ممكن تشوفوا المشكلة وتحلوها ؟

اذهب الى الأسفل

ممكن تشوفوا المشكلة وتحلوها ؟

مُساهمة من طرف abanoub ronaldo في الأربعاء 6 نوفمبر 2013 - 14:30

الكود:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" {NAMESPACE_FB_LIKE} {NAMESPACE_FB} {NAMESPACE_BBCODE}>
<head>
   <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
   <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING}" />
   <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
   <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
   <!-- BEGIN switch_compat_meta -->
   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE={switch_compat_meta.VERSION}" />
   <!-- END switch_compat_meta -->
   <!-- BEGIN switch_canonical_url -->
   <link rel="canonical" href="{switch_canonical_url.CANONICAL_URL}" />
   <!-- END switch_canonical_url -->
   {META_FAVICO}
   {META}
   {META_FB_LIKE}
   <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
   {T_HEAD_STYLESHEET}
   {CSS}
   <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
   <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
   <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
   <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>

   <!-- BEGIN switch_fb_login -->
   <script src="http://connect.facebook.net/{switch_fb_login.FB_LOCAL}/all.js" type="text/javascript"></script>
   <script src="{switch_fb_login.JS_FB_LOGIN}" type="text/javascript"></script>
   <!-- END switch_fb_login -->

   <!-- BEGIN switch_ticker -->
   <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
   <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
   <!-- END switch_ticker -->

   <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
   <script src="{JS_DIR}jquery/jcarousel/jquery.jcarousel.js" type="text/javascript"></script>
   <script type="text/javascript">//<![CDATA[
      /* Definir le sens de direction en fonction du panneau admin */
      var tickerDirParam = "{switch_ticker.DIRECTION}";
      var slid_vert = false;
      var auto_dir = 'next';
      var h_perso = parseInt({switch_ticker.HEIGHT});

      switch( tickerDirParam )
      {
         case 'top' :
            slid_vert = true;
            break;

         case 'left':
            break;

         case 'bottom':
            slid_vert = true;
            auto_dir = 'prev';
            break;

         case 'right':
            auto_dir = 'prev';
            break;

         default:
            slid_vert = true;
      }

      $(document).ready(function() {
         var w_cont = $('#fa_ticker_container').width();

         if (w_cont > 0)
         {
            $('#fa_ticker_container').width(w_cont);

            /* Affichage de la liste */
            $('#fa_ticker_content').css('display','block');

            /* Calcul des dimensions du conteneur et des elements */
            var width_max = $('ul#fa_ticker_content').width();
            var width_item = Math.floor(width_max / {switch_ticker.SIZE});
            var height_max = h_perso;

            /* Calcul de la hauteur maximale du conteneur en fonction des elements et de la hauteur personnalisee dans l'admin */
            $('ul#fa_ticker_content li').each( function () {
               if ($(this).height() > height_max)
               {
                  height_max = $(this).height();
               }
            } );

            /* Redimensionnement des elements et des images trop larges */
            $('ul#fa_ticker_content li').width(width_item).height(height_max).find('img').each(function () {
               if ($(this).width() > width_item)
               {
               var ratio      = $(this).width() / width_item;
               var new_height = Math.round($(this).height() / ratio);
               $(this).height(new_height).width(width_item);
               }
            });

            /* Redimensionnement et centrage du conteneur en mode vertical */
            if (slid_vert)
            {
               $('ul#fa_ticker_content').width(width_item).height(height_max).css('marginLeft','auto').css('marginRight','auto');
            }

            /* Initialisation du caroussel */
            $('#fa_ticker_content').jcarousel({
                  vertical: slid_vert,
               wrap: 'circular',
               auto: {switch_ticker.STOP_TIME},
               auto_direction: auto_dir,
            scroll: 1,
            size: {switch_ticker.SIZE},
            height_max: height_max,
            animation: {switch_ticker.SPEED}
            });
         }
         else
         {
            $('ul#fa_ticker_content li:not(:first)').css('display','none');
            $('ul#fa_ticker_content li:first').css('list-style','none').css('text-align','center');
         }
      });
   //]]>
   </script>
   <!-- END switch_ticker_new -->

   <script type="text/javascript">//<![CDATA[
   $(document).ready(function(){
      <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
         pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
         if(pm != null) { pm.focus(); }
      <!-- END switch_enable_pm_popup -->
      <!-- BEGIN switch_report_popup -->
         report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
         if(report != null) { report.focus(); }
      <!-- END switch_report_popup -->
      <!-- BEGIN switch_ticker -->
         ticker_start({switch_ticker.HEIGHT}, {switch_ticker.SPACING}, {switch_ticker.SPEED}, '{switch_ticker.DIRECTION}', {switch_ticker.STOP_TIME});
      <!-- END switch_ticker -->
   });

   <!-- BEGIN switch_login_popup -->
      var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = true, logInBackgroundClass = false;
   <!-- END switch_login_popup -->

   <!-- BEGIN switch_login_popup -->
   $(document).ready( function() {
      $(window).resize(function() {
         var windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
         var popupWidth = $("#login_popup").width();
         var mypopup = $("#login_popup");

         $("#login_popup").css({
         "left": windowWidth/2 - popupWidth/2
            });
      });
   });
   <!-- END switch_login_popup -->
   //]]>
   </script>
   {GREETING_POPUP}
   <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
   <style>
   .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item {
      text-align:center;
      width: 10px;
   }

   .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-horizontal {
      margin-right: {switch_ticker.SPACING}px;
   }

   .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-vertical {
      margin-bottom: {switch_ticker.SPACING}px;
   }
   </style>
   <!-- END switch_ticker_new -->
   {HOSTING_JS}
   <!-- BEGIN google_analytics_code -->
   <script type="text/javascript">
   //<![CDATA[
    var _gaq = _gaq || [];
    _gaq.push(['_setAccount', '{G_ANALYTICS_ID}']);
    _gaq.push(['_trackPageview']);
   _gaq.push(['_trackPageLoadTime']);

   <!-- BEGIN google_analytics_code_bis -->
   _gaq.push(['b._setAccount', '{G_ANALYTICS_ID_BIS}']);
   _gaq.push(['b._trackPageview']);
   <!-- END google_analytics_code_bis -->

    (function() {
      var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
      ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
      var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
    })();
   //]]>
   </script>
   <!-- END google_analytics_code -->
</head>
<body background="{T_BODY_BACKGROUND}" bgcolor="{T_BODY_BGCOLOR}" text="{T_BODY_TEXT}" link="{T_BODY_LINK}" vlink="{T_BODY_VLINK}">
   <!-- BEGIN hitskin_preview -->
   <div id="hitskin_preview" style="display: block;">
      <h1><img src="http://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_logo.png" alt="" /> Hit<em>skin</em>.com</h1>
      <div class="content">
         <p>
            {hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}
            <br />
            <span>{hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}<a href="http://{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span>
         </p>
      </div>
   </div>
   <!-- END hitskin_preview -->

   <!-- BEGIN switch_login_popup -->
   <div id="login_popup">
      <table class="forumline" width="{LOGIN_POPUP_WIDTH}" height="{LOGIN_POPUP_HEIGHT}" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
         <tr height="25">
            <td class="catLeft">
               <span class="genmed module-title">{SITENAME}</span>
            </td>
         </tr>
         <tr height="{LOGIN_POPUP_MSG_HEIGHT}">
            <td class="row1" align="left" valign="top">
               <div id="login_popup_buttons">
                  <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
                     <input type="submit" class="mainoption" value="{L_LOGIN}" />
                     <input type="button" class="mainoption" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />
                     <input id="login_popup_close" type="button" class="button" value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />
                  </form>
               </div>
               <span class="genmed">{LOGIN_POPUP_MSG}</span>
            </td>
         </tr>
      </table>
   </div>
   <!-- END switch_login_popup -->

   <a name="top"></a>
   {JAVASCRIPT}

<div class="h">
<div class="h1">
<a style="left: 612px; top: 280px; width: 59px; height: 16px" title="التعليمات " target="_blank" href="/faq" class="ur2"></a>
<a style="left: 747px; top: 279px; width: 52px; height: 16px" title="الرئيسية " target="_blank" href="/forum" class="ur4"></a>
<a style="left: 551px; top: 279px; width: 52px; height: 16px" title="الاعضاء " target="_blank" href="/memberlist" class="ur6"></a>
<a style="left: 679px; top: 310px; width: 32px; height: 33px" title="الفيس بوك " target="_blank" href="/forum" class="ur7"></a>
<a style="left: 636px; top: 310px; width: 32px; height: 33px" title="التويتر " target="_blank" href="/forum" class="ur3"></a>
<a style="left: 684px; top: 278px; width: 52px; height: 19px" title="التسجيل " target="_blank" href="/register" class="ur8"></a>
<a style="left: 591px; top: 310px; width: 32px; height: 33px" title="لايوجد " target="_blank" href="/forum" class="ur9"></a>
<a style="left: 548px; top: 310px; width: 32px; height: 33px" title="لايوجد " target="_blank" href="/forum" class="ur5"></a>

<table cellpadding="0" cellspacing="3" border="0">
        <tr>
            <td class="smallfont" style="white-space: nowrap;"><label for="navbar_username">اسم العضو</label></td>

            <td><input type="text" class="bginput" style="font-size: 11px" name="username" id="Post" size="10" accesskey="u" tabindex="101" value="اسم العضو" onfocus="if (this.value == 'اسم العضو') this.value = '';" /></td>
            <td class="smallfont" nowrap="nowrap"><label for="cb_cookieuser_navbar"><input type="checkbox" name="autologin" value="1" tabindex="103" id="Post" accesskey="c" />حفظ البيانات؟</label></td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="smallfont"><label for="navbar_password">كلمة المرور</label></td>
            <td><input type="password" class="bginput" style="font-size: 11px" name="password" id="Post"size="10" tabindex="102" /></td>
            <td><input type="submit" name="login" class="button" value="تسجيل الدخول" tabindex="104" title="ادخل اسم العضو وكلمة المرور الخاصة بك في الحقول المجاورة لتسجيل الدخول, أو اضغط على رابط 'التسجيل' لإنشاء حساب خاص بك." accesskey="s" /></td>
        </tr>

        </table>
  <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
<!-- login form -->
  <!-- END switch_user_logged_out -->
</div>
 
<a style="left: 485px; top: 279px; width: 52px; height: 16px" title="اتصل بنا " target="_blank" href="/contact" class="url"></a>
 
    </div>
    <input type="submit" name="B1" value="" style="width: 54px; height: 20px; left: 222px; top: 279px;" class="sr2">
     
 </div>


   <table class="bodylinewidth" width="{T_BODY_TABLE_WIDTH}" cellspacing="0" cellpadding="10" border="0" align="center">
      <tr>
         <td class="bodyline">
            <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
               <tr>
                  <!-- BEGIN switch_logo_left -->
                  <td><a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a></td>
                  <!-- END switch_logo_left -->
                  <td align="center" width="100%" valign="middle">
                     <!-- BEGIN switch_logo_center -->
                     <a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a>
                     <br />
                     <!-- END switch_logo_center -->
                     <div class="maintitle">{MAIN_SITENAME}</div>
                     <br />
                     <span class="gen">{SITE_DESCRIPTION}<br />  </span>
                  </td>
                  <!-- BEGIN switch_logo_right -->
                  <td><a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a></td>
                  <!-- END switch_logo_right -->
               </tr>
            </table>

            <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="{MENU_POSITION}">
               <tr>
                  <td align="{MENU_POSITION}"{MENU_NOWRAP}>{GENERATED_NAV_BAR}</td>
               </tr>
            </table>

            <div style="clear: both;"></div>

            <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
            <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
               <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                  <tr>
                     <td align="left" class="row1">
                        <div id="fa_ticker_container">
                           <ul id="fa_ticker_content" class="jcarousel-skin-tango" style="display:none;">
                              <!-- BEGIN ticker_row -->
                              <li>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</li>
                              <!-- END ticker_row -->
                           </ul>
                        </div>
                     </td>
                  </tr>
               </table>
            </div>
            <!-- END switch_ticker_new -->

            <!-- BEGIN switch_ticker -->
            <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
               <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                  <tr>
                     <td align="left" class="row1">
                        <div id="fa_ticker_container">
                           <div id="fa_ticker" style="height:{switch_ticker.HEIGHT}px;">
                              <div class="fa_ticker_content">
                                 <!-- BEGIN ticker_row -->
                                 <div>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div>
                                 <!-- END ticker_row -->
                              </div>
                           </div>
                        </div>
                     </td>
                  </tr>
               </table>
            </div>
            <!-- END switch_ticker -->

            <div id="page-body">
               <div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
                  <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" class="three-col">
                     <tbody>
                        <tr>
                           
    <td valign="top" width="100%">
                                  <div id="center">
                                    <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
                                    {giefmod_index1.MODVAR}
                                        <!-- BEGIN saut -->
                                        <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
                                        <!-- END saut -->
                                    <!-- END giefmod_index1 -->
                                  </div>
                              </td></tr><tr>
                           <td valign="top" width="100%">
<!-- BEGIN html_validation -->
                           </td>
                        </tr>
                     </tbody>
                  </table>
               </div>
            </div>
         </td>
      </tr>
   </table>
</body>
</html>
<!-- END html_validation -->
وهدآ السى اس اس حق الهيدر

الكود:
.h {
   background-image:url('http://im33.gulfup.com/ea7jR.gif');
   background-repeat:repeat-x;
   height:359px;
}

.h1 {
   background-image:url('http://im33.gulfup.com/IDsvb.png');
   background-repeat:no-repeat;
   height:359px;
   width:894px;
   float:left;
   
}

.sr1 {
    background: none repeat scroll 0 0 transparent;
    border: 0 solid black;
    float: right;
    font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;
    text-align: right;
    position:absolute;
}


.sr2 {
    background: none repeat scroll 0 0 transparent;
    border: 0 solid black;
    float: right;
    position:absolute;

}


#login{
    width:365px;
    margin-top:160px;
        margin-left:500px
    height:55px;
    color:#292929;
    text-align:right;
        position:absolute;

    }
#login .smallfont{
    color:#292929;
    text-align:right;
    }
#login .smallfont a{
    color:#292929;
    text-decoration:underline
    } 
#login .user{
    background:url(http://www.devnia.com/vb3/devnia-wlf/user.png);
    width:131px;
    height:35px;
    float:right;
    margin-right:4px;
    border:none;
    text-align:center;
    font:11px Tahoma;
    padding:0
    }
#login .pass{
    background:url(http://www.devnia.com/vb3/devnia-wlf/pass.png);
    width:131px;
    height:35px;
    float:right;
    margin-right:4px;
    border:none;
    text-align:center;
    font:11px Tahoma;
    padding:0;
    }
.buton{
    background:url(http://www.devnia.com/vb3/devnia-wlf/login.png);
    width:37px;
    height:35px;
    float:right;
    margin-right:4px;
    border:none
    }

.style1 {
   margin-top: 0px;
}

.url {
    height: 100px;
    left: 110px;
    position: absolute;
    top: 50px;
    width: 150px;
}
.ur2 {
    height: 100px;
    left: 110px;
    position: absolute;
    top: 50px;
    width: 150px;
}
.ur3 {
    height: 100px;
    left: 110px;
    position: absolute;
    top: 50px;
    width: 150px;
}
.ur4 {
    height: 100px;
    left: 110px;
    position: absolute;
    top: 50px;
    width: 150px;
}
.ur5 {
    height: 100px;
    left: 110px;
    position: absolute;
    top: 50px;
    width: 150px;
}
.ur6 {
    height: 100px;
    left: 110px;
    position: absolute;
    top: 50px;
    width: 150px;
}
.ur7 {
    height: 100px;
    left: 110px;
    position: absolute;
    top: 50px;
    width: 150px;
}
.ur8 {
    height: 100px;
    left: 110px;
    position: absolute;
    top: 50px;
    width: 150px;
}

.ur9 {
    height: 100px;
    left: 110px;
    position: absolute;
    top: 50px;
    width: 150px;
}
avatar
abanoub ronaldo
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 227
معدل النشاط : 2536
السُمعة : 0

http://egy4day.forumegypt.net/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: ممكن تشوفوا المشكلة وتحلوها ؟

مُساهمة من طرف أمير المساعدة في الأربعاء 6 نوفمبر 2013 - 14:36

اهلاً عزيزي ,


ممكن توضح اين المشكلة بالضبط Cool 
avatar
أمير المساعدة
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 3876
معدل النشاط : 6041
السُمعة : 127

http://amir-help.lolbb.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: ممكن تشوفوا المشكلة وتحلوها ؟

مُساهمة من طرف abanoub ronaldo في الأربعاء 6 نوفمبر 2013 - 14:41

الاشياء ماتظهر صح والروابط ركبه وشوف
avatar
abanoub ronaldo
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 227
معدل النشاط : 2536
السُمعة : 0

http://egy4day.forumegypt.net/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: ممكن تشوفوا المشكلة وتحلوها ؟

مُساهمة من طرف abanoub ronaldo في الأربعاء 6 نوفمبر 2013 - 14:54

وتقريبآ اكواد الدخول والبحث الى انا حاططهم خطآ ولا ايش ؟
avatar
abanoub ronaldo
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 227
معدل النشاط : 2536
السُمعة : 0

http://egy4day.forumegypt.net/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: ممكن تشوفوا المشكلة وتحلوها ؟

مُساهمة من طرف stones في الأربعاء 6 نوفمبر 2013 - 14:58

الاكواد الي ب ورقة css
ليس لها اي تاثير على المنتدى
غير شغاله
avatar
stones
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 11057
معدل النشاط : 14066
السُمعة : 414

http://stones.arab.st/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: ممكن تشوفوا المشكلة وتحلوها ؟

مُساهمة من طرف abanoub ronaldo في الأربعاء 6 نوفمبر 2013 - 15:33

لا بل شغالة هى فيها اكواد الهيدر لو ماوضعتها مش هيظهر صور
avatar
abanoub ronaldo
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 227
معدل النشاط : 2536
السُمعة : 0

http://egy4day.forumegypt.net/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: ممكن تشوفوا المشكلة وتحلوها ؟

مُساهمة من طرف stones في الأربعاء 6 نوفمبر 2013 - 15:49

غريبه
على العموم لم ترفضها ورقة css
لاكن لم يظهر لها اي تاثير على المنتدى
==========
هذا الكود مع حذف احدى الكواد من داخل الكود
الكود:
.h {
  background-image:url('http://im33.gulfup.com/ea7jR.gif');
  background-repeat:repeat-x;
  height:359px;
}

.h1 {
  background-image:url('http://im33.gulfup.com/IDsvb.png');
  background-repeat:no-repeat;
  height:359px;
  width:894px;
  float:left;
 
}

.sr1 {
    background: none repeat scroll 0 0 transparent;
    border: 0 solid black;
    float: right;
    font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;
    text-align: right;
    position:absolute;
}


.sr2 {
    background: none repeat scroll 0 0 transparent;
    border: 0 solid black;
    float: right;
    position:absolute;

}


#login{
    width:365px;
    margin-top:160px;
        margin-left:500px
    height:55px;
    color:#292929;
    text-align:right;
        position:absolute;

    }
#login .smallfont{
    color:#292929;
    text-align:right;
    }
#login .smallfont a{
    color:#292929;
    text-decoration:underline
    }
#login .user{
    background:url(http://www.devnia.com/vb3/devnia-wlf/user.png);
    width:131px;
    height:35px;
    float:right;
    margin-right:4px;
    border:none;
    text-align:center;
    font:11px Tahoma;
    padding:0
    }
#login .pass{
    background:url(http://www.devnia.com/vb3/devnia-wlf/pass.png);
    width:131px;
    height:35px;
    float:right;
    margin-right:4px;
    border:none;
    text-align:center;
    font:11px Tahoma;
    padding:0;
    }
.buton{
    background:url(http://www.devnia.com/vb3/devnia-wlf/login.png);
    width:37px;
    height:35px;
    float:right;
    margin-right:4px;
    border:none
    }

.url {
    height: 100px;
    left: 110px;
    position: absolute;
    top: 50px;
    width: 150px;
}
.ur2 {
    height: 100px;
    left: 110px;
    position: absolute;
    top: 50px;
    width: 150px;
}
.ur3 {
    height: 100px;
    left: 110px;
    position: absolute;
    top: 50px;
    width: 150px;
}
.ur4 {
    height: 100px;
    left: 110px;
    position: absolute;
    top: 50px;
    width: 150px;
}
.ur5 {
    height: 100px;
    left: 110px;
    position: absolute;
    top: 50px;
    width: 150px;
}
.ur6 {
    height: 100px;
    left: 110px;
    position: absolute;
    top: 50px;
    width: 150px;
}
.ur7 {
    height: 100px;
    left: 110px;
    position: absolute;
    top: 50px;
    width: 150px;
}
.ur8 {
    height: 100px;
    left: 110px;
    position: absolute;
    top: 50px;
    width: 150px;
}

.ur9 {
    height: 100px;
    left: 110px;
    position: absolute;
    top: 50px;
    width: 150px;
}
وهذه صورة الكودavatar
stones
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 11057
معدل النشاط : 14066
السُمعة : 414

http://stones.arab.st/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: ممكن تشوفوا المشكلة وتحلوها ؟

مُساهمة من طرف abanoub ronaldo في الأربعاء 6 نوفمبر 2013 - 15:57

يااخى السى اس اس مش الخطا منو الخطا من الهيدر بمكان الروابط ومنطقة دخول الاعضاء خطآ
avatar
abanoub ronaldo
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 227
معدل النشاط : 2536
السُمعة : 0

http://egy4day.forumegypt.net/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: ممكن تشوفوا المشكلة وتحلوها ؟

مُساهمة من طرف abanoub ronaldo في الأربعاء 6 نوفمبر 2013 - 15:58

شوف شو صاير ؟
http://www.mzag-des.com/
avatar
abanoub ronaldo
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 227
معدل النشاط : 2536
السُمعة : 0

http://egy4day.forumegypt.net/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: ممكن تشوفوا المشكلة وتحلوها ؟

مُساهمة من طرف stones في الأربعاء 6 نوفمبر 2013 - 16:10

جرب
التعديل هذا
وضعت التسجيل يسار
الكود:
.h {
  background-image:url('http://im33.gulfup.com/ea7jR.gif');
  background-repeat:repeat-x;
  height:359px;
}

.h1 {
  background-image:url('http://im33.gulfup.com/IDsvb.png');
  background-repeat:no-repeat;
  height:359px;
  width:894px;
  float:left;
 
}

.sr1 {
    background: none repeat scroll 0 0 transparent;
    border: 0 solid black;
    float: right;
    font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;
    text-align: right;
    position:absolute;
}


.sr2 {
    background: none repeat scroll 0 0 transparent;
    border: 0 solid black;
    float: right;
    position:absolute;

}


#login{
    width:365px;
    margin-top:160px;
        margin-left:500px
    height:55px;
    color:#292929;
    text-align:right;
        position:absolute;

    }
#login .smallfont{
    color:#292929;
    text-align:right;
    }
#login .smallfont a{
    color:#292929;
    text-decoration:underline
    }
#login .user{
    background:url(http://www.devnia.com/vb3/devnia-wlf/user.png);
    width:100px;
    height:35px;
    float:Left;
    margin-right:4px;
    border:none;
    text-align:center;
    font:11px Tahoma;
    padding:0
    }
#login .pass{
    background:url(http://www.devnia.com/vb3/devnia-wlf/pass.png);
    width:131px;
    height:35px;
    float:right;
    margin-right:4px;
    border:none;
    text-align:center;
    font:11px Tahoma;
    padding:0;
    }
.buton{
    background:url(http://www.devnia.com/vb3/devnia-wlf/login.png);
    width:37px;
    height:35px;
    float:right;
    margin-right:4px;
    border:none
    }

.style1 {
  margin-top: 0px;
}

.url {
    height: 100px;
    left: 110px;
    position: absolute;
    top: 50px;
    width: 150px;
}
.ur2 {
    height: 100px;
    left: 110px;
    position: absolute;
    top: 50px;
    width: 150px;
}
.ur3 {
    height: 100px;
    left: 110px;
    position: absolute;
    top: 50px;
    width: 150px;
}
.ur4 {
    height: 100px;
    left: 110px;
    position: absolute;
    top: 50px;
    width: 150px;
}
.ur5 {
    height: 100px;
    left: 110px;
    position: absolute;
    top: 50px;
    width: 150px;
}
.ur6 {
    height: 100px;
    left: 110px;
    position: absolute;
    top: 50px;
    width: 150px;
}
.ur7 {
    height: 100px;
    left: 110px;
    position: absolute;
    top: 50px;
    width: 150px;
}
.ur8 {
    height: 100px;
    left: 110px;
    position: absolute;
    top: 50px;
    width: 150px;
}

.ur9 {
    height: 100px;
    left: 110px;
    position: absolute;
    top: 50px;
    width: 150px;
}
avatar
stones
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 11057
معدل النشاط : 14066
السُمعة : 414

http://stones.arab.st/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: ممكن تشوفوا المشكلة وتحلوها ؟

مُساهمة من طرف abanoub ronaldo في الأربعاء 6 نوفمبر 2013 - 20:37

يغلق
avatar
abanoub ronaldo
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 227
معدل النشاط : 2536
السُمعة : 0

http://egy4day.forumegypt.net/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى