أرجو مساعدة الخبراء

اذهب الى الأسفل

أرجو مساعدة الخبراء

مُساهمة من طرف فؤاد.م في السبت 8 فبراير 2014 - 8:42

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخواني عندي لون بنفسجي داخل المشاركات وهو لا يتوافق مع اللون العام للمنتدى
واعتقد انه موجود بالانديكس بودي
ارجو ان تدلونني عليه
واليكم الكود باكمله
  <script type="text/javascript">
        //<![CDATA[
        var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
        $(function(){
            _atc.cwait = 0;
            $('.addthis_button').mouseup(function(){
                if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
                    addthis_close();
                    addthis_close();
                }
            });
        });
        //]]>
        </script>

        <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
            <tr>
                <td class="row1" width="100%"><strong>
                          <span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span> </strong> </td>
            </tr>
            </table>
            <br />
        <a name="poststop" id="poststop"></a>

        <!-- controls above postbits -->
        <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" style="margin-bottom:3px">
        <tr valign="bottom">
        
                <td class="smallfont">
                      
        <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
                    <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}one" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                    <!-- END switch_user_authpost -->
                    <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
                    <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                    <!-- END switch_user_authreply -->

      
          </td>

            <td>
        <!-- BEGIN topicpagination -->

        <table class="tborder" cellpadding="3" cellspacing="1" border="0" align="left">
        <tr>
            <td class="catHead" style="font-weight:normal">صفحات الموضوع</td>
        
            <td class="row1"><a rel="prev" class="smallfont" href="showthread.php?t=3" title="الصفحة السابقة - النتائج 1 إلى 10 من 11"></a></td>
            <td class="row1">{PAGINATION}</td>

      
        
        
            <td class="vbmenu_control" title="showthread.php?t=3"><a name="PageNav"></a></td>
        </tr>
        </table>

              <!-- END topicpagination -->
              </td>
        </tr>
        </table>
        <!-- / controls above postbits -->

        <!-- toolbar -->
        <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center" style="border-bottom-width:0px">
        <tr>
            <td class="catHead" width="100%">
                <div class="smallfont">
            
            
                </div>
            </td>
      
        <!-- BEGIN switch_twitter_btn -->
                    <span id="twitter_btn" style="margin-left: 6px; ">
                    <a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal">Tweet</a>
                    <script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
                    </span>
                    <!-- END switch_twitter_btn -->
                    <!-- BEGIN switch_fb_likebtn -->
                    <span id="fb_likebtn" style="margin-left: 6px; ">
                        <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href={FORUM_URL}{TOPIC_URL}&layout=button_count&show_faces=false&width=100&action=like&colorscheme=light&height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:100px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe>
                    </span>
                    <!-- END switch_fb_likebtn -->
            <td class="row1" id="threadtools" nowrap="nowrap">
        <span class="gensmall bold">
                        <a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=forumotion">{L_SHARE}</a>
                        </span>

            </td>
        
        
        
            <td class="row1" id="displaymodes" nowrap="nowrap">
            <span class="gensmall bold">
                    
                        <script type="text/javascript">//<![CDATA[
                            var url_favourite = '{U_FAVOURITE_JS_PLUS_MENU}';
                            var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
                            var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                            var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
                            var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                            var url_tellfriend = '{U_TELLFRIEND_JS_PLUS_MENU}';
                            insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
                        //]]>
                        </script>
                    </span>
          </td>
        

        

        </tr>
        </table>
        <!-- / toolbar -->        <!-- end content table -->

                </div>
            </div>
        </div>

        <!-- / close content container -->
        <!-- / end content table -->

        <div id="posts"><!-- post #501 -->

            <!-- open content container -->

        <div align="center">
            <div class="page" style="width:100%; text-align:right">
                <div style="padding:0px 0px 0px 0px" align="right">

            <div id="edit501" style="padding:0px 0px 6px 0px">
        


        <!-- a7la7ekaya الطائر الحر - ألدعم الفني -->

        <head>
        <style type="text/css">
        .infouser {
            font: normal 11px "tahoma";
            letter-spacing: 0px;
            vertical-align: middle;
            padding: 1px 2px;
            margin: 0 2px 2px;
        }
        .avataruser img {
            border:1px outset #ccebfb;
            margin: 10px auto 0;
            padding: 5px;
        }
        </style>
        </head>

        <!-- BEGIN postrow -->
            <!-- BEGIN displayed -->
      


        <table id="post501" class="forumline" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
        <tr class="post post--{postrow.displayed.U_POST_ID}" id="p{postrow.displayed.U_POST_ID}" style="{postrow.displayed.DISPLAYABLE_STATE}">
        
                <th  >
                    <!-- status icon and date -->
                    <div align="center">
        <img src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}" alt="" border="0" />{postrow.displayed.POST_DATE}
                    </div>
                
                    <!-- / status icon and date -->
                </th >
                <th  class="catHead" style="font-weight:normal" align="left">
                
        
                    المشاركة رقم: #
            
                </th >
        
        </tr>
        <tr valign="top">
            <td class="row3" width="200" style="text-align:center">
                    <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" style="text-align:right">
            <tr>
                <td colspan="2" class="catHead" align="center">المعلومات</td>
            </tr>
        <tr>
                <td class="row1">الكاتب:</td>
            
                <td class="row2"><div id="postmenu_501" align="center">
                  <a class="bigusername" name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"> {postrow.displayed.POSTER_NAME} </a>
                  </div>
                </td>
            </tr>
        
            <tr>
                <td class="row1"><div align="center">اللقب:</div></td>
                <td class="row2"><div align="center">{postrow.displayed.POSTER_RANK}</div></td>
            </tr>
        
            <tr>
                <td class="row1"><div align="center">الرتبه:</div></td>
                <td class="row2"><div align="center">{postrow.displayed.RANK_IMAGE}</div></td>
            </tr>
        
        
                      <tr>
                <td colspan="2" class="row1" align="center">الصورة الرمزية</td>
            </tr>
            <tr>
                <td colspan="2" align="center" class="row2"><div class="smallfont avataruser">
                            <br />{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}</div>
        </td>
            </tr>
            </table>
                
                    <div class="smallfont" style="text-align:right">
                    <br />
                    <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%">
          
                      <tr>
                <td colspan="2" class="catHead" align="center">البيانات</td>
            </tr>
                      <!-- BEGIN profile_field -->
                <tr>
                <td class="row1" align="center">{postrow.displayed.profile_field.LABEL} </td>
                <td class="row2" align="center"> {postrow.displayed.profile_field.CONTENT}</td>
            </tr>
        
        
        <!-- END profile_field -->


                
        
            
        </table>
                        <div align="center">
                            </div>
                        <div align="center"></div>
                        </div>


      
        <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%">
            <tr>
                <td class="catHead" align="center">التوقيت</td>
            </tr>
        <tr>
                <td class="row1">
        <div class="pbit" align="center"><center><OBJECT classid="clsid: D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/ flash/swflash.cab#version=6,0,0,0" WIDTH="130" HEIGHT="130" id="anaclock" ALIGN="">
        <PARAM NAME=movie VALUE="http://www.dokuyi.com/home/upload/Dokuyi/2011/20110113153003X15LZ/20110113153003X15LZ_proen.swf">
        <PARAM NAME=quality VALUE=high>
        <PARAM NAME=bgcolor VALUE=#FFFFFF>
        <param name="wmode" value="transparent">
        <param name="menu" value="false">
        <EMBED src="http://www.dokuyi.com/home/upload/Dokuyi/2011/20110113153003X15LZ/20110113153003X15LZ_proen.swf" quality=high bgcolor=#FFFFFF WIDTH="130" HEIGHT="130" wmode="transparent" ALIGN="" TYPE="application/x-shockwave-flash" PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" menu="false">
        </EMBED></OBJECT></center></div>
        </td>
            </tr>
            </table>
        <br />
                        <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" style="text-align:right">
            <tr>
                <td colspan="2" class="catHead" align="center">الإتصالات</td>
            </tr>
        <tr>
                <td class="row1">الحالة:</td>
                <td class="row2"><div align="center">

        <table border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 class="offlinebutton"><tr><td width="ضع مقاس الايقونة ">{postrow.displayed.ONLINE_IMG}</td></tr></table> </td>
      

        </div></td>
            </tr>
            <tr>
                <td class="row1">وسائل الإتصال:</td>
                <td class="row2"><div align="center">  {postrow.displayed.PROFILE_IMG}

                      {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}<!-- BEGIN contact_field -->

                      {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}<!-- END contact_field -->  </div></td>
                </tr>
        </table>
                  
                    <table border="0" width="100%" id="table1" cellspacing="1" cellpadding="0">
                        <tr>
                            <td>
                            <p align="center"></p>
                            <p> </td>
                        </tr>
        </table>
        <br />
            </td>
        
        <td class="row1" id="td_post_54">
        
        <!-- الموضوع والأيقونة -->
            
                    <!-- icon and title -->
                    <div class="smallfont">
                        <span class="postdetails">
                          <img src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}" alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0" />{L_POST_SUBJECT}: {postrow.displayed.POST_SUBJECT}
                        </span>
                    </div>
                    <hr size="1" style="color:#F2DCDE; background-color:#F2DCDE" />
                    <!-- / icon and title -->
            
        <!-- google_ad_section_start -->
                <!-- message -->
                <div id="post_message_501" align="center">
                

              <img border="0" src="https://i.servimg.com/u/f63/11/53/34/85/f3al_c10.png" width="350">

              <br /><br />
                <a href="topic-t{TOPIC_ID}.htm">{TOPIC_TITLE}
              </a>
                      <br /><br />
                <center>
              
                  
        <div class="postbody" align="center">
                                                

                    
                                                                                          

        {postrow.displayed.MESSAGE}


                        <br /><br />

          
          
          <div fb-xfbml-state="rendered" class="fb-like fb_edge_widget_with_comment fb_iframe_widget" data-href="http://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" data-send="true" data-width="400" data-show-faces="true" style="padding:10px;"><span style="height: 24px; width: 400px;"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?api_key=124578887583575&locale=en_US&sdk=joey&channel_url=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter.php%3Fversion%3D18%23cb%3Df17a9cb2fc0170e%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fhttp://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm%252Ff2de3f05fea3bc6%26domain%3Dhttp://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm%26relation%3Dparent.parent&href=http://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm&node_type=link&width=400&layout=standard&colorscheme=light&show_faces=true&send=true&extended_social_context=false" class="fb_ltr" title="Like this content on Facebook." style="border: medium none; overflow: hidden; height: 24px; width: 400px;" name="f1605443947c896" id="f1932adabfc1718" scrolling="no"></iframe></span>
              <br/>          
                              
                                                    <br /></div>

        

          
            
            <!-- بداية قالب الموضوع الاصلي - http://a7la-7ekaya.yoo7.com -->
      

          
            <br />

        <br />
            <div align="center">
            <font color="#FF0000"> الموضوع
            الأصلي</font> : <a href="topic-t{TOPIC_ID}.htm">{TOPIC_TITLE}
              </a>  //
              <font color="#FF0000"> المصدر</font> : <a href="http://sara15.ibda3.org/">{L_INDEX}</a>  //
            <font color="#FF0000">الكاتب
        : </font><span class="postbody"><span class="name">{postrow.displayed.POSTER_NAME}</span></span>
            <!-- نهاية قالب الموضوع الاصلي - http://a7la-7ekaya.yoo7.com -->
        </div>
          <br/>
        

                                              <!-- BEGIN switch_attachments -->

        <fieldset class="fieldset"> <legend>الملفات المرفقة</legend>
              <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
        <!-- BEGIN switch_dl_att --><table cellpadding="0" cellspacing="3" border="0"> <table border="1" width="100%" cellspacing="0" bordercolor="#000000" style="border-collapse: collapse"><tr><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">اسم الملف</font></b></td><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">نوع الملف</font></b></td><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">حجم الملف</font></b></td><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">التحمــيل</font></b></td><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">مرات التحميل</font></b></td></tr>
        <tr><td align="center">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</td><td align="center"><img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}"width="40" height="40" border="0" /></td><td align="center">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}</td><td align="center"><a rel="nofollow" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}"><img class="inlineimg" src="https://i.servimg.com/u/f43/15/53/11/89/downlo10.png" border="0" style="vertical-align:absmiddle; cursor:hand" hspace="0" title="اضغط هنا لتحميل الملف "></a></td><td align="center">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</td></tr> </table>

        <!-- END switch_dl_att -->
        <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                                  {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT} {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                        <FONT color=Red>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</FONT>
                        ? الحجم ({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) ({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL})
                        <!-- END switch_no_dl_att -->

                        <!-- END switch_post_attachments -->        </fieldset>


                        <!-- END switch_attachments -->

                  </center>
                </div>
          
        


              
              <br /><br />
            

            
            

            
                <!-- sig -->
                    <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="80%" align="center">
        <tr>
            <td class="catHead" align="center">توقيع : {postrow.displayed.POSTER_NAME}</td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="row2" title="التوقيع" align="center">
            <p align="center"><div align="center">
          
              <br/>

            {postrow.displayed.SIGNATURE}
              <br/><br/>
          
              </div></p>
      
          </td>
        </tr>
        </table>
                <!-- / sig -->
                <!-- google_ad_section_end -->

                    
            
            

            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="row2" align="center">
        {postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}
            
            
            
            
            
            </td>
        
            <td class="row1" align="left">
        
                <!-- controls -->
            
            
        {postrow.displayed.THANK_IMG} {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG} {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG}
            
              <a href="#quickreply" rel="nofollow" title="الرد السريع"><img src="https://i.servimg.com/u/f69/18/14/50/08/quickr10.gif"/></a>
                <!-- / controls -->
            </td>
        </tr>
        </table>

      

        <br />
      

          <!-- END displayed -->
            <!-- BEGIN hidden -->
            <tr>
                <td class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center">{postrow.hidden.MESSAGE}</td>
            </tr>
            <!-- END hidden -->
            <!-- END postrow -->
            <!-- BEGIN no_post -->
            <tr align="center">
                <td class="row1" colspan="3" height="28">
                    <span class="genmed">{no_post.L_NO_POST}</span>
                </td>
            </tr>
            <!-- END no_post -->


          
          

        <!-- BEGIN topicpagination -->

        <table class="tborder" cellpadding="3" cellspacing="1" border="0" align="left">
        <tr>
            <td class="catHead" style="font-weight:normal">صفحات الموضوع</td>
        
            <td class="row1"><a rel="prev" class="smallfont" href="showthread.php?t=3" title="الصفحة السابقة - النتائج 1 إلى 10 من 11"><</a></td>
            <td class="row1">{PAGINATION}</td>

      
        
        
            <td class="vbmenu_control" title="showthread.php?t=3"><a name="PageNav"></a></td>
        </tr>
        </table>

              <!-- END topicpagination -->

          
          


        <!-- a7la7ekya الطائر الحر- ألدعم الفني -->


            </div>
        
                </div>
            </div>
        </div>

        <!-- / close content container -->

        <!-- / post #501 --><div id="lastpost"></div></div>

        <!-- start content table -->
        <!-- open content container -->

        <div align="center">
            <div class="page" style="width:100%; text-align:right">
                <div style="padding:0px 0px 0px 0px" align="right">

        <!-- / start content table -->

        <!-- controls below postbits -->
        <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" style="margin-top:-3px">
        <tr valign="top">
        
                <td class="smallfont">
                      
        <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
                        <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}Newtopic" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                        <!-- END switch_user_authpost -->
                        <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
                        <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                        <!-- END switch_user_authreply -->
          </td>
        
        
        </tr>
        </table>
        <!-- / controls below postbits -->


        <br />

        <!-- social bookmarking links -->
        
            <table cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" class="tborder" align="center">
            <tr>
                <td class="catHead">الإشارات المرجعية</td>
            </tr>
            <tr>
                <td class="row2" style="padding-top:0px"><div style="clear:both"></div><ul style="list-style-type:none; margin:0px; padding:0px"><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
        
                <a href="http://twitter.com/home?status=http://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="https://i.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/twitte10.png" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى Twitter" class="inlineimg" /></a>
        
            <a href="http://twitter.com/home?status=http://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Twitter</a>
        </li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
        
                <a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=edit&output=popup&bkmk=http://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="https://i.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/bookma13.gif" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى Google" class="inlineimg" /></a>
        
            <a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=edit&output=popup&bkmk=http://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Google</a>
        </li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
        
                <a href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="https://i.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/facebo10.jpg" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى Facebook" class="inlineimg" /></a>
        
            <a href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Facebook</a>
        </li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
        
                <a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="https://i.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/bookma12.gif" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى StumbleUpon" class="inlineimg" /></a>
        
            <a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">StumbleUpon</a>
        </li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
        
                <a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="https://i.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/bookma11.gif" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى del.icio.us" class="inlineimg" /></a>
        
            <a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">del.icio.us</a>
        </li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
        
                <a href="http://digg.com/submit?phrase=2&url=http://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="https://i.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/bookma10.gif" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى Digg" class="inlineimg" /></a>
        
            <a href="http://digg.com/submit?phrase=2&url=http://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Digg</a>
        </li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
        
                <a href="http://myweb2.search.yahoo.com/myresults/bookmarklet?u=http://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="https://i.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/yahoo10.png" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى Yahoo" class="inlineimg" /></a>
        
            <a href="http://myweb2.search.yahoo.com/myresults/bookmarklet?u=http://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Yahoo</a>
        </li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
        
                <a href="https://favorites.live.com/quickadd.aspx?marklet=0&mkt=en-us&url=http://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="https://i.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/live10.gif" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى Live" class="inlineimg" /></a>
        
            <a href="https://favorites.live.com/quickadd.aspx?marklet=0&mkt=en-us&url=http://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Live</a>
        </li></ul><div style="clear:both"></div></td>
            </tr>
            </table>
        <!-- / social bookmarking links -->

            
        <br />
            <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center"><tr><td class="catHead"><a name="taglist"></a><a href="https://www.facebook.com/" target="_blank">التعليق على الموضوع بواسطة الفيس بوك</a></td></tr><tr><td class="row1" id="tag_list_cell"><center><div id="fb-root"></div><script src="https://connect.facebook.net/ar_AR/all.js#xfbml=1"></script><fb:comments href="http://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" num_posts="3" width="600"></fb:comments></center></td></tr></table>


        <br />


                          <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
            <thead>
                <tr>
                    <th  class="catHead" colspan="2">
                    
                        الــرد الســـريـع
                    </th >
                </tr>
            </thead>

        <tr>
        <td class="row2" align="center"><img border="0" src="https://i.servimg.com/u/f46/13/86/30/41/khalfi10.jpg" alt=".. " /></td>
      
                            </tr>
        
        

            <tr>
                <td class="row2" colspan="2" align="center" style="padding:0px">

        <a name="quickreply"></a>            <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
                
                    {QUICK_REPLY_FORM}<br />
                    <!-- END switch_user_logged_in -->
                
                
                </td>
            </tr>
            </tbody>
            </table>
                      
      
        <br />
      

            <br />

      


        <!-- next / previous links -->
            <br />
            <div class="smallfont" align="center">
                <strong>«</strong>
                    <a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}" rel="nofollow">الموضوع السابق</a>
                    |
                    <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC" rel="nofollow">الموضوع التالي</a>
                <strong>»</strong>
            </div>
        <!-- / next / previous links -->


        <!-- popup menu contents -->
        <br />

        <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
        <table class="noprint" width="90%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
            <tr>
                <td colspan="2" align="center" valign="top" nowrap="nowrap"><br />{S_TOPIC_ADMIN}<br />
                    <form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
                        <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />

                        <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" /> -->
                        <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />

                        <span class="gen">{L_MOD_TOOLS}<br />{S_SELECT_MOD} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span>
                    </form>
                </td>
            </tr>
        </table>
        <!-- END viewtopic_bottom -->


        <!-- **************************************************** -->        <!-- / popup menu contents -->


        <!-- forum rules and admin links -->
        <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center">
        <tr valign="bottom">
            <td width="100%" valign="top">
                <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="210">
        <thead>
        <tr>
            <td class="catHead">
                <a style="float:left" href="#top" onclick="return toggle_collapse('forumrules')"><img id="collapseimg_forumrules" src="stel-wlaef-aktalgmar-b/buttons/collapse_thead.gif" alt="" border="0" /></a>
                تعليمات المشاركة
            </td>
        </tr>
        </thead>
        <tbody id="collapseobj_forumrules" style="">
                  <!-- BEGIN show_permissions -->
        <tr>
            <td class="row1" nowrap="nowrap"><div class="smallfont">
            
                <div><strong>{MODERATORS}</strong> </div>
                <div><strong>{L_TABS_PERMISSIONS}</strong></div>
                <div><strong>{S_AUTH_LIST}</strong></div>

                <hr />
            
                <div><a href="/faq?mode=bbcode" target="_blank">BB code</a> is <strong>متاحة</strong></div>
                <div><a href="javascript:void(0)" target="_blank">الابتسامات</a> <strong>متاحة</strong></div>
                <div><a href="javascript:void(0)" target="_blank">كود [IMG]</a> <strong>متاحة</strong></div>
                <div>كود HTML <strong>معطلة</strong></div>
                <hr />
                <div><a href="/t2269-topic" target="_blank">قوانين المنتدى</a></div>
            </div></td>
      
        </tr>
                  <!-- END show_permissions -->
        </tbody>
        </table>
            </td>
            <td class="smallfont" align="left">
                <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
            
                <tr>
                    <td>
                    <div class="smallfont" style="text-align:right; white-space:nowrap">
        
                <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
                <td align="right" nowrap="nowrap"><span class="gensmall">{L_JUMP_TO}: {S_JUMPBOX_SELECT} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span></td>
                <!-- END viewtopic_bottom -->
وهكذا يظهر في المشاركات بالاعلى
http://www.alrakrak.com/t3781p20-topic#26581
avatar
فؤاد.م
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 841
معدل النشاط : 4157
السُمعة : 2

http://www.alrakrak.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: أرجو مساعدة الخبراء

مُساهمة من طرف M!Z0 PR0 في السبت 8 فبراير 2014 - 10:14

السلام عليكم ،، اخي
اتبع شرحي
أولا : تفضل كود القالب بعد التعديل

الكود:

  <script type="text/javascript">
        //<![CDATA[
        var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
        $(function(){
            _atc.cwait = 0;
            $('.addthis_button').mouseup(function(){
                if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
                    addthis_close();
                    addthis_close();
                }
            });
        });
        //]]>
        </script>

        <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
            <tr>
                <td class="row1" width="100%"><strong>
                          <span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span> </strong> </td>
            </tr>
            </table>
            <br />
        <a name="poststop" id="poststop"></a>

        <!-- controls above postbits -->
        <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" style="margin-bottom:3px">
        <tr valign="bottom">
        
                <td class="smallfont">
                      
        <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
                    <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}one" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                    <!-- END switch_user_authpost -->
                    <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
                    <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                    <!-- END switch_user_authreply -->

      
          </td>

            <td>
        <!-- BEGIN topicpagination -->

        <table class="tborder" cellpadding="3" cellspacing="1" border="0" align="left">
        <tr>
            <td class="catHead" style="font-weight:normal">صفحات الموضوع</td>
        
            <td class="row1"><a rel="prev" class="smallfont" href="showthread.php?t=3" title="الصفحة السابقة - النتائج 1 إلى 10 من 11"></a></td>
            <td class="row1">{PAGINATION}</td>

      
        
        
            <td class="vbmenu_control" title="showthread.php?t=3"><a name="PageNav"></a></td>
        </tr>
        </table>

              <!-- END topicpagination -->
              </td>
        </tr>
        </table>
        <!-- / controls above postbits -->

        <!-- toolbar -->
        <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center" style="border-bottom-width:0px">
        <tr>
            <td class="catHead" width="100%">
                <div class="smallfont">
            
            
                </div>
            </td>
      
        <!-- BEGIN switch_twitter_btn -->
                    <span id="twitter_btn" style="margin-left: 6px; ">
                    <a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal">Tweet</a>
                    <script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
                    </span>
                    <!-- END switch_twitter_btn -->
                    <!-- BEGIN switch_fb_likebtn -->
                    <span id="fb_likebtn" style="margin-left: 6px; ">
                        <iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href={FORUM_URL}{TOPIC_URL}&layout=button_count&show_faces=false&width=100&action=like&colorscheme=light&height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:100px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe>
                    </span>
                    <!-- END switch_fb_likebtn -->
            <td class="row1" id="threadtools" nowrap="nowrap">
        <span class="gensmall bold">
                        <a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=forumotion">{L_SHARE}</a>
                        </span>

            </td>
        
        
        
            <td class="row1" id="displaymodes" nowrap="nowrap">
            <span class="gensmall bold">
                    
                        <script type="text/javascript">//<![CDATA[
                            var url_favourite = '{U_FAVOURITE_JS_PLUS_MENU}';
                            var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
                            var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                            var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
                            var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                            var url_tellfriend = '{U_TELLFRIEND_JS_PLUS_MENU}';
                            insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
                        //]]>
                        </script>
                    </span>
          </td>
        

        

        </tr>
        </table>
        <!-- / toolbar -->        <!-- end content table -->

                </div>
            </div>
        </div>

        <!-- / close content container -->
        <!-- / end content table -->

        <div id="posts"><!-- post #501 -->

            <!-- open content container -->

        <div align="center">
            <div class="page" style="width:100%; text-align:right">
                <div style="padding:0px 0px 0px 0px" align="right">

            <div id="edit501" style="padding:0px 0px 6px 0px">
        


        <!-- a7la7ekaya الطائر الحر - ألدعم الفني -->

        <head>
        <style type="text/css">
        .infouser {
            font: normal 11px "tahoma";
            letter-spacing: 0px;
            vertical-align: middle;
            padding: 1px 2px;
            margin: 0 2px 2px;
        }
        .avataruser img {
            border:1px outset #ccebfb;
            margin: 10px auto 0;
            padding: 5px;
        }
        </style>
        </head>

        <!-- BEGIN postrow -->
            <!-- BEGIN displayed -->
      


        <table id="post501" class="forumline" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
        <tr class="post post--{postrow.displayed.U_POST_ID}" id="p{postrow.displayed.U_POST_ID}" style="{postrow.displayed.DISPLAYABLE_STATE}">
        
                <th  >
                    <!-- status icon and date -->
                    <div align="center">
        <img src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}" alt="" border="0" />{postrow.displayed.POST_DATE}
                    </div>
                
                    <!-- / status icon and date -->
                </th >
                <th  class="catHead" style="font-weight:normal" align="left">
                
        
                    المشاركة رقم: #
            
                </th >
        
        </tr>
        <tr valign="top">
            <td class="row3" width="200" style="text-align:center">
                    <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" style="text-align:right">
            <tr>
                <td colspan="2" class="catHead" align="center">المعلومات</td>
            </tr>
        <tr>
                <td class="row1">الكاتب:</td>
            
                <td class="row2"><div id="postmenu_501" align="center">
                  <a class="bigusername" name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"> {postrow.displayed.POSTER_NAME} </a>
                  </div>
                </td>
            </tr>
        
            <tr>
                <td class="row1"><div align="center">اللقب:</div></td>
                <td class="row2"><div align="center">{postrow.displayed.POSTER_RANK}</div></td>
            </tr>
        
            <tr>
                <td class="row1"><div align="center">الرتبه:</div></td>
                <td class="row2"><div align="center">{postrow.displayed.RANK_IMAGE}</div></td>
            </tr>
        
        
                      <tr>
                <td colspan="2" class="row1" align="center">الصورة الرمزية</td>
            </tr>
            <tr>
                <td colspan="2" align="center" class="row2"><div class="smallfont avataruser">
                            <br />{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}</div>
        </td>
            </tr>
            </table>
                
                    <div class="smallfont" style="text-align:right">
                    <br />
                    <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%">
          
                      <tr>
                <td colspan="2" class="catHead" align="center">البيانات</td>
            </tr>
                      <!-- BEGIN profile_field -->
                <tr>
                <td class="row1" align="center">{postrow.displayed.profile_field.LABEL} </td>
                <td class="row2" align="center"> {postrow.displayed.profile_field.CONTENT}</td>
            </tr>
        
        
        <!-- END profile_field -->


                
        
            
        </table>
                        <div align="center">
                            </div>
                        <div align="center"></div>
                        </div>


      
        <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%">
            <tr>
                <td class="catHead" align="center">التوقيت</td>
            </tr>
        <tr>
                <td class="row1">
        <div class="pbit" align="center"><center><OBJECT classid="clsid: D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/ flash/swflash.cab#version=6,0,0,0" WIDTH="130" HEIGHT="130" id="anaclock" ALIGN="">
        <PARAM NAME=movie VALUE="http://www.dokuyi.com/home/upload/Dokuyi/2011/20110113153003X15LZ/20110113153003X15LZ_proen.swf">
        <PARAM NAME=quality VALUE=high>
        <PARAM NAME=bgcolor VALUE=#FFFFFF>
        <param name="wmode" value="transparent">
        <param name="menu" value="false">
        <EMBED src="http://www.dokuyi.com/home/upload/Dokuyi/2011/20110113153003X15LZ/20110113153003X15LZ_proen.swf" quality=high bgcolor=#FFFFFF WIDTH="130" HEIGHT="130" wmode="transparent" ALIGN="" TYPE="application/x-shockwave-flash" PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" menu="false">
        </EMBED></OBJECT></center></div>
        </td>
            </tr>
            </table>
        <br />
                        <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" style="text-align:right">
            <tr>
                <td colspan="2" class="catHead" align="center">الإتصالات</td>
            </tr>
        <tr>
                <td class="row1">الحالة:</td>
                <td class="row2"><div align="center">

        <table border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 class="offlinebutton"><tr><td width="ضع مقاس الايقونة ">{postrow.displayed.ONLINE_IMG}</td></tr></table> </td>
      

        </div></td>
            </tr>
            <tr>
                <td class="row1">وسائل الإتصال:</td>
                <td class="row2"><div align="center">  {postrow.displayed.PROFILE_IMG}

                      {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}<!-- BEGIN contact_field -->

                      {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}<!-- END contact_field -->  </div></td>
                </tr>
        </table>
                  
                    <table border="0" width="100%" id="table1" cellspacing="1" cellpadding="0">
                        <tr>
                            <td>
                            <p align="center"></p>
                            <p> </td>
                        </tr>
        </table>
        <br />
            </td>
        
        <td class="row1" id="td_post_54">
        
        <!-- الموضوع والأيقونة -->
            
                    <!-- icon and title -->
                    <div class="smallfont">
                        <span class="postdetails">
                          <img src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}" alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0" />{L_POST_SUBJECT}: {postrow.displayed.POST_SUBJECT}
                        </span>
                    </div>
                    <hr class="postHr" size="1" />
                    <!-- / icon and title -->
            
        <!-- google_ad_section_start -->
                <!-- message -->
                <div id="post_message_501" align="center">
                

              <img border="0" src="http://i63.servimg.com/u/f63/11/53/34/85/f3al_c10.png" width="350">

              <br /><br />
                <a href="topic-t{TOPIC_ID}.htm">{TOPIC_TITLE}
              </a>
                      <br /><br />
                <center>
              
                  
        <div class="postbody" align="center">
                                                

                    
                                                                                          

        {postrow.displayed.MESSAGE}


                        <br /><br />

          
          
          <div fb-xfbml-state="rendered" class="fb-like fb_edge_widget_with_comment fb_iframe_widget" data-href="http://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" data-send="true" data-width="400" data-show-faces="true" style="padding:10px;"><span style="height: 24px; width: 400px;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?api_key=124578887583575&locale=en_US&sdk=joey&channel_url=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter.php%3Fversion%3D18%23cb%3Df17a9cb2fc0170e%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fhttp://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm%252Ff2de3f05fea3bc6%26domain%3Dhttp://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm%26relation%3Dparent.parent&href=http://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm&node_type=link&width=400&layout=standard&colorscheme=light&show_faces=true&send=true&extended_social_context=false" class="fb_ltr" title="Like this content on Facebook." style="border: medium none; overflow: hidden; height: 24px; width: 400px;" name="f1605443947c896" id="f1932adabfc1718" scrolling="no"></iframe></span>
              <br/>          
                              
                                                    <br /></div>

        

          
            
            <!-- بداية قالب الموضوع الاصلي - http://a7la-7ekaya.yoo7.com -->
      

          
            <br />

        <br />
            <div align="center">
            <font color="#FF0000"> الموضوع
            الأصلي</font> : <a href="topic-t{TOPIC_ID}.htm">{TOPIC_TITLE}
              </a>  //
              <font color="#FF0000"> المصدر</font> : <a href="http://sara15.ibda3.org/">{L_INDEX}</a>  //
            <font color="#FF0000">الكاتب
        : </font><span class="postbody"><span class="name">{postrow.displayed.POSTER_NAME}</span></span>
            <!-- نهاية قالب الموضوع الاصلي - http://a7la-7ekaya.yoo7.com -->
        </div>
          <br/>
        

                                              <!-- BEGIN switch_attachments -->

        <fieldset class="fieldset"> <legend>الملفات المرفقة</legend>
              <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
        <!-- BEGIN switch_dl_att --><table cellpadding="0" cellspacing="3" border="0"> <table border="1" width="100%" cellspacing="0" bordercolor="#000000" style="border-collapse: collapse"><tr><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">اسم الملف</font></b></td><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">نوع الملف</font></b></td><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">حجم الملف</font></b></td><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">التحمــيل</font></b></td><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">مرات التحميل</font></b></td></tr>
        <tr><td align="center">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</td><td align="center"><img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}"width="40" height="40" border="0" /></td><td align="center">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}</td><td align="center"><a rel="nofollow" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}"><img class="inlineimg" src="http://i43.servimg.com/u/f43/15/53/11/89/downlo10.png" border="0" style="vertical-align:absmiddle; cursor:hand" hspace="0" title="اضغط هنا لتحميل الملف "></a></td><td align="center">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</td></tr> </table>

        <!-- END switch_dl_att -->
        <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                                  {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT} {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                        <FONT color=Red>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</FONT>
                        ? الحجم ({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) ({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL})
                        <!-- END switch_no_dl_att -->

                        <!-- END switch_post_attachments -->        </fieldset>


                        <!-- END switch_attachments -->

                  </center>
                </div>
          
        


              
              <br /><br />
            

            
            

            
                <!-- sig -->
                    <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="80%" align="center">
        <tr>
            <td class="catHead" align="center">توقيع : {postrow.displayed.POSTER_NAME}</td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="row2" title="التوقيع" align="center">
            <p align="center"><div align="center">
          
              <br/>

            {postrow.displayed.SIGNATURE}
              <br/><br/>
          
              </div></p>
      
          </td>
        </tr>
        </table>
                <!-- / sig -->
                <!-- google_ad_section_end -->

                    
            
            

            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="row2" align="center">
        {postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}
            
            
            
            
            
            </td>
        
            <td class="row1" align="left">
        
                <!-- controls -->
            
            
        {postrow.displayed.THANK_IMG} {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG} {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG}
            
              <a href="#quickreply" rel="nofollow" title="الرد السريع"><img src="http://i69.servimg.com/u/f69/18/14/50/08/quickr10.gif"/></a>
                <!-- / controls -->
            </td>
        </tr>
        </table>

      

        <br />
      

          <!-- END displayed -->
            <!-- BEGIN hidden -->
            <tr>
                <td class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center">{postrow.hidden.MESSAGE}</td>
            </tr>
            <!-- END hidden -->
            <!-- END postrow -->
            <!-- BEGIN no_post -->
            <tr align="center">
                <td class="row1" colspan="3" height="28">
                    <span class="genmed">{no_post.L_NO_POST}</span>
                </td>
            </tr>
            <!-- END no_post -->


          
          

        <!-- BEGIN topicpagination -->

        <table class="tborder" cellpadding="3" cellspacing="1" border="0" align="left">
        <tr>
            <td class="catHead" style="font-weight:normal">صفحات الموضوع</td>
        
            <td class="row1"><a rel="prev" class="smallfont" href="showthread.php?t=3" title="الصفحة السابقة - النتائج 1 إلى 10 من 11"><</a></td>
            <td class="row1">{PAGINATION}</td>

      
        
        
            <td class="vbmenu_control" title="showthread.php?t=3"><a name="PageNav"></a></td>
        </tr>
        </table>

              <!-- END topicpagination -->

          
          


        <!-- a7la7ekya الطائر الحر- ألدعم الفني -->


            </div>
        
                </div>
            </div>
        </div>

        <!-- / close content container -->

        <!-- / post #501 --><div id="lastpost"></div></div>

        <!-- start content table -->
        <!-- open content container -->

        <div align="center">
            <div class="page" style="width:100%; text-align:right">
                <div style="padding:0px 0px 0px 0px" align="right">

        <!-- / start content table -->

        <!-- controls below postbits -->
        <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" style="margin-top:-3px">
        <tr valign="top">
        
                <td class="smallfont">
                      
        <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
                        <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}Newtopic" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                        <!-- END switch_user_authpost -->
                        <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
                        <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                        <!-- END switch_user_authreply -->
          </td>
        
        
        </tr>
        </table>
        <!-- / controls below postbits -->


        <br />

        <!-- social bookmarking links -->
        
            <table cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" class="tborder" align="center">
            <tr>
                <td class="catHead">الإشارات المرجعية</td>
            </tr>
            <tr>
                <td class="row2" style="padding-top:0px"><div style="clear:both"></div><ul style="list-style-type:none; margin:0px; padding:0px"><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
        
                <a href="http://twitter.com/home?status=http://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/twitte10.png" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى Twitter" class="inlineimg" /></a>
        
            <a href="http://twitter.com/home?status=http://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Twitter</a>
        </li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
        
                <a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=edit&output=popup&bkmk=http://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/bookma13.gif" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى Google" class="inlineimg" /></a>
        
            <a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=edit&output=popup&bkmk=http://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Google</a>
        </li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
        
                <a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/facebo10.jpg" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى Facebook" class="inlineimg" /></a>
        
            <a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Facebook</a>
        </li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
        
                <a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/bookma12.gif" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى StumbleUpon" class="inlineimg" /></a>
        
            <a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">StumbleUpon</a>
        </li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
        
                <a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/bookma11.gif" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى del.icio.us" class="inlineimg" /></a>
        
            <a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">del.icio.us</a>
        </li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
        
                <a href="http://digg.com/submit?phrase=2&url=http://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/bookma10.gif" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى Digg" class="inlineimg" /></a>
        
            <a href="http://digg.com/submit?phrase=2&url=http://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Digg</a>
        </li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
        
                <a href="http://myweb2.search.yahoo.com/myresults/bookmarklet?u=http://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/yahoo10.png" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى Yahoo" class="inlineimg" /></a>
        
            <a href="http://myweb2.search.yahoo.com/myresults/bookmarklet?u=http://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Yahoo</a>
        </li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
        
                <a href="https://favorites.live.com/quickadd.aspx?marklet=0&mkt=en-us&url=http://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/live10.gif" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى Live" class="inlineimg" /></a>
        
            <a href="https://favorites.live.com/quickadd.aspx?marklet=0&mkt=en-us&url=http://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Live</a>
        </li></ul><div style="clear:both"></div></td>
            </tr>
            </table>
        <!-- / social bookmarking links -->

            
        <br />
            <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center"><tr><td class="catHead"><a name="taglist"></a><a href="http://www.facebook.com/" target="_blank">التعليق على الموضوع بواسطة الفيس بوك</a></td></tr><tr><td class="row1" id="tag_list_cell"><center><div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/ar_AR/all.js#xfbml=1"></script><fb:comments href="http://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" num_posts="3" width="600"></fb:comments></center></td></tr></table>


        <br />


                          <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
            <thead>
                <tr>
                    <th  class="catHead" colspan="2">
                    
                        الــرد الســـريـع
                    </th >
                </tr>
            </thead>

        <tr>
        <td class="row2" align="center"><img border="0" src="http://i46.servimg.com/u/f46/13/86/30/41/khalfi10.jpg" alt=".. " /></td>
      
                            </tr>
        
        

            <tr>
                <td class="row2" colspan="2" align="center" style="padding:0px">

        <a name="quickreply"></a>            <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
                
                    {QUICK_REPLY_FORM}<br />
                    <!-- END switch_user_logged_in -->
                
                
                </td>
            </tr>
            </tbody>
            </table>
                      
      
        <br />
      

            <br />

      


        <!-- next / previous links -->
            <br />
            <div class="smallfont" align="center">
                <strong>«</strong>
                    <a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}" rel="nofollow">الموضوع السابق</a>
                    |
                    <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC" rel="nofollow">الموضوع التالي</a>
                <strong>»</strong>
            </div>
        <!-- / next / previous links -->


        <!-- popup menu contents -->
        <br />

        <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
        <table class="noprint" width="90%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
            <tr>
                <td colspan="2" align="center" valign="top" nowrap="nowrap"><br />{S_TOPIC_ADMIN}<br />
                    <form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
                        <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />

                        <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" /> -->
                        <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />

                        <span class="gen">{L_MOD_TOOLS}<br />{S_SELECT_MOD} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span>
                    </form>
                </td>
            </tr>
        </table>
        <!-- END viewtopic_bottom -->


        <!-- **************************************************** -->        <!-- / popup menu contents -->


        <!-- forum rules and admin links -->
        <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center">
        <tr valign="bottom">
            <td width="100%" valign="top">
                <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="210">
        <thead>
        <tr>
            <td class="catHead">
                <a style="float:left" href="#top" onclick="return toggle_collapse('forumrules')"><img id="collapseimg_forumrules" src="stel-wlaef-aktalgmar-b/buttons/collapse_thead.gif" alt="" border="0" /></a>
                تعليمات المشاركة
            </td>
        </tr>
        </thead>
        <tbody id="collapseobj_forumrules" style="">
                  <!-- BEGIN show_permissions -->
        <tr>
            <td class="row1" nowrap="nowrap"><div class="smallfont">
            
                <div><strong>{MODERATORS}</strong> </div>
                <div><strong>{L_TABS_PERMISSIONS}</strong></div>
                <div><strong>{S_AUTH_LIST}</strong></div>

                <hr />
            
                <div><a href="/faq?mode=bbcode" target="_blank">BB code</a> is <strong>متاحة</strong></div>
                <div><a href="javascript:void(0)" target="_blank">الابتسامات</a> <strong>متاحة</strong></div>
                <div><a href="javascript:void(0)" target="_blank">كود [IMG]</a> <strong>متاحة</strong></div>
                <div>كود HTML <strong>معطلة</strong></div>
                <hr />
                <div><a href="/t2269-topic" target="_blank">قوانين المنتدى</a></div>
            </div></td>
      
        </tr>
                  <!-- END show_permissions -->
        </tbody>
        </table>
            </td>
            <td class="smallfont" align="left">
                <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
            
                <tr>
                    <td>
                    <div class="smallfont" style="text-align:right; white-space:nowrap">
        
                <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
                <td align="right" nowrap="nowrap"><span class="gensmall">{L_JUMP_TO}: {S_JUMPBOX_SELECT} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span></td>
                <!-- END viewtopic_bottom -->

ثانيا : اذهب الى ورقة تصميم الـ CSS
و ضع هذا الكود :


الكود:

/* حذف الفراغ و اللون قبل كود البسملة */
.postHr {background:none;padding:0;}
/* Mizo */

مع تحياتي
Mizo
avatar
M!Z0 PR0
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 394
معدل النشاط : 3307
السُمعة : 41

http://index.arab.st

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: أرجو مساعدة الخبراء

مُساهمة من طرف فؤاد.م في السبت 8 فبراير 2014 - 19:44


بارك الله فيك اخي الغالي M!Z0 PR0
كنت مذهلا ورائعا
لا حرمنا حضورك الباذخ
لك معزتي بلا حدود
avatar
فؤاد.م
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 841
معدل النشاط : 4157
السُمعة : 2

http://www.alrakrak.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: أرجو مساعدة الخبراء

مُساهمة من طرف فؤاد.م في السبت 8 فبراير 2014 - 20:30

اخي حلت المشكلة بس صارت عندي مشكلة اخرى
وهي اختفاء صندوق الرد السريع
فهل من حل؟
avatar
فؤاد.م
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 841
معدل النشاط : 4157
السُمعة : 2

http://www.alrakrak.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: أرجو مساعدة الخبراء

مُساهمة من طرف cool amir في الأحد 9 فبراير 2014 - 15:46

@فؤاد.م كتب:اخي حلت المشكلة بس صارت عندي مشكلة اخرى
وهي اختفاء صندوق الرد السريع
فهل من حل؟
اهلا يا غالي

ممكن القالب الخاص بمعاينة المواضيع
avatar
cool amir
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 5754
معدل النشاط : 10827
السُمعة : 140

http://www.stibda3.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: أرجو مساعدة الخبراء

مُساهمة من طرف فؤاد.م في الإثنين 10 فبراير 2014 - 10:35

شكرا جزيلا لك يا غالي على التفاعل
وتفضل اليك قالب معاينة المواضيع
 
  <script type="text/javascript">
        //<![CDATA[
        var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
        $(function(){
            _atc.cwait = 0;
            $('.addthis_button').mouseup(function(){
                if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
                    addthis_close();
                    addthis_close();
                }
            });
        });
        //]]>
        </script>

        <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
            <tr>
                <td class="row1" width="100%"><strong>
                          <span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span> </strong> </td>
            </tr>
            </table>
            <br />
        <a name="poststop" id="poststop"></a>

        <!-- controls above postbits -->
        <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" style="margin-bottom:3px">
        <tr valign="bottom">
       
                <td class="smallfont">
                     
        <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
                    <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}one" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                    <!-- END switch_user_authpost -->
                    <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
                    <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                    <!-- END switch_user_authreply -->

     
          </td>

            <td>
        <!-- BEGIN topicpagination -->

        <table class="tborder" cellpadding="3" cellspacing="1" border="0" align="left">
        <tr>
            <td class="catHead" style="font-weight:normal">صفحات الموضوع</td>
       
            <td class="row1"><a rel="prev" class="smallfont" href="showthread.php?t=3" title="الصفحة السابقة - النتائج 1 إلى 10 من 11"></a></td>
            <td class="row1">{PAGINATION}</td>

     
       
       
            <td class="vbmenu_control" title="showthread.php?t=3"><a name="PageNav"></a></td>
        </tr>
        </table>

              <!-- END topicpagination -->
              </td>
        </tr>
        </table>
        <!-- / controls above postbits -->

        <!-- toolbar -->
        <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center" style="border-bottom-width:0px">
        <tr>
            <td class="catHead" width="100%">
                <div class="smallfont">
           
           
                </div>
            </td>
     
        <!-- BEGIN switch_twitter_btn -->
                    <span id="twitter_btn" style="margin-left: 6px; ">
                    <a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal">Tweet</a>
                    <script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
                    </span>
                    <!-- END switch_twitter_btn -->
                    <!-- BEGIN switch_fb_likebtn -->
                    <span id="fb_likebtn" style="margin-left: 6px; ">
                        <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href={FORUM_URL}{TOPIC_URL}&layout=button_count&show_faces=false&width=100&action=like&colorscheme=light&height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:100px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe>
                    </span>
                    <!-- END switch_fb_likebtn -->
            <td class="row1" id="threadtools" nowrap="nowrap">
        <span class="gensmall bold">
                        <a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=forumotion">{L_SHARE}</a>
                        </span>

            </td>
       
       
       
            <td class="row1" id="displaymodes" nowrap="nowrap">
            <span class="gensmall bold">
                   
                        <script type="text/javascript">//<![CDATA[
                            var url_favourite = '{U_FAVOURITE_JS_PLUS_MENU}';
                            var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
                            var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                            var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
                            var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                            var url_tellfriend = '{U_TELLFRIEND_JS_PLUS_MENU}';
                            insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
                        //]]>
                        </script>
                    </span>
          </td>
       

       

        </tr>
        </table>
        <!-- / toolbar -->        <!-- end content table -->

                </div>
            </div>
        </div>

        <!-- / close content container -->
        <!-- / end content table -->

        <div id="posts"><!-- post #501 -->

            <!-- open content container -->

        <div align="center">
            <div class="page" style="width:100%; text-align:right">
                <div style="padding:0px 0px 0px 0px" align="right">

            <div id="edit501" style="padding:0px 0px 6px 0px">
       


        <!-- a7la7ekaya الطائر الحر - ألدعم الفني -->

        <head>
        <style type="text/css">
        .infouser {
            font: normal 11px "tahoma";
            letter-spacing: 0px;
            vertical-align: middle;
            padding: 1px 2px;
            margin: 0 2px 2px;
        }
        .avataruser img {
            border:1px outset #ccebfb;
            margin: 10px auto 0;
            padding: 5px;
        }
        </style>
        </head>

        <!-- BEGIN postrow -->
            <!-- BEGIN displayed -->
     


        <table id="post501" class="forumline" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
        <tr class="post post--{postrow.displayed.U_POST_ID}" id="p{postrow.displayed.U_POST_ID}" style="{postrow.displayed.DISPLAYABLE_STATE}">
       
                <th  >
                    <!-- status icon and date -->
                    <div align="center">
        <img src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}" alt="" border="0" />{postrow.displayed.POST_DATE}
                    </div>
               
                    <!-- / status icon and date -->
                </th >
                <th  class="catHead" style="font-weight:normal" align="left">
               
       
                    المشاركة رقم: #
           
                </th >
       
        </tr>
        <tr valign="top">
            <td class="row3" width="200" style="text-align:center">
                    <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" style="text-align:right">
            <tr>
                <td colspan="2" class="catHead" align="center">المعلومات</td>
            </tr>
        <tr>
                <td class="row1">الكاتب:</td>
           
                <td class="row2"><div id="postmenu_501" align="center">
                  <a class="bigusername" name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"> {postrow.displayed.POSTER_NAME} </a>
                  </div>
                </td>
            </tr>
       
            <tr>
                <td class="row1"><div align="center">اللقب:</div></td>
                <td class="row2"><div align="center">{postrow.displayed.POSTER_RANK}</div></td>
            </tr>
       
            <tr>
                <td class="row1"><div align="center">الرتبه:</div></td>
                <td class="row2"><div align="center">{postrow.displayed.RANK_IMAGE}</div></td>
            </tr>
       
       
                      <tr>
                <td colspan="2" class="row1" align="center">الصورة الرمزية</td>
            </tr>
            <tr>
                <td colspan="2" align="center" class="row2"><div class="smallfont avataruser">
                            <br />{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}</div>
        </td>
            </tr>
            </table>
               
                    <div class="smallfont" style="text-align:right">
                    <br />
                    <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%">
         
                      <tr>
                <td colspan="2" class="catHead" align="center">البيانات</td>
            </tr>
                      <!-- BEGIN profile_field -->
                <tr>
                <td class="row1" align="center">{postrow.displayed.profile_field.LABEL} </td>
                <td class="row2" align="center"> {postrow.displayed.profile_field.CONTENT}</td>
            </tr>
       
       
        <!-- END profile_field -->


               
       
           
        </table>
                        <div align="center">
                            </div>
                        <div align="center"></div>
                        </div>


     
        <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%">
            <tr>
                <td class="catHead" align="center">التوقيت</td>
            </tr>
        <tr>
                <td class="row1">
        <div class="pbit" align="center"><center><OBJECT classid="clsid: D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/ flash/swflash.cab#version=6,0,0,0" WIDTH="130" HEIGHT="130" id="anaclock" ALIGN="">
        <PARAM NAME=movie VALUE="http://www.dokuyi.com/home/upload/Dokuyi/2011/20110113153003X15LZ/20110113153003X15LZ_proen.swf">
        <PARAM NAME=quality VALUE=high>
        <PARAM NAME=bgcolor VALUE=#FFFFFF>
        <param name="wmode" value="transparent">
        <param name="menu" value="false">
        <EMBED src="http://www.dokuyi.com/home/upload/Dokuyi/2011/20110113153003X15LZ/20110113153003X15LZ_proen.swf" quality=high bgcolor=#FFFFFF WIDTH="130" HEIGHT="130" wmode="transparent" ALIGN="" TYPE="application/x-shockwave-flash" PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" menu="false">
        </EMBED></OBJECT></center></div>
        </td>
            </tr>
            </table>
        <br />
                        <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" style="text-align:right">
            <tr>
                <td colspan="2" class="catHead" align="center">الإتصالات</td>
            </tr>
        <tr>
                <td class="row1">الحالة:</td>
                <td class="row2"><div align="center">

        <table border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 class="offlinebutton"><tr><td width="ضع مقاس الايقونة ">{postrow.displayed.ONLINE_IMG}</td></tr></table> </td>
     

        </div></td>
            </tr>
            <tr>
                <td class="row1">وسائل الإتصال:</td>
                <td class="row2"><div align="center">  {postrow.displayed.PROFILE_IMG}

                      {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}<!-- BEGIN contact_field -->

                      {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}<!-- END contact_field -->  </div></td>
                </tr>
        </table>
                 
                    <table border="0" width="100%" id="table1" cellspacing="1" cellpadding="0">
                        <tr>
                            <td>
                            <p align="center"></p>
                            <p> </td>
                        </tr>
        </table>
        <br />
            </td>
       
        <td class="row1" id="td_post_54">
       
        <!-- الموضوع والأيقونة -->
           
                    <!-- icon and title -->
                    <div class="smallfont">
                        <span class="postdetails">
                          <img src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}" alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0" />{L_POST_SUBJECT}: {postrow.displayed.POST_SUBJECT}
                        </span>
                    </div>
                    <hr class="postHr" size="1" />
                    <!-- / icon and title -->
           
        <!-- google_ad_section_start -->
                <!-- message -->
                <div id="post_message_501" align="center">
               

              <img border="0" src="https://i.servimg.com/u/f63/11/53/34/85/f3al_c10.png" width="350">

              <br /><br />
                <a href="topic-t{TOPIC_ID}.htm">{TOPIC_TITLE}
              </a>
                      <br /><br />
                <center>
             
                 
        <div class="postbody" align="center">
                                               

                   
                                                                                         

        {postrow.displayed.MESSAGE}


                        <br /><br />

         
         
          <div fb-xfbml-state="rendered" class="fb-like fb_edge_widget_with_comment fb_iframe_widget" data-href="http://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" data-send="true" data-width="400" data-show-faces="true" style="padding:10px;"><span style="height: 24px; width: 400px;"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?api_key=124578887583575&locale=en_US&sdk=joey&channel_url=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter.php%3Fversion%3D18%23cb%3Df17a9cb2fc0170e%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fhttp://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm%252Ff2de3f05fea3bc6%26domain%3Dhttp://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm%26relation%3Dparent.parent&href=http://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm&node_type=link&width=400&layout=standard&colorscheme=light&show_faces=true&send=true&extended_social_context=false" class="fb_ltr" title="Like this content on Facebook." style="border: medium none; overflow: hidden; height: 24px; width: 400px;" name="f1605443947c896" id="f1932adabfc1718" scrolling="no"></iframe></span>
              <br/>         
                             
                                                    <br /></div>

       

         
           
            <!-- بداية قالب الموضوع الاصلي - http://a7la-7ekaya.yoo7.com -->
     

         
            <br />

        <br />
            <div align="center">
            <font color="#FF0000"> الموضوع
            الأصلي</font> : <a href="topic-t{TOPIC_ID}.htm">{TOPIC_TITLE}
              </a>  //
              <font color="#FF0000"> المصدر</font> : <a href="http://sara15.ibda3.org/">{L_INDEX}</a>  //
            <font color="#FF0000">الكاتب
        : </font><span class="postbody"><span class="name">{postrow.displayed.POSTER_NAME}</span></span>
            <!-- نهاية قالب الموضوع الاصلي - http://a7la-7ekaya.yoo7.com -->
        </div>
          <br/>
       

                                              <!-- BEGIN switch_attachments -->

        <fieldset class="fieldset"> <legend>الملفات المرفقة</legend>
              <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
        <!-- BEGIN switch_dl_att --><table cellpadding="0" cellspacing="3" border="0"> <table border="1" width="100%" cellspacing="0" bordercolor="#000000" style="border-collapse: collapse"><tr><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">اسم الملف</font></b></td><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">نوع الملف</font></b></td><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">حجم الملف</font></b></td><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">التحمــيل</font></b></td><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">مرات التحميل</font></b></td></tr>
        <tr><td align="center">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</td><td align="center"><img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}"width="40" height="40" border="0" /></td><td align="center">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}</td><td align="center"><a rel="nofollow" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}"><img class="inlineimg" src="https://i.servimg.com/u/f43/15/53/11/89/downlo10.png" border="0" style="vertical-align:absmiddle; cursor:hand" hspace="0" title="اضغط هنا لتحميل الملف "></a></td><td align="center">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</td></tr> </table>

        <!-- END switch_dl_att -->
        <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                                  {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT} {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                        <FONT color=Red>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</FONT>
                        ? الحجم ({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) ({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL})
                        <!-- END switch_no_dl_att -->

                        <!-- END switch_post_attachments -->        </fieldset>


                        <!-- END switch_attachments -->

                  </center>
                </div>
         
       


             
              <br /><br />
           

           
           

           
                <!-- sig -->
                    <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="80%" align="center">
        <tr>
            <td class="catHead" align="center">توقيع : {postrow.displayed.POSTER_NAME}</td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="row2" title="التوقيع" align="center">
            <p align="center"><div align="center">
         
              <br/>

            {postrow.displayed.SIGNATURE}
              <br/><br/>
         
              </div></p>
     
          </td>
        </tr>
        </table>
                <!-- / sig -->
                <!-- google_ad_section_end -->

                   
           
           

            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="row2" align="center">
        {postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}
           
           
           
           
           
            </td>
       
            <td class="row1" align="left">
       
                <!-- controls -->
           
           
        {postrow.displayed.THANK_IMG} {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG} {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG}
           
              <a href="#quickreply" rel="nofollow" title="الرد السريع"><img src="https://i.servimg.com/u/f69/18/14/50/08/quickr10.gif"/></a>
                <!-- / controls -->
            </td>
        </tr>
        </table>

     

        <br />
     

          <!-- END displayed -->
            <!-- BEGIN hidden -->
            <tr>
                <td class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center">{postrow.hidden.MESSAGE}</td>
            </tr>
            <!-- END hidden -->
            <!-- END postrow -->
            <!-- BEGIN no_post -->
            <tr align="center">
                <td class="row1" colspan="3" height="28">
                    <span class="genmed">{no_post.L_NO_POST}</span>
                </td>
            </tr>
            <!-- END no_post -->


         
         

        <!-- BEGIN topicpagination -->

        <table class="tborder" cellpadding="3" cellspacing="1" border="0" align="left">
        <tr>
            <td class="catHead" style="font-weight:normal">صفحات الموضوع</td>
       
            <td class="row1"><a rel="prev" class="smallfont" href="showthread.php?t=3" title="الصفحة السابقة - النتائج 1 إلى 10 من 11"><</a></td>
            <td class="row1">{PAGINATION}</td>

     
       
       
            <td class="vbmenu_control" title="showthread.php?t=3"><a name="PageNav"></a></td>
        </tr>
        </table>

              <!-- END topicpagination -->

         
         


        <!-- a7la7ekya الطائر الحر- ألدعم الفني -->


            </div>
       
                </div>
            </div>
        </div>

        <!-- / close content container -->

        <!-- / post #501 --><div id="lastpost"></div></div>

        <!-- start content table -->
        <!-- open content container -->

        <div align="center">
            <div class="page" style="width:100%; text-align:right">
                <div style="padding:0px 0px 0px 0px" align="right">

        <!-- / start content table -->

        <!-- controls below postbits -->
        <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" style="margin-top:-3px">
        <tr valign="top">
       
                <td class="smallfont">
                     
        <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
                        <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}Newtopic" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                        <!-- END switch_user_authpost -->
                        <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
                        <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                        <!-- END switch_user_authreply -->
          </td>
       
       
        </tr>
        </table>
        <!-- / controls below postbits -->


        <br />

        <!-- social bookmarking links -->
       
            <table cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" class="tborder" align="center">
            <tr>
                <td class="catHead">الإشارات المرجعية</td>
            </tr>
            <tr>
                <td class="row2" style="padding-top:0px"><div style="clear:both"></div><ul style="list-style-type:none; margin:0px; padding:0px"><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
       
                <a href="http://twitter.com/home?status=http://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="https://i.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/twitte10.png" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى Twitter" class="inlineimg" /></a>
       
            <a href="http://twitter.com/home?status=http://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Twitter</a>
        </li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
       
                <a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=edit&output=popup&bkmk=http://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="https://i.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/bookma13.gif" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى Google" class="inlineimg" /></a>
       
            <a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=edit&output=popup&bkmk=http://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Google</a>
        </li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
       
                <a href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="https://i.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/facebo10.jpg" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى Facebook" class="inlineimg" /></a>
       
            <a href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Facebook</a>
        </li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
       
                <a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="https://i.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/bookma12.gif" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى StumbleUpon" class="inlineimg" /></a>
       
            <a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">StumbleUpon</a>
        </li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
       
                <a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="https://i.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/bookma11.gif" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى del.icio.us" class="inlineimg" /></a>
       
            <a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">del.icio.us</a>
        </li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
       
                <a href="http://digg.com/submit?phrase=2&url=http://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="https://i.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/bookma10.gif" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى Digg" class="inlineimg" /></a>
       
            <a href="http://digg.com/submit?phrase=2&url=http://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Digg</a>
        </li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
       
                <a href="http://myweb2.search.yahoo.com/myresults/bookmarklet?u=http://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="https://i.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/yahoo10.png" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى Yahoo" class="inlineimg" /></a>
       
            <a href="http://myweb2.search.yahoo.com/myresults/bookmarklet?u=http://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Yahoo</a>
        </li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
       
                <a href="https://favorites.live.com/quickadd.aspx?marklet=0&mkt=en-us&url=http://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="https://i.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/live10.gif" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى Live" class="inlineimg" /></a>
       
            <a href="https://favorites.live.com/quickadd.aspx?marklet=0&mkt=en-us&url=http://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Live</a>
        </li></ul><div style="clear:both"></div></td>
            </tr>
            </table>
        <!-- / social bookmarking links -->

           
        <br />
            <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center"><tr><td class="catHead"><a name="taglist"></a><a href="https://www.facebook.com/" target="_blank">التعليق على الموضوع بواسطة الفيس بوك</a></td></tr><tr><td class="row1" id="tag_list_cell"><center><div id="fb-root"></div><script src="https://connect.facebook.net/ar_AR/all.js#xfbml=1"></script><fb:comments href="http://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" num_posts="3" width="600"></fb:comments></center></td></tr></table>


        <br />


                          <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
            <thead>
                <tr>
                    <th  class="catHead" colspan="2">
                   
                        الــرد الســـريـع
                    </th >
                </tr>
            </thead>

        <tr>
        <td class="row2" align="center"><img border="0" src="https://i.servimg.com/u/f46/13/86/30/41/khalfi10.jpg" alt=".. " /></td>
     
                            </tr>
       
       

            <tr>
                <td class="row2" colspan="2" align="center" style="padding:0px">

        <a name="quickreply"></a>            <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
               
                    {QUICK_REPLY_FORM}<br />
                    <!-- END switch_user_logged_in -->
               
               
                </td>
            </tr>
            </tbody>
            </table>
                     
     
        <br />
     

            <br />

     


        <!-- next / previous links -->
            <br />
            <div class="smallfont" align="center">
                <strong>«</strong>
                    <a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}" rel="nofollow">الموضوع السابق</a>
                    |
                    <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC" rel="nofollow">الموضوع التالي</a>
                <strong>»</strong>
            </div>
        <!-- / next / previous links -->


        <!-- popup menu contents -->
        <br />

        <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
        <table class="noprint" width="90%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
            <tr>
                <td colspan="2" align="center" valign="top" nowrap="nowrap"><br />{S_TOPIC_ADMIN}<br />
                    <form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
                        <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />

                        <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" /> -->
                        <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />

                        <span class="gen">{L_MOD_TOOLS}<br />{S_SELECT_MOD} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span>
                    </form>
                </td>
            </tr>
        </table>
        <!-- END viewtopic_bottom -->


        <!-- **************************************************** -->        <!-- / popup menu contents -->


        <!-- forum rules and admin links -->
        <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center">
        <tr valign="bottom">
            <td width="100%" valign="top">
                <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="210">
        <thead>
        <tr>
            <td class="catHead">
                <a style="float:left" href="#top" onclick="return toggle_collapse('forumrules')"><img id="collapseimg_forumrules" src="stel-wlaef-aktalgmar-b/buttons/collapse_thead.gif" alt="" border="0" /></a>
                تعليمات المشاركة
            </td>
        </tr>
        </thead>
        <tbody id="collapseobj_forumrules" style="">
                  <!-- BEGIN show_permissions -->
        <tr>
            <td class="row1" nowrap="nowrap"><div class="smallfont">
           
                <div><strong>{MODERATORS}</strong> </div>
                <div><strong>{L_TABS_PERMISSIONS}</strong></div>
                <div><strong>{S_AUTH_LIST}</strong></div>

                <hr />
           
                <div><a href="/faq?mode=bbcode" target="_blank">BB code</a> is <strong>متاحة</strong></div>
                <div><a href="javascript:void(0)" target="_blank">الابتسامات</a> <strong>متاحة</strong></div>
                <div><a href="javascript:void(0)" target="_blank">كود [IMG]</a> <strong>متاحة</strong></div>
                <div>كود HTML <strong>معطلة</strong></div>
                <hr />
                <div><a href="/t2269-topic" target="_blank">قوانين المنتدى</a></div>
            </div></td>
     
        </tr>
                  <!-- END show_permissions -->
        </tbody>
        </table>
            </td>
            <td class="smallfont" align="left">
                <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
           
                <tr>
                    <td>
                    <div class="smallfont" style="text-align:right; white-space:nowrap">
       
                <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
                <td align="right" nowrap="nowrap"><span class="gensmall">{L_JUMP_TO}: {S_JUMPBOX_SELECT} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span></td>
                <!-- END viewtopic_bottom -->
avatar
فؤاد.م
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 841
معدل النشاط : 4157
السُمعة : 2

http://www.alrakrak.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: أرجو مساعدة الخبراء

مُساهمة من طرف zaitar ayoub في الثلاثاء 11 فبراير 2014 - 1:37

هل الستايل متعدد الألوان
avatar
zaitar ayoub
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 327
معدل النشاط : 2348
السُمعة : 12

http://www.curarab.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: أرجو مساعدة الخبراء

مُساهمة من طرف فؤاد.م في الثلاثاء 11 فبراير 2014 - 8:42

لا يا أخي
ليس متعدد الالوان
وارجو الحل
avatar
فؤاد.م
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 841
معدل النشاط : 4157
السُمعة : 2

http://www.alrakrak.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: أرجو مساعدة الخبراء

مُساهمة من طرف Yassine Bablil في الثلاثاء 11 فبراير 2014 - 20:31

@zaitar ayoub كتب:هل الستايل متعدد الألوان

اخي الحبيب لا داعي لردود العشوائية من فضلك
avatar
Yassine Bablil
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 8534
معدل النشاط : 9895
السُمعة : 164

https://ev1el.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: أرجو مساعدة الخبراء

مُساهمة من طرف فؤاد.م في الخميس 13 فبراير 2014 - 5:40

لازلت اتنظر الحل من الخبراء
avatar
فؤاد.م
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 841
معدل النشاط : 4157
السُمعة : 2

http://www.alrakrak.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: أرجو مساعدة الخبراء

مُساهمة من طرف فؤاد.م في الجمعة 14 فبراير 2014 - 7:53

هل خلت أحلى منتدى من خبرائها؟ أم ماذا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لازلت أنتظر الحل....
avatar
فؤاد.م
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 841
معدل النشاط : 4157
السُمعة : 2

http://www.alrakrak.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: أرجو مساعدة الخبراء

مُساهمة من طرف stones في الجمعة 14 فبراير 2014 - 8:22

مرحبا
بعد اذن الاخوة الكرام
حلك من الوان المنتدى تقدر تغير الون الي بدك
يتغير بكل بساطه
اذا لم تعرف راسلني وصور مكان الذي تريد
تغير الون به
avatar
stones
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 11057
معدل النشاط : 14064
السُمعة : 414

http://stones.arab.st/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: أرجو مساعدة الخبراء

مُساهمة من طرف فؤاد.م في الجمعة 14 فبراير 2014 - 8:45

أخي ستون
مشكلتي ليست في الالوان فقد حلت
انما مشكلتي في اختفاء صندوق الرد السريع
فهل من حل؟
وشكرا جزيلا لك
avatar
فؤاد.م
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 841
معدل النشاط : 4157
السُمعة : 2

http://www.alrakrak.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: أرجو مساعدة الخبراء

مُساهمة من طرف stones في الجمعة 14 فبراير 2014 - 13:50

ممكن صورة من المشكله
ورابط منتداك
avatar
stones
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 11057
معدل النشاط : 14064
السُمعة : 414

http://stones.arab.st/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: أرجو مساعدة الخبراء

مُساهمة من طرف فؤاد.م في الجمعة 14 فبراير 2014 - 14:03

اخي هذا هو رابط منتداي
وصندوق الرد السريع لا يظهر
http://www.alrakrak.com/t3781p25-topic#26595
avatar
فؤاد.م
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 841
معدل النشاط : 4157
السُمعة : 2

http://www.alrakrak.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: أرجو مساعدة الخبراء

مُساهمة من طرف stones في الجمعة 14 فبراير 2014 - 14:19

على العموم صندوق الرد السريع
مايظهر ضعه صلاحيات لزوائر
اذا لم ترد تصور من داخل منتداك
avatar
stones
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 11057
معدل النشاط : 14064
السُمعة : 414

http://stones.arab.st/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: أرجو مساعدة الخبراء

مُساهمة من طرف فؤاد.م في الجمعة 14 فبراير 2014 - 20:14

هو اصلا منشط للزوار
ومع ذلك لا يظهر
اخي ستون
المشكل في الكود الذي اعطاني اياه الاخ ميزو برو
انظر الصفحة الاول من موضوعي
فمن لما ركبته اختفى صندوق الرد السريع
avatar
فؤاد.م
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 841
معدل النشاط : 4157
السُمعة : 2

http://www.alrakrak.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: أرجو مساعدة الخبراء

مُساهمة من طرف stones في السبت 15 فبراير 2014 - 12:43

اخي
عطل الجافا
وعطل عناصر مستقله
وعطل اعلانات خاصه
اذا لم يظهر
عطل اكواد فيس بوك
اذا لم يظهر احذف كود ميزو
واخبرني
avatar
stones
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 11057
معدل النشاط : 14064
السُمعة : 414

http://stones.arab.st/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى