طلب تعديل على قالب معاينة المواضيع

2 مشترك

اذهب الى الأسفل

طلب تعديل على قالب معاينة المواضيع Empty طلب تعديل على قالب معاينة المواضيع

مُساهمة من طرف يارب انصرنا الإثنين 14 أكتوبر 2013 - 21:29

إنه يجعل الصفحهه عريضهه وهذا مثال :
وهذا القالب :
الكود:
         
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
$(function(){
  _atc.cwait = 0;
  $('.addthis_button').mouseup(function(){
      if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
        addthis_close();
      }
  });
});

var hiddenMsgLabel = { visible:'{JS_HIDE_HIDDEN_MESSAGE}', hidden:'{JS_SHOW_HIDDEN_MESSAGE}' };
showHiddenMessage = function(id)
{
    try
    {
        var regId = parseInt(id, 10);
        if( isNaN(regId) ) { regId = 0; }
     
        if( regId > 0)
        {
            $('.post--' + id).toggle(0, function()
        {
            if( $(this).is(":visible") )
            {
              $('#hidden-title--' + id).html(hiddenMsgLabel.visible);
            }
            else
            {
              $('#hidden-title--' + id).html(hiddenMsgLabel.hidden);
            }
        });
        }
    }
    catch(e) { }
 
  return false;
};

//]]>
</script>

<table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
  <tr>
      <td class="alt1" width="100%"><strong>
                  <span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span> </strong> </td>
  </tr>
  </table>
  <br />
<a name="poststop" id="poststop"></a>

<!-- controls above postbits -->
 
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" style="margin-bottom:3px">
<tr valign="bottom">
 
      <td class="smallfont">
               
<!-- BEGIN switch_user_authpost -->
        <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}one" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
        <!-- END switch_user_authpost -->
        <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
        <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
        <!-- END switch_user_authreply -->

 
  </td>

    <td>
    <tr>
        <td class="thead" style="font-weight:normal" >
            <!-- status icon and date -->
            <div align="center">
          {TOPIC_TITLE}
            </div>
            <!-- / status icon and date -->
      {POLL_DISPLAY}
      </td>
    </tr> 
<!-- BEGIN topicpagination -->

<table class="tborder" cellpadding="3" cellspacing="1" border="0" align="left">
<tr>
  <td class="vbmenu_control" style="font-weight:normal">صفحات الموضوع</td>
 
  <td class="alt1"><a rel="prev" class="smallfont" href="showthread.php?t=3" title="الصفحة السابقة - النتائج 1 إلى 10 من 11"></a></td>
  <td class="alt1">{PAGINATION}</td> 

 
 
 
  <td class="vbmenu_control" title="showthread.php?t=3"><a name="PageNav"></a></td>
</tr>
</table>

    <!-- END topicpagination -->
    </td>
</tr>
</table>
<!-- / controls above postbits -->

<!-- toolbar -->
<table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center" style="border-bottom-width:0px">
<tr>
  <td class="tcat" width="100%">
      <div class="smallfont">
     
     
      </div>
  </td>
 
 <!-- BEGIN switch_twitter_btn -->
        <span id="twitter_btn" style="margin-left: 6px; ">
        <a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal">Tweet</a>
        <script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
        </span>
        <!-- END switch_twitter_btn -->
        <!-- BEGIN switch_fb_likebtn -->
        <span id="fb_likebtn" style="margin-left: 6px; ">
            <iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href={FORUM_URL}{TOPIC_URL}&layout=button_count&show_faces=false&width=100&action=like&colorscheme=light&height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:100px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe>
        </span>
        <!-- END switch_fb_likebtn -->
  <td class="vbmenu_control" id="threadtools" nowrap="nowrap">
<span class="gensmall bold">
            <a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=forumotion">{L_SHARE}</a>
            </span>

  </td>
 
 
 
  <td class="vbmenu_control" id="displaymodes" nowrap="nowrap">
    <span class="gensmall bold">
           
            <script type="text/javascript">//<![CDATA[
              var url_favourite = '{U_FAVOURITE_JS_PLUS_MENU}';
              var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
              var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
              var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
              var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
              var url_tellfriend = '{U_TELLFRIEND_JS_PLUS_MENU}';
              insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
            //]]>
            </script>
        </span>
  </td>
 

 

</tr>
</table>
<!-- / toolbar -->
<!-- a7la7ekaya الطائر الحر - ألدعم الفني -->

<head>
<style type="text/css">
.infouser {
    font: normal 11px "tahoma";
    letter-spacing: 0px;
    vertical-align: middle;
    padding: 1px 2px;
    margin: 0 2px 2px;
}
.avataruser img {
    border:1px outset #ccebfb;
    margin: 10px auto 0;
    padding: 5px;
}
</style>
</head>

  <!-- BEGIN postrow -->

  <!-- BEGIN displayed -->

<br />
<table id="post501" class="tborder2" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
<tr>
 
        <td class="thead" style="font-weight:normal"  id="currentPost">
            <!-- status icon and date -->
            <div align="center">
<img src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}" alt=""
border="0" />{postrow.displayed.POST_DATE}
            </div>
         
            <!-- / status icon and date -->
        </td>
        <td class="thead" style="font-weight:normal" align="left">
         
            المشاركة رقم: <a href="showpost.php?p=501&postcount=1" target="new" rel="nofollow" id="postcount501" name="1"><strong></strong></a>
         
        </td>
 
</tr>
<tr valign="top">
    <td class="alt2" width="200" style="text-align:center">
            <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" style="text-align:right"> 
    <tr>
        <td colspan="2" class="tcat" align="center">المعلومات</td>
    </tr>
<tr>
        <td class="alt1 infouser">الكاتب:</td>
     
        <td class="alt2 infouser"><div id="postmenu_501" align="center">
          <a class="bigusername" name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"> {postrow.displayed.POSTER_NAME} </a>
          </div>
        </td>
    </tr>
 
    <tr>
        <td class="alt1 infouser"><div align="center">اللقب:</div></td>
        <td class="alt2 infouser"><div align="center">{postrow.displayed.POSTER_RANK}</div></td>
    </tr>
 
    <tr>
        <td class="alt1 infouser"><div align="center">الرتبه:</div></td>
        <td class="alt2 infouser"><div align="center">{postrow.displayed.RANK_IMAGE}</div></td>
    </tr>
 
 
              <tr>
        <td colspan="2" class="alt2" align="center">الصورة الرمزية</td>
    </tr>
    <tr>
        <td colspan="2" align="center" class="alt1"><div class="smallfont avataruser">
                    <br />{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}</div>
</td>
    </tr>
    </table>
         
            <div class="smallfont" style="text-align:right">
            <br />
            <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%">
   
              <tr>
        <td colspan="2" class="tcat" align="center">البيانات</td>
    </tr>
              <!-- BEGIN profile_field -->
        <tr>
        <td class="alt1 infouser" align="center">{postrow.displayed.profile_field.LABEL} </td>
        <td class="alt2 infouser" align="center"> {postrow.displayed.profile_field.CONTENT}</td>
    </tr>
 
 
<!-- END profile_field -->


         
 
     
</table>
                <div align="center">
              </div>
                <div align="center"></div>
                </div>


 
<table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%">
    <tr>
        <td class="tcat" align="center">التوقيت</td>
    </tr>
<tr>
        <td class="alt1">
<div class="pbit" align="center"><center><OBJECT classid="clsid: D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/ flash/swflash.cab#version=6,0,0,0" WIDTH="130" HEIGHT="130" id="anaclock" ALIGN="">
  <PARAM NAME=movie VALUE="http://download.mrkzy.com/u/2013_b99d4ba254801.swf"/>
  <PARAM NAME="quality" VALUE="high"/>
  <PARAM NAME="bgcolor" VALUE="#FFFFFF"/>
  <param name="wmode" value="transparent"/>
  <param name="menu" value="false"/>
<EMBED src="http://download.mrkzy.com/u/2013_b99d4ba254801.swf" quality=high bgcolor=#FFFFFF WIDTH="130" HEIGHT="130" wmode="transparent" ALIGN="" TYPE="application/x-shockwave-flash" PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" menu="false">
</EMBED></OBJECT></center></div>
</td>
    </tr>
    </table>
<br />
                <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" style="text-align:right">
    <tr>
        <td colspan="2" class="tcat" align="center">الإتصالات</td>
    </tr>
<tr>
        <td class="alt1 infouser">الحالة:</td>
        <td class="alt2 infouser"><div align="center">

<table border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 class="offlinebutton"><tr><td width="ضع مقاس الايقونة ">{postrow.displayed.ONLINE_IMG}</td></tr></table>
 

</div></td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="alt1 infouser">وسائل الإتصال:</td>
        <td class="alt2 infouser"><div align="center">  {postrow.displayed.PROFILE_IMG}

              {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}<!-- BEGIN contact_field -->

              {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}<!-- END contact_field -->  </div></td>
        </tr>
</table>
           
     
<br />
    </td>
 
    <td class="alt1" id="td_post_501">
 
<!-- الموضوع والأيقونة -->
                    <!-- BEGIN switch_vote_active -->
                  <div class="vote gensmall">
                    <!-- BEGIN switch_vote -->
                    <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}"><img src="http://i31.servimg.com/u/f31/11/61/12/59/11111110.gif"></a></div>
                    <!-- END switch_vote -->

                    <!-- BEGIN switch_bar -->
                    <div class="vote-bar" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
                        <!-- BEGIN switch_vote_plus -->
                        <div class="vote-bar-plus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;"></div>
                        <!-- END switch_vote_plus -->

                        <!-- BEGIN switch_vote_minus -->
                        <div class="vote-bar-minus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;"></div>
                        <!-- END switch_vote_minus -->
                    </div>
                    <!-- END switch_bar -->

                    <!-- BEGIN switch_no_bar -->
                    <div title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" class="vote-no-bar"><img src="http://i31.servimg.com/u/f31/11/61/12/59/eiaa_u15.png"></div>
                    <!-- END switch_no_bar -->

                    <!-- BEGIN switch_vote -->
                    <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}"><img src="http://i31.servimg.com/u/f31/11/61/12/59/22222210.gif"></a></div>
                    <!-- END switch_vote -->
                  </div>
                  <!-- END switch_vote_active -->
            <!-- icon and title -->
            <div class="smallfont">
                <span class="postdetails">
                  <img src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}" alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0" />{L_POST_SUBJECT}: {postrow.displayed.POST_SUBJECT}
                </span>
            </div>

            <!-- / icon and title -->
     
 <!-- google_ad_section_start -->
        <!-- message -->
        <div id="post_message_501" align="center">
         

          <img border="0" src="http://im35.gulfup.com/89mEs.png"/>

      <br /><br />
        <a href="topic-t{TOPIC_ID}.htm">{TOPIC_TITLE}
      </a>
      <br />       
       
          <br />
        <center>
       
           
<div class="postbody" align="center">
                                         
                                               

{postrow.displayed.MESSAGE}


        <br /><br /><br /><br />

<!-- بداية قالب الموضوع الاصلي - [url=http://www.ahlamontada.com]www.ahlamontada.com[/url] -->
<br />
<div align="center">
<font color="#FF0000"> الموضوع
 الأصلي </font> : <a href="topic-t{TOPIC_ID}.htm">{TOPIC_TITLE}
</a>
 <font color="#FF0000"> المصدر</font> : <a href="">منتديات حروب النينجا</a>
<!-- نهاية قالب الموضوع الاصلي - [url=http://www.ahlamontada.com]www.ahlamontada.com[/url] --> <font color="#FF0000"> </font><span lang="ar-sa"><font color="#FF0000">الكاتب
:
  </font></span><span class="postbody"><span
class="name">{postrow.displayed.POSTER_NAME}</span></span>
 

      <br />
    <div align="center">
 

                              <!-- BEGIN switch_attachments -->

<fieldset class="fieldset"> <legend>الملفات المرفقة</legend>
      <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
<!-- BEGIN switch_dl_att --><table cellpadding="0" cellspacing="3" border="0"> <table border="1" width="100%" cellspacing="0" bordercolor="#000000" style="border-collapse: collapse"><tr><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">اسم الملف</font></b></td><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">نوع الملف</font></b></td><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">حجم الملف</font></b></td><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">التحمــيل</font></b></td><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">مرات التحميل</font></b></td></tr>
  <tr><td align="center">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</td><td align="center"><img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}"width="40" height="40" border="0" /></td><td align="center">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}</td><td align="center"><a rel="nofollow" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}"><img class="inlineimg" src="http://i43.servimg.com/u/f43/15/53/11/89/downlo10.png" border="0" style="vertical-align:absmiddle; cursor:hand" hspace="0" title="اضغط هنا لتحميل الملف "/></a></td><td align="center">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</td></tr> </table>

<!-- END switch_dl_att -->
<!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                          {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT} {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                <FONT color=Red>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</FONT>
                ? الحجم ({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) ({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL})
              </table>
  <!-- END switch_no_dl_att -->

                <!-- END switch_post_attachments --></fieldset>


                <!-- END switch_attachments -->

          </center>
        </div>
   
 


       
      <br /><br />
     

     
     

     
        <!-- sig -->
            <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="80%" align="center">
<tr>
    <td class="thead" align="center">توقيع : {postrow.displayed.POSTER_NAME}</td>
</tr>
<tr>
    <td class="alt1" title="التوقيع" align="center">
    <p align="center"><div align="center">
   
      <br/>

  {postrow.displayed.SIGNATURE}
      <br/><br/>
   
      </div></p>
 
  </td>
</tr>
</table>
        <!-- / sig -->
        <!-- google_ad_section_end -->

             
     
     

    </td>
</tr>
<tr>
    <td class="alt2" align="center">
 {postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}
     
     
     
     
     
    </td>
 
    <td class="alt1" align="left">
 
        <!-- controls -->
     
     
{postrow.displayed.THANK_IMG} {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG} {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG}
     
      <a href="#quickreply" rel="nofollow" title="الرد السريع"><img src="http://i35.servimg.com/u/f35/17/71/84/72/ouoo_o10.png"/></a>
        <!-- / controls -->
    </td>
</tr>
</table>
<br />
  <tr>
<td colspan="3">
<table cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 100%">
<tr>
      <td class="f5"> </td>
      <td> </td>
      <td class="f4"></td>
</tr>
</table>
</td>
  </tr>
</table>
 

<br />
 

  <!-- END displayed -->
 
  <!-- END postrow -->
  <!-- BEGIN no_post -->
  <tr align="center">
      <td class="row1" colspan="3" height="28">
        <span class="genmed">{no_post.L_NO_POST}</span>
      </td>
  </tr>
  <!-- END no_post -->


   
   

<!-- BEGIN topicpagination -->

<table class="tborder" cellpadding="3" cellspacing="1" border="0" align="left">
<tr>
  <td class="vbmenu_control" style="font-weight:normal">صفحات الموضوع</td>
 
  <td class="alt1"><a rel="prev" class="smallfont" href="showthread.php?t=3" title="الصفحة السابقة - النتائج 1 إلى 10 من 11"></a></td>
  <td class="alt1">{PAGINATION}</td> 

 
 
 
  <td class="vbmenu_control" title="showthread.php?t=3"><a name="PageNav"></a></td>
</tr>
</table>

    <!-- END topicpagination -->

   
   


<!-- a7la7ekya الطائر الحر- ألدعم الفني -->


 
<!-- controls below postbits -->
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" style="margin-top:-3px">
<tr valign="top">
 
      <td class="smallfont">
               
<!-- BEGIN switch_user_authpost -->
            <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}Newtopic" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
            <!-- END switch_user_authpost -->
            <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
            <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
            <!-- END switch_user_authreply -->
  </td>
 
<br /><br /> 
</tr>
</table>
<!-- / controls below postbits -->


<br /><br />

<!-- social bookmarking links -->
<table cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 100%">
  <tr>
      <td class="r1" style="width: 213px; height: 50px"> </td>
      <td class="r3">

</td>
      <td class="r2" style="width: 142px; height: 50px"></td>
  </tr>
</table>
  <table cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" class="tborder2" align="center">
  <tr>
      <td class="thead">الإشارات المرجعية</td>
  </tr>
  <tr>
      <td class="alt2" style="padding-top:0px"><div style="clear:both"></div><ul style="list-style-type:none; margin:0px; padding:0px"><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
 
      <a href="http://twitter.com/home?status=www.7rob-elninja.lolbb.com/topic-t{TOPIC_ID}.html" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/twitte10.png" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى Twitter" class="inlineimg" /></a>
 
  <a href="http://twitter.com/home?status=www.7rob-elninja.lolbb.com/topic-t{TOPIC_ID}.html" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Twitter</a>
</li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
 
      <a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=edit&output=popup&bkmk=www.7rob-elninja.lolbb.com/topic-t{TOPIC_ID}.html" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/bookma13.gif" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى Google" class="inlineimg" /></a>
 
  <a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=edit&output=popup&bkmk=www.7rob-elninja.lolbb.com/topic-t{TOPIC_ID}.html" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Google</a>
</li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
 
      <a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=www.7rob-elninja.lolbb.com/topic-t{TOPIC_ID}.html" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/facebo10.jpg" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى Facebook" class="inlineimg" /></a>
 
  <a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=www.7rob-elninja.lolbb.com/topic-t{TOPIC_ID}.html" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Facebook</a>
</li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
 
      <a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=www.7rob-elninja.lolbb.com/topic-t{TOPIC_ID}.html" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/bookma12.gif" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى StumbleUpon" class="inlineimg" /></a>
 
  <a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=www.7rob-elninja.lolbb.com/topic-t{TOPIC_ID}.html" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">StumbleUpon</a>
</li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
 
      <a href="http://del.icio.us/post?url=www.7rob-elninja.lolbb.com/topic-t{TOPIC_ID}.html" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/bookma11.gif" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى del.icio.us" class="inlineimg" /></a>
 
  <a href="http://del.icio.us/post?url=www.7rob-elninja.lolbb.com/topic-t{TOPIC_ID}.html" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">del.icio.us</a>
</li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
 
      <a href="http://digg.com/submit?phrase=2&url=www.7rob-elninja.lolbb.com/topic-t{TOPIC_ID}.html" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/bookma10.gif" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى Digg" class="inlineimg" /></a>
 
  <a href="http://digg.com/submit?phrase=2&url=www.7rob-elninja.lolbb.com/topic-t{TOPIC_ID}.html" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Digg</a>
</li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
 
      <a href="http://myweb2.search.yahoo.com/myresults/bookmarklet?u=www.7rob-elninja.lolbb.com/topic-t{TOPIC_ID}.html" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/yahoo10.png" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى Yahoo" class="inlineimg" /></a>
 
  <a href="http://myweb2.search.yahoo.com/myresults/bookmarklet?u=www.7rob-elninja.lolbb.com/topic-t{TOPIC_ID}.html" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Yahoo</a>
</li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
 
      <a href="https://favorites.live.com/quickadd.aspx?marklet=0&mkt=en-us&url=www.7rob-elninja.lolbb.com/topic-t{TOPIC_ID}.html" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/live10.gif" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى Live" class="inlineimg" /></a>
 
  <a href="https://favorites.live.com/quickadd.aspx?marklet=0&mkt=en-us&url=www.7rob-elninja.lolbb.com/topic-t{TOPIC_ID}.html" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Live</a>
</li></ul><div style="clear:both"></div></td>
  </tr>
  </table>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 100%">
  <tr>
<td colspan="3">

</td>
  </tr>
  <tr>
<td colspan="3">
<table cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 100%">
<tr>
      <td class="f5"> </td>
      <td> </td>
      <td class="f4"></td>
</tr>
</table>
</td>
          <br /><br />
  </tr>
</table>
<!-- / social bookmarking links -->


<br />                  <table class="tborder2" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center"><tr><td class="thead"><a name="taglist"></a><a href="http://www.facebook.com/" target="_blank">التعليق على الموضوع بواسطة الفيس بوك</a></td></tr><tr><td class="alt1 smallfont" id="tag_list_cell"><center><div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/ar_AR/all.js#xfbml=1"></script><fb:comments href="http://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" num_posts="3" width="600"></fb:comments></center></td></tr></table>

<table cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 100%">
  <tr>
<td colspan="3">
  <br /><br />
</td>
  </tr>
  <tr>
<td colspan="3">
<table cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 100%">
<tr>
      <td class="f5"> </td>
      <td> </td>
      <td class="f4"></td>
</tr>
</table>
</td>
  </tr>
</table>

<br />
<br /><br />

                  <table class="tborder2" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
  <thead>
      <tr>
        <td class="tcat" colspan="2">
           
            الــرد الســـريـع
        </td>
      </tr>
  </thead>


  <tr>      <td class="thead" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{S_WATCH_TOPIC}</span></td>
  </tr>
                    <td align="center"><img border="0" src="http://i63.servimg.com/u/f63/13/53/37/81/oid6qr10.png" alt=".. " /><b/></td>
 

 
 

  <tr>
      <td colspan="2" align="center" style="padding:0px">

<a name="quickreply"></a>        <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
       
        {QUICK_REPLY_FORM}<br />
        <!-- END switch_user_logged_in -->
       
       
      </td>
  </tr>

  </table>
               
 <table cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 100%">
  <tr>
<td colspan="3">
<br /><br />
</td>
  </tr>
  <tr>
<td colspan="3">
<table cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 100%">
<tr>
      <td class="f5"> </td>
      <td> </td>
      <td class="f4"></td>
</tr>
</table>
</td>
  </tr>
</table>
<br />
 

  <br />


  <!-- currently active users -->
<br /><br />
  <table class="tborder2" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
  <tr>
      <td class="tcat" colspan="2">
        الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 20 <span class="normal">( الأعضاء 3 والزوار 17)</span>
      </td>
  </tr>
  <tr>
      <td class="alt1" colspan="2">
        <span class="smallfont">
                                                                                                                                          <iframe align="center" src="http://lnko.in/auoy"  width="100%"  height="8" border="0"scrolling="no"></iframe>
                  </span>
      </td>
  </tr>
  </table>
 <table cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 100%">
  <tr>
<td colspan="3">
<br /><br />
</td>
  </tr>
  <tr>
<td colspan="3">
<table cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 100%">
<tr>
      <td class="f5"> </td>
      <td> </td>
      <td class="f4"></td>
</tr>
</table>
</td>
  </tr>
</table>
<!-- end currently active users -->
 
 <!-- بداية اطار سفلي -->

<br />
<!-- / نهاية اطار سفلي -->
<br />
 
<br />


<!-- next / previous links -->
  <br />
  <div class="smallfont" align="center">
      <strong>«</strong>
        <a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}" rel="nofollow">الموضوع السابق</a>
        |
        <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC" rel="nofollow">الموضوع التالي</a>
      <strong>»</strong>
  </div>
<!-- / next / previous links -->


<!-- popup menu contents -->
<br />

<!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
<table class="noprint" width="90%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
  <tr>
      <td colspan="2" align="center" valign="top" nowrap="nowrap"><br />{S_TOPIC_ADMIN}<br />
        <form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
            <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />

            <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" /> -->
            <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />

            <span class="gen">{L_MOD_TOOLS}<br />{S_SELECT_MOD} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span>
        </form>
      </td>
  </tr>
</table>
<!-- END viewtopic_bottom -->


<!-- **************************************************** --><!-- / popup menu contents -->


<!-- forum rules and admin links -->
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center">
<tr valign="bottom">
  <td width="100%" valign="top">
      <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="210">
<thead>
<tr>
  <td class="thead">
      <a style="float:left" href="#top" onclick="return toggle_collapse('forumrules')"><img id="collapseimg_forumrules" src="stel-wlaef-aktalgmar-b/buttons/collapse_thead.gif" alt="" border="0" /></a>
      تعليمات المشاركة
  </td>
</tr>
</thead>
<tbody id="collapseobj_forumrules" style="">
        <!-- BEGIN show_permissions -->
<tr>
  <td class="alt1" nowrap="nowrap"><div class="smallfont">
     
      <div><strong>{MODERATORS}</strong> </div>
      <div><strong>{L_TABS_PERMISSIONS}</strong></div>
      <div><strong>{S_AUTH_LIST}</strong></div>

      <hr />
     
      <div><a href="/faq?mode=bbcode" target="_blank">BB code</a> is <strong>متاحة</strong></div>
      <div><a href="javascript:void(0)" target="_blank">الابتسامات</a> <strong>متاحة</strong></div>
      <div><a href="javascript:void(0)" target="_blank">كود [IMG]</a> <strong>متاحة</strong></div>
      <div>كود HTML <strong>معطلة</strong></div>
      <hr />
      <div><a href="/t2269-topic" target="_blank">قوانين المنتدى</a></div>
  </div></td>
 
</tr>
        <!-- END show_permissions -->
</tbody>
</table>
  </td>
  <td class="smallfont" align="left">
      <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
     
      <tr>
        <td>
        <div class="smallfont" style="text-align:right; white-space:nowrap">
 
      <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
      <td align="right" nowrap="nowrap"><span class="gensmall">{L_JUMP_TO}: {S_JUMPBOX_SELECT} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span></td>
      <!-- END viewtopic_bottom -->

</div>
        </td>
      </tr>
      </table>
  </td>
</tr>
</table>
<!-- /forum rules and admin links -->

               

               
               
               
    <!-- BEGIN switch_image_resize -->
    <script type="text/javascript">
    //<![CDATA[$(resize_images({
    'selector' : '.postbody', 'max_width' :
    {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' :
    {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));//]]></script>
    <!-- END switch_image_resize -->
<script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>
       
<br />         
أو أي طريقهه تجعل الصفحه تصبح ليست عريضهه
بسرعهه ارجوكمم
Crying or Very sad 
يارب انصرنا
يارب انصرنا
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 735
معدل النشاط : 4719
السُمعة : 5

http://www.ibda3araby.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

طلب تعديل على قالب معاينة المواضيع Empty رد: طلب تعديل على قالب معاينة المواضيع

مُساهمة من طرف يوسف شعرون الإثنين 14 أكتوبر 2013 - 22:26

هذا اخي لانك لم تضع الايطار الخاص با الاستيل
يوسف شعرون
يوسف شعرون
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 470
معدل النشاط : 5695
السُمعة : 1

http://3lmfro2n.0wn0.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

طلب تعديل على قالب معاينة المواضيع Empty رد: طلب تعديل على قالب معاينة المواضيع

مُساهمة من طرف يوسف شعرون الإثنين 14 أكتوبر 2013 - 22:42

هذا اخي جزاء من التعديل
الكود:
           
    <script type="text/javascript">
    //<![CDATA[
    var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
    $(function(){
      _atc.cwait = 0;
      $('.addthis_button').mouseup(function(){
          if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
            addthis_close();
          }
      });
    });

    var hiddenMsgLabel = { visible:'{JS_HIDE_HIDDEN_MESSAGE}', hidden:'{JS_SHOW_HIDDEN_MESSAGE}' };
    showHiddenMessage = function(id)
    {
        try
        {
            var regId = parseInt(id, 10);
            if( isNaN(regId) ) { regId = 0; }
       
            if( regId > 0)
            {
                $('.post--' + id).toggle(0, function()
            {
                if( $(this).is(":visible") )
                {
                  $('#hidden-title--' + id).html(hiddenMsgLabel.visible);
                }
                else
                {
                  $('#hidden-title--' + id).html(hiddenMsgLabel.hidden);
                }
            });
            }
        }
        catch(e) { }
   
      return false;
    };

    //]]>
    </script>

    <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
      <tr>
          <td class="alt1" width="100%"><strong>
                      <span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span> </strong> </td>
      </tr>
      </table>
      <br />
    <a name="poststop" id="poststop"></a>

    <!-- controls above postbits -->
   
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" style="margin-bottom:3px">
    <tr valign="bottom">
   
          <td class="smallfont">
                 
    <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
            <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}one" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
            <!-- END switch_user_authpost -->
            <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
            <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
            <!-- END switch_user_authreply -->

   
      </td>

        <td>
        <tr>
            <td class="thead" style="font-weight:normal" >
                <!-- status icon and date -->
                <div align="center">
              {TOPIC_TITLE}
                </div>
                <!-- / status icon and date -->
          {POLL_DISPLAY}
          </td>
        </tr>
    <!-- BEGIN topicpagination -->

    <table class="tborder" cellpadding="3" cellspacing="1" border="0" align="left">
    <tr>
      <td class="vbmenu_control" style="font-weight:normal">صفحات الموضوع</td>
   
      <td class="alt1"><a rel="prev" class="smallfont" href="showthread.php?t=3" title="الصفحة السابقة - النتائج 1 إلى 10 من 11"></a></td>
      <td class="alt1">{PAGINATION}</td>

   
   
   
      <td class="vbmenu_control" title="showthread.php?t=3"><a name="PageNav"></a></td>
    </tr>
    </table>

        <!-- END topicpagination -->
        </td>
    </tr>
    </table>
    <!-- / controls above postbits -->
<div id="block2">
                    <div class="top">
                        <div class="right"></div>
                        <div class="left"></div>
                    </div>
                    <div class="med">
                        <div class="in">
    <!-- toolbar -->
    <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center" style="border-bottom-width:0px">
    <tr>
      <td class="tcat" width="100%">
          <div class="smallfont">
       
       
          </div>
      </td>
   
    <!-- BEGIN switch_twitter_btn -->
            <span id="twitter_btn" style="margin-left: 6px; ">
            <a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal">Tweet</a>
            <script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
            </span>
            <!-- END switch_twitter_btn -->
            <!-- BEGIN switch_fb_likebtn -->
            <span id="fb_likebtn" style="margin-left: 6px; ">
                <iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href={FORUM_URL}{TOPIC_URL}&layout=button_count&show_faces=false&width=100&action=like&colorscheme=light&height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:100px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe>
            </span>
            <!-- END switch_fb_likebtn -->
      <td class="vbmenu_control" id="threadtools" nowrap="nowrap">
    <span class="gensmall bold">
                <a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=forumotion">{L_SHARE}</a>
                </span>

      </td>
   
   
   
      <td class="vbmenu_control" id="displaymodes" nowrap="nowrap">
        <span class="gensmall bold">
             
                <script type="text/javascript">//<![CDATA[
                  var url_favourite = '{U_FAVOURITE_JS_PLUS_MENU}';
                  var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
                  var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                  var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
                  var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                  var url_tellfriend = '{U_TELLFRIEND_JS_PLUS_MENU}';
                  insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
                //]]>
                </script>
            </span>
      </td>
   

   

    </tr>
    </table>
    <!-- / toolbar -->
    <!-- a7la7ekaya الطائر الحر - ألدعم الفني -->

    <head>
    <style type="text/css">
    .infouser {
        font: normal 11px "tahoma";
        letter-spacing: 0px;
        vertical-align: middle;
        padding: 1px 2px;
        margin: 0 2px 2px;
    }
    .avataruser img {
        border:1px outset #ccebfb;
        margin: 10px auto 0;
        padding: 5px;
    }
    </style>
    </head>

      <!-- BEGIN postrow -->

      <!-- BEGIN displayed -->

    <br />
    <table id="post501" class="tborder2" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
    <tr>
   
            <td class="thead" style="font-weight:normal"  id="currentPost">
                <!-- status icon and date -->
                <div align="center">
    <img src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}" alt=""
    border="0" />{postrow.displayed.POST_DATE}
                </div>
           
                <!-- / status icon and date -->
            </td>
            <td class="thead" style="font-weight:normal" align="left">
           
                المشاركة رقم: <a href="showpost.php?p=501&postcount=1" target="new" rel="nofollow" id="postcount501" name="1"><strong></strong></a>
           
            </td>
   
    </tr>
    <tr valign="top">
        <td class="alt2" width="200" style="text-align:center">
                <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" style="text-align:right">
        <tr>
            <td colspan="2" class="tcat" align="center">المعلومات</td>
        </tr>
    <tr>
            <td class="alt1 infouser">الكاتب:</td>
       
            <td class="alt2 infouser"><div id="postmenu_501" align="center">
              <a class="bigusername" name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"> {postrow.displayed.POSTER_NAME} </a>
              </div>
            </td>
        </tr>
   
        <tr>
            <td class="alt1 infouser"><div align="center">اللقب:</div></td>
            <td class="alt2 infouser"><div align="center">{postrow.displayed.POSTER_RANK}</div></td>
        </tr>
   
        <tr>
            <td class="alt1 infouser"><div align="center">الرتبه:</div></td>
            <td class="alt2 infouser"><div align="center">{postrow.displayed.RANK_IMAGE}</div></td>
        </tr>
   
   
                  <tr>
            <td colspan="2" class="alt2" align="center">الصورة الرمزية</td>
        </tr>
        <tr>
            <td colspan="2" align="center" class="alt1"><div class="smallfont avataruser">
                        <br />{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}</div>
    </td>
        </tr>
        </table>
           
                <div class="smallfont" style="text-align:right">
                <br />
                <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%">
     
                  <tr>
            <td colspan="2" class="tcat" align="center">البيانات</td>
        </tr>
                  <!-- BEGIN profile_field -->
            <tr>
            <td class="alt1 infouser" align="center">{postrow.displayed.profile_field.LABEL} </td>
            <td class="alt2 infouser" align="center"> {postrow.displayed.profile_field.CONTENT}</td>
        </tr>
   
   
    <!-- END profile_field -->


           
   
       
    </table>
                    <div align="center">
                  </div>
                    <div align="center"></div>
                    </div>


   
    <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%">
        <tr>
            <td class="tcat" align="center">التوقيت</td>
        </tr>
    <tr>
            <td class="alt1">
    <div class="pbit" align="center"><center><OBJECT classid="clsid: D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/ flash/swflash.cab#version=6,0,0,0" WIDTH="130" HEIGHT="130" id="anaclock" ALIGN="">
      <PARAM NAME=movie VALUE="http://download.mrkzy.com/u/2013_b99d4ba254801.swf"/>
      <PARAM NAME="quality" VALUE="high"/>
      <PARAM NAME="bgcolor" VALUE="#FFFFFF"/>
      <param name="wmode" value="transparent"/>
      <param name="menu" value="false"/>
    <EMBED src="http://download.mrkzy.com/u/2013_b99d4ba254801.swf" quality=high bgcolor=#FFFFFF WIDTH="130" HEIGHT="130" wmode="transparent" ALIGN="" TYPE="application/x-shockwave-flash" PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" menu="false">
    </EMBED></OBJECT></center></div>
    </td>
        </tr>
        </table>
    <br />
                    <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" style="text-align:right">
        <tr>
            <td colspan="2" class="tcat" align="center">الإتصالات</td>
        </tr>
    <tr>
            <td class="alt1 infouser">الحالة:</td>
            <td class="alt2 infouser"><div align="center">

    <table border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 class="offlinebutton"><tr><td width="ضع مقاس الايقونة ">{postrow.displayed.ONLINE_IMG}</td></tr></table>
   

    </div></td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="alt1 infouser">وسائل الإتصال:</td>
            <td class="alt2 infouser"><div align="center">  {postrow.displayed.PROFILE_IMG}

                  {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}<!-- BEGIN contact_field -->

                  {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}<!-- END contact_field -->  </div></td>
            </tr>
    </table>
             
       
    <br />
        </td>
   
        <td class="alt1" id="td_post_501">
   
    <!-- الموضوع والأيقونة -->
                        <!-- BEGIN switch_vote_active -->
                      <div class="vote gensmall">
                        <!-- BEGIN switch_vote -->
                        <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}"><img src="http://i31.servimg.com/u/f31/11/61/12/59/11111110.gif"></a></div>
                        <!-- END switch_vote -->

                        <!-- BEGIN switch_bar -->
                        <div class="vote-bar" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
                            <!-- BEGIN switch_vote_plus -->
                            <div class="vote-bar-plus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;"></div>
                            <!-- END switch_vote_plus -->

                            <!-- BEGIN switch_vote_minus -->
                            <div class="vote-bar-minus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;"></div>
                            <!-- END switch_vote_minus -->
                        </div>
                        <!-- END switch_bar -->

                        <!-- BEGIN switch_no_bar -->
                        <div title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" class="vote-no-bar"><img src="http://i31.servimg.com/u/f31/11/61/12/59/eiaa_u15.png"></div>
                        <!-- END switch_no_bar -->

                        <!-- BEGIN switch_vote -->
                        <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}"><img src="http://i31.servimg.com/u/f31/11/61/12/59/22222210.gif"></a></div>
                        <!-- END switch_vote -->
                      </div>
                      <!-- END switch_vote_active -->
                <!-- icon and title -->
                <div class="smallfont">
                    <span class="postdetails">
                      <img src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}" alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0" />{L_POST_SUBJECT}: {postrow.displayed.POST_SUBJECT}
                    </span>
                </div>

                <!-- / icon and title -->
       
    <!-- google_ad_section_start -->
            <!-- message -->
            <div id="post_message_501" align="center">
           

              <img border="0" src="http://im35.gulfup.com/89mEs.png"/>

          <br /><br />
            <a href="topic-t{TOPIC_ID}.htm">{TOPIC_TITLE}
          </a>
          <br />     
         
              <br />
            <center>
         
             
    <div class="postbody" align="center">
                                           
                                                 

    {postrow.displayed.MESSAGE}


            <br /><br /><br /><br />

    <!-- بداية قالب الموضوع الاصلي - [url=http://www.ahlamontada.com]www.ahlamontada.com[/url] -->
    <br />
    <div align="center">
    <font color="#FF0000"> الموضوع
    الأصلي </font> : <a href="topic-t{TOPIC_ID}.htm">{TOPIC_TITLE}
    </a>
    <font color="#FF0000"> المصدر</font> : <a href="">منتديات حروب النينجا</a>
    <!-- نهاية قالب الموضوع الاصلي - [url=http://www.ahlamontada.com]www.ahlamontada.com[/url] --> <font color="#FF0000"> </font><span lang="ar-sa"><font color="#FF0000">الكاتب
    :
      </font></span><span class="postbody"><span
    class="name">{postrow.displayed.POSTER_NAME}</span></span>
   

          <br />
        <div align="center">
   

                                  <!-- BEGIN switch_attachments -->

    <fieldset class="fieldset"> <legend>الملفات المرفقة</legend>
          <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
    <!-- BEGIN switch_dl_att --><table cellpadding="0" cellspacing="3" border="0"> <table border="1" width="100%" cellspacing="0" bordercolor="#000000" style="border-collapse: collapse"><tr><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">اسم الملف</font></b></td><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">نوع الملف</font></b></td><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">حجم الملف</font></b></td><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">التحمــيل</font></b></td><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">مرات التحميل</font></b></td></tr>
      <tr><td align="center">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</td><td align="center"><img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}"width="40" height="40" border="0" /></td><td align="center">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}</td><td align="center"><a rel="nofollow" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}"><img class="inlineimg" src="http://i43.servimg.com/u/f43/15/53/11/89/downlo10.png" border="0" style="vertical-align:absmiddle; cursor:hand" hspace="0" title="اضغط هنا لتحميل الملف "/></a></td><td align="center">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</td></tr> </table>

    <!-- END switch_dl_att -->
    <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                              {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT} {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                    <FONT color=Red>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</FONT>
                    ? الحجم ({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) ({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL})
                  </table>
      <!-- END switch_no_dl_att -->

                    <!-- END switch_post_attachments -->    </fieldset>


                    <!-- END switch_attachments -->

              </center>
            </div>
     
   


         
          <br /><br />
       

       
       

       
            <!-- sig -->
                <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="80%" align="center">
    <tr>
        <td class="thead" align="center">توقيع : {postrow.displayed.POSTER_NAME}</td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="alt1" title="التوقيع" align="center">
        <p align="center"><div align="center">
     
          <br/>

      {postrow.displayed.SIGNATURE}
          <br/><br/>
     
          </div></p>
   
      </td>
    </tr>
    </table>
            <!-- / sig -->
            <!-- google_ad_section_end -->
                    <div class="down">
                        <div class="right"></div>
                        <div class="left"></div>
                    </div>
                </div>

               
       
       

        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="alt2" align="center">
    {postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}
       
       
       
       
       
        </td>
   
        <td class="alt1" align="left">
   
            <!-- controls -->
       
       
    {postrow.displayed.THANK_IMG} {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG} {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG}
       
          <a href="#quickreply" rel="nofollow" title="الرد السريع"><img src="http://i35.servimg.com/u/f35/17/71/84/72/ouoo_o10.png"/></a>
            <!-- / controls -->
        </td>
    </tr>
    </table>
    <br />
      <tr>
    <td colspan="3">
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 100%">
    <tr>
          <td class="f5"> </td>
          <td> </td>
          <td class="f4"></td>
    </tr>
    </table>
    </td>
      </tr>
    </table>
   

    <br />
   

      <!-- END displayed -->
   
      <!-- END postrow -->
      <!-- BEGIN no_post -->
      <tr align="center">
          <td class="row1" colspan="3" height="28">
            <span class="genmed">{no_post.L_NO_POST}</span>
          </td>
      </tr>
      <!-- END no_post -->


     
     

    <!-- BEGIN topicpagination -->

    <table class="tborder" cellpadding="3" cellspacing="1" border="0" align="left">
    <tr>
      <td class="vbmenu_control" style="font-weight:normal">صفحات الموضوع</td>
   
      <td class="alt1"><a rel="prev" class="smallfont" href="showthread.php?t=3" title="الصفحة السابقة - النتائج 1 إلى 10 من 11"></a></td>
      <td class="alt1">{PAGINATION}</td>

   
   
   
      <td class="vbmenu_control" title="showthread.php?t=3"><a name="PageNav"></a></td>
    </tr>
    </table>

        <!-- END topicpagination -->

     
     


    <!-- a7la7ekya الطائر الحر- ألدعم الفني -->


   
    <!-- controls below postbits -->
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" style="margin-top:-3px">
    <tr valign="top">
   
          <td class="smallfont">
                 
    <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
                <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}Newtopic" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                <!-- END switch_user_authpost -->
                <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
                <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                <!-- END switch_user_authreply -->
      </td>
   
    <br /><br />
    </tr>
    </table>
    <!-- / controls below postbits -->


    <br /><br />

    <!-- social bookmarking links -->
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 100%">
      <tr>
          <td class="r1" style="width: 213px; height: 50px"> </td>
          <td class="r3">

    </td>
          <td class="r2" style="width: 142px; height: 50px"></td>
      </tr>
    </table>
      <table cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" class="tborder2" align="center">
      <tr>
          <td class="thead">الإشارات المرجعية</td>
      </tr>
      <tr>
          <td class="alt2" style="padding-top:0px"><div style="clear:both"></div><ul style="list-style-type:none; margin:0px; padding:0px"><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
   
          <a href="http://twitter.com/home?status=www.7rob-elninja.lolbb.com/topic-t{TOPIC_ID}.html" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/twitte10.png" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى Twitter" class="inlineimg" /></a>
   
      <a href="http://twitter.com/home?status=www.7rob-elninja.lolbb.com/topic-t{TOPIC_ID}.html" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Twitter</a>
    </li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
   
          <a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=edit&output=popup&bkmk=www.7rob-elninja.lolbb.com/topic-t{TOPIC_ID}.html" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/bookma13.gif" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى Google" class="inlineimg" /></a>
   
      <a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=edit&output=popup&bkmk=www.7rob-elninja.lolbb.com/topic-t{TOPIC_ID}.html" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Google</a>
    </li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
   
          <a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=www.7rob-elninja.lolbb.com/topic-t{TOPIC_ID}.html" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/facebo10.jpg" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى Facebook" class="inlineimg" /></a>
   
      <a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=www.7rob-elninja.lolbb.com/topic-t{TOPIC_ID}.html" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Facebook</a>
    </li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
   
          <a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=www.7rob-elninja.lolbb.com/topic-t{TOPIC_ID}.html" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/bookma12.gif" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى StumbleUpon" class="inlineimg" /></a>
   
      <a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=www.7rob-elninja.lolbb.com/topic-t{TOPIC_ID}.html" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">StumbleUpon</a>
    </li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
   
          <a href="http://del.icio.us/post?url=www.7rob-elninja.lolbb.com/topic-t{TOPIC_ID}.html" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/bookma11.gif" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى del.icio.us" class="inlineimg" /></a>
   
      <a href="http://del.icio.us/post?url=www.7rob-elninja.lolbb.com/topic-t{TOPIC_ID}.html" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">del.icio.us</a>
    </li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
   
          <a href="http://digg.com/submit?phrase=2&url=www.7rob-elninja.lolbb.com/topic-t{TOPIC_ID}.html" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/bookma10.gif" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى Digg" class="inlineimg" /></a>
   
      <a href="http://digg.com/submit?phrase=2&url=www.7rob-elninja.lolbb.com/topic-t{TOPIC_ID}.html" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Digg</a>
    </li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
   
          <a href="http://myweb2.search.yahoo.com/myresults/bookmarklet?u=www.7rob-elninja.lolbb.com/topic-t{TOPIC_ID}.html" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/yahoo10.png" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى Yahoo" class="inlineimg" /></a>
   
      <a href="http://myweb2.search.yahoo.com/myresults/bookmarklet?u=www.7rob-elninja.lolbb.com/topic-t{TOPIC_ID}.html" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Yahoo</a>
    </li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
   
          <a href="https://favorites.live.com/quickadd.aspx?marklet=0&mkt=en-us&url=www.7rob-elninja.lolbb.com/topic-t{TOPIC_ID}.html" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/live10.gif" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى Live" class="inlineimg" /></a>
   
      <a href="https://favorites.live.com/quickadd.aspx?marklet=0&mkt=en-us&url=www.7rob-elninja.lolbb.com/topic-t{TOPIC_ID}.html" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Live</a>
    </li></ul><div style="clear:both"></div></td>
      </tr>
      </table>
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 100%">
      <tr>
    <td colspan="3">

    </td>
      </tr>
      <tr>
    <td colspan="3">
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 100%">
    <tr>
          <td class="f5"> </td>
          <td> </td>
          <td class="f4"></td>
    </tr>
    </table>
    </td>
              <br /><br />
      </tr>
    </table>
    <!-- / social bookmarking links -->


    <br />                      <table class="tborder2" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center"><tr><td class="thead"><a name="taglist"></a><a href="http://www.facebook.com/" target="_blank">التعليق على الموضوع بواسطة الفيس بوك</a></td></tr><tr><td class="alt1 smallfont" id="tag_list_cell"><center><div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/ar_AR/all.js#xfbml=1"></script><fb:comments href="http://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" num_posts="3" width="600"></fb:comments></center></td></tr></table>

    <table cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 100%">
      <tr>
    <td colspan="3">
      <br /><br />
    </td>
      </tr>
      <tr>
    <td colspan="3">
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 100%">
    <tr>
          <td class="f5"> </td>
          <td> </td>
          <td class="f4"></td>
    </tr>
    </table>
    </td>
      </tr>
    </table>

    <br />
    <br /><br />

                      <table class="tborder2" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
      <thead>
          <tr>
            <td class="tcat" colspan="2">
             
                الــرد الســـريـع
            </td>
          </tr>
      </thead>


      <tr>          <td class="thead" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{S_WATCH_TOPIC}</span></td>
      </tr>
                        <td align="center"><img border="0" src="http://i63.servimg.com/u/f63/13/53/37/81/oid6qr10.png" alt=".. " /><b/></td>
   

   
   

      <tr>
          <td colspan="2" align="center" style="padding:0px">

    <a name="quickreply"></a>        <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
         
            {QUICK_REPLY_FORM}<br />
            <!-- END switch_user_logged_in -->
         
         
          </td>
      </tr>

      </table>
                 
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 100%">
      <tr>
    <td colspan="3">
    <br /><br />
    </td>
      </tr>
      <tr>
    <td colspan="3">
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 100%">
    <tr>
          <td class="f5"> </td>
          <td> </td>
          <td class="f4"></td>
    </tr>
    </table>
    </td>
      </tr>
    </table>
    <br />
   

      <br />


      <!-- currently active users -->
    <br /><br />
      <table class="tborder2" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
      <tr>
          <td class="tcat" colspan="2">
            الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 20 <span class="normal">( الأعضاء 3 والزوار 17)</span>
          </td>
      </tr>
      <tr>
          <td class="alt1" colspan="2">
            <span class="smallfont">
                                                                                                                                              <iframe align="center" src="http://lnko.in/auoy"  width="100%"  height="8" border="0"scrolling="no"></iframe>
                      </span>
          </td>
      </tr>
      </table>
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 100%">
      <tr>
    <td colspan="3">
    <br /><br />
    </td>
      </tr>
      <tr>
    <td colspan="3">
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 100%">
    <tr>
          <td class="f5"> </td>
          <td> </td>
          <td class="f4"></td>
    </tr>
    </table>
    </td>
      </tr>
    </table>
    <!-- end currently active users -->
   
    <!-- بداية اطار سفلي -->

    <br />
    <!-- / نهاية اطار سفلي -->
    <br />
   
    <br />


    <!-- next / previous links -->
      <br />
      <div class="smallfont" align="center">
          <strong>«</strong>
            <a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}" rel="nofollow">الموضوع السابق</a>
            |
            <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC" rel="nofollow">الموضوع التالي</a>
          <strong>»</strong>
      </div>
    <!-- / next / previous links -->


    <!-- popup menu contents -->
    <br />

    <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
    <table class="noprint" width="90%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
      <tr>
          <td colspan="2" align="center" valign="top" nowrap="nowrap"><br />{S_TOPIC_ADMIN}<br />
            <form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
                <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />

                <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" /> -->
                <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />

                <span class="gen">{L_MOD_TOOLS}<br />{S_SELECT_MOD} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span>
            </form>
          </td>
      </tr>
    </table>
    <!-- END viewtopic_bottom -->


    <!-- **************************************************** -->    <!-- / popup menu contents -->


    <!-- forum rules and admin links -->
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center">
    <tr valign="bottom">
      <td width="100%" valign="top">
          <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="210">
    <thead>
    <tr>
      <td class="thead">
          <a style="float:left" href="#top" onclick="return toggle_collapse('forumrules')"><img id="collapseimg_forumrules" src="stel-wlaef-aktalgmar-b/buttons/collapse_thead.gif" alt="" border="0" /></a>
          تعليمات المشاركة
      </td>
    </tr>
    </thead>
    <tbody id="collapseobj_forumrules" style="">
            <!-- BEGIN show_permissions -->
    <tr>
      <td class="alt1" nowrap="nowrap"><div class="smallfont">
       
          <div><strong>{MODERATORS}</strong> </div>
          <div><strong>{L_TABS_PERMISSIONS}</strong></div>
          <div><strong>{S_AUTH_LIST}</strong></div>

          <hr />
       
          <div><a href="/faq?mode=bbcode" target="_blank">BB code</a> is <strong>متاحة</strong></div>
          <div><a href="javascript:void(0)" target="_blank">الابتسامات</a> <strong>متاحة</strong></div>
          <div><a href="javascript:void(0)" target="_blank">كود [IMG]</a> <strong>متاحة</strong></div>
          <div>كود HTML <strong>معطلة</strong></div>
          <hr />
          <div><a href="/t2269-topic" target="_blank">قوانين المنتدى</a></div>
      </div></td>
   
    </tr>
            <!-- END show_permissions -->
    </tbody>
    </table>
      </td>
      <td class="smallfont" align="left">
          <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
       
          <tr>
            <td>
            <div class="smallfont" style="text-align:right; white-space:nowrap">
   
          <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
          <td align="right" nowrap="nowrap"><span class="gensmall">{L_JUMP_TO}: {S_JUMPBOX_SELECT} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span></td>
          <!-- END viewtopic_bottom -->

    </div>
            </td>
          </tr>
          </table>
      </td>
    </tr>
    </table>
    <!-- /forum rules and admin links -->

                 

                 
                 
                 
        <!-- BEGIN switch_image_resize -->
        <script type="text/javascript">
        //<![CDATA[$(resize_images({
        'selector' : '.postbody', 'max_width' :
        {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' :
        {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));//]]></script>
        <!-- END switch_image_resize -->
    <script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>
         
    <br />       
وارسل لى قوالب منتداك الاوفر هيدر
علشان اعرف اعملك الباقي
يوسف شعرون
يوسف شعرون
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 470
معدل النشاط : 5695
السُمعة : 1

http://3lmfro2n.0wn0.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى