طلب تعديل في قالب

اذهب الى الأسفل

طلب تعديل في قالب

مُساهمة من طرف ابراهيم الخالدي في الأحد 23 ديسمبر 2012 - 16:24

السلام عليكم ياريت يتم التعديل في قالب viewtopic_body حقي وتخلون الرتبة تحت الصورة وشكرا
الكود:
<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40">

<head>
<!--[if !mso]>
<style>
v\:*        { behavior: url(#default#VML) }
o\:*        { behavior: url(#default#VML) }
.shape      { behavior: url(#default#VML) }
</style>
<![endif]-->
<link rel="File-List" href="new_page_1_files/filelist.xml">
<!--[if gte mso 9]>
<xml><o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1027"/>
</xml><![endif]-->
</head>

<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
$(function(){
   _atc.cwait = 0;
   $('.addthis_button').mouseup(function(){
      if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
         addthis_close();
         addthis_close();
      }
   });
});
//]]>
</script>

<body>

<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
   <tr>
      <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
         <span class="nav">
         <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
         <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}one" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a> 
         <!-- END switch_user_authpost -->
         <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
         <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
         <!-- END switch_user_authreply -->
         </span>
      </td>
      <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
         <!-- BEGIN switch_twitter_btn -->
         <span id="twitter_btn" style="margin-left: 6px; ">
         <a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal">Tweet</a>
         <script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
         </span>
         <!-- END switch_twitter_btn -->
         <!-- BEGIN switch_fb_likebtn -->
         <span id="fb_likebtn" style="margin-left: 6px; ">
            <iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href={FORUM_URL}{TOPIC_URL}&layout=button_count&show_faces=false&width=100&action=like&colorscheme=light&height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:100px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe>
         </span>
         <!-- END switch_fb_likebtn -->
      </td>
      <td class="nav" valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
      <td align="right" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="100%">
         <span class="gensmall bold">
            <a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=forumotion">{L_SHARE}</a>
             |
            <script type="text/javascript">//<![CDATA[
               var url_favourite = '{U_FAVOURITE_JS_PLUS_MENU}';
               var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
               var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
               var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
               var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
               var url_tellfriend = '{U_TELLFRIEND_JS_PLUS_MENU}';
               insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
            //]]>
            </script>
         </span>
      </td>
   </tr>
</table>

<table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
     <!-- BEGIN topicpagination -->
   <tr>
      <td class="row1 pagination" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
   </tr>
   <!-- END topicpagination -->
 
   <tr align="right">
      <td class="catHead" colspan="3" height="28">
         <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                         
                         
                          <tr>
<td class="row1 pagination" class="thRight" nowrap="nowrap" colspan="2">
<!-- AddThis Button BEGIN -->
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style ">
<a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a>
<a class="addthis_button_tweet"></a>
<a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a>
<a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>
<script type="text/javascript" src="http://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js#pubid=ra-504c383d1c30b292"></script>
<!-- AddThis Button END -->
</td></tr>
                         

            <tr>
               
               <td align="center" class="t-title">
                                        <h1 class="cattitle"><strong><font size="6" face="Arial" color="#2399e8">{TOPIC_TITLE}</font></strong></h1> 

               </td>
            </tr>
         </table>
      </td>
   </tr>

   {POLL_DISPLAY}

 

 
 
   <!-- BEGIN postrow -->
   <!-- BEGIN displayed -->
   <tr class="post">
      <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="150">
                  <span class="name"><a name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></a><strong><font size="3" face="Arial"><span style="padding-left:5px;">{postrow.displayed.ONLINE_IMG}</span>{postrow.displayed.POSTER_NAME}</font></strong></span><br />

 <span class="postdetails poster-profile">
 
{postrow.displayed.POSTER_RANK}<br />
 
<style type="text/css">
.AVATAR img { height: 110px;  width: 110px;  border: 1px solid #cccccc; border-radius:6px; }
</style>
{postrow.displayed.RANK_IMAGE}
  <div class="AVATAR">{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}</div>
<!-- بيانااااااااااااات الشخصيه  -->
<!-- BEGIN profile_field -->
<style type="text/css">
.gowetobilobed {background: #fff;
        border-color: #ccc;
        border-style: solid;
        border-width: 0px 0px 0px 0px;
        font: 11px Tahoma;
margin: 3px;
        text-align: right;}
</style>
 
    <div class="gowetobilobed"> {postrow.displayed.profile_field.LABEL} {postrow.displayed.profile_field.CONTENT}{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}</div>
<!-- END profile_field -->    {postrow.displayed.POSTER_RPG}
  </span>
<!-- نهاية بيانااااااااااااات الشخصيه -  -->
         <img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" alt="" style="width:150px; height:1px" />
<!-- الاتصال تحت البيانات  -->
                  <div align="center">

        <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
        <tr>
        <td valign="middle">
        {postrow.displayed.PROFILE_IMG}
          {postrow.displayed.PM_IMG}
            {postrow.displayed.EMAIL_IMG}
<!-- BEGIN contact_field -->
          {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}
<!-- END contact_field -->

        </td>
        </tr>
      </table>
<!-- نهاية ******** -  -->

      <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="100%" height="28" colspan="2">
         <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
               <td><span class="postdetails"><img src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}" alt="" border="0" /> {postrow.displayed.POST_DATE}</span></td>
               <td valign="top" nowrap="nowrap" class="post-options">
                  {postrow.displayed.THANK_IMG} {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG} {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG} {postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}
               </td>
            </tr>
            
            <tr>
               <td colspan="2">
               <!-- BEGIN switch_vote_active -->
        <div class="vote gensmall">
          <!-- BEGIN switch_vote -->
          <div class="vote-button">
              <a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">+</a>
          </div>
          <!-- END switch_vote -->
          <!-- BEGIN switch_bar -->
          <div class="vote-bar" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
              <!-- BEGIN switch_vote_plus -->
              <div class="vote-bar-plus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;">
              </div>
              <!-- END switch_vote_plus -->
              <!-- BEGIN switch_vote_minus -->
              <div class="vote-bar-minus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;">
              </div>
              <!-- END switch_vote_minus -->
          </div>
          <!-- END switch_bar -->
          <!-- BEGIN switch_no_bar -->
          <div title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" class="vote-no-bar">
              ----
          </div>
          <!-- END switch_no_bar -->
          <!-- BEGIN switch_vote -->
          <div class="vote-button">
              <a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}">-</a>
          </div>
          <!-- END switch_vote -->
        </div>
        <!-- END switch_vote_active -->
                                         
<style type="text/css">
.bomazen {
border : #ccc solid 1px;
margin : 0 1px 1em 1px;
overflow : hidden;
border-radius : 7px;}
</style>
                                         
<fieldset class="bomazen">
<div class="postbody">
  <br />
                     <div><center>{postrow.displayed.MESSAGE}</center></div>

                     <!-- BEGIN switch_attachments -->
                     <dl class="attachbox">
                        <dt>{postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
                        <dd>
                                                               
</fieldset>
                           <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                           <dl class="file">
                              <dt>
                                 <img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" />

                                 <!-- BEGIN switch_dl_att -->
                                 <a class="postlink" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a> {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                 <!-- END switch_dl_att -->

                                 <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                 {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT} {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                 <!-- END switch_no_dl_att -->
                              </dt>

                              <!-- BEGIN switch_no_comment -->
                              <dd>
                                 <em>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
                              </dd>
                              <!-- END switch_no_comment -->

                              <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                              <dd>
                                 <em><strong>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong></em>
                              </dd>
                              <!-- END switch_no_dl_att -->

                              <dd>({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
                           </dl>
                           <!-- END switch_post_attachments -->
                        </dd>
                     </dl>
                     <!-- END switch_attachments -->
 
                     <div class="clear"></div>
                     <div class="signature_div">
                                                                {postrow.displayed.SIGNATURE}

                     </div>

                  </div>
                  <span class="gensmall">{postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}</span>

               </td>
            </tr>
         </table>
      </td>
   </tr>
      <tr>
      <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} browse-arrows"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} align="center" valign="middle" width="150">
         </td>
      <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} messaging gensmall"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} width="100%" height="28">
         
      </td>
   </tr>
   <!-- BEGIN first_post_br -->
</table>
<br />
<table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">

   <!-- END first_post_br -->
   <!-- END displayed -->
   <!-- BEGIN hidden -->
   <tr>
      <td class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center">{postrow.hidden.MESSAGE}</td>
   </tr>
   <!-- END hidden -->
   <!-- END postrow -->
   <!-- BEGIN no_post -->
   <tr align="center">
      <td class="row1" colspan="3" height="28">
         <span class="genmed">{no_post.L_NO_POST}</span>
      </td>
   </tr>
   <!-- END no_post -->
   <tr align="right">
      <td class="catBottom" colspan="3" height="28">
         <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
               <td width="9%" class="noprint"> </td>
               <td align="center" class="t-title"><a name="bottomtitle"></a><h1 class="cattitle">{TOPIC_TITLE}</h1></td>
               <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> </td>
            </tr>
         </table>
      </td>
   </tr>
</table>

<!-- BEGIN promot_trafic -->
<table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_close" style="display:none;margin: 1px 0px 1px 0px">
   <tr>
      <td class="catBottom" height="28">
         <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
               <td valign="top"><h1 class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h1></td>
               <td align="right" valign="middle" width="10"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
            </tr>
         </table>
      </td>
   </tr>
</table>

<table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_open" style="display:'';margin: 1px 0px 1px 0px">
   <tr>
      <td class="catBottom" height="28">
         <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
               <td valign="top"><h1 class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h1></td>
               <td align="right" valign="middle" width="10"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
            </tr>
                         
         </table>
      </td>
   </tr>
   <tr>
      <td class="row2 postbody" valign="top">
         <!-- BEGIN link -->
         » <a style="text-decoration:none" href="{promot_trafic.link.U_HREF}" target="_blank" title="{promot_trafic.link.TITLE}">{promot_trafic.link.TITLE}</a><br />
         <!-- END link -->
      </td>
   </tr>

</table>
<!-- END promot_trafic -->

<!-- BEGIN switch_forum_rules -->
<table id="forum_rules" class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin: 1px 0px 1px 0px">
   <tbody>
      <tr>
         <td class="catBottom">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
               <tbody>
                  <tr>
                     <td valign="top">
                        <h1 class="cattitle"> {L_FORUM_RULES}</h1>
                     </td>
                  </tr>
               </tbody>
            </table>
         </td>
      </tr>
      <tr>
         <td class="row1 clearfix">
            <table>
               <tr>
                  <!-- BEGIN switch_forum_rule_image -->
                  <td class="logo">
                     <img src="{RULE_IMG_URL}" />
                  </td>
                  <!-- END switch_forum_rule_image -->
                  <td class="rules postbody">
                     {RULE_MSG}
                  </td>
               </tr>
            </table>
         </td>
      </tr>
   </tbody>
</table>
<!-- END switch_forum_rules -->

<table class="forumline noprint" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
   <tr>
      <td class="row2" valign="top" {COLSPAN_PAGINATION} width="150"><span class="gensmall">{PAGE_NUMBER}</span></td>
      <!-- BEGIN topicpagination -->
      <td class="row1" align="right" valign="top" ><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
      <!-- END topicpagination -->
   </tr>
   <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
   <!-- BEGIN watchtopic -->
   <tr>
      <td class="row2" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{S_WATCH_TOPIC}</span></td>
   </tr>
   <!-- END watchtopic -->


   <!-- END switch_user_logged_in -->
   <tr>

      <td class="row2" colspan="2" align="center" style="padding:0px">
         <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
         <a name="quickreply"></a>
         {QUICK_REPLY_FORM}
   <!-- END switch_user_logged_in -->
      </td>
   </tr>
 


   <tr>
      <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
         <table border="0" cellpadding="0" width="100%" cellspacing="0" id="info_open" style="display:''">
            <tbody>
      <!-- BEGIN show_permissions -->
      <tr>
                 
                 
         <td class="row2" valign="top" width="25%"><span class="gensmall">{L_TABS_PERMISSIONS}</span></td>
         <td class="row1" valign="top" width="75%"><span class="gensmall">{S_AUTH_LIST}</span></td>
      </tr>
      <!-- END show_permissions -->
      <tr>
         <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
               <tr>
                  <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                  <!-- BEGIN show_permissions -->
                  <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                  <!-- END show_permissions -->
               </tr>
            </table>
         </td>
      </tr>
   </tbody>
         </table>
      </td>
   </tr>
   <tr>
      <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
         <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" id="info_close" style="display:none;">
            <tbody>
      <tr>
         <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
               <tr>
                  <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                  <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
               </tr>
            </table>
         </td>
      </tr>
   </tbody>
         </table>
      </td>
   </tr>
</table>

<form action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" name="jumpbox" onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}">
<table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center">
   <tr>
      <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap" {WIDTH_GALLERY}>
         <span class="nav">
            <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
            <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}Newtopic" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a> 
            <!-- END switch_user_authpost -->
            <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
            <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
            <!-- END switch_user_authreply -->
         </span>
      </td>

      <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
      <td align="right" nowrap="nowrap"><span class="gensmall">{L_JUMP_TO}: {S_JUMPBOX_SELECT} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span></td>
      <!-- END viewtopic_bottom -->

      <!-- BEGIN moderation_panel -->
      <td align="center">
         <span class="gensmall">{moderation_panel.U_YOUR_PERSONAL_MODERATE}</span>
      </td>
      <td align="center" width="250">
         <span class="gensmall"> </span>
      </td>
      <!-- END moderation_panel -->
   </tr>
</table>
</form>

<!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
<table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center">
   <tr>
      <td colspan="2" align="left" valign="top" nowrap="nowrap"><br />{S_TOPIC_ADMIN}<br />
         <form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
            <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />

            <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" /> -->
            <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />

            <span class="gen">{L_MOD_TOOLS}<br />{S_SELECT_MOD} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span>
         </form>
      </td>
   </tr>
</table>
<!-- END viewtopic_bottom -->

<!-- BEGIN switch_image_resize -->
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
$(resize_images({ 'selector' : '.postbody', 'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
//]]>
</script>
<!-- END switch_image_resize -->
<script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>
وشكرا لكم
avatar
ابراهيم الخالدي
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 511
معدل النشاط : 3587
السُمعة : 1

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب تعديل في قالب

مُساهمة من طرف ابراهيم الخالدي في الأحد 23 ديسمبر 2012 - 18:26

Question بليييييييييييييييز ساعدوني
avatar
ابراهيم الخالدي
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 511
معدل النشاط : 3587
السُمعة : 1

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب تعديل في قالب

مُساهمة من طرف ابراهيم الخالدي في الأحد 23 ديسمبر 2012 - 20:46

حرامممممممممم بليز ساعدوني بالله ساعدوني
avatar
ابراهيم الخالدي
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 511
معدل النشاط : 3587
السُمعة : 1

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب تعديل في قالب

مُساهمة من طرف simo elmaachi في الأحد 23 ديسمبر 2012 - 21:33

الكود:
<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40">

<head>
<!--[if !mso]>
<style>
v\:*        { behavior: url(#default#VML) }
o\:*        { behavior: url(#default#VML) }
.shape      { behavior: url(#default#VML) }
</style>
<![endif]-->
<link rel="File-List" href="new_page_1_files/filelist.xml">
<!--[if gte mso 9]>
<xml><o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1027"/>
</xml><![endif]-->
</head>

<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
$(function(){
  _atc.cwait = 0;
  $('.addthis_button').mouseup(function(){
      if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
        addthis_close();
        addthis_close();
      }
  });
});
//]]>
</script>

<body>

<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
      <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
        <span class="nav">
        <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
        <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}one" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a> 
        <!-- END switch_user_authpost -->
        <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
        <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
        <!-- END switch_user_authreply -->
        </span>
      </td>
<dl class="attachbox">
                        <dt>{postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
                        <dd>
                                                               
</fieldset>
                          <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                          <dl class="file">
                              <dt>
                                <img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" />

                                <!-- BEGIN switch_dl_att -->
                                <a class="postlink" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a> {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                <!-- END switch_dl_att -->

                                <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT} {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                <!-- END switch_no_dl_att -->
                              </dt>

                              <!-- BEGIN switch_no_comment -->
                              <dd>
                                <em>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
                              </dd>
                              <!-- END switch_no_comment -->

                              <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                              <dd>
                                <em><strong>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong></em>
                              </dd>
                              <!-- END switch_no_dl_att -->

                              <dd>({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
                          </dl>
                          <!-- END switch_post_attachments -->
                        </dd>
                    </dl>
                    <!-- END switch_attachments -->
      <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
        <!-- BEGIN switch_twitter_btn -->
        <span id="twitter_btn" style="margin-left: 6px; ">
        <a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal">Tweet</a>
        <script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
        </span>
        <!-- END switch_twitter_btn -->
        <!-- BEGIN switch_fb_likebtn -->
        <span id="fb_likebtn" style="margin-left: 6px; ">
            <iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href={FORUM_URL}{TOPIC_URL}&layout=button_count&show_faces=false&width=100&action=like&colorscheme=light&height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:100px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe>
        </span>
        <!-- END switch_fb_likebtn -->
      </td>
      <td class="nav" valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
      <td align="right" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="100%">
        <span class="gensmall bold">
            <a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=forumotion">{L_SHARE}</a>
            |
            <script type="text/javascript">//<![CDATA[
              var url_favourite = '{U_FAVOURITE_JS_PLUS_MENU}';
              var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
              var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
              var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
              var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
              var url_tellfriend = '{U_TELLFRIEND_JS_PLUS_MENU}';
              insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
            //]]>
            </script>
        </span>
      </td>
  </tr>
</table>

<table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <!-- BEGIN topicpagination -->
  <tr>
      <td class="row1 pagination" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
  </tr>
  <!-- END topicpagination -->
 
  <tr align="right">
      <td class="catHead" colspan="3" height="28">
        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                         
                         
                          <tr>
<td class="row1 pagination" class="thRight" nowrap="nowrap" colspan="2">
<!-- AddThis Button BEGIN -->
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style ">
<a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a>
<a class="addthis_button_tweet"></a>
<a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a>
<a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>
<script type="text/javascript" src="http://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js#pubid=ra-504c383d1c30b292"></script>
<!-- AddThis Button END -->
</td></tr>
                         

            <tr>
             
              <td align="center" class="t-title">
                                        <h1 class="cattitle"><strong><font size="6" face="Arial" color="#2399e8">{TOPIC_TITLE}</font></strong></h1> 

              </td>
            </tr>
        </table>
      </td>
  </tr>

  {POLL_DISPLAY}

 

 
 
  <!-- BEGIN postrow -->
  <!-- BEGIN displayed -->
  <tr class="post">
      <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="150">
                  <span class="name"><a name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></a><strong><font size="3" face="Arial"><span style="padding-left:5px;">{postrow.displayed.ONLINE_IMG}</span>{postrow.displayed.POSTER_NAME}</font></strong></span><br />

 <span class="postdetails poster-profile">
 
{postrow.displayed.POSTER_RANK}<br />
 
<style type="text/css">
.AVATAR img { height: 110px;  width: 110px;  border: 1px solid #cccccc; border-radius:6px; }
</style>
{postrow.displayed.RANK_IMAGE}
  <div class="AVATAR">{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}</div>
<!-- بيانااااااااااااات الشخصيه  -->
<!-- BEGIN profile_field -->
<style type="text/css">
.gowetobilobed {background: #fff;
        border-color: #ccc;
        border-style: solid;
        border-width: 0px 0px 0px 0px;
        font: 11px Tahoma;
margin: 3px;
        text-align: right;}
</style>
 
    <div class="gowetobilobed"> {postrow.displayed.profile_field.LABEL} {postrow.displayed.profile_field.CONTENT}{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}</div>
<!-- END profile_field -->    {postrow.displayed.POSTER_RPG}
  </span>
<!-- نهاية بيانااااااااااااات الشخصيه -  -->
        <img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" alt="" style="width:150px; height:1px" />
<!-- الاتصال تحت البيانات  -->
                  <div align="center">

        <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
        <tr>
        <td valign="middle">
        {postrow.displayed.PROFILE_IMG}
          {postrow.displayed.PM_IMG}
            {postrow.displayed.EMAIL_IMG}
<!-- BEGIN contact_field -->
          {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}
<!-- END contact_field -->

        </td>
        </tr>
      </table>
<!-- نهاية ******** -  -->

      <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="100%" height="28" colspan="2">
        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
              <td><span class="postdetails"><img src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}" alt="" border="0" /> {postrow.displayed.POST_DATE}</span></td>
              <td valign="top" nowrap="nowrap" class="post-options">
                  {postrow.displayed.THANK_IMG} {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG} {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG} {postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}
              </td>
            </tr>
           
            <tr>
              <td colspan="2">
              <!-- BEGIN switch_vote_active -->
        <div class="vote gensmall">
          <!-- BEGIN switch_vote -->
          <div class="vote-button">
              <a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">+</a>
          </div>
          <!-- END switch_vote -->
          <!-- BEGIN switch_bar -->
          <div class="vote-bar" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
              <!-- BEGIN switch_vote_plus -->
              <div class="vote-bar-plus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;">
              </div>
              <!-- END switch_vote_plus -->
              <!-- BEGIN switch_vote_minus -->
              <div class="vote-bar-minus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;">
              </div>
              <!-- END switch_vote_minus -->
          </div>
          <!-- END switch_bar -->
          <!-- BEGIN switch_no_bar -->
          <div title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" class="vote-no-bar">
              ----
          </div>
          <!-- END switch_no_bar -->
          <!-- BEGIN switch_vote -->
          <div class="vote-button">
              <a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}">-</a>
          </div>
          <!-- END switch_vote -->
        </div>
        <!-- END switch_vote_active -->
                                         
<style type="text/css">
.bomazen {
border : #ccc solid 1px;
margin : 0 1px 1em 1px;
overflow : hidden;
border-radius : 7px;}
</style>
                                         
<fieldset class="bomazen">
<div class="postbody">
  <br />
                    <div><center>{postrow.displayed.MESSAGE}</center></div>

                    <!-- BEGIN switch_attachments -->
                   
 
                    <div class="clear"></div>
                    <div class="signature_div">
                                                                {postrow.displayed.SIGNATURE}

                    </div>

                  </div>
                  <span class="gensmall">{postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}</span>

              </td>
            </tr>
        </table>
      </td>
  </tr>
      <tr>
      <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} browse-arrows"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} align="center" valign="middle" width="150">
        </td>
      <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} messaging gensmall"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} width="100%" height="28">
       
      </td>
  </tr>
  <!-- BEGIN first_post_br -->
</table>
<br />
<table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">

  <!-- END first_post_br -->
  <!-- END displayed -->
  <!-- BEGIN hidden -->
  <tr>
      <td class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center">{postrow.hidden.MESSAGE}</td>
  </tr>
  <!-- END hidden -->
  <!-- END postrow -->
  <!-- BEGIN no_post -->
  <tr align="center">
      <td class="row1" colspan="3" height="28">
        <span class="genmed">{no_post.L_NO_POST}</span>
      </td>
  </tr>
  <!-- END no_post -->
  <tr align="right">
      <td class="catBottom" colspan="3" height="28">
        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
              <td width="9%" class="noprint"> </td>
              <td align="center" class="t-title"><a name="bottomtitle"></a><h1 class="cattitle">{TOPIC_TITLE}</h1></td>
              <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> </td>
            </tr>
        </table>
      </td>
  </tr>
</table>

<!-- BEGIN promot_trafic -->
<table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_close" style="display:none;margin: 1px 0px 1px 0px">
  <tr>
      <td class="catBottom" height="28">
        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
              <td valign="top"><h1 class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h1></td>
              <td align="right" valign="middle" width="10"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
            </tr>
        </table>
      </td>
  </tr>
</table>

<table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_open" style="display:'';margin: 1px 0px 1px 0px">
  <tr>
      <td class="catBottom" height="28">
        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
              <td valign="top"><h1 class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h1></td>
              <td align="right" valign="middle" width="10"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
            </tr>
                         
        </table>
      </td>
  </tr>
  <tr>
      <td class="row2 postbody" valign="top">
        <!-- BEGIN link -->
        » <a style="text-decoration:none" href="{promot_trafic.link.U_HREF}" target="_blank" title="{promot_trafic.link.TITLE}">{promot_trafic.link.TITLE}</a><br />
        <!-- END link -->
      </td>
  </tr>

</table>
<!-- END promot_trafic -->

<!-- BEGIN switch_forum_rules -->
<table id="forum_rules" class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin: 1px 0px 1px 0px">
  <tbody>
      <tr>
        <td class="catBottom">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
              <tbody>
                  <tr>
                    <td valign="top">
                        <h1 class="cattitle"> {L_FORUM_RULES}</h1>
                    </td>
                  </tr>
              </tbody>
            </table>
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td class="row1 clearfix">
            <table>
              <tr>
                  <!-- BEGIN switch_forum_rule_image -->
                  <td class="logo">
                    <img src="{RULE_IMG_URL}" />
                  </td>
                  <!-- END switch_forum_rule_image -->
                  <td class="rules postbody">
                    {RULE_MSG}
                  </td>
              </tr>
            </table>
        </td>
      </tr>
  </tbody>
</table>
<!-- END switch_forum_rules -->

<table class="forumline noprint" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
      <td class="row2" valign="top" {COLSPAN_PAGINATION} width="150"><span class="gensmall">{PAGE_NUMBER}</span></td>
      <!-- BEGIN topicpagination -->
      <td class="row1" align="right" valign="top" ><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
      <!-- END topicpagination -->
  </tr>
  <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
  <!-- BEGIN watchtopic -->
  <tr>
      <td class="row2" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{S_WATCH_TOPIC}</span></td>
  </tr>
  <!-- END watchtopic -->


  <!-- END switch_user_logged_in -->
  <tr>

      <td class="row2" colspan="2" align="center" style="padding:0px">
        <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
        <a name="quickreply"></a>
        {QUICK_REPLY_FORM}
  <!-- END switch_user_logged_in -->
      </td>
  </tr>
 


  <tr>
      <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
        <table border="0" cellpadding="0" width="100%" cellspacing="0" id="info_open" style="display:''">
            <tbody>
      <!-- BEGIN show_permissions -->
      <tr>
                 
                 
        <td class="row2" valign="top" width="25%"><span class="gensmall">{L_TABS_PERMISSIONS}</span></td>
        <td class="row1" valign="top" width="75%"><span class="gensmall">{S_AUTH_LIST}</span></td>
      </tr>
      <!-- END show_permissions -->
      <tr>
        <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
              <tr>
                  <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                  <!-- BEGIN show_permissions -->
                  <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                  <!-- END show_permissions -->
              </tr>
            </table>
        </td>
      </tr>
  </tbody>
        </table>
      </td>
  </tr>
  <tr>
      <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
        <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" id="info_close" style="display:none;">
            <tbody>
      <tr>
        <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
              <tr>
                  <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                  <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
              </tr>
            </table>
        </td>
      </tr>
  </tbody>
        </table>
      </td>
  </tr>
</table>

<form action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" name="jumpbox" onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}">
<table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center">
  <tr>
      <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap" {WIDTH_GALLERY}>
        <span class="nav">
            <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
            <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}Newtopic" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a> 
            <!-- END switch_user_authpost -->
            <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
            <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
            <!-- END switch_user_authreply -->
        </span>
      </td>

      <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
      <td align="right" nowrap="nowrap"><span class="gensmall">{L_JUMP_TO}: {S_JUMPBOX_SELECT} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span></td>
      <!-- END viewtopic_bottom -->

      <!-- BEGIN moderation_panel -->
      <td align="center">
        <span class="gensmall">{moderation_panel.U_YOUR_PERSONAL_MODERATE}</span>
      </td>
      <td align="center" width="250">
        <span class="gensmall"> </span>
      </td>
      <!-- END moderation_panel -->
  </tr>
</table>
</form>

<!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
<table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center">
  <tr>
      <td colspan="2" align="left" valign="top" nowrap="nowrap"><br />{S_TOPIC_ADMIN}<br />
        <form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
            <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />

            <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" /> -->
            <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />

            <span class="gen">{L_MOD_TOOLS}<br />{S_SELECT_MOD} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span>
        </form>
      </td>
  </tr>
</table>
<!-- END viewtopic_bottom -->

<!-- BEGIN switch_image_resize -->
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
$(resize_images({ 'selector' : '.postbody', 'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
//]]>
</script>
<!-- END switch_image_resize -->
<script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>
avatar
simo elmaachiذكر
عدد المساهمات : 58
معدل النشاط : 2541
السُمعة : 0

http://talabat.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب تعديل في قالب

مُساهمة من طرف ابراهيم الخالدي في الأحد 23 ديسمبر 2012 - 22:44

اخي تعديلك ملغما مانفع وخاطئ والله
avatar
ابراهيم الخالدي
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 511
معدل النشاط : 3587
السُمعة : 1

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب تعديل في قالب

مُساهمة من طرف ابراهيم الخالدي في الأحد 23 ديسمبر 2012 - 23:09

?????????????????????
avatar
ابراهيم الخالدي
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 511
معدل النشاط : 3587
السُمعة : 1

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى