مشكله في الوان الاستايل

اذهب الى الأسفل

مشكله في الوان الاستايل

مُساهمة من طرف يوسف شعرون في الثلاثاء 13 مارس 2018 - 14:08

السلام عليكم

انا عندي مشكله با ان المنتدي به استيل ب اكتر من لون وكان شغال التنقل من لون الي لون ولكن توقف فجاه

وده رابط المنتدي

http://3lmfro2n.0wn0.com/


وده كود الهيدر

الكود:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" {NAMESPACE_FB_LIKE} {NAMESPACE_FB} {NAMESPACE_BBCODE}>
<head>
 <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
 <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING}" />
 <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
 <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
 <!-- BEGIN switch_compat_meta -->
 <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE={switch_compat_meta.VERSION}" />
 <!-- END switch_compat_meta -->
 <!-- BEGIN switch_canonical_url -->
 <link rel="canonical" href="{switch_canonical_url.CANONICAL_URL}" />
 <!-- END switch_canonical_url -->
     {META_FAVICO}
     {META}
     {META_FB_LIKE}
     <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
              <style type="text/css">
                            @import url(https://cdn.rawgit.com/yousafsheron/3lmfro2n/master/droidarabickufi.css/);
                            p{
                                font-family: 'Droid Arabic Kufi', serif;
                            }
                        </style>
     {T_HEAD_STYLESHEET}
     {CSS}
     <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
     <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
     <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
     <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>

        <!-- no cache headers -->
      <meta name="google-site-verification" content="eYAnbelZrQKqR7N3fAmj4DRHboxYdVzH4yWuGCzuxlo" />
        <!-- end no cache headers -->
     <!-- BEGIN switch_fb_login -->
     <script src="https://connect.facebook.net/{switch_fb_login.FB_LOCAL}/all.js" type="text/javascript"></script>
     <script src="{switch_fb_login.JS_FB_LOGIN}" type="text/javascript"></script>
     <!-- END switch_fb_login -->

     <!-- BEGIN switch_ticker -->
     <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
     <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
     <!-- END switch_ticker -->

     <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
     <script src="{JS_DIR}jquery/jcarousel/jquery.jcarousel.js" type="text/javascript"></script>
     <script type="text/javascript">//<![CDATA[
     /* Definir le sens de direction en fonction du panneau admin */
     var tickerDirParam = "{switch_ticker.DIRECTION}";
     var slid_vert = false;
     var auto_dir = 'next';
     var h_perso = parseInt({switch_ticker.HEIGHT});

     switch( tickerDirParam )
     {
     case 'top' :
     slid_vert = true;
     break;

     case 'left':
     break;

     case 'bottom':
     slid_vert = true;
     auto_dir = 'prev';
     break;

     case 'right':
     auto_dir = 'prev';
     break;

     default:
     slid_vert = true;
     }

     $(document).ready(function() {
     var w_cont = $('#fa_ticker_container').width();

     if (w_cont > 0)
     {
     $('#fa_ticker_container').width(w_cont);

     /* Affichage de la liste */
     $('#fa_ticker_content').css('display','block');

     /* Calcul des dimensions du conteneur et des elements */
     var width_max = $('ul#fa_ticker_content').width();
     var width_item = Math.floor(width_max / {switch_ticker.SIZE});
     var height_max = h_perso;

     /* Calcul de la hauteur maximale du conteneur en fonction des elements et de la hauteur personnalisee dans l'admin */
     $('ul#fa_ticker_content li').each( function () {
     if ($(this).height() > height_max)
     {
     height_max = $(this).height();
     }
     } );

     /* Redimensionnement des elements et des images trop larges */
     $('ul#fa_ticker_content li').width(width_item).height(height_max).find('img').each(function () {
     if ($(this).width() > width_item)
     {
     var ratio = $(this).width() / width_item;
     var new_height = Math.round($(this).height() / ratio);
     $(this).height(new_height).width(width_item);
     }
     });

     /* Redimensionnement et centrage du conteneur en mode vertical */
     if (slid_vert)
     {
     $('ul#fa_ticker_content').width(width_item).height(height_max).css('marginLeft','auto').css('marginRight','auto');
     }

     /* Initialisation du caroussel */
     $('#fa_ticker_content').jcarousel({
     vertical: slid_vert,
     wrap: 'circular',
     auto: {switch_ticker.STOP_TIME},
     auto_direction: auto_dir,
     scroll: 1,
     size: {switch_ticker.SIZE},
     height_max: height_max,
     animation: {switch_ticker.SPEED}
     });
     }
     else
     {
     $('ul#fa_ticker_content li:not(:first)').css('display','none');
     $('ul#fa_ticker_content li:first').css('list-style','none').css('text-align','center');
     }
     });
     //]]>
     </script>
     <!-- END switch_ticker_new -->

     <script type="text/javascript">//<![CDATA[
     $(document).ready(function(){
     <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
     pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
     pm.focus();
     <!-- END switch_enable_pm_popup -->
     <!-- BEGIN switch_report_popup -->
     report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
     report.focus();
     <!-- END switch_report_popup -->
     <!-- BEGIN switch_ticker -->
     ticker_start({switch_ticker.HEIGHT}, {switch_ticker.SPACING}, {switch_ticker.SPEED}, '{switch_ticker.DIRECTION}', {switch_ticker.STOP_TIME});
     <!-- END switch_ticker -->
     });

     <!-- BEGIN switch_login_popup -->
     var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = true, logInBackgroundClass = false;
     <!-- END switch_login_popup -->

     <!-- BEGIN switch_login_popup -->
     $(document).ready( function() {
     $(window).resize(function() {
     var windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
     var popupWidth = $("#login_popup").width();
     var mypopup = $("#login_popup");

     $("#login_popup").css({
     "left": windowWidth/2 - popupWidth/2
     });
     });
     });
     <!-- END switch_login_popup -->
     //]]>
     </script>
     {GREETING_POPUP}
     <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
     <style>
     .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item {
     text-align:center;
     width: 10px;
     }

     .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-horizontal {
     margin-right: {switch_ticker.SPACING}px;
     }

     .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-vertical {
     margin-bottom: {switch_ticker.SPACING}px;
     }
     </style>
     <!-- END switch_ticker_new -->
     {HOSTING_JS}
     <!-- BEGIN google_analytics_code -->
     <script type="text/javascript">
     //<![CDATA[
     var _gaq = _gaq || [];
     _gaq.push(['_setAccount', '{G_ANALYTICS_ID}']);
     _gaq.push(['_trackPageview']);
     _gaq.push(['_trackPageLoadTime']);

     <!-- BEGIN google_analytics_code_bis -->
     _gaq.push(['b._setAccount', '{G_ANALYTICS_ID_BIS}']);
     _gaq.push(['b._trackPageview']);
     <!-- END google_analytics_code_bis -->

     (function() {
     var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
     ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
     var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
     })();
     //]]>
     </script>
     <!-- END google_analytics_code -->
    </head>
    <body background="{T_BODY_BACKGROUND}" bgcolor="{T_BODY_BGCOLOR}" text="{T_BODY_TEXT}" link="{T_BODY_LINK}" vlink="{T_BODY_VLINK}">
     <!-- BEGIN hitskin_preview -->
     <div id="hitskin_preview" style="display: block;">
     <h1><img src="https://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_logo.png" alt="" /> Hit<em>skin</em>.com</h1>
     <div class="content">
     <p>
     {hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}
     <br />
     <span>{hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}<a href="https://{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span>
     </p>
     </div>
     </div>
     <!-- END hitskin_preview -->

     <!-- BEGIN switch_login_popup -->
     <div id="login_popup">
     <table class="forumline" width="{LOGIN_POPUP_WIDTH}" height="{LOGIN_POPUP_HEIGHT}" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
     <tr height="25">
     <td class="catLeft">
     <span class="genmed module-title">{SITENAME}</span>
     </td>
     </tr>
     <tr height="{LOGIN_POPUP_MSG_HEIGHT}">
     <td class="row1" align="left" valign="top">
     <div id="login_popup_buttons">
     <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
     <input type="submit" class="mainoption" value="{L_LOGIN}" />
     <input type="button" class="mainoption" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />
     <input id="login_popup_close" type="button" class="button" value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />
     </form>
     </div>
     <span class="genmed">{LOGIN_POPUP_MSG}</span>
     </td>
     </tr>
     </table>
     </div>
     <!-- END switch_login_popup -->

     <a name="top"></a>
     {JAVASCRIPT}
     <!-- CSS Stylesheet -->
    <style type="text/css" id="vbulletin_css">
    /**
    * vBulletin 3.8.7 CSS
    * Style: 'منتدي عالم في الروقان'; Style ID: 155
    */
    @import url("http://bdayh.com/vBCust/clientscript/vbulletin_css/style-bf3ea019-00155.css");
    </style>
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://cdn.rawgit.com/yousafsheron/3lmfro2n/master/vbulletin_important.css/?v=387" />
    <!-- start BMy des -->
    <link href="https://cdn.rawgit.com/yousafsheron/3lmfro2n/master/binknew.css" media="all" rel="stylesheet" type="text/css" />
    <link href="https://cdn.rawgit.com/yousafsheron/3lmfro2n/master/bluonew.css/" media="screen" rel="alternate stylesheet" title="BCoB" type="text/css" />
    <link href="https://cdn.rawgit.com/yousafsheron/3lmfro2n/master/rednew.css/" media="screen" rel="alternate stylesheet" title="BCoC" type="text/css" />
    <link href="https://cdn.rawgit.com/yousafsheron/3lmfro2n/master/brawennew.css/" media="screen" rel="alternate stylesheet" title="BCoD" type="text/css" />
    <link href="https://cdn.rawgit.com/yousafsheron/3lmfro2n/master/greennew.css/" media="screen" rel="alternate stylesheet" title="BCoE" type="text/css" />
    <script src="https://cdn.rawgit.com/yousafsheron/3lmfro2n/master/BCo.js/" type="text/javascript"></script>
    <!-- end BMy des -->
    <!-- / CSS Stylesheet -->
    <script type="text/javascript" src="https://cdn.rawgit.com/yousafsheron/3lmfro2n/master/yahoo-dom-event.js/?v=387"></script>
    <script type="text/javascript" src="https://cdn.rawgit.com/yousafsheron/3lmfro2n/master/connection-min.js/?v=387"></script>
    <script type="text/javascript" src="https://cdn.rawgit.com/yousafsheron/3lmfro2n/master/vbulletin_global.js/?v=387"></script>
    <script type="text/javascript" src="https://cdn.rawgit.com/yousafsheron/3lmfro2n/master/vbulletin_menu.js/?v=387"></script>
    <!-- start header -->
    <div class="bheader">
      <div class="bright"> </div>
      <div class="bleft">
        <div class="blogin">
          <!-- login -->
    <div>
    <!--  login form -->
          <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
                      <style type="text/css">
    .useronline {
        float: right;
        margin-top: -20px;
        color: #ABABAB;
        margin-right: -85px;
    }
        div#username {
            float: left;
            margin-top: 4px;
        
        }
        #greeting{
            overflow: hidden;
        }
        #greetwrap {
            float: right;
        }
        #avatar img{
            max-width: 75px;
            background: #fff;
            padding: 1px;
            box-shadow: rgba(0,0,0,.5) 0 0 3px;
            float: right;
        }
        </style><script>
            jQuery(function(){
                var username =  _userdata["username"];
                  jQuery('#username').append(username);
                var avatar = _userdata["avatar"];
                jQuery('#avatar').append(avatar);
            });
        </script>
        <div class="useronline">
      
        <div id="greeting">
                
        <div id="greetwrap">
                    
        <div id="avatar">
          
        </div>
                                
        </div>
          
        </div>
                  
        </div>
        
            <div align="center">
              <strong>{LOGGED_AS}</strong><br />
              {CURRENT_TIME}
              <div> <strong>{LAST_VISIT_DATE}</strong></div>
            </div>
             <!-- END switch_user_logged_in -->
    <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
     <form action="/login.forum?redirect=h1-page" method="post" name="form_login">
     <!-- login input -->
            <div class="login-input">
            <input id="navbar_username" class="User" name="username" onblur="if(this.value=='')this.value='اسم العضو' " onfocus="if(this.value=='اسم العضو')this.value=''" type="text" value="اسم العضو" />
            <input id="navbar_password" class="Pass" name="password" onblur="if(this.value=='')this.value='password ' " onfocus="if(this.value=='password ')this.value=''" type="password" value="password " />
            <input type="submit" name="login" class="Enter" src="https://i57.servimg.com/u/f57/18/61/22/74/spacer10.gif" title="ادخل اسم العضو وكلمة المرور الخاصة بك في الحقول المجاورة لتسجيل الدخول, أو اضغط على رابط 'التسجيل' لإنشاء حساب خاص بك." type="image" value="" />
            <label>
          <input name="autologin" checked="checked" type="checkbox"/>
              <span>حفظ البيانات ؟</span></label>
          </div>    
     <!-- / login input -->
     <input type="hidden" name="s" value="" />
     <input type="hidden" name="securitytoken" value="guest" />
     <input type="hidden" name="do" value="login" />
     <input type="hidden" name="vb_login_md5password" />
     <input type="hidden" name="vb_login_md5password_utf" />
     </form>
    <!-- END switch_user_logged_out -->
     <!-- / login form -->
    </div>
          <!-- login -->
        </div>
        <div class="bico"> <img src="https://i57.servimg.com/u/f57/18/61/22/74/spacer10.gif" alt="" border="0" usemap="#ico" />
          <map name="ico" id="ico">
            <area shape="circle" coords="172,16,15" href="javascript:chooseStyle('none',60)" target="_self" alt="" title="وردي" />
            <area shape="circle" coords="141,15,14" href="javascript:chooseStyle('BCoB',60)" target="_self" alt="" title="سماوي" />
            <area shape="circle" coords="112,14,15" href="javascript:chooseStyle('BCoC',60)" target="_self" alt="" title="أحمر" />
            <area shape="circle" coords="82,14,15" href="javascript:chooseStyle('BCoD',60)" target="_self" alt="" title="بني" />
            <area shape="circle" coords="50,13,16" href="javascript:chooseStyle('BCoE',60)" target="_self" alt="" title="اخضر" />
          </map>
        </div>
      </div>
    </div>
    <!-- end header -->
    <!-- start nav -->
    <div class="bnav">
      <div class="bright">
        <div class="bleft">
          <ul>
            <li class="select"><a href="/" title="الرئيسية">الرئيسية</a></li>
            <li><a href="/c8-category" title="أفلام" target="_blank">أفلام</a></li>
            <li><a href="/c10-category" title="أغاني" target="_blank">أغاني</a></li>
            <li><a href="/c9-category" title="برامج" target="_blank">برامج</a></li>
            <li><a href="/c7-category" title="ألعاب">ألعاب</a></li>
            <li><a href="/c14-category" title="أخري">أخري</a></li>
          </ul>
        </div>
      </div>
    </div>
    <!-- start content -->
    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
      <tr>
        <td class="content-right">&nbsp;</td>
      
     </p>
          <table align="center" class="adv tborder" border="0" cellspacing="2" cellpadding="2">
        
          </table>
    <!-- content table -->
    <!-- open content container -->
    <div align="center">
     <div class="page" style="width:100%; text-align:right">
     <div style="padding:0px 8px 0px 8px" align="right">
    <br />
    <!-- breadcrumb, login, pm info -->
                <!-- بداية اطار علوي -->
    <div class="BdCatBlock">
     <div class="bdayh-cattopbg">
     <div class="bdayh-cattopright">
     </div>
     <div class="bdayh-cattopleft">
     </div>
     </div>
     <!--bdayh-->
     <div class="bdayh-catbg">
     <div class="bdayh-catright">
     <div class="bdayh-catleft">
     <!--bdayh-->
     <div class="BdCatBlockBody">


    <!-- / نهاية اطار علوي -->      
                      <!-- nav buttons bar -->
    <div class="tborder" style="padding:1px; border-top-width:0px">
     <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center">
     <tr align="center">
     <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
        <td class="vbmenu_control"><a href="/forum"> <span class="Orange">الرئيسية</span></a> <script type="text/javascript"> vbmenu_register("allptchoptions", false); </script></td>
        <td class="vbmenu_control"><a href="/register" rel="nofollow">التسجيل</a></td>
        <td class="vbmenu_control"><a href="/login" rel="nofollow">الدخول</a></td>
       <td class="vbmenu_control"><a rel="help" href="/faq" accesskey="5">التعليمـــات</a></td>
        <td class="vbmenu_control"><a href="/search?search_id=unanswered">موآضـــيع لم يتم آلرد عليهآ</a></td>
        <td class="vbmenu_control"><a href="/search?search_id=newposts" accesskey="2">مشاركات اليوم</a></td>
        <td class="vbmenu_control"><a id="navbar_search" href="/search" accesskey="4" rel="nofollow">البحث</a> </td>
        
          <!-- END switch_user_logged_out -->
                            <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
        <td class="vbmenu_control"><a href="/forum"> <span class="Orange">الرئيسية</span></a> <script type="text/javascript"> vbmenu_register("allptchoptions", false); </script></td>
        <td class="vbmenu_control"><a href="/profile?mode=editprofile" rel="nofollow">لوحة التحكم</a></td>
        <td class="vbmenu_control"><a rel="help" href="/memberlist" accesskey="5">الاعضاء</a></td>
        <td class="vbmenu_control"><a href="/search?search_id=newposts" accesskey="2">مشاركات اليوم</a></td>
        <td class="vbmenu_control"><a id="navbar_search" href="/search" accesskey="4" rel="nofollow">البحث</a> </td>
              <td class="vbmenu_control"><a href="/privmsg">الرسائل الخاصة</a></td>
              <td class="vbmenu_control"><a href="/login?logout">تسجيل الخروج</a></td>
        <!-- END switch_user_logged_in -->
     </tr>
     </table>
    </div>
    </div>
     <!--bdayh--></div>
     </div>
     </div>
     <!--bdayh-->
     <div class="bdayh-catendbg">
     <div class="bdayh-catendright">
     </div>
     <div class="bdayh-catendleft">
     </div>
     </div>
    </div>
    <!-- / nav buttons bar -->

    <br />


    
          <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->

    <!-- guest welcome message -->
    <div class="BdCatBlock">
     <div class="bdayh-cattopbg">
     <div class="bdayh-cattopright">
     </div>
     <div class="bdayh-cattopleft">
     </div>
     </div>
     <!--bdayh-->
     <div class="bdayh-catbg">
     <div class="bdayh-catright">
     <div class="bdayh-catleft">
     <!--bdayh-->
     <div class="BdCatBlockBody">    <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
    <tr>
     <td class="tcat">أهلا وسهلا بك إلى {L_INDEX}.</td>
    </tr>
    <tr>
     <td class="alt1">
              أهلا وسهلا بك ضيفنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمات،<a href="/faq"><strong> بالضغط هنا</strong></a>.
              كما يشرفنا أن تقوم <a href="/register" rel="nofollow"><strong>بالتسجيل بالضغط هنا</strong></a> إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، وفي حال رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.
     </td>


     </tr>
     </table>
    </div>
    </div>
     <!--bdayh--></div>
     </div>
     </div>
     <!--bdayh-->
     <div class="bdayh-catendbg">
     <div class="bdayh-catendright">
     </div>
     <div class="bdayh-catendleft">
     </div>
     </div>

    <!-- / guest welcome message -->
     <!-- END switch_user_logged_out -->
    <table class="bodylinewidth" width="{T_BODY_TABLE_WIDTH}" cellspacing="0" cellpadding="10" border="0" align="center">
     <tr>
     <td class="bodyline">
     <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
     <tr>
     <!-- BEGIN switch_logo_left -->
     <td><a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a></td>
     <!-- END switch_logo_left -->
     <td align="center" width="100%" valign="middle">
     <!-- BEGIN switch_logo_center -->
     <a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a>
     <br />
     <!-- END switch_logo_center -->
     </td>
     <!-- BEGIN switch_logo_right -->
     <td><a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a></td>
     <!-- END switch_logo_right -->
     </tr>
     </table>
     <div style="clear: both;"></div>

     <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
     <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
     <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
     <tr>
     <td {CLASS_TABLE_TYPE} align="left" class="row1">
     <div id="fa_ticker_container">
     <ul id="fa_ticker_content" class="jcarousel-skin-tango" style="display:none;">
     <!-- BEGIN ticker_row -->
     <li>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</li>
     <!-- END ticker_row -->
     </ul>
     </div>
     </td>
     </tr>
     </table>
     </div>
     <!-- END switch_ticker_new -->

     <!-- BEGIN switch_ticker -->
     <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
     <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
     <tr>
     <td {CLASS_TABLE_TYPE} align="left" class="row1">
     <div id="fa_ticker_container">
     <div id="fa_ticker" style="height:{switch_ticker.HEIGHT}px;">
     <div class="fa_ticker_content">
     <!-- BEGIN ticker_row -->
     <div>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div>
     <!-- END ticker_row -->
     </div>
     </div>
     </div>
     </td>
     </tr>
     </table>
     </div>
     <!-- END switch_ticker -->

     <div id="page-body">
     <div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
     <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" class="three-col">
     <tbody>
     <tr>
    
                        
        <td valign="top" width="100%">
                                      <div id="center">
                                        <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
                                        {giefmod_index1.MODVAR}
                                            <!-- BEGIN saut -->
                                            <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
                                            <!-- END saut -->
                                        <!-- END giefmod_index1 -->
                                      </div>
                                  </td></tr><tr>


     <td valign="top" width="100%">
    <!-- BEGIN html_validation -->
     </td>
     </tr>
     </tbody>
     </table>
     </div>
     </div>
     </td>
     </tr>
     </table>

    <!-- END html_validation -->
avatar
يوسف شعرون
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 475
معدل النشاط : 4014
السُمعة : 1

http://3lmfro2n.0wn0.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: مشكله في الوان الاستايل

مُساهمة من طرف وهبة الساحر في الثلاثاء 13 مارس 2018 - 21:06

مرحبا 

انه قالب معدل من الفى بى فـ كيف يتم تعديله ..
غير ذلك هناك كود جافا سكربيت يتحكم فى عنصر الالوان اين كود الجافا سكربيت ؟
بالاضافة الى هناك اخطاء فى القالب مثل ملفات برمجة مرفوعة على استضافة ولم توضع بشكل سليم فى القالب مع ان الملفات دى تعمل على الفى بى , وكل هذه الملفات تعمل تلقائى على احلى منتدى بدون تدخل اى ملفات اخرى ...
للاسف لا استطيع التعديل على القالب لانه لا يتناسب لنا باى صله ..
نصيحة: تأكد من اخر اضافة تم وضعها فى المنتدى احتمال تقوم بمعارضة اكواد الالوان ..
avatar
وهبة الساحر
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 9902
معدل النشاط : 12476
السُمعة : 130

http://3arb-way.a7larab.net/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: مشكله في الوان الاستايل

مُساهمة من طرف TAREK YOUCEF في الثلاثاء 20 مارس 2018 - 8:09

مر على الموضوع اسبوع تقريباً , هذه يعني ان الموضوعتم حلة او أهملت من صاحب المشكلة رجاء في حال كانت لديك المشكلة مستمر او اي استفسار اخر قم بفتح موضوع جديد سيتم غلق الموضوع & يرسل الى الأرشيف
يرجى مراجعة : قوانين منتدى الدعم

TAREK YOUCEF
احلى مساعد
احلى مساعد

ذكر
عدد المساهمات : 1591
معدل النشاط : 4658
السُمعة : 29

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى