مشكله اختفاء التقيم بعد وضع القالب

اذهب الى الأسفل

كاتب هذه المساهمة مطرود حالياً من المنتدى - معاينة المساهمة

ãÚáæãÉ رد: مشكله اختفاء التقيم بعد وضع القالب

مُساهمة من طرف cool amir في الأربعاء 8 يناير 2014 - 0:27

تفضلي يا غالية

الكود:
<script type="text/javascript">
    http://<![CDATA[
    var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
    $(function(){
        _atc.cwait = 0;
        $('.addthis_button').mouseup(function(){
            if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
                addthis_close();
                addthis_close();
            }
        });
    });
    http://]]>
    </script>

    <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
        <tr>
            <td class="row1" width="100%"><strong>
                      <span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span> </strong> </td>
        </tr>
        </table>
        <br />
    <a name="poststop" id="poststop"></a>

    <!-- controls above postbits -->
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" style="margin-bottom:3px">
    <tr valign="bottom">
 
            <td class="smallfont">
               
    <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
                <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}one" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                <!-- END switch_user_authpost -->
                <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
                <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                <!-- END switch_user_authreply -->

 
    </td>

        <td>
    <!-- BEGIN topicpagination -->

    <table class="tborder" cellpadding="3" cellspacing="1" border="0" align="left">
    <tr>
        <td class="catHead" style="font-weight:normal">صفحات الموضوع</td>
 
        <td class="row1"><a rel="prev" class="smallfont" href="showthread.php?t=3" title="الصفحة السابقة - النتائج 1 إلى 10 من 11"></a></td>
        <td class="row1">{PAGINATION}</td>

 
 
 
        <td class="vbmenu_control" title="showthread.php?t=3"><a name="PageNav"></a></td>
    </tr>
    </table>

          <!-- END topicpagination -->
          </td>
    </tr>
    </table>
    <!-- / controls above postbits -->

    <!-- toolbar -->
    <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center" style="border-bottom-width:0px">
    <tr>
        <td class="catHead" width="100%">
            <div class="smallfont">
     
     
            </div>
        </td>
 
  <!-- BEGIN switch_twitter_btn -->
                <span id="twitter_btn" style="margin-left: 6px; ">
                <a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal">Tweet</a>
                <script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
                </span>
                <!-- END switch_twitter_btn -->
                <!-- BEGIN switch_fb_likebtn -->
                <span id="fb_likebtn" style="margin-left: 6px; ">
                    <iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href={FORUM_URL}{TOPIC_URL}&layout=button_count&show_faces=false&width=100&action=like&colorscheme=light&height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:100px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe>
                </span>
                <!-- END switch_fb_likebtn -->
        <td class="row1" id="threadtools" nowrap="nowrap">
    <span class="gensmall bold">
                    <a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=forumotion">{L_SHARE}</a>
                    </span>

        </td>
 
 
 
        <td class="row1" id="displaymodes" nowrap="nowrap">
        <span class="gensmall bold">
             
                    <script type="text/javascript">//<![CDATA[
                        var url_favourite = '{U_FAVOURITE_JS_PLUS_MENU}';
                        var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
                        var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                        var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
                        var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                        var url_tellfriend = '{U_TELLFRIEND_JS_PLUS_MENU}';
                        insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
                    http://]]>
                    </script>
                </span>
      </td>
 

 

    </tr>
    </table>
    <!-- / toolbar -->    <!-- end content table -->

            </div>
        </div>
    </div>

    <!-- / close content container -->
    <!-- / end content table -->

    <div id="posts"><!-- post #501 -->

        <!-- open content container -->

    <div align="center">
        <div class="page" style="width:100%; text-align:right">
            <div style="padding:0px 0px 0px 0px" align="right">

        <div id="edit501" style="padding:0px 0px 6px 0px">
 


    <!-- a7la7ekaya الطائر الحر - ألدعم الفني -->

    <head>
    <style type="text/css">
    .infouser {
        font: normal 11px "tahoma";
        letter-spacing: 0px;
        vertical-align: middle;
        padding: 1px 2px;
        margin: 0 2px 2px;
    }
    .avataruser img {
        border:1px outset #ccebfb;
        margin: 10px auto 0;
        padding: 5px;
    }
    </style>
    </head>

    <!-- BEGIN postrow -->
        <!-- BEGIN displayed -->
 

  <table id="post501" class="forumline" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
    <tr class="post post--{postrow.displayed.U_POST_ID}" id="p{postrow.displayed.U_POST_ID}" style="{postrow.displayed.DISPLAYABLE_STATE}">
 
            <th  >
                <!-- status icon and date -->
                <div align="center">
    <img src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}" alt="" border="0" />{postrow.displayed.POST_DATE}
                </div>
         
                <!-- / status icon and date -->
            </th >
            <th  class="catHead" style="font-weight:normal" align="left">
         
 
                المشاركة رقم: #
     
            </th >
 
    </tr>
    <tr valign="top">
        <td class="row3" width="200" style="text-align:center">
                <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" style="text-align:right">
        <tr>
            <td colspan="2" class="catHead" align="center">المعلومات</td>
        </tr>
    <tr>
            <td class="row1">الكاتب:</td>
     
            <td class="row2"><div id="postmenu_501" align="center">
              <a class="bigusername" name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"> {postrow.displayed.POSTER_NAME} </a>
              </div>
            </td>
        </tr>
 
        <tr>
            <td class="row1"><div align="center">اللقب:</div></td>
            <td class="row2"><div align="center">{postrow.displayed.POSTER_RANK}</div></td>
        </tr>
 
        <tr>
            <td class="row1"><div align="center">الرتبه:</div></td>
            <td class="row2"><div align="center">{postrow.displayed.RANK_IMAGE}</div></td>
        </tr>
 
 
                  <tr>
            <td colspan="2" class="row1" align="center">الصورة الرمزية</td>
        </tr>
        <tr>
            <td colspan="2" align="center" class="row2"><div class="smallfont avataruser">
                        <br />{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}</div>
    </td>
        </tr>
        </table>
         
                <div class="smallfont" style="text-align:right">
                <br />
                <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%">
   
                  <tr>
            <td colspan="2" class="catHead" align="center">البيانات</td>
        </tr>
                  <!-- BEGIN profile_field -->
            <tr>
            <td class="row1" align="center">{postrow.displayed.profile_field.LABEL} </td>
            <td class="row2" align="center"> {postrow.displayed.profile_field.CONTENT}</td>
        </tr>
 
 
    <!-- END profile_field -->


         
 
     
    </table>
                    <div align="center">
                        </div>
                    <div align="center"></div>
                    </div>


 
  <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%">
        <tr>
            <td class="catHead" align="center">التوقيت</td>
        </tr>
    <tr>
            <td class="row1">
    <div class="pbit" align="center"><center><OBJECT classid="clsid: D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/ flash/swflash.cab#version=6,0,0,0" WIDTH="130" HEIGHT="130" id="anaclock" ALIGN="">
    <PARAM NAME=movie VALUE="http://www.dokuyi.com/home/upload/Dokuyi/2011/20110113153003X15LZ/20110113153003X15LZ_proen.swf">
    <PARAM NAME=quality VALUE=high>
    <PARAM NAME=bgcolor VALUE=#FFFFFF>
    <param name="wmode" value="transparent">
    <param name="menu" value="false">
    <EMBED src="http://www.dokuyi.com/home/upload/Dokuyi/2011/20110113153003X15LZ/20110113153003X15LZ_proen.swf" quality=high bgcolor=#FFFFFF WIDTH="130" HEIGHT="130" wmode="transparent" ALIGN="" TYPE="application/x-shockwave-flash" PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" menu="false">
    </EMBED></OBJECT></center></div>
    </td>
        </tr>
        </table>
    <br />
                    <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" style="text-align:right">
        <tr>
            <td colspan="2" class="catHead" align="center">الإتصالات</td>
        </tr>
    <tr>
            <td class="row1">الحالة:</td>
            <td class="row2"><div align="center">

    <table border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 class="offlinebutton"><tr><td width="ضع مقاس الايقونة ">{postrow.displayed.ONLINE_IMG}</td></tr></table> </td>
 

  </div></td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="row1">وسائل الإتصال:</td>
            <td class="row2"><div align="center">  {postrow.displayed.PROFILE_IMG}

                  {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}<!-- BEGIN contact_field -->

                  {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}<!-- END contact_field -->  </div></td>
            </tr>
    </table>
           
                <table border="0" width="100%" id="table1" cellspacing="1" cellpadding="0">
                    <tr>
                        <td>
                        <p align="center"></p>
                        <p> </td>
                    </tr>
    </table>
    <br />
        </td>
 
    <td class="row1" id="td_post_54">
 
    <!-- الموضوع والأيقونة -->
     
                <!-- icon and title -->
                <div class="smallfont">
                    <span class="postdetails">
                      <img src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}" alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0" />{L_POST_SUBJECT}: {postrow.displayed.POST_SUBJECT}
                    </span>
                </div>
                <hr size="1" style="color:#F2DCDE; background-color:#F2DCDE" />
                <!-- / icon and title -->
     
    <!-- google_ad_section_start -->
            <!-- message -->
     
        <!-- BEGIN switch_vote_active -->
                  <div class="vote gensmall">
                     <!-- BEGIN switch_vote -->
                     <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}"><img src="http://i31.servimg.com/u/f31/11/61/12/59/11111110.gif"></a></div>
                     <!-- END switch_vote -->

                     <!-- BEGIN switch_bar -->
                     <div class="vote-bar" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
                        <!-- BEGIN switch_vote_plus -->
                        <div class="vote-bar-plus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;"></div>
                        <!-- END switch_vote_plus -->

                        <!-- BEGIN switch_vote_minus -->
                        <div class="vote-bar-minus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;"></div>
                        <!-- END switch_vote_minus -->
                     </div>
                     <!-- END switch_bar -->

                     <!-- BEGIN switch_no_bar -->
                     <div title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" class="vote-no-bar"><img src="http://i31.servimg.com/u/f31/11/61/12/59/eiaa_u15.png"></div>
                     <!-- END switch_no_bar -->

                     <!-- BEGIN switch_vote -->
                     <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}"><img src="http://i31.servimg.com/u/f31/11/61/12/59/22222210.gif"></a></div>
                     <!-- END switch_vote -->
                  </div>
                  <!-- END switch_vote_active -->
                                                         
            <div id="post_message_501" align="center">
         

          <img border="0" src="http://i63.servimg.com/u/f63/11/53/34/85/f3al_c10.png" width="350">

          <br /><br />
            <a href="topic-t{TOPIC_ID}.htm">{TOPIC_TITLE}
          </a>
                  <br /><br />
            <center>
       
           
    <div class="postbody" align="center">
                                         

             
                                                                                   

    {postrow.displayed.MESSAGE}


                    <br /><br />

   
   
      <div fb-xfbml-state="rendered" class="fb-like fb_edge_widget_with_comment fb_iframe_widget" data-href="http://majid.ahlamontada.biz/topic-t{TOPIC_ID}.htm" data-send="true" data-width="400" data-show-faces="true" style="padding:10px;"><span style="height: 24px; width: 400px;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?api_key=124578887583575&locale=en_US&sdk=joey&channel_url=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter.php%3Fversion%3D18%23cb%3Df17a9cb2fc0170e%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fhttp://majid.ahlamontada.biz/topic-t{TOPIC_ID}.htm%252Ff2de3f05fea3bc6%26domain%3Dhttp://majid.ahlamontada.biz/topic-t{TOPIC_ID}.htm%26relation%3Dparent.parent&href=http://majid.ahlamontada.biz/topic-t{TOPIC_ID}.htm&node_type=link&width=400&layout=standard&colorscheme=light&show_faces=true&send=true&extended_social_context=false" class="fb_ltr" title="Like this content on Facebook." style="border: medium none; overflow: hidden; height: 24px; width: 400px;" name="f1605443947c896" id="f1932adabfc1718" scrolling="no"></iframe></span>
          <br/>       
                       
                                                <br /></div>

 

   
    </div>
      <br/>
 

                                          <!-- BEGIN switch_attachments -->

    <fieldset class="fieldset"> <legend>الملفات المرفقة</legend>
          <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
    <!-- BEGIN switch_dl_att --><table cellpadding="0" cellspacing="3" border="0"> <table border="1" width="100%" cellspacing="0" bordercolor="#000000" style="border-collapse: collapse"><tr><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">اسم الملف</font></b></td><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">نوع الملف</font></b></td><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">حجم الملف</font></b></td><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">التحمــيل</font></b></td><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">مرات التحميل</font></b></td></tr>
    <tr><td align="center">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</td><td align="center"><img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}"width="40" height="40" border="0" /></td><td align="center">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}</td><td align="center"><a rel="nofollow" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}"><img class="inlineimg" src="http://i43.servimg.com/u/f43/15/53/11/89/downlo10.png" border="0" style="vertical-align:absmiddle; cursor:hand" hspace="0" title="اضغط هنا لتحميل الملف "></a></td><td align="center">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</td></tr> </table>

    <!-- END switch_dl_att -->
    <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                              {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT} {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                    <FONT color=Red>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</FONT>
                    ? الحجم ({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) ({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL})
                    <!-- END switch_no_dl_att -->

                    <!-- END switch_post_attachments -->    </fieldset>


                    <!-- END switch_attachments -->

              </center>
            </div>
   
 


       
          <br /><br />
     

     
     

     
            <!-- sig -->
                <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="80%" align="center">
    <tr>
        <td class="catHead" align="center">توقيع : {postrow.displayed.POSTER_NAME}</td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="row2" title="التوقيع" align="center">
        <p align="center"><div align="center">
   
          <br/>

        {postrow.displayed.SIGNATURE}
          <br/><br/>
   
          </div></p>
 
    </td>
    </tr>
    </table>
            <!-- / sig -->
            <!-- google_ad_section_end -->

             
     
     

        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="row2" align="center">
    {postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}
     
     
     
     
     
        </td>
 
        <td class="row1" align="left">
 
            <!-- controls -->
     
     
    {postrow.displayed.THANK_IMG} {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG} {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG}
     
          <a href="#quickreply" rel="nofollow" title="الرد السريع"><img src="http://i69.servimg.com/u/f69/18/14/50/08/quickr10.gif"/></a>
            <!-- / controls -->
        </td>
    </tr>
    </table>

 

  <br />
 

    <!-- END displayed -->
        <!-- BEGIN hidden -->
        <tr>
            <td class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center">{postrow.hidden.MESSAGE}</td>
        </tr>
        <!-- END hidden -->
        <!-- END postrow -->
        <!-- BEGIN no_post -->
        <tr align="center">
            <td class="row1" colspan="3" height="28">
                <span class="genmed">{no_post.L_NO_POST}</span>
            </td>
        </tr>
        <!-- END no_post -->


   
   

    <!-- BEGIN topicpagination -->

    <table class="tborder" cellpadding="3" cellspacing="1" border="0" align="left">
    <tr>
        <td class="catHead" style="font-weight:normal">صفحات الموضوع</td>
 
        <td class="row1"><a rel="prev" class="smallfont" href="showthread.php?t=3" title="الصفحة السابقة - النتائج 1 إلى 10 من 11"><</a></td>
        <td class="row1">{PAGINATION}</td>

 
 
 
        <td class="vbmenu_control" title="showthread.php?t=3"><a name="PageNav"></a></td>
    </tr>
    </table>

          <!-- END topicpagination -->

   
   


    <!-- a7la7ekya الطائر الحر- ألدعم الفني -->


        </div>
 
            </div>
        </div>
    </div>

    <!-- / close content container -->

    <!-- / post #501 --><div id="lastpost"></div></div>

    <!-- start content table -->
    <!-- open content container -->

    <div align="center">
        <div class="page" style="width:100%; text-align:right">
            <div style="padding:0px 0px 0px 0px" align="right">

    <!-- / start content table -->

    <!-- controls below postbits -->
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" style="margin-top:-3px">
    <tr valign="top">
 
            <td class="smallfont">
               
    <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
                    <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}Newtopic" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                    <!-- END switch_user_authpost -->
                    <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
                    <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                    <!-- END switch_user_authreply -->
      </td>
 
 
    </tr>
    </table>
    <!-- / controls below postbits -->


    <br />

    <!-- social bookmarking links -->
 
        <table cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" class="tborder" align="center">
        <tr>
            <td class="catHead">الإشارات المرجعية</td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="row2" style="padding-top:0px"><div style="clear:both"></div><ul style="list-style-type:none; margin:0px; padding:0px"><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
 
            <a href="http://twitter.com/home?status=http://majid.ahlamontada.biz" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/twitte10.png" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى Twitter" class="inlineimg" /></a>
 
        <a href="http://twitter.com/home?status=http://majid.ahlamontada.biz" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Twitter</a>
    </li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
 
            <a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=edit&output=popup&bkmk=http://majid.ahlamontada.biz" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/bookma13.gif" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى Google" class="inlineimg" /></a>
 
        <a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=edit&output=popup&bkmk=http://majid.ahlamontada.biz" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Google</a>
    </li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
 
            <a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://majid.ahlamontada.biz"socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/facebo10.jpg" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى Facebook" class="inlineimg" /></a>
 
        <a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://majid.ahlamontada.biz" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Facebook</a>
    </li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
 
            <a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://majid.ahlamontada.biz"socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/bookma12.gif" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى StumbleUpon" class="inlineimg" /></a>
 
        <a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://majid.ahlamontada.biz"socialbookmark" style="text-decoration:none">StumbleUpon</a>
    </li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
 
            <a href="http://del.icio.us/post?url=http://majid.ahlamontada.biz" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/bookma11.gif" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى del.icio.us" class="inlineimg" /></a>
 
        <a href="http://del.icio.us/post?url=http://majid.ahlamontada.biz" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">del.icio.us</a>
    </li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
 
            <a href="http://digg.com/submit?phrase=2&url=http://majid.ahlamontada.biz/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/bookma10.gif" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى Digg" class="inlineimg" /></a>
 
        <a href="http://digg.com/submit?phrase=2&url=http://majid.ahlamontada.biz" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Digg</a>
    </li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
 
            <a href="http://myweb2.search.yahoo.com/myresults/bookmarklet?u=http://majid.ahlamontada.biz" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/yahoo10.png" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى Yahoo" class="inlineimg" /></a>
 
        <a href="http://myweb2.search.yahoo.com/myresults/bookmarklet?u=http://majid.ahlamontada.biz" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Yahoo</a>
    </li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
 
            <a href="https://favorites.live.com/quickadd.aspx?marklet=0&mkt=en-us&url=http://majid.ahlamontada.biz" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/live10.gif" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى Live" class="inlineimg" /></a>
 
        <a href="https://favorites.live.com/quickadd.aspx?marklet=0&mkt=en-us&url=http://majid.ahlamontada.biz" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Live</a>
    </li></ul><div style="clear:both"></div></td>
        </tr>
        </table>
    <!-- / social bookmarking links -->

     
    <br />
        <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center"><tr><td class="catHead"><a name="taglist"></a><a href="http://www.facebook.com/" target="_blank">التعليق على الموضوع بواسطة الفيس بوك</a></td></tr><tr><td class="row1" id="tag_list_cell"><center><div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/ar_AR/all.js#xfbml=1"></script><fb:comments href="http://majid.ahlamontada.biz/topic-t{TOPIC_ID}.htm" num_posts="3" width="600"></fb:comments></center></td></tr></table>


    <br />


                      <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
        <thead>
            <tr>
                <th  class="catHead" colspan="2">
             
                    الــرد الســـريـع
                </th >
            </tr>
        </thead>

    <tr>
    <td class="row2" align="center"><img border="0" src="http://i63.servimg.com/u/f63/13/53/37/81/oid6qr10.png" alt=".. " /></td>
 
                      </tr>
 
 

        <tr>
            <td class="row2" colspan="2" align="center" style="padding:0px">

    <a name="quickreply"></a>            <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
         
                {QUICK_REPLY_FORM}<br />
                <!-- END switch_user_logged_in -->
         
         
            </td>
        </tr>
        </tbody>
        </table>
               
 
  <br />
 

      <br />

 


  <!-- next / previous links -->
        <br />
        <div class="smallfont" align="center">
            <strong>«</strong>
                <a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}" rel="nofollow">الموضوع السابق</a>
                |
                <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC" rel="nofollow">الموضوع التالي</a>
            <strong>»</strong>
        </div>
    <!-- / next / previous links -->


    <!-- popup menu contents -->
    <br />

    <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
    <table class="noprint" width="90%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
        <tr>
            <td colspan="2" align="center" valign="top" nowrap="nowrap"><br />{S_TOPIC_ADMIN}<br />
                <form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
                    <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />

                    <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" /> -->
                    <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />

                    <span class="gen">{L_MOD_TOOLS}<br />{S_SELECT_MOD} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span>
                </form>
            </td>
        </tr>
    </table>
    <!-- END viewtopic_bottom -->


    <!-- **************************************************** -->    <!-- / popup menu contents -->


    <!-- forum rules and admin links -->
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center">
    <tr valign="bottom">
        <td width="100%" valign="top">
            <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="210">
    <thead>
    <tr>
        <td class="catHead">
            <a style="float:left" href="#top" onclick="return toggle_collapse('forumrules')"><img id="collapseimg_forumrules" src="stel-wlaef-aktalgmar-b/buttons/collapse_thead.gif" alt="" border="0" /></a>
            تعليمات المشاركة
        </td>
    </tr>
    </thead>
    <tbody id="collapseobj_forumrules" style="">
              <!-- BEGIN show_permissions -->
    <tr>
        <td class="row1" nowrap="nowrap"><div class="smallfont">
     
            <div><strong>{MODERATORS}</strong> </div>
            <div><strong>{L_TABS_PERMISSIONS}</strong></div>
            <div><strong>{S_AUTH_LIST}</strong></div>

            <hr />
     
            <div><a href="/faq?mode=bbcode" target="_blank">BB code</a> is <strong>متاحة</strong></div>
            <div><a href="javascript:void(0)" target="_blank">الابتسامات</a> <strong>متاحة</strong></div>
            <div><a href="javascript:void(0)" target="_blank">كود [IMG]</a> <strong>متاحة</strong></div>
            <div>كود HTML <strong>معطلة</strong></div>
            <hr />
            <div><a href="/t2269-topic" target="_blank">قوانين المنتدى</a></div>
        </div></td>
 
  </tr>
              <!-- END show_permissions -->
    </tbody>
    </table>
        </td>
        <td class="smallfont" align="left">
            <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
     
            <tr>
                <td>
                <div class="smallfont" style="text-align:right; white-space:nowrap">
 
            <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
            <td align="right" nowrap="nowrap"><span class="gensmall">{L_JUMP_TO}: {S_JUMPBOX_SELECT} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span></td>
            <!-- END viewtopic_bottom -->

    </div>
                </td>
            </tr>
            </table>
        </td>
    </tr>
    </table>
    <!-- /forum rules and admin links -->

               

               
               
               
        <!-- BEGIN switch_image_resize -->
        <script type="text/javascript">
        http://<![CDATA[$(resize_images({
        'selector' : '.postbody', 'max_width' :
        {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' :
        {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));//]]></script>
        <!-- END switch_image_resize -->
    <script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>
       
    <br />

اذا لم تظهر ضعي هذا في css

الكود:
.vote {
        float: right;
        width: 65px;
        margin-right: 4px;
          margin-top: 0px;
font-size:0px ;

        }
cool amir
cool amir
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 5631
معدل النشاط : 11104
السُمعة : 140

http://www.stibda3.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

كاتب هذه المساهمة مطرود حالياً من المنتدى - معاينة المساهمة

ãÚáæãÉ رد: مشكله اختفاء التقيم بعد وضع القالب

مُساهمة من طرف cool amir في الأربعاء 8 يناير 2014 - 1:04

هل انت متأكدة من وضعك للقالب والنشر ؟؟؟ 

لانو صح كان ناقص منو كود التقييم وتم تجربته ويعمل 

ضعي كود css 

اعلى واسفل الاكواد
cool amir
cool amir
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 5631
معدل النشاط : 11104
السُمعة : 140

http://www.stibda3.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

كاتب هذه المساهمة مطرود حالياً من المنتدى - معاينة المساهمة

كاتب هذه المساهمة مطرود حالياً من المنتدى - معاينة المساهمة

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى