طلب التعديل على كود تومبايلات

اذهب الى الأسفل

ãÚáæãÉ طلب التعديل على كود تومبايلات

مُساهمة من طرف etudiants-dz في الخميس 24 ديسمبر 2015 - 20:20

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
ممكن اخواني التعديل على قالب viewtopic body التالي
الكود:
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
$(function(){
 _atc.cwait = 0;
 $('.addthis_button').mouseup(function(){
 if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
 addthis_close();
 addthis_close();
 }
 });
});
//]]>
</script>

<table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">
 <tr>
 <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
 <span class="nav">
 <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
 <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}one" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>   
 <!-- END switch_user_authpost -->
 <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
 <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
 <!-- END switch_user_authreply -->
 </span>
 </td>
 <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
 <!-- BEGIN switch_twitter_btn -->
 <span id="twitter_btn" style="margin-left: 6px; ">
 <a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal">Tweet</a>
 <script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
 </span>
 <!-- END switch_twitter_btn -->
 <!-- BEGIN switch_fb_likebtn -->
 <span id="fb_likebtn" style="margin-left: 6px; ">
 <iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href={FORUM_URL}{TOPIC_URL}&layout=button_count&show_faces=false&width=100&action=like&colorscheme=light&height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:100px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe>
 </span>
 <!-- END switch_fb_likebtn -->
 </td>
 <td class="nav" valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span>
                </td>
 </tr>
</table>

<table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" style="border-bottom: 0px;">
 <tr align="right">
 

 <!-- BEGIN topicpagination -->
 <tr>
 <td class="row1 pagination" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
 </tr>
 <!-- END topicpagination -->
 {POLL_DISPLAY}
 <tr>
 
 </tr>
 <!-- BEGIN postrow -->
 <!-- BEGIN displayed -->
  <tr class="post">

        <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="150">
<div class="hima" style="margin-bottom:1px;">معلومات العضو</div>
<div class="dz2" style="height:20px;border-radius:0 0 15px 15px;box-shadow:0 0 0;">

<span class="name"{postrow.displayed.U_POST_ID}">{postrow.displayed.POSTER_NAME}</span>
</div>
<span class="postdetails">
<div class="hima-elmasry">
    <div class="AVATAR">{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}
    </div>
</div>
</div>
<span class="postdetails">
{postrow.displayed.POSTER_RANK}
</span>
<br>
{postrow.displayed.RANK_IMAGE}<br>
<br>
<div class="hima" style="margin-bottom:1px;">البيانات الشخصية</div>
                    <!-- BEGIN profile_field -->
        <div class="dz2">{postrow.displayed.profile_field.LABEL}{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}</div>

                    <!-- END profile_field -->

</div>
</span><br>
<br>
<center>
<div class="hima" style="margin-bottom:1px;">معلومات الإتصال</div>
<div class="dz2" style="margin-bottom:7px;">
 {postrow.displayed.PROFILE_IMG} {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}<!-- BEGIN contact_field --> {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}<!-- END contact_field --> <table border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 class="gowetobilobed-offlinebutton"><tr><td width="50 ">{postrow.displayed.ONLINE_IMG}</td></tr></table> </td>
              

  </div></div>


</div></div>


 
<div id="profil_foot"></div>
 <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="100%" height="28" colspan="2">
 <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
 <tr>
 
<div class="algeriaDZ"><span class="postdetails2"><img
src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}"
alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}"
title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0"
/>{L_POST_SUBJECT}: {postrow.displayed.POST_SUBJECT}  
 <img src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}" alt=""
border="0" />{postrow.displayed.POST_DATE}</span></div>
 
 </tr>
 <tr>
 <td colspan="2" class="hr">
 <hr />
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td colspan="2">


 <div class="postbody">

 <div>{postrow.displayed.MESSAGE}</div>
<br /><br />

         <br />
      


     <script>(function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(d.getElementById(id))return;js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}(document,'script','facebook-jssdk'));</script> <div fb-xfbml-state="rendered" class="fb-like fb_edge_widget_with_comment fb_iframe_widget" data-href="http://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" data-send="true" data-width="400" data-show-faces="true" style="padding:10px;"><span style="height: 24px; width: 400px;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?api_key=124578887583575&amp;locale=en_US&amp;sdk=joey&amp;channel_url=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter.php%3Fversion%3D18%23cb%3Df17a9cb2fc0170e%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fhttp://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm%252Ff2de3f05fea3bc6%26domain%3Dhttp://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm%26relation%3Dparent.parent&amp;href=http://www.eddirasa-dz.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm&amp;node_type=link&amp;width=400&amp;layout=standard&amp;colorscheme=light&amp;show_faces=true&amp;send=true&amp;extended_social_context=false" class="fb_ltr" title="Like this content on Facebook." style="border: medium none; overflow: hidden; height: 24px; width: 400px;" name="f1605443947c896" id="f1932adabfc1718" scrolling="no"></iframe>
</span>    
       <br /><br />
 <!-- BEGIN switch_attachments -->
<table
class="Yassine-bablil" cellspacing="1" border="0" align="center"
width="90%"><tbody><tr align="right"><td
class="Yassine-bablil-1" width="50%">
<!-- BEGIN switch_post_attachments -->
<dl class="file clearfix">                                    
<dt>                                        
<img
 
src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}"
 alt=""/>                                    
</dt>                                    
<dd>                                        
<!-- BEGIN switch_dl_att -->                                        
<span><a
 class="postlink"
href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a>
 
{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}</span>
<!-- END switch_dl_att -->                                        
<!-- BEGIN switch_no_dl_att -->                                        
<span>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT}
 
{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}</span>                                      
 
<!-- END switch_no_dl_att -->                                        
<!-- BEGIN switch_no_comment -->                                        
<span>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</span>                                      
 
<!-- END switch_no_comment -->                                        
<!-- BEGIN switch_no_dl_att -->                                        
<span><strong>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong></span>                                      
 
<!-- END switch_no_dl_att -->                                    
</dd>                                
</dl>
 <td class="Yassine-bablil-1" width="25%">    
{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</td>
 
 <td class="Yassine-bablil-1" width="25%">    حجم الملف :
({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE})
 </td>                                
<!-- END switch_post_attachments -->  
</td></tr></tbody></table><br><br>  
<!-- END switch_attachments -->
 
<div class="clear"></div>
<br>
<div class="sign">
<fieldset>
<legend align="right" class="sign2">&nbsp;توقيع العضو : {postrow.displayed.POSTER_NAME}&nbsp;</legend>
{postrow.displayed.SIGNATURE}</fieldset>
</div>
<span class="gensmall">{postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}</span>
</td>
 </tr>
 </table>
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} browse-arrows"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} align="center" valign="middle" width="150">
 <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a>
 </td>
 <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} messaging gensmall"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} width="100%" height="28">
 <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
 <tr>


  <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} messaging gensmall"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} width="100%" height="28">
    <div align="right"> {postrow.displayed.THANK_IMG} {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG} {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG} {postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}
    </tr>

 <td valign="middle">
 
 </td>
 
 </table>
 
 </tr>
 <!-- BEGIN first_post_br -->
</table>
<br />
<table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
 <tr>
 </tr>
 <!-- END first_post_br -->
 <!-- END displayed -->
 <!-- BEGIN hidden -->
 <tr>
 <td class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center">{postrow.hidden.MESSAGE}</td>
 </tr>
 <!-- END hidden -->
 <!-- END postrow -->
 <!-- BEGIN no_post -->
 <tr align="center">
 <td class="row1" colspan="3" height="28">
 <span class="genmed">{no_post.L_NO_POST}</span>
 </td>
 </tr>
 <!-- END no_post -->
 <tr align="right">
 <td class="catBottom" colspan="3" height="28">
 <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
 <tr>
 <td width="9%" class="noprint"> </td>
 <td align="center" class="t-title"><a name="bottomtitle"></a><h1 class="cattitle">{TOPIC_TITLE}</h1></td>
 <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> </td>
 </tr>
 </table>
 </td>
 </tr>
</table>
<table class="forumline noprint" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin: 0 0 1px 0; border-top: 0px;">
 <tr>
 <td class="row2" valign="top" {COLSPAN_PAGINATION} width="150"><span class="gensmall">{PAGE_NUMBER}</span></td>
 <!-- BEGIN topicpagination -->
 <td class="row1" align="right" valign="top" ><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
 


<!-- END topicpagination -->
 </tr>
 <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
 <!-- BEGIN watchtopic -->
 <tr>
 <td class="row2" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{S_WATCH_TOPIC}</span></td>
 </tr>
 <!-- END watchtopic -->
<!-- تعليق الفيس بوك -->
            <td class="row2" align="center" colspan="2"  style="padding:0px">
                <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" >
                <thead>
                <tr>
                <td class="thead" align="center"></td>
                </tr>
                </thead>
                <tbody id="collapseobj_beebi_ehdaa" style="">      
                <tr>
                <td class="alt1">
                <div align="center">          
                <div id="fb-root">
                </div>          
                <script src="http://connect.facebook.net/ar_AR/all.js#appId=185787818139101&xfbml=1">
                </script>
                <fb:comments data-href="{FORUM_URL}{TOPIC_URL}" numposts="7" width="800" publish_feed="true">
                </fb:comments>
                </div>
                </td>
                </tr>
                </tbody>
                </table>
                </td>
<!-- تعليق الفيس بوك -->

 <!-- END switch_user_logged_in -->
</table>

<!-- BEGIN promot_trafic -->
<table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_close" style="display:none;margin: 1px 0px 1px 0px">
 <tr>
 <td class="catBottom" height="28">
 <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
 <tr>
 <td valign="top"><h1 class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h1></td>
 <td align="right" valign="middle" width="10"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
 </tr>
 </table>
 </td>
 </tr>
</table>

<table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_open" style="display:'';margin: 1px 0px 1px 0px">
 <tr>
 <td class="catBottom" height="28">
 <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
 <tr>
 <td valign="top"><h1 class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h1></td>
 <td align="right" valign="middle" width="10"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
 </tr>
 </table>
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td class="row2 postbody" valign="top">
 <!-- BEGIN link -->
 » <a style="text-decoration:none" href="{promot_trafic.link.U_HREF}" target="_blank" title="{promot_trafic.link.TITLE}">{promot_trafic.link.TITLE}</a><br />
 <!-- END link -->
 </td>
 </tr>
</table>
<!-- END promot_trafic -->

<!-- BEGIN switch_forum_rules -->
<table id="forum_rules" class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin: 1px 0px 1px 0px">
 <tbody>
 <tr>
 <td class="catBottom">
 <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
 <tbody>
 <tr>
 <td valign="top">
 <h1 class="cattitle"> {L_FORUM_RULES}</h1>
 </td>
 </tr>
 </tbody>
 </table>
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td class="row1 clearfix">
 <table>
 <tr>
 <!-- BEGIN switch_forum_rule_image -->
 <td class="logo">
 <img src="{RULE_IMG_URL}" />
 </td>
 <!-- END switch_forum_rule_image -->
 <td class="rules postbody">
 {RULE_MSG}
 </td>
 </tr>
 </table>
 </td>
 </tr>
 </tbody>
</table>

<!-- END switch_forum_rules -->

<table class="forumline noprint" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
 <tr>
 <td class="row2" colspan="2" align="center" style="padding:0px">
 <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
 <a name="quickreply"></a>
 {QUICK_REPLY_FORM}<br />
 <!-- END switch_user_logged_in -->
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
 <table border="0" cellpadding="0" width="100%" cellspacing="0" id="info_open" style="display:''">
 <tbody>
 <!-- BEGIN show_permissions -->
 <tr>
 <td class="row2" valign="top" width="25%"><span class="gensmall">{L_TABS_PERMISSIONS}</span></td>
 <td class="row1" valign="top" width="75%"><span class="gensmall">{S_AUTH_LIST}</span></td>
 </tr>
 <!-- END show_permissions -->
 <tr> <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
 <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
 <tr>
 <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
 <!-- BEGIN show_permissions -->
 <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
 <!-- END show_permissions -->
 </tr>
 </table>
 </td>
 </tr>
 </tbody>
 </table>
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
 <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" id="info_close" style="display:none;">
 <tbody>
 <tr>
 <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
 <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
 <tr>
 <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
 <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
 </tr>
 </table>
 </td>
 </tr>
 </tbody>
 </table>
 </td>
 </tr>
</table>

<form action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" name="jumpbox" onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}">
<table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
 <tr>
 <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap" {WIDTH_GALLERY}>
 <span class="nav">


 <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
 <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}Newtopic" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>   
 <!-- END switch_user_authpost -->
 <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
 <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
 <!-- END switch_user_authreply -->
 
</span>
 </td>

 <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
 <td align="right" nowrap="nowrap"><span class="gensmall">{L_JUMP_TO}: {S_JUMPBOX_SELECT} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span></td>
 <!-- END viewtopic_bottom -->

 <!-- BEGIN moderation_panel -->
 <td align="center">
 <span class="gensmall">{moderation_panel.U_YOUR_PERSONAL_MODERATE}</span>
 </td>
 <td align="center" width="250">
 <span class="gensmall"> </span>
 </td>
 <!-- END moderation_panel -->
 </tr>
</table>
</form>

<!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
<table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
 <tr>
 <td colspan="2" align="left" valign="top" nowrap="nowrap"><br />{S_TOPIC_ADMIN}<br />
 <form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
 <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />

 <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" /> -->
 <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />

 <span class="gen">{L_MOD_TOOLS}<br />{S_SELECT_MOD} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span>
 </form>
 </td>
 </tr>
</table>


<!-- END viewtopic_bottom -->

<!-- BEGIN switch_image_resize -->
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
$(resize_images({ 'selector' : '.postbody', 'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
//]]>
</script>
<!-- END switch_image_resize -->
<script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>نزع منه هده الايقونات 


كما اني جربت وضع هدا الكود للتوقيع هدا رابطه
https://help.ahlamontada.com/t1080878-topic
لكنه لم يظهر - اظن انه يوجد كود يمنع ظهور التوقيع في القالب التدي وضعته لكم

اتمنى التعديل على هدين و وضع كود التووقيع لي وضعت لكم رابطه حتى يظهر


عدل سابقا من قبل etudiants-dz في الجمعة 25 ديسمبر 2015 - 9:29 عدل 2 مرات
avatar
etudiants-dz
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 126
معدل النشاط : 1726
السُمعة : 3

http://dz-etudiant.forumalgerie.net/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ãÚáæãÉ رد: طلب التعديل على كود تومبايلات

مُساهمة من طرف زيزو اليكس في الخميس 24 ديسمبر 2015 - 21:38

ينقل لقسم التومبيلات لأنه القسم المناسب للسؤال وحتى يرد عليه المختصون  Cool
avatar
زيزو اليكس
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 12788
معدل النشاط : 15596
السُمعة : 427

http://zezoalex-14.hooxs.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ãÚáæãÉ رد: طلب التعديل على كود تومبايلات

مُساهمة من طرف {عذآب} في الجمعة 25 ديسمبر 2015 - 3:22

وعليكم السلام تفضل جرب :
الكود:
    <script type="text/javascript">
    //<![CDATA[
    var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
    $(function(){
    _atc.cwait = 0;
    $('.addthis_button').mouseup(function(){
    if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
    addthis_close();
    addthis_close();
    }
    });
    });
    //]]>
    </script>

    <table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">
    <tr>
    <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
    <span class="nav">
    <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
    <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}one" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a> 
    <!-- END switch_user_authpost -->
    <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
    <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
    <!-- END switch_user_authreply -->
    </span>
    </td>
    <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
    <!-- BEGIN switch_twitter_btn -->
    <span id="twitter_btn" style="margin-left: 6px; ">
    <a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal">Tweet</a>
    <script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
    </span>
    <!-- END switch_twitter_btn -->
    <!-- BEGIN switch_fb_likebtn -->
    <span id="fb_likebtn" style="margin-left: 6px; ">
    <iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href={FORUM_URL}{TOPIC_URL}&layout=button_count&show_faces=false&width=100&action=like&colorscheme=light&height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:100px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe>
    </span>
    <!-- END switch_fb_likebtn -->
    </td>
    <td class="nav" valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span>
                    </td>
    </tr>
    </table>

    <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" style="border-bottom: 0px;">
    <tr align="right">
   

    <!-- BEGIN topicpagination -->
    <tr>
    <td class="row1 pagination" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
    </tr>
    <!-- END topicpagination -->
    {POLL_DISPLAY}
    <!-- BEGIN postrow -->
    <!-- BEGIN displayed -->
      <tr class="post">

            <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="150">
    <div class="hima" style="margin-bottom:1px;">معلومات العضو</div>
    <div class="dz2" style="height:20px;border-radius:0 0 15px 15px;box-shadow:0 0 0;">

    <span class="name"{postrow.displayed.U_POST_ID}">{postrow.displayed.POSTER_NAME}</span>
    </div>
    <span class="postdetails">
    <div class="hima-elmasry">
        <div class="AVATAR">{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}
        </div>
    </div>
    </div>
    <span class="postdetails">
    {postrow.displayed.POSTER_RANK}
    </span>
    <br>
    {postrow.displayed.RANK_IMAGE}<br>
    <br>
    <div class="hima" style="margin-bottom:1px;">البيانات الشخصية</div>
                        <!-- BEGIN profile_field -->
            <div class="dz2">{postrow.displayed.profile_field.LABEL}{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}</div>

                        <!-- END profile_field -->

    </div>
    </span><br>
    <br>
    <center>
    <div class="hima" style="margin-bottom:1px;">معلومات الإتصال</div>
    <div class="dz2" style="margin-bottom:7px;">
    {postrow.displayed.PROFILE_IMG} {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}<!-- BEGIN contact_field --> {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}<!-- END contact_field --> <table border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 class="gowetobilobed-offlinebutton"><tr><td width="50 ">{postrow.displayed.ONLINE_IMG}</td></tr></table> </td>
                 

      </div></div>


    </div></div>


   
    <div id="profil_foot"></div>
    <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="100%" height="28" colspan="2">
    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tr>
   
    <div class="algeriaDZ"><span class="postdetails2"><img
    src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}"
    alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}"
    title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0"
    />{L_POST_SUBJECT}: {postrow.displayed.POST_SUBJECT} 
    <img src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}" alt=""
    border="0" />{postrow.displayed.POST_DATE}</span></div>
   
    </tr>
    <tr>
    <td colspan="2" class="hr">
    <hr />
    </td>
    </tr>
    <tr>
    <td colspan="2">


    <div class="postbody">

    <div>{postrow.displayed.MESSAGE}</div>
    <br /><br />

            <br />
         


        <script>(function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(d.getElementById(id))return;js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}(document,'script','facebook-jssdk'));</script> <div fb-xfbml-state="rendered" class="fb-like fb_edge_widget_with_comment fb_iframe_widget" data-href="http://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" data-send="true" data-width="400" data-show-faces="true" style="padding:10px;">   
          <br /><br />
    <!-- BEGIN switch_attachments -->
    <table
    class="Yassine-bablil" cellspacing="1" border="0" align="center"
    width="90%"><tbody><tr align="right"><td
    class="Yassine-bablil-1" width="50%">
    <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
    <dl class="file clearfix">                                   
    <dt>                                       
    <img
   
    src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}"
    alt=""/>                                   
    </dt>                                   
    <dd>                                       
    <!-- BEGIN switch_dl_att -->                                       
    <span><a
    class="postlink"
    href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a>
   
    {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}</span>
    <!-- END switch_dl_att -->                                       
    <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->                                       
    <span>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT}
   
    {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}</span>                                     
   
    <!-- END switch_no_dl_att -->                                       
    <!-- BEGIN switch_no_comment -->                                       
    <span>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</span>                                     
   
    <!-- END switch_no_comment -->                                       
    <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->                                       
    <span><strong>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong></span>                                     
   
    <!-- END switch_no_dl_att -->                                   
    </dd>                               
    </dl>
    <td class="Yassine-bablil-1" width="25%">   
    {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</td>
   
    <td class="Yassine-bablil-1" width="25%">    حجم الملف :
    ({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE})
    </td>                               
    <!-- END switch_post_attachments --> 
    </td></tr></tbody></table><br><br> 
    <!-- END switch_attachments -->
   
    <div class="clear"></div>
    <br>
    <div class="sign">
    <fieldset>
    <legend align="right" class="sign2">&nbsp;توقيع العضو : {postrow.displayed.POSTER_NAME}&nbsp;</legend>
    {postrow.displayed.SIGNATURE}</fieldset>
    </div>
    <span class="gensmall">{postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}</span>
    </td>
    </tr>
    </table>
    </td>
    </tr>
    <tr>
    <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} browse-arrows"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} align="center" valign="middle" width="150">
    <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a>
    </td>
    <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} messaging gensmall"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} width="100%" height="28">
    <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tr>


      <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} messaging gensmall"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} width="100%" height="28">
        <div align="right"> {postrow.displayed.THANK_IMG} {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG} {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG} {postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}
        </tr>

    <td valign="middle">
   
    </td>
   
    </table>
   
    </tr>
    <!-- BEGIN first_post_br -->
    </table>
    <br />
    <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
    <tr>
    </tr>
    <!-- END first_post_br -->
    <!-- END displayed -->
    <!-- BEGIN hidden -->
    <tr>
    <td class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center">{postrow.hidden.MESSAGE}</td>
    </tr>
    <!-- END hidden -->
    <!-- END postrow -->
    <!-- BEGIN no_post -->
    <tr align="center">
    <td class="row1" colspan="3" height="28">
    <span class="genmed">{no_post.L_NO_POST}</span>
    </td>
    </tr>
    <!-- END no_post -->
    <tr align="right">
    <td class="catBottom" colspan="3" height="28">
    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tr>
    <td width="9%" class="noprint"> </td>
    <td align="center" class="t-title"><a name="bottomtitle"></a><h1 class="cattitle">{TOPIC_TITLE}</h1></td>
    <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> </td>
    </tr>
    </table>
    </td>
    </tr>
    </table>
    <table class="forumline noprint" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin: 0 0 1px 0; border-top: 0px;">
    <tr>
    <td class="row2" valign="top" {COLSPAN_PAGINATION} width="150"><span class="gensmall">{PAGE_NUMBER}</span></td>
    <!-- BEGIN topicpagination -->
    <td class="row1" align="right" valign="top" ><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
   


    <!-- END topicpagination -->
    </tr>
    <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
    <!-- BEGIN watchtopic -->
    <tr>
    <td class="row2" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{S_WATCH_TOPIC}</span></td>
    </tr>
    <!-- END watchtopic -->
    <!-- تعليق الفيس بوك -->
                <td class="row2" align="center" colspan="2"  style="padding:0px">
                    <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" >
                    <thead>
                    <tr>
                    <td class="thead" align="center"></td>
                    </tr>
                    </thead>
                    <tbody id="collapseobj_beebi_ehdaa" style="">     
                    <tr>
                    <td class="alt1">
                    <div align="center">         
                    <div id="fb-root">
                    </div>         
                    <script src="http://connect.facebook.net/ar_AR/all.js#appId=185787818139101&xfbml=1">
                    </script>
                    <fb:comments data-href="{FORUM_URL}{TOPIC_URL}" numposts="7" width="800" publish_feed="true">
                    </fb:comments>
                    </div>
                    </td>
                    </tr>
                    </tbody>
                    </table>
                    </td>
    <!-- تعليق الفيس بوك -->

    <!-- END switch_user_logged_in -->
    </table>

    <!-- BEGIN promot_trafic -->
    <table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_close" style="display:none;margin: 1px 0px 1px 0px">
    <tr>
    <td class="catBottom" height="28">
    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tr>
    <td valign="top"><h1 class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h1></td>
    <td align="right" valign="middle" width="10"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
    </tr>
    </table>
    </td>
    </tr>
    </table>

    <table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_open" style="display:'';margin: 1px 0px 1px 0px">
    <tr>
    <td class="catBottom" height="28">
    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tr>
    <td valign="top"><h1 class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h1></td>
    <td align="right" valign="middle" width="10"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
    </tr>
    </table>
    </td>
    </tr>
    <tr>
    <td class="row2 postbody" valign="top">
    <!-- BEGIN link -->
    » <a style="text-decoration:none" href="{promot_trafic.link.U_HREF}" target="_blank" title="{promot_trafic.link.TITLE}">{promot_trafic.link.TITLE}</a><br />
    <!-- END link -->
    </td>
    </tr>
    </table>
    <!-- END promot_trafic -->

    <!-- BEGIN switch_forum_rules -->
    <table id="forum_rules" class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin: 1px 0px 1px 0px">
    <tbody>
    <tr>
    <td class="catBottom">
    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tbody>
    <tr>
    <td valign="top">
    <h1 class="cattitle"> {L_FORUM_RULES}</h1>
    </td>
    </tr>
    </tbody>
    </table>
    </td>
    </tr>
    <tr>
    <td class="row1 clearfix">
    <table>
    <tr>
    <!-- BEGIN switch_forum_rule_image -->
    <td class="logo">
    <img src="{RULE_IMG_URL}" />
    </td>
    <!-- END switch_forum_rule_image -->
    <td class="rules postbody">
    {RULE_MSG}
    </td>
    </tr>
    </table>
    </td>
    </tr>
    </tbody>
    </table>

    <!-- END switch_forum_rules -->

    <table class="forumline noprint" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tr>
    <td class="row2" colspan="2" align="center" style="padding:0px">
    <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
    <a name="quickreply"></a>
    {QUICK_REPLY_FORM}<br />
    <!-- END switch_user_logged_in -->
    </td>
    </tr>
    <tr>
    <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
    <table border="0" cellpadding="0" width="100%" cellspacing="0" id="info_open" style="display:''">
    <tbody>
    <!-- BEGIN show_permissions -->
    <tr>
    <td class="row2" valign="top" width="25%"><span class="gensmall">{L_TABS_PERMISSIONS}</span></td>
    <td class="row1" valign="top" width="75%"><span class="gensmall">{S_AUTH_LIST}</span></td>
    </tr>
    <!-- END show_permissions -->
    <tr>    <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tr>
    <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
    <!-- BEGIN show_permissions -->
    <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
    <!-- END show_permissions -->
    </tr>
    </table>
    </td>
    </tr>
    </tbody>
    </table>
    </td>
    </tr>
    <tr>
    <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
    <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" id="info_close" style="display:none;">
    <tbody>
    <tr>
    <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tr>
    <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
    <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
    </tr>
    </table>
    </td>
    </tr>
    </tbody>
    </table>
    </td>
    </tr>
    </table>

    <form action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" name="jumpbox" onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}">
    <table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
    <tr>
    <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap" {WIDTH_GALLERY}>
    <span class="nav">


    <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
    <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}Newtopic" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a> 
    <!-- END switch_user_authpost -->
    <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
    <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
    <!-- END switch_user_authreply -->
   
    </span>
    </td>

    <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
    <td align="right" nowrap="nowrap"><span class="gensmall">{L_JUMP_TO}: {S_JUMPBOX_SELECT} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span></td>
    <!-- END viewtopic_bottom -->

    <!-- BEGIN moderation_panel -->
    <td align="center">
    <span class="gensmall">{moderation_panel.U_YOUR_PERSONAL_MODERATE}</span>
    </td>
    <td align="center" width="250">
    <span class="gensmall"> </span>
    </td>
    <!-- END moderation_panel -->
    </tr>
    </table>
    </form>

    <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
    <table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
    <tr>
    <td colspan="2" align="left" valign="top" nowrap="nowrap"><br />{S_TOPIC_ADMIN}<br />
    <form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
    <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />

    <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" /> -->
    <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />

    <span class="gen">{L_MOD_TOOLS}<br />{S_SELECT_MOD} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span>
    </form>
    </td>
    </tr>
    </table>


    <!-- END viewtopic_bottom -->

    <!-- BEGIN switch_image_resize -->
    <script type="text/javascript">
    //<![CDATA[
    $(resize_images({ 'selector' : '.postbody', 'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
    //]]>
    </script>
    <!-- END switch_image_resize -->
    <script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>
وكل طلب في موضوع منفصل Cool
avatar
{عذآب}
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 3814
معدل النشاط : 7638
السُمعة : 294

http://www.quran-jed.net/index.php/component/muscol/Z/97-/85-/14

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ãÚáæãÉ رد: طلب التعديل على كود تومبايلات

مُساهمة من طرف etudiants-dz في الجمعة 25 ديسمبر 2015 - 8:13

اوك اخي
انا قمت بوضع الكود من تعديلك لكن لا ارى اي تأثير !!!
avatar
etudiants-dz
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 126
معدل النشاط : 1726
السُمعة : 3

http://dz-etudiant.forumalgerie.net/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى