طلب اضافة البسملة والتوقيع في التومبيلات

اذهب الى الأسفل

طلب اضافة البسملة والتوقيع في التومبيلات

مُساهمة من طرف زائر في الأربعاء 22 يوليو - 23:04

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

انا اريد اضافة هذه البسملة

https://i.servimg.com/u/f18/17/37/76/60/f3al_c10.png

والصورة هذه قبل التوقيع

https://i.servimg.com/u/f18/17/37/76/60/8ovx1010.png

وهذا قالب viewtopic_bodyالكود:
    <script type="text/javascript">
    //<![CDATA[
    var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
    $(function(){

        if(typeof(_atc) == "undefined") {
            _atc = { };
        }
        
        _atc.cwait = 0;
        $('.addthis_button').mouseup(function(){
            if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
                addthis_close();
            }
        });
    });

    var hiddenMsgLabel = { visible:'{JS_HIDE_HIDDEN_MESSAGE}', hidden:'{JS_SHOW_HIDDEN_MESSAGE}' };
    showHiddenMessage = function(id)
    {
        try
        {
            var regId = parseInt(id, 10);
            if( isNaN(regId) ) { regId = 0; }
            
            if( regId > 0)
            {
                $('.post--' + id).toggle(0, function()
     {
     if( $(this).is(":visible") )
     {
     $('#hidden-title--' + id).html(hiddenMsgLabel.visible);
     }
     else
     {
     $('#hidden-title--' + id).html(hiddenMsgLabel.hidden);
     }
     });
            }
        }
        catch(e) { }
        
     return false;
    };

    //]]>
    </script>

    <table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">
     <tr>
     <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
     <span class="nav">
     <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
                       <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}"><input value="موضوع جديد" type="button" style="font-weight:bold" /></a>
     <!-- END switch_user_authpost -->
     <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
       <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><input value="اضافة رد" type="button" style="font-weight:bold" /></a>
     <!-- END switch_user_authreply -->
     </span>
     </td>
     <td class="nav" valign="middle" width="100%">
     <span class="nav" itemscope itemtype="http://data-vocabulary.org/Breadcrumb">
                    <a class="nav" href="{U_INDEX}" itemprop="url"><span itemprop="title">{L_INDEX}</span></a>
                    <!--{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}" itemprop="url"><span itemprop="title">{L_ALBUM}</span></a>-->
                    {NAV_CAT_DESC_SECOND}
                </span>
     </td>
     <td align="right" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="100%">
     <!-- BEGIN switch_twitter_btn -->
     <span id="twitter_btn" style="margin-left: 6px; ">
                    <a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-via="{TWITTER}">Tweet</a>
                    <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+'://platform.twitter.com/widgets.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, 'script', 'twitter-wjs');</script>
     </span>
     <!-- END switch_twitter_btn -->
    
     <!-- BEGIN switch_fb_likebtn -->
     <script>(function(d, s, id) {
      var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
      if (d.getElementById(id)) return;
      js = d.createElement(s); js.id = id;
      js.src = "//connect.facebook.net/{LANGUAGE}/all.js#xfbml=1";
      fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
     }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script>
     <div class="fb-like" data-href="{FORUM_URL}{TOPIC_URL}" data-layout="button_count" data-action="like" data-show-faces="false" data-share="false"></div>
     <!-- END switch_fb_likebtn -->

     </td>
     </tr>
    </table>

    <table class="kiki" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="3">
       <tr align="right">
          <td  colspan="3" height="35">
             <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                   <td width="9%" class="noprint"> </td>
                   <td align="center" class="t-title">
                                <h1 class="cattitle"><strong><font size="5" face="Arial" color="#67b528">{TOPIC_TITLE}</font></strong></h1>
                   </td>
                </tr>
             </table>
          </td>
       </tr>
       <!-- BEGIN topicpagination -->
       <tr>
          <td class="row4" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
       </tr>
       <!-- END topicpagination -->
       {POLL_DISPLAY}

       <!-- BEGIN postrow -->
       <!-- BEGIN displayed -->
       <tr class="post">
          <td class="row4" valign="top" width="150">
                      <span class="name"><div align="center" style="padding-top:2px;"><a name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></a><strong><font size="3" face="Arial"><span style="padding-left:5px;">{postrow.displayed.ONLINE_IMG}</span>{postrow.displayed.POSTER_NAME}</font></strong></div></span>
            <span class="postdetails poster-profile">
    
    <div align="center">{postrow.displayed.POSTER_RANK}</div>
    
    <div class="AVATAR" align="center">{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}</div>
    
    <!-- BEGIN profile_field -->

        <div style="font: 11px Tahoma; margin: 2px;"> {postrow.displayed.profile_field.LABEL} {postrow.displayed.profile_field.CONTENT}</div>
      
    <!-- END profile_field -->    {postrow.displayed.POSTER_RPG}
      </span>
        
    <!-- الاتصال تحت البيانات  -->
                      <div align="center">

            <table  border="0" cellspacing="0" cellpadding="3">
            <tr>
            <td valign="left">
            {postrow.displayed.PROFILE_IMG}{postrow.displayed.PM_IMG}{postrow.displayed.EMAIL_IMG}
    <!-- BEGIN contact_field -->
              {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}
    <!-- END contact_field -->
            </td>
            </tr>
          </table>
    <!-- نهاية ******** -  -->

          <td class="row4" valign="top" width="100%" height="28" colspan="2">
             <table width="100%" align="left" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                   <td style="text-align:right" height="37px"><span class="postdetails">   <img src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}" alt="" border="0" /> {postrow.displayed.POST_DATE}</span></td>
                   <td width="200px" height="37px"  nowrap="nowrap" class="post-options">
                       {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG} {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG} {postrow.displayed.IP_IMG}  
                   </td>
                </tr>
                
                <tr>
                   <td colspan="2">

    <div class="postbody">
      <div class="bomazen">  
          {postrow.displayed.MESSAGE}
      </div>  
    </div>
      
                         <!-- BEGIN switch_attachments -->
                         <dl class="attachbox">
                            <dt>{postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
                            <dd>
                                                                    

                               <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                               <dl class="file">
                                  <dt>
                                     <img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" />

                                     <!-- BEGIN switch_dl_att -->
                                     <a class="postlink" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a> {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                     <!-- END switch_dl_att -->

                                     <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                     {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT} {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                     <!-- END switch_no_dl_att -->
                                  </dt>

                                  <!-- BEGIN switch_no_comment -->
                                  <dd>
                                     <em>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
                                  </dd>
                                  <!-- END switch_no_comment -->

                                  <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                  <dd>
                                     <em><strong>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong></em>
                                  </dd>
                                  <!-- END switch_no_dl_att -->

                                  <dd>({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
                               </dl>
                               <!-- END switch_post_attachments -->
                            </dd>
                         </dl>
                         <!-- END switch_attachments -->
      
                         <div class="clear"></div>
                         <div class="signature_div">
                                                                    {postrow.displayed.SIGNATURE}

                         </div>
                      </div>
                   </td>
                </tr>
             </table>
          </td>
       </tr>
       </tr>
       <!-- BEGIN first_post_br -->
    </table>
    <br>
    <table class="kiki" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="3">
       <!-- END first_post_br -->
       <!-- END displayed -->
       <!-- BEGIN hidden -->
       <tr>
          <td class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center">{postrow.hidden.MESSAGE}</td>
       </tr>
       <!-- END hidden -->
       <!-- END postrow -->
       <!-- BEGIN no_post -->
       <tr align="center">
          <td class="row1" colspan="3" height="28">
             <span class="genmed">{no_post.L_NO_POST}</span>
          </td>
       </tr>
       <!-- END no_post -->
       <tr align="right">
          <td colspan="3" height="28">
             <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="3">
                <tr>
                   <td width="9%" class="noprint"> </td>
                   <td align="center" class="t-title"><a name="bottomtitle"></a><h1 class="cattitle">{TOPIC_TITLE}</h1></td>
                   <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> </td>
                </tr>
             </table>
          </td>
       </tr>
    </table>

    <!-- BEGIN promot_trafic -->
    <table class="kiki" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="3" id="ptrafic_close" style="display:none;margin: 1px 0px 1px 0px">
       <tr>
          <td height="28">
             <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                   <td valign="top"><h1 class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h1></td>
                   <td align="right" valign="middle" width="10"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                </tr>
             </table>
          </td>
       </tr>
    </table>

    <table class="kiki" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" id="ptrafic_open" style="display:'';margin: 1px 0px 1px 0px">
       <tr>
          <td height="28">
             <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                   <td valign="top"><h1 class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h1></td>
                   <td align="right" valign="middle" width="10"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                </tr>
                              
             </table>
          </td>
       </tr>
       <tr>
          <td class="row2 postbody" valign="top">
             <!-- BEGIN link -->
             » <a style="text-decoration:none" href="{promot_trafic.link.U_HREF}" target="_blank" title="{promot_trafic.link.TITLE}">{promot_trafic.link.TITLE}</a><br />
             <!-- END link -->
          </td>
       </tr>

    </table>
    <!-- END promot_trafic -->

    <!-- BEGIN switch_forum_rules -->
    <table id="forum_rules" class="kiki" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin: 1px 0px 1px 0px">
       <tbody>
          <tr>
             <td >
                <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                   <tbody>
                      <tr>
                         <td valign="top">
                            <h1 class="cattitle">&nbsp;{L_FORUM_RULES}</h1>
                         </td>
                      </tr>
                   </tbody>
                </table>
             </td>
          </tr>
          <tr>
             <td class="row1 clearfix">
                <table>
                   <tr>
                      <!-- BEGIN switch_forum_rule_image -->
                      <td class="logo">
                         <img src="{RULE_IMG_URL}" />
                      </td>
                      <!-- END switch_forum_rule_image -->
                      <td class="rules postbody">
                         {RULE_MSG}
                      </td>
                   </tr>
                </table>
             </td>
          </tr>
       </tbody>
    </table>
    <!-- END switch_forum_rules -->

    <table class="kiki" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="4">
       <tr>
          <td  valign="top"  width="150"><span class="gensmall">{PAGE_NUMBER}</span></td>
          <!-- BEGIN topicpagination -->
          <td  align="right" valign="top" ><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
          <!-- END topicpagination -->
       </tr>
       <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
       <!-- BEGIN watchtopic -->
       <tr>
          <td class="row4" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{S_WATCH_TOPIC}</span></td>
       </tr>
       <!-- END watchtopic -->
      
      
      <!-- تعليق الفيس بوك -->
                <td class="" align="center" colspan="2"  style="padding:0px">
                    <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" >
                    <thead>
                    <tr>
                    <td class="thead" align="center" style="background:#fff;"></td>
                    </tr>
                    </thead>
                    <tbody id="collapseobj_beebi_ehdaa" style="">      
                    <tr>
                    <td class="alt1">
                    <div align="center">          
                    <div id="fb-root">
                    </div>          
                    <script src="http://connect.facebook.net/ar_AR/all.js#appId=185787818139101&xfbml=1">
                    </script>
                    <fb:comments data-href="{FORUM_URL}{TOPIC_URL}" numposts="7" width="700" publish_feed="true">
                    </fb:comments>
                    </div>
                    </td>
                    </tr>
                    </tbody>
                    </table>
                    </td>
    <!-- تعليق الفيس بوك -->
      <br />  
       <!-- END switch_user_logged_in -->
       <tr>

          <td class="row4" colspan="2" align="center" style="padding:8px">
             <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
             <a name="quickreply"></a>
             {QUICK_REPLY_FORM}
       <!-- END switch_user_logged_in -->
          </td>
       </tr>
      


       <tr>
          <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
             <table border="0" cellpadding="0" width="100%" cellspacing="0" id="info_open" style="display:''">
                <tbody>

          <tr>
             <td  colspan="2" height="28">
                <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="3">
                   <tr>
                      <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                   </tr>
                </table>
             </td>
          </tr>
       </tbody>
             </table>
          </td>
       </tr>
    
    </table>

    <form action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" name="jumpbox" onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}">
    <table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center">
       <tr>

             <span class="nav">
                <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
              <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}"><input value="موضوع جديد" type="button" style="font-weight:bold" /></a>
                <!-- END switch_user_authpost -->
                <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
     <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><input value="اضافة رد" type="button" style="font-weight:bold" /></a>
                <!-- END switch_user_authreply -->
             </span>

           <td colspan="0" align="left" nowrap="nowrap">{S_TOPIC_ADMIN}
          </td>
          <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
      <td align="right" nowrap="nowrap"><span class="gensmall">{L_JUMP_TO}:&nbsp;{S_JUMPBOX_SELECT}&nbsp;<input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span></td>
      <!-- END viewtopic_bottom -->

      <!-- BEGIN moderation_panel -->
      <td align="center">
         <span class="gensmall">{moderation_panel.U_YOUR_PERSONAL_MODERATE}</span>
      </td>
      <td align="center" width="250">
         <span class="gensmall">&nbsp;</span>
      </td>
      <!-- END moderation_panel -->
         <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
<table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
   <tr>
      <td colspan="2" align="left" valign="top" nowrap="nowrap"><br />{S_TOPIC_ADMIN}<br />
         <form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
            <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />

            <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" /> -->
            <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />

            <span class="gen">{L_MOD_TOOLS}<br />{S_SELECT_MOD}&nbsp;<input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span>
         </form>
      </td>
   </tr>
</table>
<!-- END viewtopic_bottom -->
         </tr>    
    
    </table>
    </form>

    <!-- BEGIN switch_image_resize -->
    <script type="text/javascript">
    //<![CDATA[
    $(resize_images({ 'selector' : '.postbody', 'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
    //]]>
    </script>
    <!-- END switch_image_resize -->
    <script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>

بانتظاركم
avatar
زائر
زائر


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب اضافة البسملة والتوقيع في التومبيلات

مُساهمة من طرف SaLEm Hen!CHE في الأربعاء 22 يوليو - 23:25

مرحباً,
تفضل عزيزي :
الكود:
    <script type="text/javascript">
    //<![CDATA[
    var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
    $(function(){

        if(typeof(_atc) == "undefined") {
            _atc = { };
        }
       
        _atc.cwait = 0;
        $('.addthis_button').mouseup(function(){
            if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
                addthis_close();
            }
        });
    });

    var hiddenMsgLabel = { visible:'{JS_HIDE_HIDDEN_MESSAGE}', hidden:'{JS_SHOW_HIDDEN_MESSAGE}' };
    showHiddenMessage = function(id)
    {
        try
        {
            var regId = parseInt(id, 10);
            if( isNaN(regId) ) { regId = 0; }
           
            if( regId > 0)
            {
                $('.post--' + id).toggle(0, function()
    {
    if( $(this).is(":visible") )
    {
    $('#hidden-title--' + id).html(hiddenMsgLabel.visible);
    }
    else
    {
    $('#hidden-title--' + id).html(hiddenMsgLabel.hidden);
    }
    });
            }
        }
        catch(e) { }
       
    return false;
    };

    //]]>
    </script>

    <table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">
    <tr>
    <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
    <span class="nav">
    <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
                      <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}"><input value="موضوع جديد" type="button" style="font-weight:bold" /></a>
    <!-- END switch_user_authpost -->
    <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
      <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><input value="اضافة رد" type="button" style="font-weight:bold" /></a>
    <!-- END switch_user_authreply -->
    </span>
    </td>
    <td class="nav" valign="middle" width="100%">
    <span class="nav" itemscope itemtype="http://data-vocabulary.org/Breadcrumb">
                    <a class="nav" href="{U_INDEX}" itemprop="url"><span itemprop="title">{L_INDEX}</span></a>
                    <!--{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}" itemprop="url"><span itemprop="title">{L_ALBUM}</span></a>-->
                    {NAV_CAT_DESC_SECOND}
                </span>
    </td>
    <td align="right" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="100%">
    <!-- BEGIN switch_twitter_btn -->
    <span id="twitter_btn" style="margin-left: 6px; ">
                    <a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-via="{TWITTER}">Tweet</a>
                    <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+'://platform.twitter.com/widgets.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, 'script', 'twitter-wjs');</script>
    </span>
    <!-- END switch_twitter_btn -->
   
    <!-- BEGIN switch_fb_likebtn -->
    <script>(function(d, s, id) {
      var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
      if (d.getElementById(id)) return;
      js = d.createElement(s); js.id = id;
      js.src = "//connect.facebook.net/{LANGUAGE}/all.js#xfbml=1";
      fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
    }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script>
    <div class="fb-like" data-href="{FORUM_URL}{TOPIC_URL}" data-layout="button_count" data-action="like" data-show-faces="false" data-share="false"></div>
    <!-- END switch_fb_likebtn -->

    </td>
    </tr>
    </table>

    <table class="kiki" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="3">
      <tr align="right">
          <td  colspan="3" height="35">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                  <td width="9%" class="noprint"> </td>
                  <td align="center" class="t-title">
                                <h1 class="cattitle"><strong><font size="5" face="Arial" color="#67b528">{TOPIC_TITLE}</font></strong></h1>
                  </td>
                </tr>
            </table>
          </td>
      </tr>
      <!-- BEGIN topicpagination -->
      <tr>
          <td class="row4" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
      </tr>
      <!-- END topicpagination -->
      {POLL_DISPLAY}

      <!-- BEGIN postrow -->
      <!-- BEGIN displayed -->
      <tr class="post">
          <td class="row4" valign="top" width="150">
                      <span class="name"><div align="center" style="padding-top:2px;"><a name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></a><strong><font size="3" face="Arial"><span style="padding-left:5px;">{postrow.displayed.ONLINE_IMG}</span>{postrow.displayed.POSTER_NAME}</font></strong></div></span>
            <span class="postdetails poster-profile">
   
    <div align="center">{postrow.displayed.POSTER_RANK}</div>
   
    <div class="AVATAR" align="center">{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}</div>
   
    <!-- BEGIN profile_field -->

        <div style="font: 11px Tahoma; margin: 2px;"> {postrow.displayed.profile_field.LABEL} {postrow.displayed.profile_field.CONTENT}</div>
     
    <!-- END profile_field -->    {postrow.displayed.POSTER_RPG}
      </span>
       
    <!-- الاتصال تحت البيانات  -->
                      <div align="center">

            <table  border="0" cellspacing="0" cellpadding="3">
            <tr>
            <td valign="left">
            {postrow.displayed.PROFILE_IMG}{postrow.displayed.PM_IMG}{postrow.displayed.EMAIL_IMG}
    <!-- BEGIN contact_field -->
              {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}
    <!-- END contact_field -->
            </td>
            </tr>
          </table>
    <!-- نهاية ******** -  -->

          <td class="row4" valign="top" width="100%" height="28" colspan="2">
            <table width="100%" align="left" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                  <td style="text-align:right" height="37px"><span class="postdetails">  <img src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}" alt="" border="0" /> {postrow.displayed.POST_DATE}</span></td>
                  <td width="200px" height="37px"  nowrap="nowrap" class="post-options">
                      {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG} {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG} {postrow.displayed.IP_IMG} 
                  </td>
                </tr>
               
                <tr>
                  <td colspan="2">

    <div class="postbody">
      <div class="bomazen"> 
       
                              <img class="basmala_img" src="http://i18.servimg.com/u/f18/17/37/76/60/f3al_c10.png" align="center">
                           
          {postrow.displayed.MESSAGE}
      </div> 
    </div>
     
                        <!-- BEGIN switch_attachments -->
                        <dl class="attachbox">
                            <dt>{postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
                            <dd>
                                                                   

                              <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                              <dl class="file">
                                  <dt>
                                    <img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" />

                                    <!-- BEGIN switch_dl_att -->
                                    <a class="postlink" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a> {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                    <!-- END switch_dl_att -->

                                    <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                    {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT} {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                    <!-- END switch_no_dl_att -->
                                  </dt>

                                  <!-- BEGIN switch_no_comment -->
                                  <dd>
                                    <em>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
                                  </dd>
                                  <!-- END switch_no_comment -->

                                  <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                  <dd>
                                    <em><strong>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong></em>
                                  </dd>
                                  <!-- END switch_no_dl_att -->

                                  <dd>({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
                              </dl>
                              <!-- END switch_post_attachments -->
                            </dd>
                        </dl>
                        <!-- END switch_attachments -->
     
                        <div class="clear"></div>
                        <div class="signature_div">
                           
                              <img class="signature_img" src="http://i18.servimg.com/u/f18/17/37/76/60/8ovx1010.png" align="center">
                         
                                                                    {postrow.displayed.SIGNATURE}

                        </div>
                      </div>
                  </td>
                </tr>
            </table>
          </td>
      </tr>
      </tr>
      <!-- BEGIN first_post_br -->
    </table>
    <br>
    <table class="kiki" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="3">
      <!-- END first_post_br -->
      <!-- END displayed -->
      <!-- BEGIN hidden -->
      <tr>
          <td class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center">{postrow.hidden.MESSAGE}</td>
      </tr>
      <!-- END hidden -->
      <!-- END postrow -->
      <!-- BEGIN no_post -->
      <tr align="center">
          <td class="row1" colspan="3" height="28">
            <span class="genmed">{no_post.L_NO_POST}</span>
          </td>
      </tr>
      <!-- END no_post -->
      <tr align="right">
          <td colspan="3" height="28">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="3">
                <tr>
                  <td width="9%" class="noprint"> </td>
                  <td align="center" class="t-title"><a name="bottomtitle"></a><h1 class="cattitle">{TOPIC_TITLE}</h1></td>
                  <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> </td>
                </tr>
            </table>
          </td>
      </tr>
    </table>

    <!-- BEGIN promot_trafic -->
    <table class="kiki" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="3" id="ptrafic_close" style="display:none;margin: 1px 0px 1px 0px">
      <tr>
          <td height="28">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                  <td valign="top"><h1 class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h1></td>
                  <td align="right" valign="middle" width="10"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                </tr>
            </table>
          </td>
      </tr>
    </table>

    <table class="kiki" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" id="ptrafic_open" style="display:'';margin: 1px 0px 1px 0px">
      <tr>
          <td height="28">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                  <td valign="top"><h1 class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h1></td>
                  <td align="right" valign="middle" width="10"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                </tr>
                             
            </table>
          </td>
      </tr>
      <tr>
          <td class="row2 postbody" valign="top">
            <!-- BEGIN link -->
            » <a style="text-decoration:none" href="{promot_trafic.link.U_HREF}" target="_blank" title="{promot_trafic.link.TITLE}">{promot_trafic.link.TITLE}</a><br />
            <!-- END link -->
          </td>
      </tr>

    </table>
    <!-- END promot_trafic -->

    <!-- BEGIN switch_forum_rules -->
    <table id="forum_rules" class="kiki" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin: 1px 0px 1px 0px">
      <tbody>
          <tr>
            <td >
                <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                  <tbody>
                      <tr>
                        <td valign="top">
                            <h1 class="cattitle">&nbsp;{L_FORUM_RULES}</h1>
                        </td>
                      </tr>
                  </tbody>
                </table>
            </td>
          </tr>
          <tr>
            <td class="row1 clearfix">
                <table>
                  <tr>
                      <!-- BEGIN switch_forum_rule_image -->
                      <td class="logo">
                        <img src="{RULE_IMG_URL}" />
                      </td>
                      <!-- END switch_forum_rule_image -->
                      <td class="rules postbody">
                        {RULE_MSG}
                      </td>
                  </tr>
                </table>
            </td>
          </tr>
      </tbody>
    </table>
    <!-- END switch_forum_rules -->

    <table class="kiki" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="4">
      <tr>
          <td  valign="top"  width="150"><span class="gensmall">{PAGE_NUMBER}</span></td>
          <!-- BEGIN topicpagination -->
          <td  align="right" valign="top" ><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
          <!-- END topicpagination -->
      </tr>
      <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
      <!-- BEGIN watchtopic -->
      <tr>
          <td class="row4" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{S_WATCH_TOPIC}</span></td>
      </tr>
      <!-- END watchtopic -->
     
     
      <!-- تعليق الفيس بوك -->
                <td class="" align="center" colspan="2"  style="padding:0px">
                    <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" >
                    <thead>
                    <tr>
                    <td class="thead" align="center" style="background:#fff;"></td>
                    </tr>
                    </thead>
                    <tbody id="collapseobj_beebi_ehdaa" style="">     
                    <tr>
                    <td class="alt1">
                    <div align="center">         
                    <div id="fb-root">
                    </div>         
                    <script src="http://connect.facebook.net/ar_AR/all.js#appId=185787818139101&xfbml=1">
                    </script>
                    <fb:comments data-href="{FORUM_URL}{TOPIC_URL}" numposts="7" width="700" publish_feed="true">
                    </fb:comments>
                    </div>
                    </td>
                    </tr>
                    </tbody>
                    </table>
                    </td>
    <!-- تعليق الفيس بوك -->
      <br /> 
      <!-- END switch_user_logged_in -->
      <tr>

          <td class="row4" colspan="2" align="center" style="padding:8px">
            <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
            <a name="quickreply"></a>
            {QUICK_REPLY_FORM}
      <!-- END switch_user_logged_in -->
          </td>
      </tr>
     


      <tr>
          <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
            <table border="0" cellpadding="0" width="100%" cellspacing="0" id="info_open" style="display:''">
                <tbody>

          <tr>
            <td  colspan="2" height="28">
                <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="3">
                  <tr>
                      <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                  </tr>
                </table>
            </td>
          </tr>
      </tbody>
            </table>
          </td>
      </tr>
   
    </table>

    <form action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" name="jumpbox" onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}">
    <table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center">
      <tr>

            <span class="nav">
                <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
              <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}"><input value="موضوع جديد" type="button" style="font-weight:bold" /></a>
                <!-- END switch_user_authpost -->
                <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
    <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><input value="اضافة رد" type="button" style="font-weight:bold" /></a>
                <!-- END switch_user_authreply -->
            </span>

          <td colspan="0" align="left" nowrap="nowrap">{S_TOPIC_ADMIN}
          </td>
          <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
      <td align="right" nowrap="nowrap"><span class="gensmall">{L_JUMP_TO}:&nbsp;{S_JUMPBOX_SELECT}&nbsp;<input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span></td>
      <!-- END viewtopic_bottom -->

      <!-- BEGIN moderation_panel -->
      <td align="center">
        <span class="gensmall">{moderation_panel.U_YOUR_PERSONAL_MODERATE}</span>
      </td>
      <td align="center" width="250">
        <span class="gensmall">&nbsp;</span>
      </td>
      <!-- END moderation_panel -->
        <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
<table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
  <tr>
      <td colspan="2" align="left" valign="top" nowrap="nowrap"><br />{S_TOPIC_ADMIN}<br />
        <form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
            <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />

            <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" /> -->
            <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />

            <span class="gen">{L_MOD_TOOLS}<br />{S_SELECT_MOD}&nbsp;<input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span>
        </form>
      </td>
  </tr>
</table>
<!-- END viewtopic_bottom -->
        </tr>   
   
    </table>
    </form>

    <!-- BEGIN switch_image_resize -->
    <script type="text/javascript">
    //<![CDATA[
    $(resize_images({ 'selector' : '.postbody', 'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
    //]]>
    </script>
    <!-- END switch_image_resize -->
    <script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>
avatar
SaLEm Hen!CHE
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 759
معدل النشاط : 4738
السُمعة : 60

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب اضافة البسملة والتوقيع في التومبيلات

مُساهمة من طرف زائر في الأربعاء 22 يوليو - 23:44

تمام 
شكرا لك  Cool Cool

تم الحل
avatar
زائر
زائر


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى