عندي مشكلة في زر الشكر لا يظهر عندي في المواضيع

اذهب الى الأسفل

عندي مشكلة في زر الشكر لا يظهر عندي في المواضيع

مُساهمة من طرف mazeeka2011 في الأحد 12 يونيو 2016 - 0:29

السلام عليكم

عندي مشكلة في زر الشكرلا يظهر عندي في المواضيع

اليكم القالب

الكود:
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
$(function(){
_atc.cwait = 0;
$('.addthis_button').mouseup(function(){
if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
addthis_close();
}
});
});

var hiddenMsgLabel = { visible:'{JS_HIDE_HIDDEN_MESSAGE}', hidden:'{JS_SHOW_HIDDEN_MESSAGE}' };
showHiddenMessage = function(id)
{
try
{
var regId = parseInt(id, 10);
if( isNaN(regId) ) { regId = 0; }

if( regId > 0)
{
$('.post--' + id).toggle(0, function()
{
if( $(this).is(":visible") )
{
$('#hidden-title--' + id).html(hiddenMsgLabel.visible);
}
else
{
$('#hidden-title--' + id).html(hiddenMsgLabel.hidden);
}
});
}
}
catch(e) { }

return false;
};

//]]>
</script>

<table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
<tr>
<td class="alt1" width="100%"><strong>
<span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span> </strong> </td>
</tr>
</table>
<br />
<a name="poststop" id="poststop"></a>

<!-- controls above postbits -->
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" style="margin-bottom:3px">
<tr valign="bottom">

<td class="smallfont">

<!-- BEGIN switch_user_authpost -->
<a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}one" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
<!-- END switch_user_authpost -->
<!-- BEGIN switch_user_authreply -->
<a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
<!-- END switch_user_authreply -->


</td>

<td>
<!-- BEGIN topicpagination -->

<table class="tborder" cellpadding="3" cellspacing="1" border="0" align="left">
<tr>
<td class="vbmenu_control" style="font-weight:normal">صفحات الموضوع</td>

<td class="alt1"><a rel="prev" class="smallfont" href="showthread.php?t=3" title="الصفحة السابقة - النتائج 1 إلى 10 من 11"></a></td>
<td class="alt1">{PAGINATION}</td>
<td class="vbmenu_control" title="showthread.php?t=3"><a name="PageNav"></a></td>
</tr>
</table>

<!-- END topicpagination -->
</td>
</tr>
</table>
<!-- / controls above postbits -->
<div class="border_bg">
<div class="border_r"></div>
<div class="border_l"></div>
</div>
<div class="border_bg_c">
<div class="border_bg_r">
<div class="border_bg_l">
<!-- toolbar -->
<table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center" style="border-bottom-width:0px">
<tr>
<td class="tcat" width="100%">
<div class="smallfont">


</div>
</td>


<!-- BEGIN switch_twitter_btn -->
<span id="twitter_btn" style="margin-left: 6px; ">
<a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-via="{TWITTER}">Tweet</a>
<script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+'://platform.twitter.com/widgets.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, 'script', 'twitter-wjs');</script>
</span>
<!-- END switch_twitter_btn -->

<!-- BEGIN switch_fb_likebtn -->


<!-- Go to www.addthis.com/dashboard to customize your tools -->
<script type="text/javascript" src="//s7.addthis.com/js/300/addthis_widget.js#pubid=ra-561fcf39a83ac853"></script>

<span id="fb_likebtn" style="margin-left: 6px; ">
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href={FORUM_URL}{TOPIC_URL}&layout=button_count&show_faces=false&width=100&action=like&colorscheme=light&height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:100px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe>
</span>
<!-- END switch_fb_likebtn -->
<td class="vbmenu_control" id="threadtools" nowrap="nowrap">
<span class="gensmall bold">


<!-- Go to www.addthis.com/dashboard to customize your tools -->
<script type="text/javascript" src="//s7.addthis.com/js/300/addthis_widget.js#pubid=ra-561fcf39a83ac853"></script>

</span>

</td>

<!-- Go to www.addthis.com/dashboard to customize your tools -->
<div class="addthis_native_toolbox"></div>

<td class="vbmenu_control" id="displaymodes" nowrap="nowrap">
<span class="gensmall bold">

<script type="text/javascript">//<![CDATA[
var url_favourite = '{U_FAVOURITE_JS_PLUS_MENU}';
var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
var url_tellfriend = '{U_TELLFRIEND_JS_PLUS_MENU}';
insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
//]]>
</script>
</span>
</td>
</tr>
</table>
<!-- / toolbar -->
</div>
</div>
</div>
<div class="border_f_bg">
<div class="border_f_r"></div>
<div class="border_f_l_1"></div>
<div class="border_f_l_2"></div>
</div>
<br /><!-- a7la7ekaya الطائر الحر - ألدعم الفني -->

<head>
<style type="text/css">
.infouser {
font: normal 11px "tahoma";
letter-spacing: 0px;
vertical-align: middle;
padding: 1px 2px;
margin: 0 2px 2px;
}
.avataruser img {
border:1px outset #ccebfb;
margin: 10px auto 0;
padding: 5px;
}
</style>
</head>
{POLL_DISPLAY}
<!-- BEGIN postrow -->
<!-- BEGIN displayed -->
<!-- بداية اطار علوي -->
<div class="border_bg">
<div class="border_r"></div>
<div class="border_l"></div>
</div>
<div class="border_bg_c">
<div class="border_bg_r">
<div class="border_bg_l">
<!-- / نهاية اطار علوي -->


<table id="post501" class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
<tr>

<td class="thead" style="font-weight:normal" id="currentPost">
<!-- status icon and date -->
<div align="center">
<img src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}" alt=""
border="0" />{postrow.displayed.POST_DATE}
</div>

<!-- / status icon and date -->
</td>
<td class="thead" style="font-weight:normal" align="left">

المشاركة رقم: <a href="showpost.php?p=501&postcount=1" target="new" rel="nofollow" id="postcount501" name="1"><strong></strong></a>

</td>

</tr>

<tr valign="top">
<td class="alt2" width="200" style="text-align:center">
<table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" style="text-align:right">
<tr><!-- Go to www.addthis.com/dashboard to customize your tools -->
<script type="text/javascript" src="//s7.addthis.com/js/300/addthis_widget.js#pubid=ra-561fcf39a83ac853"></script>

<td colspan="2" class="tcat" align="center">معلومات عنى</td>
</tr>
<tr>
<td class="alt1 infouser">الكاتب:</td>

<td class="alt2" id="postmenu_501" align="center">
<img border="0" src="http://i39.servimg.com/u/f39/18/69/17/70/11x11p10.gif" width="11" height="11">
<span class="name"><a name="{postrow.displayed.U_POST_ID}" id="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></a><strong>{postrow.displayed.POSTER_NAME}</strong></span>
<img border="0" src="http://i39.servimg.com/u/f39/18/69/17/70/11x11p10.gif" width="11" height="11"></div>
</td>
</tr>

<tr>
<td class="alt1 infouser"><div align="center">اللقب:</div></td>
<td class="alt2 infouser"><div align="center">{postrow.displayed.POSTER_RANK}</div></td>
</tr>

<tr>
<td class="alt1 infouser"><div align="center">الرتبه:</div></td>
<td class="alt2 infouser"><div align="center">{postrow.displayed.RANK_IMAGE}</div></td>
</tr>


<tr>
<td colspan="2" class="alt2" align="center">الصورة الرمزية</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" align="center" class="alt1"><div class="smallfont avataruser">
<br />{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}</div>
</td>
</tr>
</table>

<div class="smallfont" style="text-align:right">
<br />
<table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%">

<tr>
<td colspan="2" class="tcat" align="center">بياناتى</td>
</tr>
<!-- BEGIN profile_field -->
<tr>
<td class="alt1 infouser" align="center">{postrow.displayed.profile_field.LABEL} </td>
<td class="alt2 infouser" align="center"> {postrow.displayed.profile_field.CONTENT}</td>
</tr>


<!-- END profile_field -->

</table>
<div align="center">
</div>
<div align="center"></div>
</div><table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%">
<tr>
<td class="tcat" align="center">التوقيت</td>
</tr>
<tr>
<td class="alt1">
<div class="pbit" align="center"><center><OBJECT classid="clsid: D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/ flash/swflash.cab#version=6,0,0,0" WIDTH="130" HEIGHT="130" id="anaclock" ALIGN="">
<PARAM NAME=movie VALUE="http://download.mrkzy.com/u/2013_b99d4ba254801.swf"/>
<PARAM NAME="quality" VALUE="high"/>
<PARAM NAME="bgcolor" VALUE="#FFFFFF"/>
<param name="wmode" value="transparent"/>
<param name="menu" value="false"/>
<EMBED src="http://download.mrkzy.com/u/2013_b99d4ba254801.swf" quality=high bgcolor=#FFFFFF WIDTH="130" HEIGHT="130" wmode="transparent" ALIGN="" TYPE="application/x-shockwave-flash" PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" menu="false">
</EMBED></OBJECT></center></div>
</td>
</tr>
</table>
<br />
<table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" style="text-align:right">
<tr>
<td colspan="2" class="tcat" align="center">الإتصالات</td>
</tr>
<tr>
<td class="alt1 infouser">الحالة:</td>
<td class="alt2 infouser"><div align="center">

<table cellpadding="0" style="background-repeat: no-repeat;
background-position: center center;" cellspacing="0" width="100"
background="http://i72.servimg.com/u/f72/18/43/83/59/user_o11.gif" height="43">
<!-- SohbaNet.ibda3.org By JOHN CENA -->
<tr>
<td height="43" valign="center" width="227">
<div align="center">
{postrow.displayed.ONLINE_IMG}</div>
</td>
</tr>
</table>

</div></td>
</tr>
<tr>
<td class="alt1 infouser">وسائل الإتصال:</td>
<td class="alt2 infouser"><div align="center"> {postrow.displayed.PROFILE_IMG}

{postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}<!-- BEGIN contact_field -->

{postrow.displayed.contact_field.CONTENT}<!-- END contact_field --> </div></td>
</tr>
</table>


<br />


<td class="alt1" id="td_post_501">

<!-- الموضوع والأيقونة -->

<!-- icon and title -->
<div class="smallfont">
<span class="postdetails">
<img src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}" alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0" />{L_POST_SUBJECT}: {postrow.displayed.POST_SUBJECT}
</span>
</div>

<!-- / icon and title -->

<!-- BEGIN switch_vote_active -->
<div class="vote gensmall" style="background-color: #F8F8F8;border: 1px solid #E1E1E1;border-radius: 5px;float: right;font-size: 0px;margin-right: 0px;padding: 4px 5px 4px 4px;text-align: center;white-space: nowrap;width: 16px;">
<!-- BEGIN switch_vote -->
<div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}"><img src="http://i34.servimg.com/u/f34/14/83/59/48/untit110.png"></a></div>
<!-- END switch_vote -->

<!-- BEGIN switch_bar -->
<div class="vote-bar" style="margin-left: 5px;border: 1px solid rgb(195, 196, 195);width: 5px;background-color: rgb(0, 255, 0);" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
<!-- BEGIN switch_vote_plus -->
<div class="vote-bar-plus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;"></div>
<!-- END switch_vote_plus -->

<!-- BEGIN switch_vote_minus -->
<div class="vote-bar-minus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;"></div>
<!-- END switch_vote_minus -->
</div>
<!-- END switch_bar -->

<!-- BEGIN switch_no_bar -->
<div title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" class="vote-no-bar"></div>
<!-- END switch_no_bar -->

<!-- BEGIN switch_vote -->
<div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}"><img src="http://i34.servimg.com/u/f34/14/83/59/48/untit210.png"></a></div>
<!-- END switch_vote -->
</div>
<!-- END switch_vote_active -->

<!-- google_ad_section_start -->
<!-- message -->
<br />
<br />

<div id="post_message_501" align="center">


<img border="0" src="http://i84.servimg.com/u/f84/19/42/49/86/o_oou_10.gif" width="400"/>
<br/>
<br />

<a href="topic-t{TOPIC_ID}.htm">{TOPIC_TITLE}
</a>
<br /><br />
<center>

<!-- Go to www.addthis.com/dashboard to customize your tools -->
<div class="addthis_native_toolbox"></div>

<!-- google_ad_section_start -->
<!-- Go to www.addthis.com/dashboard to customize your tools -->

<div class="postbody" align="center">
<br />
<br /><br />
<br /><br />
<br />
{postrow.displayed.MESSAGE}
<br /></SPAN>
<TABLE border=0 cellSpacing=1 cellPadding=0 width="90%" align=center>
<br />
<br /><br />
<br /><br />
<br /
<iframe src="//www.facebook.com/plugins/likebox.php?href=https://www.facebook.com/2011MohamedNabina/?ref=ts&fref=ts" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:338px; height:250px;" allowtransparency="true"></iframe>
<br />
<br /><br />
<br /><br />
<br /
</div><!-- end w_data --><div class="clear"></div>
<!-- google_ad_section_end -->

<br /><br />

<br />
<br />
<br /> <br />
<br />
<br />
<div align ="center"><img src="http://www.alkuytem.com/contents/albumsm/58.gif" border="0" /></div>
<div style="text-align: center;"></div>
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<!-- بداية قالب الموضوع الاصلي - www.ahlamontada.com -->
<br />

<div align="center">
<font color="#FF0000"> الموضوع&nbsp; الأصلي </font> : <a href="topic-t{TOPIC_ID}.htm">{TOPIC_TITLE}
</a>
<font color="#FF0000"> المصدر</font> : <a href="http://mohamed-nabina.0wn0.com/">موقع محمد نبينا:
</if>
<font color="#FF0000"> </font><span lang="ar-sa"><font color="#FF0000">الكاتب
:
</font></span><span class="postbody"><span
class="name">{postrow.displayed.POSTER_NAME}</span></span>


<br />
<br />
<br /><br />

<br />


</div>
<script>(function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(d.getElementById(id))return;js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}(document,'script','facebook-jssdk'));</script> <div fb-xfbml-state="rendered" class="fb-like fb_edge_widget_with_comment fb_iframe_widget" data-href="http://mohamed-nabina.0wn0.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" data-send="true" data-width="400" data-show-faces="true" style="padding:10px;"><span style="height: 24px; width: 400px;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?api_key=124578887583575&locale=en_US&sdk=joey&channel_url=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter.php%3Fversion%3D18%23cb%3Df17a9cb2fc0170e%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fhttp://mohamed-nabina.0wn0.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm%252Ff2de3f05fea3bc6%26domain%3Dhttp://mohamed-nabina.0wn0.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm%26relation%3Dparent.parent&href=http://mohamed-nabina.0wn0.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm&node_type=link&width=400&layout=standard&colorscheme=light&show_faces=true&send=true&extended_social_context=false" class="fb_ltr" title="Like this content on Facebook." style="border: medium none; overflow: hidden; height: 24px; width: 400px;" name="f1605443947c896" id="f1932adabfc1718" scrolling="no"></iframe></span>
<br />


<br /></div><!-- BEGIN switch_attachments -->

<fieldset class="fieldset"><legend><FONT
COLOR="#FF0000">الملفات المرفقة</FONT></legend>
<table cellpadding="0" cellspacing="3" border="0" align="right"> <tr> <td >
<!-- BEGIN switch_post_attachments -->
<dl class="file">
<dt>

<img
src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}"
/>

<!-- BEGIN switch_dl_att -->

<a class="postlink"
href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a>
? الحجم
({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE})
({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL})
{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
<!-- END switch_dl_att -->
<!-- BEGIN switch_no_dl_att -->


{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT}

{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}

<FONT
color=Red>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</FONT>

? الحجم
({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE})
({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL})
<!-- END switch_no_dl_att -->
<!-- END switch_post_attachments -->
<br><br>
----------------<br>
<font size="3">
</font>ملاحظات قبل التحميل<font color="#FF0000"><br>
1- أفحص الملف المرفق بأي برنامج مضاد للفيروسات<br>
2- قم بمراسلة المراقب عن أي مرفق يوجد به فايروس<br>
3- المنتدى غير مسؤول عن ما يحتويه المرفق من بيانات
</dd>
</dl>
</td> </tr></table>
</fieldset>
</font>
<!-- END switch_attachments -->
</center>
</div>

<br /><br /><!-- sig -->
<table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="80%" align="center">
<tr>
<td class="thead" align="center">توقيع المسؤل : {postrow.displayed.POSTER_NAME}</td>
</tr>
<tr>
<td class="alt1" title="التوقيع" align="center">
<p align="center"><div align="center">

<br/>

{postrow.displayed.SIGNATURE}
<br/><br/>

</div></p>

</td>
</tr>
</table>
<!-- / sig -->
<!-- google_ad_section_end -->

</td>
</tr>
<tr>
<td class="alt2" align="center">
{postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}

</td>

<td class="alt1" align="left">

<!-- controls -->


{postrow.displayed.THANK_IMG} {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG} {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG}


<!-- / controls -->
</td>
</tr>
</table>


<!-- بداية اطار سفلي -->
</div>
</div>
</div>
<div class="border_f_bg">
<div class="border_f_r"></div>
<div class="border_f_l_1"></div>
<div class="border_f_l_2"></div>
</div>
<br />
<!-- / نهاية اطار سفلي --><!-- END displayed -->

<!-- END postrow -->


<!-- BEGIN topicpagination -->

<table class="tborder" cellpadding="3" cellspacing="1" border="0" align="left">
<tr>
<td class="vbmenu_control" style="font-weight:normal">صفحات الموضوع</td>

<td class="alt1"><a rel="prev" class="smallfont" href="showthread.php?t=3" title="الصفحة السابقة - النتائج 1 إلى 10 من 11"></a></td>
<td class="alt1">{PAGINATION}</td>
<td class="vbmenu_control" title="showthread.php?t=3"><a name="PageNav"></a></td>
</tr>
</table>

<!-- END topicpagination -->

<!-- a7la7ekya الطائر الحر- ألدعم الفني --><!-- controls below postbits -->
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" style="margin-top:-3px">
<tr valign="top">

<td class="smallfont">

<!-- BEGIN switch_user_authpost -->
<a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}Newtopic" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
<!-- END switch_user_authpost -->
<!-- BEGIN switch_user_authreply -->
<a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
<!-- END switch_user_authreply -->
</td>


</tr>
</table>
<!-- / controls below postbits -->


<br />
<div class="border_bg">
<div class="border_r"></div>
<div class="border_l"></div>
</div>
<div class="border_bg_c">
<div class="border_bg_r">
<div class="border_bg_l">
<!-- social bookmarking links -->

<table cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" class="tborder" align="center">
<tr>
<td class="thead">الإشارات المرجعية</td>
</tr>
<tr>
<td class="alt2" style="padding-top:0px"><div style="clear:both"></div><ul style="list-style-type:none; margin:0px; padding:0px"><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">

<a href="http://twitter.com/home?status=http://mohamed-nabina.0wn0.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/twitte10.png" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى Twitter" class="inlineimg" /></a>

<a href="http://twitter.com/home?status=http://mohamed-nabina.0wn0.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Twitter</a>
</li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">

<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=edit&output=popup&bkmk=http://mohamed-nabina.0wn0.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/bookma13.gif" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى Google" class="inlineimg" /></a>

<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=edit&output=popup&bkmk=http://mohamed-nabina.0wn0.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Google</a>
</li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">

<a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://mohamed-nabina.0wn0.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/facebo10.jpg" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى Facebook" class="inlineimg" /></a>

<a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://mohamed-nabina.0wn0.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Facebook</a>
</li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">

<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://mohamed-nabina.0wn0.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/bookma12.gif" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى StumbleUpon" class="inlineimg" /></a>

<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://mohamed-nabina.0wn0.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">StumbleUpon</a>
</li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">

<a href="http://del.icio.us/post?url=http://mohamed-nabina.0wn0.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/bookma11.gif" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى del.icio.us" class="inlineimg" /></a>

<a href="http://del.icio.us/post?url=http://mohamed-nabina.0wn0.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">del.icio.us</a>
</li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">

<a href="http://digg.com/submit?phrase=2&url=http://mohamed-nabina.0wn0.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/bookma10.gif" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى Digg" class="inlineimg" /></a>

<a href="http://digg.com/submit?phrase=2&url=http://mohamed-nabina.0wn0.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Digg</a>
</li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">

<a href="http://myweb2.search.yahoo.com/myresults/bookmarklet?u=http://mohamed-nabina.0wn0.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/yahoo10.png" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى Yahoo" class="inlineimg" /></a>

<a href="http://myweb2.search.yahoo.com/myresults/bookmarklet?u=http://mohamed-nabina.0wn0.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Yahoo</a>
</li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">

<a href="https://favorites.live.com/quickadd.aspx?marklet=0&mkt=en-us&url=http://mohamed-nabina.0wn0.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/live10.gif" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى Live" class="inlineimg" /></a>

<a href="https://favorites.live.com/quickadd.aspx?marklet=0&mkt=en-us&url=http://mohamed-nabina.0wn0.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Live</a>
</li></ul><div style="clear:both"></div></td>
</tr>
</table>
<!-- / social bookmarking links -->


</div>
</div>
</div>
<div class="border_f_bg">
<div class="border_f_r"></div>
<div class="border_f_l_1"></div>
<div class="border_f_l_2"></div>
</div>
<br />
<div class="border_bg">
<div class="border_r"></div>
<div class="border_l"></div>
</div>
<div class="border_bg_c">
<div class="border_bg_r">
<div class="border_bg_l"><table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center"><tr><td class="thead"><a name="taglist"></a><a href="http://www.facebook.com/" target="_blank">شارك برئيك وقم بتعليق على المشاركة بواسطة الفيس بوك</a></td></tr><tr><td class="alt1 smallfont" id="tag_list_cell"><center><div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/ar_AR/all.js#xfbml=1"></script><fb:comments href="http://mohamed-nabina.0wn0.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" num_posts="3" width="600"></fb:comments></center></td></tr></table>
</div>
</div>
</div>
<div class="border_f_bg">
<div class="border_f_r"></div>
<div class="border_f_l_1"></div>
<div class="border_f_l_2"></div>
</div>
<br />


<!-- بداية اطار علوي -->
<div class="border_bg">
<div class="border_r"></div>
<div class="border_l"></div>
</div>
<div class="border_bg_c">
<div class="border_bg_r">
<div class="border_bg_l">
<!-- / نهاية اطار علوي -->
<table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
<thead>
<tr>
<td class="tcat" colspan="2">

الرد السريع .. شاركنا تعليقك ..
</td>
</tr>
</thead>


<tr><td class="thead" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{S_WATCH_TOPIC}</span></td>
</tr>
<td align="center"><img border="0" src="http://i63.servimg.com/u/f63/13/53/37/81/oid6qr10.png" alt=".. " /><b/></td>

<tr>
<td colspan="2" align="center" style="padding:0px"><a name="quickreply"></a> <!-- BEGIN switch_user_logged_in --><table width="100%" dir=rtl>
<tr>
<td align="center" width="100%"><fieldset>
<legend><font color="red">ملاحظة هامـــة لقراء الموضوع</font></legend>
<table width="100%" dir=rtl>
<tr>
<td width="100%"><font color="blue">عزيزي قارئ الموضوع:</font>:
<br>
قبل قراءتك للموضوع نود إبلاغك بأنه قد يحتوي الموضوع على عبارات او
صور لا تناسب البعض<br>
فإن كنت من الأعضاء التي لا تعجبهم هذه المواضيع .. وتستاء من قرائتها
.. فنقدم لك <br>
باسم إدارة الموقع وكاتب الموضوع .. الأسف الشديد .. ونتمنى منك عدم
قراءة الموضوع <br>
وفي حال قرائتك للموضوع .. نتمنى منك ان رغبت بكتابة رد<br>
<font color="green">أن تبتعد بردودك عن السخرية والشتائم والردود العشوائية.. فهذا
قد يعرضك للطرد أو لحذف مشاركتك</font> <br>
إدارة الموقع </td>
</tr>
</tabel>
</fieldset></td>


</tr>
</table>
</fieldset></td>
</tr>
</table>
<br />
{QUICK_REPLY_FORM}<br />

<!-- END switch_user_logged_in -->

</td>
</tr>
<tr>

</table>

<!-- BEGIN promot_trafic -->
<table
class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1"
cellspacing="0" id="ptrafic_close" style="display:'';margin: 1px 0px 1px
0px">
<tr>
<td class="catBottom" height="28">
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td valign="top"><h1 class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h1></td>

<td align="right" valign="middle"><span
class="gensmall"><a
href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img
src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0"
/></a></span></td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

<table
class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1"
cellspacing="0" id="ptrafic_open" style="display:none;margin: 1px 0px
1px 0px">
<tr>
<td class="catBottom" height="28">
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td valign="top"><h1 class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h1></td>

<td align="right" valign="middle"><span
class="gensmall"><a
href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img
src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0"
/></a></span></td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="row2" valign="top">
<ul>
<!-- BEGIN link -->

<li><a href="{promot_trafic.link.U_HREF}"
target="_blank" class="gensmall">{promot_trafic.link.TITLE}</a>
<!-- END link -->
</ul>
</td>
</tr>
</table>
<!-- END promot_trafic -->


<!-- بداية اطار سفلي -->
</div>
</div>
</div>
<div class="border_f_bg">
<div class="border_f_r"></div>
<div class="border_f_l_1"></div>
<div class="border_f_l_2"></div>
</div>

<!-- / نهاية اطار سفلي -->
<br />


<br />
<!-- بداية اطار علوي -->
<div class="border_bg">
<div class="border_r"></div>
<div class="border_l"></div>
</div>
<div class="border_bg_c">
<div class="border_bg_r">
<div class="border_bg_l">
<!-- / نهاية اطار علوي -->

<!-- currently active users -->
<br>

<table class="tborder" cellpadding="$stylevar[cellpadding]" cellspacing="$stylevar[cellspacing]" border="0" width="100%" align="center">

<tr>
<td class="tcat" colspan="2">الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن</td>
</tr>

<tr>
<td class="alt1" colspan="2">
<span class="smallfont"></span>
</td>
</tr>
</table>
<!-- end currently active users -->
<!-- بداية اطار سفلي -->

</div>
</div>
</div>
<div class="border_f_bg">
<div class="border_f_r"></div>
<div class="border_f_l_1"></div>
<div class="border_f_l_2"></div>
</div>
<br />
<!-- / نهاية اطار سفلي -->

<!-- next / previous links -->
<br />
<div class="smallfont" align="center">
<strong>«</strong>
<a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}" rel="nofollow">الموضوع السابق</a>
|
<a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC" rel="nofollow">الموضوع التالي</a>
<strong>»</strong>
</div>
<!-- / next / previous links -->


<!-- popup menu contents -->
<br />

<!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
<table class="noprint" width="90%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
<tr>
<td colspan="2" align="center" valign="top" nowrap="nowrap"><br />{S_TOPIC_ADMIN}<br />
<form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
<input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />

<!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" /> -->
<input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />

<span class="gen"><fieldset><div
class="T-a7medvirus"><img
src="http://i44.servimg.com/u/f44/15/84/84/32/gnome_10.png"><a
style="color: Magenta;" href="
http://mohamed-nabina.0wn0.com/t567-topic#713"><span
style="font-weight: bold;"> <span style="color:
DarkGreen;">شرح استخدام أدوات
الاشراف</span></span></a></div>
{L_MOD_TOOLS}<br
/>{S_SELECT_MOD} <input class="liteoption" type="submit"
value="{L_GO}" /></fieldset></span>
</form>
</td>
</tr>
</table>
<!-- END viewtopic_bottom -->


<!-- **************************************************** --><!-- / popup menu contents -->


<!-- forum rules and admin links -->
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center">
<tr valign="bottom">
<td width="100%" valign="top">
<table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="210">
<thead>
<tr>
<td class="thead">
<a style="float:left" href="/t553-topic" onclick="return toggle_collapse('forumrules')"><img id="collapseimg_forumrules" src="http://i69.servimg.com/u/f69/15/49/34/40/mn10.png" alt="" border="0" /></a>
تعليمات المشاركة
</td>
</tr>
</thead>
<tbody id="collapseobj_forumrules" style="">
<!-- BEGIN show_permissions -->
<tr>
<td class="alt1" nowrap="nowrap"><div class="smallfont">

<div><strong>{MODERATORS}</strong> </div>
<div><strong>{L_TABS_PERMISSIONS}</strong></div>
<div><strong>{S_AUTH_LIST}</strong></div>

<hr />

<div><a href="/faq?mode=bbcode" target="_blank">BB code</a> is <strong>متاحة</strong></div>
<div><a href="javascript:void(0)" target="_blank">الابتسامات</a> <strong>متاحة</strong></div>
<div><a href="javascript:void(0)" target="_blank">كود [IMG]</a> <strong>متاحة</strong></div>
<div>كود HTML <strong>معطلة</strong></div>
<hr />
<div><a href="/t553-topic" target="_blank">قوانين المنتدى</a></div>
</div></td>

</tr>
<!-- END show_permissions -->
</tbody>
</table>
</td>
<td class="smallfont" align="left">
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">

<tr>
<td>
<div class="smallfont" style="text-align:right; white-space:nowrap">

<!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
<td align="right" nowrap="nowrap"><span class="gensmall">{L_JUMP_TO}:&nbsp;{S_JUMPBOX_SELECT}&nbsp;<input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span></td>
<!-- END viewtopic_bottom -->

</div>
</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
<!-- /forum rules and admin links -->


<!-- BEGIN switch_image_resize -->
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[$(resize_images({
'selector' : '.postbody', 'max_width' :
{switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' :
{switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));//]]></script>
<!-- END switch_image_resize -->
<script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>

<br />
avatar
mazeeka2011
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 563
معدل النشاط : 1753
السُمعة : 3

http://muhammed-nabina.yoo7.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: عندي مشكلة في زر الشكر لا يظهر عندي في المواضيع

مُساهمة من طرف Ahd allah في الأحد 12 يونيو 2016 - 0:42

لاظهار زر الشكر :
يجب تفعيله من : لوحة الادارة - عناصر اضافية -النقاط والسمعة - السمعة
تشغيل زر الشكر في المساهمات : نعم
تقديري .
avatar
Ahd allah
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 3031
معدل النشاط : 5466
السُمعة : 209

http://madany.moontada.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: عندي مشكلة في زر الشكر لا يظهر عندي في المواضيع

مُساهمة من طرف mazeeka2011 في الأحد 12 يونيو 2016 - 0:47

اها انا مفعل زر الشكر لاكنه لا يعمل القالب كان في بعض الاخطاء لانه محول من الفي بي اخي ارجو الرد بالحل

تيحاتي لك
avatar
mazeeka2011
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 563
معدل النشاط : 1753
السُمعة : 3

http://muhammed-nabina.yoo7.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: عندي مشكلة في زر الشكر لا يظهر عندي في المواضيع

مُساهمة من طرف mazeeka2011 في الأحد 12 يونيو 2016 - 1:18

وين راحو المساعدين معا ان مشكلتي صغيره وبسيطه لا تستحق الهروب منها وينك يا استاذ ياسر انت الوحيد الي لك خبره مشاء،الله
avatar
mazeeka2011
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 563
معدل النشاط : 1753
السُمعة : 3

http://muhammed-nabina.yoo7.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: عندي مشكلة في زر الشكر لا يظهر عندي في المواضيع

مُساهمة من طرف omarpop23 في الأحد 12 يونيو 2016 - 1:20

مرحبأ أخي
تأكد من انك وضعت لون لخلفية المساهمة عند استخدام زر الشُكر
لوحة الأدارة ,, مظهر المنتدى ,, الألوان ,, ألوان الخلفية ,, لون خلفية المساهمة عند استعمال خاصية الشكر حدد لون و سجل
جرب و أخبرني بالنتيجة
تحياتي لك
tongue
avatar
omarpop23
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 1150
معدل النشاط : 3504
السُمعة : 123

http://www.best-devs.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: عندي مشكلة في زر الشكر لا يظهر عندي في المواضيع

مُساهمة من طرف mazeeka2011 في الأحد 12 يونيو 2016 - 1:25

يا استاذي انا عامل ايقونة لزر الشكر لاكن لا يظهر ابدا ارجو التفهم
avatar
mazeeka2011
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 563
معدل النشاط : 1753
السُمعة : 3

http://muhammed-nabina.yoo7.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: عندي مشكلة في زر الشكر لا يظهر عندي في المواضيع

مُساهمة من طرف mazeeka2011 في الأحد 12 يونيو 2016 - 1:28

يا استاذي انا عامل ايقونة لزر الشكر لاكن لا يظهر ابدا ارجو التفهم
avatar
mazeeka2011
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 563
معدل النشاط : 1753
السُمعة : 3

http://muhammed-nabina.yoo7.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: عندي مشكلة في زر الشكر لا يظهر عندي في المواضيع

مُساهمة من طرف mazeeka2011 في الأحد 12 يونيو 2016 - 1:35

يا اخواني ارجو الرد بسرعة لان انا اكلمكم من الوجوال وراح يفصل شحن ارجو لرد في،اسرع وقت ممكن
avatar
mazeeka2011
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 563
معدل النشاط : 1753
السُمعة : 3

http://muhammed-nabina.yoo7.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: عندي مشكلة في زر الشكر لا يظهر عندي في المواضيع

مُساهمة من طرف omarpop23 في الأحد 12 يونيو 2016 - 1:40

0marp0p23 كتب:مرحبأ أخي
تأكد من انك وضعت لون لخلفية المساهمة عند استخدام زر الشُكر
لوحة الأدارة ,, مظهر المنتدى ,, الألوان ,, ألوان الخلفية ,, لون خلفية المساهمة عند استعمال خاصية الشكر حدد لون و سجل
جرب و أخبرني بالنتيجة
تحياتي لك
tongue
لقد اجابتك لا داعي لتكرار الردود في وقت قصير لعدم التشتت و الحفاظ علي نظام و تنسيق الموضو وعدم تشوه

جرب و أخبرني
avatar
omarpop23
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 1150
معدل النشاط : 3504
السُمعة : 123

http://www.best-devs.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: عندي مشكلة في زر الشكر لا يظهر عندي في المواضيع

مُساهمة من طرف mazeeka2011 في الأحد 12 يونيو 2016 - 1:42

طيب ارجو عدم غلق الموضوع الي الصباح حتا اجلس عل الكمبيوتر
avatar
mazeeka2011
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 563
معدل النشاط : 1753
السُمعة : 3

http://muhammed-nabina.yoo7.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: عندي مشكلة في زر الشكر لا يظهر عندي في المواضيع

مُساهمة من طرف SaLEm Hen!CHE في الأحد 12 يونيو 2016 - 12:23

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Cool
بعد إذن السادة المساعدين clown

... أخي الكود أو القالب لا علاقة له بعدم ظهور زر الشكر، فقد جربته فليس هو السبب بغض النظر عن أعطابه
...وبهذا لم يتبقى سوى فرضيتان
1.تأكد معي:لوحة الاداره>>عناصر اضافيه>>النقاط و السمعة>>السٌّمعَة>>تشغيل زر الشكر في المساهمات :نعم
2.ثم اذهب الى:لوحة الاداره>>مظهر المنتدى>>الصور والالوان>>ادارة الصوره>>لوحة اداره كامله >>الازرار >>زر الشكر : تأكد من وجود ايقونه
---------
وللعلم زر شكر لا يظهر الا لصاحب الموضوع
بالتوفيق ليك
avatar
SaLEm Hen!CHE
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 759
معدل النشاط : 4739
السُمعة : 60

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: عندي مشكلة في زر الشكر لا يظهر عندي في المواضيع

مُساهمة من طرف mazeeka2011 في الأحد 12 يونيو 2016 - 12:56

@SaLEm Hen!CHE كتب:السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Cool
بعد إذن السادة المساعدين clown

... أخي الكود أو القالب لا علاقة له بعدم ظهور زر الشكر، فقد جربته فليس هو السبب بغض النظر عن أعطابه
...وبهذا لم يتبقى سوى فرضيتان
1.تأكد معي:لوحة الاداره>>عناصر اضافيه>>النقاط و السمعة>>السٌّمعَة>>تشغيل زر الشكر في المساهمات :نعم
2.ثم اذهب الى:لوحة الاداره>>مظهر المنتدى>>الصور والالوان>>ادارة الصوره>>لوحة اداره كامله >>الازرار >>زر الشكر : تأكد من وجود ايقونه
---------
وللعلم زر شكر لا يظهر الا لصاحب الموضوع
بالتوفيق ليك

ولله انا عملت كل حاجة وكل الي قلتلي عليه بردة مفيش فايده
avatar
mazeeka2011
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 563
معدل النشاط : 1753
السُمعة : 3

http://muhammed-nabina.yoo7.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: عندي مشكلة في زر الشكر لا يظهر عندي في المواضيع

مُساهمة من طرف SaLEm Hen!CHE في الأحد 12 يونيو 2016 - 13:01

طيب ماشي الحال ... أعطني رابط منتداك حتى اعاين المشكل عن كثب
! هل تنوهت للملاحظة أدني ردي اسابق
وللعلم زر شكر لا يظهر الا لصاحب الموضوع
avatar
SaLEm Hen!CHE
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 759
معدل النشاط : 4739
السُمعة : 60

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: عندي مشكلة في زر الشكر لا يظهر عندي في المواضيع

مُساهمة من طرف mazeeka2011 في الأحد 12 يونيو 2016 - 13:02

اكيد طبعا اليك الرابط
http://mohamed-nabina.0wn0.com/
avatar
mazeeka2011
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 563
معدل النشاط : 1753
السُمعة : 3

http://muhammed-nabina.yoo7.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: عندي مشكلة في زر الشكر لا يظهر عندي في المواضيع

مُساهمة من طرف mazeeka2011 في الأحد 12 يونيو 2016 - 13:42

شكرا لكم اخواني المشكلة اتحلت
avatar
mazeeka2011
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 563
معدل النشاط : 1753
السُمعة : 3

http://muhammed-nabina.yoo7.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى