مشكله بالهيدر

اذهب الى الأسفل

مشكله بالهيدر

مُساهمة من طرف رامي كاتي في الإثنين 21 أبريل 2014 - 19:51

هذا كود الهيدر
الكود:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" {NAMESPACE_FB_LIKE} {NAMESPACE_FB} {NAMESPACE_BBCODE}>
<head>
   <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
   <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING}" />
   <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
   <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
   <!-- BEGIN switch_compat_meta -->
   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE={switch_compat_meta.VERSION}" />
   <!-- END switch_compat_meta -->
   <!-- BEGIN switch_canonical_url -->
   <link rel="canonical" href="{switch_canonical_url.CANONICAL_URL}" />
   <!-- END switch_canonical_url -->
   {META_FAVICO}
   {META}
   {META_FB_LIKE}
   <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
   {T_HEAD_STYLESHEET}
   {CSS}
   <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
   <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
   <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
   <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>

   <!-- BEGIN switch_fb_login -->
   <script src="http://connect.facebook.net/{switch_fb_login.FB_LOCAL}/all.js" type="text/javascript"></script>
   <script src="{switch_fb_login.JS_FB_LOGIN}" type="text/javascript"></script>
   <!-- END switch_fb_login -->

   <!-- BEGIN switch_ticker -->
   <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
   <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
   <!-- END switch_ticker -->

   <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
   <script src="{JS_DIR}jquery/jcarousel/jquery.jcarousel.js" type="text/javascript"></script>
   <script type="text/javascript">//<![CDATA[
      /* Definir le sens de direction en fonction du panneau admin */
      var tickerDirParam = "{switch_ticker.DIRECTION}";
      var slid_vert = false;
      var auto_dir = 'next';
      var h_perso = parseInt({switch_ticker.HEIGHT});

      switch( tickerDirParam )
      {
         case 'top' :
            slid_vert = true;
            break;

         case 'left':
            break;

         case 'bottom':
            slid_vert = true;
            auto_dir = 'prev';
            break;

         case 'right':
            auto_dir = 'prev';
            break;

         default:
            slid_vert = true;
      }

      $(document).ready(function() {
         var w_cont = $('#fa_ticker_container').width();

         if (w_cont > 0)
         {
            $('#fa_ticker_container').width(w_cont);

            /* Affichage de la liste */
            $('#fa_ticker_content').css('display','block');

            /* Calcul des dimensions du conteneur et des elements */
            var width_max = $('ul#fa_ticker_content').width();
            var width_item = Math.floor(width_max / {switch_ticker.SIZE});
            var height_max = h_perso;

            /* Calcul de la hauteur maximale du conteneur en fonction des elements et de la hauteur personnalisee dans l'admin */
            $('ul#fa_ticker_content li').each( function () {
               if ($(this).height() > height_max)
               {
                  height_max = $(this).height();
               }
            } );

            /* Redimensionnement des elements et des images trop larges */
            $('ul#fa_ticker_content li').width(width_item).height(height_max).find('img').each(function () {
               if ($(this).width() > width_item)
               {
               var ratio      = $(this).width() / width_item;
               var new_height = Math.round($(this).height() / ratio);
               $(this).height(new_height).width(width_item);
               }
            });

            /* Redimensionnement et centrage du conteneur en mode vertical */
            if (slid_vert)
            {
               $('ul#fa_ticker_content').width(width_item).height(height_max).css('marginLeft','auto').css('marginRight','auto');
            }

            /* Initialisation du caroussel */
            $('#fa_ticker_content').jcarousel({
                  vertical: slid_vert,
               wrap: 'circular',
               auto: {switch_ticker.STOP_TIME},
               auto_direction: auto_dir,
            scroll: 1,
            size: {switch_ticker.SIZE},
            height_max: height_max,
            animation: {switch_ticker.SPEED}
            });
         }
         else
         {
            $('ul#fa_ticker_content li:not(:first)').css('display','none');
            $('ul#fa_ticker_content li:first').css('list-style','none').css('text-align','center');
         }
      });
   //]]>
   </script>
   <!-- END switch_ticker_new -->

   <script type="text/javascript">//<![CDATA[
   $(document).ready(function(){
      <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
         pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
         if(pm != null) { pm.focus(); }
      <!-- END switch_enable_pm_popup -->
      <!-- BEGIN switch_report_popup -->
         report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
         if(report != null) { report.focus(); }
      <!-- END switch_report_popup -->
      <!-- BEGIN switch_ticker -->
         ticker_start({switch_ticker.HEIGHT}, {switch_ticker.SPACING}, {switch_ticker.SPEED}, '{switch_ticker.DIRECTION}', {switch_ticker.STOP_TIME});
      <!-- END switch_ticker -->
   });

   <!-- BEGIN switch_login_popup -->
      var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = true, logInBackgroundClass = false;
   <!-- END switch_login_popup -->

   <!-- BEGIN switch_login_popup -->
   $(document).ready( function() {
      $(window).resize(function() {
         var windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
         var popupWidth = $("#login_popup").width();
         var mypopup = $("#login_popup");

         $("#login_popup").css({
         "left": windowWidth/2 - popupWidth/2
            });
      });
   });
   <!-- END switch_login_popup -->
   //]]>
   </script>
   {GREETING_POPUP}
   <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
   <style>
   .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item {
      text-align:center;
      width: 10px;
   }

   .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-horizontal {
      margin-right: {switch_ticker.SPACING}px;
   }

   .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-vertical {
      margin-bottom: {switch_ticker.SPACING}px;
   }
   </style>
   <!-- END switch_ticker_new -->
   {HOSTING_JS}
   <!-- BEGIN google_analytics_code -->
   <script type="text/javascript">
   //<![CDATA[
    var _gaq = _gaq || [];
    _gaq.push(['_setAccount', '{G_ANALYTICS_ID}']);
    _gaq.push(['_trackPageview']);
   _gaq.push(['_trackPageLoadTime']);

   <!-- BEGIN google_analytics_code_bis -->
   _gaq.push(['b._setAccount', '{G_ANALYTICS_ID_BIS}']);
   _gaq.push(['b._trackPageview']);
   <!-- END google_analytics_code_bis -->

    (function() {
      var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
      ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
      var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
    })();
   //]]>
   </script>
   <!-- END google_analytics_code -->
</head>
<body background="{T_BODY_BACKGROUND}" bgcolor="{T_BODY_BGCOLOR}" text="{T_BODY_TEXT}" link="{T_BODY_LINK}" vlink="{T_BODY_VLINK}">
   <!-- BEGIN hitskin_preview -->
   <div id="hitskin_preview" style="display: block;">
      <h1><img src="http://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_logo.png" alt="" /> Hit<em>skin</em>.com</h1>
      <div class="content">
         <p>
            {hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}
            <br />
            <span>{hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}<a href="http://{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span>
         </p>
      </div>
   </div>
   <!-- END hitskin_preview -->

   <!-- BEGIN switch_login_popup -->
   <div id="login_popup">
      <table class="forumline" width="{LOGIN_POPUP_WIDTH}" height="{LOGIN_POPUP_HEIGHT}" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
         <tr height="25">
            <td class="catLeft">
               <span class="genmed module-title">{SITENAME}</span>
            </td>
         </tr>
         <tr height="{LOGIN_POPUP_MSG_HEIGHT}">
            <td class="row1" align="left" valign="top">
               <div id="login_popup_buttons">
                  <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
                     <input type="submit" class="mainoption" value="{L_LOGIN}" />
                     <input type="button" class="mainoption" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />
                     <input id="login_popup_close" type="button" class="button" value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />
                  </form>
               </div>
               <span class="genmed">{LOGIN_POPUP_MSG}</span>
            </td>
         </tr>
      </table>
   </div>
   <!-- END switch_login_popup -->

   <a name="top"></a>
   {JAVASCRIPT}


<!-- CSS Stylesheet -->
<style type="text/css" id="vbulletin_css">
/**
* vBulletin 3.8.7 CSS
* Style: 'تحويل منتدى المسلمين فى الجنة'; Style ID: 12
*/
body
{
   background: #e7e7e7;
   color: #df0e38;
   font: 9pt tahoma, arial, helvetica,verdana;
      margin: 0px 0px 0px 0px;
      padding: 0px;
      
}
a:link, body_alink
{
   color: #df0e38;
   text-decoration: none;
}
a:visited, body_avisited
{
   color: #df0e38;
   text-decoration: none;
}
a:hover, a:active, body_ahover
{
   color: #f3154f;
   text-decoration: none;
}
.page
{
   background: #e7e7e7;
   color: #313131;
      margin: 0px 0px 0px 0px;
      padding: 0px;
      
}
.page a:link, .page_alink
{
   text-decoration: none;
}
.page a:visited, .page_avisited
{
   text-decoration: none;
}
.page a:hover, .page a:active, .page_ahover
{
   text-decoration: none;
}
td, th, p, li
{
   font: 11px tahoma, arial, helvetica,verdana;
      
}
.tborder
{
   background: none;
   none
}
.tcat
{
   background: #f3f3f3 url(http://i55.servimg.com/u/f55/18/33/21/36/tq110.gif) repeat-x top left;
   color: #fff;
   font: bold 8pt tahoma, arial, helvetica,verdana;
   text-align:center;
   
   
}
.tcat a:link, .tcat_alink
{
   color: #fff;
   text-decoration: none;
}
.tcat a:visited, .tcat_avisited
{
   color: #fff;
   text-decoration: none;
}
.tcat a:hover, .tcat a:active, .tcat_ahover
{
   color: #fff;
   text-decoration: none;
}
.thead
{
   background: #f3f3f3 url(http://i55.servimg.com/u/f55/18/33/21/36/tq310.gif) repeat-x top left;
   color: #3d3d3d;
   font: bold 11px tahoma, arial, helvetica,verdana;
   padding: 5px;
   
}
.thead a:link, .thead_alink
{
   color: #3d3d3d;
   text-decoration: none;
}
.thead a:visited, .thead_avisited
{
   color: #3d3d3d;
   text-decoration: none;
}
.thead a:hover, .thead a:active, .thead_ahover
{
   color: #3d3d3d;
   text-decoration: none;
}
.tfoot
{
   background: #f3f3f3 url(http://i55.servimg.com/u/f55/18/33/21/36/tq310.gif) repeat-x top left;
   color: #3d3d3d;
   font: 11px tahoma, arial, helvetica,verdana;
   padding: 5px;
   
}
.tfoot a:link, .tfoot_alink
{
   color: #3d3d3d;
   text-decoration: none;
}
.tfoot a:visited, .tfoot_avisited
{
   color: #3d3d3d;
   text-decoration: none;
}
.tfoot a:hover, .tfoot a:active, .tfoot_ahover
{
   color: #3d3d3d;
   text-decoration: none;
}
.alt1, .alt1Active
{
   background: #fafafa;
   color: #313131;
   font: bold 16px arial, helvetica,verdana;
      border-top: 1px #ffffff solid;
      border-left: 1px #ffffff solid;
      border-right: 1px #f2f2f solid;
      border-bottom: 1px #f2f2f 2solid;
   
}
.alt1 a:link, .alt1_alink, .alt1Active a:link, .alt1Active_alink
{
   text-decoration: none;
}
.alt1 a:visited, .alt1_avisited, .alt1Active a:visited, .alt1Active_avisited
{
   text-decoration: none;
}
.alt1 a:hover, .alt1 a:active, .alt1_ahover, .alt1Active a:hover, .alt1Active a:active, .alt1Active_ahover
{
   text-decoration: none;
}
.alt2, .alt2Active
{
   background: #f5f5f5;
   color: #313131;
   font: bold 16px arial, helvetica,verdana;
      border-top: 1px #ffffff solid;
      border-left: 1px #ffffff solid;
      border-right: 1px #f2f2f2 solid;
      border-bottom: 1px #f2f2f2 solid;
   
}
.alt2 a:link, .alt2_alink, .alt2Active a:link, .alt2Active_alink
{
   text-decoration: none;
}
.alt2 a:visited, .alt2_avisited, .alt2Active a:visited, .alt2Active_avisited
{
   text-decoration: none;
}
.alt2 a:hover, .alt2 a:active, .alt2_ahover, .alt2Active a:hover, .alt2Active a:active, .alt2Active_ahover
{
   text-decoration: none;
}
.inlinemod
{
   background: #FFFFCC;
   color: #313131;
}
.inlinemod a:link, .inlinemod_alink
{
   text-decoration: none;
}
.inlinemod a:visited, .inlinemod_avisited
{
   text-decoration: none;
}
.inlinemod a:hover, .inlinemod a:active, .inlinemod_ahover
{
   text-decoration: none;
}
.wysiwyg
{
   background: #e7e7e7;
   color: #313131;
   font: bold 16px arial, helvetica,verdana;
   margin: 0px 0px 0px 0px;
   padding: 0px;
}
.wysiwyg a:link, .wysiwyg_alink
{
   color: #313131;
   text-decoration: none;
}
.wysiwyg a:visited, .wysiwyg_avisited
{
   color: #313131;
   text-decoration: none;
}
.wysiwyg a:hover, .wysiwyg a:active, .wysiwyg_ahover
{
   color: #313131;
   text-decoration: none;
}
textarea, .bginput
{
   font: 10pt tahoma, arial, helvetica,verdana;
}
.bginput option, .bginput optgroup
{
   font-size: 10pt;
   font-family: tahoma, arial, helvetica,verdana;
}
.button
{
   font: 10pt Tahoma,Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;
}
select
{
   font: 11px Tahoma,Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;
}
option, optgroup
{
   font-size: 11px;
   font-family: Tahoma,Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;
}
.smallfont
{
   font: 11px Tahoma;
}
.time
{
   color: #df0e38;
   font: 11px Tahoma,Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;
}
.navbar
{
   font: bold 9px tahoma, arial, helvetica,verdana;
}
.navbar a:link, .navbar_alink
{
   text-decoration: none;
}
.navbar a:visited, .navbar_avisited
{
   text-decoration: none;
}
.navbar a:hover, .navbar a:active, .navbar_ahover
{
   text-decoration: none;
}
.highlight
{
   color: #FF0000;
   font-weight: bold;
}
.fjsel
{
   background: #fdfcf8;
   color: #e5103b;
}
.fjdpth0
{
   background: #ededed;
   color: #222020;
}
.panel
{
   background: #f3f3f3;
   color: #313131;
   padding: 0px;
   border: 0px;
}
.panel a:link, .panel_alink
{
   text-decoration: none;
}
.panel a:visited, .panel_avisited
{
   text-decoration: none;
}
.panel a:hover, .panel a:active, .panel_ahover
{
   text-decoration: none;
}
.panelsurround
{
   background: #f3f3f3;
   color: #000000;
}
legend
{
   color: #e5103b;
   font: 11px tahoma, arial, helvetica,verdana;
}
.vbmenu_control
{
   background: #f3f3f3 url(http://i55.servimg.com/u/f55/18/33/21/36/tq310.gif) repeat-x top left;
   color: #3d3d3d;
   font: bold 11px tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
   padding: 5px;
   white-space: nowrap;
   
   
   /*
   border-right: 4px #7d1b53 solid;
   border-left: 4px #7d1b53 solid;
   */
}
.vbmenu_control a:link, .vbmenu_control_alink
{
   color: #3d3d3d;
   text-decoration: none;
}
.vbmenu_control a:visited, .vbmenu_control_avisited
{
   color: #3d3d3d;
   text-decoration: none;
}
.vbmenu_control a:hover, .vbmenu_control a:active, .vbmenu_control_ahover
{
   color: #3d3d3d;
   text-decoration: none;
}
.vbmenu_popup
{
   background: #ededed;
   color: #222020;
   font-family: tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
.vbmenu_option
{
   background: #ededed;
   color: #222020;
   font: 11px verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
   white-space: nowrap;
   cursor: pointer;
}
.vbmenu_option a:link, .vbmenu_option_alink
{
   color: #222020;
   text-decoration: none;
}
.vbmenu_option a:visited, .vbmenu_option_avisited
{
   color: #222020;
   text-decoration: none;
}
.vbmenu_option a:hover, .vbmenu_option a:active, .vbmenu_option_ahover
{
   color: #222020;
   text-decoration: none;
}
.vbmenu_hilite
{
   background: #efefef;
   color: #222020;
   font: 11px tahoma, arial, helvetica,verdana;
   white-space: nowrap;
   cursor: pointer;
}
.vbmenu_hilite a:link, .vbmenu_hilite_alink
{
   color: #222020;
   text-decoration: none;
}
.vbmenu_hilite a:visited, .vbmenu_hilite_avisited
{
   color: #222020;
   text-decoration: none;
}
.vbmenu_hilite a:hover, .vbmenu_hilite a:active, .vbmenu_hilite_ahover
{
   color: #222020;
   text-decoration: none;
}
/* ***** styling for 'big' usernames on postbit etc. ***** */
.bigusername { font-size: 14pt; }

/* ***** small padding on 'thead' elements ***** */
td.thead, th.thead, div.thead { padding: 4px; }

/* ***** basic styles for multi-page nav elements */
.pagenav a { text-decoration: none; }
.pagenav td { padding: 2px 4px 2px 4px; }

/* ***** de-emphasized text */
.shade, a.shade:link, a.shade:visited { color: #777777; text-decoration: none; }
a.shade:active, a.shade:hover { color: #FF4400; text-decoration: underline; }
.tcat .shade, .thead .shade, .tfoot .shade { color: #DDDDDD; }

/* ***** define margin and font-size for elements inside panels ***** */
.fieldset { margin-bottom: 6px; }
.fieldset, .fieldset td, .fieldset p, .fieldset li { font-size: 11px; }
</style>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.tqnyah.com.eg/works/clientscript/vbulletin_important.css?v=387" />


<!-- / CSS Stylesheet -->
<script type="text/javascript" src="http://code.jquery.com/jquery-1.8.2.js"></script>

<script type="text/javascript" src="http://www.tqnyah.com.eg/works/tqnyah-anime/js2/tqnyah.js"></script><script type="text/javascript" src="http://www.tqnyah.com.eg/works/js2/tqnyah.js"></script>

<link rel="stylesheet" type="text/css"  href="https://adminkarim.googlecode.com/svn/trunk/anime majid.css"/>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.tqnyah.com.eg/works/clientscript/vbulletin_important.css?v=387" />
<script src="http://www.tqnyah.com.eg/works/tqnyah-anime/js/jquery-1.7.1.min.js" type="text/javascript"></script>
<script src="http://www.tqnyah.com.eg/works/tqnyah-anime/js/jquery.easing.1.3.js" type="text/javascript"></script>
<script src="http://www.tqnyah.com.eg/works/tqnyah-anime/js/tqnyah.js" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript" src="http://www.tqnyah.com.eg/works/clientscript/yui/yahoo-dom-event/yahoo-dom-event.js?v=387"></script>
<script type="text/javascript" src="http://www.tqnyah.com.eg/works/clientscript/yui/connection/connection-min.js?v=387"></script>
<script type="text/javascript">
<!--
var SESSIONURL = "";
var SECURITYTOKEN = "guest";
var IMGDIR_MISC = "tqnyah-anime/misc";
var vb_disable_ajax = parseInt("0", 10);
// -->
</script>
<script type="text/javascript" src="http://www.tqnyah.com.eg/works/clientscript/vbulletin_global.js?v=387"></script>
<script type="text/javascript" src="http://www.tqnyah.com.eg/works/clientscript/vbulletin_menu.js?v=387"></script>

<!--
  nCode Image Resizer
  (c) nCode
  http://www.ncode.nl/vbulletinplugins/
-->
<script type="text/javascript" src="http://tqnyah.com.eg/works/clientscript/ncode_imageresizer.js?v=1.0.1"></script>
<style type="text/css">
<!--
table.ncode_imageresizer_warning {
   background: #FFFFE1;
   color: #000000;
   border: 1px solid #CCC;
   cursor: pointer;
}

table.ncode_imageresizer_warning td {
   font-size: 10px;
   vertical-align: middle;
   text-decoration: none;
}

table.ncode_imageresizer_warning td.td1 {
   padding: 5px;
}

table.ncode_imageresizer_warning td.td1 {
   padding: 2px;
}
-->
</style>
<script type="text/javascript">
<!--
NcodeImageResizer.MODE = 'enlarge';
NcodeImageResizer.MAXWIDTH = 540;
NcodeImageResizer.MAXHEIGHT = 200;

NcodeImageResizer.BBURL = 'http://tqnyah.com.eg/works';

vbphrase['ncode_imageresizer_warning_small'] = 'اضغط هنا لمشاهدة الصورة بالحجك الطبيعي.';
vbphrase['ncode_imageresizer_warning_filesize'] = 'هذه الصورة بحجم اخر انقر هنا لعرض الصورة بالشكل الصحيح ابعاد الصورة هي %1$sx%2$s الابعاد %3$sKB.';
vbphrase['ncode_imageresizer_warning_no_filesize'] = 'هذه الصورة بحجم اخر انقر هنا لعرض الصورة بالشكل الصحيح ابعاد الصورة هي %1$sx%2$s.';
vbphrase['ncode_imageresizer_warning_fullsize'] = 'اضغط هنا لتصغير الصورة.';
//-->
</script>
   <title>منتديات انمى سبورت</title>
</head>
<body>
<script type="text/javascript" src="http://www.tqnyah.com.eg/works/tqnyah-anime/tqnyah2/jquery.carouFredSel-5.5.0.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://www.tqnyah.com.eg/works/tqnyah-anime/tqnyah2/custom.js"></script>
<!-- logo -->
<!--Start Header Top-->

<div class="tqnyah-h-top-bg"></div>
<!--End Header Top-->
<div id="right"> <a  href="#" title="إنضم الأن إالى أسرة أنمى سبورت"class="lin"></a> </div>
<!-- Star icons -->
  <div class="f-t-y"> <a class="rss" title="rss" href="http://majid.ahlamontada.biz/rss"></a> <a class="youtube" title="youtube" href="http://www.youtube.com/channel/UC7cnySIB0bZc2lkN_rEdsYA/feed?view_as=public"></a> <a class="twitter" title="twitter" href="https://mobile.twitter.com/digi44pop/tweets"></a> <a class="facebook" title="facebook" href="https://www.facebook.com/pages/%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%88-%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%82/274954869307579?ref=hl"></a> </div>
<!--  End icons -->
<!--Start Header Center-->
<div class="tqnyah-h-bg">
  <div class="tqnyah-h-right"></div>
  <div class="tqnyah-h-left"></div>
</div>
<!--End Header Center-->
<div class="tqnyah-cat-top-bg">
  <div class="tqnyah-cat-top-right">
    <!-- login  -->
   
      <td class="alt2" nowrap="nowrap" style="padding:0px"><!-- login form -->
        <form action="login.php?do=login" method="post" onSubmit="md5hash(vb_login_password, vb_login_md5password, vb_login_md5password_utf, 0)">
          <script type="text/javascript" src="http://www.tqnyah.com.eg/works/clientscript/vbulletin_md5.js?v=387"></script>
          <table cellpadding="0" cellspacing="3" border="0">
            <tr>
              <td class="smallfont" style="white-space: nowrap;"> </td>
              <td><input type="text" class="user" style="font-size: 11px" name="vb_login_username" id="navbar_username" size="10" accesskey="u" tabindex="101" value="اسم العضو" onFocus="if (this.value == 'اسم العضو') this.value = '';" /></td>
              <td class="smallfont" nowrap="nowrap"><label for="cb_cookieuser_navbar" class="mark">
                <input type="checkbox" name="cookieuser" value="1" tabindex="103" id="cb_cookieuser_navbar" accesskey="c" />
                حفظ البيانات؟</label></td>
            </tr>
            <tr>
              <td class="smallfont"> </td>
              <td><input type="password" class="password" style="font-size: 11px" name="vb_login_password" id="navbar_password" size="10" tabindex="102" /></td>
              <td><input type="submit" class="bas" value="." tabindex="104" title="ادخل اسم العضو وكلمة المرور الخاصة بك في الحقول المجاورة لتسجيل الدخول, أو اضغط على رابط 'التسجيل' لإنشاء حساب خاص بك." accesskey="s" /></td>
            </tr>
          </table>
          <input type="hidden" name="s" value="" />
          <input type="hidden" name="securitytoken" value="guest" />
          <input type="hidden" name="do" value="login" />
          <input type="hidden" name="vb_login_md5password" />
          <input type="hidden" name="vb_login_md5password_utf" />
        </form>
        <!-- / login form --></td>
   
    <!--End-->
  </div>
  <div class="tqnyah-cat-top-left">
    <!--  -->
    <div class="menu">
      <div class="content">
        <ul class="mLinks">
          <li class="active"> <a href="/forum">المنتدى</a> </li>
          <li> <a href="/register" style="line-height: 35px;">
         تسجيل</a> </li>
          <li> <a href="/faq" style="line-height: 35px;">
         قوانين المنتدى</a> </li>
        </ul>
      </div>
    </div>
    <!--  -->
  </div>
</div>
<div class="tqnyah-cat-bg">
<div class="tqnyah-cat-bg-right">
<div class="tqnyah-cat-bg-left">
<!-- /logo -->
<!-- slider -->
<div class="head_ads_s">
<div id="wrapper_work">
  <div class="image_carousel">
    <div class="caroufredsel_wrapper">
      <div id="foo4"> <a href="#"><img width="201" height="127" alt="ناروتو شيبودن 292" src="http://www.e22e.com/do.php?img=78485" title="ناروتو شيبودن 292"></a> <a href="#"><img width="201" height="127" alt="ناروتو شيبودن 292" src="http://www.e22e.com/do.php?img=76268" title="ناروتو شيبودن 292"></a> <a href="#"><img width="201" height="127" alt="ناروتو شيبودن 292" src="http://img.3arbya.info/images/RtAaI.jpg" title="ناروتو شيبودن 292"></a> <a href="#"><img width="201" height="127" alt="ناروتو شيبودن 292" src="http://www.e22e.com/do.php?img=76771" title="ناروتو شيبودن 292"></a> <a href="#"><img width="201" height="127" alt="ناروتو شيبودن 292" src="http://www.e22e.com/do.php?img=76771" title="ناروتو شيبودن 292"></a> <a href="#"><img width="201" height="127" alt="ناروتو شيبودن 292" src="http://www.e22e.com/do.php?img=76771" title="ناروتو شيبودن 292"></a> <a href="#"><img width="201" height="127" alt="ناروتو شيبودن 292" src="http://www.e22e.com/do.php?img=76771" title="ناروتو شيبودن 292"></a> <a href="#"><img width="201" height="127" alt="ناروتو شيبودن 292" src="http://www.e22e.com/do.php?img=76771" title="ناروتو شيبودن 292"></a> <a href="#"><img width="201" height="127" alt="ناروتو شيبودن 292" src="http://www.e22e.com/do.php?img=76771" title="ناروتو شيبودن 292"></a> <a href="#"><img width="201" height="127" alt="ناروتو شيبودن 292" src="http://www.3asq.com/img/uploads/13277848581.png" title="ناروتو شيبودن 292"></a> <a href="#"><img width="201" height="127" alt="ناروتو شيبودن 292" src="http://img.3arbya.info/images/RtAaI.jpg" title="ناروتو شيبودن 292"></a> <a href="#"><img width="201" height="127" alt="ناروتو شيبودن 292" src="http://www.e22e.com/do.php?img=76771" title="ناروتو شيبودن 292"></a> <a href="#"><img width="201" height="127" alt="ناروتو شيبودن 292" src="http://www.e22e.com/do.php?img=76771" title="ناروتو شيبودن 292"></a> <a href="#"><img width="201" height="127" alt="ناروتو شيبودن 292" src="http://www.e22e.com/do.php?img=76771" title="ناروتو شيبودن 292"></a> <a href="#"><img width="201" height="127" alt="ناروتو شيبودن 292" src="http://www.e22e.com/do.php?img=76771" title="ناروتو شيبودن 292"></a> <a href="#"><img width="201" height="127" alt="ناروتو شيبودن 292" src="http://www.e22e.com/do.php?img=76771" title="ناروتو شيبودن 292"></a> </div>
      <div class="clearfix"></div>
      <a href="#" id="foo4_prev" class="prev"><span>prev</span></a> <a href="#" id="foo4_next" class="next"><span>
      next</span></a>
      <div id="foo4_pag" class="pagination"><a href="#" class="selected"><span>1</span></a><a href="#" class=""><span>2</span></a><a href="#" class=""><span>3</span></a><a href="#" class=""><span>4</span></a><a href="#" class=""><span>5</span></a></div>
    </div>
  </div>
</div>
<!-- slider -->
<!-- content table -->
<!-- open content container -->

<div align="center">
   <div class="page" style="width:100%; text-align:right">
      <div style="padding:0px 2px 0px 2px" align="right">

<br />

<div class="tqnyah-Chat-dialog-top-bg">
<div class="tqnyah-Chat-dialog-top-right"></div>
<div class="tqnyah-Chat-dialog-top-left"></div>
</div>
<div class="tqnyah-Chat-dialog-bg">
<div class="tqnyah-Chat-dialog-bg-right">
<div class="tqnyah-Chat-dialog-bg-left">
<!-- breadcrumb, login, pm info -->
<table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
<tr>
   <td class="alt1" width="100%">
      
         <div class="navbar" style="font-size:10pt"><a href="/forum" accesskey="1"><img class="inlineimg" src="http://www.tqnyah.com.eg/works/tqnyah-anime/misc/navbits_start.gif" alt="" border="0" /></a> <strong>
            منتديات انمى سبورت</strong></div>
      
   </td>

</tr>
</table>
<!-- / breadcrumb, login, pm info -->

<!-- nav buttons bar -->
<div class="tborder" style="padding:1px; border-top-width:0px">
   <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center">
   <tr align="center">
      
      
      
      <td class="vbmenu_control"><a rel="help" href="faq" accesskey="5">
      التعليمات</a></td>
      
         <td class="vbmenu_control"><a id="community" href="/memberlist" rel="nofollow" accesskey="6">
         الاعضاء</a> <script type="text/javascript"> vbmenu_register("community"); </script></td>
      
      <td class="vbmenu_control"><a href="calendar">التقويم</a></td>
      
         
            
            <td class="vbmenu_control"><a href="http://www.muslims-j.com/search?search_id=activetopics" accesskey="2">
            مشاركات اليوم</a></td>
            
            <td class="vbmenu_control"><a id="navbar_search" href="search" accesskey="4" rel="nofollow">
            البحث</a> </td>
         
         
      
      
      
      </tr>
   </table>
</div>
</div>
</div>


<div class="tqnyah-Chat-dialog-down-bg">
<div class="tqnyah-Chat-dialog-down-right"></div>
<div class="tqnyah-Chat-dialog-down-left"></div>
</div>
<!-- / nav buttons bar -->

<br />


<!-- NAVBAR POPUP MENUS -->

   
   <!-- community link menu -->
   <div class="vbmenu_popup" id="community_menu" style="display:none;margin-top:3px" align="right">
      <table cellpadding="4" cellspacing="1" border="0">
      <tr><td class="thead">روابط المنتدى</td></tr>
      
      
      
      
      
         <tr><td class="vbmenu_option"><a href="memberlist">قائمة الأعضاء</a></td></tr>
      
      
      </table>
   </div>
   <!-- / community link menu -->
   
   
   
   <!-- header quick search form -->
   <div class="vbmenu_popup" id="navbar_search_menu" style="display:none;margin-top:3px" align="right">
      <table cellpadding="4" cellspacing="1" border="0">
      <tr>
         <td class="thead">البحث في المنتدى</td>
      </tr>
      <tr>
         <td class="vbmenu_option" title="nohilite">
            <form action="search.php?do=process" method="post">

               <input type="hidden" name="do" value="process" />
               <input type="hidden" name="quicksearch" value="1" />
               <input type="hidden" name="childforums" value="1" />
               <input type="hidden" name="exactname" value="1" />
               <input type="hidden" name="s" value="" />
               <input type="hidden" name="securitytoken" value="guest" />
               <div><input type="text" class="bginput" name="query" size="25" tabindex="1001" /><input type="submit" class="button" value="إذهب" tabindex="1004" /></div>
               <div style="margin-top:6px">
                  <label for="rb_nb_sp0"><input type="radio" name="showposts" value="0" id="rb_nb_sp0" tabindex="1002" checked="checked" />عرض
                  المواضيع</label>  
                  <label for="rb_nb_sp1"><input type="radio" name="showposts" value="1" id="rb_nb_sp1" tabindex="1003" />عرض
                  المشاركات</label>
               </div>
            </form>
         </td>
      </tr>
      
      <tr>
         <td class="vbmenu_option"><a href="tags" rel="nofollow">بحث
         بالكلمة الدليلية </a></td>
      </tr>
      
      <tr>
         <td class="vbmenu_option"><a href="search" accesskey="4" rel="nofollow">
         البحث المتقدم</a></td>
      </tr>
      
      </table>
   </div>
   <!-- / header quick search form -->
   
   
   
<!-- / NAVBAR POPUP MENUS -->

<!-- PAGENAV POPUP -->
   <div class="vbmenu_popup" id="pagenav_menu" style="display:none">
      <table cellpadding="4" cellspacing="1" border="0">
      <tr>
         <td class="thead" nowrap="nowrap">الذهاب إلى الصفحة...</td>
      </tr>
      <tr>
         <td class="vbmenu_option" title="nohilite">
         <form action="index.php" method="get" onsubmit="return this.gotopage()" id="pagenav_form">
            <input type="text" class="bginput" id="pagenav_itxt" style="font-size:11px" size="4" />
            <input type="button" class="button" id="pagenav_ibtn" value="إذهب" />
         </form>
         </td>
      </tr>
      </table>
   </div>
<!-- / PAGENAV POPUP -->


<!-- main -->
   

<!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
<!-- guest welcome message -->
<br />
<div class="tqnyah-Chat-dialog-top-bg">
<div class="tqnyah-Chat-dialog-top-right"></div>
<div class="tqnyah-Chat-dialog-top-left"></div>
</div>
<div class="tqnyah-Chat-dialog-bg">
<div class="tqnyah-Chat-dialog-bg-right">
<div class="tqnyah-Chat-dialog-bg-left">


<table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
<tr>
   <td class="tcat">منتديات انمى سبورت
   .</td>
</tr>
<tr>
   <td class="alt1">
      مرحبا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم
      بزيارة صفحة التعليمات،<a href="faq"><strong> بالضغط هنا</strong></a>.
      كما يشرفنا أن تقوم <a href="register" rel="nofollow"><strong>
      بالتسجيل بالضغط هنا</strong></a> إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا
      رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.
   </td>
</tr>
</table>

</div>
</div>
</div>
<div class="tqnyah-Chat-dialog-down-bg">
<div class="tqnyah-Chat-dialog-down-right"></div>
<div class="tqnyah-Chat-dialog-down-left"></div>
</div>
<!-- / guest welcome message -->
  </div>
                  </div>
<br />
          <br />
 <!-- END switch_user_logged_out -->       
            <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="{MENU_POSITION}">
               <tr>
                  <td align="{MENU_POSITION}"{MENU_NOWRAP}>{GENERATED_NAV_BAR}</td>
               </tr>
            </table>

            <div style="clear: both;"></div>

            <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
            <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
               <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                  <tr>
                     <td align="left" class="row1">
                        <div id="fa_ticker_container">
                           <ul id="fa_ticker_content" class="jcarousel-skin-tango" style="display:none;">
                              <!-- BEGIN ticker_row -->
                              <li>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</li>
                              <!-- END ticker_row -->
                           </ul>
                        </div>
                     </td>
                  </tr>
               </table>
            </div>
            <!-- END switch_ticker_new -->

            <!-- BEGIN switch_ticker -->
            <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
               <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                  <tr>
                     <td align="left" class="row1">
                        <div id="fa_ticker_container">
                           <div id="fa_ticker" style="height:{switch_ticker.HEIGHT}px;">
                              <div class="fa_ticker_content">
                                 <!-- BEGIN ticker_row -->
                                 <div>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div>
                                 <!-- END ticker_row -->
                              </div>
                           </div>
                        </div>
                     </td>
                  </tr>
               </table>
            </div>
            <!-- END switch_ticker -->

            <div id="page-body">
               <div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
                  <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" class="three-col">
                     <tbody>
                        <tr>
                            <td valign="top" width="100%">
                                             <div id="center">
                                 <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
                                 {giefmod_index1.MODVAR}
                                    <!-- BEGIN saut -->
                                    <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
                                    <!-- END saut -->
                                 <!-- END giefmod_index1 -->
                              </div>
                           </td>
                                                          </tr>
                                                                  <tr>
                           <td valign="top" width="100%">
<!-- BEGIN html_validation -->
                           </td>
                        </tr>
                     </tbody>
                  </table>
               </div>
            </div>
      
</body>
</html>
<!-- END html_validation -->
avatar
رامي كاتي
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 819
معدل النشاط : 4786
السُمعة : 19

http://anime.ahlamontada.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: مشكله بالهيدر

مُساهمة من طرف Paassword في الإثنين 21 أبريل 2014 - 19:57

ماهي المشكله اخي الكريم .
avatar
Paassword
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 267
معدل النشاط : 2409
السُمعة : 7

http://noon-anmy.ahladalil.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: مشكله بالهيدر

مُساهمة من طرف رامي كاتي في الإثنين 21 أبريل 2014 - 20:12

المشكله بحقل الدخول 
كما في الصوره
 

المشكله انه يظهر للزوار و الاعضاء 
انا ابقاه يظهر للزوار فقط
وكذلك
ولا يستطيع الزائر الدخول منه
avatar
رامي كاتي
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 819
معدل النشاط : 4786
السُمعة : 19

http://anime.ahlamontada.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: مشكله بالهيدر

مُساهمة من طرف Ritsu Chan في الإثنين 21 أبريل 2014 - 21:25

هل ف الكود ذكر ل العناصر المستقلة على المنتدى؟
إذا كان هنالك ذكر لها فأذهب وعدل الصلآحيإت وإجعلها للزوإر
avatar
Ritsu Chan
 
 

انثى
عدد المساهمات : 102
معدل النشاط : 1761
السُمعة : 3

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: مشكله بالهيدر

مُساهمة من طرف رامي كاتي في الإثنين 21 أبريل 2014 - 22:44

@Ritsu Chan كتب:هل ف الكود ذكر ل العناصر المستقلة على المنتدى؟
إذا كان هنالك ذكر لها فأذهب وعدل الصلآحيإت وإجعلها للزوإر
لا لا ؟ هذي مو العناصر المستقله
هذا كود الهيدر بالتومبيلات
يبيله تعديل

فهل من مساعد
avatar
رامي كاتي
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 819
معدل النشاط : 4786
السُمعة : 19

http://anime.ahlamontada.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: مشكله بالهيدر

مُساهمة من طرف رامي كاتي في الإثنين 21 أبريل 2014 - 23:52

up
avatar
رامي كاتي
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 819
معدل النشاط : 4786
السُمعة : 19

http://anime.ahlamontada.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: مشكله بالهيدر

مُساهمة من طرف رامي كاتي في الثلاثاء 22 أبريل 2014 - 16:15

خلاص اقفلو الموضوع
انا فتحت موضوع ثاني
avatar
رامي كاتي
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 819
معدل النشاط : 4786
السُمعة : 19

http://anime.ahlamontada.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى