تعديل على كود

اذهب الى الأسفل

تعديل على كود

مُساهمة من طرف king11 في الخميس 20 فبراير 2014 - 13:55

المشكلة هي توسع الرد ال3 - 4 ويكون التوسع %100

لروية المشكلة: http://3zqatar.roo7.biz/t34-topic

وهذا هو القالب:
الكود:
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
$(function(){
   _atc.cwait = 0;
   $('.addthis_button').mouseup(function(){
      if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
         addthis_close();
      }
   });
});

var hiddenMsgLabel = { visible:'{JS_HIDE_HIDDEN_MESSAGE}', hidden:'{JS_SHOW_HIDDEN_MESSAGE}' };
showHiddenMessage = function(id)
{
    try
    {
        var regId = parseInt(id, 10);
        if( isNaN(regId) ) { regId = 0; }
       
        if( regId > 0)
        {
            $('.post--' + id).toggle(0, function()
         {
            if( $(this).is(":visible") )
            {
               $('#hidden-title--' + id).html(hiddenMsgLabel.visible);
            }
            else
            {
               $('#hidden-title--' + id).html(hiddenMsgLabel.hidden);
            }
         });
        }
    }
    catch(e) { }
   
   return false;
};

//]]>
</script>
<span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'DroidSansArabic,Arial,Tahoma,Verdana'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Times New Roman; font-size: 11px;"><center><h1 style="font-family: DroidSansArabic,Arial,Tahoma,Verdana; font-size: 25px; font-weight: bold; background-color: rgb(250,250,250); border: 1px solid rgb(205, 205, 205); padding: 5px;"><center>
<span style="font-family: DroidSansArabic,Arial,Tahoma,Verdana; font-weight: bold;"><div><a style="color:black;"><a href="{LINK_TOPIC_TITLE}">{TOPIC_TITLE}</a>
</h1><a name="poststop" id="poststop"></a></span></span>
<table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">
 <tr>
 <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
 <span class="nav">
 <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
 <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}one" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>   
 <!-- END switch_user_authpost -->
 <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
 <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
 <!-- END switch_user_authreply -->
 </span>
 </td>
 <td class="nav" valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
 <td align="right" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="100%">
 
</td>
 </tr>
</table>

<table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">

 <!-- BEGIN topicpagination -->
<tr>
 <td class="stickybg" colspan="7" align="right">{PAGINATION}</td>
 </tr>
 <!-- END topicpagination -->
  {POLL_DISPLAY}
 <!-- BEGIN postrow -->
 <!-- BEGIN displayed -->

<tr class="post">
<div class="nav_post">
<div class="normal" style="float:left"><!-- AddThis Button BEGIN -->
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style ">
<a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a>
<a class="addthis_button_tweet"></a>

<a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a>
</div>
<script type="text/javascript">var addthis_config = {"data_track_addressbar":true};</script>
<script type="text/javascript" src="//s7.addthis.com/js/300/addthis_widget.js#pubid=ra-50c0f3ff1560ae73"></script>
<!-- AddThis Button END --></div>

<div class="normal">

<div style="text-align: right;"> 
{postrow.displayed.POST_SUBJECT}
 

</div>
</div></div>
<td class="row3 "{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="76%" height="28">
<table border="0" style="background-color:" width="100%" cellpadding="1" cellspacing="0"><tr>
<td class="alt2" align="center">
<div class="tr_avatar">
<span class="postdetails poster-profiles">
  {postrow.displayed.POSTER_AVATAR}</span>
</div>
</td>
<td align="center" nowrap="nowrap">
<div id="postmenu_18234215">
<span class="name"><a name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></a><strong>{postrow.displayed.POSTER_NAME}</strong></span>
<script type="text/javascript">
vbmenu_register("postmenu_18234215", true);
</script>
</div>
<div class="smallfont">{postrow.displayed.POSTER_RANK}</div>
<div class="smallfont">
{postrow.displayed.RANK_IMAGE}
</div>  {comment.displayed.POSTER_RPG}

                </span><table cellspacing="4" cellpadding="0" border="0">
<tbody>
 {postrow.displayed.PROFILE_IMG} {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}<!-- BEGIN contact_field --> {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}<!-- END contact_field --> {postrow.displayed.ONLINE_IMG}
</tbody>
</table>

</td>
<td width="100%"> </td>
<td align="center" valign="top" nowrap="nowrap">
<div class="smallfont">
<!-- BEGIN profile_field --><div class="infopostup">
 {postrow.displayed.profile_field.LABEL} {postrow.displayed.profile_field.CONTENT}{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}
 </div><!-- END profile_field -->

</div>
</td>
</tr>
</tr>
</table>
<table border="1" width="100%" style="border-width: 0px" height="74" bordercolor="#D5D5D5">
 <tr><img src=""><td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="100%" height="28" colspan="2">
 <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
 <tr>
 <td><span class="postdetails"><img
src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}"
alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}"
title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0"
/>{L_POST_SUBJECT}: {postrow.displayed.POST_SUBJECT}

</td>
 </tr>
</table>
<hr size="1" style="color:#D5D5D5; background-color:#D5D5D5"><div class="postbody">

<!-- BEGIN switch_vote_active -->
 <div class="vote gensmall">
 <!-- BEGIN switch_vote -->
 <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">    <img src="http://i17.servimg.com/u/f17/15/44/31/99/vote-u10.gif "></a></div>
 <!-- END switch_vote -->

 <!-- BEGIN switch_bar -->
 <div class="vote-bar" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
 <!-- BEGIN switch_vote_plus -->
 <div class="vote-bar-plus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;"></div>
 <!-- END switch_vote_plus -->

 <!-- BEGIN switch_vote_minus -->
 <div class="vote-bar-minus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;"></div>
 <!-- END switch_vote_minus -->
 </div>
 <!-- END switch_bar -->

 <!-- BEGIN switch_no_bar -->
 <div title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" class="vote-no-bar"> 
                                                        <img src="http://i31.servimg.com/u/f31/11/61/12/59/eiaa_u15.png "></div>
 <!-- END switch_no_bar -->

 <!-- BEGIN switch_vote -->
 <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}">
                                                        <img src="http://static.islamway.net/images/vote-down.gif "></a></div>
 <!-- END switch_vote -->
 </div>
 <!-- END switch_vote_active -->
    <div class="postbody" align="center">
   <div class="postbody"><div class="postbody" align="center">
<div>
 
{postrow.displayed.MESSAGE}</div>
                     

                      <!-- BEGIN switch_attachments -->
 <div class="clear"></div>
 <dl class="attachbox">
 <dt>{postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
 <dd>
 <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
 <dl class="file">
 <dt>
 <img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" />

 <!-- BEGIN switch_dl_att -->
 <a class="postlink" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a> {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
 <!-- END switch_dl_att -->

 <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
 {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT} {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
 <!-- END switch_no_dl_att -->
 </dt>

 <!-- BEGIN switch_no_comment -->
 <dd>
 <em>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
 </dd>
 <!-- END switch_no_comment -->

 <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
 <dd>
 <em>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</em>
 </dd>
 <!-- END switch_no_dl_att -->

 <dd>({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
 </dl>
 <!-- END switch_post_attachments -->
 </dd>
 </dl>
 <!-- END switch_attachments -->


 <div class="clear"></div>
 


            <!-- sig -->
                <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="80%" align="center">
    <tr>
        <td class="catHead" align="center">توقيع العضو: {postrow.displayed.POSTER_NAME}</td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="row2" title="التوقيع" align="center">
        <p align="center"><div align="center">
       
          <br/>

        {postrow.displayed.SIGNATURE}
          <br/><br/>
       
          </div></p>
   
      </td>
    </tr>
    </table>
            <!-- / sig -->
                                                                                 
                                                                             

 
  <table style="" class="forumline" border="0" cellpadding="0" cellspacing="1" width="90%" id="table22">

    <div class="POST" align="LEFT">{postrow.displayed.REPORT_IMG} {postrow.displayed.THANK_IMG} {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG} {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG} {postrow.displayed.IP_IMG}
  </div>

 </table>
<!-- END displayed -->
 <!-- BEGIN hidden -->
 
<!-- END hidden -->
 <!-- END postrow -->
 <!-- BEGIN no_post -->
 
<!-- END no_post -->
 
  </tr>
</table></table>


<div class="nav_post">
<div class="normal" style="float:left"><img src="http://i16.servimg.com/u/f16/12/53/77/82/commen10.png"></div>

<div class="normal">

<div style="text-align: right;"> 
التعليقات
 

</div>
</div></div> <!-- BEGIN comment --> <table class="row1" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
   <!-- BEGIN displayed -->
    <table id="post501" class="forumline" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
    <tr class="post post--{postrow.displayed.U_POST_ID}" id="p{postrow.displayed.U_POST_ID}" style="{postrow.displayed.DISPLAYABLE_STATE}">
     
            <th  >
                <!-- status icon and date -->
                <div align="center">
                              معلومات العضو
                </div>
             
                <!-- / status icon and date -->
            </th >
            <th  class="catHead" style="font-weight:normal" align="right">
             
   
        تاريخ المساهمة<img src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}" alt="" border="0" />{postrow.displayed.POST_DATE}
            </th >
     
    </tr>
    <tr valign="top">
        <td class="row3" width="200" style="text-align:center">
                <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" style="text-align:right"> 
    <tr>
         
            <td class="row2"><div id="postmenu_501" align="center">
              <a class="bigusername" name="{comment.displayed.U_POST_ID}"> {comment.displayed.POSTER_NAME}<br>
                <div align="center">{comment.displayed.RANK_IMAGE}</div><div class="smallfont avataruser">
                <br />{comment.displayed.POSTER_AVATAR}</div>
                                <div class="smallfont" style="text-align:right">
                <br />
                <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%">

                  <!-- BEGIN profile_field -->
            <tr>
            <td class="row1" align="center">{comment.displayed.profile_field.LABEL} </td>
            <td class="row2" align="center"> {comment.displayed.profile_field.CONTENT}</td>
        </tr>
     
     
    <!-- END profile_field -->
                      </table>
                    <div align="center">
                        </div>
                    <div align="center"></div>
                    </div>
                      <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%">
    <tr>
            <td class="row1">
    <div class="pbit" align="center"><center><OBJECT classid="clsid: D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/ flash/swflash.cab#version=6,0,0,0" WIDTH="130" HEIGHT="130" id="anaclock" ALIGN="">
    <PARAM NAME=movie VALUE="http://chasikov.net.ru/flash/clock/no_reference2/naruto_uz.swf">
    <PARAM NAME=quality VALUE=high>
    <PARAM NAME=bgcolor VALUE=#FFFFFF>
    <param name="wmode" value="transparent">
    <param name="menu" value="false">
    <EMBED src="http://chasikov.net.ru/flash/clock/no_reference2/naruto_uz.swf" quality=high bgcolor=#FFFFFF WIDTH="160" HEIGHT="160" wmode="transparent" ALIGN="" TYPE="application/x-shockwave-flash" PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" menu="false">
    </EMBED></OBJECT></center></div>
    </td>
        </tr>
        </table>
                    <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" style="text-align:right">
            <td class="row1">الحالة:</td>
            <td class="row2"><div align="center">

    <table border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 class="offlinebutton"><tr><td width="15">{comment.displayed.ONLINE_IMG}</td></tr></table> </td>
   

    </div></td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="row1">وسائل الإتصال:</td>
            <td class="row2"><div align="center">  {comment.displayed.PROFILE_IMG}

                  {comment.displayed.PM_IMG} {comment.displayed.EMAIL_IMG}<!-- BEGIN contact_field -->

                  {comment.displayed.contact_field.CONTENT}<!-- END contact_field -->  </div></td>
            </tr>
    </table>
                </a>
              <br>
              </div>
            </td>
        </tr>
     

        </table>
             


                <table border="0" width="100%" id="table1" cellspacing="1" cellpadding="0">
                    <tr>
                        <td>
                        <p align="center"></p>
                        <p> </td>
                    </tr>
    </table>
    <br />
        </td>
     
    <td class="row1" id="td_post_54">
     
    <!-- الموضوع والأيقونة -->
         
                <!-- icon and title -->
<div align="right"><div class="smallfont">
                    <span class="postdetails">
                      <img src="{comment.displayed.MINI_POST_IMG}" alt="{comment.displayed.L_MINI_POST_ALT}" title="{comment.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0" />{L_POST_SUBJECT}: {comment.displayed.POST_SUBJECT}
                    </span>
                </div>
                <hr size="1" style="color:#F2DCDE; background-color:#F2DCDE" /></div>
                <!-- / icon and title -->
         
    <!-- google_ad_section_start -->
            <!-- message -->
            <div id="post_message_501" align="center">
                  <br /><br />
            <center>
           
               
<BR><BR>

 <div class="postbodys">
 <!-- BEGIN switch_vote_active -->
 <div class="vote gensmall">
 <!-- BEGIN switch_vote -->
 <div class="vote-button"><a href="{comment.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}"><img src="http://i17.servimg.com/u/f17/15/44/31/99/vote-u10.gif "></a></div>
 <!-- END switch_vote -->

 <!-- BEGIN switch_bar -->
 <div class="vote-bar" title="{comment.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
 <!-- BEGIN switch_vote_plus -->
 <div class="vote-bar-plus" style="height:{comment.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;"></div>
 <!-- END switch_vote_plus -->

 <!-- BEGIN switch_vote_minus -->
 <div class="vote-bar-minus" style="height:{comment.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;"></div>
 <!-- END switch_vote_minus -->
 </div>
 <!-- END switch_bar -->

 <!-- BEGIN switch_no_bar -->
 <div title="{comment.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" class="vote-no-bar"> <img src="http://i31.servimg.com/u/f31/11/61/12/59/eiaa_u15.png ">-</div>
 <!-- END switch_no_bar -->

 <!-- BEGIN switch_vote -->
 <div class="vote-button"><a href="{comment.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}"><img src="http://static.islamway.net/images/vote-down.gif "></a></div>
 <!-- END switch_vote -->
 </div>
 <!-- END switch_vote_active -->
  {comment.displayed.MESSAGE}
 <!-- BEGIN switch_attachments -->
 <div class="clear"></div>
 <dl class="attachbox">
 <dt>
 {comment.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
 <dd>
 <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
 <dl class="file">
 <dt>
 <img src="{comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" />

 <!-- BEGIN switch_dl_att -->
 <a class="postlink" href="{comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">
 {comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a>
{comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
 <!-- END switch_dl_att -->

 <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
 {comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT}
{comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
 <!-- END switch_no_dl_att -->
 </dt>

 <!-- BEGIN switch_no_comment -->
 <dd>
 <em>
 {comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
 </dd>
 <!-- END switch_no_comment -->

 <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
 <dd>
 <em>
 {comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</em>
 </dd>
 <!-- END switch_no_dl_att -->

 <dd>
 ({comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE})
{comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
 </dl>
 <!-- END switch_post_attachments -->
 </dd>
 </dl>
 <!-- END switch_attachments -->                                       
           
                                                                                       

    {comment.displayed.MESSAGE}


                    <br /><br />

       
       
      <div fb-xfbml-state="rendered" class="fb-like fb_edge_widget_with_comment fb_iframe_widget" data-href="http://www.naruto-arabic.net/topic-t{TOPIC_ID}.htm" data-send="true" data-width="400" data-show-faces="true" style="padding:10px;"><span style="height: 24px; width: 400px;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?api_key=124578887583575&locale=en_US&sdk=joey&channel_url=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter.php%3Fversion%3D18%23cb%3Df17a9cb2fc0170e%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fhttp://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm%252Ff2de3f05fea3bc6%26domain%3Dhttp://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm%26relation%3Dparent.parent&href=http://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm&node_type=link&width=400&layout=standard&colorscheme=light&show_faces=true&send=true&extended_social_context=false" class="fb_ltr" title="Like this content on Facebook." style="border: medium none; overflow: hidden; height: 24px; width: 400px;" name="f1605443947c896" id="f1932adabfc1718" scrolling="no"></iframe></span> 
          <br/>           
                           
                                                <br /></div>

     

       
         

   

       
        <br />

    <br />
        <div align="center">
        <font color="#FF0000">الموضوع الأصلي</font> : <a href="topic-t{TOPIC_ID}.htm">{TOPIC_TITLE}
          </a>  //
        <font color="#FF0000">الكاتب
    : </font><span class="postbody"><span class="name">{comment.displayed.POSTER_NAME}</span></span>

    </div>
      <br/>
     

                                          <!-- BEGIN switch_attachments -->

    <fieldset class="fieldset"> <legend>الملفات المرفقة</legend>
          <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
    <!-- BEGIN switch_dl_att --><table cellpadding="0" cellspacing="3" border="0"> <table border="1" width="100%" cellspacing="0" bordercolor="#000000" style="border-collapse: collapse"><tr><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">اسم الملف</font></b></td><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">نوع الملف</font></b></td><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">حجم الملف</font></b></td><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">التحمــيل</font></b></td><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">مرات التحميل</font></b></td></tr>
    <tr><td align="center">{comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</td><td align="center"><img src="{comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}"width="40" height="40" border="0" /></td><td align="center">{comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}</td><td align="center"><a rel="nofollow" href="{comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}"><img class="inlineimg" src="http://i43.servimg.com/u/f43/15/53/11/89/downlo10.png" border="0" style="vertical-align:absmiddle; cursor:hand" hspace="0" title="اضغط هنا لتحميل الملف "></a></td><td align="center">{comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</td></tr> </table>

    <!-- END switch_dl_att -->
    <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                              {comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT} {comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                    <FONT color=Red>{comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</FONT>
                    ? الحجم ({comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) ({comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL})
                    <!-- END switch_no_dl_att -->

                    <!-- END switch_post_attachments -->    </fieldset>


                    <!-- END switch_attachments -->
              </center>
            </div>
       
     


           
          <br /><br />
         

         
          {comment.displayed.POSTER_RPG}
         
            <!-- sig -->
                <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="80%" align="center">
    <tr>
        <td class="catHead" align="center">توقيع العضو: {comment.displayed.POSTER_NAME}</td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="row2" title="التوقيع" align="center">
        <p align="center"><div align="center">
       
          <br/>

        {comment.displayed.SIGNATURE}
          <br/><br/>
       
          </div></p>
   
      </td>
    </tr>
    </table>
            <!-- / sig -->
            <!-- google_ad_section_end -->
             
         
         

        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="row2" align="center">
    {comment.displayed.IP_IMG} {comment.displayed.REPORT_IMG}
         
         
         
         
         
        </td>
     
     
     
        <td class="row1" align="left">
     
            <!-- controls -->
         
         
    {comment.displayed.THANK_IMG} {comment.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {comment.displayed.QUOTE_IMG} {comment.displayed.EDIT_IMG}
         
          <a href="#quickreply" rel="nofollow" title="الرد السريع"><img src="http://i57.servimg.com/u/f57/18/63/02/86/ooouo-13.png"/></a>
          {comment.displayed.DELETE_IMG}
            <!-- / controls -->
        </td>
    </tr>
    </table>
    <br />
   

      <!-- END displayed -->
 <!-- BEGIN hidden -->
 <tr>
         
          </tr>
<table border="1" width="100%" style="border-width: 0px">
 <tr>
 <td >
 
                <td class="postdetails {comment.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center">{comment.hidden.MESSAGE}</td>

          </tr>
         
 <!-- END hidden -->
 </table>
 <!-- END comment -->

<table class="forumline noprint" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
 <tr>
<!-- BEGIN topicpagination -->
 <td class="stickybg" colspan="7" align="right">{PAGINATION}</td>
 <!-- END topicpagination -->
  </td >
</tr>
</table>

 <!-- BEGIN no_comment -->
 <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
 <tr align="center">
 <td class="row1" colspan="2" height="28">
 <span class="genmed">{no_comment.L_NO_COMMENT}</span>
 </td>
 </tr>
 </table>
 <!-- END no_comment -->

 <!-- BEGIN postrow -->
  <!-- BEGIN first_post_br -->

<table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
 <tr>
 <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
 <th class="thRight" nowrap="nowrap" colspan="2">{L_MESSAGE}</th>
 </tr>
 <!-- END first_post_br -->

 <!-- BEGIN hidden -->
 <tr>
 <td class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center">{postrow.hidden.MESSAGE}</td>
 </tr>
 <!-- END hidden -->
 <!-- END postrow -->

 <!-- BEGIN no_post -->
 <tr align="center">
 <td class="row1" colspan="3" height="28">
 <span class="genmed">{no_post.L_NO_POST}</span>
 </td>
 </tr>
 <!-- END no_post -->
 <tr align="right">
 
</tr>
</table>    <!-- social bookmarking links -->
        <table class="forumline" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="71%" align="center">
        <tr>
            <td class="catHead">الإشارات المرجعية</td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="row2" style="padding-top:0px"><div style="clear:both"></div><ul style="list-style-type:none; margin:0px; padding:0px"><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
     
            <a href="http://twitter.com/home?status=http://www.naruto-arabic.net/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/twitte10.png" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى Twitter" class="inlineimg" /></a>
     
        <a href="http://twitter.com/home?status=http://www.naruto-arabic.net/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Twitter</a>
    </li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
     
            <a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=edit&output=popup&bkmk=http://www.naruto-arabic.net/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/bookma13.gif" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى Google" class="inlineimg" /></a>
     
        <a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=edit&output=popup&bkmk=http://www.naruto-arabic.net/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Google</a>
    </li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
     
            <a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.naruto-arabic.net/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/facebo10.jpg" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى Facebook" class="inlineimg" /></a>
     
        <a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.naruto-arabic.net/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Facebook</a>
    </li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
     
            <a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.naruto-arabic.net/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/bookma12.gif" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى StumbleUpon" class="inlineimg" /></a>
     
        <a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.naruto-arabic.net/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">StumbleUpon</a>
    </li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
     
            <a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.naruto-arabic.net/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/bookma11.gif" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى del.icio.us" class="inlineimg" /></a>
     
        <a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.naruto-arabic.net/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">del.icio.us</a>
    </li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
     
            <a href="http://digg.com/submit?phrase=2&url=http://www.naruto-arabic.net/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/bookma10.gif" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى Digg" class="inlineimg" /></a>
     
        <a href="http://digg.com/submit?phrase=2&url=http://www.naruto-arabic.net/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Digg</a>
    </li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
     
            <a href="http://myweb2.search.yahoo.com/myresults/bookmarklet?u=http://www.naruto-arabic.net/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/yahoo10.png" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى Yahoo" class="inlineimg" /></a>
     
        <a href="http://myweb2.search.yahoo.com/myresults/bookmarklet?u=http://www.naruto-arabic.net/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Yahoo</a>
    </li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
     
            <a href="https://favorites.live.com/quickadd.aspx?marklet=0&mkt=en-us&url=http://www.naruto-arabic.net/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/live10.gif" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى Live" class="inlineimg" /></a>
     
        <a href="https://favorites.live.com/quickadd.aspx?marklet=0&mkt=en-us&url=http://www.naruto-arabic.net/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Live</a>
    </li></ul><div style="clear:both"></div></td>
        </tr>
        </table>
    <!-- / social bookmarking links -->

         
    <br />
        <table class="forumline" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="71%" align="center"><tr><td class="catHead"><a name="taglist"></a><a href="http://www.facebook.com/" target="_blank">التعليق على الموضوع بواسطة الفيس بوك</a></td></tr><tr><td class="row1" id="tag_list_cell"><center><div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/ar_AR/all.js#xfbml=1"></script><fb:comments href="http://www.naruto-arabic.net/topic-t{TOPIC_ID}.htm" num_posts="3" width="600"></fb:comments></center></td></tr></table>


    <br />

                      <table class="forumline" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="71%" align="center">
        <thead>
            <tr>
                <th  class="catHead" colspan="2">
                 
                    الــرد الســـريـع
                </th >
            </tr>
        </thead>

    <tr>
    <td class="row2" align="center"></td>
   
                        </tr>
     
     

        <tr>
            <td class="row2" colspan="2" align="center" style="padding:0px">

    <a name="quickreply"></a>            <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
             
                <div align="center">{QUICK_REPLY_FORM}<br /></div>
                <!-- END switch_user_logged_in -->
             
             
            </td>
        </tr>
        </tbody>
        </table>       
   
    <br />
   

        <br />

   


    <!-- next / previous links -->
        <br />
        <div class="smallfont" align="center">
            <strong>«</strong>
                <a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}" rel="nofollow">الموضوع السابق</a>
                |
                <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC" rel="nofollow">الموضوع التالي</a>
            <strong>»</strong>
        </div>
    <!-- / next / previous links -->


    <!-- popup menu contents -->
    <br />

    <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
    <table class="noprint" width="90%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
        <tr>
            <td colspan="2" align="center" valign="top" nowrap="nowrap"><br />{S_TOPIC_ADMIN}<br />
                <form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
                    <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />

                    <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" /> -->
                    <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />

                    <span class="gen">{L_MOD_TOOLS}<br />{S_SELECT_MOD} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span>
                </form>
            </td>
        </tr>
    </table>
    <!-- END viewtopic_bottom -->


    <!-- **************************************************** -->    <!-- / popup menu contents -->


    <!-- forum rules and admin links -->
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center">
    <tr valign="bottom">
      <table class="forumline" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="71%" align="center">
        <td width="100%" valign="top">
            </td>
   </tr>
   <tr>
      <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
         <table border="0" cellpadding="0" width="100%" cellspacing="0" id="info_open" style="display:''">
            <tbody>
      <!-- BEGIN show_permissions -->
      <tr>
         <td class="row2" valign="top" width="25%"><span class="gensmall">{L_TABS_PERMISSIONS}</span></td>
         <td class="row1" valign="top" width="75%"><span class="gensmall">{S_AUTH_LIST}</span></td>
      </tr>
      <!-- END show_permissions -->
    </tbody>
    </table>
        </td>
        <td class="smallfont" align="left">
            <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
         
            <tr>
                <td>
                <div class="smallfont" style="text-align:right; white-space:nowrap">
     
            <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
            <td align="right" nowrap="nowrap"><span class="gensmall">{L_JUMP_TO}: {S_JUMPBOX_SELECT} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span></td>
            <!-- END viewtopic_bottom -->

    </div>
                </td>
            </tr>
            </table>
        </td>
    </tr>
    </table>
    <!-- /forum rules and admin links -->

                   

                   
                   
                   
        <!-- BEGIN switch_image_resize -->
        <script type="text/javascript">
        //<![CDATA[$(resize_images({
        'selector' : '.postbody', 'max_width' :
        {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' :
        {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));//]]></script>
        <!-- END switch_image_resize -->
    <script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"> align= align= align=0 align=<table cellpadding="<tr>
       

avatar
king11
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 181
معدل النشاط : 2090
السُمعة : 0

http://www.naruto-arabic.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: تعديل على كود

مُساهمة من طرف king11 في الخميس 20 فبراير 2014 - 16:14

لييش مافي مساعدة ؟؟؟؟؟
avatar
king11
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 181
معدل النشاط : 2090
السُمعة : 0

http://www.naruto-arabic.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: تعديل على كود

مُساهمة من طرف stones في الخميس 20 فبراير 2014 - 16:48

مرحبا
تفضل الكود تم تعديل شي بسيط به
وغير مضمون جربه لعله يضبط معك
الكود:
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
$(function(){
  _atc.cwait = 0;
  $('.addthis_button').mouseup(function(){
      if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
        addthis_close();
      }
  });
});

var hiddenMsgLabel = { visible:'{JS_HIDE_HIDDEN_MESSAGE}', hidden:'{JS_SHOW_HIDDEN_MESSAGE}' };
showHiddenMessage = function(id)
{
    try
    {
        var regId = parseInt(id, 10);
        if( isNaN(regId) ) { regId = 0; }
     
        if( regId > 0)
        {
            $('.post--' + id).toggle(0, function()
        {
            if( $(this).is(":visible") )
            {
              $('#hidden-title--' + id).html(hiddenMsgLabel.visible);
            }
            else
            {
              $('#hidden-title--' + id).html(hiddenMsgLabel.hidden);
            }
        });
        }
    }
    catch(e) { }
 
  return false;
};

//]]>
</script>
<span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'DroidSansArabic,Arial,Tahoma,Verdana'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Times New Roman; font-size: 11px;"><center><h1 style="font-family: DroidSansArabic,Arial,Tahoma,Verdana; font-size: 25px; font-weight: bold; background-color: rgb(250,250,250); border: 1px solid rgb(205, 205, 205); padding: 5px;"><center>
<span style="font-family: DroidSansArabic,Arial,Tahoma,Verdana; font-weight: bold;"><div><a style="color:black;"><a href="{LINK_TOPIC_TITLE}">{TOPIC_TITLE}</a>
</h1><a name="poststop" id="poststop"></a></span></span>
<table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">
 <tr>
 <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
 <span class="nav">
 <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
 <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}one" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a> 
 <!-- END switch_user_authpost -->
 <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
 <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
 <!-- END switch_user_authreply -->
 </span>
 </td>
 <td class="nav" valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
 <td align="right" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="100%">
 
</td>
 </tr>
</table>

<table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">

 <!-- BEGIN topicpagination -->
<tr>
 <td class="stickybg" colspan="7" align="right">{PAGINATION}</td>
 </tr>
 <!-- END topicpagination -->
  {POLL_DISPLAY}
 <!-- BEGIN postrow -->
 <!-- BEGIN displayed -->

<tr class="post">
<div class="nav_post">
<div class="normal" style="float:left"><!-- AddThis Button BEGIN -->
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style ">
<a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a>
<a class="addthis_button_tweet"></a>

<a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a>
</div>
<script type="text/javascript">var addthis_config = {"data_track_addressbar":true};</script>
<script type="text/javascript" src="//s7.addthis.com/js/300/addthis_widget.js#pubid=ra-50c0f3ff1560ae73"></script>
<!-- AddThis Button END --></div>

<div class="normal">

<div style="text-align: right;"> 
{postrow.displayed.POST_SUBJECT}
 

</div>
</div></div>
<td class="row3 "{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="76%" height="28">
<table border="0" style="background-color:" width="100%" cellpadding="1" cellspacing="0"><tr>
<td class="alt2" align="center">
<div class="tr_avatar">
<span class="postdetails poster-profiles">
  {postrow.displayed.POSTER_AVATAR}</span>
</div>
</td>
<td align="center" nowrap="nowrap">
<div id="postmenu_18234215">
<span class="name"><a name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></a><strong>{postrow.displayed.POSTER_NAME}</strong></span>
<script type="text/javascript">
vbmenu_register("postmenu_18234215", true);
</script>
</div>
<div class="smallfont">{postrow.displayed.POSTER_RANK}</div>
<div class="smallfont">
{postrow.displayed.RANK_IMAGE}
</div>  {comment.displayed.POSTER_RPG}

                </span><table cellspacing="4" cellpadding="0" border="0">
<tbody>
 {postrow.displayed.PROFILE_IMG} {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}<!-- BEGIN contact_field --> {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}<!-- END contact_field --> {postrow.displayed.ONLINE_IMG}
</tbody>
</table>

</td>
<td width="100%"> </td>
<td align="center" valign="top" nowrap="nowrap">
<div class="smallfont">
<!-- BEGIN profile_field --><div class="infopostup">
 {postrow.displayed.profile_field.LABEL} {postrow.displayed.profile_field.CONTENT}{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}
 </div><!-- END profile_field -->

</div>
</td>
</tr>
</tr>
</table>
<table border="1" width="100%" style="border-width: 0px" height="74" bordercolor="#D5D5D5">
 <tr><img src=""><td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="100%" height="28" colspan="2">
 <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
 <tr>
 <td><span class="postdetails"><img
src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}"
alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}"
title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0"
/>{L_POST_SUBJECT}: {postrow.displayed.POST_SUBJECT}

</td>
 </tr>
</table>
<hr size="1" style="color:#D5D5D5; background-color:#D5D5D5"><div class="postbody">

<!-- BEGIN switch_vote_active -->
 <div class="vote gensmall">
 <!-- BEGIN switch_vote -->
 <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">    <img src="http://i17.servimg.com/u/f17/15/44/31/99/vote-u10.gif "></a></div>
 <!-- END switch_vote -->

 <!-- BEGIN switch_bar -->
 <div class="vote-bar" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
 <!-- BEGIN switch_vote_plus -->
 <div class="vote-bar-plus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;"></div>
 <!-- END switch_vote_plus -->

 <!-- BEGIN switch_vote_minus -->
 <div class="vote-bar-minus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;"></div>
 <!-- END switch_vote_minus -->
 </div>
 <!-- END switch_bar -->

 <!-- BEGIN switch_no_bar -->
 <div title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" class="vote-no-bar">
                                                        <img src="http://i31.servimg.com/u/f31/11/61/12/59/eiaa_u15.png "></div>
 <!-- END switch_no_bar -->

 <!-- BEGIN switch_vote -->
 <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}">
                                                        <img src="http://static.islamway.net/images/vote-down.gif "></a></div>
 <!-- END switch_vote -->
 </div>
 <!-- END switch_vote_active -->
    <div class="postbody" align="center">
 <div class="postbody"><div class="postbody" align="center">
<div>
 
{postrow.displayed.MESSAGE}</div>
                   

                      <!-- BEGIN switch_attachments -->
 <div class="clear"></div>
 <dl class="attachbox">
 <dt>{postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
 <dd>
 <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
 <dl class="file">
 <dt>
 <img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" />

 <!-- BEGIN switch_dl_att -->
 <a class="postlink" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a> {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
 <!-- END switch_dl_att -->

 <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
 {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT} {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
 <!-- END switch_no_dl_att -->
 </dt>

 <!-- BEGIN switch_no_comment -->
 <dd>
 <em>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
 </dd>
 <!-- END switch_no_comment -->

 <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
 <dd>
 <em>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</em>
 </dd>
 <!-- END switch_no_dl_att -->

 <dd>({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
 </dl>
 <!-- END switch_post_attachments -->
 </dd>
 </dl>
 <!-- END switch_attachments -->


 <div class="clear"></div>
 


            <!-- sig -->
                <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="80%" align="center">
    <tr>
        <td class="catHead" align="center">توقيع العضو: {postrow.displayed.POSTER_NAME}</td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="row2" title="التوقيع" align="center">
        <p align="center"><div align="center">
     
          <br/>

        {postrow.displayed.SIGNATURE}
          <br/><br/>
     
          </div></p>
 
      </td>
    </tr>
    </table>
            <!-- / sig -->
                                                                               
                                                                           

 
  <table style="" class="forumline" border="0" cellpadding="0" cellspacing="1" width="90%" id="table22">

    <div class="POST" align="LEFT">{postrow.displayed.REPORT_IMG} {postrow.displayed.THANK_IMG} {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG} {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG} {postrow.displayed.IP_IMG}
  </div>

 </table>
<!-- END displayed -->
 <!-- BEGIN hidden -->
 
<!-- END hidden -->
 <!-- END postrow -->
 <!-- BEGIN no_post -->
 
<!-- END no_post -->
 
  </tr>
</table></table>


<div class="nav_post">
<div class="normal" style="float:left"><img src="http://i16.servimg.com/u/f16/12/53/77/82/commen10.png"></div>

<div class="normal">

<div style="text-align: right;"> 
التعليقات
 

</div>
</div></div> <!-- BEGIN comment --> <table class="row1" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <!-- BEGIN displayed -->
    <table id="post501" class="forumline" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
    <tr class="post post--{postrow.displayed.U_POST_ID}" id="p{postrow.displayed.U_POST_ID}" style="{postrow.displayed.DISPLAYABLE_STATE}">
   
            <th  >
                <!-- status icon and date -->
                <div align="center">
                              معلومات العضو
                </div>
           
                <!-- / status icon and date -->
            </th >
            <th  class="catHead" style="font-weight:normal" align="right">
           
 
        تاريخ المساهمة<img src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}" alt="" border="0" />{postrow.displayed.POST_DATE}
            </th >
   
    </tr>
    <tr valign="top">
        <td class="row3" width="200" style="text-align:center">
                <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" style="text-align:right">
    <tr>
       
            <td class="row2"><div id="postmenu_501" align="center">
              <a class="bigusername" name="{comment.displayed.U_POST_ID}"> {comment.displayed.POSTER_NAME}<br>
                <div align="center">{comment.displayed.RANK_IMAGE}</div><div class="smallfont avataruser">
                <br />{comment.displayed.POSTER_AVATAR}</div>
                                <div class="smallfont" style="text-align:right">
                <br />
                <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%">

                  <!-- BEGIN profile_field -->
            <tr>
            <td class="row1" align="center">{comment.displayed.profile_field.LABEL} </td>
            <td class="row2" align="center"> {comment.displayed.profile_field.CONTENT}</td>
        </tr>
   
   
    <!-- END profile_field -->
                      </table>
                    <div align="center">
                        </div>
                    <div align="center"></div>
                    </div>
                      <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%">
    <tr>
            <td class="row1">
    <div class="pbit" align="center"><center><OBJECT classid="clsid: D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/ flash/swflash.cab#version=6,0,0,0" WIDTH="130" HEIGHT="130" id="anaclock" ALIGN="">
    <PARAM NAME=movie VALUE="http://chasikov.net.ru/flash/clock/no_reference2/naruto_uz.swf">
    <PARAM NAME=quality VALUE=high>
    <PARAM NAME=bgcolor VALUE=#FFFFFF>
    <param name="wmode" value="transparent">
    <param name="menu" value="false">
    <EMBED src="http://chasikov.net.ru/flash/clock/no_reference2/naruto_uz.swf" quality=high bgcolor=#FFFFFF WIDTH="160" HEIGHT="160" wmode="transparent" ALIGN="" TYPE="application/x-shockwave-flash" PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" menu="false">
    </EMBED></OBJECT></center></div>
    </td>
        </tr>
        </table>
                    <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" style="text-align:right">
            <td class="row1">الحالة:</td>
            <td class="row2"><div align="center">

    <table border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 class="offlinebutton"><tr><td width="15">{comment.displayed.ONLINE_IMG}</td></tr></table> </td>
 

    </div></td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="row1">وسائل الإتصال:</td>
            <td class="row2"><div align="center">  {comment.displayed.PROFILE_IMG}

                  {comment.displayed.PM_IMG} {comment.displayed.EMAIL_IMG}<!-- BEGIN contact_field -->

                  {comment.displayed.contact_field.CONTENT}<!-- END contact_field -->  </div></td>
            </tr>
    </table>
                </a>
              <br>
              </div>
            </td>
        </tr>
   

        </table>
           


                <table border="0" width="100%" id="table1" cellspacing="1" cellpadding="0">
                    <tr>
                        <td>
                        <p align="center"></p>
                        <p> </td>
                    </tr>
    </table>
    <br />
        </td>
   
    <td class="row1" id="td_post_54">
   
    <!-- الموضوع والأيقونة -->
       
                <!-- icon and title -->
<div align="right"><div class="smallfont">
                    <span class="postdetails">
                      <img src="{comment.displayed.MINI_POST_IMG}" alt="{comment.displayed.L_MINI_POST_ALT}" title="{comment.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0" />{L_POST_SUBJECT}: {comment.displayed.POST_SUBJECT}
                    </span>
                </div>
                <hr size="1" style="color:#F2DCDE; background-color:#F2DCDE" /></div>
                <!-- / icon and title -->
       
    <!-- google_ad_section_start -->
            <!-- message -->
            <div id="post_message_501" align="center">
                  <br /><br />
            <center>
         
             
<BR><BR>

 <div class="postbodys">
 <!-- BEGIN switch_vote_active -->
 <div class="vote gensmall">
 <!-- BEGIN switch_vote -->
 <div class="vote-button"><a href="{comment.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}"><img src="http://i17.servimg.com/u/f17/15/44/31/99/vote-u10.gif "></a></div>
 <!-- END switch_vote -->

 <!-- BEGIN switch_bar -->
 <div class="vote-bar" title="{comment.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
 <!-- BEGIN switch_vote_plus -->
 <div class="vote-bar-plus" style="height:{comment.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;"></div>
 <!-- END switch_vote_plus -->

 <!-- BEGIN switch_vote_minus -->
 <div class="vote-bar-minus" style="height:{comment.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;"></div>
 <!-- END switch_vote_minus -->
 </div>
 <!-- END switch_bar -->

 <!-- BEGIN switch_no_bar -->
 <div title="{comment.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" class="vote-no-bar"> <img src="http://i31.servimg.com/u/f31/11/61/12/59/eiaa_u15.png ">-</div>
 <!-- END switch_no_bar -->

 <!-- BEGIN switch_vote -->
 <div class="vote-button"><a href="{comment.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}"><img src="http://static.islamway.net/images/vote-down.gif "></a></div>
 <!-- END switch_vote -->
 </div>
 <!-- END switch_vote_active -->
  {comment.displayed.MESSAGE}
 <!-- BEGIN switch_attachments -->
 <div class="clear"></div>
 <dl class="attachbox">
 <dt>
 {comment.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
 <dd>
 <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
 <dl class="file">
 <dt>
 <img src="{comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" />

 <!-- BEGIN switch_dl_att -->
 <a class="postlink" href="{comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">
 {comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a>
{comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
 <!-- END switch_dl_att -->

 <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
 {comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT}
{comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
 <!-- END switch_no_dl_att -->
 </dt>

 <!-- BEGIN switch_no_comment -->
 <dd>
 <em>
 {comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
 </dd>
 <!-- END switch_no_comment -->

 <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
 <dd>
 <em>
 {comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</em>
 </dd>
 <!-- END switch_no_dl_att -->

 <dd>
 ({comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE})
{comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
 </dl>
 <!-- END switch_post_attachments -->
 </dd>
 </dl>
 <!-- END switch_attachments -->                                     
         
                                                                                     

    {comment.displayed.MESSAGE}


                    <br /><br />

     
     
      <div fb-xfbml-state="rendered" class="fb-like fb_edge_widget_with_comment fb_iframe_widget" data-href="http://www.naruto-arabic.net/topic-t{TOPIC_ID}.htm" data-send="true" data-width="400" data-show-faces="true" style="padding:10px;"><span style="height: 24px; width: 400px;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?api_key=124578887583575&locale=en_US&sdk=joey&channel_url=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter.php%3Fversion%3D18%23cb%3Df17a9cb2fc0170e%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fhttp://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm%252Ff2de3f05fea3bc6%26domain%3Dhttp://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm%26relation%3Dparent.parent&href=http://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm&node_type=link&width=400&layout=standard&colorscheme=light&show_faces=true&send=true&extended_social_context=false" class="fb_ltr" title="Like this content on Facebook." style="border: medium none; overflow: hidden; height: 24px; width: 400px;" name="f1605443947c896" id="f1932adabfc1718" scrolling="no"></iframe></span>
          <br/>         
                         
                                                <br /></div>

   

     
       

 

     
        <br />

    <br />
        <div align="center">
        <font color="#FF0000">الموضوع الأصلي</font> : <a href="topic-t{TOPIC_ID}.htm">{TOPIC_TITLE}
          </a>  //
        <font color="#FF0000">الكاتب
    : </font><span class="postbody"><span class="name">{comment.displayed.POSTER_NAME}</span></span>

    </div>
      <br/>
   

                                          <!-- BEGIN switch_attachments -->

    <fieldset class="fieldset"> <legend>الملفات المرفقة</legend>
          <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
    <!-- BEGIN switch_dl_att --><table cellpadding="0" cellspacing="3" border="0"> <table border="1" width="100%" cellspacing="0" bordercolor="#000000" style="border-collapse: collapse"><tr><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">اسم الملف</font></b></td><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">نوع الملف</font></b></td><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">حجم الملف</font></b></td><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">التحمــيل</font></b></td><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">مرات التحميل</font></b></td></tr>
    <tr><td align="center">{comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</td><td align="center"><img src="{comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}"width="40" height="40" border="0" /></td><td align="center">{comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}</td><td align="center"><a rel="nofollow" href="{comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}"><img class="inlineimg" src="http://i43.servimg.com/u/f43/15/53/11/89/downlo10.png" border="0" style="vertical-align:absmiddle; cursor:hand" hspace="0" title="اضغط هنا لتحميل الملف "></a></td><td align="center">{comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</td></tr> </table>

    <!-- END switch_dl_att -->
    <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                              {comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT} {comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                    <FONT color=Red>{comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</FONT>
                    ? الحجم ({comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) ({comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL})
                    <!-- END switch_no_dl_att -->

                    <!-- END switch_post_attachments -->    </fieldset>


                    <!-- END switch_attachments -->
              </center>
            </div>
     
   


         
          <br /><br />
       

       
          {comment.displayed.POSTER_RPG}
       
            <!-- sig -->
                <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="80%" align="center">
    <tr>
        <td class="catHead" align="center">توقيع العضو: {comment.displayed.POSTER_NAME}</td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="row2" title="التوقيع" align="center">
        <p align="center"><div align="center">
     
          <br/>

        {comment.displayed.SIGNATURE}
          <br/><br/>
     
          </div></p>
 
      </td>
    </tr>
    </table>
            <!-- / sig -->
            <!-- google_ad_section_end -->
           
       
       

        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="row2" align="center">
    {comment.displayed.IP_IMG} {comment.displayed.REPORT_IMG}
       
       
       
       
       
        </td>
   
   
   
        <td class="row1" align="left">
   
            <!-- controls -->
       
       
    {comment.displayed.THANK_IMG} {comment.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {comment.displayed.QUOTE_IMG} {comment.displayed.EDIT_IMG}
       
          <a href="#quickreply" rel="nofollow" title="الرد السريع"><img src="http://i57.servimg.com/u/f57/18/63/02/86/ooouo-13.png"/></a>
          {comment.displayed.DELETE_IMG}
            <!-- / controls -->
        </td>
    </tr>
    </table>
    <br />
 

      <!-- END displayed -->
 <!-- BEGIN hidden -->
 <tr>
       
          </tr>
<table border="1" width="100%" style="border-width: 0px">
 <tr>
 <td >
 
                <td class="postdetails {comment.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center">{comment.hidden.MESSAGE}</td>

          </tr>
       
 <!-- END hidden -->
 </table>
 <!-- END comment -->

<table class="forumline noprint" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
 <tr>
<!-- BEGIN topicpagination -->
 <td class="stickybg" colspan="7" align="right">{PAGINATION}</td>
 <!-- END topicpagination -->
  </td >
</tr>
</table>

 <!-- BEGIN no_comment -->
 <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
 <tr align="center">
 <td class="row1" colspan="2" height="28">
 <span class="genmed">{no_comment.L_NO_COMMENT}</span>
 </td>
 </tr>
 </table>
 <!-- END no_comment -->

 <!-- BEGIN postrow -->
  <!-- BEGIN first_post_br -->

<table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
 <tr>
 <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
 <th class="thRight" nowrap="nowrap" colspan="2">{L_MESSAGE}</th>
 </tr>
 <!-- END first_post_br -->

 <!-- BEGIN hidden -->
 <tr>
 <td class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center">{postrow.hidden.MESSAGE}</td>
 </tr>
 <!-- END hidden -->
 <!-- END postrow -->

 <!-- BEGIN no_post -->
 <tr align="center">
 <td class="row1" colspan="3" height="28">
 <span class="genmed">{no_post.L_NO_POST}</span>
 </td>
 </tr>
 <!-- END no_post -->
 <tr align="right">
 
</tr>
</table>    <!-- social bookmarking links -->
        <table class="forumline" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="71%" align="center">
        <tr>
            <td class="catHead">الإشارات المرجعية</td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="row2" style="padding-top:0px"><div style="clear:both"></div><ul style="list-style-type:none; margin:0px; padding:0px"><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
   
            <a href="http://twitter.com/home?status=http://www.naruto-arabic.net/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/twitte10.png" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى Twitter" class="inlineimg" /></a>
   
        <a href="http://twitter.com/home?status=http://www.naruto-arabic.net/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Twitter</a>
    </li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
   
            <a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=edit&output=popup&bkmk=http://www.naruto-arabic.net/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/bookma13.gif" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى Google" class="inlineimg" /></a>
   
        <a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=edit&output=popup&bkmk=http://www.naruto-arabic.net/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Google</a>
    </li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
   
            <a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.naruto-arabic.net/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/facebo10.jpg" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى Facebook" class="inlineimg" /></a>
   
        <a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.naruto-arabic.net/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Facebook</a>
    </li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
   
            <a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.naruto-arabic.net/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/bookma12.gif" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى StumbleUpon" class="inlineimg" /></a>
   
        <a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.naruto-arabic.net/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">StumbleUpon</a>
    </li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
   
            <a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.naruto-arabic.net/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/bookma11.gif" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى del.icio.us" class="inlineimg" /></a>
   
        <a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.naruto-arabic.net/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">del.icio.us</a>
    </li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
   
            <a href="http://digg.com/submit?phrase=2&url=http://www.naruto-arabic.net/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/bookma10.gif" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى Digg" class="inlineimg" /></a>
   
        <a href="http://digg.com/submit?phrase=2&url=http://www.naruto-arabic.net/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Digg</a>
    </li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
   
            <a href="http://myweb2.search.yahoo.com/myresults/bookmarklet?u=http://www.naruto-arabic.net/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/yahoo10.png" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى Yahoo" class="inlineimg" /></a>
   
        <a href="http://myweb2.search.yahoo.com/myresults/bookmarklet?u=http://www.naruto-arabic.net/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Yahoo</a>
    </li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
   
            <a href="https://favorites.live.com/quickadd.aspx?marklet=0&mkt=en-us&url=http://www.naruto-arabic.net/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/live10.gif" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى Live" class="inlineimg" /></a>
   
        <a href="https://favorites.live.com/quickadd.aspx?marklet=0&mkt=en-us&url=http://www.naruto-arabic.net/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Live</a>
    </li></ul><div style="clear:both"></div></td>
        </tr>
        </table>
    <!-- / social bookmarking links -->

       
    <br />
        <table class="forumline" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="71%" align="center"><tr><td class="catHead"><a name="taglist"></a><a href="http://www.facebook.com/" target="_blank">التعليق على الموضوع بواسطة الفيس بوك</a></td></tr><tr><td class="row1" id="tag_list_cell"><center><div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/ar_AR/all.js#xfbml=1"></script><fb:comments href="http://www.naruto-arabic.net/topic-t{TOPIC_ID}.htm" num_posts="3" width="600"></fb:comments></center></td></tr></table>


    <br />

                      <table class="forumline" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="71%" align="center">
        <thead>
            <tr>
                <th  class="catHead" colspan="2">
               
                    الــرد الســـريـع
                </th >
            </tr>
        </thead>

    <tr>
    <td class="row2" align="center"></td>
 <tr>
            <td class="row2" colspan="2" align="center" style="padding:0px">

    <a name="quickreply"></a>            <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
           
                <div align="center">{QUICK_REPLY_FORM}<br /></div>
                <!-- END switch_user_logged_in -->

    <!-- next / previous links -->
        <br />
        <div class="smallfont" align="center">
            <strong>«</strong>
                <a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}" rel="nofollow">الموضوع السابق</a>
                |
                <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC" rel="nofollow">الموضوع التالي</a>
            <strong>»</strong>
        </div>
    <!-- / next / previous links -->


    <!-- popup menu contents -->
    <br />

    <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
    <table class="noprint" width="90%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
        <tr>
            <td colspan="2" align="center" valign="top" nowrap="nowrap"><br />{S_TOPIC_ADMIN}<br />
                <form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
                    <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />

                    <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" /> -->
                    <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />

                    <span class="gen">{L_MOD_TOOLS}<br />{S_SELECT_MOD} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span>
                </form>
            </td>
        </tr>
    </table>
    <!-- END viewtopic_bottom -->


    <!-- **************************************************** -->    <!-- / popup menu contents -->


    <!-- forum rules and admin links -->
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center">
    <tr valign="bottom">
      <table class="forumline" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="71%" align="center">
        <td width="100%" valign="top">
            </td>
  </tr>
  <tr>
      <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
        <table border="0" cellpadding="0" width="100%" cellspacing="0" id="info_open" style="display:''">
            <tbody>
      <!-- BEGIN show_permissions -->
      <tr>
        <td class="row2" valign="top" width="25%"><span class="gensmall">{L_TABS_PERMISSIONS}</span></td>
        <td class="row1" valign="top" width="75%"><span class="gensmall">{S_AUTH_LIST}</span></td>
      </tr>
      <!-- END show_permissions -->
    </tbody>
    </table>
        </td>
        <td class="smallfont" align="left">
            <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
       
            <tr>
                <td>
                <div class="smallfont" style="text-align:right; white-space:nowrap">
   
            <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
            <td align="right" nowrap="nowrap"><span class="gensmall">{L_JUMP_TO}: {S_JUMPBOX_SELECT} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span></td>
            <!-- END viewtopic_bottom -->

    </div>
                </td>
            </tr>
            </table>
        </td>
    </tr>
    </table>
    <!-- /forum rules and admin links -->

                 

                 
                 
                 
        <!-- BEGIN switch_image_resize -->
        <script type="text/javascript">
        //<![CDATA[$(resize_images({
        'selector' : '.postbody', 'max_width' :
        {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' :
        {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));//]]></script>
        <!-- END switch_image_resize -->
    <script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"> align= align= align=0 align=<table cellpadding="<tr>
       
avatar
stones
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 11057
معدل النشاط : 14066
السُمعة : 414

http://stones.arab.st/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: تعديل على كود

مُساهمة من طرف king11 في الخميس 20 فبراير 2014 - 18:33

للاسف لم يضبط معي

بليززز ارجو مساعده الخبراء في اسرع وقت
avatar
king11
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 181
معدل النشاط : 2090
السُمعة : 0

http://www.naruto-arabic.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: تعديل على كود

مُساهمة من طرف شاعر زمانه في الخميس 20 فبراير 2014 - 19:01

السلام عليكم 

اخي العزيز العزيز الكود مافيه الى الزوائد 
ولا ارى فية مشاكل و لاكن الحدود زائدة 

المشكلة ليسة في الكود
[b]stones[/b]
[code]<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
$(function(){
_atc.cwait = 0;
$('.addthis_button').mouseup(function(){
if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
addthis_close();
}
});
});

var hiddenMsgLabel = { visible:'{JS_HIDE_HIDDEN_MESSAGE}', hidden:'{JS_SHOW_HIDDEN_MESSAGE}' };
showHiddenMessage = function(id)
{
try
{
var regId = parseInt(id, 10);
if( isNaN(regId) ) { regId = 0; }

if( regId > 0)
{
$('.post--' + id).toggle(0, function()
{
if( $(this).is(":visible") )
{
$('#hidden-title--' + id).html(hiddenMsgLabel.visible);
}
else
{
$('#hidden-title--' + id).html(hiddenMsgLabel.hidden);
}
});
}
}
catch(e) { }

return false;
};

//]]>
</script>
<span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'DroidSansArabic,Arial,Tahoma,Verdana'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Times New Roman; font-size: 11px;"><center><h1 style="font-family: DroidSansArabic,Arial,Tahoma,Verdana; font-size: 25px; font-weight: bold; background-color: rgb(250,250,250); border: 1px solid rgb(205, 205, 205); padding: 5px;"><center>
<span style="font-family: DroidSansArabic,Arial,Tahoma,Verdana; font-weight: bold;"><div><a style="color:black;"><a href="{LINK_TOPIC_TITLE}">{TOPIC_TITLE}</a>
</h1><a name="poststop" id="poststop"></a></span></span>
<table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">
<tr>
<td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
<span class="nav">
<!-- BEGIN switch_user_authpost -->
<a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}one" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
<!-- END switch_user_authpost -->
<!-- BEGIN switch_user_authreply -->
<a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
<!-- END switch_user_authreply -->
</span>
</td>
<td class="nav" valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
<td align="right" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="100%">

</td>
</tr>
</table>

<table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">

<!-- BEGIN topicpagination -->
<tr>
<td class="stickybg" colspan="7" align="right">{PAGINATION}</td>
</tr>
<!-- END topicpagination -->
{POLL_DISPLAY}
<!-- BEGIN postrow -->
<!-- BEGIN displayed -->

<tr class="post">
<div class="nav_post">
<div class="normal" style="float:left"><!-- AddThis Button BEGIN -->
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style ">
<a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a>
<a class="addthis_button_tweet"></a>

<a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a>
</div>
<script type="text/javascript">var addthis_config = {"data_track_addressbar":true};</script>
<script type="text/javascript" src="//s7.addthis.com/js/300/addthis_widget.js#pubid=ra-50c0f3ff1560ae73"></script>
<!-- AddThis Button END --></div>

<div class="normal">

<div style="text-align: right;">
{postrow.displayed.POST_SUBJECT}


</div>
</div></div>
<td class="row3 "{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="76%" height="28">
<table border="0" style="background-color:" width="100%" cellpadding="1" cellspacing="0"><tr>
<td class="alt2" align="center">
<div class="tr_avatar">
<span class="postdetails poster-profiles">
{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}</span>
</div>
</td>
<td align="center" nowrap="nowrap">
<div id="postmenu_18234215">
<span class="name"><a name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></a><strong>{postrow.displayed.POSTER_NAME}</strong></span>
<script type="text/javascript">
vbmenu_register("postmenu_18234215", true);
</script>
</div>
<div class="smallfont">{postrow.displayed.POSTER_RANK}</div>
<div class="smallfont">
{postrow.displayed.RANK_IMAGE}
</div> {comment.displayed.POSTER_RPG}

</span><table cellspacing="4" cellpadding="0" border="0">
<tbody>
{postrow.displayed.PROFILE_IMG} {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}<!-- BEGIN contact_field --> {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}<!-- END contact_field --> {postrow.displayed.ONLINE_IMG}
</tbody>
</table>

</td>
<td width="100%"> </td>
<td align="center" valign="top" nowrap="nowrap">
<div class="smallfont">
<!-- BEGIN profile_field --><div class="infopostup">
{postrow.displayed.profile_field.LABEL} {postrow.displayed.profile_field.CONTENT}{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}
</div><!-- END profile_field -->

</div>
</td>
</tr>
</tr>
</table>
<table border="1" width="100%" style="border-width: 0px" height="74" bordercolor="#D5D5D5">
<tr><img src=""><td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="28%" height="28" colspan="2">
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td><span class="postdetails"><img
src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}"
alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}"
title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0"
/>{L_POST_SUBJECT}: {postrow.displayed.POST_SUBJECT}

</td>
</tr>
</table>
<hr size="1" style="color:#D5D5D5; background-color:#D5D5D5"><div class="postbody">

<!-- BEGIN switch_vote_active -->
<div class="vote gensmall">
<!-- BEGIN switch_vote -->
<div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}"> <img src="https://i.servimg.com/u/f17/15/44/31/99/vote-u10.gif "></a></div>
<!-- END switch_vote -->

<!-- BEGIN switch_bar -->
<div class="vote-bar" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
<!-- BEGIN switch_vote_plus -->
<div class="vote-bar-plus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;"></div>
<!-- END switch_vote_plus -->

<!-- BEGIN switch_vote_minus -->
<div class="vote-bar-minus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;"></div>
<!-- END switch_vote_minus -->
</div>
<!-- END switch_bar -->

<!-- BEGIN switch_no_bar -->
<div title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" class="vote-no-bar">
<img src="https://i.servimg.com/u/f31/11/61/12/59/eiaa_u15.png "></div>
<!-- END switch_no_bar -->

<!-- BEGIN switch_vote -->
<div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}">
<img src="http://static.islamway.net/images/vote-down.gif "></a></div>
<!-- END switch_vote -->
</div>
<!-- END switch_vote_active -->
<div class="postbody" align="center">
<div class="postbody"><div class="postbody" align="center">
<div>

{postrow.displayed.MESSAGE}</div>


<!-- BEGIN switch_attachments -->
<div class="clear"></div>
<dl class="attachbox">
<dt>{postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
<dd>
<!-- BEGIN switch_post_attachments -->
<dl class="file">
<dt>
<img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" />

<!-- BEGIN switch_dl_att -->
<a class="postlink" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a> {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
<!-- END switch_dl_att -->

<!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT} {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
<!-- END switch_no_dl_att -->
</dt>

<!-- BEGIN switch_no_comment -->
<dd>
<em>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
</dd>
<!-- END switch_no_comment -->

<!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
<dd>
<em>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</em>
</dd>
<!-- END switch_no_dl_att -->

<dd>({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
</dl>
<!-- END switch_post_attachments -->
</dd>
</dl>
<!-- END switch_attachments -->


<div class="clear"></div><!-- sig -->
<table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="80%" align="center">
<tr>
<td class="catHead" align="center">توقيع العضو: {postrow.displayed.POSTER_NAME}</td>
</tr>
<tr>
<td class="row2" title="التوقيع" align="center">
<p align="center"><div align="center">

<br/>

{postrow.displayed.SIGNATURE}
<br/><br/>

</div></p>

</td>
</tr>
</table>
<!-- / sig -->
<table style="" class="forumline" border="0" cellpadding="0" cellspacing="1" width="90%" id="table22">

<div class="POST" align="LEFT">{postrow.displayed.REPORT_IMG} {postrow.displayed.THANK_IMG} {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG} {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG} {postrow.displayed.IP_IMG}
</div>

</table>
<!-- END displayed -->
<!-- BEGIN hidden -->

<!-- END hidden -->
<!-- END postrow -->
<!-- BEGIN no_post -->

<!-- END no_post -->

</tr>
</table></table>


<div class="nav_post">
<div class="normal" style="float:left"><img src="https://i.servimg.com/u/f16/12/53/77/82/commen10.png"></div>

<div class="normal">

<div style="text-align: right;">
التعليقات


</div>
</div></div><!-- BEGIN comment --><table class="row1" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<!-- BEGIN displayed -->
<table id="post501" class="forumline" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
<tr class="post post--{postrow.displayed.U_POST_ID}" id="p{postrow.displayed.U_POST_ID}" style="{postrow.displayed.DISPLAYABLE_STATE}">

<th >
<!-- status icon and date -->
<div align="center">
معلومات العضو
</div>

<!-- / status icon and date -->
</th >
<th class="catHead" style="font-weight:normal" align="right">


تاريخ المساهمة<img src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}" alt="" border="0" />{postrow.displayed.POST_DATE}
</th >

</tr>
<tr valign="top">
<td class="row3" width="200" style="text-align:center">
<table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" style="text-align:right">
<tr>

<td class="row2"><div id="postmenu_501" align="center">
<a class="bigusername" name="{comment.displayed.U_POST_ID}"> {comment.displayed.POSTER_NAME}<br>
<div align="center">{comment.displayed.RANK_IMAGE}</div><div class="smallfont avataruser">
<br />{comment.displayed.POSTER_AVATAR}</div>
<div class="smallfont" style="text-align:right">
<br />
<table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%">

<!-- BEGIN profile_field -->
<tr>
<td class="row1" align="center">{comment.displayed.profile_field.LABEL} </td>
<td class="row2" align="center"> {comment.displayed.profile_field.CONTENT}</td>
</tr>


<!-- END profile_field -->
</table>
<div align="center">
</div>
<div align="center"></div>
</div>
<table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%">
<tr>
<td class="row1">
<div class="pbit" align="center"><center><OBJECT classid="clsid: D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/ flash/swflash.cab#version=6,0,0,0" WIDTH="130" HEIGHT="130" id="anaclock" ALIGN="">
<PARAM NAME=movie VALUE="http://chasikov.net.ru/flash/clock/no_reference2/naruto_uz.swf">
<PARAM NAME=quality VALUE=high>
<PARAM NAME=bgcolor VALUE=#FFFFFF>
<param name="wmode" value="transparent">
<param name="menu" value="false">
<EMBED src="http://chasikov.net.ru/flash/clock/no_reference2/naruto_uz.swf" quality=high bgcolor=#FFFFFF WIDTH="160" HEIGHT="160" wmode="transparent" ALIGN="" TYPE="application/x-shockwave-flash" PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" menu="false">
</EMBED></OBJECT></center></div>
</td>
</tr>
</table>
<table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" style="text-align:right">
<td class="row1">الحالة:</td>
<td class="row2"><div align="center">

<table border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 class="offlinebutton"><tr><td width="15">{comment.displayed.ONLINE_IMG}</td></tr></table> </td>


</div></td>
</tr>
<tr>
<td class="row1">وسائل الإتصال:</td>
<td class="row2"><div align="center"> {comment.displayed.PROFILE_IMG}

{comment.displayed.PM_IMG} {comment.displayed.EMAIL_IMG}<!-- BEGIN contact_field -->

{comment.displayed.contact_field.CONTENT}<!-- END contact_field --> </div></td>
</tr>
</table>
</a>
<br>
</div>
</td>
</tr>


</table><table border="0" width="100%" id="table1" cellspacing="1" cellpadding="0">
<tr>
<td>
<p align="center"></p>
<p> </td>
</tr>
</table>
<br />
</td>

<td class="row1" id="td_post_54">

<!-- الموضوع والأيقونة -->

<!-- icon and title -->
<div align="right"><div class="smallfont">
<span class="postdetails">
<img src="{comment.displayed.MINI_POST_IMG}" alt="{comment.displayed.L_MINI_POST_ALT}" title="{comment.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0" />{L_POST_SUBJECT}: {comment.displayed.POST_SUBJECT}
</span>
</div>
<hr size="1" style="color:#F2DCDE; background-color:#F2DCDE" /></div>
<!-- / icon and title -->

<!-- google_ad_section_start -->
<!-- message -->
<div id="post_message_501" align="center">
<br /><br />
<center>


<BR><BR>

<div class="postbodys">
<!-- BEGIN switch_vote_active -->
<div class="vote gensmall">
<!-- BEGIN switch_vote -->
<div class="vote-button"><a href="{comment.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}"><img src="https://i.servimg.com/u/f17/15/44/31/99/vote-u10.gif "></a></div>
<!-- END switch_vote -->

<!-- BEGIN switch_bar -->
<div class="vote-bar" title="{comment.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
<!-- BEGIN switch_vote_plus -->
<div class="vote-bar-plus" style="height:{comment.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;"></div>
<!-- END switch_vote_plus -->

<!-- BEGIN switch_vote_minus -->
<div class="vote-bar-minus" style="height:{comment.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;"></div>
<!-- END switch_vote_minus -->
</div>
<!-- END switch_bar -->

<!-- BEGIN switch_no_bar -->
<div title="{comment.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" class="vote-no-bar"> <img src="https://i.servimg.com/u/f31/11/61/12/59/eiaa_u15.png ">-</div>
<!-- END switch_no_bar -->

<!-- BEGIN switch_vote -->
<div class="vote-button"><a href="{comment.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}"><img src="http://static.islamway.net/images/vote-down.gif "></a></div>
<!-- END switch_vote -->
</div>
<!-- END switch_vote_active -->
{comment.displayed.MESSAGE}
<!-- BEGIN switch_attachments -->
<div class="clear"></div>
<dl class="attachbox">
<dt>
{comment.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
<dd>
<!-- BEGIN switch_post_attachments -->
<dl class="file">
<dt>
<img src="{comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" />

<!-- BEGIN switch_dl_att -->
<a class="postlink" href="{comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">
{comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a>
{comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
<!-- END switch_dl_att -->

<!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
{comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT}
{comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
<!-- END switch_no_dl_att -->
</dt>

<!-- BEGIN switch_no_comment -->
<dd>
<em>
{comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
</dd>
<!-- END switch_no_comment -->

<!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
<dd>
<em>
{comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</em>
</dd>
<!-- END switch_no_dl_att -->

<dd>
({comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE})
{comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
</dl>
<!-- END switch_post_attachments -->
</dd>
</dl>
<!-- END switch_attachments -->{comment.displayed.MESSAGE}


<br /><br /><div fb-xfbml-state="rendered" class="fb-like fb_edge_widget_with_comment fb_iframe_widget" data-href="http://www.naruto-arabic.net/topic-t{TOPIC_ID}.htm" data-send="true" data-width="400" data-show-faces="true" style="padding:10px;"><span style="height: 24px; width: 400px;"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?api_key=124578887583575&locale=en_US&sdk=joey&channel_url=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter.php%3Fversion%3D18%23cb%3Df17a9cb2fc0170e%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fhttp://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm%252Ff2de3f05fea3bc6%26domain%3Dhttp://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm%26relation%3Dparent.parent&href=http://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm&node_type=link&width=400&layout=standard&colorscheme=light&show_faces=true&send=true&extended_social_context=false" class="fb_ltr" title="Like this content on Facebook." style="border: medium none; overflow: hidden; height: 24px; width: 400px;" name="f1605443947c896" id="f1932adabfc1718" scrolling="no"></iframe></span>
<br/>

<br /></div>

<br />

<br />
<div align="center">
<font color="#FF0000">الموضوع الأصلي</font> : <a href="topic-t{TOPIC_ID}.htm">{TOPIC_TITLE}
</a> //
<font color="#FF0000">الكاتب
: </font><span class="postbody"><span class="name">{comment.displayed.POSTER_NAME}</span></span>

</div>
<br/>


<!-- BEGIN switch_attachments -->

<fieldset class="fieldset"> <legend>الملفات المرفقة</legend>
<!-- BEGIN switch_post_attachments -->
<!-- BEGIN switch_dl_att --><table cellpadding="0" cellspacing="3" border="0"> <table border="1" width="100%" cellspacing="0" bordercolor="#000000" style="border-collapse: collapse"><tr><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">اسم الملف</font></b></td><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">نوع الملف</font></b></td><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">حجم الملف</font></b></td><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">التحمــيل</font></b></td><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">مرات التحميل</font></b></td></tr>
<tr><td align="center">{comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</td><td align="center"><img src="{comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}"width="40" height="40" border="0" /></td><td align="center">{comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}</td><td align="center"><a rel="nofollow" href="{comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}"><img class="inlineimg" src="https://i.servimg.com/u/f43/15/53/11/89/downlo10.png" border="0" style="vertical-align:absmiddle; cursor:hand" hspace="0" title="اضغط هنا لتحميل الملف "></a></td><td align="center">{comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</td></tr> </table>

<!-- END switch_dl_att -->
<!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
{comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT} {comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
<FONT color=Red>{comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</FONT>
? الحجم ({comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) ({comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL})
<!-- END switch_no_dl_att -->

<!-- END switch_post_attachments --></fieldset>


<!-- END switch_attachments -->
</center>
</div>

<br /><br />{comment.displayed.POSTER_RPG}

<!-- sig -->
<table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="80%" align="center">
<tr>
<td class="catHead" align="center">توقيع العضو: {comment.displayed.POSTER_NAME}</td>
</tr>
<tr>
<td class="row2" title="التوقيع" align="center">
<p align="center"><div align="center">

<br/>

{comment.displayed.SIGNATURE}
<br/><br/>

</div></p>

</td>
</tr>
</table>
<!-- / sig -->
<!-- google_ad_section_end -->
</td>
</tr>
<tr>
<td class="row2" align="center">
{comment.displayed.IP_IMG} {comment.displayed.REPORT_IMG}

</td><td class="row1" align="left">

<!-- controls -->


{comment.displayed.THANK_IMG} {comment.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {comment.displayed.QUOTE_IMG} {comment.displayed.EDIT_IMG}

<a href="#quickreply" rel="nofollow" title="الرد السريع"><img src="https://i.servimg.com/u/f57/18/63/02/86/ooouo-13.png"/></a>
{comment.displayed.DELETE_IMG}
<!-- / controls -->
</td>
</tr>
</table>
<br />


<!-- END displayed -->
<!-- BEGIN hidden -->
<tr>

</tr>
<table border="1" width="100%" style="border-width: 0px">
<tr>
<td >

<td class="postdetails {comment.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center">{comment.hidden.MESSAGE}</td>

</tr>

<!-- END hidden -->
</table>
<!-- END comment -->

<table class="forumline noprint" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<!-- BEGIN topicpagination -->
<td class="stickybg" colspan="7" align="right">{PAGINATION}</td>
<!-- END topicpagination -->
</td >
</tr>
</table>

<!-- BEGIN no_comment -->
<table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
<tr align="center">
<td class="row1" colspan="2" height="28">
<span class="genmed">{no_comment.L_NO_COMMENT}</span>
</td>
</tr>
</table>
<!-- END no_comment -->

<!-- BEGIN postrow -->
<!-- BEGIN first_post_br -->

<table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
<tr>
<th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
<th class="thRight" nowrap="nowrap" colspan="2">{L_MESSAGE}</th>
</tr>
<!-- END first_post_br -->

<!-- BEGIN hidden -->
<tr>
<td class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center">{postrow.hidden.MESSAGE}</td>
</tr>
<!-- END hidden -->
<!-- END postrow -->

<!-- BEGIN no_post -->
<tr align="center">
<td class="row1" colspan="3" height="28">
<span class="genmed">{no_post.L_NO_POST}</span>
</td>
</tr>
<!-- END no_post -->
<tr align="right">

</tr>
</table><!-- social bookmarking links -->
<table class="forumline" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="71%" align="center">
<tr>
<td class="catHead">الإشارات المرجعية</td>
</tr>
<tr>
<td class="row2" style="padding-top:0px"><div style="clear:both"></div><ul style="list-style-type:none; margin:0px; padding:0px"><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">

<a href="http://twitter.com/home?status=http://www.naruto-arabic.net/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="https://i.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/twitte10.png" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى Twitter" class="inlineimg" /></a>

<a href="http://twitter.com/home?status=http://www.naruto-arabic.net/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Twitter</a>
</li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">

<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=edit&output=popup&bkmk=http://www.naruto-arabic.net/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="https://i.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/bookma13.gif" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى Google" class="inlineimg" /></a>

<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=edit&output=popup&bkmk=http://www.naruto-arabic.net/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Google</a>
</li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">

<a href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.naruto-arabic.net/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="https://i.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/facebo10.jpg" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى Facebook" class="inlineimg" /></a>

<a href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.naruto-arabic.net/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Facebook</a>
</li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">

<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.naruto-arabic.net/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="https://i.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/bookma12.gif" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى StumbleUpon" class="inlineimg" /></a>

<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.naruto-arabic.net/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">StumbleUpon</a>
</li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">

<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.naruto-arabic.net/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="https://i.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/bookma11.gif" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى del.icio.us" class="inlineimg" /></a>

<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.naruto-arabic.net/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">del.icio.us</a>
</li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">

<a href="http://digg.com/submit?phrase=2&url=http://www.naruto-arabic.net/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="https://i.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/bookma10.gif" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى Digg" class="inlineimg" /></a>

<a href="http://digg.com/submit?phrase=2&url=http://www.naruto-arabic.net/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Digg</a>
</li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">

<a href="http://myweb2.search.yahoo.com/myresults/bookmarklet?u=http://www.naruto-arabic.net/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="https://i.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/yahoo10.png" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى Yahoo" class="inlineimg" /></a>

<a href="http://myweb2.search.yahoo.com/myresults/bookmarklet?u=http://www.naruto-arabic.net/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Yahoo</a>
</li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">

<a href="https://favorites.live.com/quickadd.aspx?marklet=0&mkt=en-us&url=http://www.naruto-arabic.net/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="https://i.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/live10.gif" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى Live" class="inlineimg" /></a>

<a href="https://favorites.live.com/quickadd.aspx?marklet=0&mkt=en-us&url=http://www.naruto-arabic.net/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Live</a>
</li></ul><div style="clear:both"></div></td>
</tr>
</table>
<!-- / social bookmarking links -->


<br />
<table class="forumline" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="71%" align="center"><tr><td class="catHead"><a name="taglist"></a><a href="https://www.facebook.com/" target="_blank">التعليق على الموضوع بواسطة الفيس بوك</a></td></tr><tr><td class="row1" id="tag_list_cell"><center><div id="fb-root"></div><script src="https://connect.facebook.net/ar_AR/all.js#xfbml=1"></script><fb:comments href="http://www.naruto-arabic.net/topic-t{TOPIC_ID}.htm" num_posts="3" width="600"></fb:comments></center></td></tr></table>


<br />

<table class="forumline" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="71%" align="center">
<thead>
<tr>
<th class="catHead" colspan="2">

الــرد الســـريـع
</th >
</tr>
</thead>

<tr>
<td class="row2" align="center"></td>
<tr>
<td class="row2" colspan="2" align="center" style="padding:0px">

<a name="quickreply"></a> <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->

<div align="center">{QUICK_REPLY_FORM}<br /></div>
<!-- END switch_user_logged_in -->

<!-- next / previous links -->
<br />
<div class="smallfont" align="center">
<strong>«</strong>
<a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}" rel="nofollow">الموضوع السابق</a>
|
<a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC" rel="nofollow">الموضوع التالي</a>
<strong>»</strong>
</div>
<!-- / next / previous links -->


<!-- popup menu contents -->
<br />

<!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
<table class="noprint" width="90%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
<tr>
<td colspan="2" align="center" valign="top" nowrap="nowrap"><br />{S_TOPIC_ADMIN}<br />
<form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
<input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />

<!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" /> -->
<input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />

<span class="gen">{L_MOD_TOOLS}<br />{S_SELECT_MOD} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span>
</form>
</td>
</tr>
</table>
<!-- END viewtopic_bottom -->


<!-- **************************************************** --><!-- / popup menu contents -->


<!-- forum rules and admin links -->
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center">
<tr valign="bottom">
<table class="forumline" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="71%" align="center">
<td width="100%" valign="top">
</td>
</tr>
<tr>
<td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
<table border="0" cellpadding="0" width="100%" cellspacing="0" id="info_open" style="display:''">
<tbody>
<!-- BEGIN show_permissions -->
<tr>
<td class="row2" valign="top" width="25%"><span class="gensmall">{L_TABS_PERMISSIONS}</span></td>
<td class="row1" valign="top" width="75%"><span class="gensmall">{S_AUTH_LIST}</span></td>
</tr>
<!-- END show_permissions -->
</tbody>
</table>
</td>
<td class="smallfont" align="left">
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">

<tr>
<td>
<div class="smallfont" style="text-align:right; white-space:nowrap">

<!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
<td align="right" nowrap="nowrap"><span class="gensmall">{L_JUMP_TO}: {S_JUMPBOX_SELECT} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span></td>
<!-- END viewtopic_bottom -->

</div>
</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
<!-- /forum rules and admin links -->


<!-- BEGIN switch_image_resize -->
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[$(resize_images({
'selector' : '.postbody', 'max_width' :
{switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' :
{switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));//]]></script>
<!-- END switch_image_resize -->
<script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"> align= align= align=0 align=<table cellpadding="<tr>
       [/code]
avatar
شاعر زمانه
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 1745
معدل النشاط : 3924
السُمعة : 56

http://instagram.com/_xa2

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: تعديل على كود

مُساهمة من طرف king11 في الخميس 20 فبراير 2014 - 19:42

مازالت المشكلة مستمرة ارجو الحل لوسمحتو
avatar
king11
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 181
معدل النشاط : 2090
السُمعة : 0

http://www.naruto-arabic.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: تعديل على كود

مُساهمة من طرف king11 في الخميس 20 فبراير 2014 - 22:31

ارجوو المساعدة من الخبراء
avatar
king11
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 181
معدل النشاط : 2090
السُمعة : 0

http://www.naruto-arabic.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: تعديل على كود

مُساهمة من طرف king11 في الجمعة 21 فبراير 2014 - 16:05

اين المساعده ؟؟؟؟
avatar
king11
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 181
معدل النشاط : 2090
السُمعة : 0

http://www.naruto-arabic.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: تعديل على كود

مُساهمة من طرف king11 في السبت 22 فبراير 2014 - 11:36

يامساعدون بلييز حلوو مشكلتي انا انتظرر
avatar
king11
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 181
معدل النشاط : 2090
السُمعة : 0

http://www.naruto-arabic.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: تعديل على كود

مُساهمة من طرف king11 في الأحد 23 فبراير 2014 - 15:14

اين المساعدة لوسمحتو والله انتظرت مده طويله

الله يخليكم ساعدوني
avatar
king11
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 181
معدل النشاط : 2090
السُمعة : 0

http://www.naruto-arabic.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: تعديل على كود

مُساهمة من طرف king11 في الإثنين 24 فبراير 2014 - 10:24

لماذا لاتوجد مساعده ؟؟؟؟
avatar
king11
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 181
معدل النشاط : 2090
السُمعة : 0

http://www.naruto-arabic.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: تعديل على كود

مُساهمة من طرف king11 في الأربعاء 26 فبراير 2014 - 7:44

؟؟؟؟؟؟؟
avatar
king11
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 181
معدل النشاط : 2090
السُمعة : 0

http://www.naruto-arabic.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: تعديل على كود

مُساهمة من طرف king11 في الأحد 2 مارس 2014 - 11:40

7 ردود ولا في مجيب واحد -_-

يامساعدين وينكم
avatar
king11
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 181
معدل النشاط : 2090
السُمعة : 0

http://www.naruto-arabic.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: تعديل على كود

مُساهمة من طرف الألحان المرحة في الأحد 2 مارس 2014 - 11:44

كف عن الإلحاح
و انظر الى ستونز
https://help.ahlamontada.com/u191428
هو بيساعدك او احد المساعدين لما يفوتو
avatar
الألحان المرحة
 
 

انثى
عدد المساهمات : 2015
معدل النشاط : 6228
السُمعة : 20

http://alhan-mareha.hooxs.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: تعديل على كود

مُساهمة من طرف stones في الأحد 2 مارس 2014 - 12:07

مرحبا
احذف قالب فيو توبيك
اذا كان لك اكواد به احتفظ بها
===============
لتجربه عطل ورقةcss
او انسخ الاكواد الي بها واحتفظ بها واحذفها
وكذلك اكواد التشكيلات العامه مثل ورقة css
avatar
stones
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 11057
معدل النشاط : 14066
السُمعة : 414

http://stones.arab.st/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: تعديل على كود

مُساهمة من طرف king11 في الثلاثاء 4 مارس 2014 - 9:26

جربت ولاكن لم يتغير شي
avatar
king11
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 181
معدل النشاط : 2090
السُمعة : 0

http://www.naruto-arabic.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى