طلب تعديل علي كود تومبيلات

اذهب الى الأسفل

طلب تعديل علي كود تومبيلات

مُساهمة من طرف abdoadel في الخميس 8 مايو 2014 - 18:29

صورة توضيحية للمشكلةدي عندي بالمنتدي 
بالشكل دا
وانا اريد الصورة بالحجم دا  وبجانبها نشر الموضوع داخل التوبيك بالشكل الي في الصورة الموضحة تحت
الكود

الكود:
<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40">

<head>
<!--[if !mso]>
<style>
v\:*        { behavior: url(#default#VML) }
o\:*        { behavior: url(#default#VML) }
.shape      { behavior: url(#default#VML) }
</style>
<![endif]-->
<link rel="File-List" href="new_page_1_files/filelist.xml">
<!--[if gte mso 9]>
<xml><o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1027"/>
</xml><![endif]-->
</head>

<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
$(function(){
   _atc.cwait = 0;
   $('.addthis_button').mouseup(function(){
      if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
         addthis_close();
         addthis_close();
      }
   });
});
//]]>
</script>

<body>

<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
   <tr>
      <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
         <span class="nav">
         <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
         <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}one" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>  
         <!-- END switch_user_authpost -->
         <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
         <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
         <!-- END switch_user_authreply -->
         </span>
      </td>
      <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
         <!-- BEGIN switch_twitter_btn -->
         <span id="twitter_btn" style="margin-left: 6px; ">
         <a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal">Tweet</a>
         <script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
         </span>
         <!-- END switch_twitter_btn -->
         <!-- BEGIN switch_fb_likebtn -->
         <span id="fb_likebtn" style="margin-left: 6px; ">
            <iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href={FORUM_URL}{TOPIC_URL}&layout=button_count&show_faces=false&width=100&action=like&colorscheme=light&height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:100px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe>
         </span>
         <!-- END switch_fb_likebtn -->
      </td>
      <td class="nav" valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
      <td align="right" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="100%">
         <span class="gensmall bold">
            <a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=forumotion">{L_SHARE}</a>
             | 
            <script type="text/javascript">//<![CDATA[
               var url_favourite = '{U_FAVOURITE_JS_PLUS_MENU}';
               var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
               var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
               var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
               var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
               var url_tellfriend = '{U_TELLFRIEND_JS_PLUS_MENU}';
               insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
            //]]>
            </script>
         </span>
      </td>
   </tr>
</table>

<table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
   <tr align="right">
      <td class="catHead" colspan="3" height="28">
         <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
               <td width="9%" class="noprint"> </td>
               <td align="center" class="t-title">
                                          <h1 class="cattitle"><strong><font size="5" face="Arial" color="#67b528">{TOPIC_TITLE}</font></strong></h1>

<!-- AddThis Button BEGIN -->
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style ">
<a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a>
<a class="addthis_button_tweet"></a>
<a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a>
<a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>
<script type="text/javascript" src="http://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js#pubid=xa-4e542e0a4e225535"></script>
<!-- AddThis Button END -->
               </td>

            </tr>
         </table>
      </td>
   </tr>
   <!-- BEGIN topicpagination -->
   <tr>
      <td class="row1 pagination" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
   </tr>
   <!-- END topicpagination -->
   {POLL_DISPLAY}

   <!-- BEGIN postrow -->
   <!-- BEGIN displayed -->
   <tr class="post">
      <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="150">
                  <span class="name"><a name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></a><strong><font size="3" face="Arial"><span style="padding-left:5px;">{postrow.displayed.ONLINE_IMG}</span>{postrow.displayed.POSTER_NAME}</font></strong></span><br />

 <span class="postdetails poster-profile">
 
{postrow.displayed.POSTER_RANK}<br />
 
<style type="text/css">
.AVATAR img { height: 110px;  width: 110px;  border: 1px solid #cccccc; border-radius:6px; }
</style>
{postrow.displayed.RANK_IMAGE}
<div class="AVATAR">{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}</div>
<!-- بيانااااااااااااات الشخصيه  -->
<!-- BEGIN profile_field -->
<style type="text/css">
.boomazen34 {    background:  #fff;
        border-color: #ccc;
        border-style: solid;
        border-width: 1px 0px 0px 0px;
        font: 11px Tahoma;
margin: 3px;
        text-align: right;}
</style>
  
    <div class="boomazen34"> {postrow.displayed.profile_field.LABEL} {postrow.displayed.profile_field.CONTENT}{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}</div>
<!-- END profile_field -->    {postrow.displayed.POSTER_RPG}
  </span>
<!-- نهاية بيانااااااااااااات الشخصيه -  --> 
         <img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" alt="" style="width:150px; height:1px" />
<!-- الاتصال تحت البيانات  -->
                  <div align="center">

        <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
        <tr>
        <td valign="middle">
        {postrow.displayed.PROFILE_IMG}
          {postrow.displayed.PM_IMG}
            {postrow.displayed.EMAIL_IMG}
<!-- BEGIN contact_field -->
          {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}
<!-- END contact_field -->

        </td>
        </tr>
      </table>
<!-- نهاية ******** -  --> 

      <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="100%" height="28" colspan="2">
         <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
               <td><span class="postdetails"><img src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}" alt="" border="0" /> {postrow.displayed.POST_DATE}</span></td>
               <td valign="top" nowrap="nowrap" class="post-options">
                  {postrow.displayed.THANK_IMG} {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG} {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG} {postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}
               </td>
            </tr>
            
            <tr>
               <td colspan="2">
                 
                
               <!-- BEGIN switch_vote_active -->
        <div class="vote gensmall">
          <!-- BEGIN switch_vote -->
          <div class="vote-button">
              <a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">+</a>
          </div>
          <!-- END switch_vote -->
          <!-- BEGIN switch_bar -->
          <div class="vote-bar" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
              <!-- BEGIN switch_vote_plus -->
              <div class="vote-bar-plus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;">
              </div>
              <!-- END switch_vote_plus -->
              <!-- BEGIN switch_vote_minus -->
              <div class="vote-bar-minus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;">
              </div>
              <!-- END switch_vote_minus -->
          </div>
          <!-- END switch_bar -->
          <!-- BEGIN switch_no_bar -->
          <div title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" class="vote-no-bar">
              ----
          </div>
          <!-- END switch_no_bar -->
          <!-- BEGIN switch_vote -->
          <div class="vote-button">
              <a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}">-</a>
          </div>
          <!-- END switch_vote -->
        </div>
        <!-- END switch_vote_active -->
                                          
<style type="text/css">
.bomazen {
border : #ccc solid 1px;
margin : 0 1px 1em 1px;
overflow : hidden;
border-radius : 7px;} 
</style>
                                          
<fieldset class="bomazen">
<div class="postbody">
  <br />
                     <div><center>{postrow.displayed.MESSAGE}</center></div>

                     <!-- BEGIN switch_attachments -->
                     <dl class="attachbox">
                        <dt>{postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
                        <dd>
                                                                
</fieldset>
                           <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                           <dl class="file">
                              <dt>
                                 <img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" />

                                 <!-- BEGIN switch_dl_att -->
                                 <a class="postlink" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a> {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                 <!-- END switch_dl_att -->

                                 <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                 {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT} {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                 <!-- END switch_no_dl_att -->
                              </dt>

                              <!-- BEGIN switch_no_comment -->
                              <dd>
                                 <em>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
                              </dd>
                              <!-- END switch_no_comment -->

                              <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                              <dd>
                                 <em><strong>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong></em>
                              </dd>
                              <!-- END switch_no_dl_att -->

                              <dd>({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
                           </dl>
                           <!-- END switch_post_attachments -->
                        </dd>
                     </dl>
                     <!-- END switch_attachments -->
  
                     <div class="clear"></div>
                     <div class="signature_div">
                                                                {postrow.displayed.SIGNATURE}

                     </div>

                  </div>
                  <span class="gensmall">{postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}</span>

               </td>
            </tr>
         </table>
      </td>
   </tr>
      <tr>
      <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} browse-arrows"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} align="center" valign="middle" width="150">
         </td>
      <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} messaging gensmall"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} width="100%" height="28">
         
      </td>
   </tr>
   <!-- BEGIN first_post_br -->
</table>
<br />
<table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">

   <!-- END first_post_br -->
   <!-- END displayed -->
   <!-- BEGIN hidden -->
   <tr>
      <td class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center">{postrow.hidden.MESSAGE}</td>
   </tr>
   <!-- END hidden -->
   <!-- END postrow -->
   <!-- BEGIN no_post -->
   <tr align="center">
      <td class="row1" colspan="3" height="28">
         <span class="genmed">{no_post.L_NO_POST}</span>
      </td>
   </tr>
   <!-- END no_post -->
   <tr align="right">
      <td class="catBottom" colspan="3" height="28">
         <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
               <td width="9%" class="noprint"> </td>
               <td align="center" class="t-title"><a name="bottomtitle"></a><h1 class="cattitle">{TOPIC_TITLE}</h1></td>
               <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> </td>
            </tr>
         </table>
      </td>
   </tr>
</table>

<!-- BEGIN promot_trafic -->
<table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_close" style="display:none;margin: 1px 0px 1px 0px">
   <tr>
      <td class="catBottom" height="28">
         <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
               <td valign="top"><h1 class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h1></td>
               <td align="right" valign="middle" width="10"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
            </tr>
         </table>
      </td>
   </tr>
</table>

<table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_open" style="display:'';margin: 1px 0px 1px 0px">
   <tr>
      <td class="catBottom" height="28">
         <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
               <td valign="top"><h1 class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h1></td>
               <td align="right" valign="middle" width="10"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
            </tr>
                          
         </table>
      </td>
   </tr>
   <tr>
      <td class="row2 postbody" valign="top">
         <!-- BEGIN link -->
         » <a style="text-decoration:none" href="{promot_trafic.link.U_HREF}" target="_blank" title="{promot_trafic.link.TITLE}">{promot_trafic.link.TITLE}</a><br />
         <!-- END link -->
      </td>
   </tr>

</table>
<!-- END promot_trafic -->

<!-- BEGIN switch_forum_rules -->
<table id="forum_rules" class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin: 1px 0px 1px 0px">
   <tbody>
      <tr>
         <td class="catBottom">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
               <tbody>
                  <tr>
                     <td valign="top">
                        <h1 class="cattitle">&nbsp;{L_FORUM_RULES}</h1>
                     </td>
                  </tr>
               </tbody>
            </table>
         </td>
      </tr>
      <tr>
         <td class="row1 clearfix">
            <table>
               <tr>
                  <!-- BEGIN switch_forum_rule_image -->
                  <td class="logo">
                     <img src="{RULE_IMG_URL}" />
                  </td>
                  <!-- END switch_forum_rule_image -->
                  <td class="rules postbody">
                     {RULE_MSG}
                  </td>
               </tr>
            </table>
         </td>
      </tr>
   </tbody>
</table>
<!-- END switch_forum_rules -->

<table class="forumline noprint" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
   <tr>
      <td class="row2" valign="top" {COLSPAN_PAGINATION} width="150"><span class="gensmall">{PAGE_NUMBER}</span></td>
      <!-- BEGIN topicpagination -->
      <td class="row1" align="right" valign="top" ><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
      <!-- END topicpagination -->
   </tr>
   <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
   <!-- BEGIN watchtopic -->
   <tr>
      <td class="row2" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{S_WATCH_TOPIC}</span></td>
   </tr>
   <!-- END watchtopic -->
  <!-- تعليق الفيس بوك -->
            <td class="row2" align="center" colspan="2"  style="padding:0px">
                <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" >
                <thead>
                <tr>
                <td class="thead" align="center"></td>
                </tr>
                </thead>
                <tbody id="collapseobj_beebi_ehdaa" style="">      
                <tr>
                <td class="alt1">
                <div align="center">          
                <div id="fb-root">
                </div>          
                <script src="http://connect.facebook.net/ar_AR/all.js#appId=185787818139101&xfbml=1">
                </script>
                <fb:comments data-href="{FORUM_URL}{TOPIC_URL}" numposts="7" width="800" publish_feed="true">
                </fb:comments>
                </div>
                </td>
                </tr>
                </tbody>
                </table>
                </td>
<!-- تعليق الفيس بوك -->
   <!-- END switch_user_logged_in -->
   <tr>

      <td class="row2" colspan="2" align="center" style="padding:0px">
         <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
         <a name="quickreply"></a>
         {QUICK_REPLY_FORM}
   <!-- END switch_user_logged_in -->
      </td>
   </tr>
  


   <tr>
      <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
         <table border="0" cellpadding="0" width="100%" cellspacing="0" id="info_open" style="display:''">
            <tbody>
      <!-- BEGIN show_permissions -->
      <tr>
                  
                  
         <td class="row2" valign="top" width="25%"><span class="gensmall">{L_TABS_PERMISSIONS}</span></td>
         <td class="row1" valign="top" width="75%"><span class="gensmall">{S_AUTH_LIST}</span></td>
      </tr>
      <!-- END show_permissions -->
      <tr>
         <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
               <tr>
                  <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                  <!-- BEGIN show_permissions -->
                  <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                  <!-- END show_permissions -->
               </tr>
            </table>
         </td>
      </tr>
   </tbody>
         </table>
      </td>
   </tr>
   <tr>
      <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
         <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" id="info_close" style="display:none;">
            <tbody>
      <tr>
         <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
               <tr>
                  <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                  <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
               </tr>
            </table>
         </td>
      </tr>
   </tbody>
         </table>
      </td>
   </tr>
</table>

<form action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" name="jumpbox" onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}">
<table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center">
   <tr>
      <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap" {WIDTH_GALLERY}>
         <span class="nav">
            <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
            <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}Newtopic" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>  
            <!-- END switch_user_authpost -->
            <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
            <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
            <!-- END switch_user_authreply -->
         </span>
      </td>

      <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
      <td align="right" nowrap="nowrap"><span class="gensmall">{L_JUMP_TO}: {S_JUMPBOX_SELECT} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span></td>
      <!-- END viewtopic_bottom -->

      <!-- BEGIN moderation_panel -->
      <td align="center">
         <span class="gensmall">{moderation_panel.U_YOUR_PERSONAL_MODERATE}</span>
      </td>
      <td align="center" width="250">
         <span class="gensmall"> </span>
      </td>
      <!-- END moderation_panel -->
   </tr>
</table>
</form>

<!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
<table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center">
   <tr>
      <td colspan="2" align="left" valign="top" nowrap="nowrap"><br />{S_TOPIC_ADMIN}<br />
         <form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
            <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />

            <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" /> -->
            <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />

            <span class="gen">{L_MOD_TOOLS}<br />{S_SELECT_MOD} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span>
         </form>
      </td>
   </tr>
</table>
<!-- END viewtopic_bottom -->

<!-- BEGIN switch_image_resize -->
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
$(resize_images({ 'selector' : '.postbody', 'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
//]]>
</script>
<!-- END switch_image_resize -->
<script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>
avatar
abdoadel
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 5600
معدل النشاط : 7969
السُمعة : 0

http://www.shababrwesh.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب تعديل علي كود تومبيلات

مُساهمة من طرف stones في الخميس 8 مايو 2014 - 19:35

اخي التطبيق موجود في منتداك شاهد الصورة

جرب هذا التعديل اذا ضبط معك
الكود:
<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40">

<head>
<!--[if !mso]>
<style>
v\:*        { behavior: url(#default#VML) }
o\:*        { behavior: url(#default#VML) }
.shape      { behavior: url(#default#VML) }
</style>
<![endif]-->
<link rel="File-List" href="new_page_1_files/filelist.xml">
<!--[if gte mso 9]>
<xml><o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1027"/>
</xml><![endif]-->
</head>

<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
$(function(){
   _atc.cwait = 0;
   $('.addthis_button').mouseup(function(){
      if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
         addthis_close();
         addthis_close();
      }
   });
});
//]]>
</script>

<body>

<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
   <tr>
      <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
         <span class="nav">
         <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
         <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}one" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>  
         <!-- END switch_user_authpost -->
         <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
         <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
         <!-- END switch_user_authreply -->
         </span>
      </td>
      <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
         <!-- BEGIN switch_twitter_btn -->
         <span id="twitter_btn" style="margin-left: 6px; ">
         <a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal">Tweet</a>
         <script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
         </span>
         <!-- END switch_twitter_btn -->
         <!-- BEGIN switch_fb_likebtn -->
         <span id="fb_likebtn" style="margin-left: 6px; ">
            <iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href={FORUM_URL}{TOPIC_URL}&layout=button_count&show_faces=false&width=100&action=like&colorscheme=light&height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:100px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe>
         </span>
         <!-- END switch_fb_likebtn -->
      </td>
      <td class="nav" valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
      <td align="right" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="100%">
         <span class="gensmall bold">
            <a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=forumotion">{L_SHARE}</a>
             |
           <script type="text/javascript">//<![CDATA[
               var url_favourite = '{U_FAVOURITE_JS_PLUS_MENU}';
               var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
               var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
               var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
               var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
               var url_tellfriend = '{U_TELLFRIEND_JS_PLUS_MENU}';
               insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
            //]]>
            </script>
         </span>
      </td>
   </tr>
</table>

<table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
   <tr align="right">
      <td class="catHead" colspan="3" height="28">
         <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
               <td width="9%" class="noprint"> </td>
               <td align="center" class="t-title">
                                          <h1 class="cattitle"><strong><font size="5" face="Arial" color="#67b528">{TOPIC_TITLE}</font></strong></h1>

<!-- AddThis Button BEGIN -->
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style ">
<a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a>
<a class="addthis_button_tweet"></a>
<a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a>
<a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>
<script type="text/javascript" src="http://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js#pubid=xa-4e542e0a4e225535"></script>
<!-- AddThis Button END -->
               </td>

            </tr>
         </table>
      </td>
   </tr>
   <!-- BEGIN topicpagination -->
   <tr>
      <td class="row1 pagination" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
   </tr>
   <!-- END topicpagination -->
   {POLL_DISPLAY}

   <!-- BEGIN postrow -->
   <!-- BEGIN displayed -->
   <tr class="post">
      <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="150">
                  <span class="name"><a name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></a><strong><font size="3" face="Arial"><span style="padding-left:5px;">{postrow.displayed.ONLINE_IMG}</span>{postrow.displayed.POSTER_NAME}</font></strong></span><br />

 <span class="postdetails poster-profile">
 
{postrow.displayed.POSTER_RANK}<br />
 
<style type="text/css">
.AVATAR img { height: 110px;  width: 110px;  border: 1px solid #cccccc; border-radius:6px; }
</style>
{postrow.displayed.RANK_IMAGE}
<div class="AVATAR">{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}</div>
<!-- بيانااااااااااااات الشخصيه  -->
<!-- BEGIN profile_field -->
<style type="text/css">
.boomazen34 {    background:  #fff;
        border-color: #ccc;
        border-style: solid;
        border-width: 1px 0px 0px 0px;
        font: 11px Tahoma;
margin: 3px;
        text-align: right;}
</style>
  
    <div class="boomazen34"> {postrow.displayed.profile_field.LABEL} {postrow.displayed.profile_field.CONTENT}{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}</div>
<!-- END profile_field -->    {postrow.displayed.POSTER_RPG}
  </span>
<!-- نهاية بيانااااااااااااات الشخصيه -  -->
        <img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" alt="" style="width:150px; height:1px" />
<!-- الاتصال تحت البيانات  -->
                  <div align="center">

        <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
        <tr>
        <td valign="middle">
        {postrow.displayed.PROFILE_IMG}
          {postrow.displayed.PM_IMG}
            {postrow.displayed.EMAIL_IMG}
<!-- BEGIN contact_field -->
          {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}
<!-- END contact_field -->

        </td>
        </tr>
      </table>
<!-- نهاية ******** -  -->

     <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="100%" height="28" colspan="2">
         <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
               <td><span class="postdetails"><img src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}" alt="" border="0" /> {postrow.displayed.POST_DATE}</span></td>
               <td valign="top" nowrap="nowrap" class="post-options">
                  {postrow.displayed.THANK_IMG} {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG} {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG} {postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}
               </td>
            </tr>
            
            <tr>
               <td colspan="2">
                
               
               <!-- BEGIN switch_vote_active -->
        <div class="vote gensmall">
          <!-- BEGIN switch_vote -->
          <div class="vote-button">
              <a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">+</a>
          </div>
          <!-- END switch_vote -->
          <!-- BEGIN switch_bar -->
          <div class="vote-bar" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
              <!-- BEGIN switch_vote_plus -->
              <div class="vote-bar-plus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;">
              </div>
              <!-- END switch_vote_plus -->
              <!-- BEGIN switch_vote_minus -->
              <div class="vote-bar-minus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;">
              </div>
              <!-- END switch_vote_minus -->
          </div>
          <!-- END switch_bar -->
          <!-- BEGIN switch_no_bar -->
          <div title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" class="vote-no-bar">
              ----
          </div>
          <!-- END switch_no_bar -->
          <!-- BEGIN switch_vote -->
          <div class="vote-button">
              <a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}">-</a>
          </div>
          <!-- END switch_vote -->
        </div>
        <!-- END switch_vote_active -->
                                          
<style type="text/css">
.bomazen {
border : #ccc solid 1px;
margin : 0 1px 1em 1px;
overflow : hidden;
border-radius : 7px;}
</style>
                                          
<fieldset class="bomazen">
<div class="postbody">
  <br />
                     <div><center>{postrow.displayed.MESSAGE}</center></div>

                     <!-- BEGIN switch_attachments -->
                     <dl class="attachbox">
                        <dt>{postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
                        <dd>
                                                                
</fieldset>
                           <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                           <dl class="file">
                              <dt>
                                 <img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" />

                                 <!-- BEGIN switch_dl_att -->
                                 <a class="postlink" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a> {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                 <!-- END switch_dl_att -->

                                 <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                 {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT} {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                 <!-- END switch_no_dl_att -->
                              </dt>

                              <!-- BEGIN switch_no_comment -->
                              <dd>
                                 <em>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
                              </dd>
                              <!-- END switch_no_comment -->

                              <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                              <dd>
                                 <em><strong>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong></em>
                              </dd>
                              <!-- END switch_no_dl_att -->

                              <dd>({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
                           </dl>
                           <!-- END switch_post_attachments -->
                        </dd>
                     </dl>
                     <!-- END switch_attachments -->
  
                     <div class="clear"></div>
                     <div class="signature_div">
                                                                {postrow.displayed.SIGNATURE}

                     </div>

                  </div>
                  <span class="gensmall">{postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}</span>

               </td>
            </tr>
         </table>
      </td>
   </tr>
      <tr>
      <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} browse-arrows"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} align="center" valign="middle" width="150">
         </td>
      <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} messaging gensmall"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} width="100%" height="28">
        
     </td>
   </tr>
   <!-- BEGIN first_post_br -->
</table>
<br />
<table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">

   <!-- END first_post_br -->
   <!-- END displayed -->
   <!-- BEGIN hidden -->
   <tr>
      <td class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center">{postrow.hidden.MESSAGE}</td>
   </tr>
   <!-- END hidden -->
   <!-- END postrow -->
   <!-- BEGIN no_post -->
   <tr align="center">
      <td class="row1" colspan="3" height="28">
         <span class="genmed">{no_post.L_NO_POST}</span>
      </td>
   </tr>
   <!-- END no_post -->
   <tr align="right">
      <td class="catBottom" colspan="3" height="28">
         <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
               <td width="9%" class="noprint"> </td>
               <td align="center" class="t-title"><a name="bottomtitle"></a><h1 class="cattitle">{TOPIC_TITLE}</h1></td>
               <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> </td>
            </tr>
         </table>
      </td>
   </tr>
</table>

<!-- BEGIN promot_trafic -->
<table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_close" style="display:none;margin: 1px 0px 1px 0px">
   <tr>
      <td class="catBottom" height="28">
         <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
               <td valign="top"><h1 class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h1></td>
               <td align="right" valign="middle" width="10"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
            </tr>
         </table>
      </td>
   </tr>
</table>

<table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_open" style="display:'';margin: 1px 0px 1px 0px">
   <tr>
      <td class="catBottom" height="28">
         <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
               <td valign="top"><h1 class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h1></td>
               <td align="right" valign="middle" width="10"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
            </tr>
                          
         </table>
      </td>
   </tr>
   <tr>
      <td class="row2 postbody" valign="top">
         <!-- BEGIN link -->
         » <a style="text-decoration:none" href="{promot_trafic.link.U_HREF}" target="_blank" title="{promot_trafic.link.TITLE}">{promot_trafic.link.TITLE}</a><br />
         <!-- END link -->
      </td>
   </tr>

</table>
<!-- END promot_trafic -->

<!-- BEGIN switch_forum_rules -->
<table id="forum_rules" class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin: 1px 0px 1px 0px">
   <tbody>
      <tr>
         <td class="catBottom">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
               <tbody>
                  <tr>
                     <td valign="top">
                        <h1 class="cattitle">&nbsp;{L_FORUM_RULES}</h1>
                     </td>
                  </tr>
               </tbody>
            </table>
         </td>
      </tr>
      <tr>
         <td class="row1 clearfix">
            <table>
               <tr>
                  <!-- BEGIN switch_forum_rule_image -->
                  <td class="logo">
                     <img src="{RULE_IMG_URL}" />
                  </td>
                  <!-- END switch_forum_rule_image -->
                  <td class="rules postbody">
                     {RULE_MSG}
                  </td>
               </tr>
            </table>
         </td>
      </tr>
   </tbody>
</table>
<!-- END switch_forum_rules -->

<table class="forumline noprint" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
   <tr>
      <td class="row2" valign="top" {COLSPAN_PAGINATION} width="150"><span class="gensmall">{PAGE_NUMBER}</span></td>
      <!-- BEGIN topicpagination -->
      <td class="row1" align="right" valign="top" ><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
      <!-- END topicpagination -->
   </tr>
   <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
   <!-- BEGIN watchtopic -->
   <tr>
      <td class="row2" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{S_WATCH_TOPIC}</span></td>
   </tr>
   <!-- END watchtopic -->
  <!-- تعليق الفيس بوك -->
            <td class="row2" align="center" colspan="2"  style="padding:0px">
                <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" >
                <thead>
                <tr>
                <td class="thead" align="center"></td>
                </tr>
                </thead>
                <tbody id="collapseobj_beebi_ehdaa" style="">      
                <tr>
                <td class="alt1">
                <div align="center">          
                <div id="fb-root">
                </div>          
                <script src="http://connect.facebook.net/ar_AR/all.js#appId=185787818139101&xfbml=1">
                </script>
                <fb:comments data-href="{FORUM_URL}{TOPIC_URL}" numposts="7" width="800" publish_feed="true">
                </fb:comments>
                </div>
                </td>
                </tr>
                </tbody>
                </table>
                </td>
<!-- تعليق الفيس بوك -->
   <!-- END switch_user_logged_in -->
   <tr>

      <td class="row2" colspan="2" align="center" style="padding:0px">
         <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
         <a name="quickreply"></a>
         {QUICK_REPLY_FORM}
   <!-- END switch_user_logged_in -->
      </td>
   </tr>
  


   <tr>
      <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
         <table border="0" cellpadding="0" width="100%" cellspacing="0" id="info_open" style="display:''">
            <tbody>
      <!-- BEGIN show_permissions -->
      <tr>
                  
                  
         <td class="row2" valign="top" width="25%"><span class="gensmall">{L_TABS_PERMISSIONS}</span></td>
         <td class="row1" valign="top" width="75%"><span class="gensmall">{S_AUTH_LIST}</span></td>
      </tr>
      <!-- END show_permissions -->
      <tr>
         <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
               <tr>
                  <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                  <!-- BEGIN show_permissions -->
                  <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                  <!-- END show_permissions -->
               </tr>
            </table>
         </td>
      </tr>
   </tbody>
         </table>
      </td>
   </tr>
   <tr>
      <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
         <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" id="info_close" style="display:none;">
            <tbody>
      <tr>
         <td class="catBottom" colspan="10" height="50">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
               <tr>
                  <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                  <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
               </tr>
            </table>
         </td>
      </tr>
   </tbody>
         </table>
      </td>
   </tr>
</table>

<form action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" name="jumpbox" onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}">
<table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center">
   <tr>
      <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap" {WIDTH_GALLERY}>
         <span class="nav">
            <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
            <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}Newtopic" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>  
            <!-- END switch_user_authpost -->
            <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
            <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
            <!-- END switch_user_authreply -->
         </span>
      </td>

      <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
      <td align="right" nowrap="nowrap"><span class="gensmall">{L_JUMP_TO}: {S_JUMPBOX_SELECT} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span></td>
      <!-- END viewtopic_bottom -->

      <!-- BEGIN moderation_panel -->
      <td align="center">
         <span class="gensmall">{moderation_panel.U_YOUR_PERSONAL_MODERATE}</span>
      </td>
      <td align="center" width="250">
         <span class="gensmall"> </span>
      </td>
      <!-- END moderation_panel -->
   </tr>
</table>
</form>

<!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
<table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center">
   <tr>
      <td colspan="2" align="left" valign="top" nowrap="nowrap"><br />{S_TOPIC_ADMIN}<br />
         <form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
            <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />

            <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" /> -->
            <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />

            <span class="gen">{L_MOD_TOOLS}<br />{S_SELECT_MOD} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span>
         </form>
      </td>
   </tr>
</table>
<!-- END viewtopic_bottom -->

<!-- BEGIN switch_image_resize -->
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
$(resize_images({ 'selector' : '.postbody', 'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
//]]>
</script>
<!-- END switch_image_resize -->
<script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>
avatar
stones
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 11057
معدل النشاط : 14069
السُمعة : 414

http://stones.arab.st/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب تعديل علي كود تومبيلات

مُساهمة من طرف abdoadel في الخميس 8 مايو 2014 - 19:59

تمام ياباشا هيا مشكلة واحده بس ان الصور الشخصية صغيره
وعايز اركب نشر الموضوع جوا التوبيك 
لاني حاولت وبوظت الدنيا

شوف الفرق بين الصورتين هتلاقي واحده حجمها اكبر 
فسالت صاحب الكود قالي انا عملتها هنا بالقسم دا
avatar
abdoadel
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 5600
معدل النشاط : 7969
السُمعة : 0

http://www.shababrwesh.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب تعديل علي كود تومبيلات

مُساهمة من طرف stones في الجمعة 9 مايو 2014 - 7:27

avatar
stones
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 11057
معدل النشاط : 14069
السُمعة : 414

http://stones.arab.st/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب تعديل علي كود تومبيلات

مُساهمة من طرف abdoadel في الجمعة 9 مايو 2014 - 22:03

شكرا ليك جدا  Cool
avatar
abdoadel
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 5600
معدل النشاط : 7969
السُمعة : 0

http://www.shababrwesh.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى