ممكن تصليح كود الدخول

2 مشترك

اذهب الى الأسفل

تم الحل ممكن تصليح كود الدخول

مُساهمة من طرف العراقي الطائي الأربعاء 6 أبريل 2022 - 21:07

سلام عليكم حملت هدا الستايل وفيه كود الدخول للاعضاء عاطل هل يمكن تصليحه
كود الهيدر
الكود:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" {NAMESPACE_FB_LIKE} {NAMESPACE_FB} {NAMESPACE_BBCODE}>
<head>
   <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
   <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING}" />
   <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
   <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
   <!-- BEGIN switch_compat_meta -->
   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE={switch_compat_meta.VERSION}" />
   <!-- END switch_compat_meta -->
   <!-- BEGIN switch_canonical_url -->
   <link rel="canonical" href="{switch_canonical_url.CANONICAL_URL}" />
   <!-- END switch_canonical_url -->
   {META_FAVICO}
   {META}
   {META_FB_LIKE}
   <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
   {T_HEAD_STYLESHEET}
   {CSS}
   <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
   <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
   <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
   <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>

   <!-- BEGIN switch_fb_login -->
   <script src="https://connect.facebook.net/{switch_fb_login.FB_LOCAL}/all.js" type="text/javascript"></script>
   <script src="{switch_fb_login.JS_FB_LOGIN}" type="text/javascript"></script>
   <!-- END switch_fb_login -->

   <!-- BEGIN switch_ticker -->
   <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
   <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
   <!-- END switch_ticker -->

   <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
   <script src="{JS_DIR}jquery/jcarousel/jquery.jcarousel.js" type="text/javascript"></script>
   <script type="text/javascript">//<![CDATA[
      /* Definir le sens de direction en fonction du panneau admin */
      var tickerDirParam = "{switch_ticker.DIRECTION}";
      var slid_vert = false;
      var auto_dir = 'next';
      var h_perso = parseInt({switch_ticker.HEIGHT});

      switch( tickerDirParam )
      {
         case 'top' :
            slid_vert = true;
            break;

         case 'left':
            break;

         case 'bottom':
            slid_vert = true;
            auto_dir = 'prev';
            break;

         case 'right':
            auto_dir = 'prev';
            break;

         default:
            slid_vert = true;
      }

      $(document).ready(function() {
         var w_cont = $('#fa_ticker_container').width();

         if (w_cont > 0)
         {
            $('#fa_ticker_container').width(w_cont);

            /* Affichage de la liste */
            $('#fa_ticker_content').css('display','block');

            /* Calcul des dimensions du conteneur et des elements */
            var width_max = $('ul#fa_ticker_content').width();
            var width_item = Math.floor(width_max / {switch_ticker.SIZE});
            var height_max = h_perso;

            /* Calcul de la hauteur maximale du conteneur en fonction des elements et de la hauteur personnalisee dans l'admin */
            $('ul#fa_ticker_content li').each( function () {
               if ($(this).height() > height_max)
               {
                  height_max = $(this).height();
               }
            } );

            /* Redimensionnement des elements et des images trop larges */
            $('ul#fa_ticker_content li').width(width_item).height(height_max).find('img').each(function () {
               if ($(this).width() > width_item)
               {
               var ratio      = $(this).width() / width_item;
               var new_height = Math.round($(this).height() / ratio);
               $(this).height(new_height).width(width_item);
               }
            });

            /* Redimensionnement et centrage du conteneur en mode vertical */
            if (slid_vert)
            {
               $('ul#fa_ticker_content').width(width_item).height(height_max).css('marginLeft','auto').css('marginRight','auto');
            }

            /* Initialisation du caroussel */
            $('#fa_ticker_content').jcarousel({
                  vertical: slid_vert,
               wrap: 'circular',
               auto: {switch_ticker.STOP_TIME},
               auto_direction: auto_dir,
            scroll: 1,
            size: {switch_ticker.SIZE},
            height_max: height_max,
            animation: {switch_ticker.SPEED}
            });
         }
         else
         {
            $('ul#fa_ticker_content li:not(:first)').css('display','none');
            $('ul#fa_ticker_content li:first').css('list-style','none').css('text-align','center');
         }
      });
   //]]>
   </script>
   <!-- END switch_ticker_new -->

   <script type="text/javascript">//<![CDATA[
   $(document).ready(function(){
      <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
         pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
         if(pm != null) { pm.focus(); }
      <!-- END switch_enable_pm_popup -->
      <!-- BEGIN switch_report_popup -->
         report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
         if(report != null) { report.focus(); }
      <!-- END switch_report_popup -->
      <!-- BEGIN switch_ticker -->
         $(document).ready(function() {            
            Ticker.start({
               height : {switch_ticker.HEIGHT},
               spacing : {switch_ticker.SPACING},
               speed : {switch_ticker.SPEED},
               direction : '{switch_ticker.DIRECTION}',
               pause : {switch_ticker.STOP_TIME}
            });
         });
      <!-- END switch_ticker -->
   });

   <!-- BEGIN switch_login_popup -->
      var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = true, logInBackgroundClass = false;
   <!-- END switch_login_popup -->

   <!-- BEGIN switch_login_popup -->
   $(document).ready( function() {
      $(window).resize(function() {
         var windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
         var popupWidth = $("#login_popup").width();
         var mypopup = $("#login_popup");

         $("#login_popup").css({
         "left": windowWidth/2 - popupWidth/2
            });
      });
   });
   <!-- END switch_login_popup -->
   //]]>
   </script>
   {GREETING_POPUP}
   <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
   <style>
   .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item {
      text-align:center;
      width: 10px;
   }

   .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-horizontal {
      margin-right: {switch_ticker.SPACING}px;
   }

   .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-vertical {
      margin-bottom: {switch_ticker.SPACING}px;
   }
   </style>
   <!-- END switch_ticker_new -->
   {HOSTING_JS}
   <!-- BEGIN google_analytics_code -->
   <script type="text/javascript">
   //<![CDATA[
    var _gaq = _gaq || [];
    _gaq.push(['_setAccount', '{G_ANALYTICS_ID}']);
    _gaq.push(['_trackPageview']);
   _gaq.push(['_trackPageLoadTime']);

   <!-- BEGIN google_analytics_code_bis -->
   _gaq.push(['b._setAccount', '{G_ANALYTICS_ID_BIS}']);
   _gaq.push(['b._trackPageview']);
   <!-- END google_analytics_code_bis -->

    (function() {
      var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
      ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
      var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
    })();
   //]]>
   </script>
   <!-- END google_analytics_code -->
 
<!-- CSS Stylesheet -->
<style type="text/css" id="vbulletin_css">
/**
* vBulletin 3.8.7 CSS
* Style: 'الاستايل الافتراضي'; Style ID: 1
*/

body
{
   background: #f3f3f3;
   color: #033d50;
   font: bold 12pt Times New Roman;
   margin: 0px;
   padding: 0px;
}
a:link, body_alink
{
   color: #00407f;
   text-decoration: none;
}
a:visited, body_avisited
{
   color: #00407f;
   text-decoration: none;
}
a:hover, a:active, body_ahover
{
   color: #ef8100;
}
.page
{
   background: #f3f3f3;
   color: #033d50;
   font: bold 12pt Times New Roman;
   margin: 0px;
   padding: 0px;
   
}
.tborder
{
   background: #CCCCCC;
   color: #CCCCCC;
   border:#f4f4f4 solid 1px;
   
}
.tcat
{
   background: #2D81B8 url(https://i.servimg.com/u/f68/16/46/77/76/s110.png) repeat-x top left;
   color: #FFFFFF;
   font: bold 11px tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
   text-shadow: 1px 1px 0px #002a41;
}
.tcat a:link, .tcat_alink
{
   color: #ffffff;
   text-decoration: none;
}
.tcat a:visited, .tcat_avisited
{
   color: #ffffff;
   text-decoration: none;
}
.tcat a:hover, .tcat a:active, .tcat_ahover
{
   color: #ffcc00;
}
.thead
{
   background: #d0d0d0 url(https://i.servimg.com/u/f68/16/46/77/76/a310.png) repeat-x top left;
   color: #00407f;
   font: bold 11px tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
   text-shadow: 1px 1px 0px #ffffff;
   
}
.thead a:link, .thead_alink
{
   color: #00407f;
}
.thead a:visited, .thead_avisited
{
   color: #00407f;
}
.thead a:hover, .thead a:active, .thead_ahover
{
   color: #ef8100;
}
.tfoot
{
   background: #d0d0d0 url(https://i.servimg.com/u/f68/16/46/77/76/a310.png) repeat-x top left;
   color: #033d50;
   font: bold 11px tahoma, arial, verdana, geneva, lucida, helvetica;
   text-shadow: 1px 1px 0px #FFFFFF;
   border:1px solid #c2c2c2;
   border-bottom:1px solid #808080;
   -webkit-border-radius: 5px; -moz-border-radius: 5px; border-radius: 5px;
}
.tfoot a:link, .tfoot_alink
{
   color: #033d50;
}
.tfoot a:visited, .tfoot_avisited
{
   color: #033d50;
}
.tfoot a:hover, .tfoot a:active, .tfoot_ahover
{
   color: #ef8100;
}
.alt1, .alt1Active
{
   background: #fafafb;
   color: #033d50;
   text-shadow: 1px 1px 0px #ffffff;
   
}
.alt2, .alt2Active
{
   background: #ffffff;
   color: #0f5065;
   text-shadow: 1px 1px 0px #ffffff;
   
}
.inlinemod
{
   background: #FFFFFF;
   color: #0f5065;
}
.wysiwyg
{
   background: #F5F5FF;
   color: #033d50;
   font: bold 12pt Times New Roman;
}
.wysiwyg a:link, .wysiwyg_alink
{
   color: #0f5065;
}
.wysiwyg a:visited, .wysiwyg_avisited
{
   color: #0f5065;
}
.wysiwyg a:hover, .wysiwyg a:active, .wysiwyg_ahover
{
   color: #ef8100;
}
textarea, .bginput
{
   font: bold 11px tahoma, arial, verdana, geneva, lucida, helvetica;
}
.bginput option, .bginput optgroup
{
   font-size: 11px;
   font-family: tahoma, arial, verdana, geneva, lucida, helvetica;
}
.button
{
   font: bold 11px tahoma, arial, verdana, geneva, lucida, helvetica;
}
select
{
   font: bold 11px tahoma, arial, verdana, geneva, lucida, helvetica;
}
option, optgroup
{
   font-size: 11px;
   font-family: tahoma, arial, verdana, geneva, lucida, helvetica;
}
.smallfont
{
   font: bold 11px tahoma, arial, verdana, geneva, lucida, helvetica;
}
.time
{
   color: #000033;
}
.navbar
{
   font: bold 11px tahoma, arial, verdana, geneva, lucida, helvetica;
   padding:3px;
}
.highlight
{
   color: #FF0000;
   font-weight: bold;
}
.fjsel
{
   background: #0f5065;
   color: #FFFFFF;
}
.fjdpth0
{
   background: #F7F7F7;
   color: #000000;
}
.panel
{
   background: #eaf2f6;
   color: #0f5065;
   font: bold 11px tahoma, arial, verdana, geneva, lucida, helvetica;
   padding: 10px;
   border-right:3px solid #09F;
   border-left:3px solid #09F;
   border-top:1px solid #CCC;
   border-bottom:1px solid #CCC;
   -moz-border-radius:9px;-webkit-border-radius:9px;border-radius:9px;
   
}
.panel a:link, .panel_alink
{
   color: #0f5065;
}
.panel a:visited, .panel_avisited
{
   color: #0f5065;
}
.panel a:hover, .panel a:active, .panel_ahover
{
   color: #000033;
}
.panelsurround
{
   background: #FFFFFF;
   color: #0f5065;
   font: bold 11px tahoma, arial, verdana, geneva, lucida, helvetica;
   padding: 5px;
   
}
legend
{
   background: #d0d0d0 url(https://i.servimg.com/u/f68/16/46/77/76/a310.png) repeat-x top left;
   color: #0f5065;
   font: bold 11px tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
   border:1px solid #888A99;
   -moz-border-radius:4px;-webkit-border-radius:4px;border-radius:6px;
   text-shadow:#fff 0px 1px 0px;
   padding-right:6px;
   padding-left:8px;
   padding-top:4px;
   padding-bottom:4px;
}
.vbmenu_control
{
   background: #42ABCA url(https://i.servimg.com/u/f68/16/46/77/76/s110.png) repeat-x top left;
   color: #FFFFFF;
   font: bold 11px tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
   padding: 3px 6px 3px 6px;
   white-space: nowrap;
   text-shadow: 1px 1px 0px #002a41;
}
.vbmenu_control a:link, .vbmenu_control_alink
{
   color: #FFFFFF;
   text-decoration: none;
}
.vbmenu_control a:visited, .vbmenu_control_avisited
{
   color: #FFFFFF;
   text-decoration: none;
}
.vbmenu_control a:hover, .vbmenu_control a:active, .vbmenu_control_ahover
{
   color: #FDDF00;
   text-decoration: text-shadow:#fff 0px 1px 0px;;
}
.vbmenu_popup
{
   background: #dedede;
   color: #0f5065;
   font: bold 11px tahoma, arial, verdana, geneva, lucida, helvetica;
   border: 1px solid #aeaeae;
}
.vbmenu_option
{
   background: #f7f7f7;
   color: #0f5065;
   font: bold 11px tahoma, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
   white-space: nowrap;
   cursor: pointer;
   text-shadow:#fff 0px 1px 0px;
}
.vbmenu_option a:link, .vbmenu_option_alink
{
   color: #0f5065;
   text-decoration: none;
}
.vbmenu_option a:visited, .vbmenu_option_avisited
{
   color: #0f5065;
   text-decoration: none;
}
.vbmenu_option a:hover, .vbmenu_option a:active, .vbmenu_option_ahover
{
   color: #FFFFFF;
   text-decoration: none;
}
.vbmenu_hilite
{
   background: #fff;
   color: #005068;
   font: bold 11px tahoma, arial, verdana, geneva, lucida, helvetica;
   white-space: nowrap;
   cursor: pointer;
   text-shadow:#fff 0px 1px 0px;
   border-right:3px #ff8200 solid;
   -moz-border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px;border-radius:5px;
}
.vbmenu_hilite a:link, .vbmenu_hilite_alink
{
   text-decoration: none;
}
.vbmenu_hilite a:visited, .vbmenu_hilite_avisited
{
   text-decoration: none;
}
.vbmenu_hilite a:hover, .vbmenu_hilite a:active, .vbmenu_hilite_ahover
{
   text-decoration: none;
}
/* ***** styling for 'big' usernames on postbit etc. ***** */
.bigusername { font-size: 14pt; }

/* ***** small padding on 'thead' elements ***** */
td.thead, th.thead, div.thead { padding: 4px; }

/* ***** basic styles for multi-page nav elements */
.pagenav a { text-decoration: none; }
.pagenav td { padding: 2px 4px 2px 4px; }

/* ***** de-emphasized text */
.shade, a.shade:link, a.shade:visited { color: #777777; text-decoration: none; }
a.shade:active, a.shade:hover { color: #FF4400; text-decoration: underline; }
.tcat .shade, .thead .shade, .tfoot .shade { color: #DDDDDD; }

/* ***** define margin and font-size for elements inside panels ***** */
.fieldset { margin-bottom: 6px; }
.fieldset, .fieldset td, .fieldset p, .fieldset li { font-size: 11px; }
/*************** TRAIDNT STYLE BY : MooOOooN      ****************/
.exp {
    background-image:url(https://i.servimg.com/u/f68/16/46/77/76/exp10.png);
   background-repeat:repeat-x;
   height:301px;
}
.rtla {
   background-image:url('https://i.servimg.com/u/f68/16/46/77/76/tr-210.png');
   background-repeat:no-repeat;
   width:402px;
   height:14px;
   float:right;
}
.botton1 {background:url('https://i.servimg.com/u/f68/16/46/77/76/home-b10.png') no-repeat ; height:41px; width:86px; float:right; background-position: 0px 0px; display: block;margin-top:14px;}
.botton2 {background:url('https://i.servimg.com/u/f68/16/46/77/76/reg-b10.png') no-repeat ; height:41px; width:81px; float:right; background-position: 0px 0px; display: block;margin-top:14px;}
.botton3 {background:url('https://i.servimg.com/u/f68/16/46/77/76/con-b10.png') no-repeat ; height:41px; width:82px; float:right; background-position: 0px 0px; display: block;margin-top:14px;}
.botton4 {background:url('https://i.servimg.com/u/f68/16/46/77/76/msg-b10.png') no-repeat ; height:41px; width:100px; float:right; background-position: 0px 0px; display: block;margin-top:14px;}
.botton1:hover {background:url('https://i.servimg.com/u/f68/16/46/77/76/home-b10.png') no-repeat ; height:41px; width:86px; float:right; background-position: 0px -41px; display: block;margin-top:14px;}
.botton2:hover {background:url('https://i.servimg.com/u/f68/16/46/77/76/reg-b10.png') no-repeat ; height:41px; width:81px; float:right; background-position: 0px -41px; display: block;margin-top:14px;}
.botton3:hover {background:url('https://i.servimg.com/u/f68/16/46/77/76/con-b10.png') no-repeat ; height:41px; width:82px; float:right; background-position: 0px -41px; display: block;margin-top:14px;}
.botton4:hover {background:url('https://i.servimg.com/u/f68/16/46/77/76/msg-b10.png') no-repeat ; height:41px; width:100px; float:right; background-position: 0px -41px; display: block;margin-top:14px;}

.social {
   background-image:url(https://i.servimg.com/u/f68/16/46/77/76/social10.png);
   background-repeat:no-repeat;
   height:49px;
   width:118px;
   float:left;
   margin-top:10px;
}
.search {
   background-image:url(https://i.servimg.com/u/f68/16/46/77/76/search10.png);
   background-repeat:no-repeat;
   height:50px;
   width:243px;
   float:left;
   margin-top:10px;
}
.postion {

   float:left;
        position: absolute;
        top:70px;
        left:70px;
}
.logo {
        background-image:url('https://i.servimg.com/u/f55/20/41/85/14/aiyi_y10.png');
        background-repeat:no-repeat;
        width:403px;
        height:230px;
   float:right;
   margin-top:16px;
   }
#login{
background: url('https://i.servimg.com/u/f68/16/46/77/76/login-10.png') no-repeat;
width:364px;
height:228px;
position: absolute;
top: 71px;
left: 0px;
}
.namelogin{
background:url('https://i.servimg.com/u/f68/16/46/77/76/space10.png');
width:172px;
height:22px;
position: absolute;
top: 85px;
left: 68px;
border: 0px;
font-family:tahoma;
font-size:12px;
font-weight:bold;
}
.passlogin{
background:url('https://i.servimg.com/u/f68/16/46/77/76/space10.png');
width:172px;
height:22px;
font-family:tahoma;
font-size:12px;
font-weight:bold;
position: absolute;
top: 123px;
left: 68px;
border: 0px;
}
.remember{ position: absolute; top: 166px; left: 215px; width:15px; height: 15px;}
.login-button{ background-image:url('https://i.servimg.com/u/f68/16/46/77/76/space10.png'); position: absolute;
top: 160px;
left: 78px;
width:75px;
height: 31px;
}
.login-button:hover{ background-image:url('https://i.servimg.com/u/f68/16/46/77/76/loginh10.png'); position: absolute;
top: 162px;
left: 78px;
width:75px;
height: 29px;
}
#login2{
background: url('https://i.servimg.com/u/f68/16/46/77/76/user10.png') no-repeat;
width:364px;
height:228px;
position: absolute;
top: 71px;
left: 0px;
font-family:tahoma; font-size:12px; font-weight:bold;
}
.tr-navbar {padding:7px;
border-right:1px solid #adadad;
border-top:1px solid #adadad;
border-left:1px solid #adadad;
border-bottom:2px solid #0095c6;
-moz-border-radius:11px;-webkit-border-radius:11px;border-radius:11px;  background-color:#FAFAFB;}
.tr-navbar:hover { padding:7px;
border-top:1px solid #adadad;
border-right:1px solid #adadad;
border-left:1px solid #adadad;
border-bottom:2px solid #efa300;
-moz-border-radius:11px;-webkit-border-radius:11px;border-radius:11px;  background-color:#FFF;}
.tr-nav {background-image:url('https://i.servimg.com/u/f68/16/46/77/76/nav10.png'); background-repeat:repeat-x; height:53px; text-shadow:#fff 0px 1px 0px; padding-top:3px; border-top-width:0px; font-size:12px; font-family:Tahoma, Geneva, sans-serif;}
.tr-nav a{color:#616161;}
.tr-nav a:hover{color:#000;}
.wellcom{position: absolute; width:228px; top: 94px; right:70px; color:#003a5a; text-shadow:#fff 0px 1px 0px; text-align:center; width:255px; line-height:20px;}
.wellcom a{color:#0073b3; text-shadow:#eef9ff 0px 1px 0px; }
.wellcom a:hover{color:#fff; text-shadow:#000 0px 1px 0px;}
.text-search {background:url('https://i.servimg.com/u/f68/16/46/77/76/space10.png'); position: absolute; border:0px; top:23px; left:69px; width:134px; height:22px; font-family:tahoma; font-size:12px; color:#00334d; text-shadow:#fff 0px 1px 0px; }
.searchsubmit {background:url('https://i.servimg.com/u/f68/16/46/77/76/space10.png'); position: absolute; border:0px; top:15px; left:5px; width:58px; height:37px; cursor: pointer; }
.searchsubmit:hover {background:url('https://i.servimg.com/u/f68/16/46/77/76/loginh10.png'); position: absolute; border:0px; top:19px; left:7px; width:54px; height:32px; cursor: pointer; }/*            START TRAIDNT.NET - E6AR            */
#contain {width:100%; margin:0 auto;}
#tr-top {background-image:url('https://i.servimg.com/u/f68/16/46/77/76/ex-top10.png'); background-repeat:repeat-x; height:68px;}
#tr-top .right {background-image:url('https://i.servimg.com/u/f68/16/46/77/76/top-ri10.png'); background-repeat:no-repeat; height:68px; width:30px; float:right;}
#tr-top .left {background-image:url('https://i.servimg.com/u/f68/16/46/77/76/top-le10.png'); background-repeat:no-repeat; height:68px; width:30px; float:left;}
#tr-top .logo {background-image:url('https://i.servimg.com/u/f68/16/46/77/76/oa_oaa10.png'); background-repeat:no-repeat; height:68px; width:333px; float:right;}
#tr-bottom {background-image:url('https://i.servimg.com/u/f68/16/46/77/76/ex-b10.png'); background-repeat:repeat-x; height:37px;}
#tr-bottom .right {background-image:url('https://i.servimg.com/u/f68/16/46/77/76/b-righ10.png'); background-repeat:no-repeat; height:37px; width:30px; float:right;}
#tr-bottom .left {background-image:url('https://i.servimg.com/u/f68/16/46/77/76/b-left10.png'); background-repeat:no-repeat; height:37px; width:30px; float:left;}
#tr-bottom .logo {background-image:url('https://i.servimg.com/u/f68/16/46/77/76/oa_oaa11.png'); background-repeat:no-repeat; height:37px; width:223px; float:left;}
.inside {background-color:#f3f3f3;}
.ex-right {background-image:url('https://i.servimg.com/u/f68/16/46/77/76/m-righ10.png'); background-repeat:repeat-y; padding-right:30px; background-position:right;}
.ex-left {background-image:url('https://i.servimg.com/u/f68/16/46/77/76/m-left10.png'); background-repeat:repeat-y; padding-left:30px; background-position:left;}
.ex-left {}
/*            END TRAIDNT.NET - E6AR              */

.postbit_info {
background-color: #fafafa;
color: #46535c;
font: regular 11px tahoma;
font-size: 11px;
letter-spacing: 0;
margin: 0 0 3px;
padding: 4px 5px;
font-family: Tahoma;
border-top: none;
border-bottom:none;
border-right: 3px solid #279ff5;
border-left:  3px solid #279ff5;
-moz-border-radius:11px;-webkit-border-radius:11px;border-radius:11px;
}
.postbit_info:hover {
background-color: #fafafa;
color: #46535c;
font: regular 11px tahoma;
font-size: 11px;
letter-spacing: 0;
margin: 0 0 3px;
padding: 4px 5px;
font-family: Tahoma;
border-top: none;
border-bottom:none;
border-right: 3px solid #f5bd27;
border-left:  3px solid #f5bd27;
-moz-border-radius:11px;-webkit-border-radius:11px;border-radius:11px;
}
/* Signature Postbit & Postbit_legacy  */
.postbit_sig {
background-color:#FFF;
border-top:none;
border-bottom: none;
border-left: 3px solid #279ff5;
border-right: 3px solid #279ff5;
border-radius:10px;
-moz-border-radius:10px;-webkit-border-radius:10px;
}
.postbit_sig:hover {
background-color:#FFF;
border-top:none;
border-bottom: none;
border-left: 3px solid #f5bd27;
border-right: 3px solid #f5bd27;
border-radius:10px;
-moz-border-radius:10px;-webkit-border-radius:10px;
}
/* End - Postbit_Userinfo    */


/* تغيير شكل الازرار بشكل جميل */
.button{
    text-decoration: none !important;
    background-color:#16a7f6;
    padding-left: 23px;
    padding-right: 23px;
    height: 26px;
    line-height: 26px !important;
    display: inline-block;
    border: 1px solid #006295;
    text-shadow:0px 1px 0px #000;
   
    -webkit-box-shadow: inset 0px 1px 1px #fff, 0 5px 0px 0px #2D81B8;
    -moz-box-shadow: inset 0px 1px 1px #fff, 0 5px 0px 0px #2D81B8;
    box-shadow: inset 0px 1px 1px #fff, 0 5px 0px 0px #2D81B8;
 
    -webkit-border-radius: 5px;
    -moz-border-radius: 5px;
    border-radius: 5px;

    -webkit-transition: all 0.15s linear;
    -moz-transition: all 0.15s linear;
    -o-transition: all 0.15s linear;

}.button:hover{
    text-decoration: none !important;
    background-color:#16a7f6;
    padding-left: 27px;
    padding-right: 27px;
    height: 26px;
    line-height: 26px !important;
    display: inline-block;
    border: 1px solid #2D81B8;
    text-shadow:0px 1px 0px #00335f;
   
    -webkit-box-shadow: inset 0px 1px 1px #fff, 0 5px 0px 0px #2D81B8;
    -moz-box-shadow: inset 0px 1px 1px #fff, 0 5px 0px 0px #2D81B8;
    box-shadow: inset 0px 1px 1px #fff, 0 5px 0px 0px #2D81B8;
 
    -webkit-border-radius: 5px;
    -moz-border-radius: 5px;
    border-radius: 5px;

    -webkit-transition: all 0.15s linear;
    -moz-transition: all 0.15s linear;
    -o-transition: all 0.15s linear;

}


.button{
    font-family:Tahoma, Geneva, sans-serif;
    line-height: 26px !important;
    font-size: 12px;

    color: #fff;
    text-align:center;
    -webkit-transition: all 0.15s linear;
    -moz-transition: all 0.15s linear;
    -o-transition: all 0.15s linear;
    transition: all 0.15s linear;
}


.button:active{
    background-color:#006290;
    margin-top:5px;
    -webkit-box-shadow: inset 0px 1px 1px #000, 0 0px 0px 0px #000;
    -moz-box-shadow: inset 0px 1px 1px #000, 0 0px 0px 0px #000;
    box-shadow: inset 0px 1px 1px #000, 0 0px 0px 0px #000;

}

.button:hover .button{

    text-shadow:0px -1px 1px #00335f;
    color:#b2161a;
}
/*        نهاية الازرار          */

/************** [START] TR-LAST 10 *****************/
#lastcontain {padding-bottom:5px;}
/**************  [END] TR-LAST 10  *****************/

/******* تغيير لون الاقسام عند مرور مؤشر الماوس ********/
.alt1:hover{background-color:#F6F6F6;}
.alt1Active:hover{background-color:#FFFFFF;}
/*******                نهاية تغيير لون الاقسام          ********/

/*      [START] FORUMHOME - TR-STATUS        */
#tr-stats {border-bottom:3px solid #0288C6; border-radius:11px; background:#EDEDED; text-align:center;}
#tr-stats:hover {border-bottom:3px solid #FF8E29; border-radius:11px; background:#fff; text-align:center;}
/*        [END] FORUMHOME - TR-STATUS        */


/***************** [START] SUB-E6R ******************/
#sub-top {background:url(https://i.servimg.com/u/f68/16/46/77/76/tcut10.png) repeat-x; height:46px;}
#sub-top .right {background:url(https://i.servimg.com/u/f68/16/46/77/76/top-ri11.png) no-repeat; height:46px; width:21px; float:right;}
#sub-top .left {background:url(https://i.servimg.com/u/f68/16/46/77/76/top-le11.png) no-repeat; height:46px; width:21px; float:left;}
#sub-bottom {background:url(https://i.servimg.com/u/f68/16/46/77/76/bcut10.png) repeat-x; height:24px;}
#sub-bottom .right {background:url(https://i.servimg.com/u/f68/16/46/77/76/b-righ11.png) no-repeat; height:24px; width:21px; float:right;}
#sub-bottom .left {background:url(https://i.servimg.com/u/f68/16/46/77/76/b-left11.png) no-repeat; height:24px; width:21px; float:left;}
.rcut {background:url(https://i.servimg.com/u/f68/16/46/77/76/rcut10.png) repeat-y right; padding-right:21px;}
.lcut {background:url(https://i.servimg.com/u/f68/16/46/77/76/lcut10.png) repeat-y left; padding-left:21px;}
.sub-inside {background:#fff;}
/***************** [END] SUB-E6R ******************/

a:visited
{
text-decoration: none;
}

a:active
{
text-decoration: none;
}

a:hover
{
text-decoration: none;
}        .bodylinewidth {
            width: 90%;
        max-width: 1350px;
        background-position:#CBCBCB;}</style>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://systemcompanyegypt.---ممنوع الاشهار---/vb/clientscript/vbulletin_important.css?v=387" />

<!-- / CSS Stylesheet -->
  <script type="text/javascript">
<!--
var SESSIONURL = "";
var SECURITYTOKEN = "guest";
var IMGDIR_MISC = "http://systemcompanyegypt.---ممنوع الاشهار---/vb/malware-site.www/misc";
var vb_disable_ajax = parseInt("0", 10);
// -->
</script>


<script type="text/javascript" src="http://systemcompanyegypt.---ممنوع الاشهار---/vb/js/jquery-1.3.2.min.js"></script>


            <script src="http://systemcompanyegypt.---ممنوع الاشهار---/vb/css/jquery-1.3.2.js" type="text/javascript"></script>
      <script src="http://systemcompanyegypt.---ممنوع الاشهار---/vb/css/scroll-startstop.events.jquery.js" type="text/javascript"></script>
      <script>
         $(function() {
            var  = $('#content');
            
            $('#nav_up').fadeIn('slow');
            $('#nav_down').fadeIn('slow'); 
            
            $(window).bind('scrollstart', function(){
               $('#nav_up,#nav_down').stop().animate({'opacity':'0.2'});
            });
            $(window).bind('scrollstop', function(){
               $('#nav_up,#nav_down').stop().animate({'opacity':'1'});
            });
            
            $('#nav_down').click(
               function (e) {
                  $('html, body').animate({scrollTop: .height()}, 800);
               }
            );
            $('#nav_up').click(
               function (e) {
                  $('html, body').animate({scrollTop: '0px'}, 800);
               }
            );
            });
        </script>

            <script src="http://systemcompanyegypt.---ممنوع الاشهار---/vb/css/jquery-1.3.2.js" type="text/javascript"></script>
      <script src="http://systemcompanyegypt.---ممنوع الاشهار---/vb/css/scroll-startstop.events.jquery.js" type="text/javascript"></script>
      <script>
         $(function() {
            var  = $('#content');
            
            $('#nav_up').fadeIn('slow');
            $('#nav_down').fadeIn('slow'); 
            
            $(window).bind('scrollstart', function(){
               $('#nav_up,#nav_down').stop().animate({'opacity':'0.2'});
            });
            $(window).bind('scrollstop', function(){
               $('#nav_up,#nav_down').stop().animate({'opacity':'1'});
            });
            
            $('#nav_down').click(
               function (e) {
                  $('html, body').animate({scrollTop: .height()}, 800);
               }
            );
            $('#nav_up').click(
               function (e) {
                  $('html, body').animate({scrollTop: '0px'}, 800);
               }
            );
            });
        </script>


      <div style="display:none;" class="nav_up" id="nav_up"></div>
      <div style="display:none;" class="nav_down" id="nav_down"></div>
<link type="text/css" rel="stylesheet" href="http://systemcompanyegypt.---ممنوع الاشهار---/vb/malware-site.www/top/css/ui.totop.css" />
<script type="text/javascript" src="http://systemcompanyegypt.---ممنوع الاشهار---/vb/malware-site.www/top/js/jquery-1.3.2.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://systemcompanyegypt.---ممنوع الاشهار---/vb/malware-site.www/top/js/easing.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://systemcompanyegypt.---ممنوع الاشهار---/vb/malware-site.www/top/js/jquery.ui.totop.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://systemcompanyegypt.---ممنوع الاشهار---/vb/malware-site.www/top/js/jquery.ui.totop2.js"></script>

 
</head>
<body background="{T_BODY_BACKGROUND}" bgcolor="{T_BODY_BGCOLOR}" text="{T_BODY_TEXT}" link="{T_BODY_LINK}" vlink="{T_BODY_VLINK}">
   <!-- BEGIN hitskin_preview -->
   <div id="hitskin_preview" style="display: block;">
      <h1><img src="https://2img.net/i/fa/hitskin/hitskin_logo.png" alt="" /> <em>Hit</em>skin.com</h1>
      <div class="content">
         <p>
            {hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}
            <br />
            <span>{hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}<a href="http://{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span>
         </p>
      </div>
   </div>
   <!-- END hitskin_preview -->

   <!-- BEGIN switch_login_popup -->
   <div id="login_popup" style="z-index: 10000 !important;">
      <table class="forumline" width="{LOGIN_POPUP_WIDTH}" height="{LOGIN_POPUP_HEIGHT}" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
         <tr height="25">
            <td class="catLeft">
               <span class="genmed module-title">{SITENAME}</span>
            </td>
         </tr>
         <tr height="{LOGIN_POPUP_MSG_HEIGHT}">
            <td class="row1" align="left" valign="top">
               <div id="login_popup_buttons">
                  <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
                     <input type="submit" class="mainoption" value="{L_LOGIN}" />
                     <input type="button" class="mainoption" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />
                     <input id="login_popup_close" type="button" class="button" value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />
                  </form>
               </div>
               <span class="genmed">{LOGIN_POPUP_MSG}</span>
            </td>
         </tr>
      </table>
   </div>
   <!-- END switch_login_popup -->

   <a name="top"></a>
   {JAVASCRIPT}
<div class="exp">
<div class="rtla">
  <a href="/"><div class="botton1"></div></a>
  <a href="/register"><div class="botton2"></div></a>
<a href="/profile?mode=editprofile"><div class="botton3"></div></a>
<a href="#"><div class="botton4"></div></a>
<div class="logo"></div>
</div>
<div class="search">

                <form method="get" class="searchform" action="search" >

                                        <input type="text" size="24" value="ادخل كلمة البحث ..." name="search_keywords" onfocus="if(this.value=='ادخل كلمة البحث...'){this.value=''};" onblur="if(this.value==''){this.value='ادخل كلمة البحث...'};"  class="text-search"  >
                                      <input type="submit" name="go" title="ابدأ البحث" class="searchsubmit" value="" >
                                </form>

</div>
<div class="social">
<map name="FPMap0">
   <area title="صفحتنا على الفيس بوك" coords="2, 5, 42, 47" shape="rect" target="_blank" href="#">
   <area target="_blank" title="تابعنا على تويتر" coords="42, 7, 79, 48" shape="rect" href="#">
   <area target="_blank" title="التغذيات RSS" coords="80, 7, 116, 48" shape="rect" href="#">
   </map><img src="https://i.servimg.com/u/f68/16/46/77/76/social11.png" usemap="#FPMap0"/>
</div>
</div>
<div class="tr-nav">
<!-- nav buttons bar -->
<div style="padding:1px; border-top-width:0px">
   <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center">
   <tr align="center">

      
      
         <td>
         <img border="0">&nbsp; <a rel="nofollow">{GENERATED_NAV_BAR}</a></td>
      

      
      
         </tr>
   </table>
</div>
<!-- / nav buttons bar -->

</div>
<!-- HERE -->


 
          <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
  <div id="login">
 <td class="alt2" nowrap="nowrap" style="padding:0px">
  <form action="login" method="post" onsubmit="md5hash(vb_login_password, vb_login_md5password, vb_login_md5password_utf, 0)">
  <script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin_md5.js?v=387"></script>
  <table cellpadding="0" cellspacing="3" border="0">
  <tr>
 
  <td><input type="text" class="namelogin" style="font-size: 11px" name="username" id="navbar_username" size="10" accesskey="u" tabindex="101" value="اسم العضو" onfocus="if (this.value == 'اسم العضو') this.value = '';" ></td>
  <td><input type="checkbox" class="remember" name="autologin" value="1" tabindex="103" id="cb_cookieuser_navbar" accesskey="c" ></td>
  </tr>

  <tr>
  <td><input type="password" class="passlogin" style="font-size: 11px" name="password" id="navbar_password" size="10" tabindex="102" ></td>


  <!-- button -->
        <td><input type="image" src="https://i.servimg.com/u/f68/16/46/77/76/space11.png" name="login" class="login-button" tabindex="104" value="" title="ادخل اسم العضو وكلمة المرور الخاصة بك في الحقول المجاورة لتسجيل الدخول, أو اضغط على رابط 'التسجيل' لإنشاء حساب خاص بك." accesskey="s" ></td>
 
  </tr>
  </table>
  <input type="hidden" name="s" value="" >
  <input type="hidden" name="securitytoken" value="guest" >
  <input type="hidden" name="do" value="login" >
  <input type="hidden" name="vb_login_md5password" >
  <input type="hidden" name="vb_login_md5password_utf" >
  </form>
 </td>
</div>  <!-- END switch_user_logged_out -->
<!-- HERE -->
<!-- open content container -->

<div align="center">
   <div class="page" style="width:100%; text-align:right">
      <div style="padding:0px 7px 0px 7px" align="right">

<br />
<!-- breadcrumb, login, pm info -->
<div id="sub-top">
<div class="right"></div>
<div class="left"></div>
<img align="right" src="https://i.servimg.com/u/f68/16/46/77/76/link10.png" width="175" height="46"/>

</div>

<div class="rcut">
<div class="lcut">
<div class="sub-inside">
<table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
<tr>
   <td class="alt1" width="100%">
      
          <div class="navbar" style="font-size:10pt"><a href="/" accesskey="1"><img class="inlineimg" src="https://j.top4top.io/p_2287qheva1.gif" alt="" border="0" /></a> <strong>
      .::شركه الحسام::.</strong></div>
<div class="newsLocation"> </div>      
   </td>
</tr>
</table>

</div>
</div>
</div>

<div id="sub-bottom">
<div class="right"></div>
<div class="left"></div>
</div>
<!-- / breadcrumb, login, pm info -->

<br />


<!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
<!-- guest welcome message -->

<div id="contain">
<div id="sub-top">
<div class="right"></div>
<div class="left"></div>
<img align="right" src="https://i.servimg.com/u/f68/16/46/77/76/welcom10.png" width="175" height="46"/>
</div>

<div class="rcut">
<div class="lcut">
<div class="sub-inside">
<table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
<tr>
   <td class="tcat">أهلا وسهلا بك إلى</td>
</tr>
<tr>
   <td class="alt1">
      
   </td>
</tr>
</table>
</div>
</div>
</div>

<div id="sub-bottom">
<div class="right"></div>
<div class="left"></div>
</div>
</div>

<!-- / guest welcome message -->
  <!-- END switch_user_logged_out -->   
                  <!-- BEGIN switch_logo_left -->
                  <td><a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a></td>
                  <!-- END switch_logo_left -->
                  <td align="center" width="100%" valign="middle">
                     <!-- BEGIN switch_logo_center -->
                     <a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a>
                     <br />
                     <!-- END switch_logo_center -->
                     <div class="maintitle">{MAIN_SITENAME}</div>
                     <br />
                     <span class="gen">{SITE_DESCRIPTION}<br />&nbsp; </span>
                  </td>
                  <!-- BEGIN switch_logo_right -->
                  <td><a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a></td>
                  <!-- END switch_logo_right -->   
 
            <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="{MENU_POSITION}">
               <tr>
                  <td align="{MENU_POSITION}"{MENU_NOWRAP}></td>
               </tr>
            </table>

            <div style="clear: both;"></div>

            <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
            <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
               <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                  <tr>
                     <td align="left" class="row1">
                        <div id="fa_ticker_container">
                           <ul id="fa_ticker_content" class="jcarousel-skin-tango" style="display:none;">
                              <!-- BEGIN ticker_row -->
                              <li>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</li>
                              <!-- END ticker_row -->
                           </ul>
                        </div>
                     </td>
                  </tr>
               </table>
            </div>
            <!-- END switch_ticker_new -->

                <!-- BEGIN switch_ticker -->
                <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
                    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                        <tr>
                            <td align="left" class="row1">
                                <div id="fa_ticker_container">
                                    <div id="fa_ticker" style="height:{switch_ticker.HEIGHT}px;">
                                        <div class="fa_ticker_content">
                                            <!-- BEGIN ticker_row -->
                                            <div>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div>
                                            <!-- END ticker_row -->
                                        </div>
                                    </div>
                                </div>
                            </td>
                        </tr>
                    </table>
                </div>
                <!-- END switch_ticker -->

                <div id="page-body">
                    <div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
                        <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" class="three-col">
                            <tbody>
                                <tr>
                                    <td valign="top" width="100%">
                                        <div id="center">
                                          <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
                                          {giefmod_index1.MODVAR}
                                              <!-- BEGIN saut -->
                                              <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
                                              <!-- END saut -->
                                          <!-- END giefmod_index1 -->
                                        </div>
                                    </td></tr><tr>
                                    <td valign="top" width="98%">
<!-- BEGIN html_validation -->
                                    </td>
                                </tr>
                            </tbody>
                        </table>
                    </div>
                </div>
        </tr>
    </table>
</body>
</html>
<!-- END html_validation -->
</div>


عدل سابقا من قبل العراقي الطائي في السبت 9 أبريل 2022 - 21:01 عدل 1 مرات
العراقي الطائي
العراقي الطائي
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 1058
معدل النشاط : 2991
السُمعة : 8

https://asdd.ahladalil.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

تم الحل رد: ممكن تصليح كود الدخول

مُساهمة من طرف كونان2000 الجمعة 8 أبريل 2022 - 0:37

وعليكم السلام  @العراقي الطائي 
على اي نسخة هذا الكود
كونان2000
كونان2000
احلى مساعد
احلى مساعد

ذكر
عدد المساهمات : 653
معدل النشاط : 1296
السُمعة : 107

https://i.servimg.com/u/f30/20/35/61/89/din12.jpg

العراقي الطائي يعجبه هذا الموضوع

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

تم الحل رد: ممكن تصليح كود الدخول

مُساهمة من طرف العراقي الطائي الجمعة 8 أبريل 2022 - 12:11

خليته على النسخه الثانيه
العراقي الطائي
العراقي الطائي
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 1058
معدل النشاط : 2991
السُمعة : 8

https://asdd.ahladalil.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

تم الحل رد: ممكن تصليح كود الدخول

مُساهمة من طرف كونان2000 الجمعة 8 أبريل 2022 - 18:09

مرحبا  @العراقي الطائي
تريد كود الدخول فقط ام تريد اصلاحه مع الهيدر بالكامل
كونان2000
كونان2000
احلى مساعد
احلى مساعد

ذكر
عدد المساهمات : 653
معدل النشاط : 1296
السُمعة : 107

https://i.servimg.com/u/f30/20/35/61/89/din12.jpg

ابوعلي2007 يعجبه هذا الموضوع

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

تم الحل رد: ممكن تصليح كود الدخول

مُساهمة من طرف العراقي الطائي الجمعة 8 أبريل 2022 - 23:23

اهلا كونان شكرا للرد اريد اصلاحه بالكامل مع الهيدر
العراقي الطائي
العراقي الطائي
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 1058
معدل النشاط : 2991
السُمعة : 8

https://asdd.ahladalil.com/

ابوعلي2007 يعجبه هذا الموضوع

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

تم الحل رد: ممكن تصليح كود الدخول

مُساهمة من طرف كونان2000 السبت 9 أبريل 2022 - 19:00

مرحبا اخي  @العراقي الطائي
جرب الهيدر التالي مكان السابق
الكود:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" {NAMESPACE_FB_LIKE} {NAMESPACE_FB} {NAMESPACE_BBCODE}>
<head>
   <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
   <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING}" />
   <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
   <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
   <!-- BEGIN switch_compat_meta -->
   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE={switch_compat_meta.VERSION}" />
   <!-- END switch_compat_meta -->
   <!-- BEGIN switch_canonical_url -->
   <link rel="canonical" href="{switch_canonical_url.CANONICAL_URL}" />
   <!-- END switch_canonical_url -->
   {META_FAVICO}
   {META}
   {META_FB_LIKE}
   <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
   {T_HEAD_STYLESHEET}
   {CSS}
   <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
   <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
   <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
   <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>

   <!-- BEGIN switch_fb_login -->
   <script src="https://connect.facebook.net/{switch_fb_login.FB_LOCAL}/all.js" type="text/javascript"></script>
   <script src="{switch_fb_login.JS_FB_LOGIN}" type="text/javascript"></script>
   <!-- END switch_fb_login -->

   <!-- BEGIN switch_ticker -->
   <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
   <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
   <!-- END switch_ticker -->

   <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
   <script src="{JS_DIR}jquery/jcarousel/jquery.jcarousel.js" type="text/javascript"></script>
   <script type="text/javascript">//<![CDATA[
      /* Definir le sens de direction en fonction du panneau admin */
      var tickerDirParam = "{switch_ticker.DIRECTION}";
      var slid_vert = false;
      var auto_dir = 'next';
      var h_perso = parseInt({switch_ticker.HEIGHT});

      switch( tickerDirParam )
      {
         case 'top' :
            slid_vert = true;
            break;

         case 'left':
            break;

         case 'bottom':
            slid_vert = true;
            auto_dir = 'prev';
            break;

         case 'right':
            auto_dir = 'prev';
            break;

         default:
            slid_vert = true;
      }

      $(document).ready(function() {
         var w_cont = $('#fa_ticker_container').width();

         if (w_cont > 0)
         {
            $('#fa_ticker_container').width(w_cont);

            /* Affichage de la liste */
            $('#fa_ticker_content').css('display','block');

            /* Calcul des dimensions du conteneur et des elements */
            var width_max = $('ul#fa_ticker_content').width();
            var width_item = Math.floor(width_max / {switch_ticker.SIZE});
            var height_max = h_perso;

            /* Calcul de la hauteur maximale du conteneur en fonction des elements et de la hauteur personnalisee dans l'admin */
            $('ul#fa_ticker_content li').each( function () {
               if ($(this).height() > height_max)
               {
                  height_max = $(this).height();
               }
            } );

            /* Redimensionnement des elements et des images trop larges */
            $('ul#fa_ticker_content li').width(width_item).height(height_max).find('img').each(function () {
               if ($(this).width() > width_item)
               {
               var ratio      = $(this).width() / width_item;
               var new_height = Math.round($(this).height() / ratio);
               $(this).height(new_height).width(width_item);
               }
            });

            /* Redimensionnement et centrage du conteneur en mode vertical */
            if (slid_vert)
            {
               $('ul#fa_ticker_content').width(width_item).height(height_max).css('marginLeft','auto').css('marginRight','auto');
            }

            /* Initialisation du caroussel */
            $('#fa_ticker_content').jcarousel({
                  vertical: slid_vert,
               wrap: 'circular',
               auto: {switch_ticker.STOP_TIME},
               auto_direction: auto_dir,
            scroll: 1,
            size: {switch_ticker.SIZE},
            height_max: height_max,
            animation: {switch_ticker.SPEED}
            });
         }
         else
         {
            $('ul#fa_ticker_content li:not(:first)').css('display','none');
            $('ul#fa_ticker_content li:first').css('list-style','none').css('text-align','center');
         }
      });
   //]]>
   </script>
   <!-- END switch_ticker_new -->

   <script type="text/javascript">//<![CDATA[
   $(document).ready(function(){
      <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
         pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
         if(pm != null) { pm.focus(); }
      <!-- END switch_enable_pm_popup -->
      <!-- BEGIN switch_report_popup -->
         report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
         if(report != null) { report.focus(); }
      <!-- END switch_report_popup -->
      <!-- BEGIN switch_ticker -->
         $(document).ready(function() {            
            Ticker.start({
               height : {switch_ticker.HEIGHT},
               spacing : {switch_ticker.SPACING},
               speed : {switch_ticker.SPEED},
               direction : '{switch_ticker.DIRECTION}',
               pause : {switch_ticker.STOP_TIME}
            });
         });
      <!-- END switch_ticker -->
   });

   <!-- BEGIN switch_login_popup -->
      var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = true, logInBackgroundClass = false;
   <!-- END switch_login_popup -->

   <!-- BEGIN switch_login_popup -->
   $(document).ready( function() {
      $(window).resize(function() {
         var windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
         var popupWidth = $("#login_popup").width();
         var mypopup = $("#login_popup");

         $("#login_popup").css({
         "left": windowWidth/2 - popupWidth/2
            });
      });
   });
   <!-- END switch_login_popup -->
   //]]>
   </script>
   {GREETING_POPUP}
   <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
   <style>
   .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item {
      text-align:center;
      width: 10px;
   }

   .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-horizontal {
      margin-right: {switch_ticker.SPACING}px;
   }

   .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-vertical {
      margin-bottom: {switch_ticker.SPACING}px;
   }
   </style>
   <!-- END switch_ticker_new -->
   {HOSTING_JS}
   <!-- BEGIN google_analytics_code -->
   <script type="text/javascript">
   //<![CDATA[
    var _gaq = _gaq || [];
    _gaq.push(['_setAccount', '{G_ANALYTICS_ID}']);
    _gaq.push(['_trackPageview']);
   _gaq.push(['_trackPageLoadTime']);

   <!-- BEGIN google_analytics_code_bis -->
   _gaq.push(['b._setAccount', '{G_ANALYTICS_ID_BIS}']);
   _gaq.push(['b._trackPageview']);
   <!-- END google_analytics_code_bis -->

    (function() {
      var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
      ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
      var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
    })();
   //]]>
   </script>
   <!-- END google_analytics_code -->
 
<!-- CSS Stylesheet -->
<style type="text/css" id="vbulletin_css">
/**
* vBulletin 3.8.7 CSS
* Style: 'الاستايل الافتراضي'; Style ID: 1
*/

body
{
   background: #f3f3f3;
   color: #033d50;
   font: bold 12pt Times New Roman;
   margin: 0px;
   padding: 0px;
}
a:link, body_alink
{
   color: #00407f;
   text-decoration: none;
}
a:visited, body_avisited
{
   color: #00407f;
   text-decoration: none;
}
a:hover, a:active, body_ahover
{
   color: #ef8100;
}
.page
{
   background: #f3f3f3;
   color: #033d50;
   font: bold 12pt Times New Roman;
   margin: 0px;
   padding: 0px;
  
}
.tborder
{
   background: #CCCCCC;
   color: #CCCCCC;
   border:#f4f4f4 solid 1px;
  
}
.tcat
{
   background: #2D81B8 url(https://i.servimg.com/u/f68/16/46/77/76/s110.png) repeat-x top left;
   color: #FFFFFF;
   font: bold 11px tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
   text-shadow: 1px 1px 0px #002a41;
}
.tcat a:link, .tcat_alink
{
   color: #ffffff;
   text-decoration: none;
}
.tcat a:visited, .tcat_avisited
{
   color: #ffffff;
   text-decoration: none;
}
.tcat a:hover, .tcat a:active, .tcat_ahover
{
   color: #ffcc00;
}
.thead
{
   background: #d0d0d0 url(https://i.servimg.com/u/f68/16/46/77/76/a310.png) repeat-x top left;
   color: #00407f;
   font: bold 11px tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
   text-shadow: 1px 1px 0px #ffffff;
  
}
.thead a:link, .thead_alink
{
   color: #00407f;
}
.thead a:visited, .thead_avisited
{
   color: #00407f;
}
.thead a:hover, .thead a:active, .thead_ahover
{
   color: #ef8100;
}
.tfoot
{
   background: #d0d0d0 url(https://i.servimg.com/u/f68/16/46/77/76/a310.png) repeat-x top left;
   color: #033d50;
   font: bold 11px tahoma, arial, verdana, geneva, lucida, helvetica;
   text-shadow: 1px 1px 0px #FFFFFF;
   border:1px solid #c2c2c2;
   border-bottom:1px solid #808080;
   -webkit-border-radius: 5px; -moz-border-radius: 5px; border-radius: 5px;
}
.tfoot a:link, .tfoot_alink
{
   color: #033d50;
}
.tfoot a:visited, .tfoot_avisited
{
   color: #033d50;
}
.tfoot a:hover, .tfoot a:active, .tfoot_ahover
{
   color: #ef8100;
}
.alt1, .alt1Active
{
   background: #fafafb;
   color: #033d50;
   text-shadow: 1px 1px 0px #ffffff;
  
}
.alt2, .alt2Active
{
   background: #ffffff;
   color: #0f5065;
   text-shadow: 1px 1px 0px #ffffff;
  
}
.inlinemod
{
   background: #FFFFFF;
   color: #0f5065;
}
.wysiwyg
{
   background: #F5F5FF;
   color: #033d50;
   font: bold 12pt Times New Roman;
}
.wysiwyg a:link, .wysiwyg_alink
{
   color: #0f5065;
}
.wysiwyg a:visited, .wysiwyg_avisited
{
   color: #0f5065;
}
.wysiwyg a:hover, .wysiwyg a:active, .wysiwyg_ahover
{
   color: #ef8100;
}
textarea, .bginput
{
   font: bold 11px tahoma, arial, verdana, geneva, lucida, helvetica;
}
.bginput option, .bginput optgroup
{
   font-size: 11px;
   font-family: tahoma, arial, verdana, geneva, lucida, helvetica;
}
.button
{
   font: bold 11px tahoma, arial, verdana, geneva, lucida, helvetica;
}
select
{
   font: bold 11px tahoma, arial, verdana, geneva, lucida, helvetica;
}
option, optgroup
{
   font-size: 11px;
   font-family: tahoma, arial, verdana, geneva, lucida, helvetica;
}
.smallfont
{
   font: bold 11px tahoma, arial, verdana, geneva, lucida, helvetica;
}
.time
{
   color: #000033;
}
.navbar
{
   font: bold 11px tahoma, arial, verdana, geneva, lucida, helvetica;
   padding:3px;
}
.highlight
{
   color: #FF0000;
   font-weight: bold;
}
.fjsel
{
   background: #0f5065;
   color: #FFFFFF;
}
.fjdpth0
{
   background: #F7F7F7;
   color: #000000;
}
.panel
{
   background: #eaf2f6;
   color: #0f5065;
   font: bold 11px tahoma, arial, verdana, geneva, lucida, helvetica;
   padding: 10px;
   border-right:3px solid #09F;
   border-left:3px solid #09F;
   border-top:1px solid #CCC;
   border-bottom:1px solid #CCC;
   -moz-border-radius:9px;-webkit-border-radius:9px;border-radius:9px;
  
}
.panel a:link, .panel_alink
{
   color: #0f5065;
}
.panel a:visited, .panel_avisited
{
   color: #0f5065;
}
.panel a:hover, .panel a:active, .panel_ahover
{
   color: #000033;
}
.panelsurround
{
   background: #FFFFFF;
   color: #0f5065;
   font: bold 11px tahoma, arial, verdana, geneva, lucida, helvetica;
   padding: 5px;
  
}
legend
{
   background: #d0d0d0 url(https://i.servimg.com/u/f68/16/46/77/76/a310.png) repeat-x top left;
   color: #0f5065;
   font: bold 11px tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
   border:1px solid #888A99;
   -moz-border-radius:4px;-webkit-border-radius:4px;border-radius:6px;
   text-shadow:#fff 0px 1px 0px;
   padding-right:6px;
   padding-left:8px;
   padding-top:4px;
   padding-bottom:4px;
}
.vbmenu_control
{
   background: #42ABCA url(https://i.servimg.com/u/f68/16/46/77/76/s110.png) repeat-x top left;
   color: #FFFFFF;
   font: bold 11px tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
   padding: 3px 6px 3px 6px;
   white-space: nowrap;
   text-shadow: 1px 1px 0px #002a41;
}
.vbmenu_control a:link, .vbmenu_control_alink
{
   color: #FFFFFF;
   text-decoration: none;
}
.vbmenu_control a:visited, .vbmenu_control_avisited
{
   color: #FFFFFF;
   text-decoration: none;
}
.vbmenu_control a:hover, .vbmenu_control a:active, .vbmenu_control_ahover
{
   color: #FDDF00;
   text-decoration: text-shadow:#fff 0px 1px 0px;;
}
.vbmenu_popup
{
   background: #dedede;
   color: #0f5065;
   font: bold 11px tahoma, arial, verdana, geneva, lucida, helvetica;
   border: 1px solid #aeaeae;
}
.vbmenu_option
{
   background: #f7f7f7;
   color: #0f5065;
   font: bold 11px tahoma, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
   white-space: nowrap;
   cursor: pointer;
   text-shadow:#fff 0px 1px 0px;
}
.vbmenu_option a:link, .vbmenu_option_alink
{
   color: #0f5065;
   text-decoration: none;
}
.vbmenu_option a:visited, .vbmenu_option_avisited
{
   color: #0f5065;
   text-decoration: none;
}
.vbmenu_option a:hover, .vbmenu_option a:active, .vbmenu_option_ahover
{
   color: #FFFFFF;
   text-decoration: none;
}
.vbmenu_hilite
{
   background: #fff;
   color: #005068;
   font: bold 11px tahoma, arial, verdana, geneva, lucida, helvetica;
   white-space: nowrap;
   cursor: pointer;
   text-shadow:#fff 0px 1px 0px;
   border-right:3px #ff8200 solid;
   -moz-border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px;border-radius:5px;
}
.vbmenu_hilite a:link, .vbmenu_hilite_alink
{
   text-decoration: none;
}
.vbmenu_hilite a:visited, .vbmenu_hilite_avisited
{
   text-decoration: none;
}
.vbmenu_hilite a:hover, .vbmenu_hilite a:active, .vbmenu_hilite_ahover
{
   text-decoration: none;
}
/* ***** styling for 'big' usernames on postbit etc. ***** */
.bigusername { font-size: 14pt; }

/* ***** small padding on 'thead' elements ***** */
td.thead, th.thead, div.thead { padding: 4px; }

/* ***** basic styles for multi-page nav elements */
.pagenav a { text-decoration: none; }
.pagenav td { padding: 2px 4px 2px 4px; }

/* ***** de-emphasized text */
.shade, a.shade:link, a.shade:visited { color: #777777; text-decoration: none; }
a.shade:active, a.shade:hover { color: #FF4400; text-decoration: underline; }
.tcat .shade, .thead .shade, .tfoot .shade { color: #DDDDDD; }

/* ***** define margin and font-size for elements inside panels ***** */
.fieldset { margin-bottom: 6px; }
.fieldset, .fieldset td, .fieldset p, .fieldset li { font-size: 11px; }
/*************** TRAIDNT STYLE BY : MooOOooN      ****************/
.exp {
    background-image:url(https://i.servimg.com/u/f68/16/46/77/76/exp10.png);
   background-repeat:repeat-x;
   height:301px;
}
.rtla {
   background-image:url('https://i.servimg.com/u/f68/16/46/77/76/tr-210.png');
   background-repeat:no-repeat;
   width:402px;
   height:14px;
   float:right;
}
.botton1 {background:url('https://i.servimg.com/u/f68/16/46/77/76/home-b10.png') no-repeat ; height:41px; width:86px; float:right; background-position: 0px 0px; display: block;margin-top:14px;}
.botton2 {background:url('https://i.servimg.com/u/f68/16/46/77/76/reg-b10.png') no-repeat ; height:41px; width:81px; float:right; background-position: 0px 0px; display: block;margin-top:14px;}
.botton3 {background:url('https://i.servimg.com/u/f68/16/46/77/76/con-b10.png') no-repeat ; height:41px; width:82px; float:right; background-position: 0px 0px; display: block;margin-top:14px;}
.botton4 {background:url('https://i.servimg.com/u/f68/16/46/77/76/msg-b10.png') no-repeat ; height:41px; width:100px; float:right; background-position: 0px 0px; display: block;margin-top:14px;}
.botton1:hover {background:url('https://i.servimg.com/u/f68/16/46/77/76/home-b10.png') no-repeat ; height:41px; width:86px; float:right; background-position: 0px -41px; display: block;margin-top:14px;}
.botton2:hover {background:url('https://i.servimg.com/u/f68/16/46/77/76/reg-b10.png') no-repeat ; height:41px; width:81px; float:right; background-position: 0px -41px; display: block;margin-top:14px;}
.botton3:hover {background:url('https://i.servimg.com/u/f68/16/46/77/76/con-b10.png') no-repeat ; height:41px; width:82px; float:right; background-position: 0px -41px; display: block;margin-top:14px;}
.botton4:hover {background:url('https://i.servimg.com/u/f68/16/46/77/76/msg-b10.png') no-repeat ; height:41px; width:100px; float:right; background-position: 0px -41px; display: block;margin-top:14px;}

.social {
   background-image:url(https://i.servimg.com/u/f68/16/46/77/76/social10.png);
   background-repeat:no-repeat;
   height:49px;
   width:118px;
   float:left;
   margin-top:10px;
}
.search {
   background-image:url(https://i.servimg.com/u/f68/16/46/77/76/search10.png);
   background-repeat:no-repeat;
   height:50px;
   width:243px;
   float:left;
   margin-top:10px;
}
.postion {

   float:left;
        position: absolute;
        top:70px;
        left:70px;
}
.logo {
        background-image:url('https://i.servimg.com/u/f55/20/41/85/14/aiyi_y10.png');
        background-repeat:no-repeat;
        width:403px;
        height:230px;
   float:right;
   margin-top:16px;
   }

  .panel {
    padding: 0!important;
    text-align: center;
    width: 100%;
    border: solid 1px #372c8f;
background: #92cfef!important;
    display: flex;
    overflow: hidden;
    justify-content: center;
    margin-bottom: 11px;
}
.namelogin{
background:url('https://i.servimg.com/u/f68/16/46/77/76/space10.png');
width:172px;
height:22px;
position: absolute;
top: 85px;
left: 68px;
border: 0px;
font-family:tahoma;
font-size:12px;
font-weight:bold;
}
.passlogin{
background:url('https://i.servimg.com/u/f68/16/46/77/76/space10.png');
width:172px;
height:22px;
font-family:tahoma;
font-size:12px;
font-weight:bold;
position: absolute;
top: 123px;
left: 68px;
border: 0px;
}
.remember{ position: absolute; top: 166px; left: 215px; width:15px; height: 15px;}
.login-button{ background-image:url('https://i.servimg.com/u/f68/16/46/77/76/space10.png'); position: absolute;
top: 160px;
left: 78px;
width:75px;
height: 31px;
}
.login-button:hover{ background-image:url('https://i.servimg.com/u/f68/16/46/77/76/loginh10.png'); position: absolute;
top: 162px;
left: 78px;
width:75px;
height: 29px;
}
#login {
    background: #92cfef;
    width: 364px;
    height: 0px!important;
    position: absolute;
    top: 120px!important;
    left: 0px;
}
.tr-navbar {padding:7px;
border-right:1px solid #adadad;
border-top:1px solid #adadad;
border-left:1px solid #adadad;
border-bottom:2px solid #0095c6;
-moz-border-radius:11px;-webkit-border-radius:11px;border-radius:11px;  background-color:#FAFAFB;}
.tr-navbar:hover { padding:7px;
border-top:1px solid #adadad;
border-right:1px solid #adadad;
border-left:1px solid #adadad;
border-bottom:2px solid #efa300;
-moz-border-radius:11px;-webkit-border-radius:11px;border-radius:11px;  background-color:#FFF;}
.tr-nav {background-image:url('https://i.servimg.com/u/f68/16/46/77/76/nav10.png'); background-repeat:repeat-x; height:53px; text-shadow:#fff 0px 1px 0px; padding-top:3px; border-top-width:0px; font-size:12px; font-family:Tahoma, Geneva, sans-serif;}
.tr-nav a{color:#616161;}
.tr-nav a:hover{color:#000;}
.wellcom{position: absolute; width:228px; top: 94px; right:70px; color:#003a5a; text-shadow:#fff 0px 1px 0px; text-align:center; width:255px; line-height:20px;}
.wellcom a{color:#0073b3; text-shadow:#eef9ff 0px 1px 0px; }
.wellcom a:hover{color:#fff; text-shadow:#000 0px 1px 0px;}
.text-search {background:url('https://i.servimg.com/u/f68/16/46/77/76/space10.png'); position: absolute; border:0px; top:23px; left:69px; width:134px; height:22px; font-family:tahoma; font-size:12px; color:#00334d; text-shadow:#fff 0px 1px 0px; }
.searchsubmit {background:url('https://i.servimg.com/u/f68/16/46/77/76/space10.png'); position: absolute; border:0px; top:15px; left:5px; width:58px; height:37px; cursor: pointer; }
.searchsubmit:hover {background:url('https://i.servimg.com/u/f68/16/46/77/76/loginh10.png'); position: absolute; border:0px; top:19px; left:7px; width:54px; height:32px; cursor: pointer; }/*            START TRAIDNT.NET - E6AR            */
#contain {width:100%; margin:0 auto;}
#tr-top {background-image:url('https://i.servimg.com/u/f68/16/46/77/76/ex-top10.png'); background-repeat:repeat-x; height:68px;}
#tr-top .right {background-image:url('https://i.servimg.com/u/f68/16/46/77/76/top-ri10.png'); background-repeat:no-repeat; height:68px; width:30px; float:right;}
#tr-top .left {background-image:url('https://i.servimg.com/u/f68/16/46/77/76/top-le10.png'); background-repeat:no-repeat; height:68px; width:30px; float:left;}
#tr-top .logo {background-image:url('https://i.servimg.com/u/f68/16/46/77/76/oa_oaa10.png'); background-repeat:no-repeat; height:68px; width:333px; float:right;}
#tr-bottom {background-image:url('https://i.servimg.com/u/f68/16/46/77/76/ex-b10.png'); background-repeat:repeat-x; height:37px;}
#tr-bottom .right {background-image:url('https://i.servimg.com/u/f68/16/46/77/76/b-righ10.png'); background-repeat:no-repeat; height:37px; width:30px; float:right;}
#tr-bottom .left {background-image:url('https://i.servimg.com/u/f68/16/46/77/76/b-left10.png'); background-repeat:no-repeat; height:37px; width:30px; float:left;}
#tr-bottom .logo {background-image:url('https://i.servimg.com/u/f68/16/46/77/76/oa_oaa11.png'); background-repeat:no-repeat; height:37px; width:223px; float:left;}
.inside {background-color:#f3f3f3;}
.ex-right {background-image:url('https://i.servimg.com/u/f68/16/46/77/76/m-righ10.png'); background-repeat:repeat-y; padding-right:30px; background-position:right;}
.ex-left {background-image:url('https://i.servimg.com/u/f68/16/46/77/76/m-left10.png'); background-repeat:repeat-y; padding-left:30px; background-position:left;}
.ex-left {}
/*            END TRAIDNT.NET - E6AR              */

.postbit_info {
background-color: #fafafa;
color: #46535c;
font: regular 11px tahoma;
font-size: 11px;
letter-spacing: 0;
margin: 0 0 3px;
padding: 4px 5px;
font-family: Tahoma;
border-top: none;
border-bottom:none;
border-right: 3px solid #279ff5;
border-left:  3px solid #279ff5;
-moz-border-radius:11px;-webkit-border-radius:11px;border-radius:11px;
}
.postbit_info:hover {
background-color: #fafafa;
color: #46535c;
font: regular 11px tahoma;
font-size: 11px;
letter-spacing: 0;
margin: 0 0 3px;
padding: 4px 5px;
font-family: Tahoma;
border-top: none;
border-bottom:none;
border-right: 3px solid #f5bd27;
border-left:  3px solid #f5bd27;
-moz-border-radius:11px;-webkit-border-radius:11px;border-radius:11px;
}
/* Signature Postbit & Postbit_legacy  */
.postbit_sig {
background-color:#FFF;
border-top:none;
border-bottom: none;
border-left: 3px solid #279ff5;
border-right: 3px solid #279ff5;
border-radius:10px;
-moz-border-radius:10px;-webkit-border-radius:10px;
}
.postbit_sig:hover {
background-color:#FFF;
border-top:none;
border-bottom: none;
border-left: 3px solid #f5bd27;
border-right: 3px solid #f5bd27;
border-radius:10px;
-moz-border-radius:10px;-webkit-border-radius:10px;
}
/* End - Postbit_Userinfo    */


/* تغيير شكل الازرار بشكل جميل */
.button{
    text-decoration: none !important;
    background-color:#16a7f6;
    padding-left: 23px;
    padding-right: 23px;
    height: 26px;
    line-height: 26px !important;
    display: inline-block;
    border: 1px solid #006295;
    text-shadow:0px 1px 0px #000;
  
    -webkit-box-shadow: inset 0px 1px 1px #fff, 0 5px 0px 0px #2D81B8;
    -moz-box-shadow: inset 0px 1px 1px #fff, 0 5px 0px 0px #2D81B8;
    box-shadow: inset 0px 1px 1px #fff, 0 5px 0px 0px #2D81B8;
 
    -webkit-border-radius: 5px;
    -moz-border-radius: 5px;
    border-radius: 5px;

    -webkit-transition: all 0.15s linear;
    -moz-transition: all 0.15s linear;
    -o-transition: all 0.15s linear;

}.button:hover{
    text-decoration: none !important;
    background-color:#16a7f6;
    padding-left: 27px;
    padding-right: 27px;
    height: 26px;
    line-height: 26px !important;
    display: inline-block;
    border: 1px solid #2D81B8;
    text-shadow:0px 1px 0px #00335f;
  
    -webkit-box-shadow: inset 0px 1px 1px #fff, 0 5px 0px 0px #2D81B8;
    -moz-box-shadow: inset 0px 1px 1px #fff, 0 5px 0px 0px #2D81B8;
    box-shadow: inset 0px 1px 1px #fff, 0 5px 0px 0px #2D81B8;
 
    -webkit-border-radius: 5px;
    -moz-border-radius: 5px;
    border-radius: 5px;

    -webkit-transition: all 0.15s linear;
    -moz-transition: all 0.15s linear;
    -o-transition: all 0.15s linear;

}


.button{
    font-family:Tahoma, Geneva, sans-serif;
    line-height: 26px !important;
    font-size: 12px;

    color: #fff;
    text-align:center;
    -webkit-transition: all 0.15s linear;
    -moz-transition: all 0.15s linear;
    -o-transition: all 0.15s linear;
    transition: all 0.15s linear;
}


.button:active{
    background-color:#006290;
    margin-top:5px;
    -webkit-box-shadow: inset 0px 1px 1px #000, 0 0px 0px 0px #000;
    -moz-box-shadow: inset 0px 1px 1px #000, 0 0px 0px 0px #000;
    box-shadow: inset 0px 1px 1px #000, 0 0px 0px 0px #000;

}

.button:hover .button{

    text-shadow:0px -1px 1px #00335f;
    color:#b2161a;
}
/*        نهاية الازرار          */

/************** [START] TR-LAST 10 *****************/
#lastcontain {padding-bottom:5px;}
/**************  [END] TR-LAST 10  *****************/

/******* تغيير لون الاقسام عند مرور مؤشر الماوس ********/
.alt1:hover{background-color:#F6F6F6;}
.alt1Active:hover{background-color:#FFFFFF;}
/*******                نهاية تغيير لون الاقسام          ********/

/*      [START] FORUMHOME - TR-STATUS        */
#tr-stats {border-bottom:3px solid #0288C6; border-radius:11px; background:#EDEDED; text-align:center;}
#tr-stats:hover {border-bottom:3px solid #FF8E29; border-radius:11px; background:#fff; text-align:center;}
/*        [END] FORUMHOME - TR-STATUS        */


/***************** [START] SUB-E6R ******************/
#sub-top {background:url(https://i.servimg.com/u/f68/16/46/77/76/tcut10.png) repeat-x; height:46px;}
#sub-top .right {background:url(https://i.servimg.com/u/f68/16/46/77/76/top-ri11.png) no-repeat; height:46px; width:21px; float:right;}
#sub-top .left {background:url(https://i.servimg.com/u/f68/16/46/77/76/top-le11.png) no-repeat; height:46px; width:21px; float:left;}
#sub-bottom {background:url(https://i.servimg.com/u/f68/16/46/77/76/bcut10.png) repeat-x; height:24px;}
#sub-bottom .right {background:url(https://i.servimg.com/u/f68/16/46/77/76/b-righ11.png) no-repeat; height:24px; width:21px; float:right;}
#sub-bottom .left {background:url(https://i.servimg.com/u/f68/16/46/77/76/b-left11.png) no-repeat; height:24px; width:21px; float:left;}
.rcut {background:url(https://i.servimg.com/u/f68/16/46/77/76/rcut10.png) repeat-y right; padding-right:21px;}
.lcut {background:url(https://i.servimg.com/u/f68/16/46/77/76/lcut10.png) repeat-y left; padding-left:21px;}
.sub-inside {background:#fff;}
/***************** [END] SUB-E6R ******************/

a:visited
{
text-decoration: none;
}

a:active
{
text-decoration: none;
}

a:hover
{
text-decoration: none;
}        .bodylinewidth {
            width: 90%;
        max-width: 1350px;
        background-position:#CBCBCB;}</style>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://systemcompanyegypt.---ممنوع الاشهار---/vb/clientscript/vbulletin_important.css?v=387" />

<!-- / CSS Stylesheet -->
  <script type="text/javascript">
<!--
var SESSIONURL = "";
var SECURITYTOKEN = "guest";
var IMGDIR_MISC = "http://systemcompanyegypt.---ممنوع الاشهار---/vb/malware-site.www/misc";
var vb_disable_ajax = parseInt("0", 10);
// -->
</script>


<script type="text/javascript" src="http://systemcompanyegypt.---ممنوع الاشهار---/vb/js/jquery-1.3.2.min.js"></script>


            <script src="http://systemcompanyegypt.---ممنوع الاشهار---/vb/css/jquery-1.3.2.js" type="text/javascript"></script>
      <script src="http://systemcompanyegypt.---ممنوع الاشهار---/vb/css/scroll-startstop.events.jquery.js" type="text/javascript"></script>
      <script>
         $(function() {
            var  = $('#content');
            
            $('#nav_up').fadeIn('slow');
            $('#nav_down').fadeIn('slow');
            
            $(window).bind('scrollstart', function(){
               $('#nav_up,#nav_down').stop().animate({'opacity':'0.2'});
            });
            $(window).bind('scrollstop', function(){
               $('#nav_up,#nav_down').stop().animate({'opacity':'1'});
            });
            
            $('#nav_down').click(
               function (e) {
                  $('html, body').animate({scrollTop: .height()}, 800);
               }
            );
            $('#nav_up').click(
               function (e) {
                  $('html, body').animate({scrollTop: '0px'}, 800);
               }
            );
            });
        </script>

            <script src="http://systemcompanyegypt.---ممنوع الاشهار---/vb/css/jquery-1.3.2.js" type="text/javascript"></script>
      <script src="http://systemcompanyegypt.---ممنوع الاشهار---/vb/css/scroll-startstop.events.jquery.js" type="text/javascript"></script>
      <script>
         $(function() {
            var  = $('#content');
            
            $('#nav_up').fadeIn('slow');
            $('#nav_down').fadeIn('slow');
            
            $(window).bind('scrollstart', function(){
               $('#nav_up,#nav_down').stop().animate({'opacity':'0.2'});
            });
            $(window).bind('scrollstop', function(){
               $('#nav_up,#nav_down').stop().animate({'opacity':'1'});
            });
            
            $('#nav_down').click(
               function (e) {
                  $('html, body').animate({scrollTop: .height()}, 800);
               }
            );
            $('#nav_up').click(
               function (e) {
                  $('html, body').animate({scrollTop: '0px'}, 800);
               }
            );
            });
        </script>


      <div style="display:none;" class="nav_up" id="nav_up"></div>
      <div style="display:none;" class="nav_down" id="nav_down"></div>
<link type="text/css" rel="stylesheet" href="http://systemcompanyegypt.---ممنوع الاشهار---/vb/malware-site.www/top/css/ui.totop.css" />
<script type="text/javascript" src="http://systemcompanyegypt.---ممنوع الاشهار---/vb/malware-site.www/top/js/jquery-1.3.2.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://systemcompanyegypt.---ممنوع الاشهار---/vb/malware-site.www/top/js/easing.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://systemcompanyegypt.---ممنوع الاشهار---/vb/malware-site.www/top/js/jquery.ui.totop.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://systemcompanyegypt.---ممنوع الاشهار---/vb/malware-site.www/top/js/jquery.ui.totop2.js"></script>

 
</head>
<body background="{T_BODY_BACKGROUND}" bgcolor="{T_BODY_BGCOLOR}" text="{T_BODY_TEXT}" link="{T_BODY_LINK}" vlink="{T_BODY_VLINK}">
   <!-- BEGIN hitskin_preview -->
   <div id="hitskin_preview" style="display: block;">
      <h1><img src="https://2img.net/i/fa/hitskin/hitskin_logo.png" alt="" /> <em>Hit</em>skin.com</h1>
      <div class="content">
         <p>
            {hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}
            <br />
            <span>{hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}<a href="http://{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span>
         </p>
      </div>
   </div>
   <!-- END hitskin_preview -->

   <!-- BEGIN switch_login_popup -->
   <div id="login_popup" style="z-index: 10000 !important;">
      <table class="forumline" width="{LOGIN_POPUP_WIDTH}" height="{LOGIN_POPUP_HEIGHT}" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
         <tr height="25">
            <td class="catLeft">
               <span class="genmed module-title">{SITENAME}</span>
            </td>
         </tr>
         <tr height="{LOGIN_POPUP_MSG_HEIGHT}">
            <td class="row1" align="left" valign="top">
               <div id="login_popup_buttons">
                  <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
                     <input type="submit" class="mainoption" value="{L_LOGIN}" />
                     <input type="button" class="mainoption" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />
                     <input id="login_popup_close" type="button" class="button" value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />
                  </form>
               </div>
               <span class="genmed">{LOGIN_POPUP_MSG}</span>
            </td>
         </tr>
      </table>
   </div>
   <!-- END switch_login_popup -->

   <a name="top"></a>
   {JAVASCRIPT}
<div class="exp">
<div class="rtla">
  <a href="/"><div class="botton1"></div></a>
  <a href="/register"><div class="botton2"></div></a>
<a href="/profile?mode=editprofile"><div class="botton3"></div></a>
<a href="#"><div class="botton4"></div></a>
<div class="logo"></div>
</div>
<div class="search">

                <form method="get" class="searchform" action="search" >

                                        <input type="text" size="24" value="ادخل كلمة البحث ..." name="search_keywords" onfocus="if(this.value=='ادخل كلمة البحث...'){this.value=''};" onblur="if(this.value==''){this.value='ادخل كلمة البحث...'};"  class="text-search"  >
                                      <input type="submit" name="go" title="ابدأ البحث" class="searchsubmit" value="" >
                                </form>

</div>
<div class="social">
<map name="FPMap0">
   <area title="صفحتنا على الفيس بوك" coords="2, 5, 42, 47" shape="rect" target="_blank" href="#">
   <area target="_blank" title="تابعنا على تويتر" coords="42, 7, 79, 48" shape="rect" href="#">
   <area target="_blank" title="التغذيات RSS" coords="80, 7, 116, 48" shape="rect" href="#">
   </map><img src="https://i.servimg.com/u/f68/16/46/77/76/social11.png" usemap="#FPMap0"/>
</div>
</div>
<div class="tr-nav">
<!-- nav buttons bar -->
<div style="padding:1px; border-top-width:0px">
   <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center">
   <tr align="center">

      
      
         <td>
         <img border="0">&nbsp; <a rel="nofollow">{GENERATED_NAV_BAR}</a></td>
      

      
      
         </tr>
   </table>
</div>
<!-- / nav buttons bar -->

</div>
<!-- HERE -->


 
          <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
  <div id="login">
 <td class="alt2" nowrap="nowrap" style="padding:0px">

<div class="panel">
 <div class="inner"><span class="corners-top"><span></span></span>
 <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="post" name="form_login">
 <div class="user_login_form center">
 <label>{L_USERNAME} : <input class="postt" type="text" size="10" name="username" /></label>&nbsp;
 <label>{L_PASSWORD} : <input class="postu" type="password" size="10" name="password" /></label>&nbsp;
 <label>{L_AUTO_LOGIN} : <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} /></label>&nbsp;
 {S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption button1" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" />

                <!-- BEGIN switch_social_login -->
                <div class="social_btn">
                    <!-- BEGIN fb_connect -->
                    <div class="fb-login-button"></div>
                    <!-- END fb_connect -->
                    <!-- BEGIN topicit_connect -->
                    <div class="ti-connect"></div>
                    <!-- END topicit_connect -->
                </div>
                <!-- END switch_social_login -->
 </div>
 </form>
 <span class="corners-bottom"><span></span></span></div>
</div>
 <style>
label {
    float: right;
    cursor: pointer;
    display: block;
    font-size: 15px;
    font-weight: 500;
    margin: 20px;
}
.panel {
    text-align: center;
    width: 100%;
    border: solid 1px #372c8f;
    background: white;
    display: flex;
    overflow: hidden;
    justify-content: center;
    margin-bottom: 11px;
}
    input {
    border: solid 1px;
    padding: 6px;
    background: #e9e9e9;
    font-family: inherit;
}
input.mainoption.button1 {
    margin-top: 20px;
}  
 </style>
 </td>
</div>  <!-- END switch_user_logged_out -->
<!-- HERE -->
<!-- open content container -->

<div align="center">
   <div class="page" style="width:100%; text-align:right">
      <div style="padding:0px 7px 0px 7px" align="right">

<br />
<!-- breadcrumb, login, pm info -->
<div id="sub-top">
<div class="right"></div>
<div class="left"></div>
<img align="right" src="https://i.servimg.com/u/f68/16/46/77/76/link10.png" width="175" height="46"/>

</div>

<div class="rcut">
<div class="lcut">
<div class="sub-inside">
<table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
<tr>
   <td class="alt1" width="100%">
      
          <div class="navbar" style="font-size:10pt"><a href="/" accesskey="1"><img class="inlineimg" src="https://j.top4top.io/p_2287qheva1.gif" alt="" border="0" /></a> <strong>
      .::شركه الحسام::.</strong></div>
<div class="newsLocation"> </div>      
   </td>
</tr>
</table>

</div>
</div>
</div>

<div id="sub-bottom">
<div class="right"></div>
<div class="left"></div>
</div>
<!-- / breadcrumb, login, pm info -->

<br />


<!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
<!-- guest welcome message -->

<div id="contain">
<div id="sub-top">
<div class="right"></div>
<div class="left"></div>
<img align="right" src="https://i.servimg.com/u/f68/16/46/77/76/welcom10.png" width="175" height="46"/>
</div>

<div class="rcut">
<div class="lcut">
<div class="sub-inside">
<table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
<tr>
   <td class="tcat">أهلا وسهلا بك إلى</td>
</tr>
<tr>
   <td class="alt1">
      
   </td>
</tr>
</table>
</div>
</div>
</div>

<div id="sub-bottom">
<div class="right"></div>
<div class="left"></div>
</div>
</div>

<!-- / guest welcome message -->
  <!-- END switch_user_logged_out -->  
                  <!-- BEGIN switch_logo_left -->
                  <td><a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a></td>
                  <!-- END switch_logo_left -->
                  <td align="center" width="100%" valign="middle">
                     <!-- BEGIN switch_logo_center -->
                     <a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a>
                     <br />
                     <!-- END switch_logo_center -->
                     <div class="maintitle">{MAIN_SITENAME}</div>
                     <br />
                     <span class="gen">{SITE_DESCRIPTION}<br />&nbsp; </span>
                  </td>
                  <!-- BEGIN switch_logo_right -->
                  <td><a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a></td>
                  <!-- END switch_logo_right -->  
 
            <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="{MENU_POSITION}">
               <tr>
                  <td align="{MENU_POSITION}"{MENU_NOWRAP}></td>
               </tr>
            </table>

            <div style="clear: both;"></div>

            <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
            <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
               <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                  <tr>
                     <td align="left" class="row1">
                        <div id="fa_ticker_container">
                           <ul id="fa_ticker_content" class="jcarousel-skin-tango" style="display:none;">
                              <!-- BEGIN ticker_row -->
                              <li>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</li>
                              <!-- END ticker_row -->
                           </ul>
                        </div>
                     </td>
                  </tr>
               </table>
            </div>
            <!-- END switch_ticker_new -->

                <!-- BEGIN switch_ticker -->
                <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
                    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                        <tr>
                            <td align="left" class="row1">
                                <div id="fa_ticker_container">
                                    <div id="fa_ticker" style="height:{switch_ticker.HEIGHT}px;">
                                        <div class="fa_ticker_content">
                                            <!-- BEGIN ticker_row -->
                                            <div>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div>
                                            <!-- END ticker_row -->
                                        </div>
                                    </div>
                                </div>
                            </td>
                        </tr>
                    </table>
                </div>
                <!-- END switch_ticker -->

                <div id="page-body">
                    <div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
                        <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" class="three-col">
                            <tbody>
                                <tr>
                                    <td valign="top" width="100%">
                                        <div id="center">
                                          <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
                                          {giefmod_index1.MODVAR}
                                              <!-- BEGIN saut -->
                                              <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
                                              <!-- END saut -->
                                          <!-- END giefmod_index1 -->
                                        </div>
                                    </td></tr><tr>
                                    <td valign="top" width="98%">
<!-- BEGIN html_validation -->
                                    </td>
                                </tr>
                            </tbody>
                        </table>
                    </div>
                </div>
        </tr>
    </table>
</body>
</html>
<!-- END html_validation -->
</div>
كونان2000
كونان2000
احلى مساعد
احلى مساعد

ذكر
عدد المساهمات : 653
معدل النشاط : 1296
السُمعة : 107

https://i.servimg.com/u/f30/20/35/61/89/din12.jpg

العراقي الطائي يعجبه هذا الموضوع

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

تم الحل رد: ممكن تصليح كود الدخول

مُساهمة من طرف العراقي الطائي السبت 9 أبريل 2022 - 20:58

ساجرب شكرا لك
العراقي الطائي
العراقي الطائي
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 1058
معدل النشاط : 2991
السُمعة : 8

https://asdd.ahladalil.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

تم الحل رد: ممكن تصليح كود الدخول

مُساهمة من طرف العراقي الطائي السبت 9 أبريل 2022 - 21:01

الشكر الجزيل اخوي كونان تم الحل Cool Cool Cool Cool Cool
العراقي الطائي
العراقي الطائي
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 1058
معدل النشاط : 2991
السُمعة : 8

https://asdd.ahladalil.com/

كونان2000 يعجبه هذا الموضوع

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى