طلب تركيب هذه الأكواد في تومبلايت الموضوع خاصتي في اسرع وقت ارجو الاسراع

اذهب الى الأسفل

طلب تركيب هذه الأكواد في تومبلايت الموضوع خاصتي في اسرع وقت ارجو الاسراع

مُساهمة من طرف متعلم معلم في الثلاثاء 4 أغسطس 2015 - 14:29

اولا - قالب التومبلايت - خاصتي

النسخة الثالثة للعلم
الكود:
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };


$(function(){

    if(typeof(_atc) == "undefined") {
        _atc = {  };
    }

    _atc.cwait = 0;
    $('.addthis_button').mouseup(function(){
        if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
            addthis_close();
        }
    });
});

var hiddenMsgLabel = { visible:'{JS_HIDE_HIDDEN_MESSAGE}', hidden:'{JS_SHOW_HIDDEN_MESSAGE}' };
showHiddenMessage = function(id)
{
    try
    {
        var regId = parseInt(id, 10);
        if( isNaN(regId) ) { regId = 0; }

        if( regId > 0)
        {
            $('.post--' + id).toggle(0, function()
         {
            if( $(this).is(":visible") )
            {
               $('#hidden-title--' + id).html(hiddenMsgLabel.visible);
            }
            else
            {
               $('#hidden-title--' + id).html(hiddenMsgLabel.hidden);
            }
         });
        }
    }
    catch(e) { }

   return false;
};

//]]>
</script>

<h1 class="page-title">
   <a href="{TOPIC_URL}">{TOPIC_TITLE}</a>
</h1>
<div class="topic-actions">
   <div class="buttons">

      <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
      <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" class="{POST_IMG_CLASS}" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" /></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;
      <!-- END switch_user_authpost -->

      <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
      <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" class="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" /></a>
      <!-- END switch_user_authreply -->
   </div>

   <div class="pathname-box">
      <p itemscope itemtype="http://data-vocabulary.org/Breadcrumb">
            <a class="nav" href="{U_INDEX}" itemprop="url"><span itemprop="title">{L_INDEX}</span></a>
            <!--{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}" itemprop="url"><span itemprop="title">{L_ALBUM}</span></a>-->
            {NAV_CAT_DESC}
        </p>
   </div>

   <p class="right">
        <!-- BEGIN switch_twitter_btn -->
        <span>
            <a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-via="{TWITTER}">Tweet</a>
            <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+'://platform.twitter.com/widgets.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, 'script', 'twitter-wjs');</script>
        </span>
        <!-- END switch_twitter_btn -->
      <!-- BEGIN switch_fb_likebtn -->
      <script>(function(d, s, id) {
        var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
        if (d.getElementById(id)) return;
        js = d.createElement(s); js.id = id;
        js.src = "//connect.facebook.net/{LANGUAGE}/all.js#xfbml=1";
        fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
      }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script>
      <span class="fb-like" data-href="{FORUM_URL}{TOPIC_URL}" data-layout="button_count" data-action="like" data-show-faces="false" data-share="false"></span>
      <!-- END switch_fb_likebtn -->
   </p>

   <div class="pagination">
      {PAGE_NUMBER}
      &nbsp;&bull;&nbsp;
      <a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;pub=forumotion">{L_SHARE}</a>
      <!-- BEGIN switch_plus_menu -->
      &nbsp;&bull;&nbsp;
      <script type="text/javascript">//<![CDATA[
         var url_favourite = '{U_FAVOURITE_JS_PLUS_MENU}';
         var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
         var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
         var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
         var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
         var url_tellfriend = '{U_TELLFRIEND_JS_PLUS_MENU}';
         insert_plus_menu_new('f{FORUM_ID}&amp;t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
      //]]>
      </script>
      <!-- END switch_plus_menu -->
   </div>
   <div class="clear"></div>
</div>

<!-- BEGIN topicpagination -->
<p class="pagination">{PAGINATION}</p>
<!-- END topicpagination -->
<p class="left-box"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a>&nbsp;<a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a>&nbsp;<a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a></p>
<div class="clear"></div>
{POLL_DISPLAY}

<!-- BEGIN postrow -->
   <!-- BEGIN hidden -->
      <div class="post {postrow.hidden.ROW_COUNT}">
         <div class="inner">
            <span class="corners-top"><span></span></span>
            <p style="text-align:center">{postrow.hidden.MESSAGE}</p>
            <div class="clear"></div>
            <span class="corners-bottom"><span></span></span>
         </div>
      </div>
   <!-- END hidden -->
   <!-- BEGIN displayed -->
      <div id="p{postrow.displayed.U_POST_ID}" class="post {postrow.displayed.ROW_COUNT}{postrow.displayed.ONLINE_IMG_NEW} post--{postrow.displayed.U_POST_ID}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} style="{postrow.displayed.DISPLAYABLE_STATE}">
         <div class="inner"><span class="corners-top"><span></span></span>
            <div style="position: relative; top: -30px; width: 1px;" id="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></div>
         <div class="postbody">

            <ul class="profile-icons">
               <li>{postrow.displayed.THANK_IMG}</li>
               <li>{postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG}</li>
               <li>{postrow.displayed.QUOTE_IMG}</li>
               <li>{postrow.displayed.EDIT_IMG}</li>
               <li>{postrow.displayed.DELETE_IMG}</li>
               <li>{postrow.displayed.IP_IMG}</li>
               <li>{postrow.displayed.REPORT_IMG_NEW}</li>
            </ul>

            <h2 class="topic-title">{postrow.displayed.ICON} <a href="{postrow.displayed.POST_URL}">{postrow.displayed.POST_SUBJECT}</a></h2>
            <p class="author"><img src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}" alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" />&nbsp;{L_TOPIC_BY}&nbsp;{postrow.displayed.POSTER_NAME} {postrow.displayed.POST_DATE_NEW}</p>
            <div class="clearfix"></div>

            <!-- BEGIN switch_vote_active -->
            <div class="vote gensmall">
               <!-- BEGIN switch_vote -->
               <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">+</a></div>
               <!-- END switch_vote -->

               <!-- BEGIN switch_bar -->
               <div class="vote-bar" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
                  <!-- BEGIN switch_vote_plus -->
                  <div class="vote-bar-plus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;"></div>
                  <!-- END switch_vote_plus -->

                  <!-- BEGIN switch_vote_minus -->
                  <div class="vote-bar-minus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;"></div>
                  <!-- END switch_vote_minus -->
               </div>
               <!-- END switch_bar -->

               <!-- BEGIN switch_no_bar -->
               <div title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" class="vote-no-bar">----</div>
               <!-- END switch_no_bar -->

               <!-- BEGIN switch_vote -->
               <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}">-</a></div>
               <!-- END switch_vote -->
            </div>
            <!-- END switch_vote_active -->

            <div style="display:none"></div>
            <div class="content clearfix">
               <div>{postrow.displayed.MESSAGE}</div>
                  <!-- BEGIN switch_attachments -->
                  <dl class="attachbox">
                     <dt>{postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
                     <dd class="attachments">
                        <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                        <dl class="file clearfix">
                           <dt>
                              <img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" alt=""/>
                           </dt>
                           <dd>
                              <!-- BEGIN switch_dl_att -->
                              <span><a class="postlink" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a> {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}</span>
                              <!-- END switch_dl_att -->

                              <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                              <span>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT} {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}</span>
                              <!-- END switch_no_dl_att -->

                              <!-- BEGIN switch_no_comment -->
                              <span>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</span>
                              <!-- END switch_no_comment -->

                              <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                              <span><strong>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong></span>
                              <!-- END switch_no_dl_att -->

                              <span>({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</span>
                           </dd>
                        </dl>
                        <!-- END switch_post_attachments -->
                     </dd>
                  </dl>
                  <!-- END switch_attachments -->
            </div>
            {postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}
            <!-- BEGIN switch_signature -->
            <div class="signature_div" id="sig{postrow.displayed.U_POST_ID}">{postrow.displayed.SIGNATURE_NEW}</div>
            <!-- END switch_signature -->
         </div>

         <div class="postprofile" id="profile{postrow.displayed.U_POST_ID}">
            <!-- div class="online2"></div-->
            <dl>
               <dt>
                  {postrow.displayed.POSTER_AVATAR}
                  <br /><strong style="font-size:1.2em">{postrow.displayed.POSTER_NAME}</strong>
               </dt>
               <dd>{postrow.displayed.POSTER_RANK_NEW}{postrow.displayed.RANK_IMAGE}</dd>
               <dd><br /></dd>
               <dd>
                  <!-- BEGIN profile_field -->
                  {postrow.displayed.profile_field.LABEL} {postrow.displayed.profile_field.CONTENT}{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}
                  <!-- END profile_field -->
                  {postrow.displayed.POSTER_RPG}
               </dd>
               <dd><br /></dd>
               <dd>
                  {postrow.displayed.PROFILE_IMG} {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}<!-- BEGIN contact_field --> {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}<!-- END contact_field -->
               </dd>
            </dl>
         </div>

         <div class="clear"></div>

         <p class="right"><a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a>&nbsp;<a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a></p>
         <span class="corners-bottom"><span></span></span></div>
      </div>
      <!-- BEGIN first_post_br -->
      <hr id="first-post-br" />
      <!-- END first_post_br -->
   <!-- END displayed -->
<!-- END postrow -->

<a name="bottomtitle"></a>

<!-- BEGIN topicpagination -->
<p class="pagination">{PAGINATION}</p>
<!-- END topicpagination -->

<p class="left-box"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a>&nbsp;<a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a>&nbsp;<a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a></p>

<div class="clear"></div>

<div class="noprint">
<!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
<!-- BEGIN watchtopic -->
<p class="right">{S_WATCH_TOPIC}</p>
<!-- END watchtopic -->
<!-- END switch_user_logged_in -->
</div>

<!-- BEGIN promot_trafic -->
<div class="post row2" id="ptrafic_close" style="display:none;font-size:1.3em;line-height:1.4em">
   <span class="corners-top"><span></span></span>
   <span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="" border="0" /></a></span>
   <span class="ptrafic">&nbsp;{PROMOT_TRAFIC_TITLE}</span>
   <span class="corners-bottom"><span></span></span>
</div>
<div class="post row2" id="ptrafic_open" style="display:'';font-size:1.3em;line-height:1.4em">
   <span class="corners-top"><span></span></span>
   <span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="" border="0" /></a></span>
   <span class="ptrafic">&nbsp;{PROMOT_TRAFIC_TITLE}</span>
   <div class="clear"></div>
   <div>
      <!-- BEGIN link -->
      »&nbsp;<a href="{promot_trafic.link.U_HREF}" target="_blank" title="{promot_trafic.link.TITLE}" rel="nofollow">{promot_trafic.link.TITLE}</a><br />
      <!-- END link -->
   </div>
   <span class="corners-bottom"><span></span></span>
</div>
<!-- END promot_trafic -->

<!-- BEGIN switch_forum_rules -->
<div class="post row1" id="forum_rules">
   <span class="corners-top"><span></span></span>
   <div class="h3">&nbsp;{L_FORUM_RULES}</div>
   <div class="clear"></div>
   <table class="postbody">
      <tr>
         <!-- BEGIN switch_forum_rule_image -->
         <td class="logo">
            <img src="{RULE_IMG_URL}" alt="" />
         </td>
         <!-- END switch_forum_rule_image -->
         <td class="rules content">
            {RULE_MSG}
         </td>
      </tr>
   </table>
   <span class="corners-bottom"><span></span></span>
</div>
<!-- END switch_forum_rules -->

<!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
<a name="quickreply"></a>
{QUICK_REPLY_FORM}
<!-- END switch_user_logged_in -->

<hr />

<div class="topic-actions">
   <div class="buttons">
      <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
      <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" class="{POST_IMG_CLASS}" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" /></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;
      <!-- END switch_user_authpost -->

      <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
      <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" class="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" /></a>
      <!-- END switch_user_authreply -->
   </div>

   <div class="pathname-box">
      <p><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC}</p>
   </div>

   <div class="pagination">
      {PAGE_NUMBER}
   </div>
</div>
<div class="clear"></div>

<!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
<form action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}">
<fieldset class="jumpbox">
   <label>{L_JUMP_TO}:&nbsp;</label>
   {S_JUMPBOX_SELECT}&nbsp;
   <input class="button2" type="submit" value="{L_GO}" />
</fieldset>
</form>
<!-- END viewtopic_bottom -->

<!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
<form method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
<fieldset class="quickmod">
   <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />

   <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" /> -->
   <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />
   <label>{L_MOD_TOOLS}:&nbsp;</label>
   {S_SELECT_MOD}&nbsp;
   <input class="button2" type="submit" value="{L_GO}" />
</fieldset>
</form>
<div class="clear"></div>
<p class="right">{S_TOPIC_ADMIN}</p>
<!-- END viewtopic_bottom -->

<!-- BEGIN show_permissions -->
   <div class="h3">{L_TABS_PERMISSIONS}</div>
   {S_AUTH_LIST}
<!-- END show_permissions -->

<!-- BEGIN switch_image_resize -->
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
$(resize_images({ 'selector' : '.postbody .content', 'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
//]]>
</script>
<!-- END switch_image_resize -->

<script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>


ارجو تركيب هذه لأكواد فيه بالطريقة الصحيحة في اسرع وقت

كود لوضع أستعرض الموضوع السابق | أستعراض الموضوع التالي » أسفل كل موضوع


وايضا

(تومبلايت) حصريا كود التسبيح في بيانات الشخصية للعضو


وهذا الكود فوق صندوق الرد : كود وضع صورة فوق صندوق الرد
الكود:
<p align="center"><img src="http://i62.tinypic.com/be7psx.png">
      


قمت بتركيبها سابقا في منتداي لكن حدثت مشاكل كثيرة لاني لم اعلم الطريقة السليمة ارجو الاسراع
avatar
متعلم معلم
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 113
معدل النشاط : 1223
السُمعة : 0

http://jwxjw.montadarabi.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب تركيب هذه الأكواد في تومبلايت الموضوع خاصتي في اسرع وقت ارجو الاسراع

مُساهمة من طرف {Lone~Wolf} في الثلاثاء 4 أغسطس 2015 - 15:42

بما انك طلبت الأكواد في قالب واحد فسأعمله لك, ولاكن كان من المفترض كُل طلب بموضوع مُنفصل.
جاري
avatar
{Lone~Wolf}
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 4339
معدل النشاط : 7287
السُمعة : 160

http://www.t-mrkz.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب تركيب هذه الأكواد في تومبلايت الموضوع خاصتي في اسرع وقت ارجو الاسراع

مُساهمة من طرف {Lone~Wolf} في الثلاثاء 4 أغسطس 2015 - 15:43

ممكن أكواد ال css خاصتك
avatar
{Lone~Wolf}
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 4339
معدل النشاط : 7287
السُمعة : 160

http://www.t-mrkz.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب تركيب هذه الأكواد في تومبلايت الموضوع خاصتي في اسرع وقت ارجو الاسراع

مُساهمة من طرف متعلم معلم في الثلاثاء 4 أغسطس 2015 - 16:16

اسف تعبتك معي اخي

كود ال سي اس اس css

الكود:
#wrap {
width : 985px;
border : 1px solid #004b72;
-moz-border-radius : 8px;
-webkit-border-radius : 8px;
}

body{
background-image:url('http://hitsk.in/t/17/80/28/i_background.jpg');
}

.introduction, .panel, .post {
background-color: #f8fbff;
border: 1px solid ;
-moz-border-radius: 10px;
-webkit-border-radius: 10px;
border-color: #ccc;
}

blockquote, blockquote blockquote, blockquote blockquote blockquote {
border-color: #9fd1ff;
background-color: #f9f9f9;
-moz-border-radius: 3px;
-webkit-border-radius: 3px;
}

#text_editor_textarea{
-moz-border-radius: 5px;
-webkit-border-radius: 5px;
border-radius: 7px;
background-color:#d0e5ff;
border: 1px solid #808080;}

#page-header #search-box {
display: none;
}

li.row:hover dd {
border-left-color: #A1A3A3;
}

li.row {
  border-top: 1px solid #A1A3A3;
  border-bottom: 0px solid #81A3C4;
  }

.row dl dd.dterm {
border-left: none;
}

ul#picture_legend {
        background-position: center;
        background-repeat: no-repeat;
        background-image: url('http://i63.servimg.com/u/f63/14/63/83/43/legend10.png');
  text-align: CENTER;
  padding: 24px 0;
  }

.icon-home{
background: url('http://i63.servimg.com/u/f63/14/63/83/43/icon_h10.gif') no-repeat left;
padding-left: 15px;}


.forabg {
  border: 1px solid #8a8a8a;
  padding: 0px 5px;
-moz-border-radius: 0px;
    -webkit-border-radius: 0px;
    -khtml-border-radius: 0px;
    border-radius: 0px;
  -moz-border-radius-topright: 5px;
  border-top-right-radius: 5px;
  -moz-border-radius-topleft: 5px;
  border-top-left-radius: 5px;
}


.forumbg {
  background-color: #;
  background-repeat: repeat-x;
  background-position: 0 0;
  border: 1px solid #8a8a8a;
  padding: 0px 5px;
  margin-bottom: 4px;
  clear: both;
-moz-border-radius: 0px;
    -webkit-border-radius: 0px;
    -khtml-border-radius: 0px;
    border-radius: 0px;
    -moz-border-radius-topright: 5px;
  border-top-right-radius: 5px;
  -moz-border-radius-topleft: 5px;
  border-top-left-radius: 5px;
 }

.navbar ul {
border : none;
}

.forabg .corners-top , .forabg .corners-bottom {
display:none;
}

.forumbg .corners-top, .forumbg .corners-bottom {display:none;}

a.mainmenu:hover img {
opacity : .5;
-khtml-opacity : 0.5;
-moz-opacity : 0.5;
filter : alpha(opacity=50);
opacity : 0.5;
}

#page-header .navbar {
background-image: url("http://i62.servimg.com/u/f62/14/52/65/41/bg310.png");
padding:0px 10px;
}

.postprofile {
color: #666666;
border-left-color: #CCC;
}

p em b a.gensmall { font-style: normal; }
p em { font-style: normal;
}

.postbody .content {
  font-size: 1.4em;
}

.content {
color: #333333;
font-family: "Lucida Grande", "Trebuchet MS", Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif;
}

li.row:hover {
background: url() 100% 100% repeat;
background-position: right;
background-repeat: no-repeat;
background-color: #F0F9FF;}

.copyright a {
color: #333 !important;
}

#page-footer .navbar{
padding-bottom: 15px;
background: url() no-repeat bottom right !important;}

/* حصريا كود وضع (2)اطار مع الخلفية لعنوان الفئة*/
.table-title, .table-title h2 {
  border: 1px outset #B0BBCD;
color: #fff;
width: 99%;
text-shadow: 0 1px 0 #FFFAF1;
box-shadow: 0 0 0 5px rgba(255, 255, 255, 0.2) inset;
font-weight: bold;
padding: 6px 6px 6px 40px;
 -webkit-box-shadow: 0px 0px 20px 0px rgba(50, 50, 50, 0.75);
      -moz-box-shadow: 0px 0px 20px 0px rgba(50, 50, 50, 0.75);
      box-shadow: 0px 0px 20px 0px rgba(50, 50, 50, 0.75);
}
/*تم التصميم بوسطة {وهبة الساحر}؛*//*كود وضع اطار وخلفية للعناصر المستقلة على الرئيسية مثل منتدى الدعم
*/
.panel.introduction, #left .module, .panel.loginPanel, .portal .module, #postingbox.panel, #profile-advanced-right .module {
    background-image: url("http://illiweb.com/fa/optimisation_fdf/fr/bg_pannel.png");
    background-position: center bottom;
    background-repeat: repeat-x;
    border: 1px solid #C3E0F1;
    border-radius: 4px;
    padding-top: 4px;
    padding-bottom: 8px;
    box-shadow: 1px 1px 1px;
    margin: 3px 1px;
}
/*تم التصميم بوسطة {وهبة الساحر}؛*/


/*كود لوضع اطار وخلفية لـ بداخل الرسائل الخصة بشكل جميل*/
 ul#picture_legend, ul#privmsgs-menu {
background-image:url('http://i14.servimg.com/u/f14/13/64/37/51/21511.png');
border-radius: 50% !important;
width:70%;
}
/*تم التصميم بوسطة {وهبة الساحر}؛*/
 ul#picture_legend, ul#privmsgs-menu:hover{
box-shadow: 0 0px 20px #37b0df;
}
/*تم التصميم بوسطة {وهبة الساحر}؛*//*كود لوضع اطار وخلفية لـ تعديل البيانات الشخصية بشكل جميل*/     
#cp-main h1 {
 background: none repeat scroll 0 0 #F9F9F9;
            border-bottom-left-radius: 8px;
            border-color: #29A5FF;
            border-left: 1px solid #29A5FF;
            border-right: 6px solid #29A5FF;
            border-style: solid;
            border-top-right-radius: 8px;
            border-width: 1px 6px 1px 1px;
            color: #29A5FF;
            font: 14px Tahoma;
  font-weight:bold;
  display: inline;
            margin: 5px 0;
            padding: 0px 0px;
            text-align: right;
        }
/*تم التصميم بوسطة {وهبة الساحر}؛*/
#cp-main .panel p {
  background: none repeat scroll 0 0 #F9F9F9;
            border-bottom-left-radius: 8px;
            border-color: #29A5FF;
            border-left: 1px solid #29A5FF;
            border-right: 6px solid #29A5FF;
            border-style: solid;
            border-top-right-radius: 8px;
            border-width: 1px 6px 1px 1px;
            color: #29A5FF;
            font: 11px Tahoma;
  display: inline;
            margin: 5px 0;
            padding: 3px 5px;
            text-align: right;
    }
/*تم التصميم بوسطة {وهبة الساحر}؛*/
dt label {
background: none repeat scroll 0 0 #F9F9F9;
            border-bottom-left-radius: 8px;
            border-color: #29A5FF;
            border-left: 1px solid #29A5FF;
            border-right: 6px solid #29A5FF;
            border-style: solid;
            border-top-right-radius: 8px;
            border-width: 1px 6px 1px 1px;
            color: #29A5FF;
            font: 11px Tahoma;
  display: inline;
            margin: 5px 0;
            padding: 3px 5px;
            text-align: right;
    } 
/*تم التصميم بوسطة {وهبة الساحر}؛*/
/*جديد: كود جعل اخر مساهمة واسم القسم ووصف القسم اكثر احترافية  */
ul.topiclist dd.dterm {
 background: none repeat scroll 0 0 ##F9F9F9;
            border-bottom-left-radius: 8px;
            border-color: #29A5FF;
            border-left: 6px solid #29A5FF;
            border-right: 6px solid #29A5FF;
            border-style: solid;
            border-top-right-radius: 8px;
            border-width: 1px 6px 1px 1px;
            color: #2E5961;
            font: 11px Tahoma;
            padding: 3px 5px;
            text-align: right;
        }
/*تم التصميم بوسطة {وهبة الساحر}؛*/
a.forumtitle {
  background: none repeat scroll 0 0 ##F9F9F9;
            border-bottom-left-radius: 8px;
            border-color: #29A5FF;
            border-left: 6px solid #29A5FF;
            border-right: 6px solid #29A5FF;
            border-style: solid;
            border-top-right-radius: 8px;
            border-width: 1px 6px 1px 1px;
            color: #2E5961;
            font: 11px Tahoma;
            padding: 3px 5px;
            text-align: right;
font-family: Arial;
        font-size: 18px;
        font-weight: bold;
        }
 
/*تم التصميم بوسطة {وهبة الساحر}؛*/
li.row dd.lastpost {
background: none repeat scroll 0 0 ##F9F9F9;
            border-bottom-left-radius: 8px;
            border-color: #29A5FF;
            border-left: 1px solid #29A5FF;
            border-right: 6px solid #29A5FF;
            border-style: solid;
            border-top-right-radius: 8px;
            border-width: 1px 6px 1px 1px;
            color: #2E5961;
            font: 11px Tahoma;
            padding: 3px 5px;
 
        }
/*تم التصميم بوسطة {وهبة الساحر}؛*//*كود لوضع اطار وخلفية لـ ادوات الاشراف*/
fieldset.quickmod {
 background: none repeat scroll 0 0 #F9F9F9;
            border-bottom-left-radius: 8px;
            border-color: #29A5FF;
            border-left: 1px solid #29A5FF;
            border-right: 6px solid #29A5FF;
            border-style: solid;
            border-top-right-radius: 8px;
            border-width: 1px 6px 1px 1px;
            color: #2E5961;
            font: 11px Tahoma;
            padding: 3px 5px;
            text-align: right;
}
/*تم التصميم بوسطة {وهبة الساحر}؛*/
fieldset {
  background: none repeat scroll 0 0 #F9F9F9;
            border-bottom-left-radius: 8px;
            border-color: #29A5FF;
            border-left: 6px solid #29A5FF;
            border-right: 6px solid #29A5FF;
            border-style: solid;
            border-top-right-radius: 8px;
            border-width: 1px 6px 1px 1px;
            color: #2E5961;
            font: 11px Tahoma;
            padding: 3px 5px;
            text-align: right;
        }
 
p.right img {
  background: none repeat scroll 0 0 ##F9F9F9;
            border-bottom-left-radius: 8px;
            border-color: #29A5FF;
            border-left: 6px solid #29A5FF;
            border-right: 6px solid #29A5FF;
            border-style: solid;
            border-top-right-radius: 8px;
            border-width: 1px 6px 1px 1px;
            color: #2E5961;
            font: 11px Tahoma;
            padding: 3px 5px;
            text-align: right;
        }
/*تم التصميم بوسطة {وهبة الساحر}؛*/          .js-marquee {
            width: 120px;
         
         
        }
        pun .paging b, .pagination b, .pagination span strong {
        border-image: initial;
        border-radius: 3px;
        color: white!important;
        font-size: 12px;
        font-weight: 400!important;
        margin-left: -1px!important;
        padding: 5px 5px!important;
        text-shadow: 0 1px 0 black;
        visibility: visible;
        background: #7BA60D;
        color: #fff;
        font-weight: bold;
        -moz-border-radius: 2px;
        -webkit-border-radius: 2px;
        border-radius: 2px;
        padding: 1px 5px;
        }
        (img)http://r17.imgfast.net/users/1717/45/34/10/smiles/1337678750.png(img)
        .paging a , .paging input, .pagination a, .pagination input {
        border-image: initial;
        border-radius: 3px;
        font-size: 12px!important;
        margin: 2px;
        padding: 5px 5px!important;
        text-shadow: 0 1px 0 white;
        visibility: visible;
        color: #333;
        display: inline-block;
        display: inline-block;
        padding: 1px 4px;
        color: #999;
        }
.postdetails.poster-profile a img{
width:100%;
max-width:150px;
max-height:300px;
margin-top:30px;
border:2px dotted #000000;
  border-radius: 5px 5px 5px 5px;
}
 
 
 
 
.poster-profile{
background: url("http://i23.servimg.com/u/f23/15/13/67/04/f110.gif") repeat-x scroll center bottom #FFFFFF;
 border:2px dotted #000000;
border-radius: 5px 5px 5px 5px;
width:200px;
text-align: center;
background-image:url(http://i23.servimg.com/u/f23/15/13/67/04/f110.gif);
display:block;
}
.name {
  border:2px dotted #000000;
  border-radius: 2px;
  }

        .fa_avatar {
          width: 25px;
          height: 25px;
          position: relative;
          top: -3px;
          margin-right: 5px;
          border-radius: 3px;
          margin-bottom: -10px;
        }


        *********عبدالله بخدمتكم صاحب الموضوع*********
       
        li.row {
        border-top: 0px solid #ffffff;
        border-bottom: 0px solid #ffffff;
        }
        li.row:hover {
        background-color: #2e2e2e;
        }
        ul.topiclist dd {
        border-left: 0px solid #ffffff;
        display: block;
        float: left;
        padding: 4px 0;
        }
        ul.topiclist li.header dl dd {
        border: none;
        }
        dd.lastpost
        span, ul.topiclist dd.searchby span, ul.topiclist dd.info span,
        ul.topiclist dd.time span, dd.redirect span, dd.moderation span {
        display:block;
        padding-left:5px;
        }
        ul.pmlist dt {
        padding-left: 45px;
        }
        ul.forums dd {
        border-color: #ffffff;
        border-left-style: solid;
        border-left-width: 0px;
        }
        li.row:hover dd {
        border-left-color: #7e7e7e;
        }
        .mod-text {
        font-weight: bold;
        }
       
        .hierarchy {
        display: inline;
        text-transform: none;
        border: none;
        font-size: 1em !important;
        }


#postingbox:Before{
    -moz-border-radius: 10px;
-webkit-border-radius: 10px;
  border: 1px solid;
    color: red;
    content: ".";
    display: block;
    font-size: 1px;
    font-weight: 700;
    line-height: 110px;
    margin-bottom: 10px;
    text-align: left;
    text-decoration: blink;
    background:  #FFE1F0 url('http://i44.servimg.com/u/f44/15/54/04/99/oouu-o37.png') no-repeat right;
}
  .addthis_button{
      background:
    url('http://i18.servimg.com/u/f18/19/21/22/99/aa10.png') no-repeat;
    background-position: center right;
    padding: 75px;
    font-size: 0px ;
    }.linklist{
                display: none;
                  }


        .sharing-cl{
        overflow:hidden;
        margin:-20px
        0 0 0;
        padding:0;
        list-style:none;
        width:530px;
        }
        .sharing-cl
       
        a{
        overflow:hidden;
        width:75px;
        height:20px;
        float:left;
        margin-right:5px;
        text-indent:-200px;
        background:url(http://sd-2.archive-host.com/membres/up/24071559914142709/tuto_partager/partager.png)
       
        no-repeat;
        }
        a.sh-su{background-position:-210px -40px;}
        a.sh-feed{background-position:-70px
       
        -40px;}
        a.sh-tweet{background-position:-140px -40px;}
        a.sh-mail{background-position:0
       
        -40px;}
        a.sh-digg{background-position:-280px -40px;}
        a.sh-face{
        margin-right:0;
        background-position:-350px
       
        -40px;
        }
        a.sh-mail:hover{background-position:0 1px;}
        a.sh-feed:hover{background-position:-70px
       
        1px;}
        a.sh-tweet:hover{background-position:-140px 1px;}
        a.sh-su:hover{background-position:-210px
       
        1px;}
        .sh-digg:hover{background-position:-280px 1px;}
        a.sh-face:hover{
        background-position:-350px
       
        1px;
        }
        #text{
        margin-top:5px;
        font-weight:bold;
        font-family:helvetica,arial,sans-serif;
        }
        #text
       
        a{
        text-indent:0;
        height:auto;
        text-align:center;
        font-size:11px;
        padding-top:35px;
        color:#999;
        text-decoration:none;
        }

div.forcetoregister {
float:right;
  width:247px;
  height:420px;
  background: url(http://i18.servimg.com/u/f18/19/21/22/99/16711.png) no-repeat !important;
  display:block;
  right:-205px;
  padding:0;
  position:fixed;
  top: 170px;
  z-index: 999;
}


/*حصريا كود جعل البيانات الشخصية اكثر احترافية وبدون حوالف
*/
 
.postprofile {
  color: #000000;
background: url(https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTNtNGvIj_GeV09hdUqBKRYq9UfZlwoSGizxf2oCLTBM3ClCra0XQ) repeat;
 float: right;
font-family: Arial;
font-size: 10px;
font-weight: bold;
margin-right: -11px;
padding-top: 2px;
text-align: center;
text-shadow: 1px #000000;
width: 180px;
  border-bottom: 14px groove #ffdd00;
  border-top: 15px groove #ffdd00;
border-radious: 19px 9px 19px 9px;}
    /****** بداية كود جعل العناصر اسفل او اعلى المنتدى  ********/        #content-container div#main {        margin-right: auto;        margin-bottom: auto;        }                #content-container div#left, #content-container div#container, #content-container div#right {        width: auto;        float: none;            }                #main {        width: 100%;        }                #gfooter {        width: 98%;        }                #logostrip {        width: 99%;        }        #submenu {        width: 99%;        }                #userlinks {        width: 98%;        }                          /****** نهاية الكود من تطوير اسيرالدموع Lone Wolf ********/

/* كود التقييم ------ www.haya-m.net -------*/
.HMlike {
          padding: 2px 2px  2px 2px;
      cursor: pointer;
  white-space: nowrap;
    }
    .Hvote { margin: 0 5px; }
    .Hnovote {
      filter:Alpha(opacity=30);
      opacity: 0.2;
      cursor: default;
      box-shadow: none;
      text-shadow: none;
    }

.Hlikecount{
      background: #6fc810;
        border-radius: 3px 3px  3px 3px;
      padding: 2px 2px  2px 2px;
      color: #fff;
      font-size: 10px;
        font-weight: bold;
      font-family: Tahoma;
      cursor: pointer;
  white-space: nowrap;
}

hr{
height:2px;
border: solid #e1effa 1px;
border-top-width: 1px;
background: url(http://i46.servimg.com/u/f46/12/36/04/46/nnnn10.png);
}
a.copyright
{
border:0;
background:none;
}


/*----- خلفية صندوق الرد السريع  -----*/
form#quick_reply {
background-image: url('http://i59.tinypic.com/33eosn9.png');
}

.post {
    text-align: center;
 }


.pathname-box {
    -moz-border-radius: 3px;
    -moz-box-shadow: inset rgba(0,0,0,0.1) 0 1px 3px;
    -webkit-border-radius: 3px;
    -webkit-box-shadow: inset rgba(0, 0, 0, 0.1) 0 1px 3px;
    background: #F3F3F3;
    border: 1px solid #D9D9D9;
    border-radius: 3px;
    box-shadow: inset rgba(0, 0, 0, 0.1) 0 1px 3px;
    margin-top: 10px;
    }
    .pathname-box {
    color: #F3F3F3;
    }
    .pathname-box p {
    color: #F7F2F2;
    font-size: 1.11em;
    line-height: 1.5;
    margin: 0;
    }
    a.nav {
    background: url(http://i42.servimg.com/u/f42/17/32/13/00/second10.png) no-repeat 100% -1px;
    color: #777!important;
    font-size: 10px;
    line-height: 30px;
    padding: 11px 17px 11px 4px;
    }/* كود وضع احصائيات المنتدى بطريقة رائعة جديدة وحصريا */
                        #new_leyendas {
                            background: none repeat scroll 0 0 burlywood;
                      background-color: #FFFFFF;
              border:2px solid #000000;
                  border-radius: 50px!important;
            -moz-box-shadow: -1px 1px 5px #000000;
                -webkit-box-shadow: -1px 1px 5px #000000;
                box-shadow: -1px 1px 5px #000000;
                      padding: 20px;
                            width: auto;
                        }
                   
                        #new_leyendas #miqlinea {
                            background: none repeat scroll 0 0 cyan;
                      background-color: #E4E5D9;
                            border: 2px solid #000000;
                    border-radius: 20px!important;
                            border-radius: 5px 5px 5px 5px;
              -moz-box-shadow: -1px 1px 5px #000000;
                -webkit-box-shadow: -1px 1px 5px #000000;
                box-shadow: -1px 1px 5px #000000;
                          font-size: 12px;
                            padding: 5px;
                        }
                   
                        p em {
                            background: none repeat scroll 0 0 white;
                            border-radius: 15px 15px 15px 15px;
                            display: block;
                            padding: 5px;
                        }
                   
                    #new_leyendas #tb_leyen {
              border:2px solid #000000;
                  border-radius: 20px!important;
            -moz-box-shadow: -1px 1px 5px #000000;
                -webkit-box-shadow: -1px 1px 5px #000000;
                box-shadow: -1px 1px 5px #000000;
                            font-size: 12px;
                        width: 100%;
                    }
                   
                    #new_leyendas #new_leyen_titulo {
              border:2px solid #000000;
                  border-radius: 20px!important;
              -moz-box-shadow: -1px 1px 5px #000000;
                -webkit-box-shadow: -1px 1px 5px #000000;
                box-shadow: -1px 1px 5px #000000;
                        color: #536482;
                        font-size: 26px;
                        font-weight: bold;
                        margin-bottom: 10px;
                        padding-bottom: 10px;
                        text-align: center;
                        width: auto;
                    } .sceditor-container iframe, .sceditor-container textarea { background:url(http://i18.servimg.com/u/f18/19/21/22/99/have-a10.png) bottom center no-repeat!important;}dl.newpost { background-color:#ff0000 !important }
.profile_field_list li { display:inline-block }div#fa_toolbar {
    background-color: #657488; 
    border: 2px solid white; 
    border-radius: 50px; 
    margin: auto; 
    position: relative; 
    top: 10px; 
    width: 98%;
}
 
a#fa_hide {
    display: none!important; 
}
 
div#fa_toolbar div, div#fa_toolbar span {
    margin: 0 15px;
}


.module .h3 {
color:#FFF; /* color of the title font */
font-size:10px; /* size of the title font */
text-transform:none; /* Changes the text transformation from uppercase */
background:#19E; /* background color */
box-shadow:0 5px 6px rgba(255,255,255,0.5) inset, 0 -5px 6px rgba(0,0,0,0.1) inset; /* inset shadows used for a gradient */
border-bottom:1px solid #39C; /* border size and color */
margin:-5px -10px 5px -10px; /* spacing around the title | top left bottom right */
padding:6px; /* Inner padding */
}
.module {
background:#DEF; /* background color */
border:1px solid #39C; /* border size and color */
border-radius:12px 3px; /* rounds the borders */
}
.module .row1, .module .row2, .module .row3 { background:none /* removes the background color on the rows */ }
تأخرت قليلا.اعتذر
avatar
متعلم معلم
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 113
معدل النشاط : 1223
السُمعة : 0

http://jwxjw.montadarabi.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب تركيب هذه الأكواد في تومبلايت الموضوع خاصتي في اسرع وقت ارجو الاسراع

مُساهمة من طرف {Lone~Wolf} في الثلاثاء 4 أغسطس 2015 - 16:35

تفضل غيرت لك بعض الأماكن فقط:
الكود:
    <script type="text/javascript">
    //<![CDATA[
    var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };


    $(function(){

        if(typeof(_atc) == "undefined") {
            _atc = {  };
        }

        _atc.cwait = 0;
        $('.addthis_button').mouseup(function(){
            if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
                addthis_close();
            }
        });
    });

    var hiddenMsgLabel = { visible:'{JS_HIDE_HIDDEN_MESSAGE}', hidden:'{JS_SHOW_HIDDEN_MESSAGE}' };
    showHiddenMessage = function(id)
    {
        try
        {
            var regId = parseInt(id, 10);
            if( isNaN(regId) ) { regId = 0; }

            if( regId > 0)
            {
                $('.post--' + id).toggle(0, function()
            {
                if( $(this).is(":visible") )
                {
                  $('#hidden-title--' + id).html(hiddenMsgLabel.visible);
                }
                else
                {
                  $('#hidden-title--' + id).html(hiddenMsgLabel.hidden);
                }
            });
            }
        }
        catch(e) { }

      return false;
    };

    //]]>
    </script>

    <h1 class="page-title">
      <a href="{TOPIC_URL}">{TOPIC_TITLE}</a>
    </h1>
    <div class="topic-actions">
      <div class="buttons">

          <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
          <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" class="{POST_IMG_CLASS}" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" /></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;
          <!-- END switch_user_authpost -->

          <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
          <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" class="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" /></a>
          <!-- END switch_user_authreply -->
      </div>

      <div class="pathname-box">
          <p itemscope itemtype="http://data-vocabulary.org/Breadcrumb">
                <a class="nav" href="{U_INDEX}" itemprop="url"><span itemprop="title">{L_INDEX}</span></a>
                <!--{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}" itemprop="url"><span itemprop="title">{L_ALBUM}</span></a>-->
                {NAV_CAT_DESC}
            </p>
      </div>

      <p class="right">
            <!-- BEGIN switch_twitter_btn -->
            <span>
                <a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-via="{TWITTER}">Tweet</a>
                <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+'://platform.twitter.com/widgets.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, 'script', 'twitter-wjs');</script>
            </span>
            <!-- END switch_twitter_btn -->
          <!-- BEGIN switch_fb_likebtn -->
          <script>(function(d, s, id) {
            var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
            if (d.getElementById(id)) return;
            js = d.createElement(s); js.id = id;
            js.src = "//connect.facebook.net/{LANGUAGE}/all.js#xfbml=1";
            fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
          }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script>
          <span class="fb-like" data-href="{FORUM_URL}{TOPIC_URL}" data-layout="button_count" data-action="like" data-show-faces="false" data-share="false"></span>
          <!-- END switch_fb_likebtn -->
      </p>

      <div class="pagination">
          {PAGE_NUMBER}
          &nbsp;&bull;&nbsp;
          <a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;pub=forumotion">{L_SHARE}</a>
          <!-- BEGIN switch_plus_menu -->
          &nbsp;&bull;&nbsp;
          <script type="text/javascript">//<![CDATA[
            var url_favourite = '{U_FAVOURITE_JS_PLUS_MENU}';
            var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
            var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
            var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
            var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
            var url_tellfriend = '{U_TELLFRIEND_JS_PLUS_MENU}';
            insert_plus_menu_new('f{FORUM_ID}&amp;t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
          //]]>
          </script>
          <!-- END switch_plus_menu -->
      </div>
      <div class="clear"></div>
    </div>

    <!-- BEGIN topicpagination -->
    <p class="pagination">{PAGINATION}</p>
    <!-- END topicpagination -->
    <p class="left-box"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a>&nbsp;<a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a>&nbsp;<a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a></p>
    <div class="clear"></div>
    {POLL_DISPLAY}

    <!-- BEGIN postrow -->
      <!-- BEGIN hidden -->
          <div class="post {postrow.hidden.ROW_COUNT}">
            <div class="inner">
                <span class="corners-top"><span></span></span>
                <p style="text-align:center">{postrow.hidden.MESSAGE}</p>
                <div class="clear"></div>
                <span class="corners-bottom"><span></span></span>
            </div>
          </div>
      <!-- END hidden -->
      <!-- BEGIN displayed -->
          <div id="p{postrow.displayed.U_POST_ID}" class="post {postrow.displayed.ROW_COUNT}{postrow.displayed.ONLINE_IMG_NEW} post--{postrow.displayed.U_POST_ID}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} style="{postrow.displayed.DISPLAYABLE_STATE}">
            <div class="inner"><span class="corners-top"><span></span></span>
                <div style="position: relative; top: -30px; width: 1px;" id="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></div>
            <div class="postbody">

                <ul class="profile-icons">
                  <li>{postrow.displayed.THANK_IMG}</li>
                  <li>{postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG}</li>
                  <li>{postrow.displayed.QUOTE_IMG}</li>
                  <li>{postrow.displayed.EDIT_IMG}</li>
                  <li>{postrow.displayed.DELETE_IMG}</li>
                  <li>{postrow.displayed.IP_IMG}</li>
                  <li>{postrow.displayed.REPORT_IMG_NEW}</li>
                </ul>

                <h2 class="topic-title">{postrow.displayed.ICON} <a href="{postrow.displayed.POST_URL}">{postrow.displayed.POST_SUBJECT}</a></h2>
                <p class="author"><img src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}" alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" />&nbsp;{L_TOPIC_BY}&nbsp;{postrow.displayed.POSTER_NAME} {postrow.displayed.POST_DATE_NEW}</p>
                <div class="clearfix"></div>

                <!-- BEGIN switch_vote_active -->
                <div class="vote gensmall">
                  <!-- BEGIN switch_vote -->
                  <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">+</a></div>
                  <!-- END switch_vote -->

                  <!-- BEGIN switch_bar -->
                  <div class="vote-bar" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
                      <!-- BEGIN switch_vote_plus -->
                      <div class="vote-bar-plus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;"></div>
                      <!-- END switch_vote_plus -->

                      <!-- BEGIN switch_vote_minus -->
                      <div class="vote-bar-minus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;"></div>
                      <!-- END switch_vote_minus -->
                  </div>
                  <!-- END switch_bar -->

                  <!-- BEGIN switch_no_bar -->
                  <div title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" class="vote-no-bar">----</div>
                  <!-- END switch_no_bar -->

                  <!-- BEGIN switch_vote -->
                  <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}">-</a></div>
                  <!-- END switch_vote -->
                </div>
                <!-- END switch_vote_active -->

                <div style="display:none"></div>
                <div class="content clearfix">
                  <div>{postrow.displayed.MESSAGE}</div>
                      <!-- BEGIN switch_attachments -->
                      <dl class="attachbox">
                        <dt>{postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
                        <dd class="attachments">
                            <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                            <dl class="file clearfix">
                              <dt>
                                  <img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" alt=""/>
                              </dt>
                              <dd>
                                  <!-- BEGIN switch_dl_att -->
                                  <span><a class="postlink" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a> {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}</span>
                                  <!-- END switch_dl_att -->

                                  <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                  <span>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT} {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}</span>
                                  <!-- END switch_no_dl_att -->

                                  <!-- BEGIN switch_no_comment -->
                                  <span>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</span>
                                  <!-- END switch_no_comment -->

                                  <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                  <span><strong>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong></span>
                                  <!-- END switch_no_dl_att -->

                                  <span>({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</span>
                              </dd>
                            </dl>
                            <!-- END switch_post_attachments -->
                        </dd>
                      </dl>
                      <!-- END switch_attachments -->
                </div>
                {postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}
                <!-- BEGIN switch_signature -->
                <div class="signature_div" id="sig{postrow.displayed.U_POST_ID}">{postrow.displayed.SIGNATURE_NEW}</div>
                <!-- END switch_signature -->
            </div>

            <div class="postprofile" id="profile{postrow.displayed.U_POST_ID}">
                <!-- div class="online2"></div-->
                <dl>
                  <dt>
                      {postrow.displayed.POSTER_AVATAR}
                      <br /><strong style="font-size:1.2em">{postrow.displayed.POSTER_NAME}</strong>
                  </dt>
                  <dd>{postrow.displayed.POSTER_RANK_NEW}{postrow.displayed.RANK_IMAGE}</dd>
                  <dd><br /></dd>
                  <dd>
                      <!-- BEGIN profile_field -->
                      {postrow.displayed.profile_field.LABEL} {postrow.displayed.profile_field.CONTENT}{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}
                      <!-- END profile_field -->
                             
        <!--- هذا الكود صدقة لأمي و أبوي أتمنى عدم حذف الحقوق(راكان جماز(  --->
            <br>
            <img src="http://i48.servimg.com/u/f48/12/78/95/70/hima15.gif">
            <!--- )راكان جماز )هذا الكود صدقة لأمي و أبوي أتمنى عدم حذف الحقوق ) --->
                      {postrow.displayed.POSTER_RPG}
                  </dd>
                  <dd><br /></dd>
                  <dd>
                      {postrow.displayed.PROFILE_IMG} {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}<!-- BEGIN contact_field --> {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}<!-- END contact_field -->
                  </dd>
                </dl>
            </div>

            <div class="clear"></div>

            <p class="right"><a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a>&nbsp;<a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a></p>
            <span class="corners-bottom"><span></span></span></div>
          </div>
          <!-- BEGIN first_post_br -->
          <hr id="first-post-br" />
          <!-- END first_post_br -->
      <!-- END displayed -->
    <!-- END postrow -->

    <a name="bottomtitle"></a>

    <!-- BEGIN topicpagination -->
    <p class="pagination">{PAGINATION}</p>
    <!-- END topicpagination -->

    <p class="left-box"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a>&nbsp;<a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a>&nbsp;<a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a></p>

    <div class="clear"></div>

    <div class="noprint">
    <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
    <!-- BEGIN watchtopic -->
    <p class="right">{S_WATCH_TOPIC}</p>
    <!-- END watchtopic -->
    <!-- END switch_user_logged_in -->
    </div>

    <!-- BEGIN promot_trafic -->
    <div class="post row2" id="ptrafic_close" style="display:none;font-size:1.3em;line-height:1.4em">
      <span class="corners-top"><span></span></span>
      <span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="" border="0" /></a></span>
      <span class="ptrafic">&nbsp;{PROMOT_TRAFIC_TITLE}</span>
      <span class="corners-bottom"><span></span></span>
    </div>
    <div class="post row2" id="ptrafic_open" style="display:'';font-size:1.3em;line-height:1.4em">
      <span class="corners-top"><span></span></span>
      <span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="" border="0" /></a></span>
      <span class="ptrafic">&nbsp;{PROMOT_TRAFIC_TITLE}</span>
      <div class="clear"></div>
      <div>
          <!-- BEGIN link -->
          »&nbsp;<a href="{promot_trafic.link.U_HREF}" target="_blank" title="{promot_trafic.link.TITLE}" rel="nofollow">{promot_trafic.link.TITLE}</a><br />
          <!-- END link -->
      </div>
      <span class="corners-bottom"><span></span></span>
    </div>
    <!-- END promot_trafic -->

    <!-- BEGIN switch_forum_rules -->
    <div class="post row1" id="forum_rules">
      <span class="corners-top"><span></span></span>
      <div class="h3">&nbsp;{L_FORUM_RULES}</div>
      <div class="clear"></div>
      <table class="postbody">
          <tr>
            <!-- BEGIN switch_forum_rule_image -->
            <td class="logo">
                <img src="{RULE_IMG_URL}" alt="" />
            </td>
            <!-- END switch_forum_rule_image -->
            <td class="rules content">
                {RULE_MSG}
            </td>
          </tr>
      </table>
      <span class="corners-bottom"><span></span></span>
    </div>
    <!-- END switch_forum_rules -->

    <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
    <a name="quickreply"></a>
        <p align="center"><img src="http://i62.tinypic.com/be7psx.png">
             
    {QUICK_REPLY_FORM}
    <!-- END switch_user_logged_in -->
        <br>
        <!-- next / previous links / sam  -->
          <div class="smallfont" align="center">
              <strong>«</strong>
                <a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">  أستعرض الموضوع السابق </a>
                |
                <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">  أستعراض الموضوع التالي </a>
              <strong>»</strong>
          </div>
        <!-- next / previous links / sam  -->
        <br>
    <hr />

    <div class="topic-actions">
      <div class="buttons">
          <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
          <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" class="{POST_IMG_CLASS}" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" /></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;
          <!-- END switch_user_authpost -->

          <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
          <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" class="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" /></a>
          <!-- END switch_user_authreply -->
      </div>

      <div class="pathname-box">
          <p><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC}</p>
      </div>

      <div class="pagination">
          {PAGE_NUMBER}
      </div>
    </div>
    <div class="clear"></div>

    <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
    <form action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}">
    <fieldset class="jumpbox">
      <label>{L_JUMP_TO}:&nbsp;</label>
      {S_JUMPBOX_SELECT}&nbsp;
      <input class="button2" type="submit" value="{L_GO}" />
    </fieldset>
    </form>
    <!-- END viewtopic_bottom -->

    <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
    <form method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
    <fieldset class="quickmod">
      <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />

      <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" /> -->
      <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />
      <label>{L_MOD_TOOLS}:&nbsp;</label>
      {S_SELECT_MOD}&nbsp;
      <input class="button2" type="submit" value="{L_GO}" />
    </fieldset>
    </form>
    <div class="clear"></div>
    <p class="right">{S_TOPIC_ADMIN}</p>
    <!-- END viewtopic_bottom -->

    <!-- BEGIN show_permissions -->
      <div class="h3">{L_TABS_PERMISSIONS}</div>
      {S_AUTH_LIST}
    <!-- END show_permissions -->

    <!-- BEGIN switch_image_resize -->
    <script type="text/javascript">
    //<![CDATA[
    $(resize_images({ 'selector' : '.postbody .content', 'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
    //]]>
    </script>
    <!-- END switch_image_resize -->

    <script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>

اي تعديل اخبرني
avatar
{Lone~Wolf}
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 4339
معدل النشاط : 7287
السُمعة : 160

http://www.t-mrkz.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب تركيب هذه الأكواد في تومبلايت الموضوع خاصتي في اسرع وقت ارجو الاسراع

مُساهمة من طرف متعلم معلم في الثلاثاء 4 أغسطس 2015 - 16:54

أكثر من رائع اخي لا مشاكل - ومنظر متألق شكرا ايها السوبر المتألق
avatar
متعلم معلم
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 113
معدل النشاط : 1223
السُمعة : 0

http://jwxjw.montadarabi.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى