أرجو تعديل قالب الهيدر

اذهب الى الأسفل

ãÚáæãÉ أرجو تعديل قالب الهيدر

مُساهمة من طرف *The Undertaker* في الأربعاء 22 أكتوبر 2014 - 0:45

توجد مشكلة في هذا الاستايل
وهو عند تسجيل الدخول يظل مربع تسجيل الدخول موجود هكذا
كما هو موضح بالصورة وكأني لم أسجل دخول بعد
وتظل جملة أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم ظاهرة وكأني لم أسجل دخول
فأرجو تعديل قالب الهيدر لكي يظهر الترحيب بدل من تسجيل الدخول
وأن تختفي جملة أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم بعد تسجيل الدخول.

هذا هو قالب الهيدر

الكود:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" {NAMESPACE_FB_LIKE} {NAMESPACE_FB} {NAMESPACE_BBCODE}>
<head>
 <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
 <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING}" />
 <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
 <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
 <!-- BEGIN switch_compat_meta -->
 <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE={switch_compat_meta.VERSION}" />
 <!-- END switch_compat_meta -->
 <!-- BEGIN switch_canonical_url -->
 <link rel="canonical" href="{switch_canonical_url.CANONICAL_URL}" />
 <!-- END switch_canonical_url -->
 {META_FAVICO}
 {META}
 {META_FB_LIKE}
 <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
 {T_HEAD_STYLESHEET}
 {CSS}
 <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
 <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
 <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
 <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>

 <!-- BEGIN switch_fb_login -->
 <script src="http://connect.facebook.net/{switch_fb_login.FB_LOCAL}/all.js" type="text/javascript"></script>
 <script src="{switch_fb_login.JS_FB_LOGIN}" type="text/javascript"></script>
 <!-- END switch_fb_login -->

 <!-- BEGIN switch_ticker -->
 <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
 <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
 <!-- END switch_ticker -->

 <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
 <script src="{JS_DIR}jquery/jcarousel/jquery.jcarousel.js" type="text/javascript"></script>
 <script type="text/javascript">//<![CDATA[
 /* Definir le sens de direction en fonction du panneau admin */
 var tickerDirParam = "{switch_ticker.DIRECTION}";
 var slid_vert = false;
 var auto_dir = 'next';
 var h_perso = parseInt({switch_ticker.HEIGHT});

 switch( tickerDirParam )
 {
 case 'top' :
 slid_vert = true;
 break;

 case 'left':
 break;

 case 'bottom':
 slid_vert = true;
 auto_dir = 'prev';
 break;

 case 'right':
 auto_dir = 'prev';
 break;

 default:
 slid_vert = true;
 }

 $(document).ready(function() {
 var w_cont = $('#fa_ticker_container').width();

 if (w_cont > 0)
 {
 $('#fa_ticker_container').width(w_cont);

 /* Affichage de la liste */
 $('#fa_ticker_content').css('display','block');

 /* Calcul des dimensions du conteneur et des elements */
 var width_max = $('ul#fa_ticker_content').width();
 var width_item = Math.floor(width_max / {switch_ticker.SIZE});
 var height_max = h_perso;

 /* Calcul de la hauteur maximale du conteneur en fonction des elements et de la hauteur personnalisee dans l'admin */
 $('ul#fa_ticker_content li').each( function () {
 if ($(this).height() > height_max)
 {
 height_max = $(this).height();
 }
 } );

 /* Redimensionnement des elements et des images trop larges */
 $('ul#fa_ticker_content li').width(width_item).height(height_max).find('img').each(function () {
 if ($(this).width() > width_item)
 {
 var ratio = $(this).width() / width_item;
 var new_height = Math.round($(this).height() / ratio);
 $(this).height(new_height).width(width_item);
 }
 });

 /* Redimensionnement et centrage du conteneur en mode vertical */
 if (slid_vert)
 {
 $('ul#fa_ticker_content').width(width_item).height(height_max).css('marginLeft','auto').css('marginRight','auto');
 }

 /* Initialisation du caroussel */
 $('#fa_ticker_content').jcarousel({
 vertical: slid_vert,
 wrap: 'circular',
 auto: {switch_ticker.STOP_TIME},
 auto_direction: auto_dir,
 scroll: 1,
 size: {switch_ticker.SIZE},
 height_max: height_max,
 animation: {switch_ticker.SPEED}
 });
 }
 else
 {
 $('ul#fa_ticker_content li:not(:first)').css('display','none');
 $('ul#fa_ticker_content li:first').css('list-style','none').css('text-align','center');
 }
 });
 //]]>
 </script>
 <!-- END switch_ticker_new -->

 <script type="text/javascript">//<![CDATA[
 $(document).ready(function(){
 <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
 pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
 if(pm != null) { pm.focus(); }
 <!-- END switch_enable_pm_popup -->
 <!-- BEGIN switch_report_popup -->
 report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
 if(report != null) { report.focus(); }
 <!-- END switch_report_popup -->
 <!-- BEGIN switch_ticker -->
 ticker_start({switch_ticker.HEIGHT}, {switch_ticker.SPACING}, {switch_ticker.SPEED}, '{switch_ticker.DIRECTION}', {switch_ticker.STOP_TIME});
 <!-- END switch_ticker -->
 });

 <!-- BEGIN switch_login_popup -->
 var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = true, logInBackgroundClass = false;
 <!-- END switch_login_popup -->

 <!-- BEGIN switch_login_popup -->
 $(document).ready( function() {
 $(window).resize(function() {
 var windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
 var popupWidth = $("#login_popup").width();
 var mypopup = $("#login_popup");

 $("#login_popup").css({
 "left": windowWidth/2 - popupWidth/2
 });
 });
 });
 <!-- END switch_login_popup -->
 //]]>
 </script>
 {GREETING_POPUP}
 <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
 <style>
 .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item {
 text-align:center;
 width: 10px;
 }

 .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-horizontal {
 margin-right: {switch_ticker.SPACING}px;
 }

 .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-vertical {
 margin-bottom: {switch_ticker.SPACING}px;
 }
 </style>
 <!-- END switch_ticker_new -->
 {HOSTING_JS}
 <!-- BEGIN google_analytics_code -->
 <script type="text/javascript">
 //<![CDATA[
 var _gaq = _gaq || [];
 _gaq.push(['_setAccount', '{G_ANALYTICS_ID}']);
 _gaq.push(['_trackPageview']);
 _gaq.push(['_trackPageLoadTime']);

 <!-- BEGIN google_analytics_code_bis -->
 _gaq.push(['b._setAccount', '{G_ANALYTICS_ID_BIS}']);
 _gaq.push(['b._trackPageview']);
 <!-- END google_analytics_code_bis -->

 (function() {
 var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
 ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
 var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
 })();
 //]]>
 </script>
 <!-- END google_analytics_code -->
</head>
<body background="{T_BODY_BACKGROUND}" bgcolor="{T_BODY_BGCOLOR}" text="{T_BODY_TEXT}" link="{T_BODY_LINK}" vlink="{T_BODY_VLINK}">
 <!-- BEGIN hitskin_preview -->
 <div id="hitskin_preview" style="display: block;">
 <h1><img src="http://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_logo.png" alt="" /> Hit<em>skin</em>.com</h1>
 <div class="content">
 <p>
 {hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}
 <br />
 <span>{hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}<a href="http://{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span>
 </p>
 </div>
 </div>
 <!-- END hitskin_preview -->

 <!-- BEGIN switch_login_popup -->
 <div id="login_popup">
 <table class="forumline" width="{LOGIN_POPUP_WIDTH}" height="{LOGIN_POPUP_HEIGHT}" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
 <tr height="25">
 <td class="catLeft">
 <span class="genmed module-title">{SITENAME}</span>
 </td>
 </tr>
 <tr height="{LOGIN_POPUP_MSG_HEIGHT}">
 <td class="row1" align="left" valign="top">
 <div id="login_popup_buttons">
 <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
 <input type="submit" class="mainoption" value="{L_LOGIN}" />
 <input type="button" class="mainoption" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />
 <input id="login_popup_close" type="button" class="button" value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />
 </form>
 </div>
 <span class="genmed">{LOGIN_POPUP_MSG}</span>
 </td>
 </tr>
 </table>
 </div>
 <!-- END switch_login_popup -->

 <a name="top"></a>
 {JAVASCRIPT}
<!-- CSS Stylesheet -->
<style type="text/css" id="vbulletin_css">
/**
* vBulletin 3.8.4 CSS
* Style: 'Mqataa Style V2'; Style ID: 15
*/
.tborder
{
 background: #e9e9e9;
}
.vbmenu_popup
{
 border: 1px solid #0B198C;
}
</style>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.2-steps.net/test/clientscript/vbulletin_important.css?v=384" />


<!-- / CSS Stylesheet -->
<!--
Style Name: Mqataa Style
Version: 2.0
Author: Emon Vida ( Ahmed Jamal )
Author URI: http://www.emonvida.com
Team URI: http://www.2-steps.net
-->

<link rel="stylesheet" href="http://www.2-steps.net/test/mqataa-v2-2steps/style.css" type="text/css" media="all" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" title="Default" href="http://www.2-steps.net/test/mqataa-v2-2steps/css/skins/default.css" media="screen" />
<link rel="alternate stylesheet" type="text/css" title="Green" href="http://www.2-steps.net/test/mqataa-v2-2steps/css/skins/green.css" media="screen" />
<link rel="alternate stylesheet" type="text/css" title="Blue" href="http://www.2-steps.net/test/mqataa-v2-2steps/css/skins/blue.css" media="screen" />
<link rel="alternate stylesheet" type="text/css" title="Black" href="http://www.2-steps.net/test/mqataa-v2-2steps/css/skins/black.css" media="screen" />
<!--[if IE ]>
<link rel="stylesheet" href="http://www.2-steps.net/test/mqataa-v2-2steps/css/style-ie.css" type="text/css" media="screen" />
<![endif]-->

<script type="text/javascript" src="http://www.2-steps.net/test/mqataa-v2-2steps/js/styleswitch.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://www.2-steps.net/test/mqataa-v2-2steps/js/jquery-1.6.4.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://www.2-steps.net/test/mqataa-v2-2steps/js/jquery.easing.1.3.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://www.2-steps.net/test/mqataa-v2-2steps/js/jquery.tipsy.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://www.2-steps.net/test/mqataa-v2-2steps/js/jquery.innerfade.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://www.2-steps.net/test/mqataa-v2-2steps/js/custom.js"></script>


<script type="text/javascript" src="http://www.2-steps.net/test/clientscript/yui/yahoo-dom-event/yahoo-dom-event.js?v=384"></script>
<script type="text/javascript" src="http://www.2-steps.net/test/clientscript/yui/connection/connection-min.js?v=384"></script>
<script type="text/javascript">
<!--
var SESSIONURL = "";
var SECURITYTOKEN = "guest";
var IMGDIR_MISC = "mqataa-v2-2steps/images/misc";
var vb_disable_ajax = parseInt("0", 10);
// -->
</script>
<script type="text/javascript" src="http://www.2-steps.net/test/clientscript/vbulletin_global.js?v=384"></script>
<script type="text/javascript" src="http://www.2-steps.net/test/clientscript/vbulletin_menu.js?v=384"></script>


 <title>Test</title>
</head>
<body>
<div class="topnav_header">
 <div class="header">
              <div class="menu_header">
              
<div id="search-toggle"></div>
 <div class="adv_search">
  <div id="adv-search-wrap">
  <form action="search.php?do=process" method="post" style="padding:0px 0px 0px 0px; margin:0px 0px 0px 0px">
    <input type="hidden" name="do" value="process" />
    <input type="hidden" name="quicksearch" value="1" />
    <input type="hidden" name="childforums" value="1" />
    <input type="hidden" name="exactname" value="1" />
    <input type="hidden" name="s" value="" />
    <input type="hidden" name="securitytoken" value="guest" />
    
 <input type="text" size="16" name="query" class="txtinput"  value="البحث السريع.." id="adv-search-input" />
 <input type="submit" value="إبحث" id="adv-search-submit" />
    </form>
   <div class="searchq">
    <a href="search.php" accesskey="4" rel="nofollow">بحث متقدم</a>
   </div>
  </div>
 </div>
  <ul class="social-icons">
 <li class="icon-facebook" title="صفحتنا على الفيس بوك" id="social-01"><a href="http://www.facebook.com/profile.php?ref=profile&amp;id=100000575828763" target="_blank"></a></li>
 <li class="icon-twitter" title="إتبعنا على تويتر" id="social-02"><a href="http://twitter.com/mqataa" target="_blank"></a></li>
 <li class="icon-youtube" title="قناة مقاطعة على اليوتيوب" id="social-03"><a href="http://www.youtube.com/user/mqataa" target="_blank"></a></li>
 <li class="icon-blackberry" title="بلاك بيري PIN CODE : 2789F2C5" id="social-04"><a href="http://www.mqataa.com/vb/showthread.php?t=36394" target="_blank"></a></li>
 <li class="icon-groups" title="جروب مقاطعة" id="social-05"><a href="http://groups.google.com.sa/group/almqataa?hl=ar" target="_blank"></a></li>
   </ul>  


  <div class="qoute_header"></div>          
 <!-- HEADER  -->
               <div class="bg_logo">
                <a class="logo_header" href="index.php"><img src="http://www.2-steps.net/test/mqataa-v2-2steps/images/logo_url.gif" border="0" alt="Test" class="logo_url" /></a>
               </div>
              
 <div id="main_navigation">
 <!--  MAIN  NAVIGATION STARTS HERE-->
 <ul class="main-menu">
 <li style="padding-bottom:10px;"><a href="#">أهداف
 المقاطعة<span>أهداف وطموحات الموقع</span></a>
                            <ul>
                             <li><a href="#">الداعمون للموقع</a></li>
                            </ul>
                            </li>
                            
                            <li class="tabon"><a href="index.php">المنتدى<span>مجتمع
 مقاطعة التفاعلي</span></a></li>
 <li><a href="http://www.mqataa.com" target="_blank">
 الموقع<span>موقع مقاطعة الرئيسي</span></a></li>
                            
 </ul>
                        
 </div>
 <!-- MAIN NAVIGATION ENDS-->
 </div>

 </div>
</div>
<div class="second_header">

 <div class="login_forum">
 <div class="login-box">
 
    
    
     <div class="av-login"></div>
    
     <div class="signin">
      <form action="login.php?do=login" method="post" onSubmit="md5hash(vb_login_password, vb_login_md5password, vb_login_md5password_utf, 0)">
 <script type="text/javascript" src="http://www.2-steps.net/test/clientscript/vbulletin_md5.js?v=384"></script>
 <input type="text" class="txtinput" name="vb_login_username" accesskey="u" tabindex="101" value="اسم العضو" onBlur="if(this.value == '')this.value = 'اسم العضو'" onFocus="if(this.value == 'اسم العضو')this.value=''" />
 
 <input type="password" class="txtinput" name="vb_login_password" tabindex="102" value="xxxxxxxxxx" onBlur="if(this.value == '')this.value = 'xxxxxxxxxx'" onFocus="if(this.value == 'xxxxxxxxxx')this.value=''" />
            
 <input type="submit" class="button" value="الدخول" tabindex="104" title="ادخل اسم العضو وكلمة المرور الخاصة بك في الحقول المجاورة لتسجيل الدخول, أو اضغط على رابط 'التسجيل' لإنشاء حساب خاص بك." accesskey="s" />
            
     <div class="checkbox"><label for="cb_cookieuser_navbar"><input type="checkbox" name="cookieuser" value="1" tabindex="103" id="cb_cookieuser_navbar" accesskey="c" />تذكرني</label></div>
 <input type="hidden" name="s" value="" />
 <input type="hidden" name="securitytoken" value="guest" />
 <input type="hidden" name="do" value="login" />
 <input type="hidden" name="vb_login_md5password" />
 <input type="hidden" name="vb_login_md5password_utf" />
 </form>
        <span><a href="login.php?do=lostpw">نسيت كلمة المرور؟</a> | <a href="register.php">
 عضوية جديدة</a></span>
     </div>
    
</div>

 </div><!--[login_forum]-->

<div class="coloring">
 <div class="social_iconwrap"><a href="javascript:chooseStyle('Default',%2060)" checked="checked" class="social_icon social_icon_1"></a></div>
 <div class="social_iconwrap"><a href="javascript:chooseStyle('Green',%2070)" class="social_icon social_icon_2"></a></div>
 <div class="social_iconwrap"><a href="javascript:chooseStyle('Blue',%2080)" class="social_icon social_icon_3"></a></div>
 <div class="social_iconwrap"><a href="javascript:chooseStyle('Black',%2090)" class="social_icon social_icon_4"></a></div>
</div>
 
</div><!-- //second_header -->

 <br />


<div class="content_all">
 <div class="content_padding">
  <div class="content_in">

<!-- content table -->
<!-- open content container -->

<div align="center">
 <div class="page" style="width:100%; text-align:right">
 <div style="padding:0px 0px 0px 0px" align="right">

    <div id="genborder">
        <div id="genbox">
    
<div class="navbar" style="font-size:10pt"><a href="index.php" accesskey="1"><img class="inlineimg" src="http://www.2-steps.net/test/mqataa-v2-2steps/images/misc/navbits_start.gif" alt="" border="0" /></a>&nbsp;Test</div>
    
           </div></div>
  <br />

<!-- NAVBAR POPUP MENUS -->

 
 <!-- community link menu -->
 <div class="vbmenu_popup" id="community_menu" style="display:none;margin-top:3px" align="right">
 <table cellpadding="4" cellspacing="1" border="0">
 <tr><td class="thead">روابط المنتدى</td></tr>
 
 
 
 
 
 <tr><td class="vbmenu_option"><a href="memberlist.php">قائمة الأعضاء</a></td></tr>
 
 
 </table>
 </div>
 <!-- / community link menu -->
 
 
 
 <!-- header quick search form -->
 <div class="vbmenu_popup" id="navbar_search_menu" style="display:none;margin-top:3px" align="right">
 <table cellpadding="4" cellspacing="1" border="0">
 <tr>
 <td class="thead">البحث في المنتدى</td>
 </tr>
 <tr>
 <td class="vbmenu_option" title="nohilite">
 <form action="search.php?do=process" method="post">

 <input type="hidden" name="do" value="process" />
 <input type="hidden" name="quicksearch" value="1" />
 <input type="hidden" name="childforums" value="1" />
 <input type="hidden" name="exactname" value="1" />
 <input type="hidden" name="s" value="" />
 <input type="hidden" name="securitytoken" value="guest" />
 <div><input type="text" class="bginput" name="query" size="25" tabindex="1001" /><input type="submit" class="button" value="إذهب" tabindex="1004" /></div>
 <div style="margin-top:6px">
 <label for="rb_nb_sp0"><input type="radio" name="showposts" value="0" id="rb_nb_sp0" tabindex="1002" checked="checked" />عرض
 المواضيع</label>&nbsp;&nbsp;
 <label for="rb_nb_sp1"><input type="radio" name="showposts" value="1" id="rb_nb_sp1" tabindex="1003" />عرض
 المشاركات</label>
 </div>
 </form>
 </td>
 </tr>
 
 <tr>
 <td class="vbmenu_option"><a href="tags.php" rel="nofollow">بحث
 بالكلمة الدلالية </a></td>
 </tr>
 
 <tr>
 <td class="vbmenu_option"><a href="search.php" accesskey="4" rel="nofollow">
 البحث المتقدم</a></td>
 </tr>
 
 </table>
 </div>
 <!-- / header quick search form -->
 
 
 
<!-- / NAVBAR POPUP MENUS -->

<!-- PAGENAV POPUP -->
 <div class="vbmenu_popup" id="pagenav_menu" style="display:none">
 <table cellpadding="4" cellspacing="1" border="0">
 <tr>
 <td class="thead" nowrap="nowrap">الذهاب إلى الصفحة...</td>
 </tr>
 <tr>
 <td class="vbmenu_option" title="nohilite">
 <form action="index.php" method="get" onsubmit="return this.gotopage()" id="pagenav_form">
 <input type="text" class="bginput" id="pagenav_itxt" style="font-size:11px" size="4" />
 <input type="button" class="button" id="pagenav_ibtn" value="إذهب" />
 </form>
 </td>
 </tr>
 </table>
 </div>
<!-- / PAGENAV POPUP --><!-- guest welcome message -->
<table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
<tr>
 <td class="tcat">أهلا وسهلا بك إلى Test.</td>
</tr>
<tr>
 <td class="alt1">
 أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى
 التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات،<a href="faq.php"><strong> بالضغط هنا</strong></a>.
 كما يشرفنا أن تقوم <a href="register.php" rel="nofollow"><strong>
 بالتسجيل بالضغط هنا</strong></a إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.
 </td>
</tr>
</table>
<!-- / guest welcome message -->

  </div>
                  </div>
<br />
          <br />
 <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="{MENU_POSITION}">
 <tr>
 <td align="{MENU_POSITION}"{MENU_NOWRAP}>{GENERATED_NAV_BAR}</td>
 </tr>
 </table>

 <div style="clear: both;"></div>

 <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
 <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
 <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
 <tr>
 <td align="left" class="row1">
 <div id="fa_ticker_container">
 <ul id="fa_ticker_content" class="jcarousel-skin-tango" style="display:none;">
 <!-- BEGIN ticker_row -->
 <li>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</li>
 <!-- END ticker_row -->
 </ul>
 </div>
 </td>
 </tr>
 </table>
 </div>
 <!-- END switch_ticker_new -->

 <!-- BEGIN switch_ticker -->
 <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
 <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
 <tr>
 <td align="left" class="row1">
 <div id="fa_ticker_container">
 <div id="fa_ticker" style="height:{switch_ticker.HEIGHT}px;">
 <div class="fa_ticker_content">
 <!-- BEGIN ticker_row -->
 <div>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div>
 <!-- END ticker_row -->
 </div>
 </div>
 </div>
 </td>
 </tr>
 </table>
 </div>
 <!-- END switch_ticker -->

 <div id="page-body">
 <div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
 <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" class="three-col">
 <tbody>
 <tr>
 <td valign="top" width="100%">
                              <div id="center">
 <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
 {giefmod_index1.MODVAR}
 <!-- BEGIN saut -->
 <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
 <!-- END saut -->
 <!-- END giefmod_index1 -->
 </div>
 </td>
                                                          </tr>
                                                                  <tr>
 <td valign="top" width="100%">
<!-- BEGIN html_validation -->
 </td>
 </tr>
 </tbody>
 </table>
 </div>
 </div>
 
</body>
</html>
<!-- END html_validation -->

وشكرا.


عدل سابقا من قبل *The Undertaker* في الأربعاء 22 أكتوبر 2014 - 22:32 عدل 1 مرات
avatar
*The Undertaker*
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 770
معدل النشاط : 3732
السُمعة : 13

https://help.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ãÚáæãÉ رد: أرجو تعديل قالب الهيدر

مُساهمة من طرف *The Undertaker* في الأربعاء 22 أكتوبر 2014 - 20:58

أين المساعدة ؟
avatar
*The Undertaker*
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 770
معدل النشاط : 3732
السُمعة : 13

https://help.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ãÚáæãÉ رد: أرجو تعديل قالب الهيدر

مُساهمة من طرف assemDz في الأربعاء 22 أكتوبر 2014 - 21:34

مرحبا اخي ,,
اعطيني عضوية تجريبية وسوف اقوم بحل مشكلتك
avatar
assemDz
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 224
معدل النشاط : 3420
السُمعة : 15

http://focus-dev.ahlamountada.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ãÚáæãÉ رد: أرجو تعديل قالب الهيدر

مُساهمة من طرف الفارس بحر في الأربعاء 22 أكتوبر 2014 - 21:37

تم
الكود:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" {NAMESPACE_FB_LIKE} {NAMESPACE_FB} {NAMESPACE_BBCODE}>
<head>
 <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
 <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING}" />
 <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
 <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
 <!-- BEGIN switch_compat_meta -->
 <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE={switch_compat_meta.VERSION}" />
 <!-- END switch_compat_meta -->
 <!-- BEGIN switch_canonical_url -->
 <link rel="canonical" href="{switch_canonical_url.CANONICAL_URL}" />
 <!-- END switch_canonical_url -->
 {META_FAVICO}
 {META}
 {META_FB_LIKE}
 <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
 {T_HEAD_STYLESHEET}
 {CSS}
 <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
 <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
 <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
 <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>

 <!-- BEGIN switch_fb_login -->
 <script src="http://connect.facebook.net/{switch_fb_login.FB_LOCAL}/all.js" type="text/javascript"></script>
 <script src="{switch_fb_login.JS_FB_LOGIN}" type="text/javascript"></script>
 <!-- END switch_fb_login -->

 <!-- BEGIN switch_ticker -->
 <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
 <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
 <!-- END switch_ticker -->

 <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
 <script src="{JS_DIR}jquery/jcarousel/jquery.jcarousel.js" type="text/javascript"></script>
 <script type="text/javascript">//<![CDATA[
 /* Definir le sens de direction en fonction du panneau admin */
 var tickerDirParam = "{switch_ticker.DIRECTION}";
 var slid_vert = false;
 var auto_dir = 'next';
 var h_perso = parseInt({switch_ticker.HEIGHT});

 switch( tickerDirParam )
 {
 case 'top' :
 slid_vert = true;
 break;

 case 'left':
 break;

 case 'bottom':
 slid_vert = true;
 auto_dir = 'prev';
 break;

 case 'right':
 auto_dir = 'prev';
 break;

 default:
 slid_vert = true;
 }

 $(document).ready(function() {
 var w_cont = $('#fa_ticker_container').width();

 if (w_cont > 0)
 {
 $('#fa_ticker_container').width(w_cont);

 /* Affichage de la liste */
 $('#fa_ticker_content').css('display','block');

 /* Calcul des dimensions du conteneur et des elements */
 var width_max = $('ul#fa_ticker_content').width();
 var width_item = Math.floor(width_max / {switch_ticker.SIZE});
 var height_max = h_perso;

 /* Calcul de la hauteur maximale du conteneur en fonction des elements et de la hauteur personnalisee dans l'admin */
 $('ul#fa_ticker_content li').each( function () {
 if ($(this).height() > height_max)
 {
 height_max = $(this).height();
 }
 } );

 /* Redimensionnement des elements et des images trop larges */
 $('ul#fa_ticker_content li').width(width_item).height(height_max).find('img').each(function () {
 if ($(this).width() > width_item)
 {
 var ratio = $(this).width() / width_item;
 var new_height = Math.round($(this).height() / ratio);
 $(this).height(new_height).width(width_item);
 }
 });

 /* Redimensionnement et centrage du conteneur en mode vertical */
 if (slid_vert)
 {
 $('ul#fa_ticker_content').width(width_item).height(height_max).css('marginLeft','auto').css('marginRight','auto');
 }

 /* Initialisation du caroussel */
 $('#fa_ticker_content').jcarousel({
 vertical: slid_vert,
 wrap: 'circular',
 auto: {switch_ticker.STOP_TIME},
 auto_direction: auto_dir,
 scroll: 1,
 size: {switch_ticker.SIZE},
 height_max: height_max,
 animation: {switch_ticker.SPEED}
 });
 }
 else
 {
 $('ul#fa_ticker_content li:not(:first)').css('display','none');
 $('ul#fa_ticker_content li:first').css('list-style','none').css('text-align','center');
 }
 });
 //]]>
 </script>
 <!-- END switch_ticker_new -->

 <script type="text/javascript">//<![CDATA[
 $(document).ready(function(){
 <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
 pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
 if(pm != null) { pm.focus(); }
 <!-- END switch_enable_pm_popup -->
 <!-- BEGIN switch_report_popup -->
 report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
 if(report != null) { report.focus(); }
 <!-- END switch_report_popup -->
 <!-- BEGIN switch_ticker -->
 ticker_start({switch_ticker.HEIGHT}, {switch_ticker.SPACING}, {switch_ticker.SPEED}, '{switch_ticker.DIRECTION}', {switch_ticker.STOP_TIME});
 <!-- END switch_ticker -->
 });

 <!-- BEGIN switch_login_popup -->
 var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = true, logInBackgroundClass = false;
 <!-- END switch_login_popup -->

 <!-- BEGIN switch_login_popup -->
 $(document).ready( function() {
 $(window).resize(function() {
 var windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
 var popupWidth = $("#login_popup").width();
 var mypopup = $("#login_popup");

 $("#login_popup").css({
 "left": windowWidth/2 - popupWidth/2
 });
 });
 });
 <!-- END switch_login_popup -->
 //]]>
 </script>
 {GREETING_POPUP}
 <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
 <style>
 .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item {
 text-align:center;
 width: 10px;
 }

 .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-horizontal {
 margin-right: {switch_ticker.SPACING}px;
 }

 .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-vertical {
 margin-bottom: {switch_ticker.SPACING}px;
 }
 </style>
 <!-- END switch_ticker_new -->
 {HOSTING_JS}
 <!-- BEGIN google_analytics_code -->
 <script type="text/javascript">
 //<![CDATA[
 var _gaq = _gaq || [];
 _gaq.push(['_setAccount', '{G_ANALYTICS_ID}']);
 _gaq.push(['_trackPageview']);
 _gaq.push(['_trackPageLoadTime']);

 <!-- BEGIN google_analytics_code_bis -->
 _gaq.push(['b._setAccount', '{G_ANALYTICS_ID_BIS}']);
 _gaq.push(['b._trackPageview']);
 <!-- END google_analytics_code_bis -->

 (function() {
 var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
 ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
 var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
 })();
 //]]>
 </script>
 <!-- END google_analytics_code -->
</head>
<body background="{T_BODY_BACKGROUND}" bgcolor="{T_BODY_BGCOLOR}" text="{T_BODY_TEXT}" link="{T_BODY_LINK}" vlink="{T_BODY_VLINK}">
 <!-- BEGIN hitskin_preview -->
 <div id="hitskin_preview" style="display: block;">
 <h1><img src="http://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_logo.png" alt="" /> Hit<em>skin</em>.com</h1>
 <div class="content">
 <p>
 {hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}
 <br />
 <span>{hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}<a href="http://{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span>
 </p>
 </div>
 </div>
 <!-- END hitskin_preview -->

 <!-- BEGIN switch_login_popup -->
 <div id="login_popup">
 <table class="forumline" width="{LOGIN_POPUP_WIDTH}" height="{LOGIN_POPUP_HEIGHT}" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
 <tr height="25">
 <td class="catLeft">
 <span class="genmed module-title">{SITENAME}</span>
 </td>
 </tr>
 <tr height="{LOGIN_POPUP_MSG_HEIGHT}">
 <td class="row1" align="left" valign="top">
 <div id="login_popup_buttons">
 <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
 <input type="submit" class="mainoption" value="{L_LOGIN}" />
 <input type="button" class="mainoption" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />
 <input id="login_popup_close" type="button" class="button" value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />
 </form>
 </div>
 <span class="genmed">{LOGIN_POPUP_MSG}</span>
 </td>
 </tr>
 </table>
 </div>
 <!-- END switch_login_popup -->

 <a name="top"></a>
 {JAVASCRIPT}
<!-- CSS Stylesheet -->
<style type="text/css" id="vbulletin_css">
/**
* vBulletin 3.8.4 CSS
* Style: 'Mqataa Style V2'; Style ID: 15
*/
.tborder
{
 background: #e9e9e9;
}
.vbmenu_popup
{
 border: 1px solid #0B198C;
}
</style>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.2-steps.net/test/clientscript/vbulletin_important.css?v=384" />


<!-- / CSS Stylesheet -->
<!--
Style Name: Mqataa Style
Version: 2.0
Author: Emon Vida ( Ahmed Jamal )
Author URI: http://www.emonvida.com
Team URI: http://www.2-steps.net
-->

<link rel="stylesheet" href="http://www.2-steps.net/test/mqataa-v2-2steps/style.css" type="text/css" media="all" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" title="Default" href="http://www.2-steps.net/test/mqataa-v2-2steps/css/skins/default.css" media="screen" />
<link rel="alternate stylesheet" type="text/css" title="Green" href="http://www.2-steps.net/test/mqataa-v2-2steps/css/skins/green.css" media="screen" />
<link rel="alternate stylesheet" type="text/css" title="Blue" href="http://www.2-steps.net/test/mqataa-v2-2steps/css/skins/blue.css" media="screen" />
<link rel="alternate stylesheet" type="text/css" title="Black" href="http://www.2-steps.net/test/mqataa-v2-2steps/css/skins/black.css" media="screen" />
<!--[if IE ]>
<link rel="stylesheet" href="http://www.2-steps.net/test/mqataa-v2-2steps/css/style-ie.css" type="text/css" media="screen" />
<![endif]-->

<script type="text/javascript" src="http://www.2-steps.net/test/mqataa-v2-2steps/js/styleswitch.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://www.2-steps.net/test/mqataa-v2-2steps/js/jquery-1.6.4.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://www.2-steps.net/test/mqataa-v2-2steps/js/jquery.easing.1.3.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://www.2-steps.net/test/mqataa-v2-2steps/js/jquery.tipsy.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://www.2-steps.net/test/mqataa-v2-2steps/js/jquery.innerfade.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://www.2-steps.net/test/mqataa-v2-2steps/js/custom.js"></script>


<script type="text/javascript" src="http://www.2-steps.net/test/clientscript/yui/yahoo-dom-event/yahoo-dom-event.js?v=384"></script>
<script type="text/javascript" src="http://www.2-steps.net/test/clientscript/yui/connection/connection-min.js?v=384"></script>
<script type="text/javascript">
<!--
var SESSIONURL = "";
var SECURITYTOKEN = "guest";
var IMGDIR_MISC = "mqataa-v2-2steps/images/misc";
var vb_disable_ajax = parseInt("0", 10);
// -->
</script>
<script type="text/javascript" src="http://www.2-steps.net/test/clientscript/vbulletin_global.js?v=384"></script>
<script type="text/javascript" src="http://www.2-steps.net/test/clientscript/vbulletin_menu.js?v=384"></script>


 <title>Test</title>
</head>
<body>
<div class="topnav_header">
 <div class="header">
              <div class="menu_header">
              
<div id="search-toggle"></div>
 <div class="adv_search">
  <div id="adv-search-wrap">
  <form action="search.php?do=process" method="post" style="padding:0px 0px 0px 0px; margin:0px 0px 0px 0px">
    <input type="hidden" name="do" value="process" />
    <input type="hidden" name="quicksearch" value="1" />
    <input type="hidden" name="childforums" value="1" />
    <input type="hidden" name="exactname" value="1" />
    <input type="hidden" name="s" value="" />
    <input type="hidden" name="securitytoken" value="guest" />
    
 <input type="text" size="16" name="query" class="txtinput"  value="البحث السريع.." id="adv-search-input" />
 <input type="submit" value="إبحث" id="adv-search-submit" />
    </form>
  <div class="searchq">
    <a href="search.php" accesskey="4" rel="nofollow">بحث متقدم</a>
  </div>
  </div>
 </div>
  <ul class="social-icons">
 <li class="icon-facebook" title="صفحتنا على الفيس بوك" id="social-01"><a href="http://www.facebook.com/profile.php?ref=profile&id=100000575828763" target="_blank"></a></li>
 <li class="icon-twitter" title="إتبعنا على تويتر" id="social-02"><a href="http://twitter.com/mqataa" target="_blank"></a></li>
 <li class="icon-youtube" title="قناة مقاطعة على اليوتيوب" id="social-03"><a href="http://www.youtube.com/user/mqataa" target="_blank"></a></li>
 <li class="icon-blackberry" title="بلاك بيري PIN CODE : 2789F2C5" id="social-04"><a href="http://www.mqataa.com/vb/showthread.php?t=36394" target="_blank"></a></li>
 <li class="icon-groups" title="جروب مقاطعة" id="social-05"><a href="http://groups.google.com.sa/group/almqataa?hl=ar" target="_blank"></a></li>
  </ul>  


  <div class="qoute_header"></div>          
 <!-- HEADER  -->
              <div class="bg_logo">
                <a class="logo_header" href="index.php"><img src="http://www.2-steps.net/test/mqataa-v2-2steps/images/logo_url.gif" border="0" alt="Test" class="logo_url" /></a>
              </div>
              
 <div id="main_navigation">
 <!--  MAIN  NAVIGATION STARTS HERE-->
 <ul class="main-menu">
 <li style="padding-bottom:10px;"><a href="#">أهداف
 المقاطعة<span>أهداف وطموحات الموقع</span></a>
                            <ul>
                            <li><a href="#">الداعمون للموقع</a></li>
                            </ul>
                            </li>
                            
                            <li class="tabon"><a href="index.php">المنتدى<span>مجتمع
 مقاطعة التفاعلي</span></a></li>
 <li><a href="http://www.mqataa.com" target="_blank">
 الموقع<span>موقع مقاطعة الرئيسي</span></a></li>
                            
 </ul>
                        
 </div>
 <!-- MAIN NAVIGATION ENDS-->
 </div>

 </div>
</div>
<div class="second_header">

 <div class="login_forum">
 <div class="login-box">
 
    
    
    <div class="av-login"></div>
    <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
        <br />    
        <div align="center" class="smallfont">    
  <strong><span style="color: Red;">{LOGGED_AS}</span></strong>
  <div>{LAST_VISIT_DATE}</div>
        <div>
        <a href="{U_PRIVATEMSGS}">{PRIVATE_MESSAGE_INFO}</a>                        
      //

      <a href="{U_LOGIN_LOGOUT}" onclick="return
log_out('هل أنت متأكد برغبتك في الخروج من
المنتدى؟')">{L_LOGIN_LOGOUT}</a>.
</div>
      </div>
        <br />
<!-- END switch_user_logged_in -->
  
  <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
    <div class="signin">
      <form action="/login.forum?redirect=/" method="post" onSubmit="md5hash(vb_login_password, vb_login_md5password, vb_login_md5password_utf, 0)">
 <script type="text/javascript" src="http://www.2-steps.net/test/clientscript/vbulletin_md5.js?v=384"></script>
 <input type="text" class="txtinput" name="username" accesskey="u" tabindex="101" value="اسم العضو" onBlur="if(this.value == '')this.value = 'اسم العضو'" onFocus="if(this.value == 'اسم العضو')this.value=''" />
 
 <input type="password" class="txtinput" name="password" tabindex="102" value="xxxxxxxxxx" onBlur="if(this.value == '')this.value = 'xxxxxxxxxx'" onFocus="if(this.value == 'xxxxxxxxxx')this.value=''" />
            
 <input type="submit"name="login" class="button" value="الدخول" tabindex="104" title="ادخل اسم العضو وكلمة المرور الخاصة بك في الحقول المجاورة لتسجيل الدخول, أو اضغط على رابط 'التسجيل' لإنشاء حساب خاص بك." accesskey="s" />
            <!-- END switch_user_logged_out -->
    <div class="checkbox"><label for="cb_cookieuser_navbar"><input type="checkbox" name="cookieuser" value="1" tabindex="103" id="cb_cookieuser_navbar" accesskey="c" />تذكرني</label></div>
 <input type="hidden" name="s" value="" />
 <input type="hidden" name="securitytoken" value="guest" />
 <input type="hidden" name="do" value="login" />
 <input type="hidden" name="vb_login_md5password" />
 <input type="hidden" name="vb_login_md5password_utf" />
 </form>
        <span><a href="login.php?do=lostpw">نسيت كلمة المرور؟</a> | <a href="register.php">
 عضوية جديدة</a></span>
    </div>
    
</div>

 </div><!--[login_forum]-->

<div class="coloring">
 <div class="social_iconwrap"><a href="javascript:chooseStyle('Default',%2060)" checked="checked" class="social_icon social_icon_1"></a></div>
 <div class="social_iconwrap"><a href="javascript:chooseStyle('Green',%2070)" class="social_icon social_icon_2"></a></div>
 <div class="social_iconwrap"><a href="javascript:chooseStyle('Blue',%2080)" class="social_icon social_icon_3"></a></div>
 <div class="social_iconwrap"><a href="javascript:chooseStyle('Black',%2090)" class="social_icon social_icon_4"></a></div>
</div>
 
</div><!-- //second_header -->

 <br />


<div class="content_all">
 <div class="content_padding">
  <div class="content_in">

<!-- content table -->
<!-- open content container -->

<div align="center">
 <div class="page" style="width:100%; text-align:right">
 <div style="padding:0px 0px 0px 0px" align="right">

    <div id="genborder">
        <div id="genbox">
    
<div class="navbar" style="font-size:10pt"><a href="index.php" accesskey="1"><img class="inlineimg" src="http://www.2-steps.net/test/mqataa-v2-2steps/images/misc/navbits_start.gif" alt="" border="0" /></a> Test</div>
    
          </div></div>
  <br />

<!-- NAVBAR POPUP MENUS -->

 
 <!-- community link menu -->
 <div class="vbmenu_popup" id="community_menu" style="display:none;margin-top:3px" align="right">
 <table cellpadding="4" cellspacing="1" border="0">
 <tr><td class="thead">روابط المنتدى</td></tr>
 
 
 
 
 
 <tr><td class="vbmenu_option"><a href="memberlist.php">قائمة الأعضاء</a></td></tr>
 
 
 </table>
 </div>
 <!-- / community link menu -->
 
 
 
 <!-- header quick search form -->
 <div class="vbmenu_popup" id="navbar_search_menu" style="display:none;margin-top:3px" align="right">
 <table cellpadding="4" cellspacing="1" border="0">
 <tr>
 <td class="thead">البحث في المنتدى</td>
 </tr>
 <tr>
 <td class="vbmenu_option" title="nohilite">
 <form action="search.php?do=process" method="post">

 <input type="hidden" name="do" value="process" />
 <input type="hidden" name="quicksearch" value="1" />
 <input type="hidden" name="childforums" value="1" />
 <input type="hidden" name="exactname" value="1" />
 <input type="hidden" name="s" value="" />
 <input type="hidden" name="securitytoken" value="guest" />
 <div><input type="text" class="bginput" name="query" size="25" tabindex="1001" /><input type="submit" class="button" value="إذهب" tabindex="1004" /></div>
 <div style="margin-top:6px">
 <label for="rb_nb_sp0"><input type="radio" name="showposts" value="0" id="rb_nb_sp0" tabindex="1002" checked="checked" />عرض
 المواضيع</label>  
 <label for="rb_nb_sp1"><input type="radio" name="showposts" value="1" id="rb_nb_sp1" tabindex="1003" />عرض
 المشاركات</label>
 </div>
 </form>
 </td>
 </tr>
 
 <tr>
 <td class="vbmenu_option"><a href="tags.php" rel="nofollow">بحث
 بالكلمة الدلالية </a></td>
 </tr>
 
 <tr>
 <td class="vbmenu_option"><a href="search.php" accesskey="4" rel="nofollow">
 البحث المتقدم</a></td>
 </tr>
 
 </table>
 </div>
 <!-- / header quick search form -->
 
 
 
<!-- / NAVBAR POPUP MENUS -->

<!-- PAGENAV POPUP -->
 <div class="vbmenu_popup" id="pagenav_menu" style="display:none">
 <table cellpadding="4" cellspacing="1" border="0">
 <tr>
 <td class="thead" nowrap="nowrap">الذهاب إلى الصفحة...</td>
 </tr>
 <tr>
 <td class="vbmenu_option" title="nohilite">
 <form action="index.php" method="get" onsubmit="return this.gotopage()" id="pagenav_form">
 <input type="text" class="bginput" id="pagenav_itxt" style="font-size:11px" size="4" />
 <input type="button" class="button" id="pagenav_ibtn" value="إذهب" />
 </form>
 </td>
 </tr>
 </table>
 </div>
<!-- / PAGENAV POPUP --><!-- guest welcome message -->
<table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
<tr>
 <td class="tcat">أهلا وسهلا بك إلى Test.</td>
</tr>
<tr>
 <td class="alt1">
اهلا ومرحبا بك عضونا الكريم , حياك الله معنا مرة اخرى في منتدانا , يمكنك تصفح جديد المشاركات <a href="/search?search_id=newposts">من هنــا</a> , او الاطلاع على مشاركاتك <a href="/search?search_id=egosearch">من هنــا</a> , كما يمكنك طرح اراءك وتعليقاتك <a href="/search?search_id=unanswered">من هنــا</a><br />
 </td>
</tr>
</table>
<!-- / guest welcome message -->

  </div>
                  </div>
<br />
          <br />
 <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="{MENU_POSITION}">
 <tr>
 <td align="{MENU_POSITION}"{MENU_NOWRAP}>{GENERATED_NAV_BAR}</td>
 </tr>
 </table>

 <div style="clear: both;"></div>

 <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
 <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
 <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
 <tr>
 <td align="left" class="row1">
 <div id="fa_ticker_container">
 <ul id="fa_ticker_content" class="jcarousel-skin-tango" style="display:none;">
 <!-- BEGIN ticker_row -->
 <li>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</li>
 <!-- END ticker_row -->
 </ul>
 </div>
 </td>
 </tr>
 </table>
 </div>
 <!-- END switch_ticker_new -->

 <!-- BEGIN switch_ticker -->
 <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
 <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
 <tr>
 <td align="left" class="row1">
 <div id="fa_ticker_container">
 <div id="fa_ticker" style="height:{switch_ticker.HEIGHT}px;">
 <div class="fa_ticker_content">
 <!-- BEGIN ticker_row -->
 <div>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div>
 <!-- END ticker_row -->
 </div>
 </div>
 </div>
 </td>
 </tr>
 </table>
 </div>
 <!-- END switch_ticker -->

 <div id="page-body">
 <div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
 <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" class="three-col">
 <tbody>
 <tr>
 <td valign="top" width="100%">
                              <div id="center">
 <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
 {giefmod_index1.MODVAR}
 <!-- BEGIN saut -->
 <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
 <!-- END saut -->
 <!-- END giefmod_index1 -->
 </div>
 </td>
                                                          </tr>
                                                                  <tr>
 <td valign="top" width="100%">
<!-- BEGIN html_validation -->
 </td>
 </tr>
 </tbody>
 </table>
 </div>
 </div>
 
</body>
</html>
<!-- END html_validation -->

avatar
الفارس بحر
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 506
معدل النشاط : 2910
السُمعة : 13

http://www.a7la-7ekaya.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ãÚáæãÉ رد: أرجو تعديل قالب الهيدر

مُساهمة من طرف *The Undertaker* في الأربعاء 22 أكتوبر 2014 - 22:18

شكرا أخي الفارس بحر على التعديل
شكرا جزيلا على المساعدة
تم الحل.
avatar
*The Undertaker*
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 770
معدل النشاط : 3732
السُمعة : 13

https://help.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى