مساعده هيدر 1

اذهب الى الأسفل

ãÚáæãÉ مساعده هيدر 1

مُساهمة من طرف رامي كاتي في الثلاثاء 20 أكتوبر 2015 - 15:56

السلام عليكم

انا عندي هيدر متعدد الالوان
انا ابغا الهيدر بلون واحد وهو الاحمر 
كيف احذف اللوان الاخرى What a Face

هذا الهيدر
الكود:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" {NAMESPACE_FB_LIKE} {NAMESPACE_FB} {NAMESPACE_BBCODE}>
<head>
   <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
   <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING}" />
   <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
   <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
   <!-- BEGIN switch_compat_meta -->
   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE={switch_compat_meta.VERSION}" />
   <!-- END switch_compat_meta -->
   <!-- BEGIN switch_canonical_url -->
   <link rel="canonical" href="{switch_canonical_url.CANONICAL_URL}" />
   <!-- END switch_canonical_url -->
   {META_FAVICO}
   {META}
   {META_FB_LIKE}
   <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
   {T_HEAD_STYLESHEET}
   {CSS}
   <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
   <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
   <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
   <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>

   <!-- BEGIN switch_fb_login -->
   <script src="http://connect.facebook.net/{switch_fb_login.FB_LOCAL}/all.js" type="text/javascript"></script>
   <script src="{switch_fb_login.JS_FB_LOGIN}" type="text/javascript"></script>
   <!-- END switch_fb_login -->

   <!-- BEGIN switch_ticker -->
   <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
   <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
   <!-- END switch_ticker -->

   <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
   <script src="{JS_DIR}jquery/jcarousel/jquery.jcarousel.js" type="text/javascript"></script>
   <script type="text/javascript">//<![CDATA[
      /* Definir le sens de direction en fonction du panneau admin */
      var tickerDirParam = "{switch_ticker.DIRECTION}";
      var slid_vert = false;
      var auto_dir = 'next';
      var h_perso = parseInt({switch_ticker.HEIGHT});

      switch( tickerDirParam )
      {
         case 'top' :
            slid_vert = true;
            break;

         case 'left':
            break;

         case 'bottom':
            slid_vert = true;
            auto_dir = 'prev';
            break;

         case 'right':
            auto_dir = 'prev';
            break;

         default:
            slid_vert = true;
      }

      $(document).ready(function() {
         var w_cont = $('#fa_ticker_container').width();

         if (w_cont > 0)
         {
            $('#fa_ticker_container').width(w_cont);

            /* Affichage de la liste */
            $('#fa_ticker_content').css('display','block');

            /* Calcul des dimensions du conteneur et des elements */
            var width_max = $('ul#fa_ticker_content').width();
            var width_item = Math.floor(width_max / {switch_ticker.SIZE});
            var height_max = h_perso;

            /* Calcul de la hauteur maximale du conteneur en fonction des elements et de la hauteur personnalisee dans l'admin */
            $('ul#fa_ticker_content li').each( function () {
               if ($(this).height() > height_max)
               {
                  height_max = $(this).height();
               }
            } );

            /* Redimensionnement des elements et des images trop larges */
            $('ul#fa_ticker_content li').width(width_item).height(height_max).find('img').each(function () {
               if ($(this).width() > width_item)
               {
               var ratio      = $(this).width() / width_item;
               var new_height = Math.round($(this).height() / ratio);
               $(this).height(new_height).width(width_item);
               }
            });

            /* Redimensionnement et centrage du conteneur en mode vertical */
            if (slid_vert)
            {
               $('ul#fa_ticker_content').width(width_item).height(height_max).css('marginLeft','auto').css('marginRight','auto');
            }

            /* Initialisation du caroussel */
            $('#fa_ticker_content').jcarousel({
                  vertical: slid_vert,
               wrap: 'circular',
               auto: {switch_ticker.STOP_TIME},
               auto_direction: auto_dir,
            scroll: 1,
            size: {switch_ticker.SIZE},
            height_max: height_max,
            animation: {switch_ticker.SPEED}
            });
         }
         else
         {
            $('ul#fa_ticker_content li:not(:first)').css('display','none');
            $('ul#fa_ticker_content li:first').css('list-style','none').css('text-align','center');
         }
      });
   //]]>
   </script>
   <!-- END switch_ticker_new -->

   <script type="text/javascript">//<![CDATA[
   $(document).ready(function(){
      <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
         pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
         if(pm != null) { pm.focus(); }
      <!-- END switch_enable_pm_popup -->
      <!-- BEGIN switch_report_popup -->
         report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
         if(report != null) { report.focus(); }
      <!-- END switch_report_popup -->
      <!-- BEGIN switch_ticker -->
         $(document).ready(function() {            
            Ticker.start({
               height : {switch_ticker.HEIGHT},
               spacing : {switch_ticker.SPACING},
               speed : {switch_ticker.SPEED},
               direction : '{switch_ticker.DIRECTION}',
               pause : {switch_ticker.STOP_TIME}
            });
         });
      <!-- END switch_ticker -->
   });

   <!-- BEGIN switch_login_popup -->
      var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = true, logInBackgroundClass = false;
   <!-- END switch_login_popup -->

   <!-- BEGIN switch_login_popup -->
   $(document).ready( function() {
      $(window).resize(function() {
         var windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
         var popupWidth = $("#login_popup").width();
         var mypopup = $("#login_popup");

         $("#login_popup").css({
         "left": windowWidth/2 - popupWidth/2
            });
      });
   });
   <!-- END switch_login_popup -->
   //]]>
   </script>
   {GREETING_POPUP}
   <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
   <style>
   .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item {
      text-align:center;
      width: 10px;
   }

   .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-horizontal {
      margin-right: {switch_ticker.SPACING}px;
   }

   .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-vertical {
      margin-bottom: {switch_ticker.SPACING}px;
   }
   </style>
   <!-- END switch_ticker_new -->
   {HOSTING_JS}
   <!-- BEGIN google_analytics_code -->
   <script type="text/javascript">
   //<![CDATA[
    var _gaq = _gaq || [];
    _gaq.push(['_setAccount', '{G_ANALYTICS_ID}']);
    _gaq.push(['_trackPageview']);
   _gaq.push(['_trackPageLoadTime']);

   <!-- BEGIN google_analytics_code_bis -->
   _gaq.push(['b._setAccount', '{G_ANALYTICS_ID_BIS}']);
   _gaq.push(['b._trackPageview']);
   <!-- END google_analytics_code_bis -->

    (function() {
      var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
      ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
      var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
    })();
   //]]>
   </script>
   <!-- END google_analytics_code -->
</head>
<body background="{T_BODY_BACKGROUND}" bgcolor="{T_BODY_BGCOLOR}" text="{T_BODY_TEXT}" link="{T_BODY_LINK}" vlink="{T_BODY_VLINK}">
   <!-- BEGIN hitskin_preview -->
   <div id="hitskin_preview" style="display: block;">
      <h1><img src="http://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_logo.png" alt="" /> <em>Hit</em>skin.com</h1>
      <div class="content">
         <p>
            {hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}
            <br />
            <span>{hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}<a href="http://{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span>
         </p>
      </div>
   </div>
   <!-- END hitskin_preview -->

   <!-- BEGIN switch_login_popup -->
   <div id="login_popup" style="z-index: 10000 !important;">
      <table class="forumline" width="{LOGIN_POPUP_WIDTH}" height="{LOGIN_POPUP_HEIGHT}" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
         <tr height="25">
            <td class="catLeft">
               <span class="genmed module-title">{SITENAME}</span>
            </td>
         </tr>
         <tr height="{LOGIN_POPUP_MSG_HEIGHT}">
            <td class="row1" align="left" valign="top">
               <div id="login_popup_buttons">
                  <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
                     <input type="submit" class="mainoption" value="{L_LOGIN}" />
                     <input type="button" class="mainoption" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />
                     <input id="login_popup_close" type="button" class="button" value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />
                  </form>
               </div>
               <span class="genmed">{LOGIN_POPUP_MSG}</span>
            </td>
         </tr>
      </table>
   </div>
   <!-- END switch_login_popup -->

   <a name="top"></a>
   {JAVASCRIPT}

  
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="rtl" lang="ar">
<head>
 
<meta http-equiv="Pragma" content="no-cache"/>
<meta http-equiv="Expires" content="-1"/>
<meta http-equiv="Cache-Control" content="no-cache"/>
 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256"/>
<meta name="generator" content="vBulletin 3.8.7"/>
<meta name="keywords" content="vbulletin,vBulletin Solutions,forum,bbs,discussion,bulletin board"/>
<meta name="description" content="This is a discussion forum. To find out more use Google."/>
 
<link href="http://demo.baianat.com/vbulletin/shbkat-3r3r-color/shbkat/co1/style.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>
<link href="http://demo.baianat.com/vbulletin/shbkat-3r3r-color/shbkat/co2/style.css" media="screen" rel="alternate stylesheet" title="co2" type="text/css"/>
<link href="http://demo.baianat.com/vbulletin/shbkat-3r3r-color/shbkat/co3/style.css" media="screen" rel="alternate stylesheet" title="co3" type="text/css"/>
<link href="http://demo.baianat.com/vbulletin/shbkat-3r3r-color/shbkat/co4/style.css" media="screen" rel="alternate stylesheet" title="co4" type="text/css"/>
<link href="http://demo.baianat.com/vbulletin/shbkat-3r3r-color/shbkat/co5/style.css" media="screen" rel="alternate stylesheet" title="co5" type="text/css"/>
 
<script type="text/javascript" src="clientscript/yui/yahoo-dom-event/yahoo-dom-event.js?v=387"></script>
<script type="text/javascript" src="clientscript/yui/connection/connection-min.js?v=387"></script>
<script type="text/javascript">
<!--
var SESSIONURL = "";
var SECURITYTOKEN = "guest";
var IMGDIR_MISC = "http://demo.baianat.com/vbulletin/shbkat-3r3r-color/misc";
var vb_disable_ajax = parseInt("0", 10);
// -->
</script>
<script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin_global.js?v=387"></script>
<script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin_menu.js?v=387"></script>
<script type="text/javascript" src="http://demo.baianat.com/vbulletin/shbkat-3r3r-color/js/jquery-1.7.2.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://demo.baianat.com/vbulletin/shbkat-3r3r-color/js/jquery.easing.1.3.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://demo.baianat.com/vbulletin/shbkat-3r3r-color/js/SwitchColor.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://demo.baianat.com/vbulletin/shbkat-3r3r-color/js/shbkat.js"></script>
<title>معرض اعمال استايلات شبكات</title>
</head>
<body>
<div id="wrapper">
<div id="header">
<div id="headerTop">
<div class="headerTopR">
<ul>
<li><a href="">رابط نصي</a></li>
<li><a href="">رابط نصي</a></li>
<li><a href="">رابط نصي</a></li>
<li><a href="">رابط نصي</a></li>
<li><a href="">رابط نصي</a></li>
</ul>
</div>
<div class="headerTopL">
<div class="social">
<ul>
<li><a href="#" class="facebook"></a></li>
<li><a href="#" class="twitter"></a></li>
<li><a href="#" class="youtube"></a></li>
<li><a href="#" class="rss"></a></li>
</ul>
</div>
<p>الثلاثاء 19 فبراير 2013 - 08:26:42 مساءً</p>
</div>
</div>
<div id="headerCenter">
<a href="http://www.uvuvv.com/vb/" title="شبكة عرعر" class="logo"></a>
<div class="adv"><img src="http://demo.baianat.com/vbulletin/shbkat-3r3r-color/shbkat/co1/images/adv.png"/></div>
</div>
<div id="reg">
<div class="regL">
<h2>اختر لونك المفضل</h2>
<div class="color">
<ul>
<li><a href="javascript:chooseStyle('none',60)" title="ازرق">&nbsp;</a></li>
<li><a href="javascript:chooseStyle('co2',60)" title="طوبى">&nbsp;</a></li>
<li><a href="javascript:chooseStyle('co3',60)" title="برتقالي">&nbsp;</a></li>
<li><a href="javascript:chooseStyle('co4',60)" title="بنفسجي">&nbsp;</a></li>
<li><a href="javascript:chooseStyle('co5',60)" title="اخضر">&nbsp;</a></li>
</ul>
</div>
</div>
<div class="regR">
<div class="form1">
<div class="cols-b user-login">
<div class="colsb-indent">
<form action="login.php?do=login" method="post" onsubmit="md5hash(vb_login_password, vb_login_md5password, vb_login_md5password_utf, )">
<script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin_md5.js?v=387"></script>
<div class="login-form">
<div class="userLogin">
<input class="userN autoEmpty" type="text" accesskey="u" tabindex="101" name="vb_login_username" id="navbar_username" value="اسم العضو" onfocus="if (this.value == 'اسم العضو') this.value = '';"/>
</div>
<div class="passLogin">
<input value="password" type="password" class="userP autoEmpty" style="font-size: 11px" name="vb_login_password" id="navbar_password" size="10" tabindex="102"/>
</div>
<input type="submit" class="log-btn" value="" tabindex="104" title="ادخل اسم العضو وكلمة المرور الخاصة بك في الحقول المجاورة لتسجيل الدخول, أو اضغط على رابط 'التسجيل' لإنشاء حساب خاص بك." accesskey="s"/>
<div class="remember-box">
<label for="cb_cookieuser_navbar"><input type="checkbox" name="cookieuser" value="1" class="chekr" tabindex="103" id="cb_cookieuser_navbar" accesskey="c"/>تذكرنى؟</label>
<input type="hidden" name="s" value=""/>
<input type="hidden" name="securitytoken" value="guest"/>
<input type="hidden" name="do" value="login"/>
<input type="hidden" name="vb_login_md5password"/>
<input type="hidden" name="vb_login_md5password_utf"/>
</div>
</div>
</form>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div id="menu">
<div class="menuR">
<div class="menuL">
<div class="menuLinks">
<ul>
<li><a href="">رابط نصي</a></li>
<li><a href="">رابط نصي</a></li>
<li><a href="">رابط نصي</a></li>
<li><a href="">رابط نصي</a></li>
<li><a href="">رابط نصي</a></li>
</ul>
</div>
<div class="search">
<form action="/vb/search.php?do=process" method="post">
<input name="do" type="hidden" value="process"/>
<input name="quicksearch" type="hidden" value="1"/>
<input name="childforums" type="hidden" value="1"/>
<input name="exactname" type="hidden" value="1"/>
<input name="s" type="hidden" value=""/>
<input name="securitytoken" type="hidden" value="guest"/>
<input class="Box" name="query" onblur="if(this.value=='')this.value='ضع كلمة البحث هنا ..' " onfocus="if(this.value=='ضع كلمة البحث هنا ..')this.value=''" size="25" tabindex="1001" type="text" value="ضع كلمة البحث هنا .."/>
<input name="showposts" tabindex="1003" type="hidden" value="1"/>
<input class="Go" src="http://demo.baianat.com/vbulletin/shbkat-3r3r-color/shbkat/co1/http://demo.baianat.com/vbulletin/images/spacer.gif" type="image"/>
<input class="Go2" src="http://demo.baianat.com/vbulletin/shbkat-3r3r-color/shbkat/co1/http://demo.baianat.com/vbulletin/images/spacer.gif" type="image"/>
</form>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div id="myPage">
 
<div align="center">
<div class="page" style="width:100%; text-align:right">
<div style="padding:0px 0px 0px 0px" align="right">
<br/>
 
<table class="tborder" cellpadding="2" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
<tr>
<td class="alt1" width="100%">
<div class="navbar" style="font-size:10pt"><a href="index.php" accesskey="1"><img class="inlineimg" src="http://demo.baianat.com/vbulletin/shbkat-3r3r-color/misc/navbits_start.gif" alt="" border="0"/></a> <strong>
   معرض اعمال استايلات شبكات</strong></div>
</td>
</tr>
</table>
 
 
<div class="tborder" style="padding:1px; border-top-width:0px">
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center">
<tr align="center">
<td class="vbmenu_control"><a rel="help" href="faq.php" accesskey="5">التعليمات</a></td>
<td class="vbmenu_control"><a id="community" href="/vbulletin/?styleid=65&amp;nojs=1#community" rel="nofollow" accesskey="6">
المجموعات</a> <script type="text/javascript"> vbmenu_register("community"); </script></td>
<td class="vbmenu_control"><a href="calendar.php">التقويم</a></td>
<td class="vbmenu_control"><a href="search.php?do=getdaily" accesskey="2">
مشاركات اليوم</a></td>
<td class="vbmenu_control"><a id="navbar_search" href="search.php" accesskey="4" rel="nofollow">
البحث</a> </td>
</tr>
</table>
</div>
 
<br/>
 
 
<div class="vbmenu_popup" id="community_menu" style="display:none;margin-top:3px" align="right">
<table cellpadding="4" cellspacing="1" border="0">
<tr><td class="thead">روابط المنتدى</td></tr>
<tr><td class="vbmenu_option"><a href="memberlist.php">قائمة الأعضاء</a></td></tr>
</table>
</div>
 
 
<div class="vbmenu_popup" id="navbar_search_menu" style="display:none;margin-top:3px" align="right">
<table cellpadding="4" cellspacing="1" border="0">
<tr>
<td class="thead">البحث في المنتدى</td>
</tr>
<tr>
<td class="vbmenu_option" title="nohilite">
<form action="search.php?do=process" method="post">
<input type="hidden" name="do" value="process"/>
<input type="hidden" name="quicksearch" value="1"/>
<input type="hidden" name="childforums" value="1"/>
<input type="hidden" name="exactname" value="1"/>
<input type="hidden" name="s" value=""/>
<input type="hidden" name="securitytoken" value="guest"/>
<div><input type="text" class="bginput" name="query" size="25" tabindex="1001"/><input type="submit" class="button" value="إذهب" tabindex="1004"/></div>
<div style="margin-top:2px">
<label for="rb_nb_sp0"><input type="radio" name="showposts" value="0" id="rb_nb_sp0" tabindex="1002" checked="checked"/>عرض
   المواضيع</label>
   &nbsp;
<label for="rb_nb_sp1"><input type="radio" name="showposts" value="1" id="rb_nb_sp1" tabindex="1003"/>عرض
   المشاركات</label>
</div>
</form>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="vbmenu_option"><a href="tags.php" rel="nofollow">بحث بالكلمة الدليلية </a></td>
</tr>
<tr>
<td class="vbmenu_option"><a href="search.php" accesskey="4" rel="nofollow">
البحث المتقدم</a></td>
</tr>
</table>
</div>
 
 
 
<div class="vbmenu_popup" id="pagenav_menu" style="display:none">
<table cellpadding="4" cellspacing="1" border="0">
<tr>
<td class="thead" nowrap="nowrap">الذهاب إلى الصفحة...</td>
</tr>
<tr>
<td class="vbmenu_option" title="nohilite">
<form action="index.php" method="get" onsubmit="return this.gotopage()" id="pagenav_form">
<input type="text" class="bginput" id="pagenav_itxt" style="font-size:11px" size="4"/>
<input type="button" class="button" id="pagenav_ibtn" value="إذهب"/>
</form>
</td>
</tr>
</table>
</div>
 
 
<table class="tborder" cellpadding="2" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
<tr>
<td class="tcat">أهلا وسهلا بك إلى معرض اعمال استايلات شبكات.</td>
</tr>
<tr>
<td class="alt1">
</td>
</tr>
</table>
 
<br/>

                  <!-- BEGIN switch_logo_left -->
                  <td><a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a></td>
                  <!-- END switch_logo_left -->
                  <td align="center" width="100%" valign="middle">
                     <!-- BEGIN switch_logo_center -->
                     <a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a>
                     <br />
                     <!-- END switch_logo_center -->
                     <div class="maintitle">{MAIN_SITENAME}</div>
                     <br />
                     <span class="gen">{SITE_DESCRIPTION}<br />&nbsp; </span>
                  </td>
                  <!-- BEGIN switch_logo_right -->
                  <td><a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a></td>
                  <!-- END switch_logo_right -->
               </tr>
            </table>

            <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="{MENU_POSITION}">
               <tr>
                  <td align="{MENU_POSITION}"{MENU_NOWRAP}>{GENERATED_NAV_BAR}</td>
               </tr>
            </table>

            <div style="clear: both;"></div>

            <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
            <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
               <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                  <tr>
                     <td align="left" class="row1">
                        <div id="fa_ticker_container">
                           <ul id="fa_ticker_content" class="jcarousel-skin-tango" style="display:none;">
                              <!-- BEGIN ticker_row -->
                              <li>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</li>
                              <!-- END ticker_row -->
                           </ul>
                        </div>
                     </td>
                  </tr>
               </table>
            </div>
            <!-- END switch_ticker_new -->

            <!-- BEGIN switch_ticker -->
            <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
               <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                  <tr>
                     <td align="left" class="row1">
                        <div id="fa_ticker_container">
                           <div id="fa_ticker" style="height:{switch_ticker.HEIGHT}px;">
                              <div class="fa_ticker_content">
                                 <!-- BEGIN ticker_row -->
                                 <div>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div>
                                 <!-- END ticker_row -->
                              </div>
                           </div>
                        </div>
                     </td>
                  </tr>
               </table>
            </div>
            <!-- END switch_ticker -->

            <div id="page-body">
               <div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
                  <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" class="three-col">
                     <tbody>
                        <tr>
                           <td valign="top" width="{C1SIZE}">
                              <div id="{ID_LEFT}">
                                 <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
                                 {giefmod_index1.MODVAR}
                                    <!-- BEGIN saut -->
                                    <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
                                    <!-- END saut -->
                                 <!-- END giefmod_index1 -->
                              </div>
                           </td>
                           <td valign="top" width="100%">
<!-- BEGIN html_validation -->
                           </td>
                        </tr>
                     </tbody>
                  </table>
               </div>
            </div>
         </td>
      </tr>
   </table>
</body>
</html>
<!-- END html_validation -->


عدل سابقا من قبل رامي كاتي في الأربعاء 21 أكتوبر 2015 - 8:00 عدل 1 مرات
avatar
رامي كاتي
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 819
معدل النشاط : 4781
السُمعة : 19

http://anime.ahlamontada.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ãÚáæãÉ رد: مساعده هيدر 1

مُساهمة من طرف احمد العراقي@ في الثلاثاء 20 أكتوبر 2015 - 18:37

تفضل اخي بقي اللون الازرق فقط

الكود:
 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
    <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" {NAMESPACE_FB_LIKE} {NAMESPACE_FB} {NAMESPACE_BBCODE}>
    <head>
      <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
      <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING}" />
      <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
      <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
      <!-- BEGIN switch_compat_meta -->
      <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE={switch_compat_meta.VERSION}" />
      <!-- END switch_compat_meta -->
      <!-- BEGIN switch_canonical_url -->
      <link rel="canonical" href="{switch_canonical_url.CANONICAL_URL}" />
      <!-- END switch_canonical_url -->
      {META_FAVICO}
      {META}
      {META_FB_LIKE}
      <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
      {T_HEAD_STYLESHEET}
      {CSS}
      <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
      <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
      <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
      <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>

      <!-- BEGIN switch_fb_login -->
      <script src="http://connect.facebook.net/{switch_fb_login.FB_LOCAL}/all.js" type="text/javascript"></script>
      <script src="{switch_fb_login.JS_FB_LOGIN}" type="text/javascript"></script>
      <!-- END switch_fb_login -->

      <!-- BEGIN switch_ticker -->
      <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
      <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
      <!-- END switch_ticker -->

      <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
      <script src="{JS_DIR}jquery/jcarousel/jquery.jcarousel.js" type="text/javascript"></script>
      <script type="text/javascript">//<![CDATA[
          /* Definir le sens de direction en fonction du panneau admin */
          var tickerDirParam = "{switch_ticker.DIRECTION}";
          var slid_vert = false;
          var auto_dir = 'next';
          var h_perso = parseInt({switch_ticker.HEIGHT});

          switch( tickerDirParam )
          {
            case 'top' :
                slid_vert = true;
                break;

            case 'left':
                break;

            case 'bottom':
                slid_vert = true;
                auto_dir = 'prev';
                break;

            case 'right':
                auto_dir = 'prev';
                break;

            default:
                slid_vert = true;
          }

          $(document).ready(function() {
            var w_cont = $('#fa_ticker_container').width();

            if (w_cont > 0)
            {
                $('#fa_ticker_container').width(w_cont);

                /* Affichage de la liste */
                $('#fa_ticker_content').css('display','block');

                /* Calcul des dimensions du conteneur et des elements */
                var width_max = $('ul#fa_ticker_content').width();
                var width_item = Math.floor(width_max / {switch_ticker.SIZE});
                var height_max = h_perso;

                /* Calcul de la hauteur maximale du conteneur en fonction des elements et de la hauteur personnalisee dans l'admin */
                $('ul#fa_ticker_content li').each( function () {
                  if ($(this).height() > height_max)
                  {
                      height_max = $(this).height();
                  }
                } );

                /* Redimensionnement des elements et des images trop larges */
                $('ul#fa_ticker_content li').width(width_item).height(height_max).find('img').each(function () {
                  if ($(this).width() > width_item)
                  {
                  var ratio      = $(this).width() / width_item;
                  var new_height = Math.round($(this).height() / ratio);
                  $(this).height(new_height).width(width_item);
                  }
                });

                /* Redimensionnement et centrage du conteneur en mode vertical */
                if (slid_vert)
                {
                  $('ul#fa_ticker_content').width(width_item).height(height_max).css('marginLeft','auto').css('marginRight','auto');
                }

                /* Initialisation du caroussel */
                $('#fa_ticker_content').jcarousel({
                      vertical: slid_vert,
                  wrap: 'circular',
                  auto: {switch_ticker.STOP_TIME},
                  auto_direction: auto_dir,
                scroll: 1,
                size: {switch_ticker.SIZE},
                height_max: height_max,
                animation: {switch_ticker.SPEED}
                });
            }
            else
            {
                $('ul#fa_ticker_content li:not(:first)').css('display','none');
                $('ul#fa_ticker_content li:first').css('list-style','none').css('text-align','center');
            }
          });
      //]]>
      </script>
      <!-- END switch_ticker_new -->

      <script type="text/javascript">//<![CDATA[
      $(document).ready(function(){
          <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
            pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
            if(pm != null) { pm.focus(); }
          <!-- END switch_enable_pm_popup -->
          <!-- BEGIN switch_report_popup -->
            report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
            if(report != null) { report.focus(); }
          <!-- END switch_report_popup -->
          <!-- BEGIN switch_ticker -->
            $(document).ready(function() {         
                Ticker.start({
                  height : {switch_ticker.HEIGHT},
                  spacing : {switch_ticker.SPACING},
                  speed : {switch_ticker.SPEED},
                  direction : '{switch_ticker.DIRECTION}',
                  pause : {switch_ticker.STOP_TIME}
                });
            });
          <!-- END switch_ticker -->
      });

      <!-- BEGIN switch_login_popup -->
          var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = true, logInBackgroundClass = false;
      <!-- END switch_login_popup -->

      <!-- BEGIN switch_login_popup -->
      $(document).ready( function() {
          $(window).resize(function() {
            var windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
            var popupWidth = $("#login_popup").width();
            var mypopup = $("#login_popup");

            $("#login_popup").css({
            "left": windowWidth/2 - popupWidth/2
                });
          });
      });
      <!-- END switch_login_popup -->
      //]]>
      </script>
      {GREETING_POPUP}
      <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
      <style>
      .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item {
          text-align:center;
          width: 10px;
      }

      .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-horizontal {
          margin-right: {switch_ticker.SPACING}px;
      }

      .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-vertical {
          margin-bottom: {switch_ticker.SPACING}px;
      }
      </style>
      <!-- END switch_ticker_new -->
      {HOSTING_JS}
      <!-- BEGIN google_analytics_code -->
      <script type="text/javascript">
      //<![CDATA[
        var _gaq = _gaq || [];
        _gaq.push(['_setAccount', '{G_ANALYTICS_ID}']);
        _gaq.push(['_trackPageview']);
      _gaq.push(['_trackPageLoadTime']);

      <!-- BEGIN google_analytics_code_bis -->
      _gaq.push(['b._setAccount', '{G_ANALYTICS_ID_BIS}']);
      _gaq.push(['b._trackPageview']);
      <!-- END google_analytics_code_bis -->

        (function() {
          var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
          ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
          var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
        })();
      //]]>
      </script>
      <!-- END google_analytics_code -->
    </head>
    <body background="{T_BODY_BACKGROUND}" bgcolor="{T_BODY_BGCOLOR}" text="{T_BODY_TEXT}" link="{T_BODY_LINK}" vlink="{T_BODY_VLINK}">
      <!-- BEGIN hitskin_preview -->
      <div id="hitskin_preview" style="display: block;">
          <h1><img src="http://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_logo.png" alt="" /> <em>Hit</em>skin.com</h1>
          <div class="content">
            <p>
                {hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}
                <br />
                <span>{hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}<a href="http://{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span>
            </p>
          </div>
      </div>
      <!-- END hitskin_preview -->

      <!-- BEGIN switch_login_popup -->
      <div id="login_popup" style="z-index: 10000 !important;">
          <table class="forumline" width="{LOGIN_POPUP_WIDTH}" height="{LOGIN_POPUP_HEIGHT}" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
            <tr height="25">
                <td class="catLeft">
                  <span class="genmed module-title">{SITENAME}</span>
                </td>
            </tr>
            <tr height="{LOGIN_POPUP_MSG_HEIGHT}">
                <td class="row1" align="left" valign="top">
                  <div id="login_popup_buttons">
                      <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
                        <input type="submit" class="mainoption" value="{L_LOGIN}" />
                        <input type="button" class="mainoption" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />
                        <input id="login_popup_close" type="button" class="button" value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />
                      </form>
                  </div>
                  <span class="genmed">{LOGIN_POPUP_MSG}</span>
                </td>
            </tr>
          </table>
      </div>
      <!-- END switch_login_popup -->

      <a name="top"></a>
      {JAVASCRIPT}

   
    <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
    <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="rtl" lang="ar">
    <head>
   
    <meta http-equiv="Pragma" content="no-cache"/>
    <meta http-equiv="Expires" content="-1"/>
    <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-cache"/>
   
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256"/>
    <meta name="generator" content="vBulletin 3.8.7"/>
    <meta name="keywords" content="vbulletin,vBulletin Solutions,forum,bbs,discussion,bulletin board"/>
    <meta name="description" content="This is a discussion forum. To find out more use Google."/>
   
    <link href="http://demo.baianat.com/vbulletin/shbkat-3r3r-color/shbkat/co1/style.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>
    <link href="http://demo.baianat.com/vbulletin/shbkat-3r3r-color/shbkat/co2/style.css" media="screen" rel="alternate stylesheet" title="co2" type="text/css"/>
    <link href="http://demo.baianat.com/vbulletin/shbkat-3r3r-color/shbkat/co3/style.css" media="screen" rel="alternate stylesheet" title="co3" type="text/css"/>
    <link href="http://demo.baianat.com/vbulletin/shbkat-3r3r-color/shbkat/co4/style.css" media="screen" rel="alternate stylesheet" title="co4" type="text/css"/>
    <link href="http://demo.baianat.com/vbulletin/shbkat-3r3r-color/shbkat/co5/style.css" media="screen" rel="alternate stylesheet" title="co5" type="text/css"/>
   
    <script type="text/javascript" src="clientscript/yui/yahoo-dom-event/yahoo-dom-event.js?v=387"></script>
    <script type="text/javascript" src="clientscript/yui/connection/connection-min.js?v=387"></script>
    <script type="text/javascript">
    <!--
    var SESSIONURL = "";
    var SECURITYTOKEN = "guest";
    var IMGDIR_MISC = "http://demo.baianat.com/vbulletin/shbkat-3r3r-color/misc";
    var vb_disable_ajax = parseInt("0", 10);
    // -->
    </script>
    <script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin_global.js?v=387"></script>
    <script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin_menu.js?v=387"></script>
    <script type="text/javascript" src="http://demo.baianat.com/vbulletin/shbkat-3r3r-color/js/jquery-1.7.2.min.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="http://demo.baianat.com/vbulletin/shbkat-3r3r-color/js/jquery.easing.1.3.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="http://demo.baianat.com/vbulletin/shbkat-3r3r-color/js/SwitchColor.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="http://demo.baianat.com/vbulletin/shbkat-3r3r-color/js/shbkat.js"></script>
    <title>معرض اعمال استايلات شبكات</title>
    </head>
    <body>
    <div id="wrapper">
    <div id="header">
    <div id="headerTop">
    <div class="headerTopR">
    <ul>
    <li><a href="">رابط نصي</a></li>
    <li><a href="">رابط نصي</a></li>
    <li><a href="">رابط نصي</a></li>
    <li><a href="">رابط نصي</a></li>
    <li><a href="">رابط نصي</a></li>
    </ul>
    </div>
    <div class="headerTopL">
    <div class="social">
    <ul>
    <li><a href="#" class="facebook"></a></li>
    <li><a href="#" class="twitter"></a></li>
    <li><a href="#" class="youtube"></a></li>
    <li><a href="#" class="rss"></a></li>
    </ul>
    </div>
    <p>الثلاثاء 19 فبراير 2013 - 08:26:42 مساءً</p>
    </div>
    </div>
    <div id="headerCenter">
    <a href="http://www.uvuvv.com/vb/" title="شبكة عرعر" class="logo"></a>
    <div class="adv"><img src="http://demo.baianat.com/vbulletin/shbkat-3r3r-color/shbkat/co1/images/adv.png"/></div>
    </div>
    <div id="reg">
    <div class="regL">
    <h2>اختر لونك المفضل</h2>
    <div class="color">
    <ul>
    <li><a href="javascript:chooseStyle('none',60)" title="ازرق">&nbsp;</a></li>
    </ul>
    </div>
    </div>
    <div class="regR">
    <div class="form1">
    <div class="cols-b user-login">
    <div class="colsb-indent">
    <form action="login.php?do=login" method="post" onsubmit="md5hash(vb_login_password, vb_login_md5password, vb_login_md5password_utf, )">
    <script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin_md5.js?v=387"></script>
    <div class="login-form">
    <div class="userLogin">
    <input class="userN autoEmpty" type="text" accesskey="u" tabindex="101" name="vb_login_username" id="navbar_username" value="اسم العضو" onfocus="if (this.value == 'اسم العضو') this.value = '';"/>
    </div>
    <div class="passLogin">
    <input value="password" type="password" class="userP autoEmpty" style="font-size: 11px" name="vb_login_password" id="navbar_password" size="10" tabindex="102"/>
    </div>
    <input type="submit" class="log-btn" value="" tabindex="104" title="ادخل اسم العضو وكلمة المرور الخاصة بك في الحقول المجاورة لتسجيل الدخول, أو اضغط على رابط 'التسجيل' لإنشاء حساب خاص بك." accesskey="s"/>
    <div class="remember-box">
    <label for="cb_cookieuser_navbar"><input type="checkbox" name="cookieuser" value="1" class="chekr" tabindex="103" id="cb_cookieuser_navbar" accesskey="c"/>تذكرنى؟</label>
    <input type="hidden" name="s" value=""/>
    <input type="hidden" name="securitytoken" value="guest"/>
    <input type="hidden" name="do" value="login"/>
    <input type="hidden" name="vb_login_md5password"/>
    <input type="hidden" name="vb_login_md5password_utf"/>
    </div>
    </div>
    </form>
    </div>
    </div>
    </div>
    </div>
    </div>
    <div id="menu">
    <div class="menuR">
    <div class="menuL">
    <div class="menuLinks">
    <ul>
    <li><a href="">رابط نصي</a></li>
    <li><a href="">رابط نصي</a></li>
    <li><a href="">رابط نصي</a></li>
    <li><a href="">رابط نصي</a></li>
    <li><a href="">رابط نصي</a></li>
    </ul>
    </div>
    <div class="search">
    <form action="/vb/search.php?do=process" method="post">
    <input name="do" type="hidden" value="process"/>
    <input name="quicksearch" type="hidden" value="1"/>
    <input name="childforums" type="hidden" value="1"/>
    <input name="exactname" type="hidden" value="1"/>
    <input name="s" type="hidden" value=""/>
    <input name="securitytoken" type="hidden" value="guest"/>
    <input class="Box" name="query" onblur="if(this.value=='')this.value='ضع كلمة البحث هنا ..' " onfocus="if(this.value=='ضع كلمة البحث هنا ..')this.value=''" size="25" tabindex="1001" type="text" value="ضع كلمة البحث هنا .."/>
    <input name="showposts" tabindex="1003" type="hidden" value="1"/>
    <input class="Go" src="http://demo.baianat.com/vbulletin/shbkat-3r3r-color/shbkat/co1/http://demo.baianat.com/vbulletin/images/spacer.gif" type="image"/>
    <input class="Go2" src="http://demo.baianat.com/vbulletin/shbkat-3r3r-color/shbkat/co1/http://demo.baianat.com/vbulletin/images/spacer.gif" type="image"/>
    </form>
    </div>
    </div>
    </div>
    </div>
    </div>
    </div>
    <div id="myPage">
   
    <div align="center">
    <div class="page" style="width:100%; text-align:right">
    <div style="padding:0px 0px 0px 0px" align="right">
    <br/>
   
    <table class="tborder" cellpadding="2" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
    <tr>
    <td class="alt1" width="100%">
    <div class="navbar" style="font-size:10pt"><a href="index.php" accesskey="1"><img class="inlineimg" src="http://demo.baianat.com/vbulletin/shbkat-3r3r-color/misc/navbits_start.gif" alt="" border="0"/></a> <strong>
      معرض اعمال استايلات شبكات</strong></div>
    </td>
    </tr>
    </table>
   
   
    <div class="tborder" style="padding:1px; border-top-width:0px">
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center">
    <tr align="center">
    <td class="vbmenu_control"><a rel="help" href="faq.php" accesskey="5">التعليمات</a></td>
    <td class="vbmenu_control"><a id="community" href="/vbulletin/?styleid=65&amp;nojs=1#community" rel="nofollow" accesskey="6">
    المجموعات</a> <script type="text/javascript"> vbmenu_register("community"); </script></td>
    <td class="vbmenu_control"><a href="calendar.php">التقويم</a></td>
    <td class="vbmenu_control"><a href="search.php?do=getdaily" accesskey="2">
    مشاركات اليوم</a></td>
    <td class="vbmenu_control"><a id="navbar_search" href="search.php" accesskey="4" rel="nofollow">
    البحث</a> </td>
    </tr>
    </table>
    </div>
   
    <br/>
   
   
    <div class="vbmenu_popup" id="community_menu" style="display:none;margin-top:3px" align="right">
    <table cellpadding="4" cellspacing="1" border="0">
    <tr><td class="thead">روابط المنتدى</td></tr>
    <tr><td class="vbmenu_option"><a href="memberlist.php">قائمة الأعضاء</a></td></tr>
    </table>
    </div>
   
   
    <div class="vbmenu_popup" id="navbar_search_menu" style="display:none;margin-top:3px" align="right">
    <table cellpadding="4" cellspacing="1" border="0">
    <tr>
    <td class="thead">البحث في المنتدى</td>
    </tr>
    <tr>
    <td class="vbmenu_option" title="nohilite">
    <form action="search.php?do=process" method="post">
    <input type="hidden" name="do" value="process"/>
    <input type="hidden" name="quicksearch" value="1"/>
    <input type="hidden" name="childforums" value="1"/>
    <input type="hidden" name="exactname" value="1"/>
    <input type="hidden" name="s" value=""/>
    <input type="hidden" name="securitytoken" value="guest"/>
    <div><input type="text" class="bginput" name="query" size="25" tabindex="1001"/><input type="submit" class="button" value="إذهب" tabindex="1004"/></div>
    <div style="margin-top:2px">
    <label for="rb_nb_sp0"><input type="radio" name="showposts" value="0" id="rb_nb_sp0" tabindex="1002" checked="checked"/>عرض
      المواضيع</label>
      &nbsp;
    <label for="rb_nb_sp1"><input type="radio" name="showposts" value="1" id="rb_nb_sp1" tabindex="1003"/>عرض
      المشاركات</label>
    </div>
    </form>
    </td>
    </tr>
    <tr>
    <td class="vbmenu_option"><a href="tags.php" rel="nofollow">بحث بالكلمة الدليلية </a></td>
    </tr>
    <tr>
    <td class="vbmenu_option"><a href="search.php" accesskey="4" rel="nofollow">
    البحث المتقدم</a></td>
    </tr>
    </table>
    </div>
   
   
   
    <div class="vbmenu_popup" id="pagenav_menu" style="display:none">
    <table cellpadding="4" cellspacing="1" border="0">
    <tr>
    <td class="thead" nowrap="nowrap">الذهاب إلى الصفحة...</td>
    </tr>
    <tr>
    <td class="vbmenu_option" title="nohilite">
    <form action="index.php" method="get" onsubmit="return this.gotopage()" id="pagenav_form">
    <input type="text" class="bginput" id="pagenav_itxt" style="font-size:11px" size="4"/>
    <input type="button" class="button" id="pagenav_ibtn" value="إذهب"/>
    </form>
    </td>
    </tr>
    </table>
    </div>
   
   
    <table class="tborder" cellpadding="2" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
    <tr>
    <td class="tcat">أهلا وسهلا بك إلى معرض اعمال استايلات شبكات.</td>
    </tr>
    <tr>
    <td class="alt1">
    </td>
    </tr>
    </table>
   
    <br/>

                      <!-- BEGIN switch_logo_left -->
                      <td><a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a></td>
                      <!-- END switch_logo_left -->
                      <td align="center" width="100%" valign="middle">
                        <!-- BEGIN switch_logo_center -->
                        <a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a>
                        <br />
                        <!-- END switch_logo_center -->
                        <div class="maintitle">{MAIN_SITENAME}</div>
                        <br />
                        <span class="gen">{SITE_DESCRIPTION}<br />&nbsp; </span>
                      </td>
                      <!-- BEGIN switch_logo_right -->
                      <td><a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a></td>
                      <!-- END switch_logo_right -->
                  </tr>
                </table>

                <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="{MENU_POSITION}">
                  <tr>
                      <td align="{MENU_POSITION}"{MENU_NOWRAP}>{GENERATED_NAV_BAR}</td>
                  </tr>
                </table>

                <div style="clear: both;"></div>

                <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
                <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
                  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                      <tr>
                        <td align="left" class="row1">
                            <div id="fa_ticker_container">
                              <ul id="fa_ticker_content" class="jcarousel-skin-tango" style="display:none;">
                                  <!-- BEGIN ticker_row -->
                                  <li>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</li>
                                  <!-- END ticker_row -->
                              </ul>
                            </div>
                        </td>
                      </tr>
                  </table>
                </div>
                <!-- END switch_ticker_new -->

                <!-- BEGIN switch_ticker -->
                <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
                  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                      <tr>
                        <td align="left" class="row1">
                            <div id="fa_ticker_container">
                              <div id="fa_ticker" style="height:{switch_ticker.HEIGHT}px;">
                                  <div class="fa_ticker_content">
                                    <!-- BEGIN ticker_row -->
                                    <div>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div>
                                    <!-- END ticker_row -->
                                  </div>
                              </div>
                            </div>
                        </td>
                      </tr>
                  </table>
                </div>
                <!-- END switch_ticker -->

                <div id="page-body">
                  <div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
                      <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" class="three-col">
                        <tbody>
                            <tr>
                              <td valign="top" width="{C1SIZE}">
                                  <div id="{ID_LEFT}">
                                    <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
                                    {giefmod_index1.MODVAR}
                                        <!-- BEGIN saut -->
                                        <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
                                        <!-- END saut -->
                                    <!-- END giefmod_index1 -->
                                  </div>
                              </td>
                              <td valign="top" width="100%">
    <!-- BEGIN html_validation -->
                              </td>
                            </tr>
                        </tbody>
                      </table>
                  </div>
                </div>
            </td>
          </tr>
      </table>
    </body>
    </html>
    <!-- END html_validation -->
avatar
احمد العراقي@
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 823
معدل النشاط : 2724
السُمعة : 11

https://help.ahlamontada.com/forum

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ãÚáæãÉ رد: مساعده هيدر 1

مُساهمة من طرف JoryAbdallah في الثلاثاء 20 أكتوبر 2015 - 19:20

تفضل اللون الاحمر فقط


الكود:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "[url=http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd]http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd[/url]">
<html xmlns="[url=http://www.w3.org/1999/xhtml]http://www.w3.org/1999/xhtml[/url]" dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" {NAMESPACE_FB_LIKE} {NAMESPACE_FB} {NAMESPACE_BBCODE}>
<head>
  <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
  <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING}" />
  <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
  <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
  <!-- BEGIN switch_compat_meta -->
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE={switch_compat_meta.VERSION}" />
  <!-- END switch_compat_meta -->
  <!-- BEGIN switch_canonical_url -->
  <link rel="canonical" href="{switch_canonical_url.CANONICAL_URL}" />
  <!-- END switch_canonical_url -->
  {META_FAVICO}
  {META}
  {META_FB_LIKE}
  <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
  {T_HEAD_STYLESHEET}
  {CSS}
  <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
  <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
  <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
  <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>
  <!-- BEGIN switch_fb_login -->
  <script src="[url=http://connect.facebook.net/{switch_fb_login.FB_LOCAL}/all.js]http://connect.facebook.net/{switch_fb_login.FB_LOCAL}/all.js[/url]" type="text/javascript"></script>
  <script src="{switch_fb_login.JS_FB_LOGIN}" type="text/javascript"></script>
  <!-- END switch_fb_login -->
  <!-- BEGIN switch_ticker -->
  <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
  <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
  <!-- END switch_ticker -->
  <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
  <script src="{JS_DIR}jquery/jcarousel/jquery.jcarousel.js" type="text/javascript"></script>
  <script type="text/javascript">//<![CDATA[
      /* Definir le sens de direction en fonction du panneau admin */
      var tickerDirParam = "{switch_ticker.DIRECTION}";
      var slid_vert = false;
      var auto_dir = 'next';
      var h_perso = parseInt({switch_ticker.HEIGHT});
      switch( tickerDirParam )
      {
        case 'top' :
            slid_vert = true;
            break;
        case 'left':
            break;
        case 'bottom':
            slid_vert = true;
            auto_dir = 'prev';
            break;
        case 'right':
            auto_dir = 'prev';
            break;
        default:
            slid_vert = true;
      }
      $(document).ready(function() {
        var w_cont = $('#fa_ticker_container').width();
        if (w_cont > 0)
        {
            $('#fa_ticker_container').width(w_cont);
            /* Affichage de la liste */
            $('#fa_ticker_content').css('display','block');
            /* Calcul des dimensions du conteneur et des elements */
            var width_max = $('ul#fa_ticker_content').width();
            var width_item = Math.floor(width_max / {switch_ticker.SIZE});
            var height_max = h_perso;
            /* Calcul de la hauteur maximale du conteneur en fonction des elements et de la hauteur personnalisee dans l'admin */
            $('ul#fa_ticker_content li').each( function () {
              if ($(this).height() > height_max)
              {
                  height_max = $(this).height();
              }
            } );
            /* Redimensionnement des elements et des images trop larges */
            $('ul#fa_ticker_content li').width(width_item).height(height_max).find('img').each(function () {
              if ($(this).width() > width_item)
              {
              var ratio      = $(this).width() / width_item;
              var new_height = Math.round($(this).height() / ratio);
              $(this).height(new_height).width(width_item);
              }
            });
            /* Redimensionnement et centrage du conteneur en mode vertical */
            if (slid_vert)
            {
              $('ul#fa_ticker_content').width(width_item).height(height_max).css('marginLeft','auto').css('marginRight','auto');
            }
            /* Initialisation du caroussel */
            $('#fa_ticker_content').jcarousel({
                  vertical: slid_vert,
              wrap: 'circular',
              auto: {switch_ticker.STOP_TIME},
              auto_direction: auto_dir,
            scroll: 1,
            size: {switch_ticker.SIZE},
            height_max: height_max,
            animation: {switch_ticker.SPEED}
            });
        }
        else
        {
            $('ul#fa_ticker_content li:not(:first)').css('display','none');
            $('ul#fa_ticker_content li:first').css('list-style','none').css('text-align','center');
        }
      });
  //]]>
  </script>
  <!-- END switch_ticker_new -->
  <script type="text/javascript">//<![CDATA[
  $(document).ready(function(){
      <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
        pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
        if(pm != null) { pm.focus(); }
      <!-- END switch_enable_pm_popup -->
      <!-- BEGIN switch_report_popup -->
        report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
        if(report != null) { report.focus(); }
      <!-- END switch_report_popup -->
      <!-- BEGIN switch_ticker -->
        $(document).ready(function() {           
            Ticker.start({
              height : {switch_ticker.HEIGHT},
              spacing : {switch_ticker.SPACING},
              speed : {switch_ticker.SPEED},
              direction : '{switch_ticker.DIRECTION}',
              pause : {switch_ticker.STOP_TIME}
            });
        });
      <!-- END switch_ticker -->
  });
  <!-- BEGIN switch_login_popup -->
      var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = true, logInBackgroundClass = false;
  <!-- END switch_login_popup -->
  <!-- BEGIN switch_login_popup -->
  $(document).ready( function() {
      $(window).resize(function() {
        var windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
        var popupWidth = $("#login_popup").width();
        var mypopup = $("#login_popup");
        $("#login_popup").css({
        "left": windowWidth/2 - popupWidth/2
            });
      });
  });
  <!-- END switch_login_popup -->
  //]]>
  </script>
  {GREETING_POPUP}
  <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
  <style>
  .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item {
      text-align:center;
      width: 10px;
  }
  .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-horizontal {
      margin-right: {switch_ticker.SPACING}px;
  }
  .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-vertical {
      margin-bottom: {switch_ticker.SPACING}px;
  }
  </style>
  <!-- END switch_ticker_new -->
  {HOSTING_JS}
  <!-- BEGIN google_analytics_code -->
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
    var _gaq = _gaq || [];
    _gaq.push(['_setAccount', '{G_ANALYTICS_ID}']);
    _gaq.push(['_trackPageview']);
  _gaq.push(['_trackPageLoadTime']);
  <!-- BEGIN google_analytics_code_bis -->
  _gaq.push(['b._setAccount', '{G_ANALYTICS_ID_BIS}']);
  _gaq.push(['b._trackPageview']);
  <!-- END google_analytics_code_bis -->
    (function() {
      var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
      ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
      var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
    })();
  //]]>
  </script>
  <!-- END google_analytics_code -->
</head>
<body background="{T_BODY_BACKGROUND}" bgcolor="{T_BODY_BGCOLOR}" text="{T_BODY_TEXT}" link="{T_BODY_LINK}" vlink="{T_BODY_VLINK}">
  <!-- BEGIN hitskin_preview -->
  <div id="hitskin_preview" style="display: block;">
      <h1><img src="[url=http://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_logo.png]http://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_logo.png[/url]" alt="" /> <em>Hit</em>skin.com</h1>
      <div class="content">
        <p>
            {hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}
            <br />
            <span>{hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}<a href="[url=http://{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span]http://{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span[/url]>
        </p>
      </div>
  </div>
  <!-- END hitskin_preview -->
  <!-- BEGIN switch_login_popup -->
  <div id="login_popup" style="z-index: 10000 !important;">
      <table class="forumline" width="{LOGIN_POPUP_WIDTH}" height="{LOGIN_POPUP_HEIGHT}" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
        <tr height="25">
            <td class="catLeft">
              <span class="genmed module-title">{SITENAME}</span>
            </td>
        </tr>
        <tr height="{LOGIN_POPUP_MSG_HEIGHT}">
            <td class="row1" align="left" valign="top">
              <div id="login_popup_buttons">
                  <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
                    <input type="submit" class="mainoption" value="{L_LOGIN}" />
                    <input type="button" class="mainoption" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />
                    <input id="login_popup_close" type="button" class="button" value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />
                  </form>
              </div>
              <span class="genmed">{LOGIN_POPUP_MSG}</span>
            </td>
        </tr>
      </table>
  </div>
  <!-- END switch_login_popup -->
  <a name="top"></a>
  {JAVASCRIPT}
 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "[url=http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd]http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd[/url]">
<html xmlns="[url=http://www.w3.org/1999/xhtml]http://www.w3.org/1999/xhtml[/url]" dir="rtl" lang="ar">
<head>
 
<meta http-equiv="Pragma" content="no-cache"/>
<meta http-equiv="Expires" content="-1"/>
<meta http-equiv="Cache-Control" content="no-cache"/>
 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256"/>
<meta name="generator" content="vBulletin 3.8.7"/>
<meta name="keywords" content="vbulletin,vBulletin Solutions,forum,bbs,discussion,bulletin board"/>
<meta name="description" content="This is a discussion forum. To find out more use Google."/>
 <link href="[url=http://demo.baianat.com/vbulletin/shbkat-3r3r-color/shbkat/co2/style.css]http://demo.baianat.com/vbulletin/shbkat-3r3r-color/shbkat/co2/style.css[/url]" media="screen" rel="alternate stylesheet" title="co2" type="text/css"/>
 
<script type="text/javascript" src="clientscript/yui/yahoo-dom-event/yahoo-dom-event.js?v=387"></script>
<script type="text/javascript" src="clientscript/yui/connection/connection-min.js?v=387"></script>
<script type="text/javascript">
<!--
var SESSIONURL = "";
var SECURITYTOKEN = "guest";
var IMGDIR_MISC = "[url=http://demo.baianat.com/vbulletin/shbkat-3r3r-color/misc]http://demo.baianat.com/vbulletin/shbkat-3r3r-color/misc[/url]";
var vb_disable_ajax = parseInt("0", 10);
// -->
</script>
<script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin_global.js?v=387"></script>
<script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin_menu.js?v=387"></script>
<script type="text/javascript" src="[url=http://demo.baianat.com/vbulletin/shbkat-3r3r-color/js/jquery-1.7.2.min.js"></script]http://demo.baianat.com/vbulletin/shbkat-3r3r-color/js/jquery-1.7.2.min.js"></script[/url]>
<script type="text/javascript" src="[url=http://demo.baianat.com/vbulletin/shbkat-3r3r-color/js/jquery.easing.1.3.js"></script]http://demo.baianat.com/vbulletin/shbkat-3r3r-color/js/jquery.easing.1.3.js"></script[/url]>
<script type="text/javascript" src="[url=http://demo.baianat.com/vbulletin/shbkat-3r3r-color/js/SwitchColor.js"></script]http://demo.baianat.com/vbulletin/shbkat-3r3r-color/js/SwitchColor.js"></script[/url]>
<script type="text/javascript" src="[url=http://demo.baianat.com/vbulletin/shbkat-3r3r-color/js/shbkat.js"></script]http://demo.baianat.com/vbulletin/shbkat-3r3r-color/js/shbkat.js"></script[/url]>
<title>معرض اعمال استايلات شبكات</title>
</head>
<body>
<div id="wrapper">
<div id="header">
<div id="headerTop">
<div class="headerTopR">
<ul>
<li><a href="">رابط نصي</a></li>
<li><a href="">رابط نصي</a></li>
<li><a href="">رابط نصي</a></li>
<li><a href="">رابط نصي</a></li>
<li><a href="">رابط نصي</a></li>
</ul>
</div>
<div class="headerTopL">
<div class="social">
<ul>
<li><a href="#" class="facebook"></a></li>
<li><a href="#" class="twitter"></a></li>
<li><a href="#" class="youtube"></a></li>
<li><a href="#" class="rss"></a></li>
</ul>
</div>
<p>الثلاثاء 19 فبراير 2013 - 08:26:42 مساءً</p>
</div>
</div>
<div id="headerCenter">
<a href="[url=http://www.uvuvv.com/vb/]http://www.uvuvv.com/vb/[/url]" title="شبكة عرعر" class="logo"></a>
<div class="adv"><img src="[url=http://demo.baianat.com/vbulletin/shbkat-3r3r-color/shbkat/co1/images/adv.png"/></div]http://demo.baianat.com/vbulletin/shbkat-3r3r-color/shbkat/co1/images/adv.png"/></div[/url]>
</div>
<div class="regR">
<div class="form1">
<div class="cols-b user-login">
<div class="colsb-indent">
<form action="login.php?do=login" method="post" onsubmit="md5hash(vb_login_password, vb_login_md5password, vb_login_md5password_utf, )">
<script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin_md5.js?v=387"></script>
<div class="login-form">
<div class="userLogin">
<input class="userN autoEmpty" type="text" accesskey="u" tabindex="101" name="vb_login_username" id="navbar_username" value="اسم العضو" onfocus="if (this.value == 'اسم العضو') this.value = '';"/>
</div>
<div class="passLogin">
<input value="password" type="password" class="userP autoEmpty" style="font-size: 11px" name="vb_login_password" id="navbar_password" size="10" tabindex="102"/>
</div>
<input type="submit" class="log-btn" value="" tabindex="104" title="ادخل اسم العضو وكلمة المرور الخاصة بك في الحقول المجاورة لتسجيل الدخول, أو اضغط على رابط 'التسجيل' لإنشاء حساب خاص بك." accesskey="s"/>
<div class="remember-box">
<label for="cb_cookieuser_navbar"><input type="checkbox" name="cookieuser" value="1" class="chekr" tabindex="103" id="cb_cookieuser_navbar" accesskey="c"/>تذكرنى؟</label>
<input type="hidden" name="s" value=""/>
<input type="hidden" name="securitytoken" value="guest"/>
<input type="hidden" name="do" value="login"/>
<input type="hidden" name="vb_login_md5password"/>
<input type="hidden" name="vb_login_md5password_utf"/>
</div>
</div>
</form>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div id="menu">
<div class="menuR">
<div class="menuL">
<div class="menuLinks">
<ul>
<li><a href="">رابط نصي</a></li>
<li><a href="">رابط نصي</a></li>
<li><a href="">رابط نصي</a></li>
<li><a href="">رابط نصي</a></li>
<li><a href="">رابط نصي</a></li>
</ul>
</div>
<div class="search">
<form action="/vb/search.php?do=process" method="post">
<input name="do" type="hidden" value="process"/>
<input name="quicksearch" type="hidden" value="1"/>
<input name="childforums" type="hidden" value="1"/>
<input name="exactname" type="hidden" value="1"/>
<input name="s" type="hidden" value=""/>
<input name="securitytoken" type="hidden" value="guest"/>
<input class="Box" name="query" onblur="if(this.value=='')this.value='ضع كلمة البحث هنا ..' " onfocus="if(this.value=='ضع كلمة البحث هنا ..')this.value=''" size="25" tabindex="1001" type="text" value="ضع كلمة البحث هنا .."/>
<input name="showposts" tabindex="1003" type="hidden" value="1"/>
<input class="Go" src="[url=http://demo.baianat.com/vbulletin/shbkat-3r3r-color/shbkat/co1/http://demo.baianat.com/vbulletin/images/spacer.gif]http://demo.baianat.com/vbulletin/shbkat-3r3r-color/shbkat/co1/http://demo.baianat.com/vbulletin/images/spacer.gif[/url]" type="image"/>
<input class="Go2" src="[url=http://demo.baianat.com/vbulletin/shbkat-3r3r-color/shbkat/co1/http://demo.baianat.com/vbulletin/images/spacer.gif]http://demo.baianat.com/vbulletin/shbkat-3r3r-color/shbkat/co1/http://demo.baianat.com/vbulletin/images/spacer.gif[/url]" type="image"/>
</form>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div id="myPage">
 
<div align="center">
<div class="page" style="width:100%; text-align:right">
<div style="padding:0px 0px 0px 0px" align="right">
<br/>
 
<table class="tborder" cellpadding="2" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
<tr>
<td class="alt1" width="100%">
<div class="navbar" style="font-size:10pt"><a href="index.php" accesskey="1"><img class="inlineimg" src="[url=http://demo.baianat.com/vbulletin/shbkat-3r3r-color/misc/navbits_start.gif]http://demo.baianat.com/vbulletin/shbkat-3r3r-color/misc/navbits_start.gif[/url]" alt="" border="0"/></a> <strong>
  معرض اعمال استايلات شبكات</strong></div>
</td>
</tr>
</table>
 
 
<div class="tborder" style="padding:1px; border-top-width:0px">
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center">
<tr align="center">
<td class="vbmenu_control"><a rel="help" href="faq.php" accesskey="5">التعليمات</a></td>
<td class="vbmenu_control"><a id="community" href="/vbulletin/?styleid=65&amp;nojs=1#community" rel="nofollow" accesskey="6">
المجموعات</a> <script type="text/javascript"> vbmenu_register("community"); </script></td>
<td class="vbmenu_control"><a href="calendar.php">التقويم</a></td>
<td class="vbmenu_control"><a href="search.php?do=getdaily" accesskey="2">
مشاركات اليوم</a></td>
<td class="vbmenu_control"><a id="navbar_search" href="search.php" accesskey="4" rel="nofollow">
البحث</a> </td>
</tr>
</table>
</div>
 
<br/>
 
 
<div class="vbmenu_popup" id="community_menu" style="display:none;margin-top:3px" align="right">
<table cellpadding="4" cellspacing="1" border="0">
<tr><td class="thead">روابط المنتدى</td></tr>
<tr><td class="vbmenu_option"><a href="memberlist.php">قائمة الأعضاء</a></td></tr>
</table>
</div>
 
 
<div class="vbmenu_popup" id="navbar_search_menu" style="display:none;margin-top:3px" align="right">
<table cellpadding="4" cellspacing="1" border="0">
<tr>
<td class="thead">البحث في المنتدى</td>
</tr>
<tr>
<td class="vbmenu_option" title="nohilite">
<form action="search.php?do=process" method="post">
<input type="hidden" name="do" value="process"/>
<input type="hidden" name="quicksearch" value="1"/>
<input type="hidden" name="childforums" value="1"/>
<input type="hidden" name="exactname" value="1"/>
<input type="hidden" name="s" value=""/>
<input type="hidden" name="securitytoken" value="guest"/>
<div><input type="text" class="bginput" name="query" size="25" tabindex="1001"/><input type="submit" class="button" value="إذهب" tabindex="1004"/></div>
<div style="margin-top:2px">
<label for="rb_nb_sp0"><input type="radio" name="showposts" value="0" id="rb_nb_sp0" tabindex="1002" checked="checked"/>عرض
  المواضيع</label>
  &nbsp;
<label for="rb_nb_sp1"><input type="radio" name="showposts" value="1" id="rb_nb_sp1" tabindex="1003"/>عرض
  المشاركات</label>
</div>
</form>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="vbmenu_option"><a href="tags.php" rel="nofollow">بحث بالكلمة الدليلية </a></td>
</tr>
<tr>
<td class="vbmenu_option"><a href="search.php" accesskey="4" rel="nofollow">
البحث المتقدم</a></td>
</tr>
</table>
</div>
 
 
 
<div class="vbmenu_popup" id="pagenav_menu" style="display:none">
<table cellpadding="4" cellspacing="1" border="0">
<tr>
<td class="thead" nowrap="nowrap">الذهاب إلى الصفحة...</td>
</tr>
<tr>
<td class="vbmenu_option" title="nohilite">
<form action="index.php" method="get" onsubmit="return this.gotopage()" id="pagenav_form">
<input type="text" class="bginput" id="pagenav_itxt" style="font-size:11px" size="4"/>
<input type="button" class="button" id="pagenav_ibtn" value="إذهب"/>
</form>
</td>
</tr>
</table>
</div>
 
 
<table class="tborder" cellpadding="2" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
<tr>
<td class="tcat">أهلا وسهلا بك إلى معرض اعمال استايلات شبكات.</td>
</tr>
<tr>
<td class="alt1">
</td>
</tr>
</table>
 
<br/>
                  <!-- BEGIN switch_logo_left -->
                  <td><a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a></td>
                  <!-- END switch_logo_left -->
                  <td align="center" width="100%" valign="middle">
                    <!-- BEGIN switch_logo_center -->
                    <a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a>
                    <br />
                    <!-- END switch_logo_center -->
                    <div class="maintitle">{MAIN_SITENAME}</div>
                    <br />
                    <span class="gen">{SITE_DESCRIPTION}<br />&nbsp; </span>
                  </td>
                  <!-- BEGIN switch_logo_right -->
                  <td><a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a></td>
                  <!-- END switch_logo_right -->
              </tr>
            </table>
            <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="{MENU_POSITION}">
              <tr>
                  <td align="{MENU_POSITION}"{MENU_NOWRAP}>{GENERATED_NAV_BAR}</td>
              </tr>
            </table>
            <div style="clear: both;"></div>
            <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
            <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
              <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                  <tr>
                    <td align="left" class="row1">
                        <div id="fa_ticker_container">
                          <ul id="fa_ticker_content" class="jcarousel-skin-tango" style="display:none;">
                              <!-- BEGIN ticker_row -->
                              <li>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</li>
                              <!-- END ticker_row -->
                          </ul>
                        </div>
                    </td>
                  </tr>
              </table>
            </div>
            <!-- END switch_ticker_new -->
            <!-- BEGIN switch_ticker -->
            <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
              <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                  <tr>
                    <td align="left" class="row1">
                        <div id="fa_ticker_container">
                          <div id="fa_ticker" style="height:{switch_ticker.HEIGHT}px;">
                              <div class="fa_ticker_content">
                                <!-- BEGIN ticker_row -->
                                <div>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div>
                                <!-- END ticker_row -->
                              </div>
                          </div>
                        </div>
                    </td>
                  </tr>
              </table>
            </div>
            <!-- END switch_ticker -->
            <div id="page-body">
              <div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
                  <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" class="three-col">
                    <tbody>
                        <tr>
                          <td valign="top" width="{C1SIZE}">
                              <div id="{ID_LEFT}">
                                <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
                                {giefmod_index1.MODVAR}
                                    <!-- BEGIN saut -->
                                    <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
                                    <!-- END saut -->
                                <!-- END giefmod_index1 -->
                              </div>
                          </td>
                          <td valign="top" width="100%">
<!-- BEGIN html_validation -->
                          </td>
                        </tr>
                    </tbody>
                  </table>
              </div>
            </div>
        </td>
      </tr>
  </table>
</body>
</html>
<!-- END html_validation -->

ولتغيير اللوغو اضف هالكود بورقة css


الكود:

.logo {    width: 276px;    height: 64px;    float: right;    margin: 45px 20px 0 0;    background: url(http://i46.servimg.com/u/f46/15/46/85/43/warnin10.png) top right no-repeat!important;}


وتفضل ايضا اللوغو الخاص بمنتداك
استبدله برابط الكود css

https://i.servimg.com/u/f21/16/46/77/76/logo16.png


دمت بخير
avatar
JoryAbdallah
 
 

انثى
عدد المساهمات : 4210
معدل النشاط : 6053
السُمعة : 292

http://taqnyiat.ahlamontada.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ãÚáæãÉ رد: مساعده هيدر 1

مُساهمة من طرف احمد العراقي@ في الثلاثاء 20 أكتوبر 2015 - 20:21

شكرا جزيلا اخت جرح جازاكي الله خيرا
avatar
احمد العراقي@
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 823
معدل النشاط : 2724
السُمعة : 11

https://help.ahlamontada.com/forum

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ãÚáæãÉ رد: مساعده هيدر 1

مُساهمة من طرف رامي كاتي في الثلاثاء 20 أكتوبر 2015 - 21:15

@احمد العراقي@ كتب:تفضل اخي بقي اللون الازرق فقط
شكرا لك اخي على المجهود Cool
  الاحمر هو الانسب لمنتداي pig


JAR7 كتب:تفضل اللون الاحمر فقط

دمت بخير
شكرا اختي العزيزه على المجهود :وردة153:

 الكود لم يعمل لا أدري
avatar
رامي كاتي
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 819
معدل النشاط : 4781
السُمعة : 19

http://anime.ahlamontada.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ãÚáæãÉ رد: مساعده هيدر 1

مُساهمة من طرف JoryAbdallah في الثلاثاء 20 أكتوبر 2015 - 22:10

يا اخي الكود يعمل بمنتداي التجريبي كيف لم يعمل ممكن معاينه
avatar
JoryAbdallah
 
 

انثى
عدد المساهمات : 4210
معدل النشاط : 6053
السُمعة : 292

http://taqnyiat.ahlamontada.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ãÚáæãÉ رد: مساعده هيدر 1

مُساهمة من طرف YasirAyad في الأربعاء 21 أكتوبر 2015 - 5:08

مرحباً صديقي تفضل القالب التالي فقط للون الأحمر
* مع تصحيح الأخطاً التي تسبب بعض المشاكل من عنوان المنتدى وأرشفة المنتدى الان اصبح جاهز بهذه القالب  Wink
الكود:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" {NAMESPACE_FB_LIKE} {NAMESPACE_FB} {NAMESPACE_BBCODE}>
<head>
  <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
  <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING}" />
  <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
  <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
  <!-- BEGIN switch_compat_meta -->
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE={switch_compat_meta.VERSION}" />
  <!-- END switch_compat_meta -->
  <!-- BEGIN switch_canonical_url -->
  <link rel="canonical" href="{switch_canonical_url.CANONICAL_URL}" />
  <!-- END switch_canonical_url -->
  {META_FAVICO}
  {META}
  {META_FB_LIKE}
  <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
  {T_HEAD_STYLESHEET}
  {CSS}
  <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
  <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
  <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
  <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>

  <!-- BEGIN switch_fb_login -->
  <script src="http://connect.facebook.net/{switch_fb_login.FB_LOCAL}/all.js" type="text/javascript"></script>
  <script src="{switch_fb_login.JS_FB_LOGIN}" type="text/javascript"></script>
  <!-- END switch_fb_login -->

  <!-- BEGIN switch_ticker -->
  <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
  <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
  <!-- END switch_ticker -->

  <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
  <script src="{JS_DIR}jquery/jcarousel/jquery.jcarousel.js" type="text/javascript"></script>
  <script type="text/javascript">//<![CDATA[
      /* Definir le sens de direction en fonction du panneau admin */
      var tickerDirParam = "{switch_ticker.DIRECTION}";
      var slid_vert = false;
      var auto_dir = 'next';
      var h_perso = parseInt({switch_ticker.HEIGHT});

      switch( tickerDirParam )
      {
        case 'top' :
            slid_vert = true;
            break;

        case 'left':
            break;

        case 'bottom':
            slid_vert = true;
            auto_dir = 'prev';
            break;

        case 'right':
            auto_dir = 'prev';
            break;

        default:
            slid_vert = true;
      }

      $(document).ready(function() {
        var w_cont = $('#fa_ticker_container').width();

        if (w_cont > 0)
        {
            $('#fa_ticker_container').width(w_cont);

            /* Affichage de la liste */
            $('#fa_ticker_content').css('display','block');

            /* Calcul des dimensions du conteneur et des elements */
            var width_max = $('ul#fa_ticker_content').width();
            var width_item = Math.floor(width_max / {switch_ticker.SIZE});
            var height_max = h_perso;

            /* Calcul de la hauteur maximale du conteneur en fonction des elements et de la hauteur personnalisee dans l'admin */
            $('ul#fa_ticker_content li').each( function () {
              if ($(this).height() > height_max)
              {
                  height_max = $(this).height();
              }
            } );

            /* Redimensionnement des elements et des images trop larges */
            $('ul#fa_ticker_content li').width(width_item).height(height_max).find('img').each(function () {
              if ($(this).width() > width_item)
              {
              var ratio      = $(this).width() / width_item;
              var new_height = Math.round($(this).height() / ratio);
              $(this).height(new_height).width(width_item);
              }
            });

            /* Redimensionnement et centrage du conteneur en mode vertical */
            if (slid_vert)
            {
              $('ul#fa_ticker_content').width(width_item).height(height_max).css('marginLeft','auto').css('marginRight','auto');
            }

            /* Initialisation du caroussel */
            $('#fa_ticker_content').jcarousel({
                  vertical: slid_vert,
              wrap: 'circular',
              auto: {switch_ticker.STOP_TIME},
              auto_direction: auto_dir,
            scroll: 1,
            size: {switch_ticker.SIZE},
            height_max: height_max,
            animation: {switch_ticker.SPEED}
            });
        }
        else
        {
            $('ul#fa_ticker_content li:not(:first)').css('display','none');
            $('ul#fa_ticker_content li:first').css('list-style','none').css('text-align','center');
        }
      });
  //]]>
  </script>
  <!-- END switch_ticker_new -->

  <script type="text/javascript">//<![CDATA[
  $(document).ready(function(){
      <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
        pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
        if(pm != null) { pm.focus(); }
      <!-- END switch_enable_pm_popup -->
      <!-- BEGIN switch_report_popup -->
        report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
        if(report != null) { report.focus(); }
      <!-- END switch_report_popup -->
      <!-- BEGIN switch_ticker -->
        $(document).ready(function() {           
            Ticker.start({
              height : {switch_ticker.HEIGHT},
              spacing : {switch_ticker.SPACING},
              speed : {switch_ticker.SPEED},
              direction : '{switch_ticker.DIRECTION}',
              pause : {switch_ticker.STOP_TIME}
            });
        });
      <!-- END switch_ticker -->
  });

  <!-- BEGIN switch_login_popup -->
      var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = true, logInBackgroundClass = false;
  <!-- END switch_login_popup -->

  <!-- BEGIN switch_login_popup -->
  $(document).ready( function() {
      $(window).resize(function() {
        var windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
        var popupWidth = $("#login_popup").width();
        var mypopup = $("#login_popup");

        $("#login_popup").css({
        "left": windowWidth/2 - popupWidth/2
            });
      });
  });
  <!-- END switch_login_popup -->
  //]]>
  </script>
  {GREETING_POPUP}
  <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
  <style>
  .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item {
      text-align:center;
      width: 10px;
  }

  .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-horizontal {
      margin-right: {switch_ticker.SPACING}px;
  }

  .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-vertical {
      margin-bottom: {switch_ticker.SPACING}px;
  }
   
  </style>
  <!-- END switch_ticker_new -->
  {HOSTING_JS}
  <!-- BEGIN google_analytics_code -->
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
    var _gaq = _gaq || [];
    _gaq.push(['_setAccount', '{G_ANALYTICS_ID}']);
    _gaq.push(['_trackPageview']);
  _gaq.push(['_trackPageLoadTime']);

  <!-- BEGIN google_analytics_code_bis -->
  _gaq.push(['b._setAccount', '{G_ANALYTICS_ID_BIS}']);
  _gaq.push(['b._trackPageview']);
  <!-- END google_analytics_code_bis -->

    (function() {
      var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
      ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
      var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
    })();
  //]]>
  </script>
  <!-- END google_analytics_code -->
  <link rel="stylesheet" href="http://demo.baianat.com/vbulletin/shbkat-3r3r-color/shbkat/co2/style.css" type="text/css" />
<link href="http://demo.baianat.com/vbulletin/shbkat-3r3r-color/shbkat/co2/style.css" media="screen" rel="alternate stylesheet" title="co2" type="text/css"/>
 
<script type="text/javascript" src="http://demo.baianat.com/vbulletin/clientscript/yui/yahoo-dom-event/yahoo-dom-event.js?v=387"></script>
<script type="text/javascript" src="http://demo.baianat.com/vbulletin/clientscript/yui/connection/connection-min.js?v=387"></script>
<script type="text/javascript">
<!--
var SESSIONURL = "";
var SECURITYTOKEN = "guest";
var IMGDIR_MISC = "http://demo.baianat.com/vbulletin/shbkat-3r3r-color/misc";
var vb_disable_ajax = parseInt("0", 10);
// -->
</script>
<script type="text/javascript" src="http://demo.baianat.com/vbulletin/clientscript/vbulletin_global.js?v=387"></script>
<script type="text/javascript" src="http://demo.baianat.com/vbulletin/clientscript/vbulletin_menu.js?v=387"></script>
<script type="text/javascript" src="http://demo.baianat.com/vbulletin/shbkat-3r3r-color/js/jquery-1.7.2.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://demo.baianat.com/vbulletin/shbkat-3r3r-color/js/jquery.easing.1.3.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://demo.baianat.com/vbulletin/shbkat-3r3r-color/js/shbkat.js"></script>
 <style>
 
    .search {
    width: 310px;
    height: 33px;
    margin: 16px 0 0 34px;
    padding-right: 322px;
}
  #header {
    width: 100%;
    height: 286px!important;
    margin: 0 auto;
}
  </style>
</head>
 
<body background="{T_BODY_BACKGROUND}" bgcolor="{T_BODY_BGCOLOR}" text="{T_BODY_TEXT}" link="{T_BODY_LINK}" vlink="{T_BODY_VLINK}">
  <!-- BEGIN hitskin_preview -->
  <div id="hitskin_preview" style="display: block;">
      <h1><img src="http://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_logo.png" alt="" /> <em>Hit</em>skin.com</h1>
      <div class="content">
        <p>
            {hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}
            <br />
            <span>{hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}<a href="http://{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span>
        </p>
      </div>
  </div>
  <!-- END hitskin_preview -->

  <!-- BEGIN switch_login_popup -->
  <div id="login_popup" style="z-index: 10000 !important;">
      <table class="forumline" width="{LOGIN_POPUP_WIDTH}" height="{LOGIN_POPUP_HEIGHT}" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
        <tr height="25">
            <td class="catLeft">
              <span class="genmed module-title">{SITENAME}</span>
            </td>
        </tr>
        <tr height="{LOGIN_POPUP_MSG_HEIGHT}">
            <td class="row1" align="left" valign="top">
              <div id="login_popup_buttons">
                  <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
                    <input type="submit" class="mainoption" value="{L_LOGIN}" />
                    <input type="button" class="mainoption" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />
                    <input id="login_popup_close" type="button" class="button" value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />
                  </form>
              </div>
              <span class="genmed">{LOGIN_POPUP_MSG}</span>
            </td>
        </tr>
      </table>
  </div>
  <!-- END switch_login_popup -->

  <a name="top"></a>
  {JAVASCRIPT}
 

<div id="wrapper">
<div id="header">
<div id="headerTop">
<div class="headerTopR">
<ul>
<li><a href="">رابط نصي</a></li>
<li><a href="">رابط نصي</a></li>
<li><a href="">رابط نصي</a></li>
<li><a href="">رابط نصي</a></li>
<li><a href="">رابط نصي</a></li>
</ul>
</div>
<div class="headerTopL">
<div class="social">
<ul>
<li><a href="#" class="facebook"></a></li>
<li><a href="#" class="twitter"></a></li>
<li><a href="#" class="youtube"></a></li>
<li><a href="#" class="rss"></a></li>
</ul>
</div>
<p>الثلاثاء 19 فبراير 2013 - 08:26:42 مساءً</p>
</div>
</div>
<div id="headerCenter">
<a href="http://www.uvuvv.com/vb/" title="شبكة عرعر" class="logo"></a>
<div class="adv"><img src="http://demo.baianat.com/vbulletin/shbkat-3r3r-color/shbkat/co1/images/adv.png"/></div>
</div>
 <div class="regR">
<div class="form1">
<div class="cols-b user-login">
<div class="colsb-indent">
<form action="login.php?do=login" method="post" onsubmit="md5hash(vb_login_password, vb_login_md5password, vb_login_md5password_utf, )">
<script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin_md5.js?v=387"></script>
<div class="login-form">
<div class="userLogin">
<input class="userN autoEmpty" type="text" accesskey="u" tabindex="101" name="vb_login_username" id="navbar_username" value="اسم العضو" onfocus="if (this.value == 'اسم العضو') this.value = '';"/>
</div>
<div class="passLogin">
<input value="password" type="password" class="userP autoEmpty" style="font-size: 11px" name="vb_login_password" id="navbar_password" size="10" tabindex="102"/>
</div>
<input type="submit" class="log-btn" value="" tabindex="104" title="ادخل اسم العضو وكلمة المرور الخاصة بك في الحقول المجاورة لتسجيل الدخول, أو اضغط على رابط 'التسجيل' لإنشاء حساب خاص بك." accesskey="s"/>
<div class="remember-box">
<label for="cb_cookieuser_navbar"><input type="checkbox" name="cookieuser" value="1" class="chekr" tabindex="103" id="cb_cookieuser_navbar" accesskey="c"/>تذكرنى؟</label>
<input type="hidden" name="s" value=""/>
<input type="hidden" name="securitytoken" value="guest"/>
<input type="hidden" name="do" value="login"/>
<input type="hidden" name="vb_login_md5password"/>
<input type="hidden" name="vb_login_md5password_utf"/>
</div>
</div>
</form>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div id="menu">
<div class="menuR">
<div class="menuL">
<div class="menuLinks">
<ul>
<li><a href="">رابط نصي</a></li>
<li><a href="">رابط نصي</a></li>
<li><a href="">رابط نصي</a></li>
<li><a href="">رابط نصي</a></li>
<li><a href="">رابط نصي</a></li>
</ul>
</div>
<div class="search">
<form action="/vb/search.php?do=process" method="post">
<input name="do" type="hidden" value="process"/>
<input name="quicksearch" type="hidden" value="1"/>
<input name="childforums" type="hidden" value="1"/>
<input name="exactname" type="hidden" value="1"/>
<input name="s" type="hidden" value=""/>
<input name="securitytoken" type="hidden" value="guest"/>
<input class="Box" name="query" onblur="if(this.value=='')this.value='ضع كلمة البحث هنا ..' " onfocus="if(this.value=='ضع كلمة البحث هنا ..')this.value=''" size="25" tabindex="1001" type="text" value="ضع كلمة البحث هنا .."/>
<input name="showposts" tabindex="1003" type="hidden" value="1"/>
<input class="Go" src="http://demo.baianat.com/vbulletin/shbkat-3r3r-color/shbkat/co1/http://demo.baianat.com/vbulletin/images/spacer.gif" type="image"/>
<input class="Go2" src="http://demo.baianat.com/vbulletin/shbkat-3r3r-color/shbkat/co1/http://demo.baianat.com/vbulletin/images/spacer.gif" type="image"/>
</form>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div id="myPage">
 
<div align="center">
<div class="page" style="width:100%; text-align:right">
<div style="padding:0px 0px 0px 0px" align="right">
<br/>
 
<table class="tborder" cellpadding="2" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
<tr>
<td class="alt1" width="100%">
<div class="navbar" style="font-size:10pt"><a href="index.php" accesskey="1"><img class="inlineimg" src="http://demo.baianat.com/vbulletin/shbkat-3r3r-color/misc/navbits_start.gif" alt="" border="0"/></a> <strong>
  معرض اعمال استايلات شبكات</strong></div>
</td>
</tr>
</table>
 
 
<div class="tborder" style="padding:1px; border-top-width:0px">
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center">
<tr align="center">
<td class="vbmenu_control"><a rel="help" href="faq.php" accesskey="5">التعليمات</a></td>
<td class="vbmenu_control"><a id="community" href="/vbulletin/?styleid=65&amp;nojs=1#community" rel="nofollow" accesskey="6">
المجموعات</a> <script type="text/javascript"> vbmenu_register("community"); </script></td>
<td class="vbmenu_control"><a href="calendar.php">التقويم</a></td>
<td class="vbmenu_control"><a href="search.php?do=getdaily" accesskey="2">
مشاركات اليوم</a></td>
<td class="vbmenu_control"><a id="navbar_search" href="search.php" accesskey="4" rel="nofollow">
البحث</a> </td>
</tr>
</table>
</div>
 
<br/>
 
 
<div class="vbmenu_popup" id="community_menu" style="display:none;margin-top:3px" align="right">
<table cellpadding="4" cellspacing="1" border="0">
<tr><td class="thead">روابط المنتدى</td></tr>
<tr><td class="vbmenu_option"><a href="memberlist.php">قائمة الأعضاء</a></td></tr>
</table>
</div>
 
 
<div class="vbmenu_popup" id="navbar_search_menu" style="display:none;margin-top:3px" align="right">
<table cellpadding="4" cellspacing="1" border="0">
<tr>
<td class="thead">البحث في المنتدى</td>
</tr>
<tr>
<td class="vbmenu_option" title="nohilite">
<form action="search.php?do=process" method="post">
<input type="hidden" name="do" value="process"/>
<input type="hidden" name="quicksearch" value="1"/>
<input type="hidden" name="childforums" value="1"/>
<input type="hidden" name="exactname" value="1"/>
<input type="hidden" name="s" value=""/>
<input type="hidden" name="securitytoken" value="guest"/>
<div><input type="text" class="bginput" name="query" size="25" tabindex="1001"/><input type="submit" class="button" value="إذهب" tabindex="1004"/></div>
<div style="margin-top:2px">
<label for="rb_nb_sp0"><input type="radio" name="showposts" value="0" id="rb_nb_sp0" tabindex="1002" checked="checked"/>عرض
  المواضيع</label>
  &nbsp;
<label for="rb_nb_sp1"><input type="radio" name="showposts" value="1" id="rb_nb_sp1" tabindex="1003"/>عرض
  المشاركات</label>
</div>
</form>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="vbmenu_option"><a href="tags.php" rel="nofollow">بحث بالكلمة الدليلية </a></td>
</tr>
<tr>
<td class="vbmenu_option"><a href="search.php" accesskey="4" rel="nofollow">
البحث المتقدم</a></td>
</tr>
</table>
</div>
 
 
 
<div class="vbmenu_popup" id="pagenav_menu" style="display:none">
<table cellpadding="4" cellspacing="1" border="0">
<tr>
<td class="thead" nowrap="nowrap">الذهاب إلى الصفحة...</td>
</tr>
<tr>
<td class="vbmenu_option" title="nohilite">
<form action="index.php" method="get" onsubmit="return this.gotopage()" id="pagenav_form">
<input type="text" class="bginput" id="pagenav_itxt" style="font-size:11px" size="4"/>
<input type="button" class="button" id="pagenav_ibtn" value="إذهب"/>
</form>
</td>
</tr>
</table>
</div>
 
 
<table class="tborder" cellpadding="2" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
<tr>
<td class="tcat">أهلا وسهلا بك إلى معرض اعمال استايلات شبكات.</td>
</tr>
<tr>
<td class="alt1">
</td>
</tr>
</table>
 
<br/>

                  <!-- BEGIN switch_logo_left -->
                  <td><a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a></td>
                  <!-- END switch_logo_left -->
                  <td align="center" width="100%" valign="middle">
                    <!-- BEGIN switch_logo_center -->
                    <a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a>
                    <br />
                    <!-- END switch_logo_center -->
                    <div class="maintitle">{MAIN_SITENAME}</div>
                    <br />
                    <span class="gen">{SITE_DESCRIPTION}<br />&nbsp; </span>
                  </td>
                  <!-- BEGIN switch_logo_right -->
                  <td><a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a></td>
                  <!-- END switch_logo_right -->
              </tr>
            </table>

            <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="{MENU_POSITION}">
              <tr>
                  <td align="{MENU_POSITION}"{MENU_NOWRAP}>{GENERATED_NAV_BAR}</td>
              </tr>
            </table>

            <div style="clear: both;"></div>

            <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
            <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
              <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                  <tr>
                    <td align="left" class="row1">
                        <div id="fa_ticker_container">
                          <ul id="fa_ticker_content" class="jcarousel-skin-tango" style="display:none;">
                              <!-- BEGIN ticker_row -->
                              <li>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</li>
                              <!-- END ticker_row -->
                          </ul>
                        </div>
                    </td>
                  </tr>
              </table>
            </div>
            <!-- END switch_ticker_new -->

            <!-- BEGIN switch_ticker -->
            <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
              <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                  <tr>
                    <td align="left" class="row1">
                        <div id="fa_ticker_container">
                          <div id="fa_ticker" style="height:{switch_ticker.HEIGHT}px;">
                              <div class="fa_ticker_content">
                                <!-- BEGIN ticker_row -->
                                <div>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div>
                                <!-- END ticker_row -->
                              </div>
                          </div>
                        </div>
                    </td>
                  </tr>
              </table>
            </div>
            <!-- END switch_ticker -->

            <div id="page-body">
              <div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
                  <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" class="three-col">
                    <tbody>
                        <tr>
                          <td valign="top" width="{C1SIZE}">
                              <div id="{ID_LEFT}">
                                <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
                                {giefmod_index1.MODVAR}
                                    <!-- BEGIN saut -->
                                    <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
                                    <!-- END saut -->
                                <!-- END giefmod_index1 -->
                              </div>
                          </td>
                          <td valign="top" width="100%">
<!-- BEGIN html_validation -->
                          </td>
                        </tr>
                    </tbody>
                  </table>
              </div>
            </div>
        </td>
      </tr>
  </table>
</body>
</html>
<!-- END html_validation -->
avatar
YasirAyad
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 11127
معدل النشاط : 13141
السُمعة : 296

http://yasirayad.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ãÚáæãÉ رد: مساعده هيدر 1

مُساهمة من طرف رامي كاتي في الأربعاء 21 أكتوبر 2015 - 7:59

JAR7 كتب:يا اخي الكود يعمل بمنتداي التجريبي كيف لم يعمل ممكن معاينه
الالوان ماكانت تظهر بالمنتدى. يمكن بسبب النسخه.؟ شكرا لكي اختي جرح
 انتي ماشاء الله سوبر عضوه  هع clown

@new.moon كتب:مرحباً صديقي تفضل القالب التالي فقط للون الأحمر
* مع تصحيح الأخطاً التي تسبب بعض المشاكل من عنوان المنتدى وأرشفة المنتدى الان اصبح جاهز بهذه القالب  Wink
الكود:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" {NAMESPACE_FB_LIKE} {NAMESPACE_FB} {NAMESPACE_BBCODE}>
<head>
  <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
  <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING}" />
  <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
  <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
  <!-- BEGIN switch_compat_meta -->
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE={switch_compat_meta.VERSION}" />
  <!-- END switch_compat_meta -->
  <!-- BEGIN switch_canonical_url -->
  <link rel="canonical" href="{switch_canonical_url.CANONICAL_URL}" />
  <!-- END switch_canonical_url -->
  {META_FAVICO}
  {META}
  {META_FB_LIKE}
  <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
  {T_HEAD_STYLESHEET}
  {CSS}
  <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
  <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
  <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
  <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>

  <!-- BEGIN switch_fb_login -->
  <script src="http://connect.facebook.net/{switch_fb_login.FB_LOCAL}/all.js" type="text/javascript"></script>
  <script src="{switch_fb_login.JS_FB_LOGIN}" type="text/javascript"></script>
  <!-- END switch_fb_login -->

  <!-- BEGIN switch_ticker -->
  <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
  <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
  <!-- END switch_ticker -->

  <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
  <script src="{JS_DIR}jquery/jcarousel/jquery.jcarousel.js" type="text/javascript"></script>
  <script type="text/javascript">//<![CDATA[
      /* Definir le sens de direction en fonction du panneau admin */
      var tickerDirParam = "{switch_ticker.DIRECTION}";
      var slid_vert = false;
      var auto_dir = 'next';
      var h_perso = parseInt({switch_ticker.HEIGHT});

      switch( tickerDirParam )
      {
        case 'top' :
            slid_vert = true;
            break;

        case 'left':
            break;

        case 'bottom':
            slid_vert = true;
            auto_dir = 'prev';
            break;

        case 'right':
            auto_dir = 'prev';
            break;

        default:
            slid_vert = true;
      }

      $(document).ready(function() {
        var w_cont = $('#fa_ticker_container').width();

        if (w_cont > 0)
        {
            $('#fa_ticker_container').width(w_cont);

            /* Affichage de la liste */
            $('#fa_ticker_content').css('display','block');

            /* Calcul des dimensions du conteneur et des elements */
            var width_max = $('ul#fa_ticker_content').width();
            var width_item = Math.floor(width_max / {switch_ticker.SIZE});
            var height_max = h_perso;

            /* Calcul de la hauteur maximale du conteneur en fonction des elements et de la hauteur personnalisee dans l'admin */
            $('ul#fa_ticker_content li').each( function () {
              if ($(this).height() > height_max)
              {
                  height_max = $(this).height();
              }
            } );

            /* Redimensionnement des elements et des images trop larges */
            $('ul#fa_ticker_content li').width(width_item).height(height_max).find('img').each(function () {
              if ($(this).width() > width_item)
              {
              var ratio      = $(this).width() / width_item;
              var new_height = Math.round($(this).height() / ratio);
              $(this).height(new_height).width(width_item);
              }
            });

            /* Redimensionnement et centrage du conteneur en mode vertical */
            if (slid_vert)
            {
              $('ul#fa_ticker_content').width(width_item).height(height_max).css('marginLeft','auto').css('marginRight','auto');
            }

            /* Initialisation du caroussel */
            $('#fa_ticker_content').jcarousel({
                  vertical: slid_vert,
              wrap: 'circular',
              auto: {switch_ticker.STOP_TIME},
              auto_direction: auto_dir,
            scroll: 1,
            size: {switch_ticker.SIZE},
            height_max: height_max,
            animation: {switch_ticker.SPEED}
            });
        }
        else
        {
            $('ul#fa_ticker_content li:not(:first)').css('display','none');
            $('ul#fa_ticker_content li:first').css('list-style','none').css('text-align','center');
        }
      });
  //]]>
  </script>
  <!-- END switch_ticker_new -->

  <script type="text/javascript">//<![CDATA[
  $(document).ready(function(){
      <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
        pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
        if(pm != null) { pm.focus(); }
      <!-- END switch_enable_pm_popup -->
      <!-- BEGIN switch_report_popup -->
        report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
        if(report != null) { report.focus(); }
      <!-- END switch_report_popup -->
      <!-- BEGIN switch_ticker -->
        $(document).ready(function() {            
            Ticker.start({
              height : {switch_ticker.HEIGHT},
              spacing : {switch_ticker.SPACING},
              speed : {switch_ticker.SPEED},
              direction : '{switch_ticker.DIRECTION}',
              pause : {switch_ticker.STOP_TIME}
            });
        });
      <!-- END switch_ticker -->
  });

  <!-- BEGIN switch_login_popup -->
      var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = true, logInBackgroundClass = false;
  <!-- END switch_login_popup -->

  <!-- BEGIN switch_login_popup -->
  $(document).ready( function() {
      $(window).resize(function() {
        var windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
        var popupWidth = $("#login_popup").width();
        var mypopup = $("#login_popup");

        $("#login_popup").css({
        "left": windowWidth/2 - popupWidth/2
            });
      });
  });
  <!-- END switch_login_popup -->
  //]]>
  </script>
  {GREETING_POPUP}
  <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
  <style>
  .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item {
      text-align:center;
      width: 10px;
  }

  .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-horizontal {
      margin-right: {switch_ticker.SPACING}px;
  }

  .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-vertical {
      margin-bottom: {switch_ticker.SPACING}px;
  }
    
  </style>
  <!-- END switch_ticker_new -->
  {HOSTING_JS}
  <!-- BEGIN google_analytics_code -->
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
    var _gaq = _gaq || [];
    _gaq.push(['_setAccount', '{G_ANALYTICS_ID}']);
    _gaq.push(['_trackPageview']);
  _gaq.push(['_trackPageLoadTime']);

  <!-- BEGIN google_analytics_code_bis -->
  _gaq.push(['b._setAccount', '{G_ANALYTICS_ID_BIS}']);
  _gaq.push(['b._trackPageview']);
  <!-- END google_analytics_code_bis -->

    (function() {
      var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
      ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
      var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
    })();
  //]]>
  </script>
  <!-- END google_analytics_code -->
   <link rel="stylesheet" href="http://demo.baianat.com/vbulletin/shbkat-3r3r-color/shbkat/co2/style.css" type="text/css" />
<link href="http://demo.baianat.com/vbulletin/shbkat-3r3r-color/shbkat/co2/style.css" media="screen" rel="alternate stylesheet" title="co2" type="text/css"/>
 
<script type="text/javascript" src="http://demo.baianat.com/vbulletin/clientscript/yui/yahoo-dom-event/yahoo-dom-event.js?v=387"></script>
<script type="text/javascript" src="http://demo.baianat.com/vbulletin/clientscript/yui/connection/connection-min.js?v=387"></script>
<script type="text/javascript">
<!--
var SESSIONURL = "";
var SECURITYTOKEN = "guest";
var IMGDIR_MISC = "http://demo.baianat.com/vbulletin/shbkat-3r3r-color/misc";
var vb_disable_ajax = parseInt("0", 10);
// -->
</script>
<script type="text/javascript" src="http://demo.baianat.com/vbulletin/clientscript/vbulletin_global.js?v=387"></script>
<script type="text/javascript" src="http://demo.baianat.com/vbulletin/clientscript/vbulletin_menu.js?v=387"></script>
<script type="text/javascript" src="http://demo.baianat.com/vbulletin/shbkat-3r3r-color/js/jquery-1.7.2.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://demo.baianat.com/vbulletin/shbkat-3r3r-color/js/jquery.easing.1.3.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://demo.baianat.com/vbulletin/shbkat-3r3r-color/js/shbkat.js"></script>
 <style>
  
    .search {
    width: 310px;
    height: 33px;
    margin: 16px 0 0 34px;
    padding-right: 322px;
}
   #header {
    width: 100%;
    height: 286px!important;
    margin: 0 auto;
}
  </style>
</head>
 
<body background="{T_BODY_BACKGROUND}" bgcolor="{T_BODY_BGCOLOR}" text="{T_BODY_TEXT}" link="{T_BODY_LINK}" vlink="{T_BODY_VLINK}">
  <!-- BEGIN hitskin_preview -->
  <div id="hitskin_preview" style="display: block;">
      <h1><img src="http://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_logo.png" alt="" /> <em>Hit</em>skin.com</h1>
      <div class="content">
        <p>
            {hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}
            <br />
            <span>{hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}<a href="http://{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span>
        </p>
      </div>
  </div>
  <!-- END hitskin_preview -->

  <!-- BEGIN switch_login_popup -->
  <div id="login_popup" style="z-index: 10000 !important;">
      <table class="forumline" width="{LOGIN_POPUP_WIDTH}" height="{LOGIN_POPUP_HEIGHT}" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
        <tr height="25">
            <td class="catLeft">
              <span class="genmed module-title">{SITENAME}</span>
            </td>
        </tr>
        <tr height="{LOGIN_POPUP_MSG_HEIGHT}">
            <td class="row1" align="left" valign="top">
              <div id="login_popup_buttons">
                  <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
                    <input type="submit" class="mainoption" value="{L_LOGIN}" />
                    <input type="button" class="mainoption" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />
                    <input id="login_popup_close" type="button" class="button" value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />
                  </form>
              </div>
              <span class="genmed">{LOGIN_POPUP_MSG}</span>
            </td>
        </tr>
      </table>
  </div>
  <!-- END switch_login_popup -->

  <a name="top"></a>
  {JAVASCRIPT}
 

<div id="wrapper">
<div id="header">
<div id="headerTop">
<div class="headerTopR">
<ul>
<li><a href="">رابط نصي</a></li>
<li><a href="">رابط نصي</a></li>
<li><a href="">رابط نصي</a></li>
<li><a href="">رابط نصي</a></li>
<li><a href="">رابط نصي</a></li>
</ul>
</div>
<div class="headerTopL">
<div class="social">
<ul>
<li><a href="#" class="facebook"></a></li>
<li><a href="#" class="twitter"></a></li>
<li><a href="#" class="youtube"></a></li>
<li><a href="#" class="rss"></a></li>
</ul>
</div>
<p>الثلاثاء 19 فبراير 2013 - 08:26:42 مساءً</p>
</div>
</div>
<div id="headerCenter">
<a href="http://www.uvuvv.com/vb/" title="شبكة عرعر" class="logo"></a>
<div class="adv"><img src="http://demo.baianat.com/vbulletin/shbkat-3r3r-color/shbkat/co1/images/adv.png"/></div>
</div>
 <div class="regR">
<div class="form1">
<div class="cols-b user-login">
<div class="colsb-indent">
<form action="login.php?do=login" method="post" onsubmit="md5hash(vb_login_password, vb_login_md5password, vb_login_md5password_utf, )">
<script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin_md5.js?v=387"></script>
<div class="login-form">
<div class="userLogin">
<input class="userN autoEmpty" type="text" accesskey="u" tabindex="101" name="vb_login_username" id="navbar_username" value="اسم العضو" onfocus="if (this.value == 'اسم العضو') this.value = '';"/>
</div>
<div class="passLogin">
<input value="password" type="password" class="userP autoEmpty" style="font-size: 11px" name="vb_login_password" id="navbar_password" size="10" tabindex="102"/>
</div>
<input type="submit" class="log-btn" value="" tabindex="104" title="ادخل اسم العضو وكلمة المرور الخاصة بك في الحقول المجاورة لتسجيل الدخول, أو اضغط على رابط 'التسجيل' لإنشاء حساب خاص بك." accesskey="s"/>
<div class="remember-box">
<label for="cb_cookieuser_navbar"><input type="checkbox" name="cookieuser" value="1" class="chekr" tabindex="103" id="cb_cookieuser_navbar" accesskey="c"/>تذكرنى؟</label>
<input type="hidden" name="s" value=""/>
<input type="hidden" name="securitytoken" value="guest"/>
<input type="hidden" name="do" value="login"/>
<input type="hidden" name="vb_login_md5password"/>
<input type="hidden" name="vb_login_md5password_utf"/>
</div>
</div>
</form>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div id="menu">
<div class="menuR">
<div class="menuL">
<div class="menuLinks">
<ul>
<li><a href="">رابط نصي</a></li>
<li><a href="">رابط نصي</a></li>
<li><a href="">رابط نصي</a></li>
<li><a href="">رابط نصي</a></li>
<li><a href="">رابط نصي</a></li>
</ul>
</div>
<div class="search">
<form action="/vb/search.php?do=process" method="post">
<input name="do" type="hidden" value="process"/>
<input name="quicksearch" type="hidden" value="1"/>
<input name="childforums" type="hidden" value="1"/>
<input name="exactname" type="hidden" value="1"/>
<input name="s" type="hidden" value=""/>
<input name="securitytoken" type="hidden" value="guest"/>
<input class="Box" name="query" onblur="if(this.value=='')this.value='ضع كلمة البحث هنا ..' " onfocus="if(this.value=='ضع كلمة البحث هنا ..')this.value=''" size="25" tabindex="1001" type="text" value="ضع كلمة البحث هنا .."/>
<input name="showposts" tabindex="1003" type="hidden" value="1"/>
<input class="Go" src="http://demo.baianat.com/vbulletin/shbkat-3r3r-color/shbkat/co1/http://demo.baianat.com/vbulletin/images/spacer.gif" type="image"/>
<input class="Go2" src="http://demo.baianat.com/vbulletin/shbkat-3r3r-color/shbkat/co1/http://demo.baianat.com/vbulletin/images/spacer.gif" type="image"/>
</form>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div id="myPage">
 
<div align="center">
<div class="page" style="width:100%; text-align:right">
<div style="padding:0px 0px 0px 0px" align="right">
<br/>
 
<table class="tborder" cellpadding="2" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
<tr>
<td class="alt1" width="100%">
<div class="navbar" style="font-size:10pt"><a href="index.php" accesskey="1"><img class="inlineimg" src="http://demo.baianat.com/vbulletin/shbkat-3r3r-color/misc/navbits_start.gif" alt="" border="0"/></a> <strong>
  معرض اعمال استايلات شبكات</strong></div>
</td>
</tr>
</table>
 
 
<div class="tborder" style="padding:1px; border-top-width:0px">
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center">
<tr align="center">
<td class="vbmenu_control"><a rel="help" href="faq.php" accesskey="5">التعليمات</a></td>
<td class="vbmenu_control"><a id="community" href="/vbulletin/?styleid=65&amp;nojs=1#community" rel="nofollow" accesskey="6">
المجموعات</a> <script type="text/javascript"> vbmenu_register("community"); </script></td>
<td class="vbmenu_control"><a href="calendar.php">التقويم</a></td>
<td class="vbmenu_control"><a href="search.php?do=getdaily" accesskey="2">
مشاركات اليوم</a></td>
<td class="vbmenu_control"><a id="navbar_search" href="search.php" accesskey="4" rel="nofollow">
البحث</a> </td>
</tr>
</table>
</div>
 
<br/>
 
 
<div class="vbmenu_popup" id="community_menu" style="display:none;margin-top:3px" align="right">
<table cellpadding="4" cellspacing="1" border="0">
<tr><td class="thead">روابط المنتدى</td></tr>
<tr><td class="vbmenu_option"><a href="memberlist.php">قائمة الأعضاء</a></td></tr>
</table>
</div>
 
 
<div class="vbmenu_popup" id="navbar_search_menu" style="display:none;margin-top:3px" align="right">
<table cellpadding="4" cellspacing="1" border="0">
<tr>
<td class="thead">البحث في المنتدى</td>
</tr>
<tr>
<td class="vbmenu_option" title="nohilite">
<form action="search.php?do=process" method="post">
<input type="hidden" name="do" value="process"/>
<input type="hidden" name="quicksearch" value="1"/>
<input type="hidden" name="childforums" value="1"/>
<input type="hidden" name="exactname" value="1"/>
<input type="hidden" name="s" value=""/>
<input type="hidden" name="securitytoken" value="guest"/>
<div><input type="text" class="bginput" name="query" size="25" tabindex="1001"/><input type="submit" class="button" value="إذهب" tabindex="1004"/></div>
<div style="margin-top:2px">
<label for="rb_nb_sp0"><input type="radio" name="showposts" value="0" id="rb_nb_sp0" tabindex="1002" checked="checked"/>عرض
  المواضيع</label>
  &nbsp;
<label for="rb_nb_sp1"><input type="radio" name="showposts" value="1" id="rb_nb_sp1" tabindex="1003"/>عرض
  المشاركات</label>
</div>
</form>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="vbmenu_option"><a href="tags.php" rel="nofollow">بحث بالكلمة الدليلية </a></td>
</tr>
<tr>
<td class="vbmenu_option"><a href="search.php" accesskey="4" rel="nofollow">
البحث المتقدم</a></td>
</tr>
</table>
</div>
 
 
 
<div class="vbmenu_popup" id="pagenav_menu" style="display:none">
<table cellpadding="4" cellspacing="1" border="0">
<tr>
<td class="thead" nowrap="nowrap">الذهاب إلى الصفحة...</td>
</tr>
<tr>
<td class="vbmenu_option" title="nohilite">
<form action="index.php" method="get" onsubmit="return this.gotopage()" id="pagenav_form">
<input type="text" class="bginput" id="pagenav_itxt" style="font-size:11px" size="4"/>
<input type="button" class="button" id="pagenav_ibtn" value="إذهب"/>
</form>
</td>
</tr>
</table>
</div>
 
 
<table class="tborder" cellpadding="2" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
<tr>
<td class="tcat">أهلا وسهلا بك إلى معرض اعمال استايلات شبكات.</td>
</tr>
<tr>
<td class="alt1">
</td>
</tr>
</table>
 
<br/>

                  <!-- BEGIN switch_logo_left -->
                  <td><a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a></td>
                  <!-- END switch_logo_left -->
                  <td align="center" width="100%" valign="middle">
                    <!-- BEGIN switch_logo_center -->
                    <a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a>
                    <br />
                    <!-- END switch_logo_center -->
                    <div class="maintitle">{MAIN_SITENAME}</div>
                    <br />
                    <span class="gen">{SITE_DESCRIPTION}<br />&nbsp; </span>
                  </td>
                  <!-- BEGIN switch_logo_right -->
                  <td><a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a></td>
                  <!-- END switch_logo_right -->
              </tr>
            </table>

            <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="{MENU_POSITION}">
              <tr>
                  <td align="{MENU_POSITION}"{MENU_NOWRAP}>{GENERATED_NAV_BAR}</td>
              </tr>
            </table>

            <div style="clear: both;"></div>

            <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
            <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
              <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                  <tr>
                    <td align="left" class="row1">
                        <div id="fa_ticker_container">
                          <ul id="fa_ticker_content" class="jcarousel-skin-tango" style="display:none;">
                              <!-- BEGIN ticker_row -->
                              <li>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</li>
                              <!-- END ticker_row -->
                          </ul>
                        </div>
                    </td>
                  </tr>
              </table>
            </div>
            <!-- END switch_ticker_new -->

            <!-- BEGIN switch_ticker -->
            <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
              <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                  <tr>
                    <td align="left" class="row1">
                        <div id="fa_ticker_container">
                          <div id="fa_ticker" style="height:{switch_ticker.HEIGHT}px;">
                              <div class="fa_ticker_content">
                                <!-- BEGIN ticker_row -->
                                <div>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div>
                                <!-- END ticker_row -->
                              </div>
                          </div>
                        </div>
                    </td>
                  </tr>
              </table>
            </div>
            <!-- END switch_ticker -->

            <div id="page-body">
              <div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
                  <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" class="three-col">
                    <tbody>
                        <tr>
                          <td valign="top" width="{C1SIZE}">
                              <div id="{ID_LEFT}">
                                <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
                                {giefmod_index1.MODVAR}
                                    <!-- BEGIN saut -->
                                    <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
                                    <!-- END saut -->
                                <!-- END giefmod_index1 -->
                              </div>
                          </td>
                          <td valign="top" width="100%">
<!-- BEGIN html_validation -->
                          </td>
                        </tr>
                    </tbody>
                  </table>
              </div>
            </div>
        </td>
      </tr>
  </table>
</body>
</html>
<!-- END html_validation -->
ايوه هذا ماكنت اريده بالضبط  cat
شكرا لكي اخي سوبر مشرف هع 

جزاكم الله خير جميعا

تم الحل 
Cool Cool Cool Cool Cool Cool
avatar
رامي كاتي
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 819
معدل النشاط : 4781
السُمعة : 19

http://anime.ahlamontada.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى