طلب تصحيح أى خطأ فى قالب overall_header

اذهب الى الأسفل

طلب تصحيح أى خطأ فى قالب overall_header

مُساهمة من طرف M.CABO في الجمعة 6 يوليو 2012 - 4:57

يعنى اى خطأ موجود هنا ياريت يتعدّل

الكود:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html  xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}"
xml:lang="{L_LANG_HTML}" {NAMESPACE_FB_LIKE} {NAMESPACE_FB}>
<head>
    <!-- BEGIN meta_emulate_ie7 -->
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7" />
    <!-- END meta_emulate_ie7 -->
    <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING};" />
    <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
    <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
    {META_FAVICO}
    {META}
    {META_FB_LIKE}
    <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
    {T_HEAD_STYLESHEET}
    {CSS}
    <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
    <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml"
href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml"
title="{SEARCH_FORUMS}" />
    <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
    <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>
 
    <!-- BEGIN switch_fb_login -->
    <script src="http://connect.facebook.net/{switch_fb_login.FB_LOCAL}/all.js" type="text/javascript"></script>
    <script src="{switch_fb_login.JS_FB_LOGIN}" type="text/javascript"></script>
    <!-- END switch_fb_login -->
 
    <!-- BEGIN switch_ticker -->
    <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
    <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
    <!-- END switch_ticker -->
 
    <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
    <script src="{JS_DIR}jquery/jcarousel/jquery.jcarousel.js" type="text/javascript"></script>
    <script type="text/javascript">//<![CDATA[
    /* Definir le sens de direction en fonction du panneau admin */
    var tickerDirParam = "{switch_ticker.DIRECTION}";
    var slid_vert = false;
    var auto_dir  = 'next';
    var h_perso = parseInt({switch_ticker.HEIGHT});
 
    switch( tickerDirParam )
    {
        case 'top' :
            slid_vert = true;
            break;
 
        case 'left':
            break;
 
        case 'bottom':
            slid_vert = true;
            auto_dir  = 'prev';
            break;
 
        case 'right':
            auto_dir  = 'prev';
            break;
 
        default:
            slid_vert = true;
    }
 
    $(document).ready(function() {
        var w_cont = $('#fa_ticker_container').width();
 
        if (w_cont > 0)
        {
            $('#fa_ticker_container').width(w_cont);
 
            /* Affichage de la liste */
            $('#fa_ticker_content').css('display','block');
 
            /* Calcul des dimensions du conteneur et des  l ments */
            var width_max  = $('ul#fa_ticker_content').width();
            var width_item = Math.floor(width_max / {switch_ticker.SIZE});
            var height_max = h_perso;
 
            /* Calcul de la hauteur maximale du contenur en fonction des  l ments et de la hauteur personnalis e dans l'admin */
            $('ul#fa_ticker_content li').each( function () {
                if ($(this).height() > height_max)
                {
                    height_max = $(this).height();
                }
            } );
 
            /* Redimensionnement des  l ments et des images trop larges */
            $('ul#fa_ticker_content li').width(width_item).height(height_max).find('img').each(function () {
                if ($(this).width() > width_item)
                {
                var ratio      = $(this).width() / width_item;
                var new_height = Math.round($(this).height() / ratio);
                $(this).height(new_height).width(width_item);
                }
            });
 
            /* Redimensionnement et centrage du conteneur en mode vertical */
            if (slid_vert)
            {
               
$('ul#fa_ticker_content').width(width_item).height(height_max).css('marginLeft','auto').css('marginRight','auto');
            }
 
            /* Initialisation du caroussel */
            $('#fa_ticker_content').jcarousel({
                  vertical: slid_vert,
                wrap: 'circular',
                auto: {switch_ticker.STOP_TIME},
                auto_direction: auto_dir,
                scroll: 1,
                size: {switch_ticker.SIZE},
                height_max: height_max,
                animation: {switch_ticker.SPEED}
            });
        }
        else
        {
            $('ul#fa_ticker_content li:not(:first)').css('display','none');
            $('ul#fa_ticker_content li:first').css('list-style','none').css('text-align','center');
        }
    });
    //]]>
    </script>
    <!-- END switch_ticker_new -->
 
    <script type="text/javascript">//<![CDATA[
    $(document).ready(function(){
        <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
            pm = window.ywzX('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
            pm.focus();
        <!-- END switch_enable_pm_popup -->
        <!-- BEGIN switch_report_popup -->
            report = window.ywzX('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}',
 '_phpbbreport',
'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
            report.focus();
        <!-- END switch_report_popup -->
        <!-- BEGIN switch_ticker -->
            ticker_start({switch_ticker.HEIGHT},
{switch_ticker.SPACING}, {switch_ticker.SPEED},
'{switch_ticker.DIRECTION}', {switch_ticker.STOP_TIME});
        <!-- END switch_ticker -->
    });
 
    <!-- BEGIN switch_login_popup -->
        var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth =
{LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT},
logInBackgroundResize = true, logInBackgroundClass = false;
    <!-- END switch_login_popup -->
 
    <!-- BEGIN switch_login_popup -->
    $(document).ready( function() {
        $(window).resize(function() {
            var windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
            var popupWidth = $("#login_popup").width();
            var mypopup = $("#login_popup");
 
            $("#login_popup").css({
                "left": windowWidth/2 - popupWidth/2
              });
        });
    });
    <!-- END switch_login_popup -->
    //]]>
    </script>
    {GREETING_POPUP}
    <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
    <style>
    .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item {
        text-align:center;
        width: 10px;
    }
 
    .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-horizontal {
        margin-right: {switch_ticker.SPACING}px;
    }
 
    .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-vertical {
        margin-bottom: {switch_ticker.SPACING}px;
    }
    </style>
    <!-- END switch_ticker_new -->
 
    <!-- BEGIN google_analytics_code -->
    <script type="text/javascript">
    //<![CDATA[
      var _gaq = _gaq || [];
      _gaq.push(['_setAccount', '{G_ANALYTICS_ID}']);
      _gaq.push(['_trackPageview']);
 
      (function() {
        var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
        ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
        var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
      })();
    //]]>
    </script>
    <!-- END google_analytics_code -->
</head>
<body background="{T_BODY_BACKGROUND}" bgcolor="{T_BODY_BGCOLOR}"
text="{T_BODY_TEXT}" link="{T_BODY_LINK}" vlink="{T_BODY_VLINK}">
    <!-- BEGIN hitskin_preview -->
    <div id="hitskin_preview" style="display: block;">
        <h1><img
src="http://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_logo.png" alt="" />
Hit<em>skin</em>.com</h1>
        <div class="content">
            <p>
                {hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}
                <br />
                <span>{hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}<a
href="http://{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span>
            </p>
        </div>
    </div>
    <!-- END hitskin_preview -->
 
    <!-- BEGIN switch_login_popup -->
    <div id="login_popup">
        <table class="forumline" width="{LOGIN_POPUP_WIDTH}"
height="{LOGIN_POPUP_HEIGHT}" border="0" cellspacing="1"
cellpadding="0">
            <tr height="25">
                <td class="catLeft">
                    <span class="genmed module-title">{SITENAME}</span>
                </td>
            </tr>
            <tr height="{LOGIN_POPUP_MSG_HEIGHT}">
                <td class="row1" align="left" valign="top">
                    <div id="login_popup_buttons">
                        <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
                            <input type="submit" class="mainoption" value="{L_LOGIN}" />
                            <input type="button" class="mainoption"
value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />
                            <input id="login_popup_close" type="button" class="button" value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />
                        </form>
                    </div>
                    <span class="genmed">{LOGIN_POPUP_MSG}</span>
                </td>
            </tr>
        </table>
    </div>
    <!-- END switch_login_popup -->
 
    <a name="top"></a>
    {JAVASCRIPT}</style><!-- logo -->
 
    <div align="center">
 
<table border="0" cellpadding="0" style="border-collapse: collapse"
width="100%" background="http://www.shy22.com/pngfile/gf238879.png">
 
<tr>
 
<td width="1%" align="right" background="http://www.shy22.com/pngfile/gf238879.png">
 
<div align="left">
 
<img border="0" src="http://www.shy22.com/giffile/vfp38879.gif" width="500" height="226"></td>
 
<td width="100%" background="http://www.shy22.com/pngfile/gf238879.png">
 
<div align="center">
 
<img border="0" src="http://www.shy22.com/pngfile/gf238879.png" width="79" height="226"></td>
 
<td width="3%" align="left" background="http://www.shy22.com/pngfile/gf238879.png">
 
<div align="right">
 
<img border="0" src="http://www.shy22.com/pngfile/g3v38879.png" width="500" height="226"></td>
 
</tr>
 
</table>
 
    </div>
 
<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" width="100%">
 
<tr>
    </table>
    <p> </p>
    <table class="bodylinewidth" width="{T_BODY_TABLE_WIDTH}" cellspacing="0" cellpadding="10" border="0" align="center">
        <tr>
            <td class="bodyline">
                <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
                    <tr>
                        <!-- BEGIN switch_logo_left -->
                        <td><a href="{U_INDEX}"><img
src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1"
/></a></td>
                        <!-- END switch_logo_left -->
                        <td align="center" width="100%" valign="middle">
                            <!-- BEGIN switch_logo_center -->
                            <a href="{U_INDEX}"><img
src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1"
/></a>
                            <br />
                            <!-- END switch_logo_center -->
                            <div class="maintitle">{MAIN_SITENAME}</div>
                            <br />
                            <span class="gen">{SITE_DESCRIPTION}<br />  </span>
                        </td>
                        <!-- BEGIN switch_logo_right -->
                        <td><a href="{U_INDEX}"><img
src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1"
/></a></td>
                        <!-- END switch_logo_right -->
                    </tr>
                </table>
 
                <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="{MENU_POSITION}">
                    <tr>
                        <td align="{MENU_POSITION}"{MENU_NOWRAP}>{GENERATED_NAV_BAR}</td>
                    </tr>
                </table>
 
                <div style="clear: both;"></div>
 
                <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
                <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
                    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                        <tr>
                            <td {CLASS_TABLE_TYPE} align="left" class="row1">
                                <div id="fa_ticker_container">
                                    <ul id="fa_ticker_content"  class="jcarousel-skin-tango" style="display:none;">
                                        <!-- BEGIN ticker_row -->
                                        <li>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</li>
                                        <!-- END ticker_row -->
                                    </ul>
                                </div>
                            </td>
                        </tr>
                    </table>
                </div>
                <!-- END switch_ticker_new -->
 
                <!-- BEGIN switch_ticker -->
                <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
                    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                        <tr>
                            <td {CLASS_TABLE_TYPE} align="left" class="row1">
                                <div id="fa_ticker_container">
                                    <div id="fa_ticker" style="height:{switch_ticker.HEIGHT}px;">
                                        <div class="fa_ticker_content">
                                            <!-- BEGIN ticker_row -->
                                            <div>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div>
                                            <!-- END ticker_row -->
                                        </div>
                                    </div>
                                </div>
                            </td>
                        </tr>
                    </table>
                </div>
                <!-- END switch_ticker -->
<center></center>
                <div id="page-body">
                    <div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
                        <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" class="three-col">
                            <tbody>
                                <tr>
                                    <td valign="top" width="100%">
                              <div id="center">
                                <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
                                {giefmod_index1.MODVAR}
                                    <!-- BEGIN saut -->
                                    <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
                                    <!-- END saut -->
                                <!-- END giefmod_index1 -->
                              </div>
                          </td></tr><tr>
                                    <td valign="top" width="100%">
<!-- BEGIN html_validation -->
                                    </td>
                                </tr>
                            </tbody>
                        </table>
                    </div>
                </div>
            </td>
        </tr>
    </table>
</body>
</html><a href="http://kingofpop.hooxs.com/">
<!-- END html_validation -->
</a><br><br>
avatar
M.CABO
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 1507
معدل النشاط : 5501
السُمعة : 6

http://kingofpop.forumsmusic.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب تصحيح أى خطأ فى قالب overall_header

مُساهمة من طرف HiMa ElMaSrY في الجمعة 6 يوليو 2012 - 10:41

مرحبا ....
ياريت توضح اى اخطاء موجود ..نفتض مثلا ان فى اكواد فى الهيدر متصله باكواد فى ورقة ال css .... ?حدد
avatar
HiMa ElMaSrY
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 17833
معدل النشاط : 20272
السُمعة : 36

https://www.facebook.com/Himaa.Vic

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب تصحيح أى خطأ فى قالب overall_header

مُساهمة من طرف M.CABO في الجمعة 6 يوليو 2012 - 17:16

يا غالى انا معرفش ايه الخطأ اللى فيه

ارجوا التصحيح لأن لما بضع أى كود جديد بيخرب الهيدر
avatar
M.CABO
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 1507
معدل النشاط : 5501
السُمعة : 6

http://kingofpop.forumsmusic.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب تصحيح أى خطأ فى قالب overall_header

مُساهمة من طرف M.CABO في الإثنين 9 يوليو 2012 - 15:51

avatar
M.CABO
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 1507
معدل النشاط : 5501
السُمعة : 6

http://kingofpop.forumsmusic.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب تصحيح أى خطأ فى قالب overall_header

مُساهمة من طرف khalaf-net في الإثنين 9 يوليو 2012 - 16:50

ذا قالب ستايل تومبيلات
محول صح؟

khalaf-net
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 1475
معدل النشاط : 4481
السُمعة : 6

https://help.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى