الازرار لا تعمل لماذا

صفحة 1 من اصل 2 1, 2  الصفحة التالية

اذهب الى الأسفل

الازرار لا تعمل لماذا

مُساهمة من طرف khalaf-net في الخميس 31 مايو 2012 - 22:11

رابط المنتدى للمعاينة
http://www.3dab.yoo7.com

كود
overall_header
الكود:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" {NAMESPACE_FB_LIKE} {NAMESPACE_FB} {NAMESPACE_BBCODE}>
<head>
    <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING}" />
    <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
    <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
    <!-- BEGIN switch_compat_meta -->
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE={switch_compat_meta.VERSION}" />
    <!-- END switch_compat_meta -->
    <!-- BEGIN switch_canonical_url -->
    <link rel="canonical" href="{switch_canonical_url.CANONICAL_URL}" />
    <!-- END switch_canonical_url -->
    {META_FAVICO}
    {META}
    {META_FB_LIKE}
    <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
    {T_HEAD_STYLESHEET}
    {CSS}
    <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
    <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
    <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
    <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>
<div style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: rgb(14, 0, 0); color: rgb(118, 6, 5); font: normal normal bold 10pt/normal tahoma, arial, helvetica, verdana, arial; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">
<table border="0" width="100%" dir="rtl" cellpadding="0" style="border-collapse: collapse; ">
<tbody>
<tr>
<td width="318" style="font: normal normal bold 10pt/normal tahoma, arial, helvetica, verdana; "><map name="FPMap1"></map><img border="0" src="http://www.al3rby.org/vb/2pde.com-22/2pde-12_03.jpg" width="441" height="286" usemap="#FPMap1" /></td>
<td background="http://www.al3rby.org/vb/2pde.com-22/2pde-12_02.jpg" align="left" style="font: normal normal bold 10pt/normal tahoma, arial, helvetica, verdana; "> </td>
<td align="left" width="220" style="font: normal normal bold 10pt/normal tahoma, arial, helvetica, verdana; "><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=5,0,42,0" id="newss_3_04" width="314" height="286"><embed type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" width="314" height="286" name="2pde-12_01" src="http://www.al3rby.org/vb/2pde.com-22/2pde-12_01.swf" bgcolor="#0e0000" quality="high" swliveconnect="true" allowscriptaccess="samedomain"></object></td></tr></tbody></table>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#111111" width="100%" style="border-collapse: collapse; ">
<tbody>
<tr>
<td width="100%" style="font: normal normal bold 10pt/normal tahoma, arial, helvetica, verdana; ">
<div align="center">
<div class="page" style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(134, 2, 5); width: 1349px; text-align: right; ">
<div align="right" style="padding-top: 0px; padding-right: 25px; padding-bottom: 0px; padding-left: 25px; "></div></div></div></td></tr></tbody></table>
<p style="font: normal normal bold 10pt/normal tahoma, arial, helvetica, verdana; "> </p>
<p style="font: normal normal bold 10pt/normal tahoma, arial, helvetica, verdana; "> </p>
</div>
    <!-- BEGIN switch_fb_login -->
    <script src="http://connect.facebook.net/{switch_fb_login.FB_LOCAL}/all.js" type="text/javascript"></script>
    <script src="{switch_fb_login.JS_FB_LOGIN}" type="text/javascript"></script>
    <!-- END switch_fb_login -->

    <!-- BEGIN switch_ticker -->
    <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
    <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
    <!-- END switch_ticker -->

    <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
    <script src="{JS_DIR}jquery/jcarousel/jquery.jcarousel.js" type="text/javascript"></script>
    <script type="text/javascript">//<![CDATA[
        /* Definir le sens de direction en fonction du panneau admin */
        var tickerDirParam = "{switch_ticker.DIRECTION}";
        var slid_vert = false;
        var auto_dir = 'next';
        var h_perso = parseInt({switch_ticker.HEIGHT});

        switch( tickerDirParam )
        {
            case 'top' :
                slid_vert = true;
                break;

            case 'left':
                break;

            case 'bottom':
                slid_vert = true;
                auto_dir = 'prev';
                break;

            case 'right':
                auto_dir = 'prev';
                break;

            default:
                slid_vert = true;
        }

        $(document).ready(function() {
            var w_cont = $('#fa_ticker_container').width();

            if (w_cont > 0)
            {
                $('#fa_ticker_container').width(w_cont);

                /* Affichage de la liste */
                $('#fa_ticker_content').css('display','block');

                /* Calcul des dimensions du conteneur et des ?l?ments */
                var width_max = $('ul#fa_ticker_content').width();
                var width_item = Math.floor(width_max / {switch_ticker.SIZE});
                var height_max = h_perso;

                /* Calcul de la hauteur maximale du contenur en fonction des ?l?ments et de la hauteur personnalis?e dans l'admin */
                $('ul#fa_ticker_content li').each( function () {
                    if ($(this).height() > height_max)
                    {
                        height_max = $(this).height();
                    }
                } );

                /* Redimensionnement des ?l?ments et des images trop larges */
                $('ul#fa_ticker_content li').width(width_item).height(height_max).find('img').each(function () {
                    if ($(this).width() > width_item)
                    {
                    var ratio        = $(this).width() / width_item;
                    var new_height = Math.round($(this).height() / ratio);
                    $(this).height(new_height).width(width_item);
                    }
                });

                /* Redimensionnement et centrage du conteneur en mode vertical */
                if (slid_vert)
                {
                    $('ul#fa_ticker_content').width(width_item).height(height_max).css('marginLeft','auto').css('marginRight','auto');
                }

                /* Initialisation du caroussel */
                $('#fa_ticker_content').jcarousel({
                        vertical: slid_vert,
                    wrap: 'circular',
                    auto: {switch_ticker.STOP_TIME},
                    auto_direction: auto_dir,
                scroll: 1,
                size: {switch_ticker.SIZE},
                height_max: height_max,
                animation: {switch_ticker.SPEED}
                });
            }
            else
            {
                $('ul#fa_ticker_content li:not(:first)').css('display','none');
                $('ul#fa_ticker_content li:first').css('list-style','none').css('text-align','center');
            }
        });
    //]]>
    </script>
    <!-- END switch_ticker_new -->

    <script type="text/javascript">//<![CDATA[
    $(document).ready(function(){
        <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
            pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
            pm.focus();
        <!-- END switch_enable_pm_popup -->
        <!-- BEGIN switch_report_popup -->
            report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
            report.focus();
        <!-- END switch_report_popup -->
        <!-- BEGIN switch_ticker -->
            ticker_start({switch_ticker.HEIGHT}, {switch_ticker.SPACING}, {switch_ticker.SPEED}, '{switch_ticker.DIRECTION}', {switch_ticker.STOP_TIME});
        <!-- END switch_ticker -->
    });

    <!-- BEGIN switch_login_popup -->
        var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = true, logInBackgroundClass = false;
    <!-- END switch_login_popup -->

    <!-- BEGIN switch_login_popup -->
    $(document).ready( function() {
        $(window).resize(function() {
            var windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
            var popupWidth = $("#login_popup").width();
            var mypopup = $("#login_popup");

            $("#login_popup").css({
            "left": windowWidth/2 - popupWidth/2
                });
        });
    });
    <!-- END switch_login_popup -->
    //]]>
    </script>
    {GREETING_POPUP}
    <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
    <style>
    .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item {
        text-align:center;
        width: 10px;
    }

    .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-horizontal {
        margin-right: {switch_ticker.SPACING}px;
    }

    .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-vertical {
        margin-bottom: {switch_ticker.SPACING}px;
    }
    </style>
    <!-- END switch_ticker_new -->
    {HOSTING_JS}
    <!-- BEGIN google_analytics_code -->
    <script type="text/javascript">
    //<![CDATA[
    var _gaq = _gaq || [];
    _gaq.push(['_setAccount', '{G_ANALYTICS_ID}']);
    _gaq.push(['_trackPageview']);

    (function() {
        var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
        ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
        var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
    })();
    //]]>
    </script>
    <!-- END google_analytics_code -->
</head>
<body background="{T_BODY_BACKGROUND}" bgcolor="{T_BODY_BGCOLOR}" text="{T_BODY_TEXT}" link="{T_BODY_LINK}" vlink="{T_BODY_VLINK}">
    <!-- BEGIN hitskin_preview -->
    <div id="hitskin_preview" style="display: block;">
        <h1><img src="http://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_logo.png" alt="" /> Hit<em>skin</em>.com</h1>
        <div class="content">
            <p>
                {hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}
                <br />
                <span>{hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}<a href="http://{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span>
            </p>
        </div>
    </div>
    <!-- END hitskin_preview -->

    <!-- BEGIN switch_login_popup -->
    <div id="login_popup">
        <table class="forumline" width="{LOGIN_POPUP_WIDTH}" height="{LOGIN_POPUP_HEIGHT}" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
            <tr height="25">
                <td class="catLeft">
                    <span class="genmed module-title">{SITENAME}</span>
                </td>
            </tr>
            <tr height="{LOGIN_POPUP_MSG_HEIGHT}">
                <td class="row1" align="left" valign="top">
                    <div id="login_popup_buttons">
                        <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
                            <input type="submit" class="mainoption" value="{L_LOGIN}" />
                            <input type="button" class="mainoption" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />
                            <input id="login_popup_close" type="button" class="button" value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />
                        </form>
                    </div>
                    <span class="genmed">{LOGIN_POPUP_MSG}</span>
                </td>
            </tr>
        </table>
    </div>
    <!-- END switch_login_popup -->

    <a name="top"></a>
    {JAVASCRIPT}

    <table class="bodylinewidth" width="{T_BODY_TABLE_WIDTH}" cellspacing="0" cellpadding="10" border="0" align="center">
        <tr>
            <td class="bodyline">
                <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
                    <tr>
                        <!-- BEGIN switch_logo_left -->
                        <td><a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a></td>
                        <!-- END switch_logo_left -->
                        <td align="center" width="100%" valign="middle">
                            <!-- BEGIN switch_logo_center -->
                            <a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a>
                            <br />
                            <!-- END switch_logo_center -->
                            <div class="maintitle">{MAIN_SITENAME}</div>
                            <br />
                            <span class="gen">{SITE_DESCRIPTION}<br />  </span>
                        </td>
                        <!-- BEGIN switch_logo_right -->
                        <td><a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a></td>
                        <!-- END switch_logo_right -->
                    </tr>
                </table>

                <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="{MENU_POSITION}">
                    <tr>
                        <td align="{MENU_POSITION}"{MENU_NOWRAP}>{GENERATED_NAV_BAR}</td>
                    </tr>
                </table>

                <div style="clear: both;"></div>

                <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
                <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
                    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                        <tr>
                            <td {CLASS_TABLE_TYPE} align="left" class="row1">
                                <div id="fa_ticker_container">
                                    <ul id="fa_ticker_content" class="jcarousel-skin-tango" style="display:none;">
                                        <!-- BEGIN ticker_row -->
                                        <li>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</li>
                                        <!-- END ticker_row -->
                                    </ul>
                                </div>
                            </td>
                        </tr>
                    </table>
                </div>
                <!-- END switch_ticker_new -->

                <!-- BEGIN switch_ticker -->
                <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
                    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                        <tr>
                            <td {CLASS_TABLE_TYPE} align="left" class="row1">
                                <div id="fa_ticker_container">
                                    <div id="fa_ticker" style="height:{switch_ticker.HEIGHT}px;">
                                        <div class="fa_ticker_content">
                                            <!-- BEGIN ticker_row -->
                                            <div>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div>
                                            <!-- END ticker_row -->
                                        </div>
                                    </div>
                                </div>
                            </td>
                        </tr>
                    </table>
                </div>
                <!-- END switch_ticker -->

                <div id="page-body">
                    <div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
                        <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" class="three-col">
                            <tbody>
                                <tr>
                                    <td valign="top" width="{C1SIZE}">
                                        <div id="{ID_LEFT}">
                                            <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
                                            {giefmod_index1.MODVAR}
                                                <!-- BEGIN saut -->
                                                <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
                                                <!-- END saut -->
                                            <!-- END giefmod_index1 -->
                                        </div>
                                    </td>
                                    <td valign="top" width="100%">
<!-- BEGIN html_validation -->
                                    </td>
                                </tr>
                            </tbody>
                        </table>
                    </div>
                </div>
            </td>
        </tr>
    </table>
</body>
</html>
<!-- END html_validation -->


انتظركم

khalaf-net
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 1475
معدل النشاط : 4486
السُمعة : 6

https://help.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: الازرار لا تعمل لماذا

مُساهمة من طرف khalaf-net في الجمعة 1 يونيو 2012 - 2:53

احم وين الخبراء

khalaf-net
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 1475
معدل النشاط : 4486
السُمعة : 6

https://help.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: الازرار لا تعمل لماذا

مُساهمة من طرف HiMa ElMaSrY في الجمعة 1 يونيو 2012 - 3:52

مرحبا ...
كود الازارا موجود فى القالب ...
تاكد انك لم تخفيها ..
اذهب الى لوحة الادارة
مظهرالمنتدى
الصفحة الرئيسيه وازرار التصفح ..
اظهار الصور فقط فى عارضة الازرار ..اجعلها لا ..
لانك ممكن تكون مختار نعم ...
ومش واضع صور للازرار Arrow
avatar
HiMa ElMaSrY
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 17833
معدل النشاط : 20277
السُمعة : 36

https://www.facebook.com/Himaa.Vic

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: الازرار لا تعمل لماذا

مُساهمة من طرف khalaf-net في الجمعة 1 يونيو 2012 - 4:47

طلعن تحت لاكن انا ابيهن يطلعن بصورة الهيدر

khalaf-net
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 1475
معدل النشاط : 4486
السُمعة : 6

https://help.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: الازرار لا تعمل لماذا

مُساهمة من طرف HiMa ElMaSrY في الجمعة 1 يونيو 2012 - 5:05

شرح يعرفك ازاى تنقل الازرار https://help.ahlamontada.com/t749195-topic
avatar
HiMa ElMaSrY
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 17833
معدل النشاط : 20277
السُمعة : 36

https://www.facebook.com/Himaa.Vic

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: الازرار لا تعمل لماذا

مُساهمة من طرف khalaf-net في الجمعة 1 يونيو 2012 - 5:38

الطريقة غير مفهومه
يا اخي الكود موجود عندك ظبط فيه لو سمحت

khalaf-net
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 1475
معدل النشاط : 4486
السُمعة : 6

https://help.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: الازرار لا تعمل لماذا

مُساهمة من طرف HiMa ElMaSrY في الجمعة 1 يونيو 2012 - 9:43

موجود عزيزى
وهذا هو
الكود:
<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="{MENU_POSITION}">
                    <tr>
                        <td align="{MENU_POSITION}"{MENU_NOWRAP}>{GENERATED_NAV_BAR}</td>
                    </tr>
                </table>
افضل طريقه لتصل اليه بسرعه
ابحث عن both
هتلاقى الكود فوقها علطول Wink
avatar
HiMa ElMaSrY
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 17833
معدل النشاط : 20277
السُمعة : 36

https://www.facebook.com/Himaa.Vic

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: الازرار لا تعمل لماذا

مُساهمة من طرف khalaf-net في الجمعة 1 يونيو 2012 - 13:48

ههههههههههه
يا الغالي انا خبرتي باكواد التومبيلات ضعيفة
الله لا يهينك ظبطة لي

khalaf-net
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 1475
معدل النشاط : 4486
السُمعة : 6

https://help.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: الازرار لا تعمل لماذا

مُساهمة من طرف ..| RAMY - DESIGN |.. في الجمعة 1 يونيو 2012 - 15:15

صديقي
ان الأستايل
ليس فيه أزرار
يعني لما حولت الأستايل
لم تحول الأزرار
على العموم
هذا
كود الواجهة من الجهة اليمنى
الكود:
<p align="center"><map name="FPMap0">
<area href="/" shape="rect" coords="303, 177, 402, 212">
<area href="/register" shape="rect" coords="200, 177, 301, 214">
<area href="?????????
<area href="/login?logout=1" shape="rect" coords="2, 175, 99, 216">
<area href="/profile?mode=editprofile" shape="rect" coords="97, 178, 202, 215">
</map>
<img src="http://www.al3rby.org/vb/2pde.com-22/2pde-12_03.jpg" border="0" height="286" width="441" align="right" usemap="#FPMap0"></p>

avatar
..| RAMY - DESIGN |..
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 2264
معدل النشاط : 5333
السُمعة : 20

http://hdxyz.roo7.biz/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: الازرار لا تعمل لماذا

مُساهمة من طرف khalaf-net في الجمعة 1 يونيو 2012 - 21:42

مشكور يا رامي
لكن شلون احذف الكود الموجود الاول حق الواجهه

khalaf-net
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 1475
معدل النشاط : 4486
السُمعة : 6

https://help.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: الازرار لا تعمل لماذا

مُساهمة من طرف khalaf-net في السبت 2 يونيو 2012 - 1:57


khalaf-net
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 1475
معدل النشاط : 4486
السُمعة : 6

https://help.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: الازرار لا تعمل لماذا

مُساهمة من طرف khalaf-net في الأحد 3 يونيو 2012 - 1:55


khalaf-net
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 1475
معدل النشاط : 4486
السُمعة : 6

https://help.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: الازرار لا تعمل لماذا

مُساهمة من طرف ..| RAMY - DESIGN |.. في الأحد 3 يونيو 2012 - 13:33

أهلا بك صديقي .. من جديد
تفضل
هذا القالب
الكود:

    <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
    <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" {NAMESPACE_FB_LIKE} {NAMESPACE_FB} {NAMESPACE_BBCODE}>
    <head>
        <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
        <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING}" />
        <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
        <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
        <!-- BEGIN switch_compat_meta -->
        <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE={switch_compat_meta.VERSION}" />
        <!-- END switch_compat_meta -->
        <!-- BEGIN switch_canonical_url -->
        <link rel="canonical" href="{switch_canonical_url.CANONICAL_URL}" />
        <!-- END switch_canonical_url -->
        {META_FAVICO}
        {META}
        {META_FB_LIKE}
        <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
        {T_HEAD_STYLESHEET}
        {CSS}
        <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
        <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
        <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
        <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>
    <div style="margin:0px; padding:0px; background:rgb(14, 0, 0) url('initial') initial initial initial initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(118, 6, 5); font-style:normal; font-variant:normal; font-weight:bold; font-size:10pt; font-family:tahoma, arial, helvetica, verdana, arial">
    <table border="0" width="100%" dir="rtl" cellpadding="0" style="border-collapse: collapse; ">
    <tbody>
    <tr>
    <td width="318" style="font: normal normal bold 10pt/normal tahoma, arial, helvetica, verdana; ">        <p align="center"><map name="FPMap0">
        <area href="/" shape="rect" coords="305, 172, 404, 207">
        <area href="/register" shape="rect" coords="203, 171, 304, 208">
        <area href="/login?logout=1"/login?logout=1" shape="rect" coords="3, 174, 100, 215">
        <area href="/profile?mode=editprofile" shape="rect" coords="100, 172, 205, 209">
        </map>
        <img src="http://www.al3rby.org/vb/2pde.com-22/2pde-12_03.jpg" border="0" height="274" width="441" align="right" usemap="#FPMap0"></p>
        </td>
    <td background="http://www.al3rby.org/vb/2pde.com-22/2pde-12_02.jpg" align="left" style="font: normal normal bold 10pt/normal tahoma, arial, helvetica, verdana; "> </td>
    <td align="left" width="220" style="font: normal normal bold 10pt/normal tahoma, arial, helvetica, verdana; ">
    <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=5,0,42,0" id="newss_3_04" width="314" height="267">
        <embed type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" width="314" height="267" name="2pde-12_01" src="http://www.al3rby.org/vb/2pde.com-22/2pde-12_01.swf" bgcolor="#0e0000" quality="high" swliveconnect="true" allowscriptaccess="samedomain"></object></td></tr></tbody></table>
    <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#111111" width="100%" style="border-collapse: collapse; ">
    <tbody>
    <tr>
    <td width="100%" style="font: normal normal bold 10pt/normal tahoma, arial, helvetica, verdana; ">
    <div align="center">
    <div class="page" style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(134, 2, 5); width: 1349px; text-align: right; ">
    <div align="right" style="padding-top: 0px; padding-right: 25px; padding-bottom: 0px; padding-left: 25px; "></div></div></div></td></tr></tbody></table>
    <p style="font: normal normal bold 10pt/normal tahoma, arial, helvetica, verdana; "> </p>
    <p style="font: normal normal bold 10pt/normal tahoma, arial, helvetica, verdana; "> </p>
    </div>
        <!-- BEGIN switch_fb_login -->
        <script src="http://connect.facebook.net/{switch_fb_login.FB_LOCAL}/all.js" type="text/javascript"></script>
        <script src="{switch_fb_login.JS_FB_LOGIN}" type="text/javascript"></script>
        <!-- END switch_fb_login -->

        <!-- BEGIN switch_ticker -->
        <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
        <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
        <!-- END switch_ticker -->

        <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
        <script src="{JS_DIR}jquery/jcarousel/jquery.jcarousel.js" type="text/javascript"></script>
        <script type="text/javascript">//<![CDATA[
            /* Definir le sens de direction en fonction du panneau admin */
            var tickerDirParam = "{switch_ticker.DIRECTION}";
            var slid_vert = false;
            var auto_dir = 'next';
            var h_perso = parseInt({switch_ticker.HEIGHT});

            switch( tickerDirParam )
            {
                case 'top' :
                    slid_vert = true;
                    break;

                case 'left':
                    break;

                case 'bottom':
                    slid_vert = true;
                    auto_dir = 'prev';
                    break;

                case 'right':
                    auto_dir = 'prev';
                    break;

                default:
                    slid_vert = true;
            }

            $(document).ready(function() {
                var w_cont = $('#fa_ticker_container').width();

                if (w_cont > 0)
                {
                    $('#fa_ticker_container').width(w_cont);

                    /* Affichage de la liste */
                    $('#fa_ticker_content').css('display','block');

                    /* Calcul des dimensions du conteneur et des ?l?ments */
                    var width_max = $('ul#fa_ticker_content').width();
                    var width_item = Math.floor(width_max / {switch_ticker.SIZE});
                    var height_max = h_perso;

                    /* Calcul de la hauteur maximale du contenur en fonction des ?l?ments et de la hauteur personnalis?e dans l'admin */
                    $('ul#fa_ticker_content li').each( function () {
                        if ($(this).height() > height_max)
                        {
                            height_max = $(this).height();
                        }
                    } );

                    /* Redimensionnement des ?l?ments et des images trop larges */
                    $('ul#fa_ticker_content li').width(width_item).height(height_max).find('img').each(function () {
                        if ($(this).width() > width_item)
                        {
                        var ratio        = $(this).width() / width_item;
                        var new_height = Math.round($(this).height() / ratio);
                        $(this).height(new_height).width(width_item);
                        }
                    });

                    /* Redimensionnement et centrage du conteneur en mode vertical */
                    if (slid_vert)
                    {
                        $('ul#fa_ticker_content').width(width_item).height(height_max).css('marginLeft','auto').css('marginRight','auto');
                    }

                    /* Initialisation du caroussel */
                    $('#fa_ticker_content').jcarousel({
                            vertical: slid_vert,
                        wrap: 'circular',
                        auto: {switch_ticker.STOP_TIME},
                        auto_direction: auto_dir,
                    scroll: 1,
                    size: {switch_ticker.SIZE},
                    height_max: height_max,
                    animation: {switch_ticker.SPEED}
                    });
                }
                else
                {
                    $('ul#fa_ticker_content li:not(:first)').css('display','none');
                    $('ul#fa_ticker_content li:first').css('list-style','none').css('text-align','center');
                }
            });
        //]]>
        </script>
        <!-- END switch_ticker_new -->

        <script type="text/javascript">//<![CDATA[
        $(document).ready(function(){
            <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
                pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
                pm.focus();
            <!-- END switch_enable_pm_popup -->
            <!-- BEGIN switch_report_popup -->
                report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
                report.focus();
            <!-- END switch_report_popup -->
            <!-- BEGIN switch_ticker -->
                ticker_start({switch_ticker.HEIGHT}, {switch_ticker.SPACING}, {switch_ticker.SPEED}, '{switch_ticker.DIRECTION}', {switch_ticker.STOP_TIME});
            <!-- END switch_ticker -->
        });

        <!-- BEGIN switch_login_popup -->
            var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = true, logInBackgroundClass = false;
        <!-- END switch_login_popup -->

        <!-- BEGIN switch_login_popup -->
        $(document).ready( function() {
            $(window).resize(function() {
                var windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
                var popupWidth = $("#login_popup").width();
                var mypopup = $("#login_popup");

                $("#login_popup").css({
                "left": windowWidth/2 - popupWidth/2
                    });
            });
        });
        <!-- END switch_login_popup -->
        //]]>
        </script>
        {GREETING_POPUP}
        <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
        <style>
        .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item {
            text-align:center;
            width: 10px;
        }

        .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-horizontal {
            margin-right: {switch_ticker.SPACING}px;
        }

        .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-vertical {
            margin-bottom: {switch_ticker.SPACING}px;
        }
        </style>
        <!-- END switch_ticker_new -->
        {HOSTING_JS}
        <!-- BEGIN google_analytics_code -->
        <script type="text/javascript">
        //<![CDATA[
        var _gaq = _gaq || [];
        _gaq.push(['_setAccount', '{G_ANALYTICS_ID}']);
        _gaq.push(['_trackPageview']);

        (function() {
            var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
            ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
            var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
        })();
        //]]>
        </script>
        <!-- END google_analytics_code -->
    </head>
    <body background="{T_BODY_BACKGROUND}" bgcolor="{T_BODY_BGCOLOR}" text="{T_BODY_TEXT}" link="{T_BODY_LINK}" vlink="{T_BODY_VLINK}">
        <!-- BEGIN hitskin_preview -->
        <div id="hitskin_preview" style="display: block;">
            <h1><img src="http://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_logo.png" alt="" /> Hit<em>skin</em>.com</h1>
            <div class="content">
                <p>
                    {hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}
                    <br />
                    <span>{hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}<a href="http://{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span>
                </p>
            </div>
        </div>
        <!-- END hitskin_preview -->

        <!-- BEGIN switch_login_popup -->
        <div id="login_popup">
            <table class="forumline" width="{LOGIN_POPUP_WIDTH}" height="{LOGIN_POPUP_HEIGHT}" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
                <tr height="25">
                    <td class="catLeft">
                        <span class="genmed module-title">{SITENAME}</span>
                    </td>
                </tr>
                <tr height="{LOGIN_POPUP_MSG_HEIGHT}">
                    <td class="row1" align="left" valign="top">
                        <div id="login_popup_buttons">
                            <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
                                <input type="submit" class="mainoption" value="{L_LOGIN}" />
                                <input type="button" class="mainoption" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />
                                <input id="login_popup_close" type="button" class="button" value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />
                            </form>
                        </div>
                        <span class="genmed">{LOGIN_POPUP_MSG}</span>
                    </td>
                </tr>
            </table>
        </div>
        <!-- END switch_login_popup -->

        <a name="top"></a>
        {JAVASCRIPT}

        <table class="bodylinewidth" width="{T_BODY_TABLE_WIDTH}" cellspacing="0" cellpadding="10" border="0" align="center">
            <tr>
                <td class="bodyline">
                    <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
                        <tr>
                            <!-- BEGIN switch_logo_left -->
                            <td><a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a></td>
                            <!-- END switch_logo_left -->
                            <td align="center" width="100%" valign="middle">
                                <!-- BEGIN switch_logo_center -->
                                <a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a>
                                <br />
                                <!-- END switch_logo_center -->
                                <div class="maintitle">{MAIN_SITENAME}</div>
                                <br />
                                <span class="gen">{SITE_DESCRIPTION}<br />  </span>
                            </td>
                            <!-- BEGIN switch_logo_right -->
                            <td><a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a></td>
                            <!-- END switch_logo_right -->
                        </tr>
                    </table>

                    <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="{MENU_POSITION}">
                        <tr>
                            <td align="{MENU_POSITION}"{MENU_NOWRAP}>{GENERATED_NAV_BAR}</td>
                        </tr>
                    </table>

                    <div style="clear: both;"></div>

                    <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
                    <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
                        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                            <tr>
                                <td {CLASS_TABLE_TYPE} align="left" class="row1">
                                    <div id="fa_ticker_container">
                                        <ul id="fa_ticker_content" class="jcarousel-skin-tango" style="display:none;">
                                            <!-- BEGIN ticker_row -->
                                            <li>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</li>
                                            <!-- END ticker_row -->
                                        </ul>
                                    </div>
                                </td>
                            </tr>
                        </table>
                    </div>
                    <!-- END switch_ticker_new -->

                    <!-- BEGIN switch_ticker -->
                    <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
                        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                            <tr>
                                <td {CLASS_TABLE_TYPE} align="left" class="row1">
                                    <div id="fa_ticker_container">
                                        <div id="fa_ticker" style="height:{switch_ticker.HEIGHT}px;">
                                            <div class="fa_ticker_content">
                                                <!-- BEGIN ticker_row -->
                                                <div>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div>
                                                <!-- END ticker_row -->
                                            </div>
                                        </div>
                                    </div>
                                </td>
                            </tr>
                        </table>
                    </div>
                    <!-- END switch_ticker -->

                    <div id="page-body">
                        <div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
                            <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" class="three-col">
                                <tbody>
                                    <tr>
                                        <td valign="top" width="{C1SIZE}">
                                            <div id="{ID_LEFT}">
                                                <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
                                                {giefmod_index1.MODVAR}
                                                    <!-- BEGIN saut -->
                                                    <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
                                                    <!-- END saut -->
                                                <!-- END giefmod_index1 -->
                                            </div>
                                        </td>
                                        <td valign="top" width="100%">
    <!-- BEGIN html_validation -->
                                        </td>
                                    </tr>
                                </tbody>
                            </table>
                        </div>
                    </div>
                </td>
            </tr>
        </table>
    </body>
    </html>
    <!-- END html_validation -->

و أي خطئ راسلني
تحياتي
avatar
..| RAMY - DESIGN |..
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 2264
معدل النشاط : 5333
السُمعة : 20

http://hdxyz.roo7.biz/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: الازرار لا تعمل لماذا

مُساهمة من طرف khalaf-net في الأحد 3 يونيو 2012 - 16:02

جاري التجربية

khalaf-net
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 1475
معدل النشاط : 4486
السُمعة : 6

https://help.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: الازرار لا تعمل لماذا

مُساهمة من طرف khalaf-net في الأحد 3 يونيو 2012 - 16:06

مع الاسف يوجد خطاء بالكود
الخطاء هو ان القطعة الي بالوسط بالهيدر مهي راكبه صح

khalaf-net
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 1475
معدل النشاط : 4486
السُمعة : 6

https://help.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: الازرار لا تعمل لماذا

مُساهمة من طرف KhALiD-Net في الأحد 3 يونيو 2012 - 16:28

ج ـآآآري التعديل على الكود
+
هل تريد مكانه على الهيدر ام ماذا
avatar
KhALiD-Net
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 3810
معدل النشاط : 6721
السُمعة : 152

http://ask.fm/kha10

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: الازرار لا تعمل لماذا

مُساهمة من طرف KhALiD-Net في الأحد 3 يونيو 2012 - 16:56

اخوي خلف اذا تغيرت او انحذفت مكان الازرار
راح تتعطل الروابط الموجودة بالهيدر
Rolling Eyes
avatar
KhALiD-Net
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 3810
معدل النشاط : 6721
السُمعة : 152

http://ask.fm/kha10

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: الازرار لا تعمل لماذا

مُساهمة من طرف khalaf-net في الإثنين 4 يونيو 2012 - 3:52

يعني مافيه حل الا ابدل الاستايل

khalaf-net
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 1475
معدل النشاط : 4486
السُمعة : 6

https://help.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: الازرار لا تعمل لماذا

مُساهمة من طرف KhALiD-Net في الإثنين 4 يونيو 2012 - 7:53

حاول تركيب ستايل جديد
avatar
KhALiD-Net
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 3810
معدل النشاط : 6721
السُمعة : 152

http://ask.fm/kha10

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: الازرار لا تعمل لماذا

مُساهمة من طرف ..| RAMY - DESIGN |.. في الإثنين 4 يونيو 2012 - 8:10

صديقي ماف اي خطئ
الأزرار تعمل ما المشكلة
avatar
..| RAMY - DESIGN |..
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 2264
معدل النشاط : 5333
السُمعة : 20

http://hdxyz.roo7.biz/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: الازرار لا تعمل لماذا

مُساهمة من طرف KhALiD-Net في الإثنين 4 يونيو 2012 - 8:41

اخي RAMY JO
هو يريد وضع الازرار فوق
لكن انا حاولت نقل الاكواد فتعطلت ازرار الهيدر
Rolling Eyes
avatar
KhALiD-Net
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 3810
معدل النشاط : 6721
السُمعة : 152

http://ask.fm/kha10

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: الازرار لا تعمل لماذا

مُساهمة من طرف ..| RAMY - DESIGN |.. في الإثنين 4 يونيو 2012 - 9:15

كيف يعني أزرار فوق انا وضعت أزرار على مكان صحيح
ممكن توضيح اكثر ليتم تصليح الخطئ
avatar
..| RAMY - DESIGN |..
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 2264
معدل النشاط : 5333
السُمعة : 20

http://hdxyz.roo7.biz/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: الازرار لا تعمل لماذا

مُساهمة من طرف KhALiD-Net في الإثنين 4 يونيو 2012 - 9:16

اخي الهيدر يعمل على الازار اذا غيرت مكانه لن تعمل ازرار الهيدر بعد ذلك
ارجوا ان تفهم
+
اخوي خلف هل تم الحل ام ماذا
avatar
KhALiD-Net
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 3810
معدل النشاط : 6721
السُمعة : 152

http://ask.fm/kha10

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: الازرار لا تعمل لماذا

مُساهمة من طرف khalaf-net في الإثنين 4 يونيو 2012 - 10:42

@RAMY JO كتب:كيف يعني أزرار فوق انا وضعت أزرار على مكان صحيح
ممكن توضيح اكثر ليتم تصليح الخطئ

اخي صح عليك مكان الازرار
لكن القطعة الي بالوسط مو راكبه مع القطعتين اليمين واليسار

khalaf-net
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 1475
معدل النشاط : 4486
السُمعة : 6

https://help.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: الازرار لا تعمل لماذا

مُساهمة من طرف khalaf-net في الإثنين 4 يونيو 2012 - 10:44

@khalid-net كتب:
اخوي خلف هل تم الحل ام ماذا
خل نشوف رامي اذا قدر يعدل على الكود او لا

khalaf-net
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 1475
معدل النشاط : 4486
السُمعة : 6

https://help.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

صفحة 1 من اصل 2 1, 2  الصفحة التالية

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى