مشكلة في قالب الهيدر

اذهب الى الأسفل

تم الحل مشكلة في قالب الهيدر

مُساهمة من طرف محمود السيد في الجمعة 11 أغسطس 2017 - 17:42

السلام عليكم
شباب عندي مشكلة في هذا القالب 

لا اجد رابط اللوجو لاني اريد تغيره

الكود:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" {NAMESPACE_FB_LIKE} {NAMESPACE_FB} {NAMESPACE_BBCODE}>
<head>
   <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
   <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING}" />
   <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
   <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
   <!-- BEGIN switch_compat_meta -->
   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE={switch_compat_meta.VERSION}" />
   <!-- END switch_compat_meta -->
   <!-- BEGIN switch_canonical_url -->
   <link rel="canonical" href="{switch_canonical_url.CANONICAL_URL}" />
   <!-- END switch_canonical_url -->
   {META_FAVICO}
   {META}
   {META_FB_LIKE}
   <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
   {T_HEAD_STYLESHEET}
   {CSS}
   <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
   <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
   <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
   <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>
    {RICH_SNIPPET_GOOGLE}

   <!-- BEGIN switch_fb_login -->
   <script src="http://connect.facebook.net/{switch_fb_login.FB_LOCAL}/all.js" type="text/javascript"></script>
   <script src="{switch_fb_login.JS_FB_LOGIN}" type="text/javascript"></script>
   <!-- END switch_fb_login -->

   <!-- BEGIN switch_ticker -->
   <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
   <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
   <!-- END switch_ticker -->

   <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
   <script src="{JS_DIR}jquery/jcarousel/jquery.jcarousel.js" type="text/javascript"></script>
   <script type="text/javascript">//<![CDATA[
      /* Definir le sens de direction en fonction du panneau admin */
      var tickerDirParam = "{switch_ticker.DIRECTION}";
      var slid_vert = false;
      var auto_dir = 'next';
      var h_perso = parseInt({switch_ticker.HEIGHT});

      switch( tickerDirParam )
      {
         case 'top' :
            slid_vert = true;
            break;

         case 'left':
            break;

         case 'bottom':
            slid_vert = true;
            auto_dir = 'prev';
            break;

         case 'right':
            auto_dir = 'prev';
            break;

         default:
            slid_vert = true;
      }

      $(document).ready(function() {
         var w_cont = $('#fa_ticker_container').width();

         if (w_cont > 0)
         {
            $('#fa_ticker_container').width(w_cont);

            /* Affichage de la liste */
            $('#fa_ticker_content').css('display','block');

            /* Calcul des dimensions du conteneur et des elements */
            var width_max = $('ul#fa_ticker_content').width();
            var width_item = Math.floor(width_max / {switch_ticker.SIZE});
            var height_max = h_perso;

            /* Calcul de la hauteur maximale du conteneur en fonction des elements et de la hauteur personnalisee dans l'admin */
            $('ul#fa_ticker_content li').each( function () {
               if ($(this).height() > height_max)
               {
                  height_max = $(this).height();
               }
            } );

            /* Redimensionnement des elements et des images trop larges */
            $('ul#fa_ticker_content li').width(width_item).height(height_max).find('img').each(function () {
               if ($(this).width() > width_item)
               {
               var ratio      = $(this).width() / width_item;
               var new_height = Math.round($(this).height() / ratio);
               $(this).height(new_height).width(width_item);
               }
            });

            /* Redimensionnement et centrage du conteneur en mode vertical */
            if (slid_vert)
            {
               $('ul#fa_ticker_content').width(width_item).height(height_max).css('marginLeft','auto').css('marginRight','auto');
            }

            /* Initialisation du caroussel */
            $('#fa_ticker_content').jcarousel({
                  vertical: slid_vert,
               wrap: 'circular',
               auto: {switch_ticker.STOP_TIME},
               auto_direction: auto_dir,
            scroll: 1,
            size: {switch_ticker.SIZE},
            height_max: height_max,
            animation: {switch_ticker.SPEED}
            });
         }
         else
         {
            $('ul#fa_ticker_content li:not(:first)').css('display','none');
            $('ul#fa_ticker_content li:first').css('list-style','none').css('text-align','center');
         }
      });
   //]]>
   </script>
   <!-- END switch_ticker_new -->

   <script type="text/javascript">//<![CDATA[
   $(document).ready(function(){
      <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
         pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
         if(pm != null) { pm.focus(); }
      <!-- END switch_enable_pm_popup -->
      <!-- BEGIN switch_report_popup -->
         report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
         if(report != null) { report.focus(); }
      <!-- END switch_report_popup -->
      <!-- BEGIN switch_ticker -->
         $(document).ready(function() {            
            Ticker.start({
               height : {switch_ticker.HEIGHT},
               spacing : {switch_ticker.SPACING},
               speed : {switch_ticker.SPEED},
               direction : '{switch_ticker.DIRECTION}',
               pause : {switch_ticker.STOP_TIME}
            });
         });
      <!-- END switch_ticker -->
   });

   <!-- BEGIN switch_login_popup -->
      var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = true, logInBackgroundClass = false;
   <!-- END switch_login_popup -->

   <!-- BEGIN switch_login_popup -->
   $(document).ready( function() {
      $(window).resize(function() {
         var windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
         var popupWidth = $("#login_popup").width();
         var mypopup = $("#login_popup");

         $("#login_popup").css({
         "left": windowWidth/2 - popupWidth/2
            });
      });
   });
   <!-- END switch_login_popup -->
   //]]>
   </script>
   {GREETING_POPUP}
   <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
   <style>
   .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item {
      text-align:center;
      width: 10px;
   }

   .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-horizontal {
      margin-right: {switch_ticker.SPACING}px;
   }

   .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-vertical {
      margin-bottom: {switch_ticker.SPACING}px;
   }
   </style>
   <!-- END switch_ticker_new -->
   {HOSTING_JS}
   <!-- BEGIN google_analytics_code -->
   <script type="text/javascript">
   //<![CDATA[
    var _gaq = _gaq || [];
    _gaq.push(['_setAccount', '{G_ANALYTICS_ID}']);
    _gaq.push(['_trackPageview']);
   _gaq.push(['_trackPageLoadTime']);

   <!-- BEGIN google_analytics_code_bis -->
   _gaq.push(['b._setAccount', '{G_ANALYTICS_ID_BIS}']);
   _gaq.push(['b._trackPageview']);
   <!-- END google_analytics_code_bis -->

    (function() {
      var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
      ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
      var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
    })();
   //]]>
   </script>
   <!-- END google_analytics_code -->
</head>
<body background="{T_BODY_BACKGROUND}" bgcolor="{T_BODY_BGCOLOR}" text="{T_BODY_TEXT}" link="{T_BODY_LINK}" vlink="{T_BODY_VLINK}">
   <!-- BEGIN hitskin_preview -->
   <div id="hitskin_preview" style="display: block;">
      <h1><img src="http://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_logo.png" alt="" /> <em>Hit</em>skin.com</h1>
      <div class="content">
         <p>
            {hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}
            <br />
            <span>{hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}<a href="http://{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span>
         </p>
      </div>
   </div>
   <!-- END hitskin_preview -->

   <!-- BEGIN switch_login_popup -->
   <div id="login_popup" style="z-index: 10000 !important;">
      <table class="forumline" width="{LOGIN_POPUP_WIDTH}" height="{LOGIN_POPUP_HEIGHT}" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
         <tr height="25">
            <td class="catLeft">
               <span class="genmed module-title">{SITENAME}</span>
            </td>
         </tr>
         <tr height="{LOGIN_POPUP_MSG_HEIGHT}">
            <td class="row1" align="left" valign="top">
               <div id="login_popup_buttons">
                  <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
                     <input type="submit" class="mainoption" value="{L_LOGIN}" />
                     <input type="button" class="mainoption" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />
                     <input id="login_popup_close" type="button" class="button" value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />
                  </form>
               </div>
               <span class="genmed">{LOGIN_POPUP_MSG}</span>
            </td>
         </tr>
      </table>
   </div>
   <!-- END switch_login_popup -->

   <a name="top"></a>
   {JAVASCRIPT}

<!-- CSS Stylesheet -->
<style type="text/css" id="vbulletin_css">
/**
* vBulletin 3.8.7 CSS
* Style: 'المصطبه - تصميم النور اون لاين'; Style ID: 55
*/
body
{
   background: #f8f8f8;
   color: #4E4E4E;
   font: 15px newsans,"droid Arabic Kufi",tahoma,verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
   margin: 0px;
   padding: 0px;
}
a:link, body_alink
{
   color: #333;
}
a:visited, body_avisited
{
   color: #333;
}
a:hover, a:active, body_ahover
{
   color: #888;
}
.page
{
   color: #4E4E4E;
}
td, th, p, li
{
   font: 15px newsans,"droid Arabic Kufi",tahoma,verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
.tborder
{
   background: #9C9C9C;
   color: #444;
   border: 0px solid #fff;
}
.tcat
{
   background: #ff5f4b;
   color: #fff;
   font-size: 20px;
}
.tcat a:link, .tcat_alink
{
   color: #fff;
   text-decoration: none;
}
.tcat a:visited, .tcat_avisited
{
   color: #fff;
   text-decoration: none;
}
.tcat a:hover, .tcat a:active, .tcat_ahover
{
   color: #f4beb8;
   text-decoration: none;
}
.thead
{
   background: #333;
   color: #fff;
   font-size: 13px;
   font-weight: bold;
}
.thead a:link, .thead_alink
{
   color: #fff;
}
.thead a:visited, .thead_avisited
{
   color: #fff;
}
.thead a:hover, .thead a:active, .thead_ahover
{
   color: #c6c6c6;
}
.tfoot
{
   background: #e3e3e3;
   color: #555;
}
.tfoot a:link, .tfoot_alink
{
   color: #333;
}
.tfoot a:visited, .tfoot_avisited
{
   color: #333;
}
.tfoot a:hover, .tfoot a:active, .tfoot_ahover
{
   color: #999;
}
.alt1, .alt1Active
{
   background: #fff;
   color: #393939;
      border-style: solid;
      border-width:0  1px 1px 0;
      border-color: #fff #cdcdcd #cdcdcd #fff;

}
.alt2, .alt2Active
{
   background: #fafafa;
   color: #393939;
      border-style: solid;
      border-width:0  1px 1px 0;
      border-color: #fff #cdcdcd #cdcdcd #fff;

}
.inlinemod
{
   background: #FFFFCC;
   color: #000000;
}
.wysiwyg
{
   background: #FEFEFE;
   color: #393939;
   font: 15px newsans,"droid Arabic Kufi",tahoma,verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
   margin: 5px 10px 10px 10px;
   padding: 0px;
}
.wysiwyg a:link, .wysiwyg_alink
{
   color: #393939;
}
.wysiwyg a:visited, .wysiwyg_avisited
{
   color: #393939;
}
.wysiwyg a:hover, .wysiwyg a:active, .wysiwyg_ahover
{
   color: #393939;
}
textarea, .bginput
{
   background: #FEFEFE;
   color: #393939;
   font: 14px newsans,"droid Arabic Kufi",tahoma,verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
   border : 1px #c4c4c4 solid;   padding :2px;text-shadow: 0 1px 0 #FFF;
   border-radius: 4px;cursor: pointer;
}
.bginput option, .bginput optgroup
{
   font-size: 14px;
   font-family: newsans,"droid Arabic Kufi",tahoma,verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
.button
{
   background: #ff5f4b;
   color: #fff;
   font: 14px newsans,"droid Arabic Kufi",tahoma,verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
   border:0

}
select
{
   background: #E8EDF0;
   color: #011C23;
   font: 14px newsans,"droid Arabic Kufi",tahoma,verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
      border : 1px #c4c4c4 solid;
      text-shadow: 0 1px 0 #FFF;
      padding :2px;
   -webkit-border-radius: 4px;
   -moz-border-radius: 4px;
   border-radius: 4px;
}
option, optgroup
{
   font-size: 14px;
   font-family: newsans,"droid Arabic Kufi",tahoma,verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
.smallfont
{
   color: #616161;
   font: 13px newsans,"droid Arabic Kufi",tahoma,verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
   text-shadow:0px 1px 0px #fff
}
.time
{
   color: #999;
}
.navbar
{
   color: #444;
   font: 14px newsans,"droid Arabic Kufi",tahoma,verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
.navbar a:link, .navbar_alink
{
   color: #444;
}
.navbar a:visited, .navbar_avisited
{
   color: #444;
}
.navbar a:hover, .navbar a:active, .navbar_ahover
{
   color: #f33f28;
}
.highlight
{
   color: #FF0000;
   font-weight: bold;
}
.fjsel
{
   background: #F6F6F6;
   color: #444;
}
.fjdpth0
{
   background: #F1F1F1;
   color: #777;
}
.panel
{
   background: #F9F9F9;
   color: #767272;
   padding: 10px;
   border: solid 1px #C8C8C8;
}
.panelsurround
{
   background: #FDFDFD;
   color: #767272;
}
legend
{
   color: #444;
   font: 9pt tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
.vbmenu_control
{
   background: #333;
   color: #fff;
   font: 13px newsans,"droid Arabic Kufi",tahoma,verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
   padding: 3px 6px 3px 6px;
   white-space: nowrap;

}
.vbmenu_control a:link, .vbmenu_control_alink
{
   color: #fff;
   text-decoration: none;
}
.vbmenu_control a:visited, .vbmenu_control_avisited
{
   color: #fff;
   text-decoration: none;
}
.vbmenu_control a:hover, .vbmenu_control a:active, .vbmenu_control_ahover
{
   color: #f6f6f6;
   text-decoration: none;
}
.vbmenu_popup
{
   background: #FFFFFF;
   color: #fb5d49;
   border: 1px solid #666;
}
.vbmenu_option
{
   background: #F6F6F6;
   color: #5D6062;
   font: 14px newsans,"droid Arabic Kufi",tahoma,verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
   white-space: nowrap;
   cursor: pointer;
}
.vbmenu_option a:link, .vbmenu_option_alink
{
   color: #5D6062;
   text-decoration: none;
}
.vbmenu_option a:visited, .vbmenu_option_avisited
{
   color: #5D6062;
   text-decoration: none;
}
.vbmenu_option a:hover, .vbmenu_option a:active, .vbmenu_option_ahover
{
   color: #9EA5A9;
   text-decoration: none;
}
.vbmenu_hilite
{
   background: #fff;
   color: #fb5d49;
   font: 14px newsans,"droid Arabic Kufi",tahoma,verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
   white-space: nowrap;
   cursor: pointer;
}
.vbmenu_hilite a:link, .vbmenu_hilite_alink
{
   color: #fb5d49;
   text-decoration: none;
}
.vbmenu_hilite a:visited, .vbmenu_hilite_avisited
{
   color: #fb5d49;
   text-decoration: none;
}
.vbmenu_hilite a:hover, .vbmenu_hilite a:active, .vbmenu_hilite_ahover
{
   color: #fb5d49;
   text-decoration: none;
}
/* ***** styling for 'big' usernames on postbit etc. ***** */
.bigusername { font-size: 14pt; }

/* ***** small padding on 'thead' elements ***** */
td.thead, th.thead, div.thead { padding: 4px; }

/* ***** basic styles for multi-page nav elements */
.pagenav a { text-decoration: none; }
.pagenav td { padding: 2px 4px 2px 4px; }

/* ***** de-emphasized text */
.shade, a.shade:link, a.shade:visited { color: #777777; text-decoration: none; }
a.shade:active, a.shade:hover { color: #FF4400; text-decoration: underline; }
.tcat .shade, .thead .shade, .tfoot .shade { color: #DDDDDD; }

/* ***** define margin and font-size for elements inside panels ***** */
.fieldset { margin-bottom: 6px; }
.fieldset, .fieldset td, .fieldset p, .fieldset li { font-size: 11px; } 
 
</style>


<!-- / CSS Stylesheet -->

<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.5.0/css/font-awesome.min.css">
<link type="text/css" href="http://www.elnooronline.com/vbskaka/forum/elnooronline_elmstba/theme.css" rel="stylesheet" />


<script type="text/javascript" src="http://www.elnooronline.com/vbskaka/forum/elnooronline_elmstba/js/jquery.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://www.elnooronline.com/vbskaka/forum/elnooronline_elmstba/js/jquery.nicescroll.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://www.elnooronline.com/vbskaka/forum/elnooronline_elmstba/js/js.js"></script>
<body>
<!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
<div id="srch-box">
            <form action="/search" method="post">
                <input type="hidden" name="do" value="process" />
                <input type="hidden" name="quicksearch" value="1" />
                <input type="hidden" name="childforums" value="1" />
                <input type="hidden" name="exactname" value="1" />
                <input type="hidden" name="s" value="" />
                <input type="hidden" name="securitytoken" value="1469719481-723ea3ce03c6a0043abc6238ee4406126beeb7c2" />
                <input type="text" class="bginput_" name="search_keywords" tabindex="1001" onblur="if(this.value=='')this.value='اكتب كلمات البحث هنا ..' " onfocus="if(this.value=='اكتب كلمات البحث هنا ..')this.value=''" value="اكتب كلمات البحث هنا .." />
                <input type="submit" class="button_" value="" tabindex="1004" title="إبحث" />
            </form>
        </div>
<div class="cntr page-shadow">
    <div class="topbar clfx">
        <ul class="right-lnks">
            <li><a href="/faq">قوانين المنتدى</a></li>

            <li><a href="/contact">تواصل معنا</a></li>
        </ul>

        <a href="#" class="srch_butt"><i class="fa fa-search"></i></a>


      <div class="logged-">

<div class="smallfont u0-iinfo">
<div style="color: #fff" align="center">
    <strong style="color: #fff">{LOGGED_AS}</strong><br />
 
</div>
</div></div>


    </div>
<!-- END switch_user_logged_in -->
<!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
        <div class="login-box clfx">
<h2><i class="fa fa-smile-o"></i> تسجيل دخول</h2>

<form action="/login.forum?redirect=h23-page" method="post" name="form_login">
                <div class="l_rt">
                <input id="post" type="text" class="bginput" name="username" id="navbar_username" size="10" accesskey="u" tabindex="101" value="اسم العضو" onblur="if(this.value=='')this.value='اسم العضو' " onfocus="if (this.value == 'اسم العضو') this.value = '';" />
                <input id="post" type="password" class="bginput" name="password" id="navbar_password" size="10" tabindex="102" onblur="if(this.value=='')this.value='password ' " onfocus="if(this.value=='password ')this.value=''" value="password " />
                </div>
                <div class="l_lt">

                <div class="chboxx">
                    <label>
                        <input name="autologin" type="checkbox" name="cookieuser" value="1" tabindex="103" id="cb_cookieuser_navbar" accesskey="c" />حفظ البيانات؟</label>
                </div>
                <input name="login" type="submit" class="button" value="دخول" tabindex="104" title="ادخل اسم العضو وكلمة المرور الخاصة بك في الحقول المجاورة لتسجيل الدخول, أو اضغط على رابط 'التسجيل' لإنشاء حساب خاص بك." accesskey="s" />
                </div>
                <input type="hidden" name="s" value="" />
                <input type="hidden" name="securitytoken" value="guest" />
                <input type="hidden" name="do" value="login" />
                <input type="hidden" name="vb_login_md5password" />
                <input type="hidden" name="vb_login_md5password_utf" />
            </form>
        </div>
        <!-- loginbox -->

<div id="srch-box">
            <form action="/search" method="post">
                <input type="hidden" name="do" value="process" />
                <input type="hidden" name="quicksearch" value="1" />
                <input type="hidden" name="childforums" value="1" />
                <input type="hidden" name="exactname" value="1" />
                <input type="hidden" name="s" value="" />
                <input type="hidden" name="securitytoken" value="guest" />
                <input type="text" class="bginput_" name="search_keywords" tabindex="1001" onblur="if(this.value=='')this.value='اكتب كلمات البحث هنا ..' " onfocus="if(this.value=='اكتب كلمات البحث هنا ..')this.value=''" value="اكتب كلمات البحث هنا .." />
                <input type="submit" class="button_" value="" tabindex="1004" title="إبحث" />
            </form>
        </div>
<div class="cntr page-shadow">
    <div class="topbar clfx">
        <ul class="right-lnks">
            <li><a href="/faq">قوانين المنتدى</a></li>

<li><a href="/register">إنضم إلينا</a></li>
            <li><a href="/contact">تواصل معنا</a></li>
        </ul>

        <a href="#" class="srch_butt"><i class="fa fa-search"></i></a>
        <a href="#" class="login_butt"><i class="fa fa-user"></i></a>


    </div>
<!-- END switch_user_logged_out -->
    <div class="hdr clfx">
        <a href="/forum" class="logo"></a>
        <div class="left-bann">
            <a href="#"><img src="http://placehold.it/720x90"></a>
        </div>
    </div>
<div class="nav_ clfx">
    <a href="/forum" class="home-lnk"><i class="fa fa-home"></i></a>
    <ul>
        <li><a href="#">منتديات</a></li>
        <li><a href="#">نجوم اف ام</a></li>
        <li><a href="#">الإعلان معنا</a></li>
        <li><a href="#">أخبار مصر</a></li>
        <li><a href="#">ديلي ارابيا</a></li>
        <li><a href="#">حظك اليوم</a></li>
        <li><a href="#">رسائل حب</a></li>
        <li><a href="#">المنتدى الإسلامي</a></li>
    </ul>
</div>
<div class="clfx page_">
<!-- open content container -->

<div align="center">
   <div class="page" style="width:100%; text-align:right">
      <div style="padding:0px 0px 0px 0px" align="right">


<style type="text/css">

#topbar{
position:absolute;
border: 0px solid;
padding: 0px;
visibility: hidden;
z-index: 0;
}

</style>
<div id="topbar">
<a title="اضغط هنا لتسجيل في معرض اعمال النور اون لاين" href="/register">
<img border="0" src="http://www.baghdad-3asma.com/vb/images/r.gif" width="258" height="80"></a>
</div>

<div class="nav-in1">

<!-- breadcrumb, login, pm info -->
<div id="NavBarAllPage">

<div class="BackToHome">
  <a href="/forum" accesskey="1">
<div class="fa fa-home"></div></a>
</div>
<div class="nav" id="NavTopLink">
<div class="LinkToHome">
<a href="{U_INDEX}" accesskey="1"> {L_INDEX} </a>

    <span class="navbar">> <a>{NAV_CAT_DESC}</a></span>

</div>
<div class="RePage">

<a href="{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}">
<div class="ReLast">

</div></a>

<div class="Lastelement">

{GENERATED_NAV_BAR}


</div>
</div>
</div>

</div>

</div>


<!-- / breadcrumb, login, pm info -->
<i class="fff"></i>
</div>
<!-- nav -->

<br />   <table class="bodylinewidth" width="{T_BODY_TABLE_WIDTH}" cellspacing="0" cellpadding="10" border="0" align="center">
      <tr>
         <td class="bodyline">
            <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
               <tr>
                  <!-- BEGIN switch_logo_left -->
                  <td><a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a></td>
                  <!-- END switch_logo_left -->
                  <td align="center" width="100%" valign="middle">
                     <!-- BEGIN switch_logo_center -->
                     <a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a>
                     <br />
                     <!-- END switch_logo_center -->
                     <div class="maintitle">{MAIN_SITENAME}</div>
                     <br />
                     <span class="gen">{SITE_DESCRIPTION}<br />&nbsp; </span>
                  </td>
                  <!-- BEGIN switch_logo_right -->
                  <td><a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a></td>
                  <!-- END switch_logo_right -->
               </tr>
            </table>

            

            <div style="clear: both;"></div>

            <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
            <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
               <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                  <tr>
                     <td align="left" class="row1">
                        <div id="fa_ticker_container">
                           <ul id="fa_ticker_content" class="jcarousel-skin-tango" style="display:none;">
                              <!-- BEGIN ticker_row -->
                              <li>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</li>
                              <!-- END ticker_row -->
                           </ul>
                        </div>
                     </td>
                  </tr>
               </table>
            </div>
            <!-- END switch_ticker_new -->

            <!-- BEGIN switch_ticker -->
            <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
               <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                  <tr>
                     <td align="left" class="row1">
                        <div id="fa_ticker_container">
                           <div id="fa_ticker" style="height:{switch_ticker.HEIGHT}px;">
                              <div class="fa_ticker_content">
                                 <!-- BEGIN ticker_row -->
                                 <div>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div>
                                 <!-- END ticker_row -->
                              </div>
                           </div>
                        </div>
                     </td>
                  </tr>
               </table>
            </div>
            <!-- END switch_ticker -->

            <div id="page-body">
               <div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
                  <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" class="three-col">
                     <tbody>
                        <tr>
                           <td valign="top" width="{C1SIZE}">
                              <div id="{ID_LEFT}">
                                 <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
                                 {giefmod_index1.MODVAR}
                                    <!-- BEGIN saut -->
                                    <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
                                    <!-- END saut -->
                                 <!-- END giefmod_index1 -->
                              </div>
                           </td>
                           <td valign="top" width="100%">
<!-- BEGIN html_validation -->
                           </td>
                        </tr>
                     </tbody>
                  </table>
               </div>
            </div>
         </td>
      </tr>
   </table>
</body>
</html>
<!-- END html_validation -->

هذا قالب الهيدر كامل


عدل سابقا من قبل محمود السيد في السبت 12 أغسطس 2017 - 22:06 عدل 1 مرات
avatar
محمود السيد
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 795
معدل النشاط : 4229
السُمعة : 0

http://el3malka.0wn0.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

تم الحل رد: مشكلة في قالب الهيدر

مُساهمة من طرف {عذآب} في الجمعة 11 أغسطس 2017 - 20:35

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

ياهلا وسهلا بك اخي الكريم
تجد رابط الواجهة في ورقة css تحمل هذا الرابط https://c.top4top.net/p_564gu29s3.png
avatar
{عذآب}
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 3814
معدل النشاط : 7664
السُمعة : 294

http://www.quran-jed.net/index.php/component/muscol/Z/97-/85-/14

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

تم الحل رد: مشكلة في قالب الهيدر

مُساهمة من طرف محمود السيد في السبت 12 أغسطس 2017 - 0:20

اخي اعتذر جدا انا وضعت كود خطأ 
الكود الذي فيه المشكلة 

الكود:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" {NAMESPACE_FB_LIKE} {NAMESPACE_FB} {NAMESPACE_BBCODE}>
<head>
   <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
   <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING}" />
   <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
   <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
   <!-- BEGIN switch_compat_meta -->
   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE={switch_compat_meta.VERSION}" />
   <!-- END switch_compat_meta -->
   <!-- BEGIN switch_canonical_url -->
   <link rel="canonical" href="{switch_canonical_url.CANONICAL_URL}" />
   <!-- END switch_canonical_url -->
   {META_FAVICO}
   {META}
   {META_FB_LIKE}
   <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
   {T_HEAD_STYLESHEET}
   {CSS}
   <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
   <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
   <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
   <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>
    {RICH_SNIPPET_GOOGLE}

   <!-- BEGIN switch_fb_login -->
   <script src="http://connect.facebook.net/{switch_fb_login.FB_LOCAL}/all.js" type="text/javascript"></script>
   <script src="{switch_fb_login.JS_FB_LOGIN}" type="text/javascript"></script>
   <!-- END switch_fb_login -->

   <!-- BEGIN switch_ticker -->
   <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
   <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
   <!-- END switch_ticker -->

   <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
   <script src="{JS_DIR}jquery/jcarousel/jquery.jcarousel.js" type="text/javascript"></script>
   <script type="text/javascript">//<![CDATA[
      /* Definir le sens de direction en fonction du panneau admin */
      var tickerDirParam = "{switch_ticker.DIRECTION}";
      var slid_vert = false;
      var auto_dir = 'next';
      var h_perso = parseInt({switch_ticker.HEIGHT});

      switch( tickerDirParam )
      {
         case 'top' :
            slid_vert = true;
            break;

         case 'left':
            break;

         case 'bottom':
            slid_vert = true;
            auto_dir = 'prev';
            break;

         case 'right':
            auto_dir = 'prev';
            break;

         default:
            slid_vert = true;
      }

      $(document).ready(function() {
         var w_cont = $('#fa_ticker_container').width();

         if (w_cont > 0)
         {
            $('#fa_ticker_container').width(w_cont);

            /* Affichage de la liste */
            $('#fa_ticker_content').css('display','block');

            /* Calcul des dimensions du conteneur et des elements */
            var width_max = $('ul#fa_ticker_content').width();
            var width_item = Math.floor(width_max / {switch_ticker.SIZE});
            var height_max = h_perso;

            /* Calcul de la hauteur maximale du conteneur en fonction des elements et de la hauteur personnalisee dans l'admin */
            $('ul#fa_ticker_content li').each( function () {
               if ($(this).height() > height_max)
               {
                  height_max = $(this).height();
               }
            } );

            /* Redimensionnement des elements et des images trop larges */
            $('ul#fa_ticker_content li').width(width_item).height(height_max).find('img').each(function () {
               if ($(this).width() > width_item)
               {
               var ratio      = $(this).width() / width_item;
               var new_height = Math.round($(this).height() / ratio);
               $(this).height(new_height).width(width_item);
               }
            });

            /* Redimensionnement et centrage du conteneur en mode vertical */
            if (slid_vert)
            {
               $('ul#fa_ticker_content').width(width_item).height(height_max).css('marginLeft','auto').css('marginRight','auto');
            }

            /* Initialisation du caroussel */
            $('#fa_ticker_content').jcarousel({
                  vertical: slid_vert,
               wrap: 'circular',
               auto: {switch_ticker.STOP_TIME},
               auto_direction: auto_dir,
            scroll: 1,
            size: {switch_ticker.SIZE},
            height_max: height_max,
            animation: {switch_ticker.SPEED}
            });
         }
         else
         {
            $('ul#fa_ticker_content li:not(:first)').css('display','none');
            $('ul#fa_ticker_content li:first').css('list-style','none').css('text-align','center');
         }
      });
   //]]>
   </script>
   <!-- END switch_ticker_new -->

   <script type="text/javascript">//<![CDATA[
   $(document).ready(function(){
      <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
         pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
         if(pm != null) { pm.focus(); }
      <!-- END switch_enable_pm_popup -->
      <!-- BEGIN switch_report_popup -->
         report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
         if(report != null) { report.focus(); }
      <!-- END switch_report_popup -->
      <!-- BEGIN switch_ticker -->
         $(document).ready(function() {            
            Ticker.start({
               height : {switch_ticker.HEIGHT},
               spacing : {switch_ticker.SPACING},
               speed : {switch_ticker.SPEED},
               direction : '{switch_ticker.DIRECTION}',
               pause : {switch_ticker.STOP_TIME}
            });
         });
      <!-- END switch_ticker -->
   });

   <!-- BEGIN switch_login_popup -->
      var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = true, logInBackgroundClass = false;
   <!-- END switch_login_popup -->

   <!-- BEGIN switch_login_popup -->
   $(document).ready( function() {
      $(window).resize(function() {
         var windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
         var popupWidth = $("#login_popup").width();
         var mypopup = $("#login_popup");

         $("#login_popup").css({
         "left": windowWidth/2 - popupWidth/2
            });
      });
   });
   <!-- END switch_login_popup -->
   //]]>
   </script>
   {GREETING_POPUP}
   <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
   <style>
   .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item {
      text-align:center;
      width: 10px;
   }

   .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-horizontal {
      margin-right: {switch_ticker.SPACING}px;
   }

   .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-vertical {
      margin-bottom: {switch_ticker.SPACING}px;
   }
   </style>
   <!-- END switch_ticker_new -->
   {HOSTING_JS}
   <!-- BEGIN google_analytics_code -->
   <script type="text/javascript">
   //<![CDATA[
    var _gaq = _gaq || [];
    _gaq.push(['_setAccount', '{G_ANALYTICS_ID}']);
    _gaq.push(['_trackPageview']);
   _gaq.push(['_trackPageLoadTime']);

   <!-- BEGIN google_analytics_code_bis -->
   _gaq.push(['b._setAccount', '{G_ANALYTICS_ID_BIS}']);
   _gaq.push(['b._trackPageview']);
   <!-- END google_analytics_code_bis -->

    (function() {
      var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
      ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
      var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
    })();
   //]]>
   </script>
   <!-- END google_analytics_code -->
</head>
<body background="{T_BODY_BACKGROUND}" bgcolor="{T_BODY_BGCOLOR}" text="{T_BODY_TEXT}" link="{T_BODY_LINK}" vlink="{T_BODY_VLINK}">
   <!-- BEGIN hitskin_preview -->
   <div id="hitskin_preview" style="display: block;">
      <h1><img src="http://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_logo.png" alt="" /> <em>Hit</em>skin.com</h1>
      <div class="content">
         <p>
            {hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}
            <br />
            <span>{hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}<a href="http://{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span>
         </p>
      </div>
   </div>
   <!-- END hitskin_preview -->

   <!-- BEGIN switch_login_popup -->
   <div id="login_popup" style="z-index: 10000 !important;">
      <table class="forumline" width="{LOGIN_POPUP_WIDTH}" height="{LOGIN_POPUP_HEIGHT}" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
         <tr height="25">
            <td class="catLeft">
               <span class="genmed module-title">{SITENAME}</span>
            </td>
         </tr>
         <tr height="{LOGIN_POPUP_MSG_HEIGHT}">
            <td class="row1" align="left" valign="top">
               <div id="login_popup_buttons">
                  <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
                     <input type="submit" class="mainoption" value="{L_LOGIN}" />
                     <input type="button" class="mainoption" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />
                     <input id="login_popup_close" type="button" class="button" value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />
                  </form>
               </div>
               <span class="genmed">{LOGIN_POPUP_MSG}</span>
            </td>
         </tr>
      </table>
   </div>
   <!-- END switch_login_popup -->

   <a name="top"></a>
   {JAVASCRIPT}

<!-- CSS Stylesheet -->
<style type="text/css" id="vbulletin_css">
/**
* vBulletin 3.8.7 CSS
* Style: 'العمالقة للتطوير'; Style ID: 55
*/
body
{
   background: #f8f8f8;
   color: #4E4E4E;
   font: 15px newsans,"droid Arabic Kufi",tahoma,verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
   margin: 0px;
   padding: 0px;
}
a:link, body_alink
{
   color: #333;
}
a:visited, body_avisited
{
   color: #333;
}
a:hover, a:active, body_ahover
{
   color: #888;
}
.page
{
   color: #4E4E4E;
}
td, th, p, li
{
   font: 15px newsans,"droid Arabic Kufi",tahoma,verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
.tborder
{
   background: #9C9C9C;
   color: #444;
   border: 0px solid #fff;
}
.tcat
{
   background: #ff5f4b;
   color: #fff;
   font-size: 20px;
}
.tcat a:link, .tcat_alink
{
   color: #fff;
   text-decoration: none;
}
.tcat a:visited, .tcat_avisited
{
   color: #fff;
   text-decoration: none;
}
.tcat a:hover, .tcat a:active, .tcat_ahover
{
   color: #f4beb8;
   text-decoration: none;
}
.thead
{
   background: #333;
   color: #fff;
   font-size: 13px;
   font-weight: bold;
}
.thead a:link, .thead_alink
{
   color: #fff;
}
.thead a:visited, .thead_avisited
{
   color: #fff;
}
.thead a:hover, .thead a:active, .thead_ahover
{
   color: #c6c6c6;
}
.tfoot
{
   background: #e3e3e3;
   color: #555;
}
.tfoot a:link, .tfoot_alink
{
   color: #333;
}
.tfoot a:visited, .tfoot_avisited
{
   color: #333;
}
.tfoot a:hover, .tfoot a:active, .tfoot_ahover
{
   color: #999;
}
.alt1, .alt1Active
{
   background: #fff;
   color: #393939;
      border-style: solid;
      border-width:0  1px 1px 0;
      border-color: #fff #cdcdcd #cdcdcd #fff;

}
.alt2, .alt2Active
{
   background: #fafafa;
   color: #393939;
      border-style: solid;
      border-width:0  1px 1px 0;
      border-color: #fff #cdcdcd #cdcdcd #fff;

}
.inlinemod
{
   background: #FFFFCC;
   color: #000000;
}
.wysiwyg
{
   background: #FEFEFE;
   color: #393939;
   font: 15px newsans,"droid Arabic Kufi",tahoma,verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
   margin: 5px 10px 10px 10px;
   padding: 0px;
}
.wysiwyg a:link, .wysiwyg_alink
{
   color: #393939;
}
.wysiwyg a:visited, .wysiwyg_avisited
{
   color: #393939;
}
.wysiwyg a:hover, .wysiwyg a:active, .wysiwyg_ahover
{
   color: #393939;
}
textarea, .bginput
{
   background: #FEFEFE;
   color: #393939;
   font: 14px newsans,"droid Arabic Kufi",tahoma,verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
   border : 1px #c4c4c4 solid;   padding :2px;text-shadow: 0 1px 0 #FFF;
   border-radius: 4px;cursor: pointer;
}
.bginput option, .bginput optgroup
{
   font-size: 14px;
   font-family: newsans,"droid Arabic Kufi",tahoma,verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
.button
{
   background: #ff5f4b;
   color: #fff;
   font: 14px newsans,"droid Arabic Kufi",tahoma,verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
   border:0

}
select
{
   background: #E8EDF0;
   color: #011C23;
   font: 14px newsans,"droid Arabic Kufi",tahoma,verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
      border : 1px #c4c4c4 solid;
      text-shadow: 0 1px 0 #FFF;
      padding :2px;
   -webkit-border-radius: 4px;
   -moz-border-radius: 4px;
   border-radius: 4px;
}
option, optgroup
{
   font-size: 14px;
   font-family: newsans,"droid Arabic Kufi",tahoma,verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
.smallfont
{
   color: #616161;
   font: 13px newsans,"droid Arabic Kufi",tahoma,verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
   text-shadow:0px 1px 0px #fff
}
.time
{
   color: #999;
}
.navbar
{
   color: #444;
   font: 14px newsans,"droid Arabic Kufi",tahoma,verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
.navbar a:link, .navbar_alink
{
   color: #444;
}
.navbar a:visited, .navbar_avisited
{
   color: #444;
}
.navbar a:hover, .navbar a:active, .navbar_ahover
{
   color: #f33f28;
}
.highlight
{
   color: #FF0000;
   font-weight: bold;
}
.fjsel
{
   background: #F6F6F6;
   color: #444;
}
.fjdpth0
{
   background: #F1F1F1;
   color: #777;
}
.panel
{
   background: #F9F9F9;
   color: #767272;
   padding: 10px;
   border: solid 1px #C8C8C8;
}
.panelsurround
{
   background: #FDFDFD;
   color: #767272;
}
legend
{
   color: #444;
   font: 9pt tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
.vbmenu_control
{
   background: #333;
   color: #fff;
   font: 13px newsans,"droid Arabic Kufi",tahoma,verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
   padding: 3px 6px 3px 6px;
   white-space: nowrap;

}
.vbmenu_control a:link, .vbmenu_control_alink
{
   color: #fff;
   text-decoration: none;
}
.vbmenu_control a:visited, .vbmenu_control_avisited
{
   color: #fff;
   text-decoration: none;
}
.vbmenu_control a:hover, .vbmenu_control a:active, .vbmenu_control_ahover
{
   color: #f6f6f6;
   text-decoration: none;
}
.vbmenu_popup
{
   background: #FFFFFF;
   color: #fb5d49;
   border: 1px solid #666;
}
.vbmenu_option
{
   background: #F6F6F6;
   color: #5D6062;
   font: 14px newsans,"droid Arabic Kufi",tahoma,verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
   white-space: nowrap;
   cursor: pointer;
}
.vbmenu_option a:link, .vbmenu_option_alink
{
   color: #5D6062;
   text-decoration: none;
}
.vbmenu_option a:visited, .vbmenu_option_avisited
{
   color: #5D6062;
   text-decoration: none;
}
.vbmenu_option a:hover, .vbmenu_option a:active, .vbmenu_option_ahover
{
   color: #9EA5A9;
   text-decoration: none;
}
.vbmenu_hilite
{
   background: #fff;
   color: #fb5d49;
   font: 14px newsans,"droid Arabic Kufi",tahoma,verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
   white-space: nowrap;
   cursor: pointer;
}
.vbmenu_hilite a:link, .vbmenu_hilite_alink
{
   color: #fb5d49;
   text-decoration: none;
}
.vbmenu_hilite a:visited, .vbmenu_hilite_avisited
{
   color: #fb5d49;
   text-decoration: none;
}
.vbmenu_hilite a:hover, .vbmenu_hilite a:active, .vbmenu_hilite_ahover
{
   color: #fb5d49;
   text-decoration: none;
}
/* ***** styling for 'big' usernames on postbit etc. ***** */
.bigusername { font-size: 14pt; }

/* ***** small padding on 'thead' elements ***** */
td.thead, th.thead, div.thead { padding: 4px; }

/* ***** basic styles for multi-page nav elements */
.pagenav a { text-decoration: none; }
.pagenav td { padding: 2px 4px 2px 4px; }

/* ***** de-emphasized text */
.shade, a.shade:link, a.shade:visited { color: #777777; text-decoration: none; }
a.shade:active, a.shade:hover { color: #FF4400; text-decoration: underline; }
.tcat .shade, .thead .shade, .tfoot .shade { color: #DDDDDD; }

/* ***** define margin and font-size for elements inside panels ***** */
.fieldset { margin-bottom: 6px; }
.fieldset, .fieldset td, .fieldset p, .fieldset li { font-size: 11px; } 
 
</style>


<!-- / CSS Stylesheet -->

<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.5.0/css/font-awesome.min.css">
<link type="text/css" href="http://www.elnooronline.com/vbskaka/forum/elnooronline_elmstba/theme.css" rel="stylesheet" />


<script type="text/javascript" src="http://www.elnooronline.com/vbskaka/forum/elnooronline_elmstba/js/jquery.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://www.elnooronline.com/vbskaka/forum/elnooronline_elmstba/js/jquery.nicescroll.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://www.elnooronline.com/vbskaka/forum/elnooronline_elmstba/js/js.js"></script>
<body>
<!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
<div id="srch-box">
            <form action="/search" method="post">
                <input type="hidden" name="do" value="process" />
                <input type="hidden" name="quicksearch" value="1" />
                <input type="hidden" name="childforums" value="1" />
                <input type="hidden" name="exactname" value="1" />
                <input type="hidden" name="s" value="" />
                <input type="hidden" name="securitytoken" value="1469719481-723ea3ce03c6a0043abc6238ee4406126beeb7c2" />
                <input type="text" class="bginput_" name="search_keywords" tabindex="1001" onblur="if(this.value=='')this.value='اكتب كلمات البحث هنا ..' " onfocus="if(this.value=='اكتب كلمات البحث هنا ..')this.value=''" value="اكتب كلمات البحث هنا .." />
                <input type="submit" class="button_" value="" tabindex="1004" title="إبحث" />
            </form>
        </div>
<div class="cntr page-shadow">
    <div class="topbar clfx">
        <ul class="right-lnks">
            <li><a href="/faq">قوانين المنتدى</a></li>

            <li><a href="/contact">تواصل معنا</a></li>
        </ul>

        <a href="#" class="srch_butt"><i class="fa fa-search"></i></a>


      <div class="logged-">

<div class="smallfont u0-iinfo">
<div style="color: #fff" align="center">
    <strong style="color: #fff">{LOGGED_AS}</strong><br />
 
</div>
</div></div>


    </div>
<!-- END switch_user_logged_in -->
<!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
        <div class="login-box clfx">
<h2><i class="fa fa-smile-o"></i> تسجيل دخول</h2>

<form action="/login.forum?redirect=h23-page" method="post" name="form_login">
                <div class="l_rt">
                <input id="post" type="text" class="bginput" name="username" id="navbar_username" size="10" accesskey="u" tabindex="101" value="اسم العضو" onblur="if(this.value=='')this.value='اسم العضو' " onfocus="if (this.value == 'اسم العضو') this.value = '';" />
                <input id="post" type="password" class="bginput" name="password" id="navbar_password" size="10" tabindex="102" onblur="if(this.value=='')this.value='password ' " onfocus="if(this.value=='password ')this.value=''" value="password " />
                </div>
                <div class="l_lt">

                <div class="chboxx">
                    <label>
                        <input name="autologin" type="checkbox" name="cookieuser" value="1" tabindex="103" id="cb_cookieuser_navbar" accesskey="c" />حفظ البيانات؟</label>
                </div>
                <input name="login" type="submit" class="button" value="دخول" tabindex="104" title="ادخل اسم العضو وكلمة المرور الخاصة بك في الحقول المجاورة لتسجيل الدخول, أو اضغط على رابط 'التسجيل' لإنشاء حساب خاص بك." accesskey="s" />
                </div>
                <input type="hidden" name="s" value="" />
                <input type="hidden" name="securitytoken" value="guest" />
                <input type="hidden" name="do" value="login" />
                <input type="hidden" name="vb_login_md5password" />
                <input type="hidden" name="vb_login_md5password_utf" />
            </form>
        </div>
        <!-- loginbox -->

<div id="srch-box">
            <form action="/search" method="post">
                <input type="hidden" name="do" value="process" />
                <input type="hidden" name="quicksearch" value="1" />
                <input type="hidden" name="childforums" value="1" />
                <input type="hidden" name="exactname" value="1" />
                <input type="hidden" name="s" value="" />
                <input type="hidden" name="securitytoken" value="guest" />
                <input type="text" class="bginput_" name="search_keywords" tabindex="1001" onblur="if(this.value=='')this.value='اكتب كلمات البحث هنا ..' " onfocus="if(this.value=='اكتب كلمات البحث هنا ..')this.value=''" value="اكتب كلمات البحث هنا .." />
                <input type="submit" class="button_" value="" tabindex="1004" title="إبحث" />
            </form>
        </div>
<div class="cntr page-shadow">
    <div class="topbar clfx">
        <ul class="right-lnks">
            <li><a href="/faq">قوانين المنتدى</a></li>

<li><a href="/register">إنضم إلينا</a></li>
            <li><a href="/contact">تواصل معنا</a></li>
        </ul>

        <a href="#" class="srch_butt"><i class="fa fa-search"></i></a>
        <a href="#" class="login_butt"><i class="fa fa-user"></i></a>


    </div>
<!-- END switch_user_logged_out -->
    <div class="hdr clfx">
        <a href="/forum" class="logo"></a>
        <div class="left-bann">
            <a href="#"><img src="http://placehold.it/720x90"></a>
        </div>
    </div>
<div class="nav_ clfx">
    <a href="/forum" class="home-lnk"><i class="fa fa-home"></i></a>
    <ul>
        <li><a href="f62-montada">برامج</a></li>
        <li><a href="f77-montada">استايلات احلي منتدي</a></li>
        <li><a href="f11-montada">الإعلان معنا</a></li>
        <li><a href="f21-montada">الاشراف</a></li>
        <li><a href="f23-montada">الشكاوي</a></li>
        <li><a href="f22-montada">الاقتراحات</a></li>
        <li><a href="f50-montada">مسابقات</a></li>
        <li><a href="f3-montada">المنتدى الإسلامي</a></li>
    </ul>
</div>
<div class="clfx page_">
<!-- open content container -->

<div align="center">
   <div class="page" style="width:100%; text-align:right">
      <div style="padding:0px 0px 0px 0px" align="right">


<style type="text/css">

#topbar{
position:absolute;
border: 0px solid;
padding: 0px;
visibility: hidden;
z-index: 0;
}

</style>
<div id="topbar">
<a title="اضغط هنا لتسجيل في معرض اعمال النور اون لاين" href="/register">
<img border="0" src="http://www.baghdad-3asma.com/vb/images/r.gif" width="258" height="80"></a>
</div>

<div class="nav-in1">

<!-- breadcrumb, login, pm info -->
<div id="NavBarAllPage">

<div class="BackToHome">
  <a href="/forum" accesskey="1">
<div class="fa fa-home"></div></a>
</div>
<div class="nav" id="NavTopLink">
<div class="LinkToHome">
<a href="{U_INDEX}" accesskey="1"> {L_INDEX} </a>

    <span class="navbar">&gt; <a>{NAV_CAT_DESC}</a></span>

</div>
<div class="RePage">

<a href="{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}">
<div class="ReLast">

</div></a>

<div class="Lastelement">

{GENERATED_NAV_BAR}


</div>
</div>
</div>

</div>

</div>


<!-- / breadcrumb, login, pm info -->
<i class="fff"></i>
</div>
<!-- nav -->

<br />   <table class="bodylinewidth" width="{T_BODY_TABLE_WIDTH}" cellspacing="0" cellpadding="10" border="0" align="center">
      <tr>
         <td class="bodyline">
            <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
               <tr>
                  <!-- BEGIN switch_logo_left -->
                  <td><a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a></td>
                  <!-- END switch_logo_left -->
                  <td align="center" width="100%" valign="middle">
                     <!-- BEGIN switch_logo_center -->
                     <a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a>
                     <br />
                     <!-- END switch_logo_center -->
                     <div class="maintitle">{MAIN_SITENAME}</div>
                     <br />
                     <span class="gen">{SITE_DESCRIPTION}<br />&nbsp; </span>
                  </td>
                  <!-- BEGIN switch_logo_right -->
                  <td><a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a></td>
                  <!-- END switch_logo_right -->
               </tr>
            </table>

            

            <div style="clear: both;"></div>

            <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
            <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
               <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                  <tr>
                     <td align="left" class="row1">
                        <div id="fa_ticker_container">
                           <ul id="fa_ticker_content" class="jcarousel-skin-tango" style="display:none;">
                              <!-- BEGIN ticker_row -->
                              <li>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</li>
                              <!-- END ticker_row -->
                           </ul>
                        </div>
                     </td>
                  </tr>
               </table>
            </div>
            <!-- END switch_ticker_new -->

            <!-- BEGIN switch_ticker -->
            <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
               <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                  <tr>
                     <td align="left" class="row1">
                        <div id="fa_ticker_container">
                           <div id="fa_ticker" style="height:{switch_ticker.HEIGHT}px;">
                              <div class="fa_ticker_content">
                                 <!-- BEGIN ticker_row -->
                                 <div>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div>
                                 <!-- END ticker_row -->
                              </div>
                           </div>
                        </div>
                     </td>
                  </tr>
               </table>
            </div>
            <!-- END switch_ticker -->

            <div id="page-body">
               <div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
                  <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" class="three-col">
                     <tbody>
                        
        <tr valign="top" width="100%">
                                    <td>
    <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
      <tr>
                                            <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
                                            {giefmod_index1.MODVAR}
                                                <!-- BEGIN saut -->
                                                <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
                                                <!-- END saut -->
                                            <!-- END giefmod_index1 -->
                                            </tr>
    </table>
                                    </td>
                                  </tr>
                              <tr>
                           <td valign="top" width="100%">
<!-- BEGIN html_validation -->
                           </td>
                        </tr>
                     </tbody>
                  </table>
               </div>
            </div>
         </td>
      </tr>
   </table>
</body>
</html>
<!-- END html_validation -->
avatar
محمود السيد
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 795
معدل النشاط : 4229
السُمعة : 0

http://el3malka.0wn0.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

تم الحل رد: مشكلة في قالب الهيدر

مُساهمة من طرف {عذآب} في السبت 12 أغسطس 2017 - 1:24

اخي الغالي
صورة الواجهة ليست في القالب بل في ورقة css
راجع ردي السابق وستفهم رد: مشكلة في قالب الهيدر
avatar
{عذآب}
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 3814
معدل النشاط : 7664
السُمعة : 294

http://www.quran-jed.net/index.php/component/muscol/Z/97-/85-/14

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

تم الحل رد: مشكلة في قالب الهيدر

مُساهمة من طرف محمود السيد في السبت 12 أغسطس 2017 - 9:16

فعلت مثل ما قلت اخي ولاكن لم اجد اللوجو ايضا

هذا رابط المنتدي 

http://el-waha.yoo7.com/

وهذه ورقة ال css

الكود:
.gowetobilobed-offlinebutton {
background-color:transparent;
background-image:url("http://i66.servimg.com/u/f66/11/66/00/43/user_o11.gif");
background-position:center center;
background-repeat:no-repeat;
border:medium none;
height:ارتفاع الايقونةpx;
min-height:ارتفاع الايقونةpx;
min-width:عرض الايقونةpx;
width:عرض الايقونةpx;
}


#chatbox_ret_cont{background-color:transparent;bottom:0;position:fixed;z-index:999}#chatbox_ret_cont img{opacity:1}#chatbox_ret_cont.chatbox_derecha{right:0}#chatbox_ret_cont.chatbox_izquierda{left:0}#chatbox_ret_cont div{cursor:pointer}#chatbox_ret_cont iframe#chatbox_ret{display:none;height:300px;margin-bottom:0;width:800px}


/*.logo {
    display: block;
    float: right;
    background: transparent url(https://i11.servimg.com/u/f11/19/72/39/68/ooo10.png) left top no-repeat !important;
    height: 151px;
    width: 319px;
}

.small-logo {
    float: right;
    background: transparent url(https://i11.servimg.com/u/f11/19/72/39/68/small-10.png) left top no-repeat !important;
    height: 53px;
    width: 76px;
}
*/
    #message {
    width: 80%!important;
    padding: 0px 3px!important;
    }
    #achat_user_prefs, #achat_smilies, #achat_colors, #achat_popup {
    left: 36%!important;
    }

    #avacweb_chat_button.v1-8 {
      bottom: 0px;
    padding: 3px 50px;
    text-align: center;
      font-weight: bold;
    border-radius: 2px;
    -moz-border-radius: 2px;
    -webkit-border-radius: 2px;
    }
    .a_chat_pm tr, .a_chat_pm td, .a_chat_tab tr, .a_chat_tab td { display:none!important; }
    .a_chat_pm:before, .a_chat_tab:before { content: 'محتوى مخفى'; font-style: italic; }
    #avacweb_chat_button {
    position: fixed;
    bottom: 1px;
    right: 5px;
    font-size: .9em !important;
    font-weight: bold;
    padding: 4px 30px !important;
    z-index: 999;
    }
    .achat_button,.achat_tab {
    font-size: .7em !important;
    }
    .awc-quote { float: right; font-weight: bold; text-shadow: 0 1px white; cursor: pointer; }
    #chatbox_footer {
          left: -400px!important;
      height: 20px

    }
    #achat_tabs .achat_tab .delete_tab {
    margin: -5px 0px!important;
    }
    .system-message, .warning-message {
        font-weight: bold;
        border: 1px solid #AAA;
        padding: 3px 5px;
        border-radius: 3px;
        -moz-border-radius: 3px;
        -webkit-border-radius: 3px;
        color: #666;
        background: #DDD;
        text-shadow: 0 1px white;
    }
    .warning-message {
        border: 1px solid rgb(228, 130, 130);
        color: rgb(196, 14, 14);
        background: rgb(245, 174, 174);
    }
    #chatbox_messenger_form {
          font-size: .8em;
    }
    .chatbox_row_1,.chatbox_row_2 {
    background-color: white !important;
    }
    #achat_login {
            font-size: 1.2em !important;
    }
    #chatbox_header {
      color: white !important;
      font-size: 1.2em !important;
      padding-top: 2px;
      padding-right: 4px;
      height: 30px;
    }
    #chatbox .date-and-time, #chatbox .user, #chatbox .user-msg {
    font-size: 12px;

    }
    #achat_header {
      margin-right: 580px!important;
    margin-top: -20px!important;
    }
    #chatbox_members {
    font-size: .8em;
    }
    #achat_user_prefs {
      font-size: .8em;
    }
    #achat_contextmenu {
    font-size: .75em;
    }
    #achat_tabs {
    margin-right: 180px !important;
    }
    #avacweb_chat a.#avacweb_chat a:hover {
    text-decoration: none !important;
    }    a.fa_fancybox img{
  cursor: pointer;
  cursor: -webkit-zoom-in;
  cursor: -moz-zoom-in;
}
/* general */
.fancybox-tmp iframe, .fancybox-tmp object {
  vertical-align: top;
  padding: 0;
  margin: 0;
}

.fancybox-wrap {
  position: absolute;
  top: 0;
  left: 0;
  z-index: 920;
}

.fancybox-skin {
  position: relative;
  padding: 0;
  margin: 0;
  background: #f9f9f9;
  color: #444;
  text-shadow: none;
  -webkit-border-radius: 4px;
      -moz-border-radius: 4px;
          border-radius: 4px;
}

.fancybox-opened {
  z-index: 930;
}

.fancybox-opened .fancybox-skin {
  -webkit-box-shadow: 0 10px 25px rgba(0, 0, 0, 0.5);
      -moz-box-shadow: 0 10px 25px rgba(0, 0, 0, 0.5);
          box-shadow: 0 10px 25px rgba(0, 0, 0, 0.5);
}

.fancybox-outer, .fancybox-inner {
  padding: 0;
  margin: 0;
  position: relative;
  outline: none;
}

.fancybox-inner {
  overflow: hidden;
}

.fancybox-type-iframe .fancybox-inner {
  -webkit-overflow-scrolling: touch;
}

.fancybox-error {
  color: #444;
  font: 14px/20px "Helvetica Neue",Helvetica,Arial,sans-serif;
  margin: 0;
  padding: 10px;
}

.fancybox-image, .fancybox-iframe {
  display: block;
  width: 100%;
  height: 100%;
  border: 0;
  padding: 0;
  margin: 0;
  vertical-align: top;
}

.fancybox-image {
  max-width: 100%;
  max-height: 100%;
}

#fancybox-loading, .fancybox-close, .fancybox-prev span, .fancybox-next span {
  background-image: url('http://i45.servimg.com/u/f45/17/45/19/77/fancyb10.png');
}

#fancybox-loading {
  position: fixed;
  top: 50%;
  left: 50%;
  margin-top: -22px;
  margin-left: -22px;
  background-position: 0 -108px;
  opacity: 0.8;
  cursor: pointer;
  z-index: 920;
}

#fancybox-loading div {
  width: 44px;
  height: 44px;
  background: url('http://i45.servimg.com/u/f45/17/45/19/77/fancyb10.gif') center center no-repeat;
}

.fancybox-close {
  position: absolute;
  top: -18px;
  right: -18px;
  width: 36px;
  height: 36px;
  cursor: pointer;
  z-index: 940;
}

.fancybox-nav {
  position: absolute;
  top: 0;
  width: 40%;
  height: 100%;
  cursor: pointer;
  background: transparent url('http://i45.servimg.com/u/f45/17/45/19/77/blank10.gif'); /* helps IE */
  -webkit-tap-highlight-color: rgba(0,0,0,0);
  z-index: 940;
}

.fancybox-prev {
  left: 0;
}

.fancybox-next {
  right: 0;
}

.fancybox-nav span {
  position: absolute;
  top: 50%;
  width: 36px;
  height: 34px;
  margin-top: -18px;
  cursor: pointer;
  z-index: 940;
  visibility: hidden;
}

.fancybox-prev span {
  left: 20px;
  background-position: 0 -36px;
}

.fancybox-next span {
  right: 20px;
  background-position: 0 -72px;
}

.fancybox-nav:hover span {
  visibility: visible;
}

.fancybox-tmp {
  position: absolute;
  top: -9999px;
  left: -9999px;
  padding: 0;
  overflow: visible;
  visibility: hidden;
}

/* Overlay helper */

#fancybox-overlay {
  position: absolute;
  top: 0;
  left: 0;
  overflow: hidden;
  display: none;
  z-index: 910;
  background: #000;
}

#fancybox-overlay.overlay-fixed {
  position: fixed;
  bottom: 0;
  right: 0;
}

/* Title helper */

.fancybox-title {
  visibility: hidden;
  font: normal 13px/20px "Helvetica Neue",Helvetica,Arial,sans-serif;
  position: relative;
  text-shadow: none;
  z-index: 950;
}

.fancybox-opened .fancybox-title {
  visibility: visible;
}

.fancybox-title-float-wrap {
  position: absolute;
  bottom: 0;
  right: 50%;
  margin-bottom: -35px;
  z-index: 930;
  text-align: center;
}

.fancybox-title-float-wrap .child {
  display: inline-block;
  margin-right: -100%;
  padding: 2px 20px;
  background: transparent; /* Fallback for web browsers that doesn't support RGBa */
  background: rgba(0, 0, 0, 0.8);
  -webkit-border-radius: 15px;
      -moz-border-radius: 15px;
          border-radius: 15px;
  text-shadow: 0 1px 2px #222;
  color: #FFF;
  font-weight: bold;
  line-height: 24px;
  white-space: nowrap;
}

.fancybox-title-outside-wrap {
  position: relative;
  margin-top: 10px;
  color: #fff;
}

.fancybox-title-inside-wrap {
  margin-top: 10px;
}

.fancybox-title-over-wrap {
  position: absolute;
  bottom: 0;
  left: 0;
  color: #fff;
  padding: 10px;
  background: #000;
  background: rgba(0, 0, 0, .8);
}


.rightlnk li a{font-size:12px;}

.txt___{width: auto !important;}

#NavBarAllPage {
    margin: 15px 0;
    min-height: 20px;
    overflow: hidden;
    padding: 0;
}

#NavBarAllPage .BackToHome {
    background: none repeat scroll 0 0 #e1e1e1;
    border: 1px solid #ccc;
    border-radius: 5px;
    -moz-border-radius: 5px;
    -webkit-border-radius: 5px;
    -webkit-box-shadow: 0 0 3px #ccc;
    -moz-box-shadow: 0 0 3px #ccc;
    box-shadow: 0 0 3px #ccc;
    float: right;
    font-size: 1.8em;
    height: 32px;
    margin: 5px 0;
    text-align: center;
    text-shadow: 0 1px 0 #fff;
    width: 32px;
}


#NavTopLink .RePage .Lastelement:hover, #NavTopLink .RePage .Lastelement, #NavBarAllPage .BackToHome, #NavBarAllPage .BackToHome:hover, .ForumInfo, .IconThread, .SearchSub, .SubForumsTitle, .EditNote, .TmpPost .FooterPost .Controls li, .TmpPost .HeaderPost .Left:hover, .TmpPost .HeaderPost .Left, #vB_Editor_QR_textarea:focus, #UserBar .ContentBar .ContentBarUesr li, #UserBar .ContentBar .ContentBarUesr li:hover, .TmpPost .HeaderPost .ActivityUser, .TmpPost .HeaderPost .ActivityUser:hover, .TagScreen .TagListCell:hover, .TagScreen .TagListCell, .IconFooterCounct li, .IconFooterMain a:hover, .FooterRigthCounct li:hover, .FooterRigthCounct li, .FooterRigth li, .FooterRigth li:hover, .FooterLeft .FooterSc .FaSc li, .FooterLeft .FooterSc .FaSc li:hover, textarea:focus, .bginput:focus, textarea, .bginput, #HeaderUser .ContentUser .IconsAS .ForumAlerts li:hover, #HeaderUser .ContentUser .IconsAS .ForumAlerts li, #NavTopLink .RePage .ReLast, .F-HomeMainTitle, .F-HomeMainTitle:hover, #ControlsPostToolbar .Right, #ControlsPostToolbar .Right:hover, .TmpPost .ContentPost .Message a, .TmpPost .ContentPost .Message a:hover, .CounctAlerts li, .CounctAlerts li:hover, #HeaderMain .HeaderLinkMain .LinkMain .LinkLeft a, #HeaderMain .HeaderLinkMain .LinkMain .LinkLeft a:hover, .ButtonIn, .ButtonIn:hover, .RegPass .RegisterNew, .RegPass .RegisterNew:hover, .RegPass .LostPass, .RegPass .LostPass:hover, .ButtonDo, .ButtonDo:hover {
    -webkit-transition: all 0.4s ease-in-out 0s;
    -moz-transition: all 0.4s ease-in-out 0s;
    -o-transition: all 0.4s ease-in-out 0s;
    -ms-transition: all 0.4s ease-in-out 0s;
    transition: all 0.4s ease-in-out 0s;
}
.fa {
    display: inline-block;
    font: normal normal normal 14px/1 FontAwesome;
    font-size: inherit;
    text-rendering: auto;
    -webkit-font-smoothing: antialiased;
    -moz-osx-font-smoothing: grayscale;
    transform: translate(0, 0);
}

#NavBarAllPage #NavTopLink {
    background: none repeat scroll 0 0 #fff;
    border: 1px solid #e0e0e0;
    border-radius: 7px;
    -moz-border-radius: 7px;
    -webkit-border-radius: 7px;
    color: #58646f;
    font-family: "Droid Arabic Kufi","Open Sans",sans-serif;
    font-size: 0.9em;
    font-weight: lighter;
    margin: 5px 42px 5px 0;
    min-height: 20px;
    overflow: hidden;
    padding: 6px 10px;
}
#NavTopLink .LinkToHome {
    color: #74747a;
    font-size: 0.9em;
    font-weight: bold;
    text-shadow: 0 1px 0 #fff;
}
#NavTopLink .LinkToHome a {
    color: #74747a;
    text-shadow: 0 1px 0 #fff;
}
.navbar {
    font-family: "Droid Arabic Kufi",Tahoma,Calibri,Verdana,Geneva,sans-serif;
    font-size: 11px;
    font-style: normal;
    font-variant: normal;
    font-weight: normal;
}
#NavTopLink .RePage .Lastelement {
    background: none repeat scroll 0 0 #ff5f4b;
    border: 1px solid #d34e3e;
    border-radius: 5px;
    -moz-border-radius: 5px;
    -webkit-border-radius: 5px;
    color: #fff;
    font-size: 0.89em;
    font-weight: bold;
    padding: 4px 6px;
    margin: 12px  0px 6px 0;
    text-align: center;
}

 
 
.offlinebutton{background-color:transparent;background-image:url(http://i66.servimg.com/u/f66/11/66/00/43/user_o11.gif);background-position:center center;background-repeat:no-repeat;border:medium none;height:50px;min-height:50px;min-width:50px;width:50px}

/*-----Programming code byMahmoud TalaaT& sam hameed-----*/
    #lbOverlay{
      position:fixed;z-index: 999;
      left:0;
      top:0;
      width:100%;
      height:100%;
      Mahmoud TalaaT;
      background-color:#000;
      cursor:pointer;
    }
    #lbCenter,#lbBottomContainer{
      position:absolute;
    Mahmoud TalaaT;
      z-index: 999;overflow:hidden;
      background-color:#fff;
    }
    .lbLoading{
      background:#fff url(http://i27.servimg.com/u/f27/14/67/90/38/novfao10.gif) no-repeat center;
    }
    #lbImage{
      position:absolute;left:0;top:0;border:10px solid #fff;background-repeat:no-repeat;}
    #lbPrevLink,#lbNextLink{
      display:block;
    Mahmoud TalaaT;
      position:absolute;
      top:0;
      width:50%;
      outline:none;
    }
    #lbPrevLink{
      left:0;
    }
    #lbPrevLink:hover{
      background:transparent url(http://i41.servimg.com/u/f41/14/81/17/27/211.png) no-repeat 0 15%;
    }
    #lbNextLink{
      right:0;}
    #lbNextLink:hover{
      background:transparent url(http://i41.servimg.com/u/f41/14/81/17/27/310.png) no-repeat 100% 15%;
    }
    #lbBottom{
      font-family:Verdana, Arial, Geneva, Helvetica, sans-serif;font-size:10px;color:#666;line-height:1.4em;
      text-align:left;
      Mahmoud TalaaT;
      border:10px solid #fff;
      border-top-style:none;
    }
    #lbCloseLink{
      display:block;
      float:right;
      Mahmoud TalaaT;
      width:66px;height:22px;
      background:transparent url(http://i41.servimg.com/u/f41/14/81/17/27/110.png) no-repeat center;
      outline:none;
      Mahmoud TalaaT;
      margin:5px 0;
    }
    #lbCaption,#lbNumber{
      margin-right:71px;
    }
    .postbody img{
      max-width:450px;
    }
    /*-----Programming code byMahmoudTalaat&samhamed-----*/
.AVATAR img {
        height: 220px;
        width: 165px;
    }

.postbitbox
{
   background-color: #f4fcfe;
   border-top: solid 2px #f4fcfe;
   border-left: solid 2px #f4fcfe;
   border-right: solid 2px #f4fcfe;
   border-bottom: solid 2px #f4fcfe;
   padding:2px;
   color:#000000;
   -moz-border-radius: 5px;
   -webkit-border-radius: 5px;
   border-radius: 5px;
   -khtml-border-radius: 5px;
   -moz-box-shadow: 0 0 6px #137e9c; 
   -webkit-box-shadow: 0 0 6px #137e9c;
   box-shadow: 0 0 6px #137e9c;
}
.pbit {
padding-left: 3px;
padding-right: 0px;
padding-top: 3px;
padding-bottom: 3px;
background-color: #f4fcfe;
border-top: 1px solid #99dff3;
border-left: 2px solid #99dff3;
border-right: 1px solid #99dff3;
border-bottom: 2px solid #99dff3;
margin-bottom: 3px;
}
.pbit:hover{background-color: #e5f7fc;}

.content {
    width:700px;
    margin:10px;
    float:right;
}

.sidebar {
    width:200px;
    margin:10px;
    float:left;
padding: 5px;
}


.sidebaritem {
        border: 1px solid #D1D1E1;
border-right: 2px solid #D1D1E1;
    width:200px;
background: #fbfbfb url(images/misc/alts.gif) repeat-x;
padding: 5px;
}


.a7la7ekayaa {
    width:200px;
    margin:10px;
    float:left;
padding: 5px;
}
 
 
.a7la7ekaya {
        border: 1px solid #D1D1E1;
border-right: 2px solid #D1D1E1;
    width:200px;
background: #fbfbfb url(images/misc/alts.gif) repeat-x;
padding: 5px;
}
 

.clear {
    clear:both;
}

.a7la7ekaya22 {
        border: 1px solid #D1D1E1;
border-right: 2px solid #D1D1E1;
    width:700px;
background: #fbfbfb url(images/misc/alts.gif) repeat-x;
padding: 5px;
}
 

    tr.post td {

        text-align: center;

    }

    /*a7medvirus Tutorial*/
        .code{
        max-height: 200px;
          overflow: auto;
          direction: ltr;
            display: block;
        } 
    /*by: Traid web*/


      /* كود التحكم بحجم المواضيع والمشاركات */
    .postbody{
    font-size: 18px;

    font-weight: bold;
    font-family:
    Traditional Arabic;
    }
   /* ***** styling for 'big' usernames on postbit etc. ***** */
.bigusername { font-size: 14pt; }

/* ***** small padding on 'thead' elements ***** */
td.thead, th.thead, div.thead { padding: 4px; }

/* ***** basic styles for multi-page nav elements */
.pagenav a { text-decoration: none; }
.pagenav td { padding: 2px 4px 2px 4px; }

/* ***** de-emphasized text */
.shade, a.shade:link, a.shade:visited { color: #777777; text-decoration: none; }
a.shade:active, a.shade:hover { color: #FF4400; text-decoration: underline; }
.tcat .shade, .thead .shade, .tfoot .shade { color: #DDDDDD; }

/* ***** define margin and font-size for elements inside panels ***** */
.fieldset { margin-bottom: 6px; }
.fieldset, .fieldset td, .fieldset p, .fieldset li { font-size: 11px; }

postdetails.poster-profile a img {
    -webkit-transform:scale(0.9);
        -moz-transform:scale(0.9);
        -o-transform:scale(0.9);
        -webkit-transition-duration: 0.5s;
        -moz-transition-duration: 0.5s;
        -o-transition-duration: 0.5s;
        opacity: 0.9;
        margin: 0 10px 5px 0;
        }
 

    /*في الرد السريع*/
    form#quick_reply:Before{
      content: "لا تنسى وضع عنوان جيد لموضوعك مع مراعاة تنسيقه و اخفاء الروابط";
      text-align: center;
      padding: 4px;
      font-size: 11px;
      font-family: Tahoma;
      background: none repeat scroll 0 0 #FFFFFF;
      border: 1px dotted #ff0000;
      line-height: 25px;
    }
    /*عند اضافة موضوع جديد*/
    #format-buttons:After{
      content: "لا تنسى وضع عنوان جيد لموضوعك مع مراعاة تنسيقه و اخفاء الروابط";
      text-align: center;
      padding: 4px;
      font-size: 11px;
      font-family: Tahoma;
      background: none repeat scroll 0 0 #FFFFFF;
      border: 1px dotted #ff0000;
      line-height: 25px;
    }
    /*a7medvirus*/


    #chatbox_main_options, #chatbox_main_options a, #chatbox_main_options span{
    color: #9a9a9a;
    text-shadow: 1px 1px 1px #ffffff;
    text-decoration:none;
    font-family: Arial Black;
    text-transform: uppercase;
    }
    #chatbox_main_options a:hover{
    color: grey;
    text-shadow: 1px 1px 1px #b8b8b8;
    text-decoration:none !important;
    font-family: Arial Black;
    text-transform: uppercase;
    }

    #chatbox_main_options {
    background: url(http://i25.servimg.com/u/f25/14/45/99/41/untitl21.jpg) repeat-x;
    float: right;
    border: 1px solid #c9c9c9;
    margin-right: 50px;
    margin-top: -17px;
    padding: 2px 3px 1px 5px;
    border-radius: 0px 0px 5px 5px;
    -moz-border-radius: 0px 0px 5px 5px;
    -webkit-box-shadow: 0px 0px 4px #c6c6c6;
    box-shadow: 0px 0px 4px #c6c6c6;
    -moz-box-shadow: 0px 0px 4px #c6c6c6;
    }
    #chatbox_main_options:hover {
    margin-top: -7px;
    }
    /*----------------Members----------------*/
    #chatbox_members {
    background: url(http://i25.servimg.com/u/f25/14/45/99/41/50347510.png);
    margin-bottom: -30px;
    border-right: 1px solid #c9c9c9;
    background-color: #ffffff;
    }
    #chatbox_members:hover {
    border-right: 1px solid #b7b7b7;
    background-color: #fcfcfc;
    }
    h4.member-title{
    background: url(http://i25.servimg.com/u/f25/14/45/99/41/untitl23.jpg) repeat-x !important;
    font-family: Arial Black;
    text-transform: uppercase;
    color: #ffffff !important;
    text-shadow: 0px 0px 3px black;
    margin-top: -1px;
    cursor: default;
    letter-spacing: 0.5em;
    }

    #chatbox_members ul {
    list-style: none;
    margin: 0px;
    }
    #chatbox_members ul li {
    background: url(http://i25.servimg.com/u/f25/14/45/99/41/115.png);
    font-family: Arial Black;
    font-weight: bold;
    font-size: 14px;
    color: #393939;
    padding-left: 10px;
    border-bottom: 1px solid #e2e2e2;
    margin: 0px;
    }

    #chatbox_members ul li:hover {
    background-color: #f4f4f4;
    background-image:url('http://i25.servimg.com/u/f25/14/45/99/41/114.png');
    background-repeat: no-repeat;
    background-position: center left;
    }
    #chatbox_members ul li:active {
    background-image:url('http://i25.servimg.com/u/f25/14/45/99/41/213.png');
    }
    #chatbox_members ul li a {
    text-shadow: 1px 1px 1px #ffffff;
    font-size: 12px;
    color: #909090;
    text-decoration: none;
    }
    #chatbox_members ul li a:hover {
    color: #393939;
    text-decoration: none !important;
    }

    /*----------------Footer----------------*/
    #chatbox_messenger .catBottom{
    background: none !important;
    }
    #chatbox_messenger_form {
    width: 550px;
    background: none !important;
    float: none !important;
    bottom: 0px ;
    position: fixed;
    z-index: 999;
    margin-left: auto;
    margin-right: auto;
    left: 0;
    right: 0;
    }
    .chatfootertable {
    -webkit-box-shadow: 0px 0px 4px #d4d4d4;
    box-shadow: 0px -0px 4px #d4d4d4;
    -moz-box-shadow: 0px 0px 4px #d4d4d4;
    box-shadow: 0px 0px 4px #c6c6c6;
    -moz-box-shadow: 0px 0px 4px #c6c6c6;
    border-top: 1px solid #c9c9c9;
    border-left: 1px solid #c9c9c9;
    border-right: 1px solid #c9c9c9;
    border-bottom: 0px;
    height: 30px;
    border-radius: 5px 5px 0px 0px;
    -moz-border-radius: 5px 5px 0px 0px;
    background-color: #ffffff;
    background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#ffffff), to(#f9f9f9));
    background: -moz-linear-gradient(top, #ffffff, #e2e2e2);
    }
    .chatfootertable:hover {
    border-top: 1px solid #a7a7a7;
    border-left: 1px solid #a7a7a7;
    border-right: 1px solid #a7a7a7;
    }
    .text-styles {
    color: grey;
    }
    #divbold, #divitalic, #divunderline, #divstrike, #divcolor, #divsmilies {
    background: url(http://i25.servimg.com/u/f25/14/45/99/41/110.jpg) repeat-x;
    border: 1px solid #c9c9c9;
    background-color: #ffffff;
    border-radius: 3px;
    -moz-border-radius: 3px;
    }
    #divbold:hover, #divitalic:hover, #divunderline:hover, #divstrike:hover, #divcolor:hover, #divsmilies:hover {
    background: url(http://i25.servimg.com/u/f25/14/45/99/41/hover10.jpg) repeat-x;
    border: 1px solid #a2a2a2;
    }
    #divbold:active, #divitalic:active, #divunderline:active, #divstrike:active, #divcolor:active, #divsmilies:active {
    background: url(http://i25.servimg.com/u/f25/14/45/99/41/active10.jpg) repeat-x;
    }
    .gen label input#message {
    height: 17px;
    font-size: 12px;
    border: 1px solid #c9c9c9;
    background-color: #ffffff;
    border-radius: 3px;
    -moz-border-radius: 3px;
    }
    .gen label input#message:hover {
    border: 1px solid #b2b2b2;
    background-color: #f5f5f5;
    }
    .gen label input#message:focus {
    border: 1px solid #a4a4a4;
    background-color: #e0fdff;
    }
    .gen input#submit_button {
    cursor: pointer;
    color: #929292;
    font-family: Arial Black;
    text-transform: uppercase;
    font-size: 12px;
    padding-left: 2px;
    padding-right: 2px;
    background: url(http://i25.servimg.com/u/f25/14/45/99/41/110.jpg) repeat-x;
    border: 1px solid #c9c9c9;
    background-color: #ffffff;
    border-radius: 3px;
    -moz-border-radius: 3px;
    }
    .gen input#submit_button:hover {
    color: #2c2c2c;
    background: url(http://i25.servimg.com/u/f25/14/45/99/41/hover10.jpg) repeat-x;
    border: 1px solid #a2a2a2;
    }
    .gen input#submit_button:active {
    background: url(http://i25.servimg.com/u/f25/14/45/99/41/active10.jpg) repeat-x;
    }
.content {
    background: url(http://i68.servimg.com/u/f68/14/38/53/01/110ru710.gif) no-repeat;
    background-position: top;
    text-align: center;
    vertical-align: text-bottom;
    padding: 190px 10px 10px 10px;
    line-height: normal;
    }


    .postbody img {
    -webkit-transform:scale(0.9);
        -moz-transform:scale(0.9);
        -o-transform:scale(0.9);
        -webkit-transition-duration: 0.5s;
        -moz-transition-duration: 0.5s;
        -o-transition-duration: 0.5s;
        opacity: 0.9;
        margin: 0 10px 5px 0;
        }
    .postbody img:hover {
        -webkit-transform:scale(1.1);
        -moz-transform:scale(1.1);
        -o-transform:scale(1.1);    box-shadow:0px 0px 30px gray;
        -webkit-box-shadow:0px 0px "AQUI EL TAMA?O EN PIXELES DEL SHADOW" px "AQUI COLOR HEXADECIMAL DE PREFERENCIA";
        -moz-box-shadow:0px 0px "AQUI EL TAMA?O EN PIXELES DEL SHADOW"px "AQUI COLOR HEXADECIMAL DE PREFERENCIA";
        opacity: 1;
        }

        .postbody img {
        -moz-border-radius-bottomleft: 8px;
        -moz-border-radius-bottomright:
        8px;
        -moz-border-radius-topleft: 8px;
        -moz-border-radius-topright:
        8px;
        border:1px solid
        #ffffff;
        }


.postbody img {
max-width:600px;
}

.AVATAR img {
        height: 220px;
        width: 165px;
    }
 
.postbitbox
{
    background-color: #f4fcfe;
    border-top: solid 2px #f4fcfe;
    border-left: solid 2px #f4fcfe;
    border-right: solid 2px #f4fcfe;
    border-bottom: solid 2px #f4fcfe;
    padding:2px;
    color:#000000;
    -moz-border-radius: 5px;
    -webkit-border-radius: 5px;
    border-radius: 5px;
    -khtml-border-radius: 5px;
    -moz-box-shadow: 0 0 6px #137e9c; 
    -webkit-box-shadow: 0 0 6px #137e9c;
    box-shadow: 0 0 6px #137e9c;
}
.pbit {
padding-left: 3px;
padding-right: 0px;
padding-top: 3px;
padding-bottom: 3px;
background-color: #f4fcfe;
border-top: 1px solid #99dff3;
border-left: 2px solid #99dff3;
border-right: 1px solid #99dff3;
border-bottom: 2px solid #99dff3;
margin-bottom: 3px;
}
.pbit:hover{background-color: #e5f7fc;}
 
.content {
    width:700px;
    margin:10px;
    float:right;
}
 
.a7la7ekayaa {
    width:200px;
    margin:10px;
    float:left;
padding: 5px;
}
 
 
.a7la7ekaya {
        border: 1px solid #D1D1E1;
border-right: 2px solid #D1D1E1;
    width:200px;
background: #fbfbfb url(images/misc/alts.gif) repeat-x;
padding: 5px;
}
 
 
.clear {
    clear:both;
}

#support a{
color: #FFF; 
}
#support a:hover{
color: #be710d; 
}

#help-button, #divcolor, #divsmilies, #submit_button, .format-message + label {
  color: #01698F;
    font-weight: bold;
  border:1px solid #0080AE;
    background:#fff;
}#chatbox_header .cattitle {
    font-size: 10pt;
  font-weight: bold;
color: #FFF; 
}

.genmed {
    font-size: 10pt;
  font-weight: bold;
}
#chatbox_header .chatbox-options a{
  color: #FFF; 
}
td.rowpic {
background: none repeat scroll 0% 0% #0080AE;
color: #FFF;
font-size: 12px;
font-weight: bold;
  padding: 4px;
}
th {
background: none repeat scroll 0% 0% #0080AE;
color: #FFF;
font-size: 12px;
font-weight: bold;
  padding: 4px;

}
td.cat, td.catBottom, td.catHead, td.catLeft, td.catRight, td.catSides {
background: none repeat scroll 0% 0% #0080AE;
color: #FFF;
font-family: "Droid Arabic Kufi","Open Sans",sans-serif;
font-size: 12px;
border-radius: 5px;
}
td.cat, td.catBottom, td.catHead {
background: none repeat scroll 0% 0% #0080AE;
color: #FFF;
font-family: "Droid Arabic Kufi","Open Sans",sans-serif;
font-size: 12px;
border-radius: 5px;
}

.forumline {
background-color: #FBFBFB;
border: 1px solid #DBDBDB;
font-family: "Droid Arabic Kufi","Open Sans",sans-serif;
font-size: 0.75em;
overflow: hidden;
padding: 8px;
border-radius: 8px;
}
td.row1, td.row1.over:hover {
background: none repeat scroll 0 0 #fff;
border-bottom: 1px solid #dbe2e6;
font-family: "Droid Arabic Kufi";
color: #6D74C2;
font-size: 14px;
}
td.row1.over:hover, td.row2 {
background: none repeat scroll 0 0 #fff;
border-bottom: 1px solid #dbe2e6;
color: #319998;
 }
td.row3 {
background: none repeat scroll 0 0 #fff;
border-bottom: 1px solid #dbe2e6;
font-family: "Droid Arabic Kufi";
color: #6D74C2;
font-size: 14px;
  }


ارجو منك معاينة هيدر المنتدي
avatar
محمود السيد
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 795
معدل النشاط : 4229
السُمعة : 0

http://el3malka.0wn0.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

تم الحل رد: مشكلة في قالب الهيدر

مُساهمة من طرف محمود السيد في السبت 12 أغسطس 2017 - 21:48

اين انت اخي
avatar
محمود السيد
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 795
معدل النشاط : 4229
السُمعة : 0

http://el3malka.0wn0.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

تم الحل رد: مشكلة في قالب الهيدر

مُساهمة من طرف {عذآب} في السبت 12 أغسطس 2017 - 21:50

اخي ممكن رابط منتداك؟
لأن الذي ببياناتك الشخصية قد دخلته واخاف ان لا يكون هو
avatar
{عذآب}
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 3814
معدل النشاط : 7664
السُمعة : 294

http://www.quran-jed.net/index.php/component/muscol/Z/97-/85-/14

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

تم الحل رد: مشكلة في قالب الهيدر

مُساهمة من طرف محمود السيد في السبت 12 أغسطس 2017 - 21:50

هذا رابط المنتدي الذي عليه الاستايل 

http://el-waha.yoo7.com/

هو منتداي ايضا
avatar
محمود السيد
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 795
معدل النشاط : 4229
السُمعة : 0

http://el3malka.0wn0.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

تم الحل رد: مشكلة في قالب الهيدر

مُساهمة من طرف {عذآب} في السبت 12 أغسطس 2017 - 21:54

اها هذا المنتدى يعتمد على روابط css خارجية لوضع اللوغو , لكن لا يهم يمكننا صناعة كود يجبر الاول على التنحي :
الكود:
.logo {
    background: transparent url(ضع هنا رابط الواجهة) left top no-repeat !important;
    height: 151px !important;
    width: 319px !important;
}

طبعا لا تنسى استبدال الطول والعرض بعرض الواجهة الجديدة
avatar
{عذآب}
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 3814
معدل النشاط : 7664
السُمعة : 294

http://www.quran-jed.net/index.php/component/muscol/Z/97-/85-/14

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

تم الحل رد: مشكلة في قالب الهيدر

مُساهمة من طرف محمود السيد في السبت 12 أغسطس 2017 - 21:58

طيب اخي اين اضع الكود ؟
avatar
محمود السيد
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 795
معدل النشاط : 4229
السُمعة : 0

http://el3malka.0wn0.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

تم الحل رد: مشكلة في قالب الهيدر

مُساهمة من طرف {عذآب} في السبت 12 أغسطس 2017 - 21:58

في ورقة css Cool
avatar
{عذآب}
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 3814
معدل النشاط : 7664
السُمعة : 294

http://www.quran-jed.net/index.php/component/muscol/Z/97-/85-/14

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

تم الحل رد: مشكلة في قالب الهيدر

مُساهمة من طرف محمود السيد في السبت 12 أغسطس 2017 - 21:59

تمام اخي جاري التجربة
avatar
محمود السيد
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 795
معدل النشاط : 4229
السُمعة : 0

http://el3malka.0wn0.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

تم الحل رد: مشكلة في قالب الهيدر

مُساهمة من طرف محمود السيد في السبت 12 أغسطس 2017 - 22:01

فعلا اخي تم حل المشكلة طل اخر ممكن كود الفوتر ؟ لان الفوتر به نفس المشكلة
avatar
محمود السيد
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 795
معدل النشاط : 4229
السُمعة : 0

http://el3malka.0wn0.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

تم الحل رد: مشكلة في قالب الهيدر

مُساهمة من طرف {عذآب} في السبت 12 أغسطس 2017 - 22:03

ابشر ما طلبت شيء , تفضل يوضع بورقة css :
الكود:
.small-logo {
    background: transparent url(ضع هنا رابط الصورة) left top no-repeat !important;
    height: 53px !important;
    width: 76px !important;
}
Cool
avatar
{عذآب}
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 3814
معدل النشاط : 7664
السُمعة : 294

http://www.quran-jed.net/index.php/component/muscol/Z/97-/85-/14

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

تم الحل رد: مشكلة في قالب الهيدر

مُساهمة من طرف محمود السيد في السبت 12 أغسطس 2017 - 22:05

شكرا لك اخي الكريم علي مساعدتك  Cool
avatar
محمود السيد
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 795
معدل النشاط : 4229
السُمعة : 0

http://el3malka.0wn0.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى