تعديل قالب ارجوكم

اذهب الى الأسفل

تعديل قالب ارجوكم

مُساهمة من طرف حكمة في الخميس 6 يونيو 2013 - 20:55

السلام عليكم اريد تعديل القالب viewtopic_body

المشكل ان الكتابة لاتظهر بالعربية

الكود:
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
$(function(){
   _atc.cwait = 0;
   $('.addthis_button').mouseup(function(){
      if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
         addthis_close();
         addthis_close();
      }
   });
});
//]]>
</script>

<table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
   <tr>
      <td class="alt1" width="100%"><strong>
                  <span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span> </strong> </td>
   </tr>
   </table>
   <br />
<a name="poststop" id="poststop"></a>

<!-- controls above postbits -->
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" style="margin-bottom:3px">
<tr valign="bottom">
   
      <td class="smallfont">
                 
<!-- BEGIN switch_user_authpost -->
         <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}one" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a> 
         <!-- END switch_user_authpost -->
         <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
         <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
         <!-- END switch_user_authreply -->

 
  </td>

    <td>
<!-- BEGIN topicpagination -->

<table class="tborder" cellpadding="3" cellspacing="1" border="0" align="left">
<tr>
   <td class="vbmenu_control" style="font-weight:normal">ÕÝÍÇÊ ÇáãæÖæÚ</td>
   
   <td class="alt1"><a rel="prev" class="smallfont" href="showthread.php?t=3" title="ÇáÕÝÍÉ ÇáÓÇÈÞÉ - ÇáäÊÇÆÌ 1 Åáì 10 ãä 11"></a></td>
   <td class="alt1">{PAGINATION}</td>   

 
   
   
   <td class="vbmenu_control" title="showthread.php?t=3"><a name="PageNav"></a></td>
</tr>
</table>

     <!-- END topicpagination -->
     </td>
</tr>
</table>
<!-- / controls above postbits -->

<!-- toolbar -->
<table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center" style="border-bottom-width:0px">
<tr>
   <td class="tcat" width="100%">
      <div class="smallfont">
      
      
      </div>
   </td>
 
 <!-- BEGIN switch_twitter_btn -->
         <span id="twitter_btn" style="margin-left: 6px; ">
         <a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal">Tweet</a>
         <script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
         </span>
         <!-- END switch_twitter_btn -->
         <!-- BEGIN switch_fb_likebtn -->
         <span id="fb_likebtn" style="margin-left: 6px; ">
            <iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href={FORUM_URL}{TOPIC_URL}&layout=button_count&show_faces=false&width=100&action=like&colorscheme=light&height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:100px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe>
         </span>
         <!-- END switch_fb_likebtn -->
   <td class="vbmenu_control" id="threadtools" nowrap="nowrap">
<span class="gensmall bold">
            <a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=forumotion">{L_SHARE}</a>
             </span>

   </td>
   
   
   
   <td class="vbmenu_control" id="displaymodes" nowrap="nowrap">
    <span class="gensmall bold">
            
            <script type="text/javascript">//<![CDATA[
               var url_favourite = '{U_FAVOURITE_JS_PLUS_MENU}';
               var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
               var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
               var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
               var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
               var url_tellfriend = '{U_TELLFRIEND_JS_PLUS_MENU}';
               insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
            //]]>
            </script>
         </span>
  </td>
   

   

</tr>
</table>
<!-- / toolbar --><!-- end content table -->

      </div>
   </div>
</div>

<!-- / close content container -->
<!-- / end content table -->

<div id="posts"><!-- post #501 -->

   <!-- open content container -->

<div align="center">
   <div class="page" style="width:100%; text-align:right">
      <div style="padding:0px 0px 0px 0px" align="right">

   <div id="edit501" style="padding:0px 0px 6px 0px">
   


<!-- a7la7ekaya ÇáØÇÆÑ ÇáÍÑ - ÃáÏÚã ÇáÝäí -->

<head>
<style type="text/css">
.infouser {
    font: normal 11px "tahoma";
    letter-spacing: 0px;
    vertical-align: middle;
    padding: 1px 2px;
    margin: 0 2px 2px;
}
.avataruser img {
    border:1px outset #ccebfb;
    margin: 10px auto 0;
    padding: 5px;
}
</style>
</head>

<!-- BEGIN postrow -->
   <!-- BEGIN displayed -->


<table id="post501" class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
<tr>
   
        <td class="thead" style="font-weight:normal"  id="currentPost">
            <!-- status icon and date -->
            <div align="center">
<img src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}" alt=""
border="0" />{postrow.displayed.POST_DATE}
            </div>
           
            <!-- / status icon and date -->
        </td>
        <td class="thead" style="font-weight:normal" align="left">
           
            ÇáãÔÇÑßÉ ÑÞã: <a href="showpost.php?p=501&postcount=1" target="new" rel="nofollow" id="postcount501" name="1"><strong></strong></a>
           
        </td>
   
</tr>
<tr valign="top">
    <td class="alt2" width="200" style="text-align:center">
            <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" style="text-align:right">   
    <tr>
        <td colspan="2" class="tcat" align="center">ÇáãÚáæãÇÊ</td>
    </tr>
<tr>
        <td class="alt1 infouser">ÇáßÇÊÈ:</td>
       
        <td class="alt2 infouser"><div id="postmenu_501" align="center">
          <a class="bigusername" name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"> {postrow.displayed.POSTER_NAME} </a>
          </div>
        </td>
    </tr>
   
    <tr>
        <td class="alt1 infouser"><div align="center">ÇááÞÈ:</div></td>
        <td class="alt2 infouser"><div align="center">{postrow.displayed.POSTER_RANK}</div></td>
    </tr>
   
    <tr>
        <td class="alt1 infouser"><div align="center">ÇáÑÊÈå:</div></td>
        <td class="alt2 infouser"><div align="center">{postrow.displayed.RANK_IMAGE}</div></td>
    </tr>
   
   
              <tr>
        <td colspan="2" class="alt2" align="center">ÇáÕæÑÉ ÇáÑãÒíÉ</td>
    </tr>
    <tr>
        <td colspan="2" align="center" class="alt1"><div class="smallfont avataruser">
                    <br />{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}</div>
</td>
    </tr>
    </table>
           
            <div class="smallfont" style="text-align:right">
            <br />
            <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%">
     
              <tr>
        <td colspan="2" class="tcat" align="center">ÇáÈíÇäÇÊ</td>
    </tr>
              <!-- BEGIN profile_field -->
        <tr>
        <td class="alt1 infouser" align="center">{postrow.displayed.profile_field.LABEL} </td>
        <td class="alt2 infouser" align="center"> {postrow.displayed.profile_field.CONTENT}</td>
    </tr>
   
   
<!-- END profile_field -->


           
   
       
</table>
                <div align="center">
               </div>
                <div align="center"></div>
                </div>


 
<table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%">
    <tr>
        <td class="tcat" align="center">ÇáÊæÞíÊ</td>
    </tr>
<tr>
        <td class="alt1">
<div class="pbit" align="center"><center><OBJECT classid="clsid: D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/ flash/swflash.cab#version=6,0,0,0" WIDTH="130" HEIGHT="130" id="anaclock" ALIGN="">
<PARAM NAME=movie VALUE="http://www.csalim.com/clocks/709733.swf">
<PARAM NAME=quality VALUE=high>
<PARAM NAME=bgcolor VALUE=#FFFFFF>
<param name="wmode" value="transparent">
<param name="menu" value="false">
<EMBED src="http://www.csalim.com/clocks/709733.swf" quality=high bgcolor=#FFFFFF WIDTH="130" HEIGHT="130" wmode="transparent" ALIGN="" TYPE="application/x-shockwave-flash" PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" menu="false">
</EMBED></OBJECT></center></div>
</td>
    </tr>
    </table>
<br />
                <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" style="text-align:right">
    <tr>
        <td colspan="2" class="tcat" align="center">ÇáÅÊÕÇáÇÊ</td>
    </tr>
<tr>
        <td class="alt1 infouser">ÇáÍÇáÉ:</td>
        <td class="alt2 infouser"><div align="center">

<table border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 class="offlinebutton"><tr><td width="ÖÚ ãÞÇÓ ÇáÇíÞæäÉ ">{postrow.displayed.ONLINE_IMG}</td></tr></table> </td>
 

</div></td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="alt1 infouser">æÓÇÆá ÇáÅÊÕÇá:</td>
        <td class="alt2 infouser"><div align="center">  {postrow.displayed.PROFILE_IMG}

              {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}<!-- BEGIN contact_field -->

              {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}<!-- END contact_field -->  </div></td>
        </tr>
</table>
             
         <table border="0" width="100%" id="table1" cellspacing="1" cellpadding="0">
            <tr>
               <td>
               <p align="center"></p>
               <p> </td>
            </tr>
</table>
<br />
    </td>
   
    <td class="alt1" id="td_post_501">
   
<!-- ÇáãæÖæÚ æÇáÃíÞæäÉ -->
       
            <!-- icon and title -->
            <div class="smallfont">
                <span class="postdetails">
                  <img src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}" alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0" />{L_POST_SUBJECT}: {postrow.displayed.POST_SUBJECT} 
                </span>
            </div>
            <hr size="1" style="color:#F2DCDE; background-color:#F2DCDE" />
            <!-- / icon and title -->
       
 <!-- google_ad_section_start -->
        <!-- message -->
        <div id="post_message_501" align="center">
           

      <img border="0" src="http://i63.servimg.com/u/f63/11/53/34/85/f3al_c10.png" width="350">

      <br /><br />
        <a href="topic-t{TOPIC_ID}.htm">{TOPIC_TITLE}
      </a> 
              <br /><br /><br />
        <center>
         
             
<div class="postbody" align="center">
                                           
                                                 

{postrow.displayed.MESSAGE}


        <br /><br />

        <br />
     
     

    <script>(function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(d.getElementById(id))return;js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}(document,'script','facebook-jssdk'));</script> <div fb-xfbml-state="rendered" class="fb-like fb_edge_widget_with_comment fb_iframe_widget" data-href="http://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" data-send="true" data-width="400" data-show-faces="true" style="padding:10px;"><span style="height: 24px; width: 400px;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?api_key=124578887583575&amp;locale=en_US&amp;sdk=joey&amp;channel_url=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter.php%3Fversion%3D18%23cb%3Df17a9cb2fc0170e%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fhttp://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm%252Ff2de3f05fea3bc6%26domain%3Dhttp://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm%26relation%3Dparent.parent&amp;href=http://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm&amp;node_type=link&amp;width=400&amp;layout=standard&amp;colorscheme=light&amp;show_faces=true&amp;send=true&amp;extended_social_context=false" class="fb_ltr" title="Like this content on Facebook." style="border: medium none; overflow: hidden; height: 24px; width: 400px;" name="f1605443947c896" id="f1932adabfc1718" scrolling="no"></iframe></span>   
          <br />


          <br />
       
    <!-- ÈÏÇíÉ ÞÇáÈ ÇáãæÖæÚ ÇáÇÕáí - http://a7la-7ekaya.yoo7.com -->
     <div align="center">
    <font color="#FF0000"> ÇáãæÖæÚ
    ÇáÃÕáí</font> : <a href="topic-t{TOPIC_ID}.htm">{TOPIC_TITLE}
      </a>  // 
      <font color="#FF0000"> ÇáãÕÏÑ</font> : <a href="/">{L_INDEX}</a>  // 
    </if> <font color="#FF0000">ÇáßÇÊÈ
: </font></span><spanclass="postbody"><spanclass="name">{postrow.displayed.POSTER_NAME}</span></span>
    <!-- äåÇíÉ ÞÇáÈ ÇáãæÖæÚ ÇáÇÕáí - http://a7la-7ekaya.yoo7.com -->
</div>
                 

                               <!-- BEGIN switch_attachments -->

<fieldset class="fieldset"> <legend>ÇáãáÝÇÊ ÇáãÑÝÞÉ</legend>
      <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
<!-- BEGIN switch_dl_att --><table cellpadding="0" cellspacing="3" border="0"> <table border="1" width="100%" cellspacing="0" bordercolor="#000000" style="border-collapse: collapse"><tr><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">ÇÓã ÇáãáÝ</font></b></td><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">äæÚ ÇáãáÝ</font></b></td><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">ÍÌã ÇáãáÝ</font></b></td><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">ÇáÊÍãÜÜíá</font></b></td><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">ãÑÇÊ ÇáÊÍãíá</font></b></td></tr>
<tr><td align="center">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</td><td align="center"><img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}"width="40" height="40" border="0" /></td><td align="center">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}</td><td align="center"><a rel="nofollow" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}"><img class="inlineimg" src="http://i43.servimg.com/u/f43/15/53/11/89/downlo10.png" border="0" style="vertical-align:absmiddle; cursor:hand" hspace="0" title="ÇÖÛØ åäÇ áÊÍãíá ÇáãáÝ "></a></td><td align="center">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</td></tr> </table>

<!-- END switch_dl_att -->
<!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                          {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT} {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                <FONT color=Red>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</FONT>
                ? ÇáÍÌã ({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) ({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL})
                <!-- END switch_no_dl_att -->

                <!-- END switch_post_attachments --></fieldset>


                <!-- END switch_attachments -->

          </center>
        </div>
     
   


         
      <br /><br />
       

       
       

       
        <!-- sig -->
            <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="80%" align="center">
<tr>
    <td class="thead" align="center">ÊæÞíÚ : {postrow.displayed.POSTER_NAME}</td>
</tr>
<tr>
    <td class="alt1" title="ÇáÊæÞíÚ" align="center">
    <p align="center"><div align="center">
     
      <br/>

   {postrow.displayed.SIGNATURE}
      <br/><br/>
     
      </div></p>
 
  </td>
</tr>
</table>
        <!-- / sig -->
        <!-- google_ad_section_end -->

              
      
      

    </td>
</tr>
<tr>
    <td class="alt2" align="center">
 {postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}
       
       
       
       
       
    </td>
   
    <td class="alt1" align="left">
   
        <!-- controls -->
       
       
{postrow.displayed.THANK_IMG} {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG} {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG}
       
      <a href="#quickreply" rel="nofollow" title="ÇáÑÏ ÇáÓÑíÚ"><img src="http://i69.servimg.com/u/f69/18/14/50/08/quickr10.gif"/></a>
        <!-- / controls -->
    </td>
</tr>
</table>

 

<br />
 

  <!-- END displayed -->
   <!-- BEGIN hidden -->
   <tr>
      <td class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center">{postrow.hidden.MESSAGE}</td>
   </tr>
   <!-- END hidden -->
   <!-- END postrow -->
   <!-- BEGIN no_post -->
   <tr align="center">
      <td class="row1" colspan="3" height="28">
         <span class="genmed">{no_post.L_NO_POST}</span>
      </td>
   </tr>
   <!-- END no_post -->


     
     

<!-- BEGIN topicpagination -->

<table class="tborder" cellpadding="3" cellspacing="1" border="0" align="left">
<tr>
   <td class="vbmenu_control" style="font-weight:normal">ÕÝÍÇÊ ÇáãæÖæÚ</td>
   
   <td class="alt1"><a rel="prev" class="smallfont" href="showthread.php?t=3" title="ÇáÕÝÍÉ ÇáÓÇÈÞÉ - ÇáäÊÇÆÌ 1 Åáì 10 ãä 11"><</a></td>
   <td class="alt1">{PAGINATION}</td>   

 
   
   
   <td class="vbmenu_control" title="showthread.php?t=3"><a name="PageNav"></a></td>
</tr>
</table>

     <!-- END topicpagination -->

     
     


<!-- a7la7ekya ÇáØÇÆÑ ÇáÍÑ- ÃáÏÚã ÇáÝäí -->


   </div>
   
      </div>
   </div>
</div>

<!-- / close content container -->

<!-- / post #501 --><div id="lastpost"></div></div>

<!-- start content table -->
<!-- open content container -->

<div align="center">
   <div class="page" style="width:100%; text-align:right">
      <div style="padding:0px 0px 0px 0px" align="right">

<!-- / start content table -->

<!-- controls below postbits -->
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" style="margin-top:-3px">
<tr valign="top">
   
      <td class="smallfont">
                 
<!-- BEGIN switch_user_authpost -->
            <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}Newtopic" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a> 
            <!-- END switch_user_authpost -->
            <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
            <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
            <!-- END switch_user_authreply -->
  </td>
   
   
</tr>
</table>
<!-- / controls below postbits -->


<br /><br />

<!-- social bookmarking links -->
   
   <table cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" class="tborder" align="center">
   <tr>
      <td class="thead">ÇáÅÔÇÑÇÊ ÇáãÑÌÚíÉ</td>
   </tr>
   <tr>
      <td class="alt2" style="padding-top:0px"><div style="clear:both"></div><ul style="list-style-type:none; margin:0px; padding:0px"><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
   
      <a href="http://twitter.com/home?status=http://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/twitte10.png" border="0" alt="ÅÑÓÇá ÇáãæÖæÚ Åáì Twitter" class="inlineimg" /></a>
   
   <a href="http://twitter.com/home?status=http://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Twitter</a>
</li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
   
      <a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=edit&amp;output=popup&amp;bkmk=http://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/bookma13.gif" border="0" alt="ÅÑÓÇá ÇáãæÖæÚ Åáì Google" class="inlineimg" /></a>
   
   <a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=edit&amp;output=popup&amp;bkmk=http://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Google</a>
</li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
   
      <a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/facebo10.jpg" border="0" alt="ÅÑÓÇá ÇáãæÖæÚ Åáì Facebook" class="inlineimg" /></a>
   
   <a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Facebook</a>
</li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
   
      <a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/bookma12.gif" border="0" alt="ÅÑÓÇá ÇáãæÖæÚ Åáì StumbleUpon" class="inlineimg" /></a>
   
   <a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">StumbleUpon</a>
</li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
   
      <a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/bookma11.gif" border="0" alt="ÅÑÓÇá ÇáãæÖæÚ Åáì del.icio.us" class="inlineimg" /></a>
   
   <a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">del.icio.us</a>
</li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
   
      <a href="http://digg.com/submit?phrase=2&amp;url=http://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/bookma10.gif" border="0" alt="ÅÑÓÇá ÇáãæÖæÚ Åáì Digg" class="inlineimg" /></a>
   
   <a href="http://digg.com/submit?phrase=2&amp;url=http://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Digg</a>
</li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
   
      <a href="http://myweb2.search.yahoo.com/myresults/bookmarklet?u=http://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/yahoo10.png" border="0" alt="ÅÑÓÇá ÇáãæÖæÚ Åáì Yahoo" class="inlineimg" /></a>
   
   <a href="http://myweb2.search.yahoo.com/myresults/bookmarklet?u=http://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Yahoo</a>
</li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
   
      <a href="https://favorites.live.com/quickadd.aspx?marklet=0&amp;mkt=en-us&amp;url=http://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/live10.gif" border="0" alt="ÅÑÓÇá ÇáãæÖæÚ Åáì Live" class="inlineimg" /></a>
   
   <a href="https://favorites.live.com/quickadd.aspx?marklet=0&amp;mkt=en-us&amp;url=http://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Live</a>
</li></ul><div style="clear:both"></div></td>
   </tr>
   </table>
<!-- / social bookmarking links -->
                  <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center"><tr><td class="thead"><a name="taglist"></a><a href="http://www.facebook.com/" target="_blank">ÇáÊÚáíÞ Úáì ÇáãæÖæÚ ÈæÇÓØÉ ÇáÝíÓ Èæß</a></td></tr><tr><td class="alt1 smallfont" id="tag_list_cell"><center><div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/ar_AR/all.js#xfbml=1"></script><fb:comments href="http://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" num_posts="3" width="600"></fb:comments></center></td></tr></table>


                  <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
   <thead>
      <tr>
         <td class="tcat" colspan="2">
            
            ÇáÜÜÑÏ ÇáÓÜÜÜÑíÜÚ
         </td>
      </tr>
   </thead>


   <tr>      <td class="thead" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{S_WATCH_TOPIC}</span></td>
   </tr>
<td align="center"><img border="0" src="http://i63.servimg.com/u/f63/13/53/37/81/oid6qr10.png" alt=".. " /><b></td>
 

   
   

   <tr>
      <td colspan="2" align="center" style="padding:0px">

<a name="quickreply"></a>         <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
         
         {QUICK_REPLY_FORM}<br />
         <!-- END switch_user_logged_in -->
         
         
      </td>
   </tr>
   </tbody>
   </table>
                 

<br />
 
  <!-- currently active users -->
   <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
   <tr>
      <td class="tcat" colspan="2">
         ÇáÐíä íÔÇåÏæä ãÍÊæì ÇáãæÖæÚ ÇáÂä : 20 <span class="normal">( ÇáÃÚÖÇÁ 3 æÇáÒæÇÑ 17)</span>
      </td>
   </tr>
   <tr>
      <td class="alt1" colspan="2">
         <span class="smallfont">
               
                         
                 
                  </span>
      </td>
   </tr>
   </table>
<!-- end currently active users -->

 
<br />


<!-- next / previous links -->
   <br />
   <div class="smallfont" align="center">
      <strong>«</strong>
         <a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}" rel="nofollow">ÇáãæÖæÚ ÇáÓÇÈÞ</a>
         |
         <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC" rel="nofollow">ÇáãæÖæÚ ÇáÊÇáí</a>
      <strong>»</strong>
   </div>
<!-- / next / previous links -->


<!-- popup menu contents -->
<br />

<!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
<table class="noprint" width="90%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
   <tr>
      <td colspan="2" align="center" valign="top" nowrap="nowrap"><br />{S_TOPIC_ADMIN}<br />
         <form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
            <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />

            <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" /> -->
            <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />

            <span class="gen">{L_MOD_TOOLS}<br />{S_SELECT_MOD} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span>
         </form>
      </td>
   </tr>
</table>
<!-- END viewtopic_bottom -->


<!-- **************************************************** --><!-- / popup menu contents -->


<!-- forum rules and admin links -->
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center">
<tr valign="bottom">
   <td width="100%" valign="top">
      <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="210">
<thead>
<tr>
   <td class="thead">
      <a style="float:left" href="#top" onclick="return toggle_collapse('forumrules')"><img id="collapseimg_forumrules" src="stel-wlaef-aktalgmar-b/buttons/collapse_thead.gif" alt="" border="0" /></a>
      ÊÚáíãÇÊ ÇáãÔÇÑßÉ
   </td>
</tr>
</thead>
<tbody id="collapseobj_forumrules" style="">
        <!-- BEGIN show_permissions -->
<tr>
   <td class="alt1" nowrap="nowrap"><div class="smallfont">
      
      <div><strong>{MODERATORS}</strong> </div>
      <div><strong>{L_TABS_PERMISSIONS}</strong></div>
      <div><strong>{S_AUTH_LIST}</strong></div>

      <hr />
      
      <div><a href="/faq?mode=bbcode" target="_blank">BB code</a> is <strong>ãÊÇÍÉ</strong></div>
      <div><a href="javascript:void(0)" target="_blank">ÇáÇÈÊÓÇãÇÊ</a> <strong>ãÊÇÍÉ</strong></div>
      <div><a href="javascript:void(0)" target="_blank">ßæÏ [IMG]</a> <strong>ãÊÇÍÉ</strong></div>
      <div>ßæÏ HTML <strong>ãÚØáÉ</strong></div>
      <hr />
      <div><a href="/t2269-topic" target="_blank">ÞæÇäíä ÇáãäÊÏì</a></div>
   </div></td>
 
</tr>
        <!-- END show_permissions -->
</tbody>
</table>
   </td>
   <td class="smallfont" align="left">
      <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
      
      <tr>
         <td>
         <div class="smallfont" style="text-align:right; white-space:nowrap">
   
      <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
      <td align="right" nowrap="nowrap"><span class="gensmall">{L_JUMP_TO}: {S_JUMPBOX_SELECT} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span></td>
      <!-- END viewtopic_bottom -->

</div>
         </td>
      </tr>
      </table>
   </td>
</tr>
</table>
<!-- /forum rules and admin links -->

                 

                 
                 
                 
    <!-- BEGIN switch_image_resize -->
    <script type="text/javascript">
    //<![CDATA[$(resize_images({
    'selector' : '.postbody', 'max_width' :
    {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' :
    {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));//]]></script>
    <!-- END switch_image_resize -->
<script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>
         
<br />
avatar
حكمة
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 1054
معدل النشاط : 5023
السُمعة : 2

http://dzair54.ahlamontada.net/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: تعديل قالب ارجوكم

مُساهمة من طرف mohmmad lotfe في الأحد 9 يونيو 2013 - 13:39

ممكن تجربي هذا الكود اختي
الكود:
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
var
multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on =
'{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati =
'{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = {
share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption:
"{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print:
"{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
$(function(){
  _atc.cwait = 0;
  $('.addthis_button').mouseup(function(){
      if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
        addthis_close();
        addthis_close();
      }
  });
});
//]]>
</script>

<table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
  <tr>
      <td class="alt1" width="100%"><strong>
 
                <span class="nav"><a class="nav"
href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav"
href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span>
 </strong> </td>
  </tr>
  </table>
  <br />
<a name="poststop" id="poststop"></a>

<!-- controls above postbits -->
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" style="margin-bottom:3px">
<tr valign="bottom">
 
      <td class="smallfont">
                 
<!-- BEGIN switch_user_authpost -->
 
        <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img
src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}one" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}"
align="middle" border="0" /></a> 
        <!-- END switch_user_authpost -->
        <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
 
        <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}"
id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0"
/></a>
        <!-- END switch_user_authreply -->

 
  </td>

    <td>
<!-- BEGIN topicpagination -->

<table class="tborder" cellpadding="3" cellspacing="1" border="0" align="left">
<tr>
  <td class="vbmenu_control" style="font-weight:normal">ÕÝÍÇÊ ÇáãæÖæÚ</td>
 
 
  <td class="alt1"><a rel="prev" class="smallfont"
href="showthread.php?t=3" title="ÇáÕÝÍÉ ÇáÓÇÈÞÉ - ÇáäÊÇÆÌ 1 Åáì 10 ãä
11"></a></td>
  <td class="alt1">{PAGINATION}</td> 

 
 
 
  <td class="vbmenu_control" title="showthread.php?t=3"><a name="PageNav"></a></td>
</tr>
</table>

    <!-- END topicpagination -->
    </td>
</tr>
</table>
<!-- / controls above postbits -->

<!-- toolbar -->
<table
 class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%"
 align="center" style="border-bottom-width:0px">
<tr>
  <td class="tcat" width="100%">
      <div class="smallfont">
     
     
      </div>
  </td>
 
 <!-- BEGIN switch_twitter_btn -->
        <span id="twitter_btn" style="margin-left: 6px; ">
        <a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal">Tweet</a>
        <script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
        </span>
        <!-- END switch_twitter_btn -->
        <!-- BEGIN switch_fb_likebtn -->
        <span id="fb_likebtn" style="margin-left: 6px; ">
 
          <iframe
src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href={FORUM_URL}{TOPIC_URL}&layout=button_count&show_faces=false&width=100&action=like&colorscheme=light&height=21"
 scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden;
width:100px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe>
        </span>
        <!-- END switch_fb_likebtn -->
  <td class="vbmenu_control" id="threadtools" nowrap="nowrap">
<span class="gensmall bold">
 
          <a class="addthis_button"
href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=forumotion">{L_SHARE}</a>
            </span>

  </td>
 
 
 
  <td class="vbmenu_control" id="displaymodes" nowrap="nowrap">
    <span class="gensmall bold">
           
            <script type="text/javascript">//<![CDATA[
              var url_favourite = '{U_FAVOURITE_JS_PLUS_MENU}';
              var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
              var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
              var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
              var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
              var url_tellfriend = '{U_TELLFRIEND_JS_PLUS_MENU}';
              insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
            //]]>
            </script>
        </span>
  </td>
 

 

</tr>
</table>
<!-- / toolbar --><!-- end content table -->

      </div>
  </div>
</div>

<!-- / close content container -->
<!-- / end content table -->

<div id="posts"><!-- post #501 -->

  <!-- open content container -->

<div align="center">
  <div class="page" style="width:100%; text-align:right">
      <div style="padding:0px 0px 0px 0px" align="right">

  <div id="edit501" style="padding:0px 0px 6px 0px">
 


<!-- a7la7ekaya ÇáØÇÆÑ ÇáÍÑ - ÃáÏÚã ÇáÝäí -->

<head>
<style type="text/css">
.infouser {
    font: normal 11px "tahoma";
    letter-spacing: 0px;
    vertical-align: middle;
    padding: 1px 2px;
    margin: 0 2px 2px;
}
.avataruser img {
    border:1px outset #ccebfb;
    margin: 10px auto 0;
    padding: 5px;
}
</style>
</head>

<!-- BEGIN postrow -->
  <!-- BEGIN displayed -->


<table id="post501" class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
<tr>
   
        <td class="thead" style="font-weight:normal"  id="currentPost">
            <!-- status icon and date -->
            <div align="center">
<img src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}" alt=""
border="0" />{postrow.displayed.POST_DATE}
            </div>
           
            <!-- / status icon and date -->
        </td>
        <td class="thead" style="font-weight:normal" align="left">
           
 
          ÇáãÔÇÑßÉ ÑÞã: <a href="showpost.php?p=501&postcount=1"
 target="new" rel="nofollow" id="postcount501"
name="1"><strong></strong></a>
           
        </td>
   
</tr>
<tr valign="top">
    <td class="alt2" width="200" style="text-align:center">
            <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" style="text-align:right">   
    <tr>
        <td colspan="2" class="tcat" align="center">البيانات الشخصية</td>
    </tr>
<tr>
        <td class="alt1 infouser">اسم العضو:</td>
       
        <td class="alt2 infouser"><div id="postmenu_501" align="center">
          <a class="bigusername" name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"> {postrow.displayed.POSTER_NAME} </a>
          </div>
        </td>
    </tr>
   
    <tr>
        <td class="alt1 infouser"><div align="center">الرتبة</div></td>
        <td class="alt2 infouser"><div align="center">{postrow.displayed.POSTER_RANK}</div></td>
    </tr>
   
    <tr>
        <td class="alt1 infouser"><div align="center">الوسام:</div></td>
        <td class="alt2 infouser"><div align="center">{postrow.displayed.RANK_IMAGE}</div></td>
    </tr>
   
   
              <tr>
        <td colspan="2" class="alt2" align="center">mss</td>
    </tr>
    <tr>
        <td colspan="2" align="center" class="alt1"><div class="smallfont avataruser">
                    <br />{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}</div>
</td>
    </tr>
    </table>
           
            <div class="smallfont" style="text-align:right">
            <br />
            <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%">
     
              <tr>
        <td colspan="2" class="tcat" align="center">المعلومات الشخصية</td>
    </tr>
              <!-- BEGIN profile_field -->
        <tr>
        <td class="alt1 infouser" align="center">{postrow.displayed.profile_field.LABEL} </td>
        <td class="alt2 infouser" align="center"> {postrow.displayed.profile_field.CONTENT}</td>
    </tr>
   
   
<!-- END profile_field -->


           
   
       
</table>
                <div align="center">
              </div>
                <div align="center"></div>
                </div>


 
<table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%">
    <tr>
        <td class="tcat" align="center">ÇáÊæÞíÊ</td>
    </tr>
<tr>
        <td class="alt1">
<div
 class="pbit" align="center"><center><OBJECT classid="clsid:
 
D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/
 flash/swflash.cab#version=6,0,0,0" WIDTH="130" HEIGHT="130"
id="anaclock" ALIGN="">
<PARAM NAME=movie VALUE="http://www.csalim.com/clocks/709733.swf">
<PARAM NAME=quality VALUE=high>
<PARAM NAME=bgcolor VALUE=#FFFFFF>
<param name="wmode" value="transparent">
<param name="menu" value="false">
<EMBED
 src="http://www.csalim.com/clocks/709733.swf" quality=high
bgcolor=#FFFFFF WIDTH="130" HEIGHT="130" wmode="transparent" ALIGN=""
TYPE="application/x-shockwave-flash"
PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"
menu="false">
</EMBED></OBJECT></center></div>
</td>
    </tr>
    </table>
<br />
                <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" style="text-align:right">
    <tr>
        <td colspan="2" class="tcat" align="center">ÇáÅÊÕÇáÇÊ</td>
    </tr>
<tr>
        <td class="alt1 infouser">ÇáÍÇáÉ:</td>
        <td class="alt2 infouser"><div align="center">

<table
 border=0 cellspacing=0 cellpadding=0
class="offlinebutton"><tr><td width="ÖÚ ãÞÇÓ ÇáÇíÞæäÉ
">{postrow.displayed.ONLINE_IMG}</td></tr></table>
</td>
 

</div></td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="alt1 infouser">æÓÇÆá ÇáÅÊÕÇá:</td>
        <td class="alt2 infouser"><div align="center">  {postrow.displayed.PROFILE_IMG}

              {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}<!-- BEGIN contact_field -->

              {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}<!-- END contact_field -->  </div></td>
        </tr>
</table>
             
        <table border="0" width="100%" id="table1" cellspacing="1" cellpadding="0">
            <tr>
              <td>
              <p align="center"></p>
              <p> </td>
            </tr>
</table>
<br />
    </td>
   
    <td class="alt1" id="td_post_501">
   
<!-- ÇáãæÖæÚ æÇáÃíÞæäÉ -->
       
            <!-- icon and title -->
            <div class="smallfont">
                <span class="postdetails">
 
                <img src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}"
alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}"
title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0"
/>{L_POST_SUBJECT}: {postrow.displayed.POST_SUBJECT} 
                </span>
            </div>
            <hr size="1" style="color:#F2DCDE; background-color:#F2DCDE" />
            <!-- / icon and title -->
       
 <!-- google_ad_section_start -->
        <!-- message -->
        <div id="post_message_501" align="center">
           

      <img border="0" src="http://i63.servimg.com/u/f63/11/53/34/85/f3al_c10.png" width="350">

      <br /><br />
        <a href="topic-t{TOPIC_ID}.htm">{TOPIC_TITLE}
      </a> 
              <br /><br /><br />
        <center>
         
             
<div class="postbody" align="center">
                                           
                                                 

{postrow.displayed.MESSAGE}


        <br /><br />

        <br />
     
     

 
    <script>(function(d,s,id){var
js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(d.getElementById(id))return;js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}(document,'script','facebook-jssdk'));</script>
 <div fb-xfbml-state="rendered" class="fb-like
fb_edge_widget_with_comment fb_iframe_widget"
data-href="http://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm"
data-send="true" data-width="400" data-show-faces="true"
style="padding:10px;"><span style="height: 24px; width:
400px;"><iframe
src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?api_key=124578887583575&amp;locale=en_US&amp;sdk=joey&amp;channel_url=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter.php%3Fversion%3D18%23cb%3Df17a9cb2fc0170e%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fhttp://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm%252Ff2de3f05fea3bc6%26domain%3Dhttp://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm%26relation%3Dparent.parent&amp;href=http://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm&amp;node_type=link&amp;width=400&amp;layout=standard&amp;colorscheme=light&amp;show_faces=true&amp;send=true&amp;extended_social_context=false"
 class="fb_ltr" title="Like this content on Facebook." style="border:
medium none; overflow: hidden; height: 24px; width: 400px;"
name="f1605443947c896" id="f1932adabfc1718"
scrolling="no"></iframe></span>   
          <br />


          <br />
       
    <!-- ÈÏÇíÉ ÞÇáÈ ÇáãæÖæÚ ÇáÇÕáí - http://a7la-7ekaya.yoo7.com -->
     <div align="center">
    <font color="#FF0000"> ÇáãæÖæÚ
    ÇáÃÕáí</font> : <a href="topic-t{TOPIC_ID}.htm">{TOPIC_TITLE}
      </a>  // 
      <font color="#FF0000"> ÇáãÕÏÑ</font> : <a href="/">{L_INDEX}</a>  // 
    </if> <font color="#FF0000">ÇáßÇÊÈ
:
 
</font></span><spanclass="postbody"><spanclass="name">{postrow.displayed.POSTER_NAME}</span></span>
    <!-- äåÇíÉ ÞÇáÈ ÇáãæÖæÚ ÇáÇÕáí - http://a7la-7ekaya.yoo7.com -->
</div>
                 

                                <!-- BEGIN switch_attachments -->

<fieldset class="fieldset"> <legend>ÇáãáÝÇÊ ÇáãÑÝÞÉ</legend>
      <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
<!--
 BEGIN switch_dl_att --><table cellpadding="0" cellspacing="3"
border="0"> <table border="1" width="100%" cellspacing="0"
bordercolor="#000000" style="border-collapse:
collapse"><tr><td align="center"
bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">ÇÓã
ÇáãáÝ</font></b></td><td align="center"
bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">äæÚ
ÇáãáÝ</font></b></td><td align="center"
bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">ÍÌã
ÇáãáÝ</font></b></td><td align="center"
bgcolor="#333333"><b><font
color="#FFFFFF">ÇáÊÍãÜÜíá</font></b></td><td
align="center" bgcolor="#333333"><b><font
color="#FFFFFF">ãÑÇÊ
ÇáÊÍãíá</font></b></td></tr>
<tr><td
 
align="center">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</td><td
 align="center"><img
src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}"width="40"
 height="40" border="0" /></td><td
align="center">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}</td><td
 align="center"><a rel="nofollow"
href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}"><img
 class="inlineimg"
src="http://i43.servimg.com/u/f43/15/53/11/89/downlo10.png" border="0"
style="vertical-align:absmiddle; cursor:hand" hspace="0" title="ÇÖÛØ åäÇ
 áÊÍãíá ÇáãáÝ "></a></td><td
align="center">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</td></tr>
 </table>

<!-- END switch_dl_att -->
<!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
 
                                       
{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT}
 
{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
 
              <FONT
color=Red>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</FONT>
 
              ? ÇáÍÌã
({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE})
 ({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL})
                <!-- END switch_no_dl_att -->

                <!-- END switch_post_attachments --></fieldset>


                <!-- END switch_attachments -->

          </center>
        </div>
     
   


         
      <br /><br />
       

       
       

       
        <!-- sig -->
            <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="80%" align="center">
<tr>
    <td class="thead" align="center">ÊæÞíÚ : {postrow.displayed.POSTER_NAME}</td>
</tr>
<tr>
    <td class="alt1" title="ÇáÊæÞíÚ" align="center">
    <p align="center"><div align="center">
     
      <br/>

  {postrow.displayed.SIGNATURE}
      <br/><br/>
     
      </div></p>
 
  </td>
</tr>
</table>
        <!-- / sig -->
        <!-- google_ad_section_end -->

             
     
     

    </td>
</tr>
<tr>
    <td class="alt2" align="center">
 {postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}
       
       
       
       
       
    </td>
   
    <td class="alt1" align="left">
   
        <!-- controls -->
       
       
{postrow.displayed.THANK_IMG}
 {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG}
{postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG}
       
 
    <a href="#quickreply" rel="nofollow" title="ÇáÑÏ
ÇáÓÑíÚ"><img
src="http://i69.servimg.com/u/f69/18/14/50/08/quickr10.gif"/></a>
        <!-- / controls -->
    </td>
</tr>
</table>

 

<br />
 

  <!-- END displayed -->
  <!-- BEGIN hidden -->
  <tr>
      <td class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center">{postrow.hidden.MESSAGE}</td>
  </tr>
  <!-- END hidden -->
  <!-- END postrow -->
  <!-- BEGIN no_post -->
  <tr align="center">
      <td class="row1" colspan="3" height="28">
        <span class="genmed">{no_post.L_NO_POST}</span>
      </td>
  </tr>
  <!-- END no_post -->


     
     

<!-- BEGIN topicpagination -->

<table class="tborder" cellpadding="3" cellspacing="1" border="0" align="left">
<tr>
  <td class="vbmenu_control" style="font-weight:normal">ÕÝÍÇÊ ÇáãæÖæÚ</td>
 
 
  <td class="alt1"><a rel="prev" class="smallfont"
href="showthread.php?t=3" title="ÇáÕÝÍÉ ÇáÓÇÈÞÉ - ÇáäÊÇÆÌ 1 Åáì 10 ãä
11"><</a></td>
  <td class="alt1">{PAGINATION}</td> 

 
 
 
  <td class="vbmenu_control" title="showthread.php?t=3"><a name="PageNav"></a></td>
</tr>
</table>

    <!-- END topicpagination -->

     
     


<!-- a7la7ekya ÇáØÇÆÑ ÇáÍÑ- ÃáÏÚã ÇáÝäí -->


  </div>
 
      </div>
  </div>
</div>

<!-- / close content container -->

<!-- / post #501 --><div id="lastpost"></div></div>

<!-- start content table -->
<!-- open content container -->

<div align="center">
  <div class="page" style="width:100%; text-align:right">
      <div style="padding:0px 0px 0px 0px" align="right">

<!-- / start content table -->

<!-- controls below postbits -->
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" style="margin-top:-3px">
<tr valign="top">
 
      <td class="smallfont">
                 
<!-- BEGIN switch_user_authpost -->
 
          <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img
src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}Newtopic" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}"
align="middle" border="0" /></a> 
            <!-- END switch_user_authpost -->
            <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
 
          <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img
src="{REPLY_IMG}" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0"
/></a>
            <!-- END switch_user_authreply -->
  </td>
 
 
</tr>
</table>
<!-- / controls below postbits -->


<br /><br />

<!-- social bookmarking links -->
 
  <table cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" class="tborder" align="center">
  <tr>
      <td class="thead">ÇáÅÔÇÑÇÊ ÇáãÑÌÚíÉ</td>
  </tr>
  <tr>
 
    <td class="alt2" style="padding-top:0px"><div
style="clear:both"></div><ul style="list-style-type:none;
margin:0px; padding:0px"><li class="smallfont" style="width:25%;
min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
 
      <a
href="http://twitter.com/home?status=http://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm"
 target="socialbookmark"><img
src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/twitte10.png" border="0"
alt="ÅÑÓÇá ÇáãæÖæÚ Åáì Twitter" class="inlineimg" /></a>
 
 
  <a
href="http://twitter.com/home?status=http://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm"
 target="socialbookmark"
style="text-decoration:none">Twitter</a>
</li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
 
 
    <a
href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=edit&amp;output=popup&amp;bkmk=http://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm"
 target="socialbookmark"><img
src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/bookma13.gif" border="0"
alt="ÅÑÓÇá ÇáãæÖæÚ Åáì Google" class="inlineimg" /></a>
 
 
  <a
href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=edit&amp;output=popup&amp;bkmk=http://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm"
 target="socialbookmark"
style="text-decoration:none">Google</a>
</li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
 
 
    <a
href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm"
 target="socialbookmark"><img
src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/facebo10.jpg" border="0"
alt="ÅÑÓÇá ÇáãæÖæÚ Åáì Facebook" class="inlineimg" /></a>
 
 
  <a
href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm"
 target="socialbookmark"
style="text-decoration:none">Facebook</a>
</li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
 
 
    <a
href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm"
 target="socialbookmark"><img
src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/bookma12.gif" border="0"
alt="ÅÑÓÇá ÇáãæÖæÚ Åáì StumbleUpon" class="inlineimg" /></a>
 
 
  <a
href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm"
 target="socialbookmark"
style="text-decoration:none">StumbleUpon</a>
</li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
 
 
    <a
href="http://del.icio.us/post?url=http://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm"
 target="socialbookmark"><img
src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/bookma11.gif" border="0"
alt="ÅÑÓÇá ÇáãæÖæÚ Åáì del.icio.us" class="inlineimg" /></a>
 
 
  <a
href="http://del.icio.us/post?url=http://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm"
 target="socialbookmark"
style="text-decoration:none">del.icio.us</a>
</li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
 
 
    <a
href="http://digg.com/submit?phrase=2&amp;url=http://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm"
 target="socialbookmark"><img
src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/bookma10.gif" border="0"
alt="ÅÑÓÇá ÇáãæÖæÚ Åáì Digg" class="inlineimg" /></a>
 
 
  <a
href="http://digg.com/submit?phrase=2&amp;url=http://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm"
 target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Digg</a>
</li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
 
 
    <a
href="http://myweb2.search.yahoo.com/myresults/bookmarklet?u=http://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm"
 target="socialbookmark"><img
src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/yahoo10.png" border="0"
alt="ÅÑÓÇá ÇáãæÖæÚ Åáì Yahoo" class="inlineimg" /></a>
 
 
  <a
href="http://myweb2.search.yahoo.com/myresults/bookmarklet?u=http://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm"
 target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Yahoo</a>
</li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
 
 
    <a
href="https://favorites.live.com/quickadd.aspx?marklet=0&amp;mkt=en-us&amp;url=http://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm"
 target="socialbookmark"><img
src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/live10.gif" border="0"
alt="ÅÑÓÇá ÇáãæÖæÚ Åáì Live" class="inlineimg" /></a>
 
 
  <a
href="https://favorites.live.com/quickadd.aspx?marklet=0&amp;mkt=en-us&amp;url=http://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm"
 target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Live</a>
</li></ul><div style="clear:both"></div></td>
  </tr>
  </table>
<!-- / social bookmarking links -->
 
                <table class="tborder" cellpadding="6"
cellspacing="1" border="0" width="100%"
align="center"><tr><td class="thead"><a
name="taglist"></a><a href="http://www.facebook.com/"
target="_blank">ÇáÊÚáíÞ Úáì ÇáãæÖæÚ ÈæÇÓØÉ ÇáÝíÓ
Èæß</a></td></tr><tr><td class="alt1
smallfont" id="tag_list_cell"><center><div
id="fb-root"></div><script
src="http://connect.facebook.net/ar_AR/all.js#xfbml=1"></script><fb:comments
 href="http://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" num_posts="3"
width="600"></fb:comments></center></td></tr></table>


                  <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
  <thead>
      <tr>
        <td class="tcat" colspan="2">
           
            ÇáÜÜÑÏ ÇáÓÜÜÜÑíÜÚ
        </td>
      </tr>
  </thead>


  <tr> 
    <td class="thead" colspan="2" align="right"
valign="top"><span
class="gensmall">{S_WATCH_TOPIC}</span></td>
  </tr>
<td
 align="center"><img border="0"
src="http://i63.servimg.com/u/f63/13/53/37/81/oid6qr10.png" alt=".. "
/><b></td>
 

 
 

  <tr>
      <td colspan="2" align="center" style="padding:0px">

<a name="quickreply"></a>        <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
       
        {QUICK_REPLY_FORM}<br />
        <!-- END switch_user_logged_in -->
       
       
      </td>
  </tr>
  </tbody>
  </table>
                 

<br />
 
  <!-- currently active users -->
  <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
  <tr>
      <td class="tcat" colspan="2">
        ÇáÐíä íÔÇåÏæä ãÍÊæì ÇáãæÖæÚ ÇáÂä : 20 <span class="normal">( ÇáÃÚÖÇÁ 3 æÇáÒæÇÑ 17)</span>
      </td>
  </tr>
  <tr>
      <td class="alt1" colspan="2">
        <span class="smallfont">
               
                         
                 
                  </span>
      </td>
  </tr>
  </table>
<!-- end currently active users -->

 
<br />


<!-- next / previous links -->
  <br />
  <div class="smallfont" align="center">
      <strong>«</strong>
        <a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}" rel="nofollow">ÇáãæÖæÚ ÇáÓÇÈÞ</a>
        |
        <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC" rel="nofollow">ÇáãæÖæÚ ÇáÊÇáí</a>
      <strong>»</strong>
  </div>
<!-- / next / previous links -->


<!-- popup menu contents -->
<br />

<!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
<table class="noprint" width="90%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
  <tr>
      <td colspan="2" align="center" valign="top" nowrap="nowrap"><br />{S_TOPIC_ADMIN}<br />
        <form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
            <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />

            <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" /> -->
            <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />

 
          <span class="gen">{L_MOD_TOOLS}<br
/>{S_SELECT_MOD} <input class="liteoption" type="submit"
value="{L_GO}" /></span>
        </form>
      </td>
  </tr>
</table>
<!-- END viewtopic_bottom -->


<!-- **************************************************** --><!-- / popup menu contents -->


<!-- forum rules and admin links -->
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center">
<tr valign="bottom">
  <td width="100%" valign="top">
      <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="210">
<thead>
<tr>
  <td class="thead">
 
    <a style="float:left" href="#top" onclick="return
toggle_collapse('forumrules')"><img id="collapseimg_forumrules"
src="stel-wlaef-aktalgmar-b/buttons/collapse_thead.gif" alt=""
border="0" /></a>
      ÊÚáíãÇÊ ÇáãÔÇÑßÉ
  </td>
</tr>
</thead>
<tbody id="collapseobj_forumrules" style="">
        <!-- BEGIN show_permissions -->
<tr>
  <td class="alt1" nowrap="nowrap"><div class="smallfont">
     
      <div><strong>{MODERATORS}</strong> </div>
      <div><strong>{L_TABS_PERMISSIONS}</strong></div>
      <div><strong>{S_AUTH_LIST}</strong></div>

      <hr />
     
 
    <div><a href="/faq?mode=bbcode" target="_blank">BB
code</a> is <strong>ãÊÇÍÉ</strong></div>
   
  <div><a href="javascript:void(0)"
target="_blank">ÇáÇÈÊÓÇãÇÊ</a>
<strong>ãÊÇÍÉ</strong></div>
      <div><a
 href="javascript:void(0)" target="_blank">ßæÏ [IMG]</a>
<strong>ãÊÇÍÉ</strong></div>
      <div>ßæÏ HTML <strong>ãÚØáÉ</strong></div>
      <hr />
      <div><a href="/t2269-topic" target="_blank">ÞæÇäíä ÇáãäÊÏì</a></div>
  </div></td>
 
</tr>
        <!-- END show_permissions -->
</tbody>
</table>
  </td>
  <td class="smallfont" align="left">
      <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
     
      <tr>
        <td>
        <div class="smallfont" style="text-align:right; white-space:nowrap">
 
      <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
 
    <td align="right" nowrap="nowrap"><span
class="gensmall">{L_JUMP_TO}: {S_JUMPBOX_SELECT} <input
class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}"
/></span></td>
      <!-- END viewtopic_bottom -->

</div>
        </td>
      </tr>
      </table>
  </td>
</tr>
</table>
<!-- /forum rules and admin links -->

                 

                 
                 
                 
    <!-- BEGIN switch_image_resize -->
    <script type="text/javascript">
    //<![CDATA[$(resize_images({
    'selector' : '.postbody', 'max_width' :
    {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' :
    {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));//]]></script>
    <!-- END switch_image_resize -->
<script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>
         
<br />
avatar
mohmmad lotfe
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 38749
معدل النشاط : 38164
السُمعة : 44

http://jorway.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: تعديل قالب ارجوكم

مُساهمة من طرف حكمة في الثلاثاء 18 يونيو 2013 - 21:00

مزال كما هو خيرت ستايل اخر لكن المشكلة كما هي في تومبيلات
avatar
حكمة
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 1054
معدل النشاط : 5023
السُمعة : 2

http://dzair54.ahlamontada.net/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى