طلب تعديل كود تومبيلات وضع التقييم

اذهب الى الأسفل

ãÚáæãÉ طلب تعديل كود تومبيلات وضع التقييم

مُساهمة من طرف الفارس المصري 1 في الأحد 10 فبراير - 3:08

الكود:
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
$(function(){
   _atc.cwait = 0;
   $('.addthis_button').mouseup(function(){
      if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
         addthis_close();
         addthis_close();
      }
   });
});
//]]>
</script>

<table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">
   <tr>
      <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
         <span class="nav">
         <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
         <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}one" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>   
         <!-- END switch_user_authpost -->
         <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
         <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
         <!-- END switch_user_authreply -->
         </span>
      </td>
      <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
         <!-- BEGIN switch_twitter_btn -->
         <span id="twitter_btn" style="margin-left: 6px; ">
         <a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal">Tweet</a>
         <script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
         </span>
         <!-- END switch_twitter_btn -->
         <!-- BEGIN switch_fb_likebtn -->
         <span id="fb_likebtn" style="margin-left: 6px; ">
            <iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href={FORUM_URL}{TOPIC_URL}&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=100&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:100px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe>
         </span>
         <!-- END switch_fb_likebtn -->
      </td>
      <td class="nav" valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
      <td align="right" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="100%">
         <span class="gensmall bold">
            <a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;pub=forumotion">{L_SHARE}</a>
            <!-- BEGIN switch_plus_menu -->
             | 
            <script type="text/javascript">//<![CDATA[
               var url_favourite = '{U_FAVOURITE_JS_PLUS_MENU}';
               var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
               var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
               var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
               var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
               var url_tellfriend = '{U_TELLFRIEND_JS_PLUS_MENU}';
               insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&amp;t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
            //]]>
            </script>
            <!-- END switch_plus_menu -->
         </span>
      </td>
   </tr>
</table>

<table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" style="border-bottom: 0px;">
   <tr align="right">
      <td class="catHead" colspan="3" height="28">
         <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
               <td width="9%" class="noprint"> </td>
               <td align="center" class="t-title">
                  <h1 class="cattitle"> {TOPIC_TITLE}</h1>
               </td>
               <td align="right" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a> </td>
            </tr>
         </table>
      </td>
   </tr>
   <!-- BEGIN topicpagination -->
   <tr>
      <td class="row1 pagination" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
   </tr>
   <!-- END topicpagination -->
   {POLL_DISPLAY}
   <tr>
      <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
      <th class="thRight" nowrap="nowrap" colspan="2">{L_MESSAGE}</th>
   </tr>
   <!-- BEGIN postrow -->
   <!-- BEGIN displayed -->
   <tr class="post">
      <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="150">
         <span class="name"><a name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></a><strong>{postrow.displayed.POSTER_NAME}</strong></span><br />
            <span class="postdetails poster-profile">
            {postrow.displayed.POSTER_RANK}<br />
            {postrow.displayed.RANK_IMAGE}{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}<br /><br />
            <!-- BEGIN profile_field -->
            {postrow.displayed.profile_field.LABEL} {postrow.displayed.profile_field.CONTENT}{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}
            <!-- END profile_field -->
            {postrow.displayed.POSTER_RPG}
         </span><br />
         <img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" alt="" style="width:150px;height:1px" />
      </td>
      <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="100%" height="28" colspan="2">
         <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
               <td><span class="postdetails"><img src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}" alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0" />{L_POST_SUBJECT}: {postrow.displayed.POST_SUBJECT}   <img src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}" alt="" border="0" />{postrow.displayed.POST_DATE}</span></td>
               <td valign="top" nowrap="nowrap" class="post-options">
                  {postrow.displayed.THANK_IMG} {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG} {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG} {postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}
               </td>
            </tr>
            <tr>
               <td colspan="2" class="hr">
                                              <if condition="$show['member']">
    <div class="a7la7ekayaa">
    <table class="a7la7ekaya">
    <tr>
    <td width="20px"><img src="http://i43.servimg.com/u/f43/15/53/11/89/19675610.jpg"></td>
    <td>
    <a href="http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.sayedseed.com//topic-t{TOPIC_ID}.htm">انشر
    الموضوع </a></td>
    </tr>
    </table><!-- BEGIN switch_vote_active --><!-- BEGIN switch_vote -->
    <div style="height:4px;"></div>
    <table class="a7la7ekaya">
    <tr>
    <td width="20px"><img src="http://i43.servimg.com/u/f43/15/53/11/89/heart10.png"></td>
    <td><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">اضافة تقييم</a></td>
    </tr>
    </table><!-- END switch_vote --><!-- END switch_vote_active -->
   
    <div style="height:4px;"></div>
    <table class="a7la7ekaya">
    <tr>
    <td width="20px"><img src="http://i43.servimg.com/u/f43/15/53/11/89/add10.png"></td>
    <td><a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}" rel="nofollow">الرد على الموضوع</a></td>
    </tr>
    </table>
    <div style="height:4px;"></div>
    <table class="a7la7ekaya">
    <tr>
    <td width="20px"><img src="http://i43.servimg.com/u/f43/15/53/11/89/flag_r10.png"></td>
    <td><a href="post?f=/topic-t{TOPIC_ID}=newtopic">الابلاغ عن الموضوع</a></td>
    </tr>
    </table>
   
    <div style="height:4px;"></div>
    <table class="a7la7ekaya">
    <tr>
    <td width="20px"><img src="http://i43.servimg.com/u/f43/15/53/11/89/user10.png"></td>
    <td><a href="topic-t{TOPIC_ID}.htm?watch=topic">مراقبة هذا الموضوع </a></td>
    </tr>
    </table>
    </div>
    </if>
                  <hr />
               </td>
            </tr>
            <tr>
               <td colspan="2">
                  <!-- BEGIN switch_vote_active -->
                  <div class="vote gensmall">
                     <!-- BEGIN switch_vote -->
                     <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">+</a></div>
                     <!-- END switch_vote -->

                     <!-- BEGIN switch_bar -->
                     <div class="vote-bar" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
                        <!-- BEGIN switch_vote_plus -->
                        <div class="vote-bar-plus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;"></div>
                        <!-- END switch_vote_plus -->

                        <!-- BEGIN switch_vote_minus -->
                        <div class="vote-bar-minus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;"></div>
                        <!-- END switch_vote_minus -->
                     </div>
                     <!-- END switch_bar -->

                     <!-- BEGIN switch_no_bar -->
                     <div title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" class="vote-no-bar">----</div>
                     <!-- END switch_no_bar -->

                     <!-- BEGIN switch_vote -->
                     <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}">-</a></div>
                     <!-- END switch_vote -->
                  </div>
                  <!-- END switch_vote_active -->

                  <div class="postbody">

                     <div>{postrow.displayed.MESSAGE}</div>


    <!-- BEGIN switch_attachments -->
                                <dl class="attachbox">
                                    <dt>{postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
                                    <dd>
                                        <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                                        <dl class="file">
                                            <dt>
   
    <img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" />
                                                <!-- BEGIN switch_dl_att -->
   
                                              <a class="postlink" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a>
   
    {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                                <!-- END switch_dl_att -->

                                                <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
   
                                           
    {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT}
   
    {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                                <!-- END switch_no_dl_att -->
                                            </dt>

                                            <!-- BEGIN switch_no_comment -->
                                            <dd>
   
                                           
    <em>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
                                            </dd>
                                            <!-- END switch_no_comment -->

                                            <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                            <dd>
   
                                           
    <em><strong>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong></em>
                                            </dd>
                                            <!-- END switch_no_dl_att -->

   
                                       
    <dd>({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE})
   
    {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
                                        </dl>
                                        <!-- END switch_post_attachments -->
                                    </dd>
                                </dl>
                                <!-- END switch_attachments -->


                     <div class="clear"></div>
                     <div class="signature_div">
                        {postrow.displayed.SIGNATURE}
                     </div>

                  </div>
                  <span class="gensmall">{postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}</span>
               </td>
            </tr>
         </table>
      </td>
   </tr>
   <tr>
      <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} browse-arrows"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} align="center" valign="middle" width="150">
         <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a>
      </td>
      <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} messaging gensmall"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} width="100%" height="28">
         <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
               <td valign="middle">
                  {postrow.displayed.PROFILE_IMG} {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}<!-- BEGIN contact_field --> {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}<!-- END contact_field --> {postrow.displayed.ONLINE_IMG}
               </td>
            </tr>
         </table>
      </td>
   </tr>
   <!-- BEGIN first_post_br -->
</table>
<br />
<table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
   <tr>
      <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
      <th class="thRight" nowrap="nowrap" colspan="2">{L_MESSAGE}</th>
   </tr>
   <!-- END first_post_br -->
   <!-- END displayed -->
   <!-- BEGIN hidden -->
   <tr>
      <td class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center">{postrow.hidden.MESSAGE}</td>
   </tr>
   <!-- END hidden -->
   <!-- END postrow -->
   <!-- BEGIN no_post -->
   <tr align="center">
      <td class="row1" colspan="3" height="28">
         <span class="genmed">{no_post.L_NO_POST}</span>
      </td>
   </tr>
   <!-- END no_post -->
   <tr align="right">
      <td class="catBottom" colspan="3" height="28">
         <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
               <td width="9%" class="noprint"> </td>
               <td align="center" class="t-title"><a name="bottomtitle"></a><h1 class="cattitle">{TOPIC_TITLE}</h1></td>
               <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> </td>
            </tr>
         </table>
      </td>
   </tr>
</table>
<table class="forumline noprint" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin: 0 0 1px 0; border-top: 0px;">
   <tr>
      <td class="row2" valign="top" {COLSPAN_PAGINATION} width="150"><span class="gensmall">{PAGE_NUMBER}</span></td>
      <!-- BEGIN topicpagination -->
      <td class="row1" align="right" valign="top" ><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
      <!-- END topicpagination -->
   </tr>
  <div class="user_name" style="text-align: center;"><strong><font color="#ff0000" size="3">الردود السريعة :</font> <button style="font-size:12px" onclick="bbfontstyle('اهلا و سهلا بك اخي ','');selectWysiwyg(this,'kalimat');return false"> أهلا و سهلا بك </button><button style="font-size:12px" onclick="bbfontstyle('شكرا لمروركم الطيب لموضوعي','');selectWysiwyg(this,'kalimat');return false"> شكر لمرور على موضوعي </button><button style="font-size:12px" onclick="bbfontstyle('سلمت اناملك اخي الكريم شكرا لك لموضوعك المميز','');selectWysiwyg(this,'kalimat');return false"> سلمت اناملك  </button><button style="font-size:12px" onclick="bbfontstyle('ما شاء الله سلمت اياديك على موضوك المميز و جعلها في ميزان حسناتك','');selectWysiwyg(this,'kalimat');return false">  موضوع مميز </button><button style="font-size:12px" onclick="bbfontstyle('جزاك الله كل خير اخي الكريم','');selectWysiwyg(this,'kalimat');return false">  جزاك الله  </button><button style="font-size:12px" onclick="bbfontstyle('الله يعطيك العافية على الموضوع المميز','');selectWysiwyg(this,'kalimat');return false">  يعطيك العافية </button><button style="font-size:12px" onclick="bbfontstyle('بارك الله فيك اخي الافضل و سلمت اناملك','');selectWysiwyg(this,'kalimat');return false"> بارك الله </button><button style="font-size:12px" onclick="bbfontstyle('ما شاء الله أبداع بلا حدود و بانتظار أبداعاتك القادمة','');selectWysiwyg(this,'kalimat');return false"> ننتظر أبداعاتك </button></strong></div>
   <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
   <!-- BEGIN watchtopic -->
   <tr>
      <td class="row2" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{S_WATCH_TOPIC}</span></td>
   </tr>
   <!-- END watchtopic -->
   <!-- END switch_user_logged_in -->
</table>

<!-- BEGIN promot_trafic -->
<table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_close" style="display:none;margin: 1px 0px 1px 0px">
   <tr>
      <td class="catBottom" height="28">
         <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
               <td valign="top"><h1 class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h1></td>
               <td align="right" valign="middle" width="10"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
            </tr>
         </table>
      </td>
   </tr>
</table>

<table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_open" style="display:'';margin: 1px 0px 1px 0px">
   <tr>
      <td class="catBottom" height="28">
         <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
               <td valign="top"><h1 class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h1></td>
               <td align="right" valign="middle" width="10"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
            </tr>
         </table>
      </td>
   </tr>
   <tr>
      <td class="row2 postbody" valign="top">
         <!-- BEGIN link -->
         » <a style="text-decoration:none" href="{promot_trafic.link.U_HREF}" target="_blank" title="{promot_trafic.link.TITLE}">{promot_trafic.link.TITLE}</a><br />
         <!-- END link -->
      </td>
   </tr>
</table>
<!-- END promot_trafic -->

<!-- BEGIN switch_forum_rules -->
<table id="forum_rules" class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin: 1px 0px 1px 0px">
   <tbody>
      <tr>
         <td class="catBottom">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
               <tbody>
                  <tr>
                     <td valign="top">
                        <h1 class="cattitle"> {L_FORUM_RULES}</h1>
                     </td>
                  </tr>
               </tbody>
            </table>
         </td>
      </tr>
      <tr>
         <td class="row1 clearfix">
            <table>
               <tr>
                  <!-- BEGIN switch_forum_rule_image -->
                  <td class="logo">
                     <img src="{RULE_IMG_URL}" />
                  </td>
                  <!-- END switch_forum_rule_image -->
                  <td class="rules postbody">
                     {RULE_MSG}
                  </td>
               </tr>
            </table>
         </td>
      </tr>
   </tbody>
</table>
<!-- END switch_forum_rules -->

<table class="forumline noprint" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
   <tr>
      <td class="row2" colspan="2" align="center" style="padding:0px">

    <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
    <a name="quickreply"></a>
        {QUICK_REPLY_FORM}
     

        <!-- END switch_user_logged_in -->
   
            </td>
        </tr>

   <tr>
      <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
         <table border="0" cellpadding="0" width="100%" cellspacing="0" id="info_open" style="display:''">
            <tbody>
      <!-- BEGIN show_permissions -->
      <tr>
         <td class="row2" valign="top" width="25%"><span class="gensmall">{L_TABS_PERMISSIONS}</span></td>
         <td class="row1" valign="top" width="75%"><span class="gensmall">{S_AUTH_LIST}</span></td>
      </tr>
      <!-- END show_permissions -->
      <tr>
         <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
               <tr>
                  <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                  <!-- BEGIN show_permissions -->
                  <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                  <!-- END show_permissions -->
               </tr>
            </table>
         </td>
      </tr>
   </tbody>
         </table>
      </td>
   </tr>
   <tr>
      <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
         <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" id="info_close" style="display:none;">
            <tbody>
      <tr>
         <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
               <tr>
                  <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                  <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
               </tr>
            </table>
         </td>
      </tr>
   </tbody>
         </table>
      </td>
   </tr>
</table>

<form action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" name="jumpbox" onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}">
<table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
   <tr>
      <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap" {WIDTH_GALLERY}>
         <span class="nav">
            <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
            <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}Newtopic" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>   
            <!-- END switch_user_authpost -->
            <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
            <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
            <!-- END switch_user_authreply -->
         </span>
      </td>

      <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
      <td align="right" nowrap="nowrap"><span class="gensmall">{L_JUMP_TO}: {S_JUMPBOX_SELECT} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span></td>
      <!-- END viewtopic_bottom -->

      <!-- BEGIN moderation_panel -->
      <td align="center">
         <span class="gensmall">{moderation_panel.U_YOUR_PERSONAL_MODERATE}</span>
      </td>
      <td align="center" width="250">
         <span class="gensmall"> </span>
      </td>
      <!-- END moderation_panel -->
   </tr>
</table>
</form>

<!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
<table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
   <tr>
      <td colspan="2" align="left" valign="top" nowrap="nowrap"><br />{S_TOPIC_ADMIN}<br />
         <form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
            <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />

            <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" /> -->
            <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />

            <span class="gen">{L_MOD_TOOLS}<br />{S_SELECT_MOD} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span>
         </form>
      </td>
   </tr>
</table>
<!-- END viewtopic_bottom -->

<!-- BEGIN switch_image_resize -->
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
$(resize_images({ 'selector' : '.postbody', 'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
//]]>
</script>
<!-- END switch_image_resize -->
<script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>
ارجو وضع ادوات التقييم هذه
الموجودة بهذا الموضوع
تغيير شكل التقييم فى المساهمات لشكل احترافى مميز (تومبيلات + css )
مع رجاء بعدم تغيير شيئ في الكود
الا اضافة التقييم فقط
مع الشكر


عدل سابقا من قبل sayedseed في الثلاثاء 12 فبراير - 21:16 عدل 1 مرات

الفارس المصري 1
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 1717
معدل النشاط : 4414
السُمعة : 50

http://www.asoudmasr.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ãÚáæãÉ رد: طلب تعديل كود تومبيلات وضع التقييم

مُساهمة من طرف الفارس المصري 1 في الأحد 10 فبراير - 4:18

هل من خبير
للتعديل علي الكود

الفارس المصري 1
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 1717
معدل النشاط : 4414
السُمعة : 50

http://www.asoudmasr.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ãÚáæãÉ رد: طلب تعديل كود تومبيلات وضع التقييم

مُساهمة من طرف الفارس المصري 1 في الإثنين 11 فبراير - 22:49

الكود موضوع من امس و64 شخص
رأو الموضوع
لم يعد خبراء ولا ايه

الفارس المصري 1
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 1717
معدل النشاط : 4414
السُمعة : 50

http://www.asoudmasr.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ãÚáæãÉ رد: طلب تعديل كود تومبيلات وضع التقييم

مُساهمة من طرف الفارس المصري 1 في الإثنين 11 فبراير - 23:46

يا مسهل يارب

الفارس المصري 1
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 1717
معدل النشاط : 4414
السُمعة : 50

http://www.asoudmasr.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ãÚáæãÉ رد: طلب تعديل كود تومبيلات وضع التقييم

مُساهمة من طرف الفارس المصري 1 في الثلاثاء 12 فبراير - 2:17

شكر لك

اخي
دائما تنقذنا بأبدعك
ومساعدتاتك
لكن عند تعديلك اخي
حذفت المصدر اللي بيكون في اخر كل موضوع
مثلا المصدر منتدي الدعم +الرابط+اسم واضع المووضوع
فهل ممكن نضع الرابط بتاع المصدر لو امكن اخي
وشكرا ثانية لك

الفارس المصري 1
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 1717
معدل النشاط : 4414
السُمعة : 50

http://www.asoudmasr.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ãÚáæãÉ رد: طلب تعديل كود تومبيلات وضع التقييم

مُساهمة من طرف الفارس المصري 1 في الثلاثاء 12 فبراير - 15:29

هل من حل

الفارس المصري 1
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 1717
معدل النشاط : 4414
السُمعة : 50

http://www.asoudmasr.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ãÚáæãÉ رد: طلب تعديل كود تومبيلات وضع التقييم

مُساهمة من طرف prince kimo في الثلاثاء 12 فبراير - 15:54

تفضل ياجميل تم التعديل
الكود:
        <script type="text/javascript">
        //<![CDATA[
        var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
        $(function(){
          _atc.cwait = 0;
          $('.addthis_button').mouseup(function(){
              if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
                addthis_close();
                addthis_close();
              }
          });
        });
        //]]>
        </script>

        <table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">
          <tr>
              <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
                <span class="nav">
                <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
                <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}one" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                <!-- END switch_user_authpost -->
                <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
                <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                <!-- END switch_user_authreply -->
                </span>
              </td>
              <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
                <!-- BEGIN switch_twitter_btn -->
                <span id="twitter_btn" style="margin-left: 6px; ">
                <a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal">Tweet</a>
                <script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
                </span>
                <!-- END switch_twitter_btn -->
                <!-- BEGIN switch_fb_likebtn -->
                <span id="fb_likebtn" style="margin-left: 6px; ">
                    <iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href={FORUM_URL}{TOPIC_URL}&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=100&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:100px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe>
                </span>
                <!-- END switch_fb_likebtn -->
              </td>
              <td class="nav" valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
              <td align="right" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="100%">
                <span class="gensmall bold">
                    <a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;pub=forumotion">{L_SHARE}</a>
                    <!-- BEGIN switch_plus_menu -->
                    |
                    <script type="text/javascript">//<![CDATA[
                      var url_favourite = '{U_FAVOURITE_JS_PLUS_MENU}';
                      var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
                      var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                      var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
                      var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                      var url_tellfriend = '{U_TELLFRIEND_JS_PLUS_MENU}';
                      insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&amp;t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
                    //]]>
                    </script>
                    <!-- END switch_plus_menu -->
                </span>
              </td>
          </tr>
        </table>

        <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" style="border-bottom: 0px;">
          <tr align="right">
              <td class="catHead" colspan="3" height="28">
                <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                    <tr>
                      <td width="9%" class="noprint"> </td>
                      <td align="center" class="t-title">
                          <h1 class="cattitle"> {TOPIC_TITLE}</h1>
                      </td>
                      <td align="right" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a> </td>
                    </tr>
                </table>
              </td>
          </tr>
          <!-- BEGIN topicpagination -->
          <tr>
              <td class="row1 pagination" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
          </tr>
          <!-- END topicpagination -->
          {POLL_DISPLAY}
          <tr>
              <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
              <th class="thRight" nowrap="nowrap" colspan="2">{L_MESSAGE}</th>
          </tr>
          <!-- BEGIN postrow -->
          <!-- BEGIN displayed -->
          <tr class="post">
              <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="150">
                <span class="name"><a name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></a><strong>{postrow.displayed.POSTER_NAME}</strong></span><br />
                    <span class="postdetails poster-profile">
                    {postrow.displayed.POSTER_RANK}<br />
                    {postrow.displayed.RANK_IMAGE}{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}<br /><br />
                    <!-- BEGIN profile_field -->
                    {postrow.displayed.profile_field.LABEL} {postrow.displayed.profile_field.CONTENT}{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}
                    <!-- END profile_field -->
                    {postrow.displayed.POSTER_RPG}
                </span><br />
                <img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" alt="" style="width:150px;height:1px" />
              </td>
              <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="100%" height="28" colspan="2">
                <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                    <tr>
                      <td><span class="postdetails"><img src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}" alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0" />{L_POST_SUBJECT}: {postrow.displayed.POST_SUBJECT}  <img src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}" alt="" border="0" />{postrow.displayed.POST_DATE}</span></td>
                      <td valign="top" nowrap="nowrap" class="post-options">
                          {postrow.displayed.THANK_IMG} {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG} {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG} {postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}
                      </td>
                    </tr>
                    <tr>

</div>
                 
                      <td colspan="2" class="hr">
                                                      <if condition="$show['member']">
            <div class="a7la7ekayaa">
            <table class="a7la7ekaya">
            <tr>
            <td width="20px"><img src="http://i43.servimg.com/u/f43/15/53/11/89/19675610.jpg"></td>
            <td>
            <a href="http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.sayedseed.com//topic-t{TOPIC_ID}.htm">انشر
            الموضوع </a></td>
            </tr>
            </table><!-- BEGIN switch_vote_active --><!-- BEGIN switch_vote -->
            <div style="height:4px;"></div>
            <table class="a7la7ekaya">
            <tr>
            <td width="20px"><img src="http://i43.servimg.com/u/f43/15/53/11/89/heart10.png"></td>
            <td><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">اضافة تقييم</a></td>
            </tr>
            </table><!-- END switch_vote --><!-- END switch_vote_active -->
       
            <div style="height:4px;"></div>
            <table class="a7la7ekaya">
            <tr>
            <td width="20px"><img src="http://i43.servimg.com/u/f43/15/53/11/89/add10.png"></td>
            <td><a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}" rel="nofollow">الرد على الموضوع</a></td>
            </tr>
            </table>
            <div style="height:4px;"></div>
            <table class="a7la7ekaya">
            <tr>
            <td width="20px"><img src="http://i43.servimg.com/u/f43/15/53/11/89/flag_r10.png"></td>
            <td><a href="post?f=/topic-t{TOPIC_ID}=newtopic">الابلاغ عن الموضوع</a></td>
            </tr>
            </table>
       
            <div style="height:4px;"></div>
            <table class="a7la7ekaya">
            <tr>
            <td width="20px"><img src="http://i43.servimg.com/u/f43/15/53/11/89/user10.png"></td>
            <td><a href="topic-t{TOPIC_ID}.htm?watch=topic">مراقبة هذا الموضوع </a></td>
            </tr>
            </table>
            </div>
            </if>
                          <hr />
                      </td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td colspan="2">
                     

                          <div class="postbody" align="center">

    <!-- BEGIN switch_vote_active -->
    <head><style type="text/css">.style1 {text-align: center;}</style></head><div class="style1">
    <!-- BEGIN switch_vote --><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">
    <img id="i_icon_mini_index" src="http://i65.servimg.com/u/f65/14/75/40/08/11111118.gif" alt="مساهمة رائعة ( زيادة نقطة للتقييم )" title="مساهمة رائعة ( زيادة نقطة للتقييم )" border="0" hspace="0"></a>
    <!-- END switch_vote --><!-- BEGIN switch_bar --><!-- BEGIN switch_vote_plus --><!-- END switch_vote_plus -->
    <!-- BEGIN switch_vote_minus --><!-- END switch_vote_minus --><!-- END switch_bar --><!-- BEGIN switch_no_bar --><!-- END switch_no_bar --><!-- BEGIN switch_vote --><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}">
    <img id="i_icon_mini_index" src="http://i65.servimg.com/u/f65/14/75/40/08/22222214.gif" alt="مساهمة لا بأس فيها ( انقاص نقطة من التقييم )" title="مساهمة لا بأس فيها ( انقاص نقطة من التقييم )" border="0" hspace="0"></a>
    <!-- END switch_vote --><!-- END switch_vote_active -->
    <br/><br/>
                            <div>{postrow.displayed.MESSAGE}</div>

                        <!-- بداية قالب الموضوع الاصلي  -->
 
    <img alt=" " src=""

    <div align="center">
    <font color="#FF0000"> الموضوع
    الأصلي</font> : <a href="topic-t{TOPIC_ID}.htm">{TOPIC_TITLE}
      </a>  // 
      <font color="#FF0000"> المصدر<ربط منتدك هناfont> : <a href="">اسم منتدك هنا</a>  // 
    </if> <font color="#FF0000">الكاتب
: </font></span><spanclass="postbody"><spanclass="name">{postrow.displayed.POSTER_NAME}</span></span
                      <!-- نهاية قالب الموضوع الاصلي - ->
            <!-- BEGIN switch_attachments -->
                                        <dl class="attachbox">
                                            <dt>{postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
                                            <dd>
                                                <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                                                <dl class="file">
                                                    <dt>
       
            <img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" />
                                                        <!-- BEGIN switch_dl_att -->
       
                                                      <a class="postlink" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a>
       
            {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                                        <!-- END switch_dl_att -->

                                                        <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
       
                                               
            {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT}
       
            {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                                        <!-- END switch_no_dl_att -->
                                                    </dt>

                                                    <!-- BEGIN switch_no_comment -->
                                                    <dd>
       
                                               
            <em>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
                                                    </dd>
                                                    <!-- END switch_no_comment -->

                                                    <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                                    <dd>
       
                                               
            <em><strong>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong></em>
                                                    </dd>
                                                    <!-- END switch_no_dl_att -->

       
                                           
            <dd>({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE})
       
            {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
                                                </dl>
                                                <!-- END switch_post_attachments -->
                                            </dd>
                                        </dl>
                                        <!-- END switch_attachments -->


                            <div class="clear"></div>
                            <div class="signature_div">
                                {postrow.displayed.SIGNATURE}
                            </div>

                          </div>
                          <span class="gensmall">{postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}</span>
                      </td>
                    </tr>
                </table>
              </td>
          </tr>
          <tr>
              <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} browse-arrows"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} align="center" valign="middle" width="150">
                <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a>
              </td>
              <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} messaging gensmall"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} width="100%" height="28">
                <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                    <tr>
                      <td valign="middle">
                          {postrow.displayed.PROFILE_IMG} {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}<!-- BEGIN contact_field --> {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}<!-- END contact_field --> {postrow.displayed.ONLINE_IMG}
                      </td>
                    </tr>
                </table>
              </td>
          </tr>
          <!-- BEGIN first_post_br -->
        </table>
        <br />
        <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
          <tr>
              <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
              <th class="thRight" nowrap="nowrap" colspan="2">{L_MESSAGE}</th>
          </tr>
          <!-- END first_post_br -->
          <!-- END displayed -->
          <!-- BEGIN hidden -->
          <tr>
              <td class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center">{postrow.hidden.MESSAGE}</td>
          </tr>
          <!-- END hidden -->
          <!-- END postrow -->
          <!-- BEGIN no_post -->
          <tr align="center">
              <td class="row1" colspan="3" height="28">
                <span class="genmed">{no_post.L_NO_POST}</span>
              </td>
          </tr>
          <!-- END no_post -->
          <tr align="right">
              <td class="catBottom" colspan="3" height="28">
                <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                    <tr>
                      <td width="9%" class="noprint"> </td>
                      <td align="center" class="t-title"><a name="bottomtitle"></a><h1 class="cattitle">{TOPIC_TITLE}</h1></td>
                      <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> </td>
                    </tr>
                </table>
              </td>
          </tr>
        </table>
        <table class="forumline noprint" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin: 0 0 1px 0; border-top: 0px;">
          <tr>
              <td class="row2" valign="top" {COLSPAN_PAGINATION} width="150"><span class="gensmall">{PAGE_NUMBER}</span></td>
              <!-- BEGIN topicpagination -->
              <td class="row1" align="right" valign="top" ><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
              <!-- END topicpagination -->
          </tr>
          <div class="user_name" style="text-align: center;"><strong><font color="#ff0000" size="3">الردود السريعة :</font> <button style="font-size:12px" onclick="bbfontstyle('اهلا و سهلا بك اخي ','');selectWysiwyg(this,'kalimat');return false"> أهلا و سهلا بك </button><button style="font-size:12px" onclick="bbfontstyle('شكرا لمروركم الطيب لموضوعي','');selectWysiwyg(this,'kalimat');return false"> شكر لمرور على موضوعي </button><button style="font-size:12px" onclick="bbfontstyle('سلمت اناملك اخي الكريم شكرا لك لموضوعك المميز','');selectWysiwyg(this,'kalimat');return false"> سلمت اناملك  </button><button style="font-size:12px" onclick="bbfontstyle('ما شاء الله سلمت اياديك على موضوك المميز و جعلها في ميزان حسناتك','');selectWysiwyg(this,'kalimat');return false">  موضوع مميز </button><button style="font-size:12px" onclick="bbfontstyle('جزاك الله كل خير اخي الكريم','');selectWysiwyg(this,'kalimat');return false">  جزاك الله  </button><button style="font-size:12px" onclick="bbfontstyle('الله يعطيك العافية على الموضوع المميز','');selectWysiwyg(this,'kalimat');return false">  يعطيك العافية </button><button style="font-size:12px" onclick="bbfontstyle('بارك الله فيك اخي الافضل و سلمت اناملك','');selectWysiwyg(this,'kalimat');return false"> بارك الله </button><button style="font-size:12px" onclick="bbfontstyle('ما شاء الله أبداع بلا حدود و بانتظار أبداعاتك القادمة','');selectWysiwyg(this,'kalimat');return false"> ننتظر أبداعاتك </button></strong></div>
          <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
          <!-- BEGIN watchtopic -->
          <tr>
              <td class="row2" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{S_WATCH_TOPIC}</span></td>
          </tr>
          <!-- END watchtopic -->
          <!-- END switch_user_logged_in -->
        </table>

        <!-- BEGIN promot_trafic -->
        <table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_close" style="display:none;margin: 1px 0px 1px 0px">
          <tr>
              <td class="catBottom" height="28">
                <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                    <tr>
                      <td valign="top"><h1 class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h1></td>
                      <td align="right" valign="middle" width="10"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                    </tr>
                </table>
              </td>
          </tr>
        </table>

        <table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_open" style="display:'';margin: 1px 0px 1px 0px">
          <tr>
              <td class="catBottom" height="28">
                <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                    <tr>
                      <td valign="top"><h1 class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h1></td>
                      <td align="right" valign="middle" width="10"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                    </tr>
                </table>
              </td>
          </tr>
          <tr>
              <td class="row2 postbody" valign="top">
                <!-- BEGIN link -->
                » <a style="text-decoration:none" href="{promot_trafic.link.U_HREF}" target="_blank" title="{promot_trafic.link.TITLE}">{promot_trafic.link.TITLE}</a><br />
                <!-- END link -->
              </td>
          </tr>
        </table>
        <!-- END promot_trafic -->

        <!-- BEGIN switch_forum_rules -->
        <table id="forum_rules" class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin: 1px 0px 1px 0px">
          <tbody>
              <tr>
                <td class="catBottom">
                    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                      <tbody>
                          <tr>
                            <td valign="top">
                                <h1 class="cattitle"> {L_FORUM_RULES}</h1>
                            </td>
                          </tr>
                      </tbody>
                    </table>
                </td>
              </tr>
              <tr>
                <td class="row1 clearfix">
                    <table>
                      <tr>
                          <!-- BEGIN switch_forum_rule_image -->
                          <td class="logo">
                            <img src="{RULE_IMG_URL}" />
                          </td>
                          <!-- END switch_forum_rule_image -->
                          <td class="rules postbody">
                            {RULE_MSG}
                          </td>
                      </tr>
                    </table>
                </td>
              </tr>
          </tbody>
        </table>
        <!-- END switch_forum_rules -->

        <table class="forumline noprint" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
          <tr>
              <td class="row2" colspan="2" align="center" style="padding:0px">

            <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
            <a name="quickreply"></a>
                {QUICK_REPLY_FORM}
         

                <!-- END switch_user_logged_in -->
       
                    </td>
                </tr>

          <tr>
              <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
                <table border="0" cellpadding="0" width="100%" cellspacing="0" id="info_open" style="display:''">
                    <tbody>
              <!-- BEGIN show_permissions -->
              <tr>
                <td class="row2" valign="top" width="25%"><span class="gensmall">{L_TABS_PERMISSIONS}</span></td>
                <td class="row1" valign="top" width="75%"><span class="gensmall">{S_AUTH_LIST}</span></td>
              </tr>
              <!-- END show_permissions -->
              <tr>
                <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
                    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                      <tr>
                          <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                          <!-- BEGIN show_permissions -->
                          <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                          <!-- END show_permissions -->
                      </tr>
                    </table>
                </td>
              </tr>
          </tbody>
                </table>
              </td>
          </tr>
          <tr>
              <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
                <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" id="info_close" style="display:none;">
                    <tbody>
              <tr>
                <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
                    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                      <tr>
                          <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                          <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                      </tr>
                    </table>
                </td>
              </tr>
          </tbody>
                </table>
              </td>
          </tr>
        </table>

        <form action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" name="jumpbox" onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}">
        <table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
          <tr>
              <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap" {WIDTH_GALLERY}>
                <span class="nav">
                    <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
                    <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}Newtopic" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                    <!-- END switch_user_authpost -->
                    <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
                    <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                    <!-- END switch_user_authreply -->
                </span>
              </td>

              <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
              <td align="right" nowrap="nowrap"><span class="gensmall">{L_JUMP_TO}: {S_JUMPBOX_SELECT} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span></td>
              <!-- END viewtopic_bottom -->

              <!-- BEGIN moderation_panel -->
              <td align="center">
                <span class="gensmall">{moderation_panel.U_YOUR_PERSONAL_MODERATE}</span>
              </td>
              <td align="center" width="250">
                <span class="gensmall"> </span>
              </td>
              <!-- END moderation_panel -->
          </tr>
        </table>
        </form>

        <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
        <table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
          <tr>
              <td colspan="2" align="left" valign="top" nowrap="nowrap"><br />{S_TOPIC_ADMIN}<br />
                <form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
                    <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />

                    <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" /> -->
                    <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />

                    <span class="gen">{L_MOD_TOOLS}<br />{S_SELECT_MOD} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span>
                </form>
              </td>
          </tr>
        </table>
        <!-- END viewtopic_bottom -->

        <!-- BEGIN switch_image_resize -->
        <script type="text/javascript">
        //<![CDATA[
        $(resize_images({ 'selector' : '.postbody', 'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
        //]]>
        </script>
        <!-- END switch_image_resize -->
        <script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>


ابحث عن
ضع ربط منتدك و اسم منتدك
وغيرهم برط واسم المنتدى الخاص بك

avatar
prince kimo
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 3934
معدل النشاط : 6904
السُمعة : 28

http://www.7rof-sh.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ãÚáæãÉ رد: طلب تعديل كود تومبيلات وضع التقييم

مُساهمة من طرف الفارس المصري 1 في الثلاثاء 12 فبراير - 21:15

شكرا جزيلا لكم
اخي الطائر الحر لك الشكركثيرا
ولاخي prince kimo لك شكرا كثيرا
وادعو لكم بالخير لمساعدتكم لنا
وشكرا sunny

الفارس المصري 1
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 1717
معدل النشاط : 4414
السُمعة : 50

http://www.asoudmasr.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى