اصلاح اخطاء قالب overall_header للخبراء

اذهب الى الأسفل

اصلاح اخطاء قالب overall_header للخبراء

مُساهمة من طرف احساس 2 في الإثنين 18 نوفمبر 2013 - 15:42

السلام عليكم

هذا القالب يوجد به اخطاء كثيره
ارجو من الخبراء اصلاح الاخطاء في القالب وشكرا
ملحوظه القالب يوجد به وجهة المنتدي والاستايل

الكود:
{CLASS_TABLE_TYPE}
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html  xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" {NAMESPACE_FB_LIKE} {NAMESPACE_FB}>
<head>


<!-- BEGIN meta_emulate_ie7 -->
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7" />
<!-- END meta_emulate_ie7 -->
<title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING};" />
<meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
<meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
<!-- BEGIN switch_canonical_url -->
<link rel="canonical" href="{switch_canonical_url.CANONICAL_URL}" />
<!-- END switch_canonical_url -->
{META_FAVICO}
{META}
{META_FB_LIKE}
<meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
{T_HEAD_STYLESHEET}
{CSS}
<link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
<link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
<script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
<script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>

<!-- BEGIN switch_fb_login -->
<script src="http://connect.facebook.net/{switch_fb_login.FB_LOCAL}/all.js" type="text/javascript"></script>
<script src="{switch_fb_login.JS_FB_LOGIN}" type="text/javascript"></script>
<!-- END switch_fb_login -->

<!-- BEGIN switch_ticker -->
<link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
<script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
<!-- END switch_ticker -->

<!-- BEGIN switch_ticker_new -->
<script src="{JS_DIR}jquery/jcarousel/jquery.jcarousel.js" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">//<![CDATA[
/* Definir le sens de direction en fonction du panneau admin */
var tickerDirParam = "{switch_ticker.DIRECTION}";
var slid_vert = false;
var auto_dir = 'next';
var h_perso = parseInt({switch_ticker.HEIGHT});

switch( tickerDirParam )
{
case 'top' :
slid_vert = true;
break;

case 'left':
break;

case 'bottom':
slid_vert = true;
auto_dir = 'prev';
break;

case 'right':
auto_dir = 'prev';
break;

default:
slid_vert = true;
}

$(document).ready(function() {
var w_cont = $('#fa_ticker_container').width();

if (w_cont > 0)
{
$('#fa_ticker_container').width(w_cont);

/* Affichage de la liste */
$('#fa_ticker_content').css('display','block');

/* Calcul des dimensions du conteneur et des ?l?ments */
var width_max = $('ul#fa_ticker_content').width();
var width_item = Math.floor(width_max / {switch_ticker.SIZE});
var height_max = h_perso;

/* Calcul de la hauteur maximale du contenur en fonction des ?l?ments et de la hauteur personnalis?e dans l'admin */
$('ul#fa_ticker_content li').each( function () {
if ($(this).height() > height_max)
{
height_max = $(this).height();
}
} );

/* Redimensionnement des ?l?ments et des images trop larges */
$('ul#fa_ticker_content li').width(width_item).height(height_max).find('img').each(function () {
if ($(this).width() > width_item)
{
var ratio = $(this).width() / width_item;
var new_height = Math.round($(this).height() / ratio);
$(this).height(new_height).width(width_item);
}
});

/* Redimensionnement et centrage du conteneur en mode vertical */
if (slid_vert)
{
$('ul#fa_ticker_content').width(width_item).height(height_max).css('marginLeft','auto').css('marginRight','auto');
}

/* Initialisation du caroussel */
$('#fa_ticker_content').jcarousel({
vertical: slid_vert,
wrap: 'circular',
auto: {switch_ticker.STOP_TIME},
auto_direction: auto_dir,
scroll: 1,
size: {switch_ticker.SIZE},
height_max: height_max,
animation: {switch_ticker.SPEED}
});
}
else
{
$('ul#fa_ticker_content li:not(:first)').css('display','none');
$('ul#fa_ticker_content li:first').css('list-style','none').css('text-align','center');
}
});
//]]>
</script>
<!-- END switch_ticker_new -->

<script type="text/javascript">//<![CDATA[
$(document).ready(function(){
<!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
pm.focus();
<!-- END switch_enable_pm_popup -->
<!-- BEGIN switch_report_popup -->
report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
report.focus();
<!-- END switch_report_popup -->
<!-- BEGIN switch_ticker -->
ticker_start({switch_ticker.HEIGHT}, {switch_ticker.SPACING}, {switch_ticker.SPEED}, '{switch_ticker.DIRECTION}', {switch_ticker.STOP_TIME});
<!-- END switch_ticker -->
});

<!-- BEGIN switch_login_popup -->
var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = true, logInBackgroundClass = false;
<!-- END switch_login_popup -->

<!-- BEGIN switch_login_popup -->
$(document).ready( function() {
$(window).resize(function() {
var windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
var popupWidth = $("#login_popup").width();
var mypopup = $("#login_popup");

$("#login_popup").css({
"left": windowWidth/2 - popupWidth/2
});
});
});
<!-- END switch_login_popup -->
//]]>
</script>
{GREETING_POPUP}
<!-- BEGIN switch_ticker_new -->
<style>
.jcarousel-skin-tango .jcarousel-item {
text-align:center;
width: 10px;
}

.jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-horizontal {
margin-right: {switch_ticker.SPACING}px;
}

.jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-vertical {
margin-bottom: {switch_ticker.SPACING}px;
}
</style>
<!-- END switch_ticker_new -->

<!-- BEGIN google_analytics_code -->
{HOSTING_JS}
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
var _gaq = _gaq || [];
_gaq.push(['_setAccount', '{G_ANALYTICS_ID}']);
_gaq.push(['_trackPageview']);

(function() {
var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
})();
//]]>
</script>
<!-- END google_analytics_code -->
</head>
<body background="{T_BODY_BACKGROUND}" bgcolor="{T_BODY_BGCOLOR}" text="{T_BODY_TEXT}" link="{T_BODY_LINK}" vlink="{T_BODY_VLINK}">
      <div id="fb-root"></div>
    <script>(function(d, s, id) {
      var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
      if (d.getElementById(id)) return;
      js = d.createElement(s); js.id = id;
      js.src = "//connect.facebook.net/ar_AR/all.js#xfbml=1&appId=578836122133232";
      fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
    }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script> 
<!-- BEGIN hitskin_preview -->
<div id="hitskin_preview" style="display: block;">
<h1><img src="http://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_logo.png" alt="" /> Hit<em>skin</em>.com</h1>
<div class="content">
<p>
{hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}
<br />
<span>{hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}<a href="http://{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span>
</p>
</div>
</div>
<!-- END hitskin_preview -->

<!-- BEGIN switch_login_popup -->
<div id="login_popup">
<table class="forumline" width="{LOGIN_POPUP_WIDTH}" height="{LOGIN_POPUP_HEIGHT}" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
<tr height="25">
<td class="catLeft">
<span class="genmed module-title">{SITENAME}</span>
</td>
</tr>
<tr height="{LOGIN_POPUP_MSG_HEIGHT}">
<td class="row1" align="left" valign="top">
<div id="login_popup_buttons">
<form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
<input type="submit" class="mainoption" value="{L_LOGIN}" />
<input type="button" class="mainoption" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />
<input id="login_popup_close" type="button" class="button" value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />
</form>
</div>
<span class="genmed">{LOGIN_POPUP_MSG}</span>
</td>
</tr>
</table>
</div>
<!-- END switch_login_popup -->

<title>منتديات عالم الاحلام</title>

</head>

<body>

<!-- logo -->

<a name="top"></a>

<!-- part1 -->

<div class="stylecontainer" style="width:1000px">

<div class="shadowleft">

<div class="shadowright">

<div class="loginbar">

<div class="loginbartxt">

<!-- part1 -->

{LAST_VISIT_DATE}

<!-- part2 -->

</div>

</div>

<div class="headerbar">

<div class="headerlogo" style="background-image: url('http://www4.0zz0.com/2013/02/28/11/728603831.jpg
')">

<!-- part2 -->

<table border="0" cellpadding="0" style="border-collapse: collapse" width="100%"><tr>

<td width="100%" height="100px" valign="bottom" align="right">

<div class="userinfotable">

<table border="0" cellpadding="0" style="border-collapse: collapse"><tr>

<td align="right">

<p style="margin-left: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"><a href="/profile?mode=editprofile&page_profil=avatars" rel="nofollow"><img height="50" width="50" src="http://freup.net/uploads/1367658291251.jpg" alt="Your Avatar" border="0" /></a></p></td>

<td>

<div class="userinfodata">
<!-- BEGIN switch_user_logged_out --><p style="margin-top: 3px; margin-bottom: 0px"> <span id="notifications"><a href="/login">الدخول</a> <strong>!</strong></span><script type="text/javascript"> vBmenu.register("notifications"); </script><span class="textline">|</span><a href="/register">التسجيل</a><span class="textline">|</span>
<a id="community" href="/faq" rel="nofollow" accesskey="6">
الاسئلة المتكررة</a>

<span class="textline">|</span>
<a id="community" href="/profile?mode=sendpassword" rel="nofollow" accesskey="6">
استرجاع كلمة السر</a> <script type="text/javascript"> vbmenu_register("community"); </script>
<!-- END switch_user_logged_out -->
<!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
<strong> أهلا وسهلا بك يا {SITE_DESCRIPTION} من جديد ، نرجو أن تكون في تمام الصحة والعافية.
</a></strong>

<p style="margin-top: 3px; margin-bottom: 0px">


<script type="text/javascript"> vBmenu.register("notifications"); </script>

<p style="margin-top: 3px; margin-bottom: 0px"> <span id="notifications"><a href="/privmsg?folder=inbox"></a> <strong></strong></span>
{GENERATED_NAV_BAR}<span class="textline">|</span><a href="/profile?mode=editprofile">لوحة التحكم</a><span class="textline">|</span><a id="community" href="/search?search_id=egosearch" rel="nofollow" accesskey="6">

مشاركاتي</a>

<span class="textline">|</span>

<a id="community" href="/search?search_id=newposts" rel="nofollow" accesskey="6">

<FONT color=Red>ما الجديد !</FONT></a>
<span class="textline">|</span>

<a id="community" href="/faq" rel="nofollow" accesskey="6">

الاسئلة المتكررة</a>
<script type="text/javascript"> vbmenu_register("community"); </script>

<span class="textline">|</span>


<a href="login?logout" ><IMG src="http://i45.servimg.com/u/f45/13/25/14/59/icon_l10.png"> الخروج</a>


</p>
<!-- END switch_user_logged_in --><div class="navlinks"> <a href="/chatbox/index.forum" target="_blank">دردشة الهواة</a><span class="textline">|</span><a id="usercptools" href="http://www.hmammaroc.com/gallery/index.htm" accesskey="3">

مكتبة الصور</a><script type="text/javascript"> vbmenu_register("usercptools"); </script>

<span class="textline">|</span> <a href="/h63-page" target="_blank">مركز تحميل الصور</a><script type="text/javascript"> vbmenu_register("navbar_search"); </script> <span class="textline">|</span><a href="/post?f=6&mode=newtopic">لإقتراحاتك</a>

      

         

         </div>

      </div>

   </td></tr></table>

               

      </div>

<table border="0" cellspacing="0"><tr>

                                <td class="sitemenusp"></td>                        

                           <td class="sitemenu"><a href="http://worldofdeams.arabfoot.net/">   الرئيسية</a></td>

                           <td class="sitemenusp"></td>

                           <td class="sitemenu"><a href="search?search_id=unanswered">مواضيع لم يرد عليها</a></td>

                           <td class="sitemenusp"></td>

                           <td class="sitemenu"><a href="/memberlist">   الاعضاء</a></td>
                           <td class="sitemenusp"></td>

                           <td class="sitemenu"><a href="/contact">   أتصل بنا</a></td>

                           <td class="sitemenusp"></td>

                           <td class="sitemenusp"></td>

                           <td class="searchtab" nowrap="nowrap" >

                           <div class="hedersrch">

                           <form action="/search?do=process" method="post">

               <input type="hidden" name="do" value="process" />

               <input type="hidden" name="quicksearch" value="1" />

               <input type="hidden" name="childforums" value="1" />

               <input type="hidden" name="exactname" value="1" />

               <input type="hidden" name="s" value="" />

               <input type="hidden" name="securitytoken" value="1298540345-c3097e15bc141d1a09459bc6be628857913ee5b2" />

               <div><input type="text" class="input1" name="query" size="25" tabindex="1001" /><input type="submit" class="srchbott" value="إذهب" tabindex="1004" /></div>

               <div style="display:none;margin-top:6px">

                  <label for="rb_nb_sp0"><input type="radio" name="showposts" value="0" tabindex="1002" checked="checked" />عرض المواضيع</label>

                  

                  <label for="rb_nb_sp1"><input type="radio" name="showposts" value="1" tabindex="1003" />عرض المشاركات</label>

               </div>

            </form></div>

                           </td>   <td class="sitemenusp"></td>

                                          </tr>

                     </table>                  

         </td>

         </tr>

                     </table>


</div></div>

<!-- part3 -->

<!-- /logo -->

<!-- content table -->

<div class="maincontainer">

<!-- part4 -->

<div class="boxlineup">

<div class="boxupleft"><div class="boxupright"></div></div>

</div>

<div class="boxlineleft">

  <div class="boxlineright">

<!-- part4 -->

<!-- open content container -->   <a name="top"></a>
   {JAVASCRIPT}
   <table class="bodylinewidth" width="{T_BODY_TABLE_WIDTH}" cellspacing="0" cellpadding="10" border="0" align="center">
      <tr>
         <td class="bodyline">


<!-- / CSS Stylesheet --><script type="text/javascript" src="clientscript/yui/yahoo-dom-event/yahoo-dom-event.js?v=385"></script>
<div class="headerlogo" style="background-image: url('
')">
<script type="text/javascript" src="clientscript/yui/connection/connection-min.js?v=385"></script>

<script type="text/javascript">

<!--

var SESSIONURL = "";

var SECURITYTOKEN = "1298540345-c3097e15bc141d1a09459bc6be628857913ee5b2";

var IMGDIR_MISC = "http://www.nice-f.co.cc/vb/images/W-ENTERv5/red/misc";

var vb_disable_ajax = parseInt("0", 10);

// -->

</script>

<script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin_global.js?v=385"></script>

<script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin_menu.js?v=385"></script>


<div align="">

   <div class="page" style="width:; text-align:"><table class="tborder" align="center" border="0" cellpadding="6" cellspacing="0" width="100%"> <tbody><tr> <td class="alt1" width="100%"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody><tr valign="bottom"> <td><img src="http://i29.servimg.com/u/f29/12/39/44/15/navbit10.gif"></a></td> <td> </td> <td width="100%"><a style="font-weight: bold;" href="/forum.htm"></a> <a class="nav" href="/forum.htm">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="/forum.htm">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</td></td> </tr> <tr> <td class="navbar" style="font-size:10pt; padding-top:1px" colspan="3"><img src="http://i49.servimg.com/u/f49/12/39/44/15/navbit12.gif"></a> <strong>{PAGE_TITLE}</strong></td> </tr> </tbody></table> </td> <td class="alt2" style="padding:0px" nowrap="nowrap">  <form action="http://www.3eoon-alforat.com/vb/login.php?do=login" method="post"><br></form>  </td> </tr> </tbody></table> 

<table align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr align="center"><td class="tcat"><a href="/search?search_id=activetopics">أفضل المواضيع لهذا اليوم</a></td>
      
      
      <td class="tcat"><a href="/memberlist?mode=today_posters" target="_blank">أفضل 20 مشاركين في هذا اليوم</a></td>
      
         <td class="tcat"><a href="/memberlist?mode=overall_posters">أفضل 20 عضو في هذا المنتدى</a></td>
      
      <td class="tcat"><a href="http://worldofdeams.arabfoot.net/viewonline">المتواجدون الان</a></td>
      

                  <td class="tcat"><a href="../stats.htm">احصائيات المنتدى</a></td>
            
         
      </tr>
   </tbody></table>
         
      
      
      

            <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
               <tr>
                  <!-- BEGIN switch_logo_left -->
                  <td><a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a></td>
                  <!-- END switch_logo_left -->
                  <td align="center" width="100%" valign="middle">
                     <!-- BEGIN switch_logo_center -->
                     <a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a>
                     <br />
                     <!-- END switch_logo_center -->
                     <div class="maintitle">{MAIN_SITENAME}</div>
                     <br />
                     <span class="gen"><br />  </span>
                  </td>
                  <!-- BEGIN switch_logo_right -->
                  <td><a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a></td>
                  <!-- END switch_logo_right -->
               </tr>
            </table>

            <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="{MENU_POSITION}">
               </tr>
            </table>

            <div style="clear: both;"></div>

            <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
            <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
               <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                  <tr>
                     <td {CLASS_TABLE_TYPE} align="left" class="row1">
                        <div id="fa_ticker_container">
                           <ul id="fa_ticker_content"  class="jcarousel-skin-tango" style="display:none;">
                              <!-- BEGIN ticker_row -->
                              <li>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</li>
                              <!-- END ticker_row -->
                           </ul>
                        </div>
                     </td>
                  </tr>
               </table>
            </div>
            <!-- END switch_ticker_new -->

            <!-- BEGIN switch_ticker -->
            <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
               <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                  <tr>
                     <td {CLASS_TABLE_TYPE} align="left" class="row1">
                        <div id="fa_ticker_container">
                           <div id="fa_ticker" style="height:{switch_ticker.HEIGHT}px;">
                              <div class="fa_ticker_content">
                                 <!-- BEGIN ticker_row -->
                                 <div>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div>
                                 <!-- END ticker_row -->
                              </div>
                           </div>
                        </div>
                     </td>
                  </tr>
               </table>
            </div>
            <!-- END switch_ticker -->

            <div id="page-body">
               <div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
                  <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" class="three-col">
                     <tbody>
                        <tr>
                           
                                                                      <td valign="top" width="{C1SIZE}">
                                  <div id="{ID_LEFT}">
                                    <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
                                    {giefmod_index1.MODVAR}
                                        <!-- BEGIN saut -->
                                        <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
                                        <!-- END saut -->
                                    <!-- END giefmod_index1 -->
                                  </div>
                              </td>
                           <td valign="top" width="100%">
<!-- BEGIN html_validation -->
                           </td>
                        </tr>
                     </tbody>
                  </table>
               </div>
            </div>
         </td>
      </tr>
   </table>
</body>
</html>
<!-- END html_validation -->

<script type="text/javascript">

  var _gaq = _gaq || [];
  _gaq.push(['_setAccount', 'UA-25192242-1']);
  _gaq.push(['_trackPageview']);

  (function() {
    var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
    ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
  })();

</script>
في البحث عن الاخطاء ظهرلي اخطاء كثييير جدا في هذا القالب وخاصة الجافا
بليز الاصلاح
avatar
احساس 2
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 549
معدل النشاط : 3539
السُمعة : -1

http://worldofdeams.arabfoot.net/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: اصلاح اخطاء قالب overall_header للخبراء

مُساهمة من طرف stones في الإثنين 18 نوفمبر 2013 - 16:07

مرحبا
تم اخذ كود من اسفل القالب
ليس له علاقه ب القالب وسد الفراغات المتواجده بين الاكواد
==================
اختفظ ب الكود السابق لرجوع اليه اذا لم تحل
وهذا الكود
الكود:
{CLASS_TABLE_TYPE}
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html  xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" {NAMESPACE_FB_LIKE} {NAMESPACE_FB}>
<head>
<!-- BEGIN meta_emulate_ie7 -->
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7" />
<!-- END meta_emulate_ie7 -->
<title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING};" />
<meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
<meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
<!-- BEGIN switch_canonical_url -->
<link rel="canonical" href="{switch_canonical_url.CANONICAL_URL}" />
<!-- END switch_canonical_url -->
{META_FAVICO}
{META}
{META_FB_LIKE}
<meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
{T_HEAD_STYLESHEET}
{CSS}
<link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
<link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
<script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
<script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>

<!-- BEGIN switch_fb_login -->
<script src="http://connect.facebook.net/{switch_fb_login.FB_LOCAL}/all.js" type="text/javascript"></script>
<script src="{switch_fb_login.JS_FB_LOGIN}" type="text/javascript"></script>
<!-- END switch_fb_login -->

<!-- BEGIN switch_ticker -->
<link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
<script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
<!-- END switch_ticker -->

<!-- BEGIN switch_ticker_new -->
<script src="{JS_DIR}jquery/jcarousel/jquery.jcarousel.js" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">//<![CDATA[
/* Definir le sens de direction en fonction du panneau admin */
var tickerDirParam = "{switch_ticker.DIRECTION}";
var slid_vert = false;
var auto_dir = 'next';
var h_perso = parseInt({switch_ticker.HEIGHT});

switch( tickerDirParam )
{
case 'top' :
slid_vert = true;
break;

case 'left':
break;

case 'bottom':
slid_vert = true;
auto_dir = 'prev';
break;

case 'right':
auto_dir = 'prev';
break;

default:
slid_vert = true;
}

$(document).ready(function() {
var w_cont = $('#fa_ticker_container').width();

if (w_cont > 0)
{
$('#fa_ticker_container').width(w_cont);

/* Affichage de la liste */
$('#fa_ticker_content').css('display','block');

/* Calcul des dimensions du conteneur et des ?l?ments */
var width_max = $('ul#fa_ticker_content').width();
var width_item = Math.floor(width_max / {switch_ticker.SIZE});
var height_max = h_perso;

/* Calcul de la hauteur maximale du contenur en fonction des ?l?ments et de la hauteur personnalis?e dans l'admin */
$('ul#fa_ticker_content li').each( function () {
if ($(this).height() > height_max)
{
height_max = $(this).height();
}
} );

/* Redimensionnement des ?l?ments et des images trop larges */
$('ul#fa_ticker_content li').width(width_item).height(height_max).find('img').each(function () {
if ($(this).width() > width_item)
{
var ratio = $(this).width() / width_item;
var new_height = Math.round($(this).height() / ratio);
$(this).height(new_height).width(width_item);
}
});

/* Redimensionnement et centrage du conteneur en mode vertical */
if (slid_vert)
{
$('ul#fa_ticker_content').width(width_item).height(height_max).css('marginLeft','auto').css('marginRight','auto');
}

/* Initialisation du caroussel */
$('#fa_ticker_content').jcarousel({
vertical: slid_vert,
wrap: 'circular',
auto: {switch_ticker.STOP_TIME},
auto_direction: auto_dir,
scroll: 1,
size: {switch_ticker.SIZE},
height_max: height_max,
animation: {switch_ticker.SPEED}
});
}
else
{
$('ul#fa_ticker_content li:not(:first)').css('display','none');
$('ul#fa_ticker_content li:first').css('list-style','none').css('text-align','center');
}
});
//]]>
</script>
<!-- END switch_ticker_new -->

<script type="text/javascript">//<![CDATA[
$(document).ready(function(){
<!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
pm.focus();
<!-- END switch_enable_pm_popup -->
<!-- BEGIN switch_report_popup -->
report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
report.focus();
<!-- END switch_report_popup -->
<!-- BEGIN switch_ticker -->
ticker_start({switch_ticker.HEIGHT}, {switch_ticker.SPACING}, {switch_ticker.SPEED}, '{switch_ticker.DIRECTION}', {switch_ticker.STOP_TIME});
<!-- END switch_ticker -->
});

<!-- BEGIN switch_login_popup -->
var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = true, logInBackgroundClass = false;
<!-- END switch_login_popup -->

<!-- BEGIN switch_login_popup -->
$(document).ready( function() {
$(window).resize(function() {
var windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
var popupWidth = $("#login_popup").width();
var mypopup = $("#login_popup");

$("#login_popup").css({
"left": windowWidth/2 - popupWidth/2
});
});
});
<!-- END switch_login_popup -->
//]]>
</script>
{GREETING_POPUP}
<!-- BEGIN switch_ticker_new -->
<style>
.jcarousel-skin-tango .jcarousel-item {
text-align:center;
width: 10px;
}

.jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-horizontal {
margin-right: {switch_ticker.SPACING}px;
}

.jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-vertical {
margin-bottom: {switch_ticker.SPACING}px;
}
</style>
<!-- END switch_ticker_new -->

<!-- BEGIN google_analytics_code -->
{HOSTING_JS}
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
var _gaq = _gaq || [];
_gaq.push(['_setAccount', '{G_ANALYTICS_ID}']);
_gaq.push(['_trackPageview']);

(function() {
var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
})();
//]]>
</script>
<!-- END google_analytics_code -->
</head>
<body background="{T_BODY_BACKGROUND}" bgcolor="{T_BODY_BGCOLOR}" text="{T_BODY_TEXT}" link="{T_BODY_LINK}" vlink="{T_BODY_VLINK}">
      <div id="fb-root"></div>
    <script>(function(d, s, id) {
      var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
      if (d.getElementById(id)) return;
      js = d.createElement(s); js.id = id;
      js.src = "//connect.facebook.net/ar_AR/all.js#xfbml=1&appId=578836122133232";
      fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
    }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script>
<!-- BEGIN hitskin_preview -->
<div id="hitskin_preview" style="display: block;">
<h1><img src="http://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_logo.png" alt="" /> Hit<em>skin</em>.com</h1>
<div class="content">
<p>
{hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}
<br />
<span>{hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}<a href="http://{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span>
</p>
</div>
</div>
<!-- END hitskin_preview -->

<!-- BEGIN switch_login_popup -->
<div id="login_popup">
<table class="forumline" width="{LOGIN_POPUP_WIDTH}" height="{LOGIN_POPUP_HEIGHT}" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
<tr height="25">
<td class="catLeft">
<span class="genmed module-title">{SITENAME}</span>
</td>
</tr>
<tr height="{LOGIN_POPUP_MSG_HEIGHT}">
<td class="row1" align="left" valign="top">
<div id="login_popup_buttons">
<form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
<input type="submit" class="mainoption" value="{L_LOGIN}" />
<input type="button" class="mainoption" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />
<input id="login_popup_close" type="button" class="button" value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />
</form>
</div>
<span class="genmed">{LOGIN_POPUP_MSG}</span>
</td>
</tr>
</table>
</div>
<!-- END switch_login_popup -->

<title>منتديات عالم الاحلام</title>

</head>

<body>

<!-- logo -->

<a name="top"></a>

<!-- part1 -->

<div class="stylecontainer" style="width:1000px">

<div class="shadowleft">

<div class="shadowright">

<div class="loginbar">

<div class="loginbartxt">

<!-- part1 -->

{LAST_VISIT_DATE}

<!-- part2 -->

</div>

</div>

<div class="headerbar">

<div class="headerlogo" style="background-image: url('http://www4.0zz0.com/2013/02/28/11/728603831.jpg
')">

<!-- part2 -->

<table border="0" cellpadding="0" style="border-collapse: collapse" width="100%"><tr>

<td width="100%" height="100px" valign="bottom" align="right">

<div class="userinfotable">

<table border="0" cellpadding="0" style="border-collapse: collapse"><tr>

<td align="right">

<p style="margin-left: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"><a href="/profile?mode=editprofile&page_profil=avatars" rel="nofollow"><img height="50" width="50" src="http://freup.net/uploads/1367658291251.jpg" alt="Your Avatar" border="0" /></a></p></td>

<td>

<div class="userinfodata">
<!-- BEGIN switch_user_logged_out --><p style="margin-top: 3px; margin-bottom: 0px"> <span id="notifications"><a href="/login">الدخول</a> <strong>!</strong></span><script type="text/javascript"> vBmenu.register("notifications"); </script>

<span class="textline">|</span><a href="/register">التسجيل</a><span class="textline">|</span>
<a id="community" href="/faq" rel="nofollow" accesskey="6">
الاسئلة المتكررة</a>

<span class="textline">|</span>
<a id="community" href="/profile?mode=sendpassword" rel="nofollow" accesskey="6">
استرجاع كلمة السر</a> <script type="text/javascript"> vbmenu_register("community"); </script>


<!-- END switch_user_logged_out -->
<!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
<strong> أهلا وسهلا بك يا {SITE_DESCRIPTION} من جديد ، نرجو أن تكون في تمام الصحة والعافية.
</a></strong>


<p style="margin-top: 3px; margin-bottom: 0px">


<script type="text/javascript"> vBmenu.register("notifications"); </script>

<p style="margin-top: 3px; margin-bottom: 0px"> <span id="notifications"><a href="/privmsg?folder=inbox"></a> <strong></strong></span>
{GENERATED_NAV_BAR}<span class="textline">|</span><a href="/profile?mode=editprofile">لوحة التحكم</a><span class="textline">|</span><a id="community" href="/search?search_id=egosearch" rel="nofollow" accesskey="6">

مشاركاتي</a>

<span class="textline">|</span>

<a id="community" href="/search?search_id=newposts" rel="nofollow" accesskey="6">

<FONT color=Red>ما الجديد !</FONT></a>
<span class="textline">|</span>

<a id="community" href="/faq" rel="nofollow" accesskey="6">

الاسئلة المتكررة</a>
<script type="text/javascript"> vbmenu_register("community"); </script>

<span class="textline">|</span>


<a href="login?logout" ><IMG src="http://i45.servimg.com/u/f45/13/25/14/59/icon_l10.png"> الخروج</a>


</p>
<!-- END switch_user_logged_in --><div class="navlinks"> <a href="/chatbox/index.forum" target="_blank">دردشة الهواة</a><span class="textline">|</span><a id="usercptools" href="http://www.hmammaroc.com/gallery/index.htm" accesskey="3">

مكتبة الصور</a><script type="text/javascript"> vbmenu_register("usercptools"); </script>

<span class="textline">|</span> <a href="/h63-page" target="_blank">مركز تحميل الصور</a><script type="text/javascript"> vbmenu_register("navbar_search"); </script> <span class="textline">|</span><a href="/post?f=6&mode=newtopic">لإقتراحاتك</a>

     

       

        </div>

      </div>

  </td></tr></table>

             

      </div>

<table border="0" cellspacing="0"><tr>

                                <td class="sitemenusp"></td>                       

                          <td class="sitemenu"><a href="http://worldofdeams.arabfoot.net/">  الرئيسية</a></td>

                          <td class="sitemenusp"></td>

                          <td class="sitemenu"><a href="search?search_id=unanswered">مواضيع لم يرد عليها</a></td>

                          <td class="sitemenusp"></td>

                          <td class="sitemenu"><a href="/memberlist">  الاعضاء</a></td>

                          <td class="sitemenusp"></td>

                          <td class="sitemenu"><a href="/contact">  أتصل بنا</a></td>

                          <td class="sitemenusp"></td>

                          <td class="sitemenusp"></td>

                          <td class="searchtab" nowrap="nowrap" >

                          <div class="hedersrch">

                          <form action="/search?do=process" method="post">

              <input type="hidden" name="do" value="process" />

              <input type="hidden" name="quicksearch" value="1" />

              <input type="hidden" name="childforums" value="1" />

              <input type="hidden" name="exactname" value="1" />

              <input type="hidden" name="s" value="" />

              <input type="hidden" name="securitytoken" value="1298540345-c3097e15bc141d1a09459bc6be628857913ee5b2" />

              <div><input type="text" class="input1" name="query" size="25" tabindex="1001" /><input type="submit" class="srchbott" value="إذهب" tabindex="1004" /></div>

              <div style="display:none;margin-top:6px">

                  <label for="rb_nb_sp0"><input type="radio" name="showposts" value="0" tabindex="1002" checked="checked" />عرض المواضيع</label>

                 

                  <label for="rb_nb_sp1"><input type="radio" name="showposts" value="1" tabindex="1003" />عرض المشاركات</label>

              </div>

            </form></div>

                          </td>  <td class="sitemenusp"></td>

             


                          </tr>

                    </table>                 

        </td>

        </tr>

                    </table>


</div></div>

<!-- part3 -->

<!-- /logo -->

<!-- content table -->

<div class="maincontainer">

<!-- part4 -->

<div class="boxlineup">

<div class="boxupleft"><div class="boxupright"></div></div>

</div>

<div class="boxlineleft">

  <div class="boxlineright">

<!-- part4 -->

<!-- open content container -->


  <a name="top"></a>
  {JAVASCRIPT}
  <table class="bodylinewidth" width="{T_BODY_TABLE_WIDTH}" cellspacing="0" cellpadding="10" border="0" align="center">
      <tr>
        <td class="bodyline">


<!-- / CSS Stylesheet --><script type="text/javascript" src="clientscript/yui/yahoo-dom-event/yahoo-dom-event.js?v=385"></script>
<div class="headerlogo" style="background-image: url('
')">
<script type="text/javascript" src="clientscript/yui/connection/connection-min.js?v=385"></script>

<script type="text/javascript">

<!--

var SESSIONURL = "";

var SECURITYTOKEN = "1298540345-c3097e15bc141d1a09459bc6be628857913ee5b2";

var IMGDIR_MISC = "http://www.nice-f.co.cc/vb/images/W-ENTERv5/red/misc";

var vb_disable_ajax = parseInt("0", 10);

// -->

</script>

<script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin_global.js?v=385"></script>

<script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin_menu.js?v=385"></script>


<div align="">

  <div class="page" style="width:; text-align:"><table class="tborder" align="center" border="0" cellpadding="6" cellspacing="0" width="100%"> <tbody><tr> <td class="alt1" width="100%"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody><tr valign="bottom"> <td><img src="http://i29.servimg.com/u/f29/12/39/44/15/navbit10.gif"></a></td> <td> </td> <td width="100%"><a style="font-weight: bold;" href="/forum.htm"></a> <a class="nav" href="/forum.htm">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="/forum.htm">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</td></td> </tr> <tr> <td class="navbar" style="font-size:10pt; padding-top:1px" colspan="3"><img src="http://i49.servimg.com/u/f49/12/39/44/15/navbit12.gif"></a> <strong>{PAGE_TITLE}</strong></td> </tr> </tbody></table> </td> <td class="alt2" style="padding:0px" nowrap="nowrap">  <form action="http://www.3eoon-alforat.com/vb/login.php?do=login" method="post"><br></form>  </td> </tr> </tbody></table>

<table align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr align="center"><td class="tcat"><a href="/search?search_id=activetopics">أفضل المواضيع لهذا اليوم</a></td>
     
     
      <td class="tcat"><a href="/memberlist?mode=today_posters" target="_blank">أفضل 20 مشاركين في هذا اليوم</a></td>
     
        <td class="tcat"><a href="/memberlist?mode=overall_posters">أفضل 20 عضو في هذا المنتدى</a></td>
     
      <td class="tcat"><a href="http://worldofdeams.arabfoot.net/viewonline">المتواجدون الان</a></td>
     

                  <td class="tcat"><a href="../stats.htm">احصائيات المنتدى</a></td>
           
       
      </tr>
  </tbody></table>
            <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
              <tr>
                  <!-- BEGIN switch_logo_left -->
                  <td><a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a></td>
                  <!-- END switch_logo_left -->
                  <td align="center" width="100%" valign="middle">
                    <!-- BEGIN switch_logo_center -->
                    <a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a>
                    <br />
                    <!-- END switch_logo_center -->
                    <div class="maintitle">{MAIN_SITENAME}</div>
                    <br />
                    <span class="gen"><br />  </span>
                  </td>
                  <!-- BEGIN switch_logo_right -->
                  <td><a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a></td>
                  <!-- END switch_logo_right -->
              </tr>
            </table>

            <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="{MENU_POSITION}">
              </tr>
            </table>
            <div style="clear: both;"></div>
            <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
            <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
              <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                  <tr>
                    <td {CLASS_TABLE_TYPE} align="left" class="row1">
                        <div id="fa_ticker_container">
                          <ul id="fa_ticker_content"  class="jcarousel-skin-tango" style="display:none;">
                              <!-- BEGIN ticker_row -->
                              <li>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</li>
                              <!-- END ticker_row -->
                          </ul>
                        </div>
                    </td>
                  </tr>
              </table>
            </div>
            <!-- END switch_ticker_new -->
            <!-- BEGIN switch_ticker -->
            <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
              <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                  <tr>
                    <td {CLASS_TABLE_TYPE} align="left" class="row1">
                        <div id="fa_ticker_container">
                          <div id="fa_ticker" style="height:{switch_ticker.HEIGHT}px;">
                              <div class="fa_ticker_content">
                                <!-- BEGIN ticker_row -->
                                <div>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div>
                                <!-- END ticker_row -->
                              </div>
                          </div>
                        </div>
                    </td>
                  </tr>
              </table>
            </div>
            <!-- END switch_ticker -->
            <div id="page-body">
              <div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
                  <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" class="three-col">
                    <tbody>
                        <tr>
                         
                                                                      <td valign="top" width="{C1SIZE}">
                                  <div id="{ID_LEFT}">
                                    <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
                                    {giefmod_index1.MODVAR}
                                        <!-- BEGIN saut -->
                                        <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
                                        <!-- END saut -->
                                    <!-- END giefmod_index1 -->
                                  </div>
                              </td>
                          <td valign="top" width="100%">
<!-- BEGIN html_validation -->
                          </td>
                        </tr>
                    </tbody>
                  </table>
              </div>
            </div>
        </td>
      </tr>
  </table>
</body>
</html>
<!-- END html_validation -->
avatar
stones
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 11057
معدل النشاط : 14037
السُمعة : 414

http://stones.arab.st/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: اصلاح اخطاء قالب overall_header للخبراء

مُساهمة من طرف احساس 2 في الإثنين 18 نوفمبر 2013 - 16:36

الاخطاء زادت اخي الفاضل

يمكنك معاينه الاخطاء اذهب للموقع:
http://validator.w3.org
avatar
احساس 2
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 549
معدل النشاط : 3539
السُمعة : -1

http://worldofdeams.arabfoot.net/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: اصلاح اخطاء قالب overall_header للخبراء

مُساهمة من طرف stones في الإثنين 18 نوفمبر 2013 - 17:08

ممكن حد يساعدك من خبراء الاكواد
او اعيد حذف القالب ب الكامل
اذا كنت محتفظ ب الاكواد الخاصه
الي به ورتبه من جديد
avatar
stones
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 11057
معدل النشاط : 14037
السُمعة : 414

http://stones.arab.st/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: اصلاح اخطاء قالب overall_header للخبراء

مُساهمة من طرف احساس 2 في الإثنين 18 نوفمبر 2013 - 17:38

منتظر اهل الخبره
avatar
احساس 2
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 549
معدل النشاط : 3539
السُمعة : -1

http://worldofdeams.arabfoot.net/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: اصلاح اخطاء قالب overall_header للخبراء

مُساهمة من طرف احساس 2 في الإثنين 18 نوفمبر 2013 - 19:03

مفيش حد هيساعدني ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ساااااااااااااااعدووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووني
avatar
احساس 2
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 549
معدل النشاط : 3539
السُمعة : -1

http://worldofdeams.arabfoot.net/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: اصلاح اخطاء قالب overall_header للخبراء

مُساهمة من طرف احساس 2 في الإثنين 18 نوفمبر 2013 - 20:28

لا كتير كده يا جماعه اومال منتدي دعم ازاي ؟؟
كل مواضيعي مفيش اي دعم ولا مساعده
مش كده يعني
avatar
احساس 2
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 549
معدل النشاط : 3539
السُمعة : -1

http://worldofdeams.arabfoot.net/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: اصلاح اخطاء قالب overall_header للخبراء

مُساهمة من طرف abanoub ronaldo في الإثنين 18 نوفمبر 2013 - 21:44

ممكن تجيب الاستايل كآمل وانا هقسمه لهيدر وفوتر وغير ه ؟
avatar
abanoub ronaldo
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 227
معدل النشاط : 2507
السُمعة : 0

http://egy4day.forumegypt.net/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: اصلاح اخطاء قالب overall_header للخبراء

مُساهمة من طرف احساس 2 في الإثنين 18 نوفمبر 2013 - 21:48

صديقي انا وضعت الهيدر للخبراء
لو انت اهل خبره اصل لي اخطاء الهيدر
وشكرا
avatar
احساس 2
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 549
معدل النشاط : 3539
السُمعة : -1

http://worldofdeams.arabfoot.net/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: اصلاح اخطاء قالب overall_header للخبراء

مُساهمة من طرف ¶Oscar¶ في الإثنين 18 نوفمبر 2013 - 22:01

ياريت تقولى الاخطاء الى اكتشفتها وانا هبدا اصلحها على قد ما اعرف
avatar
¶Oscar¶
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 669
معدل النشاط : 2695
السُمعة : 22

http://teravoice.info/no/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: اصلاح اخطاء قالب overall_header للخبراء

مُساهمة من طرف احساس 2 في الإثنين 18 نوفمبر 2013 - 22:15

اوك صديقي هجبلك رابط الفحص

عدد الاخطاء
Validation Output: 827 Errors
ده رابط الفحص اخي من هنــــــــــــا
avatar
احساس 2
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 549
معدل النشاط : 3539
السُمعة : -1

http://worldofdeams.arabfoot.net/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: اصلاح اخطاء قالب overall_header للخبراء

مُساهمة من طرف ¶Oscar¶ في الإثنين 18 نوفمبر 2013 - 22:25

هههههههه انت قصدك الاخطاء دى لو فحصت اى منتدى على احلى منتدى هتلاقى الاخطاء دى فيه وكمان الموقع ده مثلا ممكن يقرا دى على انها
الكود الصحيح
الكود:
<html dir="rtl">

<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256">
<title>New Page 3</title>
</head>

[color=#ff3333]<body>[/color]

</body>

</html>
الكود الى هيقراه الموقع على انه خطا
الكود:
<html dir="rtl">

<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256">
<title>New Page 3</title>
</head>

[color=#ff3333]body >[/color]

</body>

</html>

دى مثلا فهمت يعنى الموقع بيكون محتاج شئ ثابت يمشى عليه واى اختلاف عن البرمجه الاساسيه فى الموقع بيقراها خطاء
ثوانى واجبلك اكبر المنتديات التطويره ملئيه بالاخطاء
avatar
¶Oscar¶
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 669
معدل النشاط : 2695
السُمعة : 22

http://teravoice.info/no/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: اصلاح اخطاء قالب overall_header للخبراء

مُساهمة من طرف ¶Oscar¶ في الإثنين 18 نوفمبر 2013 - 22:33

دا رابط فحص فور يمنى
http://validator.w3.org/check?uri=http%3A%2F%2Fwww.4egy.net%2F&charset=%28detect+automatically%29&doctype=Inline&group=0
عدد الاخطاء
الكود:
1046 Errors, 1718 warning(s)
ندخل بقا على الاكبر منه
منتدى الدعم Mad 
http://validator.w3.org/check?uri=http%3A%2F%2Fhelp.ahlamontada.com&charset=%28detect+automatically%29&doctype=Inline&group=0
عدد الاخطاء
الكود:
23 Errors
بسيطه شوى وده لاانه منتدى دعم ومساعده اى مفروض ميكون بيه اى خطأ
لوكانت بتاثر على الموقع


نيجى على جيوش هكر

http://validator.w3.org/check?uri=http%3A%2F%2Fwww.aljyyosh.com&charset=%28detect+automatically%29&doctype=Inline&group=0

عدد الاخطاء
الكود:
19 Errors, 3 warning(s)
نبيجى بقا لماى ايجى
http://validator.w3.org/check?uri=http%3A%2F%2Fmyegy.com%2F&charset=%28detect+automatically%29&doctype=Inline&group=0
عدد الاخطاء
الكود:
182 Errors

الاهم من كل ده ترايدنت
مش هتصدقوا هسيبكم تدخلوا تشوفو بنفسكم
http://validator.w3.org/check?uri=http%3A%2F%2Ftraidnt.com%2F&charset=%28detect+automatically%29&doctype=Inline&group=0


اذن ده كافى لااثبات كلامى
وانا جبت منتديت من جوه احلى منتدى ومن خارجها عشان ما حد يقول انه خطأ فى المنتديات المجانيه
تمام كده لو الرد فادك لاتنسى التقيم
avatar
¶Oscar¶
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 669
معدل النشاط : 2695
السُمعة : 22

http://teravoice.info/no/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: اصلاح اخطاء قالب overall_header للخبراء

مُساهمة من طرف احساس 2 في الإثنين 18 نوفمبر 2013 - 22:46

يا عمي ¶Oscar¶ انتظر الراجل هيضبطه

وبعدين 800 خطاء مصيبه اصبر الله يخليك
avatar
احساس 2
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 549
معدل النشاط : 3539
السُمعة : -1

http://worldofdeams.arabfoot.net/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: اصلاح اخطاء قالب overall_header للخبراء

مُساهمة من طرف ¶Oscar¶ في الإثنين 18 نوفمبر 2013 - 22:56

يعنى انت قلقن من 800 خطأ

وخايف منهم وفور يمنى مش قلقنين من
1046 Errors, 1718 warning(s)
الف وشويه كمان هههه

انا ما بعتقد ان فى احد هنا ممكن يصلحه كله لان لو كان فى كان اول شئ اتصلح كان منتدى الدعم
avatar
¶Oscar¶
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 669
معدل النشاط : 2695
السُمعة : 22

http://teravoice.info/no/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: اصلاح اخطاء قالب overall_header للخبراء

مُساهمة من طرف احساس 2 في الإثنين 18 نوفمبر 2013 - 23:06

انت محبط Crying or Very sad
avatar
احساس 2
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 549
معدل النشاط : 3539
السُمعة : -1

http://worldofdeams.arabfoot.net/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: اصلاح اخطاء قالب overall_header للخبراء

مُساهمة من طرف احساس 2 في الإثنين 18 نوفمبر 2013 - 23:11

ياصديقي في كود جافا في القالب ده عالملي مشكله مع جوجل
ياناااااااااااااااااااااااااااس
ساعدووووووووووووووووووووووووووووني
avatar
احساس 2
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 549
معدل النشاط : 3539
السُمعة : -1

http://worldofdeams.arabfoot.net/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: اصلاح اخطاء قالب overall_header للخبراء

مُساهمة من طرف Yassine Bablil في الثلاثاء 19 نوفمبر 2013 - 14:00

هده الأخطاء لا تاثر في شيء اخي الحبيب
طالما القالب شغال معاك جيدا في منتداك
ومافيش اخطاء تظهر على استايل
ادا هو ممتاز ويعمل بدون مشاكل
avatar
Yassine Bablil
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 8533
معدل النشاط : 9867
السُمعة : 164

https://ev1el.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: اصلاح اخطاء قالب overall_header للخبراء

مُساهمة من طرف ImAd96 في الخميس 21 نوفمبر 2013 - 0:04

ممكن صزر للمشكل ؟؟
avatar
ImAd96
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 421
معدل النشاط : 2553
السُمعة : 22

http://www.vivaalgeria.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: اصلاح اخطاء قالب overall_header للخبراء

مُساهمة من طرف ahmed abderrazak في الأحد 8 ديسمبر 2013 - 14:45

ههههههههههههههههههههههههههه

ربي يعاون
avatar
ahmed abderrazak
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 329
معدل النشاط : 2939
السُمعة : 0

http://egynet.the-up.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: اصلاح اخطاء قالب overall_header للخبراء

مُساهمة من طرف ¶Oscar¶ في الثلاثاء 10 ديسمبر 2013 - 20:49

@احساس 2 كتب:
انت محبط

@احساس 2 كتب:ياصديقي في كود جافا في القالب ده عالملي مشكله مع جوجل
ياناااااااااااااااااااااااااااس
ساعدووووووووووووووووووووووووووووني


انا كلامى قولتله مش عشان احبطك انا بقولك الحقيقه وفعلا هما مش بياثروا على التصميم فى شئ كان ممكن اقولك انتظر خبير او اى شئ مثل هذا وارحل ولكنى اخبرتك بالمفيد والحقيقه
واذا كنت مصر تصلحه يمكنك ذلك ولكنه متعب جدا
انك تحط التصميم كامل مبين
الكود:
<body>

هنا

</body>
وطبعا فى اكواد بتكون لراس الصفحه
بتكون مابين دول
الكود:
<head>
هنا
</head>

والجافا بتكون هنا
الكود:
<body>

هنا

</body>
طبعا الكلام ده صعب جدا ان تنفذه حتى لو كنت محترف لانى شغال فى التكويد بالنظام اليدوى ده من سنين ومش هعرف اطبق الشرحMad  ده كله بالظبط What a Face  ولكن اتمنى لك التوفيق Cool 
avatar
¶Oscar¶
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 669
معدل النشاط : 2695
السُمعة : 22

http://teravoice.info/no/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى