كود المواضيع المشابهة

اذهب الى الأسفل

تم الحل كود المواضيع المشابهة

مُساهمة من طرف روبي ديزاين في السبت 3 يونيو 2017 - 4:35

سلام عليكم انا شفت هذا الموضوع وحبيت انا كمان يكون عندي مواضيع مشابهة 
https://help.ahlamontada.com/t1081559-topic

بس لما دورت على الكود اللي الاخ واضعه كرمال التغيير لم اجده في القالب بتاعي 

هذا القالب 

الكود:
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };


$(function(){

    if(typeof(_atc) == "undefined") {
        _atc = {  };
    }

    _atc.cwait = 0;
    $('.addthis_button').mouseup(function(){
        if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
            addthis_close();
        }
    });
});

var hiddenMsgLabel = { visible:'{JS_HIDE_HIDDEN_MESSAGE}', hidden:'{JS_SHOW_HIDDEN_MESSAGE}' };
showHiddenMessage = function(id)
{
    try
    {
        var regId = parseInt(id, 10);
        if( isNaN(regId) ) { regId = 0; }

        if( regId > 0)
        {
            $('.post--' + id).toggle(0, function()
        {
            if( $(this).is(":visible") )
            {
              $('#hidden-title--' + id).html(hiddenMsgLabel.visible);
            }
            else
            {
              $('#hidden-title--' + id).html(hiddenMsgLabel.hidden);
            }
        });
        }
    }
    catch(e) { }

  return false;
};

//]]>
</script>

<h1 class="page-title">
  <a href="{TOPIC_URL}">{TOPIC_TITLE}</a>
</h1>
<div class="topic-actions">
  <div class="buttons">

<!-- BEGIN switch_user_authpost -->
<div class="newthreadTop">
<a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow">
<i class="fa fa-pencil-square-o"></i> موضوع جديد</a></div>
<!-- END switch_user_authpost -->
        <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
<div style="margin:0 10px 2px 0;width: 90px !important" class="newpostTop">
<a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><i class="fa fa-reply"></i> اضف رد</a></div>
<!-- END switch_user_authreply -->
  </div>

  <div class="pathname-box">
      <p>
            <a class="nav" href="{U_INDEX}"><span>{L_INDEX}</span></a>
            <!--{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}"><span>{L_ALBUM}</span></a>-->
            {NAV_CAT_DESC}
        </p>
  </div>

  <p class="right">
        <!-- BEGIN switch_twitter_btn -->
        <span>
            <a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-via="{TWITTER}">Tweet</a>
            <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+'://platform.twitter.com/widgets.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, 'script', 'twitter-wjs');</script>
        </span>
        <!-- END switch_twitter_btn -->
      <!-- BEGIN switch_fb_likebtn -->
      <script>(function(d, s, id) {
        var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
        if (d.getElementById(id)) return;
        js = d.createElement(s); js.id = id;
        js.src = "//connect.facebook.net/{LANGUAGE}/all.js#xfbml=1";
        fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
      }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script>
      <span class="fb-like" data-href="{FORUM_URL}{TOPIC_URL}" data-layout="button_count" data-action="like" data-show-faces="false" data-share="false"></span>
      <!-- END switch_fb_likebtn -->
  </p>

  <div class="pagination">
      {PAGE_NUMBER}
      &nbsp;&bull;&nbsp;
      <a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;pub=forumotion">{L_SHARE}</a>
      <!-- BEGIN switch_plus_menu -->
      &nbsp;&bull;&nbsp;
      <script type="text/javascript">//<![CDATA[
        var url_favourite = '{U_FAVOURITE_JS_PLUS_MENU}';
        var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
        var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
        var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
        var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
        var url_tellfriend = '{U_TELLFRIEND_JS_PLUS_MENU}';
        insert_plus_menu_new('f{FORUM_ID}&amp;t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
      //]]>
      </script>
      <!-- END switch_plus_menu -->
  </div>
  <div class="clear"></div>
</div>

<!-- BEGIN topicpagination -->
<p class="pagination">{PAGINATION}</p>
<!-- END topicpagination -->
<p class="left-box"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a>&nbsp;<a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a>&nbsp;<a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a></p>
<div class="clear"></div>
{POLL_DISPLAY}

<!-- BEGIN postrow -->
  <!-- BEGIN hidden -->
      <div class="post {postrow.hidden.ROW_COUNT}">
        <div class="inner">
            <span class="corners-top"><span></span></span>
            <p style="text-align:center">{postrow.hidden.MESSAGE}</p>
            <div class="clear"></div>
            <span class="corners-bottom"><span></span></span>
        </div>
      </div>
  <!-- END hidden -->
  <!-- BEGIN displayed -->
      <div id="p{postrow.displayed.U_POST_ID}" class="post {postrow.displayed.ROW_COUNT}{postrow.displayed.ONLINE_IMG_NEW} post--{postrow.displayed.U_POST_ID}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} style="{postrow.displayed.DISPLAYABLE_STATE}">
        <div class="inner"><span class="corners-top"><span></span></span>
            <div style="position: relative; top: -30px; width: 1px;" id="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></div>
        <div class="postbody">

     <ul class="profile-icons">
              <li>{postrow.displayed.THANK_IMG}</li>
            </ul>

            <h2 class="topic-title">{postrow.displayed.ICON} <a href="{postrow.displayed.POST_URL}">{postrow.displayed.POST_SUBJECT}</a></h2>
            <p class="author"><img src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}" alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" />&nbsp;{L_TOPIC_BY}&nbsp;{postrow.displayed.POSTER_NAME} {postrow.displayed.POST_DATE_NEW}</p>
            <div class="clearfix"></div>
            
<!-- BEGIN switch_vote_active -->
            <div class="vote gensmall">
              <!-- BEGIN switch_vote -->
              <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">+</a></div>
              <!-- END switch_vote -->
 
              <!-- BEGIN switch_bar -->
              <div class="vote-bar" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
                  <!-- BEGIN switch_vote_plus -->
                  <div class="vote-bar-plus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;"></div>
                  <!-- END switch_vote_plus -->
 
                  <!-- BEGIN switch_vote_minus -->
                  <div class="vote-bar-minus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;"></div>
                  <!-- END switch_vote_minus -->
              </div>
              <!-- END switch_bar -->
 
              <!-- BEGIN switch_no_bar -->
              <div title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" class="vote-no-bar">----</div>
              <!-- END switch_no_bar -->
 
              <!-- BEGIN switch_vote -->
              <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}">-</a></div>
              <!-- END switch_vote -->
            </div>
            <!-- END switch_vote_active -->
 
            <div style="display:none"></div>
            <div class="content clearfix">
              <div class="auto-style1">{postrow.displayed.MESSAGE}</div>
                                
                                
                  <!-- BEGIN switch_attachments -->

                  <dl class="attachbox">
                    <dt>{postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
                    <dd class="attachments">
                        <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                        <dl class="file clearfix">
                          <dt>
                              <img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" alt=""/>
                          </dt>
                          <dd>
                              <!-- BEGIN switch_dl_att -->
                              <span><a class="postlink" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a> {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}</span>
                              <!-- END switch_dl_att -->

                              <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                              <span>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT} {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}</span>
                              <!-- END switch_no_dl_att -->

                              <!-- BEGIN switch_no_comment -->
                              <span>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</span>
                              <!-- END switch_no_comment -->

                              <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                              <span><strong>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong></span>
                              <!-- END switch_no_dl_att -->

                              <span>({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</span>
                          </dd>
                        </dl>
                        <!-- END switch_post_attachments -->

                    </dd>
                  </dl>
                  <!-- END switch_attachments -->
            </div>
            {postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}
            <!-- BEGIN switch_signature -->
            <div class="signature_div" id="sig{postrow.displayed.U_POST_ID}">{postrow.displayed.SIGNATURE_NEW}</div>
            <!-- END switch_signature -->
        </div>

        <div class="postprofile" id="profile{postrow.displayed.U_POST_ID}">
            <!-- div class="online2"></div-->
            <dl>
              <dt>
                  {postrow.displayed.POSTER_AVATAR}
                  <br /><strong style="font-size:1.2em">{postrow.displayed.POSTER_NAME}</strong>
              </dt>
              <dd>{postrow.displayed.RANK_IMAGE}</dd>
              <dd><br /></dd>
              <dd>
                  <!-- BEGIN profile_field -->
                  {postrow.displayed.profile_field.LABEL} {postrow.displayed.profile_field.CONTENT}{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}
                  <!-- END profile_field -->
                  {postrow.displayed.POSTER_RPG}
              </dd>
              <dd><br /></dd>
              <dd>
                  {postrow.displayed.PROFILE_IMG} {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}<!-- BEGIN contact_field --> {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}<!-- END contact_field -->
              </dd>
            </dl>
        </div>

        <div class="clear"></div>

        <p class="right">
       <ul class="profile-icons">
                                  <li>
<a class="newthreadBottom" onclick="return true" rel="nofollow" href="#quickreply" data-tooltip="رد سريع">
<i class="fa fa-reply"></i>
رد سريع
</a>
</li>
<li>
<a class="newthreadBottom" rel="nofollow" href="/post?p={postrow.displayed.U_POST_ID}&mode=quote" data-tooltip="اقتباس">
<i class="fa fa-quote-right"></i>
اقتباس
</a>
</li>
<li>
<a class="newthreadBottom" rel="nofollow" href="/post?p={postrow.displayed.U_POST_ID}&mode=editpost" data-tooltip="تعديل">
<i class="fa fa-pencil"></i>
تعديل
</a>
</li>
<li>
<a class="newthreadBottom" rel="nofollow" href="/post?p={postrow.displayed.U_POST_ID}&tid=c2c4bfc535c455e2976a2a14678c2817&mode=delete" data-tooltip="حذف">
<i class="fa fa-trash"></i>
حذف
</a>
</li>
 </ul>
<a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a>&nbsp;<a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a></p>
        <span class="corners-bottom"><span></span></span></div>
      </div>
      <!-- BEGIN first_post_br -->
      <hr id="first-post-br" />
      <!-- END first_post_br -->
  <!-- END displayed -->
<!-- END postrow -->

<a name="bottomtitle"></a>

<!-- BEGIN topicpagination -->
<p class="pagination">{PAGINATION}</p>
<!-- END topicpagination -->

<p class="left-box"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a>&nbsp;<a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a>&nbsp;<a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a></p>

<div class="clear"></div>

<div class="noprint">
<!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
<!-- BEGIN watchtopic -->
<p class="right">{S_WATCH_TOPIC}</p>
<!-- END watchtopic -->
<!-- END switch_user_logged_in -->
</div>

<!-- BEGIN promot_trafic -->
<div class="post row2" id="ptrafic_close" style="display:none;font-size:1.3em;line-height:1.4em">
  <span class="corners-top"><span></span></span>
  <span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="" border="0" /></a></span>
  <span class="ptrafic">&nbsp;{PROMOT_TRAFIC_TITLE}</span>
  <span class="corners-bottom"><span></span></span>
</div>
<div class="post row2" id="ptrafic_open" style="display:'';font-size:1.3em;line-height:1.4em">
  <span class="corners-top"><span></span></span>
  <span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="" border="0" /></a></span>
  <span class="ptrafic">&nbsp;{PROMOT_TRAFIC_TITLE}</span>
  <div class="clear"></div>
  <div>
      <!-- BEGIN link -->
      »&nbsp;<a href="{promot_trafic.link.U_HREF}" target="_blank" title="{promot_trafic.link.TITLE}" rel="nofollow">{promot_trafic.link.TITLE}</a><br />
      <!-- END link -->
  </div>
  <span class="corners-bottom"><span></span></span>
</div>
<!-- END promot_trafic -->

<!-- BEGIN switch_forum_rules -->
<div class="post row1" id="forum_rules">
  <span class="corners-top"><span></span></span>
  <div class="h3">&nbsp;{L_FORUM_RULES}</div>
  <div class="clear"></div>
  <table class="postbody">
      <tr>
        <!-- BEGIN switch_forum_rule_image -->
        <td class="logo">
            <img src="{RULE_IMG_URL}" alt="" />
        </td>
        <!-- END switch_forum_rule_image -->
        <td class="rules content">
            {RULE_MSG}
        </td>
      </tr>
  </table>
  <span class="corners-bottom"><span></span></span>
</div>
<!-- END switch_forum_rules -->
<div align="center"><div class='note black'><span style="font-size: 16px;"><strong>يرجى الاطلاع على</strong></span><span style="font-size: 16px;"><strong> <span style="color: rgb(255, 204, 102);"></span></strong></span><span style="font-size: 16px;"><strong><span style="color: rgb(255, 204, 102);"><span style="font-size: 16px;"><strong><span style="font-size: 16px;"><strong><a href="http://roubi-des.yoo7.com/t60-topic">دستور منتدى روبي ديزاين</a></strong></span></strong></span></span> قبل طرح اي مشاركه او موضوع </strong></span></div>
</div>
<!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
<a name="quickreply"></a>
{QUICK_REPLY_FORM}
<!-- END switch_user_logged_in -->
<!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
<br>  <div>
  </div>
  <div>
  </div>

<p align="center">
  <a href="http://inkor.ibda3.info/login"><img style="width: 200px; height: 71px;" src="https://i37.servimg.com/u/f37/19/54/71/78/11610.png" class="auto-style2" alt="" /></a><a href="http://inkor.ibda3.info/register"><img style="width: 200px; height: 71px;" src="https://i37.servimg.com/u/f37/19/54/71/78/11510.png" class="auto-style2" alt="" /></a>
</p>
 <p>
  </p>
  <div>
  </div></br>
<!-- END switch_user_logged_out -->
<hr />

<div class="topic-actions">
  <div class="buttons">
<!-- BEGIN switch_user_authpost -->
<div class="newthreadTop">
<a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow">
<i class="fa fa-pencil-square-o"></i>موضوع جديد</a></div>
<!-- END switch_user_authpost -->
        <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
<div style="margin:0 10px 2px 0;width: 90px !important" class="newpostTop">
<a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><i class="fa fa-reply"></i> اضف رد</a></div>
<!-- END switch_user_authreply -->
      <div>
      </div>
      <div>
      </div>
      <div class="pathname-box">
      <p><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC}</p>
      </div>

  <div class="pagination">
      {PAGE_NUMBER}
  </div>
</div>
<div class="clear"></div>

<form action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}">
<fieldset class="jumpbox">
  <label>{L_JUMP_TO}:&nbsp;</label>
  {S_JUMPBOX_SELECT}&nbsp;
  <input class="button2" type="submit" value="{L_GO}" />
</fieldset>
</form>

<!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
<form method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
<fieldset class="quickmod">
  <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />

  <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" /> -->
  <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />
  <label>{L_MOD_TOOLS}:&nbsp;</label>
  {S_SELECT_MOD}&nbsp;
  <input class="button2" type="submit" value="{L_GO}" />
</fieldset>
</form>
<div class="clear"></div>
<p class="right">{S_TOPIC_ADMIN}</p>
<!-- END viewtopic_bottom -->

<!-- BEGIN show_permissions -->
  <div class="h3">{L_TABS_PERMISSIONS}</div>
  {S_AUTH_LIST}
<!-- END show_permissions -->

<!-- BEGIN switch_image_resize -->
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
$(resize_images({ 'selector' : '.postbody .content', 'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
//]]>
</script>
<!-- END switch_image_resize -->

<script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>


وانا مفعله نظام تبادل الزوار 

فهل من مساعدة
avatar
روبي ديزاين
 
 

انثى
عدد المساهمات : 417
معدل النشاط : 1006
السُمعة : 23

http://roubi-des.site123.me

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

تم الحل رد: كود المواضيع المشابهة

مُساهمة من طرف OuSsaMa BeDdAi في الأحد 4 يونيو 2017 - 6:58

راسلني ببياناات الادمن لي ارى المشكلة
avatar
OuSsaMa BeDdAi
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 230
معدل النشاط : 710
السُمعة : 18

https://www.ibda3araby.com/forum

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

تم الحل رد: كود المواضيع المشابهة

مُساهمة من طرف روبي ديزاين في الأحد 4 يونيو 2017 - 8:14

انت عندك صلاحيات الادارة اخي
avatar
روبي ديزاين
 
 

انثى
عدد المساهمات : 417
معدل النشاط : 1006
السُمعة : 23

http://roubi-des.site123.me

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

تم الحل رد: كود المواضيع المشابهة

مُساهمة من طرف OuSsaMa BeDdAi في الأحد 4 يونيو 2017 - 8:35

الادمن وحده من يستطيع
تعديل على تومبيلات
avatar
OuSsaMa BeDdAi
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 230
معدل النشاط : 710
السُمعة : 18

https://www.ibda3araby.com/forum

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

تم الحل رد: كود المواضيع المشابهة

مُساهمة من طرف روبي ديزاين في الأحد 4 يونيو 2017 - 11:58

اخي انا وضعت لك القالب بالموضوع اذا بدك عدل عليه وانا اعتمده 

وكمان هو هسه الاخ نابلسي عامل تعديلات على الستايل بالكامل واظن انو كل التعديلات الجديده عم تختفي معو فخلي وقت يخلص واجرب التعديلات الحديثه 
شكرا جزيلا لك
avatar
روبي ديزاين
 
 

انثى
عدد المساهمات : 417
معدل النشاط : 1006
السُمعة : 23

http://roubi-des.site123.me

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

تم الحل رد: كود المواضيع المشابهة

مُساهمة من طرف OuSsaMa BeDdAi في الأحد 4 يونيو 2017 - 12:11

يلي يريحك  Laughing
حبيت اساعدك بس
avatar
OuSsaMa BeDdAi
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 230
معدل النشاط : 710
السُمعة : 18

https://www.ibda3araby.com/forum

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

تم الحل رد: كود المواضيع المشابهة

مُساهمة من طرف روبي ديزاين في الأحد 4 يونيو 2017 - 12:18

بعرف اخي  انا ماامتنعت بشكرك كثير بس لو تفوت للمنتدى تشوف انو اغلب التعديلات اللي كنت عاملتها طارت ولما سئلت نابلسي قالي انو تغير لون الستايل راح يريح جل التغيرات لهيك ماحبيت تعبك هسه ع الفاضي يعني وقت يخلص تغير لون راح ارجع اطلب منكم تركبو لي هذه الاضافات واكون مسروره وقتها لو تساعدني 

اعتذر ان لم اوصل مقصدتي جيدا لك 
مشكور والله يسعدك
avatar
روبي ديزاين
 
 

انثى
عدد المساهمات : 417
معدل النشاط : 1006
السُمعة : 23

http://roubi-des.site123.me

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

تم الحل رد: كود المواضيع المشابهة

مُساهمة من طرف JoryAbdallah في الخميس 15 يونيو 2017 - 1:07

تومبلايت المواضيع المتشابة . مواضيع ذات صله بقالب viewtopic_body
تومبلايت المواضيع المتشابة . مواضيع ذات صله بقالب viewtopic_body

https://i.servimg.com/u/f58/19/61/68/63/scree117.png
اذهب إلى لوحة الإدارة. مظهر المنتدى. قوالب التومبلايت. ادارة عامة. قالب viewtopic_body
ابحث عن
الكود:

<!-- END switch_forum_rules -->
وضيف الكود الاتي تحته
الكود:

 <table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0">
                <tr>
                    <td class="thead" height="28">
                        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                            <tr>
                                <td valign="top">
                                    <h1>
                                        مواضيع ذات صلة
                                    </h1>
                                </td>
          
                           </tr>
                        </table>
                    </td>
                </tr>
                <tr>
                    <td id="bailienquan" class="row2 postbody" valign="top">
                    </td>
                </tr>
            </table>
  <script type="text/javascript">
            $(function () {
 
            $('#cungchuyenmuc').load('/f{FORUM_ID}-forum
td:not("td:contains("Announcement"), td:contains("Sticky"),
td:contains("Global announcement")") .topic-title a.topictitle:lt(10)',
function () {
                  $('#cungchuyenmuc a.topictitle').wrap("<p></p>");
              });
              var topictitleFMvi = '{TOPIC_TITLE}';
              var fmviTopictitle = topictitleFMvi.replace(/ /gi, '+');
 
            
$('#bailienquan').load('/search?mode=searchbox&search_keywords=' +
fmviTopictitle + '&show_results=topics
td:not("td:contains("Announcement"), td:contains("Sticky"),
td:contains("Global announcement")") .topic-title a.topictitle:lt(10)',
function () {
                  $('#bailienquan a.topictitle').wrap("<p></p>");
              });
            });
            </script>  
وسجل ثم انشر
الكود للنسخة الثانية
avatar
JoryAbdallah
 
 

انثى
عدد المساهمات : 4210
معدل النشاط : 6052
السُمعة : 292

http://taqnyiat.ahlamontada.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

تم الحل رد: كود المواضيع المشابهة

مُساهمة من طرف روبي ديزاين في الثلاثاء 20 يونيو 2017 - 5:02

شكرا لكم تم الحل 
موفقين
avatar
روبي ديزاين
 
 

انثى
عدد المساهمات : 417
معدل النشاط : 1006
السُمعة : 23

http://roubi-des.site123.me

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى