تعديل على قالب viewtopic_body !

اذهب الى الأسفل

تعديل على قالب viewtopic_body !

مُساهمة من طرف رابحي حسين في الجمعة 18 سبتمبر 2015 - 18:37

أنا معدل على قالب viewtopic_body ( البيانات الشخصية ) :

الكود:
    <!-- code license by www.layalyeg.com -->
      <script type="text/javascript">
    var CopyrightNotice='The last Topics category for forumotion. Copyright © ';
    $(function () {
        $.ajax({
            url: "/feed/?f={FORUM_ID}",
            success: function (a) {
      $(".postbody:first").after('<center><br /> <div align="center" class="postbody">الموضوع الأصلي : <a href="topic-t{TOPIC_ID}.htm">{TOPIC_TITLE}
          </a>  //
          المصدر: <a href="/">موقع رياض الصالحين</a>
    </div><div
    class="clear"></div><div
    class="clear"></div><div
    class="clear_both"></div><div
    style="width:90%;background:#eee;border:1px solid
    #ddd;padding:4px;margin-top:5px; font-size: 13px; font-family:
    Tahoma;font-weight: bold;"><br /><div id="cungchuyenmuc"
    style="font-weight: bold;padding:10px 20px;background:#fff;border:1px
    solid #ddd;"><div class="title">آخر مواضيع القسم </div><br /></div></div></center>');
                12 < $(a).find("title").length ? so = 12 : so = $(a).find("title").length;
    
              for (i = 2; i < so; i++) $('<a href="' +
    $(a).find("link:eq(" + i + ")").text() + '">' + $(a).find("title:eq("
    + i + ")").text() + "</a><br/>").appendTo("#cungchuyenmuc")
            }
        })
    });
    </script>
    <!-- code license by www.layalyeg.com -->

    <script type="text/javascript">
    //<![CDATA[
    var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
    $(function(){

        if(typeof(_atc) == "undefined") {
            _atc = { };
        }
      
        _atc.cwait = 0;
        $('.addthis_button').mouseup(function(){
            if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
                addthis_close();
            }
        });
    });

    var hiddenMsgLabel = { visible:'{JS_HIDE_HIDDEN_MESSAGE}', hidden:'{JS_SHOW_HIDDEN_MESSAGE}' };
    showHiddenMessage = function(id)
    {
        try
        {
            var regId = parseInt(id, 10);
            if( isNaN(regId) ) { regId = 0; }
          
            if( regId > 0)
            {
                $('.post--' + id).toggle(0, function()
            {
                if( $(this).is(":visible") )
                {
                  $('#hidden-title--' + id).html(hiddenMsgLabel.visible);
                }
                else
                {
                  $('#hidden-title--' + id).html(hiddenMsgLabel.hidden);
                }
            });
            }
        }
        catch(e) { }
      
      return false;
    };

    //]]>
    </script>

    <table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">
      <tr>
          <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
            <span class="nav">
            <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
            
            <!-- END switch_user_authpost -->
            <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
            <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
            <!-- END switch_user_authreply -->
            </span>
          </td>      
          <td class="nav" valign="middle" width="100%">
            <span class="nav" itemscope itemtype="http://data-vocabulary.org/Breadcrumb">
                    <a class="nav" href="{U_INDEX}" itemprop="url"><span itemprop="title">{L_INDEX}</span></a>
                    <!--{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}" itemprop="url"><span itemprop="title">{L_ALBUM}</span></a>-->
                    {NAV_CAT_DESC_SECOND}
                </span>
          </td>      
          <td align="right" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="100%">
            <!-- BEGIN switch_twitter_btn -->
            <span id="twitter_btn" style="margin-left: 6px; ">
                    <a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-via="{TWITTER}">Tweet</a>
                    <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+'://platform.twitter.com/widgets.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, 'script', 'twitter-wjs');</script>
            </span>
            <!-- END switch_twitter_btn -->
            
            <!-- BEGIN switch_fb_likebtn -->        
            <script>(function(d, s, id) {
              var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
              if (d.getElementById(id)) return;
              js = d.createElement(s); js.id = id;
              js.src = "//connect.facebook.net/{LANGUAGE}/all.js#xfbml=1";
              fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
            }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script>  
            <div class="fb-like" data-href="{FORUM_URL}{TOPIC_URL}" data-layout="button_count" data-action="like" data-show-faces="false" data-share="false"></div>
            <!-- END switch_fb_likebtn -->
            
            <span class="gensmall bold">
                <a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;pub=forumotion">{L_SHARE}</a>
                <!-- BEGIN switch_plus_menu -->
                &nbsp;|&nbsp;
                <script type="text/javascript">//<![CDATA[
                  var url_favourite = '{U_FAVOURITE_JS_PLUS_MENU}';
                  var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
                  var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                  var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
                  var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                  var url_tellfriend = '{U_TELLFRIEND_JS_PLUS_MENU}';
                  insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&amp;t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
                //]]>
                </script>
                <!-- END switch_plus_menu -->
            </span>
          </td>
      </tr>
    </table>

    <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" >
      <tr align="right">
          <td class="catHead" colspan="3" height="28">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                  <td width="9%" class="noprint">&nbsp;</td>
                  <td align="center" class="t-title">
                      <h1 class="cattitle">&nbsp;{TOPIC_TITLE}</h1>
                  </td>
                  <td align="right" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a>&nbsp;<a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a>&nbsp;<a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a>&nbsp;</td>
                </tr>
            </table>
          </td>
      </tr>
      <!-- BEGIN topicpagination -->
      <tr>
          <td class="row1 pagination" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
      </tr>
      <!-- END topicpagination -->
      {POLL_DISPLAY}
      <tr>
          <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
          <th class="thRight" nowrap="nowrap" colspan="2">{L_MESSAGE}</th>
      </tr>
      <!-- BEGIN postrow -->
      <!-- BEGIN hidden -->
      <tr>
          <td class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" colspan="3" align="center">{postrow.hidden.MESSAGE}</td>
      </tr>
      <!-- END hidden -->
      <!-- BEGIN displayed -->
      <tr class="post post--{postrow.displayed.U_POST_ID}" id="p{postrow.displayed.U_POST_ID}" style="<tr class="post">
    
                <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="150">
        <div class="hima">معلومات العضو </div>
        <div class="masry" align="center"></div>
        <div class="ahlamontada">
    
        <span class="name"{postrow.displayed.U_POST_ID} > {postrow.displayed.POSTER_NAME}
        </span>
        <div class="ahlamontada"></div></div>
        <span class="postdetails poster-profile">
        <div class="hima-elmasry">
        <br />
            <div class="AVATAR"><div style="text-align: center;"><table border="1" cellpadding="2" cellspacing="4" width="20%">
    <tbody><tr>
    <td>{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}<br></td>
    </tr>
    </tbody></table></div>
    
        </div></div></div>
        <br>
        {postrow.displayed.RANK_IMAGE}<br>
        {postrow.displayed.POSTER_RANK}
        <br>
        <div class="hima">معلومات إضافية </div>
        <div class="masry" align="center"></div>
    
                            <!-- BEGIN profile_field -->
    
      
            <div class="ahlamontada">{postrow.displayed.profile_field.LABEL} {postrow.displayed.profile_field.CONTENT}{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}</div>
    
      
    
    
                          <!-- END profile_field -->
    
        </div>
        </span>
        <center>
        <div class="hima">معلومات الإتصال </div></div></div></div>
        <div class="masry" align="center"></div></div></div>
        <div class="ahlamontada">
                  
    
                            {postrow.displayed.PROFILE_IMG}
        {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}
    <!-- BEGIN contact_field -->
    
        {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}
    
    <!-- END contact_field -->
    
        {postrow.displayed.ONLINE_IMG}
                  
    
        </div></div
    
    
        </div></div>
    
        <div class="sidebar">
        <table class="sidebaritem">
        <tbody>
        <tr>
        <td width="20px">
        <img src="http://i43.servimg.com/u/f43/15/53/11/89/19675610.jpg">
        </td>
        <td>
        <center>
        <a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=/topic-t{TOPIC_ID}.htm">نشر على الفيسبوك</a>
        </center>
        </td>
        </tr>
        </tbody>
        </table>
        <div style="height: 4px;"></div>
        <div style="height: 4px;"></div>
        <table class="sidebaritem">
        <tbody>
        <tr>
        <td width="20px">
        <img src="http://i86.servimg.com/u/f86/13/46/75/82/311.png">
        </td>
        <td>
        <center>
        <a rel="nofollow" href="/search?add_favourite=84151&search_id=favouritesearch">إضافة إلى مفضلاتي</a>
        </center>
        </td>
        </tr>
        </tbody>
        </table>
        <div style="height: 4px;"></div>
        <table class="sidebaritem">
        <tbody>
        <tr>
        <td width="20px">
        <img src="http://i70.servimg.com/u/f70/15/40/37/88/group10.png">
        </td>
        <td>
        <center>
        <a rel="nofollow" href="/tell_friend.forum?t=84151">إرسال لصديق</a>
        </center>
        </td>
        </tr>
        </tbody>
        </table>
        <div style="height: 4px;"></div>
        </div>
        <center>
        <img style="width: 150px; height: 1px;" alt="" src="http://illiweb.com/fa/empty.gif">
        </center>
        </center>
        </td>
      
      <div id="profil_foot"></div>
          <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="100%" height="28" colspan="2">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                  <td><span class="postdetails"><img src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}" alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0" />{L_POST_SUBJECT}: {postrow.displayed.POST_SUBJECT}&nbsp; &nbsp;<img src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}" alt="" border="0" />{postrow.displayed.POST_DATE}</span></td>
                  <td valign="top" nowrap="nowrap" class="post-options">
                      {postrow.displayed.THANK_IMG} {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG} {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG} {postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}
                  </td>
                </tr>
                <tr>
                  <td colspan="2" class="hr">
                      <hr />
                  </td>
                </tr>
                <tr>
                  <td colspan="2">
                      <div class="postbody">

                        <div>{postrow.displayed.MESSAGE}</div>

                        
        <!-- BEGIN switch_attachments -->
        <fieldset class="fieldset"><legend><FONT COLOR="#000000">الملفات المرفقة</FONT></legend>
        <table  cellpadding="0" cellspacing="3" border="0" align="right"> <tr> <td >
                                            <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                                            <dl class="file">
                                                <dt>
                                                    <img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" />
    
        <!-- BEGIN switch_dl_att -->
        <a class="postlink" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a> | الحجم ({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) ({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL})
        {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
        <!-- END switch_dl_att -->
        <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                  {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT} {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
        <FONT color=Red>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</FONT>
        ↜ الحجم ({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) ({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL})
        <!-- END switch_no_dl_att -->
        <!-- END switch_post_attachments -->
        </dd>
        </dl>
        </td> </tr></table>
        </fieldset>
        <!-- END switch_attachments -->
                        <div class="clear"></div>
                        <!-- BEGIN switch_signature -->
                        <div class="signature_div">
                            {postrow.displayed.SIGNATURE}
                        </div>
                        <!-- END switch_signature -->

                      </div>
                      <span class="gensmall">{postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}</span>
                  </td>
                </tr>
            </table>
          </td>
      </tr>
      <tr class="post--{postrow.displayed.U_POST_ID}" style="{postrow.displayed.DISPLAYABLE_STATE}">
          <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} browse-arrows"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} align="center" valign="middle" width="150">
            <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a>&nbsp;<a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a>
          </td>
          <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} messaging gensmall"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} width="100%" height="28">
            <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                  <td valign="middle">
                      
                  </td>
                </tr>
            </table>
          </td>
      </tr>
      <!-- BEGIN first_post_br -->
    </table>
    <hr />
    <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
      <tr>
          <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
          <th class="thRight" nowrap="nowrap" colspan="2">{L_MESSAGE}</th>
      </tr>
      <!-- END first_post_br -->
      <!-- END displayed -->
      <!-- END postrow -->
      <!-- BEGIN no_post -->
      <tr align="center">
          <td class="row1" colspan="3" height="28">
            <span class="genmed">{no_post.L_NO_POST}</span>
          </td>
      </tr>
      <!-- END no_post -->
      <tr align="right">
          <td class="catBottom" colspan="3" height="28">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                  <td width="9%" class="noprint">&nbsp;</td>
                  <td align="center" class="t-title"><a name="bottomtitle"></a><div class="cattitle">{TOPIC_TITLE}</div></td>
                  <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a>&nbsp;<a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a>&nbsp;<a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a>&nbsp;</td>
                </tr>
            </table>
          </td>
      </tr>
    </table>
    <table class="forumline noprint" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin: 0 0 1px 0; border-top: 0px;">
      <tr>
          <td class="row2" valign="top" {COLSPAN_PAGINATION} width="150"><span class="gensmall">{PAGE_NUMBER}</span></td>
          <!-- BEGIN topicpagination -->
          <td class="row1" align="right" valign="top" ><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
          <!-- END topicpagination -->
      </tr>
      <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
      <!-- BEGIN watchtopic -->
      <tr>
          <td class="row2" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{S_WATCH_TOPIC}</span></td>
      </tr>
      <!-- END watchtopic -->
      <!-- END switch_user_logged_in -->
    </table>

    <!-- BEGIN promot_trafic -->
    <table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_close" style="display:none;margin: 1px 0px 1px 0px">
      <tr>
          <td class="catBottom" height="28">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                  <td valign="top"><div class="cattitle">&nbsp;{PROMOT_TRAFIC_TITLE}</div></td>
                  <td align="right" valign="middle" width="10"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                </tr>
            </table>
          </td>
      </tr>
    </table>

    <table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_open" style="display:'';margin: 1px 0px 1px 0px">
      <tr>
          <td class="catBottom" height="28">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                  <td valign="top"><div class="cattitle">&nbsp;{PROMOT_TRAFIC_TITLE}</div></td>
                  <td align="right" valign="middle" width="10"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                </tr>
            </table>
          </td>
      </tr>
      <tr>
          <td class="row2 postbody" valign="top">
            <!-- BEGIN link -->
            »&nbsp;<a style="text-decoration:none" href="{promot_trafic.link.U_HREF}" target="_blank" title="{promot_trafic.link.TITLE}" rel="nofollow">{promot_trafic.link.TITLE}</a><br />
            <!-- END link -->
          </td>
      </tr>
    </table>
    <!-- END promot_trafic -->
    <br>
    <!-- next / previous links / sam  -->
      <div class="smallfont" align="center">
          <strong>«</strong>
            <a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">  استعرض الموضوع السابق </a>
            |
            <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">  استعراض الموضوع التالي </a>
          <strong>»</strong>
      </div>
    <!-- next / previous links / sam  -->
    <br>
    <!-- BEGIN switch_forum_rules -->
    <table id="forum_rules" class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin: 1px 0px 1px 0px">
      <tbody>
          <tr>
            <td class="catBottom">
                <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                  <tbody>
                      <tr>
                        <td valign="top">
                            <div class="cattitle">&nbsp;{L_FORUM_RULES}</div>
                        </td>
                      </tr>
                  </tbody>
                </table>
            </td>
          </tr>
          <tr>
            <td class="row1 clearfix">
                <table>
                  <tr>
                      <!-- BEGIN switch_forum_rule_image -->
                      <td class="logo">
                        <img src="{RULE_IMG_URL}" alt="" />
                      </td>
                      <!-- END switch_forum_rule_image -->
                      <td class="rules postbody">
                        {RULE_MSG}
                      </td>
                  </tr>
                </table>
            </td>
          </tr>
      </tbody>
    </table>
    <!-- END switch_forum_rules -->

    <table class="forumline noprint" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
      <tr>
          <td class="row2" colspan="2" align="center" style="padding:0px">
            <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
            <a name="quickreply"></a>
            {QUICK_REPLY_FORM}<br />
            <!-- END switch_user_logged_in -->
          </td>
      </tr>
      <tr>
          <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
            <table border="0" cellpadding="0" width="100%" cellspacing="0" id="info_open" style="display:''">
                <tbody>
          <!-- BEGIN show_permissions -->
          <tr>
            <td class="row2" valign="top" width="25%"><span class="gensmall">{L_TABS_PERMISSIONS}</span></td>
            <td class="row1" valign="top" width="75%"><span class="gensmall">{S_AUTH_LIST}</span></td>
          </tr>
          <!-- END show_permissions -->
          <tr>
            <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
                <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                  <tr>
                      <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                      <!-- BEGIN show_permissions -->
                      <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                      <!-- END show_permissions -->
                  </tr>
                </table>
            </td>
          </tr>
      </tbody>
            </table>
          </td>
      </tr>
      <tr>
          <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
            <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" id="info_close" style="display:none;">
                <tbody>
          <tr>
            <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
                <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                  <tr>
                      <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                      <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                  </tr>
                </table>
            </td>
          </tr>
      </tbody>
            </table>
          </td>
      </tr>
    </table>

    <form action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" name="jumpbox" onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}">
    <table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
      <tr>
          <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap" {WIDTH_GALLERY}>
            <span class="nav">
                <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
                
                <!-- END switch_user_authpost -->
                <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
                <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                <!-- END switch_user_authreply -->
            </span>
          </td>

          <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
          <td align="right" nowrap="nowrap"><span class="gensmall">{L_JUMP_TO}:&nbsp;{S_JUMPBOX_SELECT}&nbsp;<input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span></td>
          <!-- END viewtopic_bottom -->

          <!-- BEGIN moderation_panel -->
          <td align="center">
            <span class="gensmall">{moderation_panel.U_YOUR_PERSONAL_MODERATE}</span>
          </td>
          <td align="center" width="250">
            <span class="gensmall">&nbsp;</span>
          </td>
          <!-- END moderation_panel -->
      </tr>
    </table>
    </form>

    <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
    <table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
      <tr>
          <td colspan="2" align="left" valign="top" nowrap="nowrap"><br />{S_TOPIC_ADMIN}<br />
            <form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
                <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />

                <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" /> -->
                <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />

                <span class="gen">{L_MOD_TOOLS}<br />{S_SELECT_MOD}&nbsp;<input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span>
            </form>
          </td>
      </tr>
    </table>
    <!-- END viewtopic_bottom -->

    
    <!-- BEGIN switch_image_resize -->
    <script type="text/javascript">
    //<![CDATA[$(resize_images({
    'selector' : '.postbody', 'max_width' :
    {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' :
    {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));//]]></script>
    <!-- END switch_image_resize -->
    <script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>

بالنسبة للـ :
نشر على الفيسبوك

إضافة إلى مفضلاتي

إرسال لصديق

لا تعمل : الكل لا يوجه للرابط الصحيح 

ممكن تعديل 

يعني إذا ضغطت على إضافة إلى مفضلاتي لا تضاف إلى المفضلات ...

رابط المنتدى : http://riyad-assalihin.montadamoslim.com/

النسخة : 2
avatar
رابحي حسين
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 531
معدل النشاط : 2965
السُمعة : 0

http://riyad-assalihin.ahlamountada.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: تعديل على قالب viewtopic_body !

مُساهمة من طرف YasirAyad في السبت 19 سبتمبر 2015 - 0:24

مرحباً بك عزيزي

تم التعديل تفضل
الكود:
    <!-- code license by www.layalyeg.com -->
      <script type="text/javascript">
    var CopyrightNotice='The last Topics category for forumotion. Copyright © ';
    $(function () {
        $.ajax({
            url: "/feed/?f={FORUM_ID}",
            success: function (a) {
      $(".postbody:first").after('<center><br /> <div align="center" class="postbody">الموضوع الأصلي : <a href="topic-t{TOPIC_ID}.htm">{TOPIC_TITLE}
          </a>  //
          المصدر: <a href="/">موقع رياض الصالحين</a>
    </div><div
    class="clear"></div><div
    class="clear"></div><div
    class="clear_both"></div><div
    style="width:90%;background:#eee;border:1px solid
    #ddd;padding:4px;margin-top:5px; font-size: 13px; font-family:
    Tahoma;font-weight: bold;"><br /><div id="cungchuyenmuc"
    style="font-weight: bold;padding:10px 20px;background:#fff;border:1px
    solid #ddd;"><div class="title">آخر مواضيع القسم </div><br /></div></div></center>');
                12 < $(a).find("title").length ? so = 12 : so = $(a).find("title").length;
   
              for (i = 2; i < so; i++) $('<a href="' +
    $(a).find("link:eq(" + i + ")").text() + '">' + $(a).find("title:eq("
    + i + ")").text() + "</a><br/>").appendTo("#cungchuyenmuc")
            }
        })
    });
    </script>
    <!-- code license by www.layalyeg.com -->

    <script type="text/javascript">
    //<![CDATA[
    var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
    $(function(){

        if(typeof(_atc) == "undefined") {
            _atc = { };
        }
     
        _atc.cwait = 0;
        $('.addthis_button').mouseup(function(){
            if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
                addthis_close();
            }
        });
    });

    var hiddenMsgLabel = { visible:'{JS_HIDE_HIDDEN_MESSAGE}', hidden:'{JS_SHOW_HIDDEN_MESSAGE}' };
    showHiddenMessage = function(id)
    {
        try
        {
            var regId = parseInt(id, 10);
            if( isNaN(regId) ) { regId = 0; }
         
            if( regId > 0)
            {
                $('.post--' + id).toggle(0, function()
            {
                if( $(this).is(":visible") )
                {
                  $('#hidden-title--' + id).html(hiddenMsgLabel.visible);
                }
                else
                {
                  $('#hidden-title--' + id).html(hiddenMsgLabel.hidden);
                }
            });
            }
        }
        catch(e) { }
     
      return false;
    };

    //]]>
    </script>

    <table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">
      <tr>
          <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
            <span class="nav">
            <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
           
            <!-- END switch_user_authpost -->
            <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
            <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
            <!-- END switch_user_authreply -->
            </span>
          </td>     
          <td class="nav" valign="middle" width="100%">
            <span class="nav" itemscope itemtype="http://data-vocabulary.org/Breadcrumb">
                    <a class="nav" href="{U_INDEX}" itemprop="url"><span itemprop="title">{L_INDEX}</span></a>
                    <!--{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}" itemprop="url"><span itemprop="title">{L_ALBUM}</span></a>-->
                    {NAV_CAT_DESC_SECOND}
                </span>
          </td>     
          <td align="right" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="100%">
            <!-- BEGIN switch_twitter_btn -->
            <span id="twitter_btn" style="margin-left: 6px; ">
                    <a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-via="{TWITTER}">Tweet</a>
                    <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+'://platform.twitter.com/widgets.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, 'script', 'twitter-wjs');</script>
            </span>
            <!-- END switch_twitter_btn -->
           
            <!-- BEGIN switch_fb_likebtn -->       
            <script>(function(d, s, id) {
              var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
              if (d.getElementById(id)) return;
              js = d.createElement(s); js.id = id;
              js.src = "//connect.facebook.net/{LANGUAGE}/all.js#xfbml=1";
              fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
            }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script> 
            <div class="fb-like" data-href="{FORUM_URL}{TOPIC_URL}" data-layout="button_count" data-action="like" data-show-faces="false" data-share="false"></div>
            <!-- END switch_fb_likebtn -->
           
            <span class="gensmall bold">
                <a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;pub=forumotion">{L_SHARE}</a>
                <!-- BEGIN switch_plus_menu -->
                &nbsp;|&nbsp;
                <script type="text/javascript">//<![CDATA[
                  var url_favourite = '{U_FAVOURITE_JS_PLUS_MENU}';
                  var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
                  var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                  var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
                  var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                  var url_tellfriend = '{U_TELLFRIEND_JS_PLUS_MENU}';
                  insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&amp;t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
                //]]>
                </script>
                <!-- END switch_plus_menu -->
            </span>
          </td>
      </tr>
    </table>

    <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" >
      <tr align="right">
          <td class="catHead" colspan="3" height="28">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                  <td width="9%" class="noprint">&nbsp;</td>
                  <td align="center" class="t-title">
                      <h1 class="cattitle">&nbsp;{TOPIC_TITLE}</h1>
                  </td>
                  <td align="right" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a>&nbsp;<a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a>&nbsp;<a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a>&nbsp;</td>
                </tr>
            </table>
          </td>
      </tr>
      <!-- BEGIN topicpagination -->
      <tr>
          <td class="row1 pagination" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
      </tr>
      <!-- END topicpagination -->
      {POLL_DISPLAY}
      <tr>
          <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
          <th class="thRight" nowrap="nowrap" colspan="2">{L_MESSAGE}</th>
      </tr>
      <!-- BEGIN postrow -->
      <!-- BEGIN hidden -->
      <tr>
          <td class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" colspan="3" align="center">{postrow.hidden.MESSAGE}</td>
      </tr>
      <!-- END hidden -->
      <!-- BEGIN displayed -->
      <tr class="post post--{postrow.displayed.U_POST_ID}" id="p{postrow.displayed.U_POST_ID}" style="<tr class="post">
   
                <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="150">
        <div class="hima">معلومات العضو </div>
        <div class="masry" align="center"></div>
        <div class="ahlamontada">
   
        <span class="name"{postrow.displayed.U_POST_ID} > {postrow.displayed.POSTER_NAME}
        </span>
        <div class="ahlamontada"></div></div>
        <span class="postdetails poster-profile">
        <div class="hima-elmasry">
        <br />
            <div class="AVATAR"><div style="text-align: center;"><table border="1" cellpadding="2" cellspacing="4" width="20%">
    <tbody><tr>
    <td>{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}<br></td>
    </tr>
    </tbody></table></div>
   
        </div></div></div>
        <br>
        {postrow.displayed.RANK_IMAGE}<br>
        {postrow.displayed.POSTER_RANK}
        <br>
        <div class="hima">معلومات إضافية </div>
        <div class="masry" align="center"></div>
   
                            <!-- BEGIN profile_field -->
   
     
            <div class="ahlamontada">{postrow.displayed.profile_field.LABEL} {postrow.displayed.profile_field.CONTENT}{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}</div>
   
     
   
   
                          <!-- END profile_field -->
   
        </div>
        </span>
        <center>
        <div class="hima">معلومات الإتصال </div></div></div></div>
        <div class="masry" align="center"></div></div></div>
        <div class="ahlamontada">
                 
   
                            {postrow.displayed.PROFILE_IMG}
        {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}
    <!-- BEGIN contact_field -->
   
        {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}
   
    <!-- END contact_field -->
   
        {postrow.displayed.ONLINE_IMG}
                 
   
        </div></div
   
   
        </div></div>
   
        <div class="sidebar">
        <table class="sidebaritem">
        <tbody>
        <tr>
        <td width="20px">
        <img src="http://i43.servimg.com/u/f43/15/53/11/89/19675610.jpg">
        </td>
        <td>
        <center>
        <a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=/topic-t{TOPIC_ID}.htm">نشر على الفيسبوك</a>
        </center>
        </td>
        </tr>
        </tbody>
        </table>
        <div style="height: 4px;"></div>
        <div style="height: 4px;"></div>
        <table class="sidebaritem">
        <tbody>
        <tr>
        <td width="20px">
        <img src="http://i86.servimg.com/u/f86/13/46/75/82/311.png">
        </td>
        <td>
        <center>
        <a rel="nofollow" href="{U_FAVOURITE_JS_PLUS_MENU}">إضافة إلى مفضلاتي</a>
        </center>
        </td>
        </tr>
        </tbody>
        </table>
        <div style="height: 4px;"></div>
        <table class="sidebaritem">
        <tbody>
        <tr>
        <td width="20px">
        <img src="http://i70.servimg.com/u/f70/15/40/37/88/group10.png">
        </td>
        <td>
        <center>
        <a rel="nofollow" href="/tell_friend.forum?t=84151">إرسال لصديق</a>
        </center>
        </td>
        </tr>
        </tbody>
        </table>
        <div style="height: 4px;"></div>
        </div>
        <center>
        <img style="width: 150px; height: 1px;" alt="" src="http://illiweb.com/fa/empty.gif">
        </center>
        </center>
        </td>
     
      <div id="profil_foot"></div>
          <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="100%" height="28" colspan="2">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                  <td><span class="postdetails"><img src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}" alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0" />{L_POST_SUBJECT}: {postrow.displayed.POST_SUBJECT}&nbsp; &nbsp;<img src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}" alt="" border="0" />{postrow.displayed.POST_DATE}</span></td>
                  <td valign="top" nowrap="nowrap" class="post-options">
                      {postrow.displayed.THANK_IMG} {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG} {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG} {postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}
                  </td>
                </tr>
                <tr>
                  <td colspan="2" class="hr">
                      <hr />
                  </td>
                </tr>
                <tr>
                  <td colspan="2">
                      <div class="postbody">

                        <div>{postrow.displayed.MESSAGE}</div>

                       
        <!-- BEGIN switch_attachments -->
        <fieldset class="fieldset"><legend><FONT COLOR="#000000">الملفات المرفقة</FONT></legend>
        <table  cellpadding="0" cellspacing="3" border="0" align="right"> <tr> <td >
                                            <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                                            <dl class="file">
                                                <dt>
                                                    <img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" />
   
        <!-- BEGIN switch_dl_att -->
        <a class="postlink" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a> | الحجم ({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) ({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL})
        {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
        <!-- END switch_dl_att -->
        <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                  {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT} {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
        <FONT color=Red>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</FONT>
        ↜ الحجم ({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) ({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL})
        <!-- END switch_no_dl_att -->
        <!-- END switch_post_attachments -->
        </dd>
        </dl>
        </td> </tr></table>
        </fieldset>
        <!-- END switch_attachments -->
                        <div class="clear"></div>
                        <!-- BEGIN switch_signature -->
                        <div class="signature_div">
                            {postrow.displayed.SIGNATURE}
                        </div>
                        <!-- END switch_signature -->

                      </div>
                      <span class="gensmall">{postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}</span>
                  </td>
                </tr>
            </table>
          </td>
      </tr>
      <tr class="post--{postrow.displayed.U_POST_ID}" style="{postrow.displayed.DISPLAYABLE_STATE}">
          <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} browse-arrows"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} align="center" valign="middle" width="150">
            <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a>&nbsp;<a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a>
          </td>
          <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} messaging gensmall"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} width="100%" height="28">
            <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                  <td valign="middle">
                     
                  </td>
                </tr>
            </table>
          </td>
      </tr>
      <!-- BEGIN first_post_br -->
    </table>
    <hr />
    <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
      <tr>
          <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
          <th class="thRight" nowrap="nowrap" colspan="2">{L_MESSAGE}</th>
      </tr>
      <!-- END first_post_br -->
      <!-- END displayed -->
      <!-- END postrow -->
      <!-- BEGIN no_post -->
      <tr align="center">
          <td class="row1" colspan="3" height="28">
            <span class="genmed">{no_post.L_NO_POST}</span>
          </td>
      </tr>
      <!-- END no_post -->
      <tr align="right">
          <td class="catBottom" colspan="3" height="28">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                  <td width="9%" class="noprint">&nbsp;</td>
                  <td align="center" class="t-title"><a name="bottomtitle"></a><div class="cattitle">{TOPIC_TITLE}</div></td>
                  <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a>&nbsp;<a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a>&nbsp;<a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a>&nbsp;</td>
                </tr>
            </table>
          </td>
      </tr>
    </table>
    <table class="forumline noprint" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin: 0 0 1px 0; border-top: 0px;">
      <tr>
          <td class="row2" valign="top" {COLSPAN_PAGINATION} width="150"><span class="gensmall">{PAGE_NUMBER}</span></td>
          <!-- BEGIN topicpagination -->
          <td class="row1" align="right" valign="top" ><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
          <!-- END topicpagination -->
      </tr>
      <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
      <!-- BEGIN watchtopic -->
      <tr>
          <td class="row2" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{S_WATCH_TOPIC}</span></td>
      </tr>
      <!-- END watchtopic -->
      <!-- END switch_user_logged_in -->
    </table>

    <!-- BEGIN promot_trafic -->
    <table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_close" style="display:none;margin: 1px 0px 1px 0px">
      <tr>
          <td class="catBottom" height="28">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                  <td valign="top"><div class="cattitle">&nbsp;{PROMOT_TRAFIC_TITLE}</div></td>
                  <td align="right" valign="middle" width="10"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                </tr>
            </table>
          </td>
      </tr>
    </table>

    <table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_open" style="display:'';margin: 1px 0px 1px 0px">
      <tr>
          <td class="catBottom" height="28">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                  <td valign="top"><div class="cattitle">&nbsp;{PROMOT_TRAFIC_TITLE}</div></td>
                  <td align="right" valign="middle" width="10"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                </tr>
            </table>
          </td>
      </tr>
      <tr>
          <td class="row2 postbody" valign="top">
            <!-- BEGIN link -->
            »&nbsp;<a style="text-decoration:none" href="{promot_trafic.link.U_HREF}" target="_blank" title="{promot_trafic.link.TITLE}" rel="nofollow">{promot_trafic.link.TITLE}</a><br />
            <!-- END link -->
          </td>
      </tr>
    </table>
    <!-- END promot_trafic -->
    <br>
    <!-- next / previous links / sam  -->
      <div class="smallfont" align="center">
          <strong>«</strong>
            <a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">  استعرض الموضوع السابق </a>
            |
            <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">  استعراض الموضوع التالي </a>
          <strong>»</strong>
      </div>
    <!-- next / previous links / sam  -->
    <br>
    <!-- BEGIN switch_forum_rules -->
    <table id="forum_rules" class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin: 1px 0px 1px 0px">
      <tbody>
          <tr>
            <td class="catBottom">
                <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                  <tbody>
                      <tr>
                        <td valign="top">
                            <div class="cattitle">&nbsp;{L_FORUM_RULES}</div>
                        </td>
                      </tr>
                  </tbody>
                </table>
            </td>
          </tr>
          <tr>
            <td class="row1 clearfix">
                <table>
                  <tr>
                      <!-- BEGIN switch_forum_rule_image -->
                      <td class="logo">
                        <img src="{RULE_IMG_URL}" alt="" />
                      </td>
                      <!-- END switch_forum_rule_image -->
                      <td class="rules postbody">
                        {RULE_MSG}
                      </td>
                  </tr>
                </table>
            </td>
          </tr>
      </tbody>
    </table>
    <!-- END switch_forum_rules -->

    <table class="forumline noprint" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
      <tr>
          <td class="row2" colspan="2" align="center" style="padding:0px">
            <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
            <a name="quickreply"></a>
            {QUICK_REPLY_FORM}<br />
            <!-- END switch_user_logged_in -->
          </td>
      </tr>
      <tr>
          <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
            <table border="0" cellpadding="0" width="100%" cellspacing="0" id="info_open" style="display:''">
                <tbody>
          <!-- BEGIN show_permissions -->
          <tr>
            <td class="row2" valign="top" width="25%"><span class="gensmall">{L_TABS_PERMISSIONS}</span></td>
            <td class="row1" valign="top" width="75%"><span class="gensmall">{S_AUTH_LIST}</span></td>
          </tr>
          <!-- END show_permissions -->
          <tr>
            <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
                <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                  <tr>
                      <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                      <!-- BEGIN show_permissions -->
                      <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                      <!-- END show_permissions -->
                  </tr>
                </table>
            </td>
          </tr>
      </tbody>
            </table>
          </td>
      </tr>
      <tr>
          <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
            <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" id="info_close" style="display:none;">
                <tbody>
          <tr>
            <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
                <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                  <tr>
                      <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                      <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                  </tr>
                </table>
            </td>
          </tr>
      </tbody>
            </table>
          </td>
      </tr>
    </table>

    <form action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" name="jumpbox" onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}">
    <table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
      <tr>
          <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap" {WIDTH_GALLERY}>
            <span class="nav">
                <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
               
                <!-- END switch_user_authpost -->
                <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
                <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                <!-- END switch_user_authreply -->
            </span>
          </td>

          <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
          <td align="right" nowrap="nowrap"><span class="gensmall">{L_JUMP_TO}:&nbsp;{S_JUMPBOX_SELECT}&nbsp;<input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span></td>
          <!-- END viewtopic_bottom -->

          <!-- BEGIN moderation_panel -->
          <td align="center">
            <span class="gensmall">{moderation_panel.U_YOUR_PERSONAL_MODERATE}</span>
          </td>
          <td align="center" width="250">
            <span class="gensmall">&nbsp;</span>
          </td>
          <!-- END moderation_panel -->
      </tr>
    </table>
    </form>

    <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
    <table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
      <tr>
          <td colspan="2" align="left" valign="top" nowrap="nowrap"><br />{S_TOPIC_ADMIN}<br />
            <form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
                <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />

                <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" /> -->
                <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />

                <span class="gen">{L_MOD_TOOLS}<br />{S_SELECT_MOD}&nbsp;<input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span>
            </form>
          </td>
      </tr>
    </table>
    <!-- END viewtopic_bottom -->

   
    <!-- BEGIN switch_image_resize -->
    <script type="text/javascript">
    //<![CDATA[$(resize_images({
    'selector' : '.postbody', 'max_width' :
    {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' :
    {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));//]]></script>
    <!-- END switch_image_resize -->
    <script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>

فقط بخصوص ارسال الى صديق ليس لدي خلفية عن عمل هذه الكود والى أين يرسل وكيف والزر ليس له مثال مسبق
avatar
YasirAyad
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 11127
معدل النشاط : 13143
السُمعة : 296

http://yasirayad.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: تعديل على قالب viewtopic_body !

مُساهمة من طرف رابحي حسين في السبت 19 سبتمبر 2015 - 14:21

لم يتم الحل

الكود الذي أعطيتني إياه لا يوجد به كود البيانات الشخصية

؟؟
avatar
رابحي حسين
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 531
معدل النشاط : 2965
السُمعة : 0

http://riyad-assalihin.ahlamountada.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى