طلب وضع اكواد ادسنس لان خواص البحث م بتشغل معي

اذهب الى الأسفل

طلب وضع اكواد ادسنس لان خواص البحث م بتشغل معي

مُساهمة من طرف المصممه ملاك العسوله في الثلاثاء 17 فبراير 2015 - 13:36

رابط الموضوع
https://help.ahlamontada.com/t910830-topic
الاعلان المطلوب وضعه
بصراحه  انا  سويته ما ظبط معي
الكود:
<script type="text/javascript">
    google_ad_client = "ca-pub-1806768216047171";
    google_ad_slot = "1521166444";
    google_ad_width = 728;
    google_ad_height = 90;
</script>
<!-- اعلان نصي وصوري -->
<script type="text/javascript"
src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>


2|اسفل المساهمات

https://help.ahlamontada.com/t679389-topic

وهذه الشفره

الكود:
<script type="text/javascript">
    google_ad_client = "ca-pub-1806768216047171";
    google_ad_slot = "2858298842";
    google_ad_width = 336;
    google_ad_height = 280;
</script>
<!-- اسفل المساهمات -->
<script type="text/javascript"
src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>

3\المتصلون الان
https://help.ahlamontada.com/t542689-topic
الشفره
4\ التسجيل
الشفره
الكود:
<script type="text/javascript">
    google_ad_client = "ca-pub-1806768216047171";
    google_ad_slot = "5811765248";
    google_ad_width = 728;
    google_ad_height = 90;
</script>
<!-- متصلون الان -->
<script type="text/javascript"
src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>


الكود:
<script type="text/javascript">
    google_ad_client = "ca-pub-1806768216047171";
    google_ad_slot = "5811765248";
    google_ad_width = 728;
    google_ad_height = 90;
</script>
<!-- متصلون الان -->
<script type="text/javascript"
src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
القالبviewtopic_body
الكود:
    <script type="text/javascript">
    //<![CDATA[

    var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}',
multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/',
 _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = {
share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption:
"{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print:
"{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
    $(function(){
      _atc.cwait = 0;
      $('.addthis_button').mouseup(function(){
          if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
            addthis_close();
            addthis_close();
          }
      });
    });
    //]]>
    </script>

    <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
      <tr>
          <td class="alt1" width="100%"><strong>

                      <span class="nav"><a class="nav"
href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav"
href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span>
 </strong> </td>
      </tr>
      </table>
      <br />
    <a name="poststop" id="poststop"></a>

    <!-- controls above postbits -->
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" style="margin-bottom:3px">
    <tr valign="bottom">
     
          <td class="smallfont">
                   
    <!-- BEGIN switch_user_authpost -->

            <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img
src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}one" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}"
align="middle" border="0" /></a>
            <!-- END switch_user_authpost -->
            <!-- BEGIN switch_user_authreply -->

            <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img
src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle"
 border="0" /></a>
            <!-- END switch_user_authreply -->

   
      </td>

        <td>
    <!-- BEGIN topicpagination -->

    <table class="tborder" cellpadding="3" cellspacing="1" border="0" align="left">
    <tr>
      <td class="vbmenu_control" style="font-weight:normal">صفحات الموضوع</td>
     

      <td class="alt1"><a rel="prev" class="smallfont"
href="showthread.php?t=3" title="الصفحة السابقة - النتائج 1 إلى 10 من
11"></a></td>
      <td class="alt1">{PAGINATION}</td> 

   
     
     
      <td class="vbmenu_control" title="showthread.php?t=3"><a name="PageNav"></a></td>
    </tr>
    </table>

        <!-- END topicpagination -->
        </td>
    </tr>
    </table>
    <!-- / controls above postbits -->

    <!-- toolbar -->

    <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0"
 width="100%" align="center" style="border-bottom-width:0px">
    <tr>
      <td class="tcat" width="100%">
          <div class="smallfont">
         
         
          </div>
      </td>
   
    <!-- BEGIN switch_twitter_btn -->
            <span id="twitter_btn" style="margin-left: 6px; ">
            <a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal">Tweet</a>
            <script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
            </span>
            <!-- END switch_twitter_btn -->
            <!-- BEGIN switch_fb_likebtn -->
            <span id="fb_likebtn" style="margin-left: 6px; ">

                <iframe
src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href={FORUM_URL}{TOPIC_URL}&layout=button_count&show_faces=false&width=100&action=like&colorscheme=light&height=21"
 scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden;
width:100px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe>
            </span>
            <!-- END switch_fb_likebtn -->
      <td class="vbmenu_control" id="threadtools" nowrap="nowrap">
    <span class="gensmall bold">

                <a class="addthis_button"
href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=forumotion">{L_SHARE}</a>
                </span>

      </td>
     
     
     
      <td class="vbmenu_control" id="displaymodes" nowrap="nowrap">
        <span class="gensmall bold">
               
                <script type="text/javascript">//<![CDATA[
                  var url_favourite = '{U_FAVOURITE_JS_PLUS_MENU}';
                  var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
                  var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                  var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
                  var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                  var url_tellfriend = '{U_TELLFRIEND_JS_PLUS_MENU}';
                  insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
                //]]>
                </script>
            </span>
      </td>
     

     

    </tr>
    </table>
    <!-- / toolbar -->
    <!-- a7la7ekaya الطائر الحر - ألدعم الفني -->

    <head>
    <style type="text/css">
    .infouser {
        font: normal 11px "tahoma";
        letter-spacing: 0px;
        vertical-align: middle;
        padding: 1px 2px;
        margin: 0 2px 2px;
    }
    .avataruser img {
        border:1px outset #ccebfb;
        margin: 10px auto 0;
        padding: 5px;
    }
    </style>
    </head>

    <!-- BEGIN postrow -->
      <!-- BEGIN displayed -->
      <!-- بداية اطار علوي -->

    <div class="hed-body">
    <div class="hed-right"></div>

    <div class="hed-left"></div>
    <div class="hed-center">
    </div>
    </div>
    <div class="cont-body">
    <div class="cont-right">
    <div class="cont-left">
    <!-- / نهاية اطار علوي -->


    <table id="post501" class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
    <tr>
     
            <td class="thead" style="font-weight:normal"  id="currentPost">
                <!-- status icon and date -->
                <div align="center">
    <img src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}" alt=""
    border="0" />{postrow.displayed.POST_DATE}
                </div>
             
                <!-- / status icon and date -->
            </td>
            <td class="thead" style="font-weight:normal" align="left">
             

                المشاركة رقم: <a
href="showpost.php?p=501&postcount=1" target="new" rel="nofollow"
id="postcount501" name="1"><strong></strong></a>
             
            </td>
     
    </tr>
    <tr valign="top">
        <td class="alt2" width="200" style="text-align:center">

                <table class="tborder" cellpadding="6"
cellspacing="1" border="0" width="100%" style="text-align:right"> 
        <tr>
            <td colspan="2" class="tcat" align="center">المعلومات</td>
        </tr>
    <tr>
            <td class="alt1 infouser">الكاتب:</td>
         
            <td class="alt2 infouser"><div id="postmenu_501" align="center">
              <a class="bigusername" name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"> {postrow.displayed.POSTER_NAME} </a>
              </div>
            </td>
        </tr>
     
        <tr>
            <td class="alt1 infouser"><div align="center">اللقب:</div></td>
            <td class="alt2 infouser"><div align="center">{postrow.displayed.POSTER_RANK}</div></td>
        </tr>
     
        <tr>
            <td class="alt1 infouser"><div align="center">الرتبه:</div></td>
            <td class="alt2 infouser"><div align="center">{postrow.displayed.RANK_IMAGE}</div></td>
        </tr>
     
     
                  <tr>
            <td colspan="2" class="alt2" align="center">الصورة الرمزية</td>
        </tr>
        <tr>
            <td colspan="2" align="center" class="alt1"><div class="smallfont avataruser">
                        <br />{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}</div>
    </td>
        </tr>
        </table>
             
                <div class="smallfont" style="text-align:right">
                <br />
                <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%">
       
                  <tr>
            <td colspan="2" class="tcat" align="center">البيانات</td>
        </tr>
                  <!-- BEGIN profile_field -->
            <tr>
            <td class="alt1 infouser" align="center">{postrow.displayed.profile_field.LABEL} </td>
            <td class="alt2 infouser" align="center"> {postrow.displayed.profile_field.CONTENT}</td>
        </tr>
     
     
    <!-- END profile_field -->


             
     
         
    </table>
                    <div align="center">
                  </div>
                    <div align="center"></div>
                    </div>


   
    <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%">
        <tr>
            <td class="tcat" align="center">التوقيت</td>
        </tr>
    <tr>
            <td class="alt1">

    <div class="pbit" align="center"><center><OBJECT
classid="clsid:
D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/
 flash/swflash.cab#version=6,0,0,0" WIDTH="130" HEIGHT="130"
id="anaclock" ALIGN="">
      <PARAM NAME=movie VALUE="http://download.mrkzy.com/u/2013_b99d4ba254801.swf"/>
      <PARAM NAME="quality" VALUE="high"/>
      <PARAM NAME="bgcolor" VALUE="#FFFFFF"/>
      <param name="wmode" value="transparent"/>
      <param name="menu" value="false"/>

    <EMBED src="http://download.mrkzy.com/u/2013_b99d4ba254801.swf"
quality=high bgcolor=#FFFFFF WIDTH="130" HEIGHT="130"
wmode="transparent" ALIGN="" TYPE="application/x-shockwave-flash"
PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"
menu="false">
    </EMBED></OBJECT></center></div>
    </td>
        </tr>
        </table>
    <br />

                    <table class="tborder" cellpadding="6"
cellspacing="1" border="0" width="100%" style="text-align:right">
        <tr>
            <td colspan="2" class="tcat" align="center">الإتصالات</td>
        </tr>
    <tr>
            <td class="alt1 infouser">الحالة:</td>
            <td class="alt2 infouser"><div align="center">


    <table border=0 cellspacing=0 cellpadding=0
class="offlinebutton"><tr><td width="ضع مقاس الايقونة
">{postrow.displayed.ONLINE_IMG}</td></tr></table>
   

    </div></td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="alt1 infouser">وسائل الإتصال:</td>
            <td class="alt2 infouser"><div align="center">  {postrow.displayed.PROFILE_IMG}

                  {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}<!-- BEGIN contact_field -->

                  {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}<!-- END contact_field -->  </div></td>
            </tr>
    </table>
               
            <table border="0" width="100%" id="table1" cellspacing="1" cellpadding="0">
                <tr>
                  <td>
                  <p align="center"></p>
                    </td>
                </tr>
    </table>
    <br />
        </td>
     
        <td class="alt1" id="td_post_501">
     
    <!-- الموضوع والأيقونة -->
         
                <!-- icon and title -->
                <div class="smallfont">
                    <span class="postdetails">

                      <img src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}"
alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}"
title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0"
/>{L_POST_SUBJECT}: {postrow.displayed.POST_SUBJECT}
                    </span>
                </div>
                <hr size="1" style="color:#F2DCDE; background-color:#F2DCDE" />
                <!-- / icon and title -->
         
    <!-- google_ad_section_start -->
            <!-- message -->
            <div id="post_message_501" align="center">
             

              <img border="0" src="http://i63.servimg.com/u/f63/11/53/34/85/f3al_c10.png" width="350"/>

          <br /><br />
            <a href="topic-t{TOPIC_ID}.htm">{TOPIC_TITLE}
          </a>
                  <br /><br /><br />
       
           
               
    <div class="postbody" align="center">
                                             
                                                   

    {postrow.displayed.MESSAGE}


            <br /><br />

            <br />
       
       


        <script>(function(d,s,id){var
js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(d.getElementById(id))return;js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}(document,'script','facebook-jssdk'));</script>
 <div fb-xfbml-state="rendered" class="fb-like
fb_edge_widget_with_comment fb_iframe_widget"
data-href="{U_INDEX}/topic-t{TOPIC_ID}.htm" data-send="true"
data-width="400" data-show-faces="true"
style="padding:10px;"><span style="height: 24px; width:
400px;"><iframe
src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?api_key=124578887583575&amp;locale=en_US&amp;sdk=joey&amp;channel_url=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter.php%3Fversion%3D18%23cb%3Df17a9cb2fc0170e%26origin%3Dhttp%253A%252F%252F{U_INDEX}/topic-t{TOPIC_ID}.htm%252Ff2de3f05fea3bc6%26domain%3D{U_INDEX}/topic-t{TOPIC_ID}.htm%26relation%3Dparent.parent&amp;href={U_INDEX}/topic-t{TOPIC_ID}.htm&amp;node_type=link&amp;width=400&amp;layout=standard&amp;colorscheme=light&amp;show_faces=true&amp;send=true&amp;extended_social_context=false"
 class="fb_ltr" title="Like this content on Facebook." style="border:
medium none; overflow: hidden; height: 24px; width: 400px;"
name="f1605443947c896" id="f1932adabfc1718"
scrolling="no"></iframe></span> 
              <br />


              <br />
         
        <!-- بداية قالب الموضوع الاصلي - http://a7la-7ekaya.yoo7.com -->
   

    </div>

        <div align="center">
        <font color="#FF0000"> الموضوع
        الأصلي</font> : <a href="topic-t{TOPIC_ID}.htm">{TOPIC_TITLE}
          </a>  //
          <font color="#FF0000"> المصدر</font> : <a href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>  //
        <font color="#FF0000">الكاتب

    : </font><span class="postbody"><span
class="name">{postrow.displayed.POSTER_NAME}</span></span>
        <!-- نهاية قالب الموضوع الاصلي - http://a7la-7ekaya.yoo7.com -->
    </div>
                   
    </div>
                                  <!-- BEGIN switch_attachments -->

    <fieldset class="fieldset"> <legend>الملفات المرفقة</legend>
          <!-- BEGIN switch_post_attachments -->

    <!-- BEGIN switch_dl_att --><table cellpadding="0"
cellspacing="3" border="0"> <table border="1" width="100%"
cellspacing="0" bordercolor="#000000" style="border-collapse:
collapse"><tr><td align="center"
bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">اسم
الملف</font></b></td><td align="center"
bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">نوع
الملف</font></b></td><td align="center"
bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">حجم
الملف</font></b></td><td align="center"
bgcolor="#333333"><b><font
color="#FFFFFF">التحمــيل</font></b></td><td
align="center" bgcolor="#333333"><b><font
color="#FFFFFF">مرات
التحميل</font></b></td></tr>
     
<tr><td
align="center">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</td><td
 align="center"><img
src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}"width="40"
 height="40" border="0" /></td><td
align="center">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}</td><td
 align="center"><a rel="nofollow"
href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}"><img
 class="inlineimg"
src="http://i43.servimg.com/u/f43/15/53/11/89/downlo10.png" border="0"
style="vertical-align:absmiddle; cursor:hand" hspace="0" title="اضغط هنا
 لتحميل الملف "/></a></td><td
align="center">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</td></tr>
 </table>

    <!-- END switch_dl_att -->
    <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->

                                             
{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT}
 
{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}

                    <FONT
color="Red">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</FONT>

                    ? الحجم
({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE})
 ({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL})
      </table>           
      <!-- END switch_no_dl_att -->

                    <!-- END switch_post_attachments -->    </fieldset>


                    <!-- END switch_attachments -->

         
       
       
     


           
          <br /><br />
         

            </div>
         

         
            <!-- sig -->
                <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="80%" align="center">
    <tr>
        <td class="thead" align="center">توقيع : {postrow.displayed.POSTER_NAME}</td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="alt1" title="التوقيع" align="center">
        <p align="center"><div align="center">
       
          <br/>

      {postrow.displayed.SIGNATURE}
          <br/><br/>
       
          </div></p>
   
      </td>
    </tr>
    </table>
            <!-- / sig -->
            <!-- google_ad_section_end -->

                 
         
         

        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="alt2" align="center">
    {postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}
         
         
         
         
         
        </td>
     
        <td class="alt1" align="left">
     
            <!-- controls -->
         
         

    {postrow.displayed.THANK_IMG} {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG}
{postrow.displayed.QUOTE_IMG} {postrow.displayed.EDIT_IMG}
{postrow.displayed.DELETE_IMG}
         
          <a
href="#quickreply" rel="nofollow"><img
src="http://i83.servimg.com/u/f83/17/43/85/13/quickr10.gif"/></a>
            <!-- / controls -->
        </td>
    </tr>
    </table>

   
    <!-- بداية اطار سفلي -->

         
    </div>
    </div>
    </div>
    <div class="foot-body">
    <div class="foot-right"></div>
    <div class="foot-left"></div>
    <div class="foot-center">
    </div>
    </div>

    <br />
    <!-- / نهاية اطار سفلي -->
    <br />
   

      <!-- END displayed -->
      <!-- BEGIN hidden -->
      <tr>

          <td class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}"
colspan="2" align="center">{postrow.hidden.MESSAGE}</td>
      </tr>
      <!-- END hidden -->
      <!-- END postrow -->
      <!-- BEGIN no_post -->
      <tr align="center">
          <td class="row1" colspan="3" height="28">
            <span class="genmed">{no_post.L_NO_POST}</span>
          </td>
      </tr>
      <!-- END no_post -->


       
       

    <!-- BEGIN topicpagination -->

    <table class="tborder" cellpadding="3" cellspacing="1" border="0" align="left">
    <tr>
      <td class="vbmenu_control" style="font-weight:normal">صفحات الموضوع</td>
     

      <td class="alt1"><a rel="prev" class="smallfont"
href="showthread.php?t=3" title="الصفحة السابقة - النتائج 1 إلى 10 من
11"></a></td>
      <td class="alt1">{PAGINATION}</td> 

   
     
     
      <td class="vbmenu_control" title="showthread.php?t=3"><a name="PageNav"></a></td>
    </tr>
    </table>

        <!-- END topicpagination -->

       
       


    <!-- a7la7ekya الطائر الحر- ألدعم الفني -->


    <!-- controls below postbits -->
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" style="margin-top:-3px">
    <tr valign="top">
     
          <td class="smallfont">
                   
    <!-- BEGIN switch_user_authpost -->

                <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}"
rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}Newtopic"
alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                <!-- END switch_user_authpost -->
                <!-- BEGIN switch_user_authreply -->

                <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img
src="{REPLY_IMG}" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0"
/></a>
                <!-- END switch_user_authreply -->
      </td>
     
     
    </tr>
    </table>
    <!-- / controls below postbits -->


    <br /><br />

    <div class="hed-body">
    <div class="hed-right"></div>

    <div class="hed-left"></div>
    <div class="hed-center">
    </div>
    </div>
    <div class="cont-body">
    <div class="cont-right">
    <div class="cont-left">
    <!-- social bookmarking links -->
     
      <table cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" class="tborder" align="center">
      <tr>
          <td class="thead">الإشارات المرجعية</td>
      </tr>
      <tr>

          <td class="alt2" style="padding-top:0px"><div
style="clear:both"></div><ul style="list-style-type:none;
margin:0px; padding:0px"><li class="smallfont" style="width:25%;
min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
     
       
  <a
href="http://twitter.com/home?status={U_INDEX}/topic-t{TOPIC_ID}.htm"
target="socialbookmark"><img
src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/twitte10.png" border="0"
alt="إرسال الموضوع إلى Twitter" class="inlineimg" /></a>
     

      <a
href="http://twitter.com/home?status={U_INDEX}/topic-t{TOPIC_ID}.htm"
target="socialbookmark"
style="text-decoration:none">Twitter</a>
    </li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
     

          <a
href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=edit&amp;output=popup&amp;bkmk={U_INDEX}/topic-t{TOPIC_ID}.htm"
 target="socialbookmark"><img
src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/bookma13.gif" border="0"
alt="إرسال الموضوع إلى Google" class="inlineimg" /></a>
     

      <a
href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=edit&amp;output=popup&amp;bkmk={U_INDEX}topic-t{TOPIC_ID}.htm"
 target="socialbookmark"
style="text-decoration:none">Google</a>
    </li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
     

          <a
href="http://www.facebook.com/sharer.php?u={U_INDEX}/topic-t{TOPIC_ID}.htm"
 target="socialbookmark"><img
src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/facebo10.jpg" border="0"
alt="إرسال الموضوع إلى Facebook" class="inlineimg" /></a>
     

      <a
href="http://www.facebook.com/sharer.php?u={U_INDEX}/topic-t{TOPIC_ID}.htm"
 target="socialbookmark"
style="text-decoration:none">Facebook</a>
    </li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
     

          <a
href="http://www.stumbleupon.com/submit?url={U_INDEX}/topic-t{TOPIC_ID}.htm"
 target="socialbookmark"><img
src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/bookma12.gif" border="0"
alt="إرسال الموضوع إلى StumbleUpon" class="inlineimg" /></a>
     

      <a
href="http://www.stumbleupon.com/submit?url={U_INDEX}/topic-t{TOPIC_ID}.htm"
 target="socialbookmark"
style="text-decoration:none">StumbleUpon</a>
    </li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
     

          <a
href="http://del.icio.us/post?url={U_INDEX}/topic-t{TOPIC_ID}.htm"
target="socialbookmark"><img
src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/bookma11.gif" border="0"
alt="إرسال الموضوع إلى del.icio.us" class="inlineimg" /></a>
     

      <a
href="http://del.icio.us/post?url={U_INDEX}/topic-t{TOPIC_ID}.htm"
target="socialbookmark"
style="text-decoration:none">del.icio.us</a>
    </li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
     

          <a
href="http://digg.com/submit?phrase=2&amp;url={U_INDEX}/topic-t{TOPIC_ID}.htm"
 target="socialbookmark"><img
src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/bookma10.gif" border="0"
alt="إرسال الموضوع إلى Digg" class="inlineimg" /></a>
     

      <a
href="http://digg.com/submit?phrase=2&amp;url={U_INDEX}/topic-t{TOPIC_ID}.htm"
 target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Digg</a>
    </li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
     

          <a
href="http://myweb2.search.yahoo.com/myresults/bookmarklet?u={U_INDEX}/topic-t{TOPIC_ID}.htm"
 target="socialbookmark"><img
src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/yahoo10.png" border="0"
alt="إرسال الموضوع إلى Yahoo" class="inlineimg" /></a>
     

      <a
href="http://myweb2.search.yahoo.com/myresults/bookmarklet?u={U_INDEX}/topic-t{TOPIC_ID}.htm"
 target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Yahoo</a>
    </li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
     

          <a
href="https://favorites.live.com/quickadd.aspx?marklet=0&amp;mkt=en-us&amp;url={U_INDEX}/topic-t{TOPIC_ID}.htm"
 target="socialbookmark"><img
src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/live10.gif" border="0"
alt="إرسال الموضوع إلى Live" class="inlineimg" /></a>
     

      <a
href="https://favorites.live.com/quickadd.aspx?marklet=0&amp;mkt=en-us&amp;url={U_INDEX}/topic-t{TOPIC_ID}.htm"
 target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Live</a>
    </li></ul><div style="clear:both"></div></td>
      </tr>
      </table>
    <!-- / social bookmarking links -->

         
    </div>
    </div>
    </div>
    <div class="foot-body">
    <div class="foot-right"></div>
    <div class="foot-left"></div>
    <div class="foot-center">
    </div>
    </div>

    <br />


    <div class="hed-body">
    <div class="hed-right"></div>

    <div class="hed-left"></div>
    <div class="hed-center">
    </div>
    </div>
    <div class="cont-body">
    <div class="cont-right">
    <div class="cont-left">
                      <table class="tborder" cellpadding="6"
cellspacing="1" border="0" width="100%"
align="center"><tr><td class="thead"><a
name="taglist"></a><a href="http://www.facebook.com/"
target="_blank">التعليق على الموضوع بواسطة الفيس
بوك</a></td></tr><tr><td class="alt1
smallfont" id="tag_list_cell"><center><div
id="fb-root"></div><script
src="http://connect.facebook.net/ar_AR/all.js#xfbml=1"></script><fb:comments
 href="{U_INDEX}/topic-t{TOPIC_ID}.htm" num_posts="3"
width="600"></fb:comments></center></td></tr></table>


    </div>
    </div>
    </div>
    <div class="foot-body">
    <div class="foot-right"></div>
    <div class="foot-left"></div>
    <div class="foot-center">
    </div>
    </div>
    <br />      <!-- بداية اطار علوي -->

    <div class="hed-body">
    <div class="hed-right"></div>

    <div class="hed-left"></div>
    <div class="hed-center">
    </div>
    </div>
    <div class="cont-body">
    <div class="cont-right">
    <div class="cont-left">
    <!-- / نهاية اطار علوي -->
                      <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
      <thead>
          <tr>
            <td class="tcat" colspan="2">
               
                الــرد الســـريـع
            </td>
          </tr>
      </thead>


      <tr>
          <td class="thead" colspan="2" align="right"
valign="top"><span
class="gensmall">{S_WATCH_TOPIC}</span></td>
      </tr>

                        <td align="center"><img border="0"
src="http://i63.servimg.com/u/f63/13/53/37/81/oid6qr10.png" alt=".. "
/><b/></td>
   

     
     

      <tr>
          <td colspan="2" align="center" style="padding:0px">

    <a name="quickreply"></a>        <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
           
            {QUICK_REPLY_FORM}<br />
            <!-- END switch_user_logged_in -->
           
           
          </td>
      </tr>

      </table>
                   
   
    <!-- بداية اطار سفلي -->
    </div>
    </div>
    </div>
    <div class="foot-body">
    <div class="foot-right"></div>
    <div class="foot-left"></div>
    <div class="foot-center">
    </div>
    </div>
    <br />
    <!-- / نهاية اطار سفلي -->
    <br />
   

      <br />
        <!-- بداية اطار علوي -->

    <div class="hed-body">
    <div class="hed-right"></div>

    <div class="hed-left"></div>
    <div class="hed-center">
    </div>
    </div>
    <div class="cont-body">
    <div class="cont-right">
    <div class="cont-left">
    <!-- / نهاية اطار علوي -->


      <!-- currently active users -->
      <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
      <tr>
          <td class="tcat" colspan="2">
            الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 20 <span class="normal">( الأعضاء 3 والزوار 17)</span>
          </td>
      </tr>
      <tr>
          <td class="alt1" colspan="2">
            <span class="smallfont">
                 

    <iframe align="center" src="http://lnko.in/auoy"  width="100%" 
height="8" border="0"scrolling="no"></iframe>                 
   
                   
                      </span>
          </td>
      </tr>
      </table>
    <!-- end currently active users -->
   
    <!-- بداية اطار سفلي -->

         
    </div>
    </div>
    </div>
    <div class="foot-body">
    <div class="foot-right"></div>
    <div class="foot-left"></div>
    <div class="foot-center">
    </div>
    </div>
    <br />
    <!-- / نهاية اطار سفلي -->
    <br />
   
    <br />


    <!-- next / previous links -->
      <br />
      <div class="smallfont" align="center">
          <strong>«</strong>
            <a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}" rel="nofollow">الموضوع السابق</a>
            |
            <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC" rel="nofollow">الموضوع التالي</a>
          <strong>»</strong>
      </div>
    <!-- / next / previous links -->


    <!-- popup menu contents -->
    <br />

    <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
    <table class="noprint" width="90%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
      <tr>
          <td colspan="2" align="center" valign="top" nowrap="nowrap"><br />{S_TOPIC_ADMIN}<br />
            <form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
                <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />

                <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" /> -->
                <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />


                <span class="gen">{L_MOD_TOOLS}<br
/>{S_SELECT_MOD} <input class="liteoption" type="submit"
value="{L_GO}" /></span>
            </form>
          </td>
      </tr>
    </table>
    <!-- END viewtopic_bottom -->


    <!-- **************************************************** -->    <!-- / popup menu contents -->


    <!-- forum rules and admin links -->
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center">
    <tr valign="bottom">
      <td width="100%" valign="top">
          <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="210">
    <thead>
    <tr>
      <td class="thead">

          <a style="float:left" href="#top" onclick="return
toggle_collapse('forumrules')"><img id="collapseimg_forumrules"
src="stel-wlaef-aktalgmar-b/buttons/collapse_thead.gif" alt=""
border="0" /></a>
          تعليمات المشاركة
      </td>
    </tr>
    </thead>
    <tbody id="collapseobj_forumrules" style="">
            <!-- BEGIN show_permissions -->
    <tr>
      <td class="alt1" nowrap="nowrap"><div class="smallfont">
         
          <div><strong>{MODERATORS}</strong> </div>
          <div><strong>{L_TABS_PERMISSIONS}</strong></div>
          <div><strong>{S_AUTH_LIST}</strong></div>

          <hr />
         

          <div><a href="/faq?mode=bbcode" target="_blank">BB
 code</a> is <strong>متاحة</strong></div>
 
      <div><a href="javascript:void(0)"
target="_blank">الابتسامات</a>
<strong>متاحة</strong></div>
         
<div><a href="javascript:void(0)" target="_blank">كود
[IMG]</a> <strong>متاحة</strong></div>
          <div>كود HTML <strong>معطلة</strong></div>
          <hr />
          <div><a href="/t2269-topic" target="_blank">قوانين المنتدى</a></div>
      </div></td>
   
    </tr>
            <!-- END show_permissions -->
    </tbody>
    </table>
      </td>
      <td class="smallfont" align="left">
          <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
         
          <tr>
            <td>
            <div class="smallfont" style="text-align:right; white-space:nowrap">
     
          <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->

          <td align="right" nowrap="nowrap"><span
class="gensmall">{L_JUMP_TO}:&nbsp;{S_JUMPBOX_SELECT}&nbsp;<input
 class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}"
/></span></td>
          <!-- END viewtopic_bottom -->

    </div>
            </td>
          </tr>
          </table>
      </td>
    </tr>
    </table>
    <!-- /forum rules and admin links -->

                   

                   
                   
                   
        <!-- BEGIN switch_image_resize -->
        <script type="text/javascript">
        //<![CDATA[$(resize_images({
        'selector' : '.postbody', 'max_width' :
        {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' :
        {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));//]]></script>
        <!-- END switch_image_resize -->
    <script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>
           
    <br />


و الف شكرا جزير الشكر
avatar
المصممه ملاك العسوله
 
 

انثى
عدد المساهمات : 1697
معدل النشاط : 5016
السُمعة : 20

http://www.malakalasule.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب وضع اكواد ادسنس لان خواص البحث م بتشغل معي

مُساهمة من طرف stones في الثلاثاء 17 فبراير 2015 - 14:09

تفضلي اسفل المساهمات
واسفل الرد
الكود:
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
$(function(){
  _atc.cwait = 0;
  $('.addthis_button').mouseup(function(){
      if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
        addthis_close();
        addthis_close();
      }
  });
});
//]]>
</script>

<table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
  <tr>
      <td class="alt1" width="100%"><strong>
                  <span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span> </strong> </td>
  </tr>
  </table>
  <br />
<a name="poststop" id="poststop"></a>

<!-- controls above postbits -->
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" style="margin-bottom:3px">
<tr valign="bottom">
 
      <td class="smallfont">
               
<!-- BEGIN switch_user_authpost -->
        <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}one" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
        <!-- END switch_user_authpost -->
        <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
        <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
        <!-- END switch_user_authreply -->

 
  </td>

    <td>
<!-- BEGIN topicpagination -->

<table class="tborder" cellpadding="3" cellspacing="1" border="0" align="left">
<tr>
  <td class="vbmenu_control" style="font-weight:normal">صفحات الموضوع</td>
 
  <td class="alt1"><a rel="prev" class="smallfont" href="showthread.php?t=3" title="الصفحة السابقة - النتائج 1 إلى 10 من 11"></a></td>
  <td class="alt1">{PAGINATION}</td> 

 
 
 
  <td class="vbmenu_control" title="showthread.php?t=3"><a name="PageNav"></a></td>
</tr>
</table>

    <!-- END topicpagination -->
    </td>
</tr>
</table>
<!-- / controls above postbits -->

<!-- toolbar -->
<table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center" style="border-bottom-width:0px">
<tr>
  <td class="tcat" width="100%">
      <div class="smallfont">
     
     
      </div>
  </td>
 
 <!-- BEGIN switch_twitter_btn -->
        <span id="twitter_btn" style="margin-left: 6px; ">
        <a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal">Tweet</a>
        <script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
        </span>
        <!-- END switch_twitter_btn -->
        <!-- BEGIN switch_fb_likebtn -->
        <span id="fb_likebtn" style="margin-left: 6px; ">
            <iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href={FORUM_URL}{TOPIC_URL}&layout=button_count&show_faces=false&width=100&action=like&colorscheme=light&height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:100px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe>
        </span>
        <!-- END switch_fb_likebtn -->
  <td class="vbmenu_control" id="threadtools" nowrap="nowrap">
<span class="gensmall bold">
            <a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=forumotion">{L_SHARE}</a>
            </span>

  </td>
 
 
 
  <td class="vbmenu_control" id="displaymodes" nowrap="nowrap">
    <span class="gensmall bold">
           
            <script type="text/javascript">//<![CDATA[
              var url_favourite = '{U_FAVOURITE_JS_PLUS_MENU}';
              var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
              var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
              var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
              var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
              var url_tellfriend = '{U_TELLFRIEND_JS_PLUS_MENU}';
              insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
            //]]>
            </script>
        </span>
  </td>
 

 

</tr>
</table>
<!-- / toolbar -->
<!-- a7la7ekaya الطائر الحر - ألدعم الفني -->

<head>
<style type="text/css">
.infouser {
    font: normal 11px "tahoma";
    letter-spacing: 0px;
    vertical-align: middle;
    padding: 1px 2px;
    margin: 0 2px 2px;
}
.avataruser img {
    border:1px outset #ccebfb;
    margin: 10px auto 0;
    padding: 5px;
}
</style>
</head>

<!-- BEGIN postrow -->
  <!-- BEGIN displayed -->
  <!-- بداية اطار علوي -->

<div class="hed-body">
<div class="hed-right"></div>

<div class="hed-left"></div>
<div class="hed-center">
</div>
</div>
<div class="cont-body">
<div class="cont-right">
<div class="cont-left">
<!-- / نهاية اطار علوي -->


<table id="post501" class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
<tr>
 
        <td class="thead" style="font-weight:normal"  id="currentPost">
            <!-- status icon and date -->
            <div align="center">
<img src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}" alt=""
border="0" />{postrow.displayed.POST_DATE}
            </div>
         
            <!-- / status icon and date -->
        </td>
        <td class="thead" style="font-weight:normal" align="left">
         
            المشاركة رقم: <a href="showpost.php?p=501&postcount=1" target="new" rel="nofollow" id="postcount501" name="1"><strong></strong></a>
         
        </td>
 
</tr>
<tr valign="top">
    <td class="alt2" width="200" style="text-align:center">
            <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" style="text-align:right"> 
    <tr>
        <td colspan="2" class="tcat" align="center">المعلومات</td>
    </tr>
<tr>
        <td class="alt1 infouser">الكاتب:</td>
     
        <td class="alt2 infouser"><div id="postmenu_501" align="center">
          <a class="bigusername" name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"> {postrow.displayed.POSTER_NAME} </a>
          </div>
        </td>
    </tr>
 
    <tr>
        <td class="alt1 infouser"><div align="center">اللقب:</div></td>
        <td class="alt2 infouser"><div align="center">{postrow.displayed.POSTER_RANK}</div></td>
    </tr>
 
    <tr>
        <td class="alt1 infouser"><div align="center">الرتبه:</div></td>
        <td class="alt2 infouser"><div align="center">{postrow.displayed.RANK_IMAGE}</div></td>
    </tr>
 
 
              <tr>
        <td colspan="2" class="alt2" align="center">الصورة الرمزية</td>
    </tr>
    <tr>
        <td colspan="2" align="center" class="alt1"><div class="smallfont avataruser">
                    <br />{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}</div>
</td>
    </tr>
    </table>
         
            <div class="smallfont" style="text-align:right">
            <br />
            <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%">
   
              <tr>
        <td colspan="2" class="tcat" align="center">البيانات</td>
    </tr>
              <!-- BEGIN profile_field -->
        <tr>
        <td class="alt1 infouser" align="center">{postrow.displayed.profile_field.LABEL} </td>
        <td class="alt2 infouser" align="center"> {postrow.displayed.profile_field.CONTENT}</td>
    </tr>
 
 
<!-- END profile_field -->


         
 
     
</table>
                <div align="center">
              </div>
                <div align="center"></div>
                </div>


 
<table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%">
    <tr>
        <td class="tcat" align="center">التوقيت</td>
    </tr>
<tr>
        <td class="alt1">
<div class="pbit" align="center"><center><OBJECT classid="clsid: D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/ flash/swflash.cab#version=6,0,0,0" WIDTH="130" HEIGHT="130" id="anaclock" ALIGN="">
  <PARAM NAME=movie VALUE="http://download.mrkzy.com/u/2013_b99d4ba254801.swf"/>
  <PARAM NAME="quality" VALUE="high"/>
  <PARAM NAME="bgcolor" VALUE="#FFFFFF"/>
  <param name="wmode" value="transparent"/>
  <param name="menu" value="false"/>
<EMBED src="http://download.mrkzy.com/u/2013_b99d4ba254801.swf" quality=high bgcolor=#FFFFFF WIDTH="130" HEIGHT="130" wmode="transparent" ALIGN="" TYPE="application/x-shockwave-flash" PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" menu="false">
</EMBED></OBJECT></center></div>
</td>
    </tr>
    </table>
<br />
                <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" style="text-align:right">
    <tr>
        <td colspan="2" class="tcat" align="center">الإتصالات</td>
    </tr>
<tr>
        <td class="alt1 infouser">الحالة:</td>
        <td class="alt2 infouser"><div align="center">

<table border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 class="offlinebutton"><tr><td width="ضع مقاس الايقونة ">{postrow.displayed.ONLINE_IMG}</td></tr></table>
 

</div></td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="alt1 infouser">وسائل الإتصال:</td>
        <td class="alt2 infouser"><div align="center">  {postrow.displayed.PROFILE_IMG}

              {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}<!-- BEGIN contact_field -->

              {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}<!-- END contact_field -->  </div></td>
        </tr>
</table>
           
        <table border="0" width="100%" id="table1" cellspacing="1" cellpadding="0">
            <tr>
              <td>
              <p align="center"></p>
                </td>
            </tr>
</table>
<br />
    </td>
 
    <td class="alt1" id="td_post_501">
 
<!-- الموضوع والأيقونة -->
     
            <!-- icon and title -->
            <div class="smallfont">
                <span class="postdetails">
                  <img src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}" alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0" />{L_POST_SUBJECT}: {postrow.displayed.POST_SUBJECT}
                </span>
            </div>
            <hr size="1" style="color:#F2DCDE; background-color:#F2DCDE" />
            <!-- / icon and title -->
     
 <!-- google_ad_section_start -->
        <!-- message -->
        <div id="post_message_501" align="center">
         

          <img border="0" src="http://i63.servimg.com/u/f63/11/53/34/85/f3al_c10.png" width="350"/>

      <br /><br />
        <a href="topic-t{TOPIC_ID}.htm">{TOPIC_TITLE}
      </a>
              <br /><br /><br />
   
       
           
<div class="postbody" align="center">
                                         
                                               

{postrow.displayed.MESSAGE}


 
 
 
          <script type="text/javascript">
            google_ad_client = "ca-pub-1806768216047171";
            google_ad_slot = "2858298842";
            google_ad_width = 336;
            google_ad_height = 280;
        </script>
        <!-- اسفل المساهمات -->
        <script type="text/javascript"
        src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
        </script>
 
 
 
 
 
        <br /><br />

        <br />
   
   

    <script>(function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(d.getElementById(id))return;js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}(document,'script','facebook-jssdk'));</script> <div fb-xfbml-state="rendered" class="fb-like fb_edge_widget_with_comment fb_iframe_widget" data-href="{U_INDEX}/topic-t{TOPIC_ID}.htm" data-send="true" data-width="400" data-show-faces="true" style="padding:10px;"><span style="height: 24px; width: 400px;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?api_key=124578887583575&amp;locale=en_US&amp;sdk=joey&amp;channel_url=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter.php%3Fversion%3D18%23cb%3Df17a9cb2fc0170e%26origin%3Dhttp%253A%252F%252F{U_INDEX}/topic-t{TOPIC_ID}.htm%252Ff2de3f05fea3bc6%26domain%3D{U_INDEX}/topic-t{TOPIC_ID}.htm%26relation%3Dparent.parent&amp;href={U_INDEX}/topic-t{TOPIC_ID}.htm&amp;node_type=link&amp;width=400&amp;layout=standard&amp;colorscheme=light&amp;show_faces=true&amp;send=true&amp;extended_social_context=false" class="fb_ltr" title="Like this content on Facebook." style="border: medium none; overflow: hidden; height: 24px; width: 400px;" name="f1605443947c896" id="f1932adabfc1718" scrolling="no"></iframe></span> 
          <br />


          <br />
     
    <!-- بداية قالب الموضوع الاصلي - http://a7la-7ekaya.yoo7.com -->
 

</div>

    <div align="center">
    <font color="#FF0000"> الموضوع
    الأصلي</font> : <a href="topic-t{TOPIC_ID}.htm">{TOPIC_TITLE}
      </a>  //
      <font color="#FF0000"> المصدر</font> : <a href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>  //
    <font color="#FF0000">الكاتب
: </font><span class="postbody"><span class="name">{postrow.displayed.POSTER_NAME}</span></span>
    <!-- نهاية قالب الموضوع الاصلي - http://a7la-7ekaya.yoo7.com -->
</div>
               
 </div>
                              <!-- BEGIN switch_attachments -->

<fieldset class="fieldset"> <legend>الملفات المرفقة</legend>
      <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
<!-- BEGIN switch_dl_att --><table cellpadding="0" cellspacing="3" border="0"> <table border="1" width="100%" cellspacing="0" bordercolor="#000000" style="border-collapse: collapse"><tr><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">اسم الملف</font></b></td><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">نوع الملف</font></b></td><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">حجم الملف</font></b></td><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">التحمــيل</font></b></td><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">مرات التحميل</font></b></td></tr>
  <tr><td align="center">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</td><td align="center"><img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}"width="40" height="40" border="0" /></td><td align="center">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}</td><td align="center"><a rel="nofollow" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}"><img class="inlineimg" src="http://i43.servimg.com/u/f43/15/53/11/89/downlo10.png" border="0" style="vertical-align:absmiddle; cursor:hand" hspace="0" title="اضغط هنا لتحميل الملف "/></a></td><td align="center">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</td></tr> </table>

<!-- END switch_dl_att -->
<!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                          {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT} {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                <FONT color="Red">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</FONT>
                ? الحجم ({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) ({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL})
  </table>           
  <!-- END switch_no_dl_att -->

                <!-- END switch_post_attachments --></fieldset>


                <!-- END switch_attachments -->

     
   
   
 


       
      <br /><br />
     

        </div>
     

     
        <!-- sig -->
            <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="80%" align="center">
<tr>
    <td class="thead" align="center">توقيع : {postrow.displayed.POSTER_NAME}</td>
</tr>
<tr>
    <td class="alt1" title="التوقيع" align="center">
    <p align="center"><div align="center">
   
      <br/>

  {postrow.displayed.SIGNATURE}
      <br/><br/>
   
      </div></p>
 
  </td>
</tr>
</table>
        <!-- / sig -->
        <!-- google_ad_section_end -->

             
     
     

    </td>
</tr>
<tr>
    <td class="alt2" align="center">
 {postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}
     
     
     
     
     
    </td>
 
    <td class="alt1" align="left">
 
        <!-- controls -->
     
     
{postrow.displayed.THANK_IMG} {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG} {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG}
     
      <a href="#quickreply" rel="nofollow"><img src="http://i83.servimg.com/u/f83/17/43/85/13/quickr10.gif"/></a>
        <!-- / controls -->
    </td>
</tr>
</table>

 
 <!-- بداية اطار سفلي -->

     
</div>
</div>
</div>
<div class="foot-body">
<div class="foot-right"></div>
<div class="foot-left"></div>
<div class="foot-center">
</div>
</div>

<br />
<!-- / نهاية اطار سفلي -->
<br />
 

  <!-- END displayed -->
  <!-- BEGIN hidden -->
  <tr>
      <td class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center">{postrow.hidden.MESSAGE}</td>
  </tr>
  <!-- END hidden -->
  <!-- END postrow -->
  <!-- BEGIN no_post -->
  <tr align="center">
      <td class="row1" colspan="3" height="28">
        <span class="genmed">{no_post.L_NO_POST}</span>
      </td>
  </tr>
  <!-- END no_post -->


   
   

<!-- BEGIN topicpagination -->

<table class="tborder" cellpadding="3" cellspacing="1" border="0" align="left">
<tr>
  <td class="vbmenu_control" style="font-weight:normal">صفحات الموضوع</td>
 
  <td class="alt1"><a rel="prev" class="smallfont" href="showthread.php?t=3" title="الصفحة السابقة - النتائج 1 إلى 10 من 11"></a></td>
  <td class="alt1">{PAGINATION}</td> 

 
 
 
  <td class="vbmenu_control" title="showthread.php?t=3"><a name="PageNav"></a></td>
</tr>
</table>

    <!-- END topicpagination -->

   
   


<!-- a7la7ekya الطائر الحر- ألدعم الفني -->


<!-- controls below postbits -->
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" style="margin-top:-3px">
<tr valign="top">
 
      <td class="smallfont">
               
<!-- BEGIN switch_user_authpost -->
            <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}Newtopic" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
            <!-- END switch_user_authpost -->
            <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
            <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
            <!-- END switch_user_authreply -->
  </td>
 
 
</tr>
</table>
<!-- / controls below postbits -->


<br /><br />

<div class="hed-body">
<div class="hed-right"></div>

<div class="hed-left"></div>
<div class="hed-center">
</div>
</div>
<div class="cont-body">
<div class="cont-right">
<div class="cont-left">
<!-- social bookmarking links -->
 
  <table cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" class="tborder" align="center">
  <tr>
      <td class="thead">الإشارات المرجعية</td>
  </tr>
  <tr>
      <td class="alt2" style="padding-top:0px"><div style="clear:both"></div><ul style="list-style-type:none; margin:0px; padding:0px"><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
 
      <a href="http://twitter.com/home?status={U_INDEX}/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/twitte10.png" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى Twitter" class="inlineimg" /></a>
 
  <a href="http://twitter.com/home?status={U_INDEX}/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Twitter</a>
</li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
 
      <a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=edit&amp;output=popup&amp;bkmk={U_INDEX}/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/bookma13.gif" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى Google" class="inlineimg" /></a>
 
  <a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=edit&amp;output=popup&amp;bkmk={U_INDEX}topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Google</a>
</li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
 
      <a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u={U_INDEX}/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/facebo10.jpg" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى Facebook" class="inlineimg" /></a>
 
  <a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u={U_INDEX}/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Facebook</a>
</li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
 
      <a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url={U_INDEX}/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/bookma12.gif" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى StumbleUpon" class="inlineimg" /></a>
 
  <a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url={U_INDEX}/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">StumbleUpon</a>
</li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
 
      <a href="http://del.icio.us/post?url={U_INDEX}/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/bookma11.gif" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى del.icio.us" class="inlineimg" /></a>
 
  <a href="http://del.icio.us/post?url={U_INDEX}/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">del.icio.us</a>
</li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
 
      <a href="http://digg.com/submit?phrase=2&amp;url={U_INDEX}/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/bookma10.gif" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى Digg" class="inlineimg" /></a>
 
  <a href="http://digg.com/submit?phrase=2&amp;url={U_INDEX}/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Digg</a>
</li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
 
      <a href="http://myweb2.search.yahoo.com/myresults/bookmarklet?u={U_INDEX}/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/yahoo10.png" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى Yahoo" class="inlineimg" /></a>
 
  <a href="http://myweb2.search.yahoo.com/myresults/bookmarklet?u={U_INDEX}/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Yahoo</a>
</li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
 
      <a href="https://favorites.live.com/quickadd.aspx?marklet=0&amp;mkt=en-us&amp;url={U_INDEX}/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/live10.gif" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى Live" class="inlineimg" /></a>
 
  <a href="https://favorites.live.com/quickadd.aspx?marklet=0&amp;mkt=en-us&amp;url={U_INDEX}/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Live</a>
</li></ul><div style="clear:both"></div></td>
  </tr>
  </table>
<!-- / social bookmarking links -->

     
</div>
</div>
</div>
<div class="foot-body">
<div class="foot-right"></div>
<div class="foot-left"></div>
<div class="foot-center">
</div>
</div>

<br />


<div class="hed-body">
<div class="hed-right"></div>

<div class="hed-left"></div>
<div class="hed-center">
</div>
</div>
<div class="cont-body">
<div class="cont-right">
<div class="cont-left">                  <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center"><tr><td class="thead"><a name="taglist"></a><a href="http://www.facebook.com/" target="_blank">التعليق على الموضوع بواسطة الفيس بوك</a></td></tr><tr><td class="alt1 smallfont" id="tag_list_cell"><center><div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/ar_AR/all.js#xfbml=1"></script><fb:comments href="{U_INDEX}/topic-t{TOPIC_ID}.htm" num_posts="3" width="600"></fb:comments></center></td></tr></table>


</div>
</div>
</div>
<div class="foot-body">
<div class="foot-right"></div>
<div class="foot-left"></div>
<div class="foot-center">
</div>
</div>
<br />  <!-- بداية اطار علوي -->

<div class="hed-body">
<div class="hed-right"></div>

<div class="hed-left"></div>
<div class="hed-center">
</div>
</div>
<div class="cont-body">
<div class="cont-right">
<div class="cont-left">
<!-- / نهاية اطار علوي -->
                  <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
  <thead>
      <tr>
        <td class="tcat" colspan="2">
           
            الــرد الســـريـع
        </td>
      </tr>
  </thead>


  <tr>      <td class="thead" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{S_WATCH_TOPIC}</span></td>
  </tr>
                    <td align="center"><img border="0" src="http://i63.servimg.com/u/f63/13/53/37/81/oid6qr10.png" alt=".. " /><b/></td>
 

 
 

  <tr>
      <td colspan="2" align="center" style="padding:0px">

<a name="quickreply"></a>        <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
       
        {QUICK_REPLY_FORM}<br />
        <!-- END switch_user_logged_in -->
       
       
      </td>
  </tr>

  </table>
               
 
 <!-- بداية اطار سفلي -->
</div>
</div>
</div>
<div class="foot-body">
<div class="foot-right"></div>
<div class="foot-left"></div>
<div class="foot-center">
</div>
</div>
<br />
<!-- / نهاية اطار سفلي -->
<br />
 

  <br />
    <!-- بداية اطار علوي -->

<div class="hed-body">
<div class="hed-right"></div>

<div class="hed-left"></div>
<div class="hed-center">
</div>
</div>
<div class="cont-body">
<div class="cont-right">
<div class="cont-left">
<!-- / نهاية اطار علوي -->


  <!-- currently active users -->
  <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
  <tr>
      <td class="tcat" colspan="2">
        الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 20 <span class="normal">( الأعضاء 3 والزوار 17)</span>
      </td>
  </tr>
  <tr>
      <td class="alt1" colspan="2">
        <span class="smallfont">
             
 <iframe align="center" src="http://lnko.in/auoy"  width="100%"  height="8" border="0"scrolling="no"></iframe>                     
               
                  </span>
      </td>
  </tr>
  </table>
<!-- end currently active users -->
 
 <!-- بداية اطار سفلي -->

     
</div>
</div>
</div>
<div class="foot-body">
<div class="foot-right"></div>
<div class="foot-left"></div>
<div class="foot-center">
</div>
</div>
<br />
<!-- / نهاية اطار سفلي -->


  <script type="text/javascript">
            google_ad_client = "ca-pub-1806768216047171";
            google_ad_slot = "1521166444";
            google_ad_width = 728;
            google_ad_height = 90;
        </script>
        <!-- اعلان نصي وصوري -->
        <script type="text/javascript"
        src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
        </script>

<br />
 
<br />


<!-- next / previous links -->
  <br />
  <div class="smallfont" align="center">
      <strong>«</strong>
        <a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}" rel="nofollow">الموضوع السابق</a>
        |
        <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC" rel="nofollow">الموضوع التالي</a>
      <strong>»</strong>
  </div>
<!-- / next / previous links -->

   

<!-- popup menu contents -->
<br />

<!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
<table class="noprint" width="90%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
  <tr>
      <td colspan="2" align="center" valign="top" nowrap="nowrap"><br />{S_TOPIC_ADMIN}<br />
        <form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
            <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />

            <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" /> -->
            <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />

            <span class="gen">{L_MOD_TOOLS}<br />{S_SELECT_MOD} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span>
        </form>
      </td>
  </tr>
</table>
<!-- END viewtopic_bottom -->

<!-- **************************************************** --><!-- / popup menu contents -->


<!-- forum rules and admin links -->
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center">
<tr valign="bottom">
  <td width="100%" valign="top">
      <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="210">
<thead>
<tr>
  <td class="thead">
      <a style="float:left" href="#top" onclick="return toggle_collapse('forumrules')"><img id="collapseimg_forumrules" src="stel-wlaef-aktalgmar-b/buttons/collapse_thead.gif" alt="" border="0" /></a>
      تعليمات المشاركة
  </td>
</tr>
</thead>
<tbody id="collapseobj_forumrules" style="">
        <!-- BEGIN show_permissions -->
<tr>
  <td class="alt1" nowrap="nowrap"><div class="smallfont">
     
   
   

   
   
   
   
      <div><strong>{MODERATORS}</strong> </div>
      <div><strong>{L_TABS_PERMISSIONS}</strong></div>
      <div><strong>{S_AUTH_LIST}</strong></div>

      <hr />
     
      <div><a href="/faq?mode=bbcode" target="_blank">BB code</a> is <strong>متاحة</strong></div>
      <div><a href="javascript:void(0)" target="_blank">الابتسامات</a> <strong>متاحة</strong></div>
      <div><a href="javascript:void(0)" target="_blank">كود [IMG]</a> <strong>متاحة</strong></div>
      <div>كود HTML <strong>معطلة</strong></div>
      <hr />
      <div><a href="/t2269-topic" target="_blank">قوانين المنتدى</a></div>
  </div></td>
 
</tr>
        <!-- END show_permissions -->
</tbody>
</table>
  </td>
  <td class="smallfont" align="left">
      <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
     
      <tr>
        <td>
        <div class="smallfont" style="text-align:right; white-space:nowrap">
 
      <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
      <td align="right" nowrap="nowrap"><span class="gensmall">{L_JUMP_TO}:&nbsp;{S_JUMPBOX_SELECT}&nbsp;<input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span></td>
      <!-- END viewtopic_bottom -->

</div>
        </td>
      </tr>
      </table>
  </td>
</tr>
</table>
<!-- /forum rules and admin links -->

               

               
               
               
    <!-- BEGIN switch_image_resize -->
    <script type="text/javascript">
    //<![CDATA[$(resize_images({
    'selector' : '.postbody', 'max_width' :
    {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' :
    {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));//]]></script>
    <!-- END switch_image_resize -->
<script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>
       
<br />
avatar
stones
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 11057
معدل النشاط : 14070
السُمعة : 414

http://stones.arab.st/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب وضع اكواد ادسنس لان خواص البحث م بتشغل معي

مُساهمة من طرف المصممه ملاك العسوله في الثلاثاء 17 فبراير 2015 - 14:22

شكرا لحضرتك
اها و بقيت الاكواد
avatar
المصممه ملاك العسوله
 
 

انثى
عدد المساهمات : 1697
معدل النشاط : 5016
السُمعة : 20

http://www.malakalasule.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب وضع اكواد ادسنس لان خواص البحث م بتشغل معي

مُساهمة من طرف المصممه ملاك العسوله في الثلاثاء 17 فبراير 2015 - 14:28

وهذا  قالب viewonline_body
الكود:
<table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
   <!-- BEGIN googlemap -->
   <tr>
      <td>
            <br />
            <iframe frameborder="0" scrolling="no" width="100%" height="450" src="{googlemap.U_GOOGLEMAP}"></iframe>
            <br />
            <br />
      </td>
   </tr>
   <!-- END googlemap -->
   <tr>
      <td><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a></span></td>
   </tr>
</table>
<table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="4">
   <tr>
      <th class="thCornerL" width="35%" height="25">{L_USERNAME}</th>
      <th class="thTop" width="25%">{L_LAST_UPDATE}</th>
      <th class="thCornerR" width="40%">{L_FORUM_LOCATION}</th>
   </tr>
   <tr>
      <td class="catSides" colspan="3" height="28"><span class="cattitle"><b>{TOTAL_REGISTERED_USERS_ONLINE}</b></span></td>
   </tr>
   <!-- BEGIN reg_user_row -->
   <tr>
      <td class="{reg_user_row.ROW_CLASS}" width="35%"><span class="gen"><a class="gen" href="{reg_user_row.U_USER_PROFILE}">{reg_user_row.USERNAME}</a></span></td>
      <td class="{reg_user_row.ROW_CLASS}" align="center" nowrap="nowrap" width="25%"><span class="gen">{reg_user_row.LASTUPDATE}</span></td>
      <td class="{reg_user_row.ROW_CLASS}" width="40%"><span class="gen"><a class="gen" href="{reg_user_row.U_FORUM_LOCATION}">{reg_user_row.FORUM_LOCATION}</a></span></td>
   </tr>
   <!-- END reg_user_row -->
   <tr>
      <td class="row3" colspan="3" height="1"><img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" alt="." height="1" width="1" /></td>
   </tr>
   <tr>
      <td class="catSides" colspan="3" height="28"><span class="cattitle"><b>{TOTAL_GUEST_USERS_ONLINE}</b></span></td>
   </tr>
   <!-- BEGIN bot_user_row -->
   <tr>
      <td class="{bot_user_row.ROW_CLASS}" width="35%"><span class="gen">{bot_user_row.USERNAME}</span></td>
      <td class="{bot_user_row.ROW_CLASS}" align="center" nowrap="nowrap" width="25%"><span class="gen">{bot_user_row.LASTUPDATE}</span></td>
      <td class="{bot_user_row.ROW_CLASS}" width="40%"><span class="gen"><a class="gen" href="{bot_user_row.U_FORUM_LOCATION}">{bot_user_row.FORUM_LOCATION}</a></span></td>
   </tr>
   <!-- END bot_user_row -->
   <!-- BEGIN guest_user_row -->
   <tr>
      <td class="{guest_user_row.ROW_CLASS}" width="35%"><span class="gen">{guest_user_row.USERNAME}</span></td>
      <td class="{guest_user_row.ROW_CLASS}" align="center" nowrap="nowrap" width="25%"><span class="gen">{guest_user_row.LASTUPDATE}</span></td>
      <td class="{guest_user_row.ROW_CLASS}" width="40%"><span class="gen"><a class="gen" href="{guest_user_row.U_FORUM_LOCATION}">{guest_user_row.FORUM_LOCATION}</a></span></td>
   </tr>
   <!-- END guest_user_row -->
</table>
<table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
   <tr>
      <td align="left" valign="top"><span class="gensmall">{L_ONLINE_EXPLAIN}</span></td>
   </tr>
</table>
<br />
<table width="100%" border="0" cellspacing="2" align="center">
   <tr>
      <td align="right" valign="top">{JUMPBOX}</td>
   </tr>
</table>

وهذه الشفره جوجل

الكود:
<script type="text/javascript">    google_ad_client = "ca-pub-1806768216047171";    google_ad_slot = "5811765248";    google_ad_width = 728;    google_ad_height = 90;</script><!-- متصلون الان --><script type="text/javascript"src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
avatar
المصممه ملاك العسوله
 
 

انثى
عدد المساهمات : 1697
معدل النشاط : 5016
السُمعة : 20

http://www.malakalasule.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب وضع اكواد ادسنس لان خواص البحث م بتشغل معي

مُساهمة من طرف stones في الثلاثاء 17 فبراير 2015 - 14:33

تفضلي
الكود:
        <table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
          <!-- BEGIN googlemap -->
          <tr>
              <td>
                    <br />
                    <iframe frameborder="0" scrolling="no" width="100%" height="450" src="{googlemap.U_GOOGLEMAP}"></iframe>
                    <br />
                    <br />
              </td>
          </tr>
          <!-- END googlemap -->
          <tr>
              <td><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a></span></td>
          </tr>
        </table>
        <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="4">
          <tr>
              <th class="thCornerL" width="35%" height="25">{L_USERNAME}</th>
              <th class="thTop" width="25%">{L_LAST_UPDATE}</th>
              <th class="thCornerR" width="40%">{L_FORUM_LOCATION}</th>
          </tr>
          <tr>
              <td class="catSides" colspan="3" height="28"><span class="cattitle"><b>{TOTAL_REGISTERED_USERS_ONLINE}</b></span></td>
          </tr>
          <!-- BEGIN reg_user_row -->
          <tr>
              <td class="{reg_user_row.ROW_CLASS}" width="35%"><span class="gen"><a class="gen" href="{reg_user_row.U_USER_PROFILE}">{reg_user_row.USERNAME}</a></span></td>
              <td class="{reg_user_row.ROW_CLASS}" align="center" nowrap="nowrap" width="25%"><span class="gen">{reg_user_row.LASTUPDATE}</span></td>
              <td class="{reg_user_row.ROW_CLASS}" width="40%"><span class="gen"><a class="gen" href="{reg_user_row.U_FORUM_LOCATION}">{reg_user_row.FORUM_LOCATION}</a></span></td>
          </tr>
          <!-- END reg_user_row -->
          <tr>
              <td class="row3" colspan="3" height="1"><img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" alt="." height="1" width="1" /></td>
          </tr>
          <tr>
              <td class="catSides" colspan="3" height="28"><span class="cattitle"><b>{TOTAL_GUEST_USERS_ONLINE}</b></span></td>
          </tr>
          <!-- BEGIN bot_user_row -->
          <tr>
              <td class="{bot_user_row.ROW_CLASS}" width="35%"><span class="gen">{bot_user_row.USERNAME}</span></td>
              <td class="{bot_user_row.ROW_CLASS}" align="center" nowrap="nowrap" width="25%"><span class="gen">{bot_user_row.LASTUPDATE}</span></td>
              <td class="{bot_user_row.ROW_CLASS}" width="40%"><span class="gen"><a class="gen" href="{bot_user_row.U_FORUM_LOCATION}">{bot_user_row.FORUM_LOCATION}</a></span></td>
          </tr>
          <!-- END bot_user_row -->
         
         
         
             
         
         
         
          <!-- BEGIN guest_user_row -->
          <tr>
              <td class="{guest_user_row.ROW_CLASS}" width="35%"><span class="gen">{guest_user_row.USERNAME}</span></td>
              <td class="{guest_user_row.ROW_CLASS}" align="center" nowrap="nowrap" width="25%"><span class="gen">{guest_user_row.LASTUPDATE}</span></td>
              <td class="{guest_user_row.ROW_CLASS}" width="40%"><span class="gen"><a class="gen" href="{guest_user_row.U_FORUM_LOCATION}">{guest_user_row.FORUM_LOCATION}</a></span></td>
          </tr>
          <!-- END guest_user_row -->
         
              <script type="text/javascript">    google_ad_client = "ca-pub-1806768216047171";    google_ad_slot = "5811765248";    google_ad_width = 728;    google_ad_height = 90;</script><!-- متصلون الان --><script type="text/javascript"src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
         
         
         
         
         
        </table>
        <table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
          <tr>
              <td align="left" valign="top"><span class="gensmall">{L_ONLINE_EXPLAIN}</span></td>
          </tr>
        </table>
        <br />
        <table width="100%" border="0" cellspacing="2" align="center">
          <tr>
              <td align="right" valign="top">{JUMPBOX}</td>
          </tr>
        </table>
avatar
stones
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 11057
معدل النشاط : 14070
السُمعة : 414

http://stones.arab.st/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب وضع اكواد ادسنس لان خواص البحث م بتشغل معي

مُساهمة من طرف المصممه ملاك العسوله في الثلاثاء 17 فبراير 2015 - 14:49

شوف بنفسك ليش م ظهرت معي الاعلانات في المساهمات
avatar
المصممه ملاك العسوله
 
 

انثى
عدد المساهمات : 1697
معدل النشاط : 5016
السُمعة : 20

http://www.malakalasule.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب وضع اكواد ادسنس لان خواص البحث م بتشغل معي

مُساهمة من طرف المصممه ملاك العسوله في الثلاثاء 17 فبراير 2015 - 14:56

شكرا تم الظهور بارك الله فيك و في ايامك
avatar
المصممه ملاك العسوله
 
 

انثى
عدد المساهمات : 1697
معدل النشاط : 5016
السُمعة : 20

http://www.malakalasule.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى