.MODVAR}
                                    <!-- BEGIN saut -->
                                    <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
                                    <!-- END saut -->
                                 <!-- END giefmod_index1 -->
                              </div>
                           </td>
                           <td valign="top" width="100%">
<!-- BEGIN html_validation -->
                           </td>
                        </tr>
                     </tbody>
                  </table>
               </div>
            </div>
         </td>
      </tr>
   </table>
</body>
</html>
<!-- END html_validation -->
avatar
akramcheria96ذكر
عدد المساهمات : 26
معدل النشاط : 2528
السُمعة : 0

http://starcheria.arabepro.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: ممكن تعديل على القالب

مُساهمة من طرف HiMa ElMaSrY في الثلاثاء 6 مارس 2012 - 17:10

السلام عليكم

مرحباً بك في منتدى الدعم و المساعدة الخاص بشركة احلى منتدى

بما
أنك جديد في منتدانا, اعطيك هنا بعض الروابط التي يستحسن تذكرها و الإطلاع
على محتواها قبل أي سؤال مقبل:

قانون منتدى الدعم من الواجب عليك احترامها للحصول على إجابة سريعة

مواضيع تشرح لك بالصور كل تقنيات و خبايا ادارة منتداك


مواضيع تشرح لك تقنيات منقدمة لتشخيص ورفع مردود منتداك
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
و الآن, للإجابة على سؤالك,...

الكود شغال تمام صديقى ...
ام انت تقصد تريد وضع ترحيب ..بعد دخول العضو
يظهر مكان صندوق الدخول للاعضاء Arrow
avatar
HiMa ElMaSrY
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 17833
معدل النشاط : 20272
السُمعة : 36

https://www.facebook.com/Himaa.Vic

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: ممكن تعديل على القالب

مُساهمة من طرف akramcheria96 في الثلاثاء 6 مارس 2012 - 17:56

يعطيك الصح اخي بالضبط انت فهمتني
avatar
akramcheria96ذكر
عدد المساهمات : 26
معدل النشاط : 2528
السُمعة : 0

http://starcheria.arabepro.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: ممكن تعديل على القالب

مُساهمة من طرف HiMa ElMaSrY في الثلاثاء 6 مارس 2012 - 18:24

اوك ... Winkده تعديل بسيط جداا

ضيف الكود ده فى اسفل قالب الهيدر وسجل وانشر التعديل
الكود:
    <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->

<DIV style="RIGHT: 5px; OVERFLOW: visible; WIDTH: 200px; POSITION: absolute; TOP: 5px; HEIGHT: 17px">
          <span class="gensmall">
    {LOGGED_AS} <br />{CURRENT_TIME}<br />{LAST_VISIT_DATE}</span>
      </DIV>
    <!-- END switch_user_logged_in -->
        <!--نهايه كود الدخول-->
avatar
HiMa ElMaSrY
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 17833
معدل النشاط : 20272
السُمعة : 36

https://www.facebook.com/Himaa.Vic

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: ممكن تعديل على القالب

مُساهمة من طرف Medo Ledo في الخميس 22 مارس 2012 - 18:46

تم نقل الموضوع للأرشيف ,,
السبب: اهماله من طرف صاحبة
اذا اردت ان تعاود المتابعة بموضوعك راسل المشرفين او بلغ الامر عن طريق
رابط الشكيات
Arrow
avatar
Medo Ledo
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 11323
معدل النشاط : 13946
السُمعة : 9

http://www.fohelp.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى