طلب تعديل على قالب الهيدر

اذهب الى الأسفل

طلب تعديل على قالب الهيدر

مُساهمة من طرف 45edma في الإثنين 21 يناير 2013 - 12:25

السلام عليكم

اريد التعديل على قالب الهيدر هذا

الكود:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="rtl" lang="Ar">
<head>
   <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
   <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING}" />
   <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
   <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
   <!-- BEGIN switch_compat_meta -->
   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE={switch_compat_meta.VERSION}" />
   <!-- END switch_compat_meta -->

   <!-- BEGIN switch_canonical_url -->
   <link rel="canonical" href="{switch_canonical_url.CANONICAL_URL}" />
   <!-- END switch_canonical_url -->
   {META_FAVICO}
   {META}
   {META_FB_LIKE}
   <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
   {T_HEAD_STYLESHEET}
   {CSS}
   <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
   <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
   <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>

   <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>

   <!-- BEGIN switch_fb_login -->
   <script src="http://connect.facebook.net/{switch_fb_login.FB_LOCAL}/all.js" type="text/javascript"></script>
   <script src="{switch_fb_login.JS_FB_LOGIN}" type="text/javascript"></script>
   <!-- END switch_fb_login -->

   <!-- BEGIN switch_ticker -->

   <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
   <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
   <!-- END switch_ticker -->

   <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
   <script src="{JS_DIR}jquery/jcarousel/jquery.jcarousel.js" type="text/javascript"></script>
   <script type="text/javascript">//<![CDATA[
      /* Definir le sens de direction en fonction du panneau admin */
      var tickerDirParam = "{switch_ticker.DIRECTION}";
      var slid_vert = false;
      var auto_dir = 'next';
      var h_perso = parseInt({switch_ticker.HEIGHT});

      switch( tickerDirParam )
      {
         case 'top' :
            slid_vert = true;
            break;

         case 'left':
            break;

         case 'bottom':
            slid_vert = true;
            auto_dir = 'prev';
            break;

         case 'right':
            auto_dir = 'prev';
            break;

         default:
            slid_vert = true;
      }

      $(document).ready(function() {
         var w_cont = $('#fa_ticker_container').width();

         if (w_cont > 0)
         {
            $('#fa_ticker_container').width(w_cont);

            /* Affichage de la liste */
            $('#fa_ticker_content').css('display','block');

            /* Calcul des dimensions du conteneur et des elements */
            var width_max = $('ul#fa_ticker_content').width();
            var width_item = Math.floor(width_max / {switch_ticker.SIZE});
            var height_max = h_perso;

            /* Calcul de la hauteur maximale du conteneur en fonction des elements et de la hauteur personnalisee dans l'admin */
            $('ul#fa_ticker_content li').each( function () {
               if ($(this).height() > height_max)
               {
                  height_max = $(this).height();
               }
            } );

            /* Redimensionnement des elements et des images trop larges */
            $('ul#fa_ticker_content li').width(width_item).height(height_max).find('img').each(function () {
               if ($(this).width() > width_item)
               {
               var ratio      = $(this).width() / width_item;
               var new_height = Math.round($(this).height() / ratio);
               $(this).height(new_height).width(width_item);
               }
            });

            /* Redimensionnement et centrage du conteneur en mode vertical */
            if (slid_vert)
            {
               $('ul#fa_ticker_content').width(width_item).height(height_max).css('marginLeft','auto').css('marginRight','auto');
            }

            /* Initialisation du caroussel */
            $('#fa_ticker_content').jcarousel({
                  vertical: slid_vert,
               wrap: 'circular',
               auto: {switch_ticker.STOP_TIME},
               auto_direction: auto_dir,
            scroll: 1,
            size: {switch_ticker.SIZE},
            height_max: height_max,
            animation: {switch_ticker.SPEED}
            });
         }
         else
         {
            $('ul#fa_ticker_content li:not(:first)').css('display','none');
            $('ul#fa_ticker_content li:first').css('list-style','none').css('text-align','center');
         }
      });
   //]]>
   </script>
   <!-- END switch_ticker_new -->

   <script type="text/javascript">//<![CDATA[
   $(document).ready(function(){
      <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
         pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
         pm.focus();
      <!-- END switch_enable_pm_popup -->
      <!-- BEGIN switch_report_popup -->
         report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
         report.focus();
      <!-- END switch_report_popup -->
      <!-- BEGIN switch_ticker -->
         ticker_start({switch_ticker.HEIGHT}, {switch_ticker.SPACING}, {switch_ticker.SPEED}, '{switch_ticker.DIRECTION}', {switch_ticker.STOP_TIME});
      <!-- END switch_ticker -->
   });

   <!-- BEGIN switch_login_popup -->
      var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = true, logInBackgroundClass = false;
   <!-- END switch_login_popup -->

   <!-- BEGIN switch_login_popup -->
   $(document).ready( function() {
      $(window).resize(function() {
         var windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
         var popupWidth = $("#login_popup").width();
         var mypopup = $("#login_popup");

         $("#login_popup").css({
         "left": windowWidth/2 - popupWidth/2
            });
      });
   });
   <!-- END switch_login_popup -->
   //]]>
   </script>
   {GREETING_POPUP}
   <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
   <style>
   .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item {
      text-align:center;
      width: 10px;
   }

   .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-horizontal {
      margin-right: {switch_ticker.SPACING}px;
   }

   .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-vertical {
      margin-bottom: {switch_ticker.SPACING}px;
   }
   .Style1 {}
.Style4 {color: #FFFFFF}
    </style>
   <!-- END switch_ticker_new -->
   {HOSTING_JS}
   <!-- BEGIN google_analytics_code -->
   <script type="text/javascript">
   //<![CDATA[
    var _gaq = _gaq || [];
    _gaq.push(['_setAccount', '{G_ANALYTICS_ID}']);
    _gaq.push(['_trackPageview']);

    (function() {
      var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
      ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
      var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
    })();
   //]]>
   </script>

   <!-- END google_analytics_code -->
</head>
<body background="{T_BODY_BACKGROUND}" bgcolor="{T_BODY_BGCOLOR}" text="{T_BODY_TEXT}" link="{T_BODY_LINK}" vlink="{T_BODY_VLINK}">
   <!-- BEGIN hitskin_preview -->
   <div id="hitskin_preview" style="display: block;">
      <h1><img src="http://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_logo.png" alt="" /> Hit<em>skin</em>.com</h1>
      <div class="content">
         <p>

            {hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}
            <br />
            <span>{hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}<a href="http://{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span>
         </p>
      </div>
   </div>
   <!-- END hitskin_preview -->

   <!-- BEGIN switch_login_popup -->

   <div id="login_popup">
      <table class="forumline" width="{LOGIN_POPUP_WIDTH}" height="{LOGIN_POPUP_HEIGHT}" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
         <tr height="25">
            <td class="catLeft">
               <span class="genmed module-title">{SITENAME}</span>
            </td>
         </tr>
         <tr height="{LOGIN_POPUP_MSG_HEIGHT}">

            <td class="row1" align="left" valign="top">
               <div id="login_popup_buttons">
                  <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
                     <input type="submit" class="mainoption" value="{L_LOGIN}" />
                     <input type="button" class="mainoption" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />
                     <input id="login_popup_close" type="button" class="button" value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />
                  </form>
               </div>
               <span class="genmed">{LOGIN_POPUP_MSG}</span>

            </td>
         </tr>
      </table>
   </div>
   <!-- END switch_login_popup -->

   <a name="top"></a>
     {JAVASCRIPT}

 <!-- CSS Stylesheet -->
<style type="text/css" id="vbulletin_css">
/**
* vBulletin 3.8.7 CSS
* Style: '[Ourislam1] ، إستايل خفيف مميز احترافى بالتومبيلات ، إهداء من اور اسلام لخدمات المواقع'; Style ID: 154
*/
@import url("http://www.bdayh.com/vBCust/clientscript/vbulletin_css/style-0e796241-00154.css");
</style>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="clientscript/vbulletin_important.css?v=387" />


<!-- / CSS Stylesheet -->

<script type="text/javascript" src="clientscript/yui/yahoo-dom-event/yahoo-dom-event.js?v=387"></script>
<script type="text/javascript" src="clientscript/yui/connection/connection-min.js?v=387"></script>

<script type="text/javascript">
<!--
var SESSIONURL = &amp;amp;quot;&amp;amp;quot;;
var SECURITYTOKEN = &amp;amp;quot;guest&amp;amp;quot;;
var IMGDIR_MISC = &amp;amp;quot;Alajaji2012/misc&amp;amp;quot;;
var vb_disable_ajax = parseInt(&amp;amp;quot;0&amp;amp;quot;, 10);
// -->
</script>
<script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin_global.js?v=387"></script>
<script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin_menu.js?v=387"></script><body>
<!-- start top nsv -->
<div class="BdTopNav">
  <ul>

    <li class="Link01 select"><a href="index.php"><img src="http://www.bdayh.com/vBCust/Alajaji2012/img/spacer.gif" alt="" /></a></li>
    <li class="Link02"><a href="http://alajajitree.com/"><img src="http://www.bdayh.com/vBCust/Alajaji2012/img/spacer.gif" alt="" /></a></li>
    <li class="Link03"><a href="http://alajaji.com.sa/up/"><img src="http://www.bdayh.com/vBCust/Alajaji2012/img/spacer.gif" alt="" /></a></li>
    <li class="Link04"><a href="http://alajaji.com.sa/nasab.php"><img src="http://www.bdayh.com/vBCust/Alajaji2012/img/spacer.gif" alt="" /></a></li>
    <li class="Link05"><a href="#"><img src="http://www.bdayh.com/vBCust/Alajaji2012/img/spacer.gif" alt="" /></a></li>
  </ul>
</div>
<!-- start header -->
<div class="BdHeader">
  <div class="Content">

    <div class="BdHeaderRight"></div>
    <div class="BdHeaderCenter"></div>
    <div class="BdHeaderLeft">
      <ul>
        <li><a href="#Facebook"><img src="http://www.bdayh.com/vBCust/Alajaji2012/img/spacer.gif" alt= "" /></a></li>
        <li><a href="#Twitter"><img src="http://www.bdayh.com/vBCust/Alajaji2012/img/spacer.gif" alt= "" /></a></li>
        <li><a href="#Youtube"><img src="http://www.bdayh.com/vBCust/Alajaji2012/img/spacer.gif" alt= "" /></a></li>
      </ul>
      <div class="BdHeaderAdv"> <a href="#"><img class="BdAdv468" src="http://www.bdayh.com/vBCust/Alajaji2012/img/spacer.gif" alt="مساحة اعلانية" /> </a></div>

      <div class="BdHeaderSearch">
        <form action="search.php?do=process" method="post">
          <input name="do" type="hidden" value="process" />
          <input name="quicksearch" type="hidden" value="1" />
          <input name="childforums" type="hidden" value="1" />
          <input name="exactname" type="hidden" value="1" />
          <input type="hidden" name="s" value="" />
          <input type="hidden" name="securitytoken" value="guest" />
          <input class="SeaIn" name="query" onblur="if(this.value=='')this.value='ضع كلمة البحث هنا ..' " onfocus="if(this.value=='ضع كلمة البحث هنا ..')this.value=''" type="text" value="ضع كلمة البحث هنا .." />

          <input class="SeaSub" src="http://www.bdayh.com/vBCust/Alajaji2012/img/spacer.gif" type="image" />
        </form>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
<!-- start content -->
<div class="BdContent">
  <!-- بداية هاك الاهداءات -->
  <div class="BdEhdaa">
    <div class="BdEhdaaRight"></div>

    <div class="BdEhdaaCenter">لتشتغل الشريط اطلب تعديله من اور اسلام</div>
    <div class="BdEhdaaLeft"><img src="http://www.bdayh.com/vBCust/Alajaji2012/img/spacer.gif" alt="" border="0" usemap="#BdEhdaa" />
      <map name="BdEhdaa" id="BdEhdaa">
        <area shape="rect" coords="10,7,106,48" href="#" target="_self" alt="اضف اهداء" />
      </map>
    </div>
  </div>
  <!-- نهاية هاك الاهداءات -->
  <!-- بداية هاك أخر المواضيع -->

  <div class="BdLatest">
    <div class="BdLatestRight"></div>
    <div class="BdLatestCenter">Cod</div>
    <div class="BdLatestLeft"></div>
  </div>
  <!-- نهاية هاك أخر المواضيع -->
  <!-- بداية هاك التميز -->
  <div class="BdTmez">
    <ul>

      <li class="BdT01"><a href="#">قريبا</a></li>
      <li class="BdT02"><a href="#">قريبا</a></li>
      <li class="BdT03"><a href="#">قريبا</a></li>
      <li class="BdT04"><a href="#">قريبا</a></li>
    </ul>
  </div>
  <!-- نهاية هاك التميز -->


<!-- open content container -->      <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
<br />
    <!-- forum top - Ourislam1.com -->

<div class="BdCatBlock">
   <div class="bdayh-cattopbg">
      <div class="bdayh-cattopright">

               </div>
         <div class="bdayh-cattopleft">
         </div>
            </div>
   <!--bdayh-->
   <div class="bdayh-catbg">
         <div class="bdayh-catright">
      <div class="bdayh-catleft">
         <!--bdayh-->

         <div class="BdCatBlockBody">
 

  <!-- End  - Ourislam1.com -->

<table class="tborder" style="-moz-border-radius:8px;-webkit-border-radius:8px;" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
<tr>
   <td class="alt1" width="100%"><table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
     <tr>
       <td class="alt1" width="100%"><table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
         <tr valign="bottom">
           <td><a href="/" onclick="history.back(1); return false;"><img src="http://www.kl200.com/vb/kl200_2012/misc/navbits_start.gif" alt="العودة" width="20" height="20" border="0" /></a></td>
           <td> </td>
           <td width="100%"><strong><strong><span style="font-family: Arial;"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></strong></strong></td>
           </tr>
         <tr>
           <td class="navbar" style="font-size:10pt; padding-top:1px" colspan="3"><a href="/"><img src="http://www.kl200.com/vb/kl200_2012/misc/navbits_finallink_rtl.gif" alt="تحديث الصفحة" width="40" height="18" border="0" class="inlineimg" /></a> <strong><strong><font size="2"><span style="font-family: Arial;">{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE} </span></font><font style="font-family: Arial;" size="2"> <span class="gen">{GENERATED_NAV_BAR}</span></font></strong></strong></td>
           </tr>
         </table></td>
       <td class="alt2" nowrap="nowrap" style="padding:0px">
       {SITE_DESCRIPTION}</td>
       </tr>
     </table></td>

</tr>
</table>

<div class="tborder" style="padding:1px; border-top-width:0px">
  <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center">
    <tr align="center">
      <td class="vbmenu_control"><a id="navbar_search2" href="search" accesskey="4" rel="nofollow">البحث</a></td>
      <td class="vbmenu_control"><a rel="help" href="/search?search_id=egosearch" accesskey="5">مشاركاتي</a></td>
      <td class="vbmenu_control"><a rel="help" href="/search?search_id=unanswered" accesskey="5">مشاركات لم يرد عليها </a></td>
      <td class="vbmenu_control"><a href="/search.forum?search_id=newposts">المشاركات منذ آخر زيارة لي </a></td>
      <td class="vbmenu_control"><a href="/search?search_id=activetopics" accesskey="2">مشاركات اليوم </a></td>
      <td class="vbmenu_control"><a href="/privmsg?folder=inbox" accesskey="2">رسـائلي</a></td>
      <td class="vbmenu_control"><a href="/login?logout=1" accesskey="2">خروج</a></td>
    </tr>
  </table>
</div>
</div>
</div>
</div>
  <!-- forum top - Ourislam1.com -->   
   <div class="bdayh-catendbg">
      <div class="bdayh-catendright">
      </div>
      <div class="bdayh-catendleft">
   </div>
         </div>
      </div>
       <!-- End  - Ourislam1.com -->
 <!-- END switch_user_logged_in -->
  <!--login-->
 
 <!--login-->
<!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
<br />
    <!-- forum top - Ourislam1.com -->

<div class="BdCatBlock">
   <div class="bdayh-cattopbg">
      <div class="bdayh-cattopright">

               </div>
         <div class="bdayh-cattopleft">
         </div>
            </div>
   <!--bdayh-->
   <div class="bdayh-catbg">
         <div class="bdayh-catright">
      <div class="bdayh-catleft">
         <!--bdayh-->

         <div class="BdCatBlockBody">
 

  <!-- End  - Ourislam1.com -->

<table class="tborder" style="-moz-border-radius:8px;-webkit-border-radius:8px;" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
<tr>
   <td class="alt1" width="100%"><table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
     <tr>
       <td class="alt1" width="100%"><table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
         <tr valign="bottom">
           <td><a href="/" onclick="history.back(1); return false;"><img src="http://www.kl200.com/vb/kl200_2012/misc/navbits_start.gif" alt="العودة" width="20" height="20" border="0" /></a></td>
           <td> </td>
           <td width="100%"><strong><strong><span style="font-family: Arial;"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></strong></strong></td>
           </tr>
         <tr>
           <td class="navbar" style="font-size:10pt; padding-top:1px" colspan="3"><a href="/"><img src="http://www.kl200.com/vb/kl200_2012/misc/navbits_finallink_rtl.gif" alt="تحديث الصفحة" width="40" height="18" border="0" class="inlineimg" /></a> <strong><strong><font size="2"><span style="font-family: Arial;">{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE} </span></font><font style="font-family: Arial;" size="2"> <span class="gen">{GENERATED_NAV_BAR}</span></font></strong></strong></td>
           </tr>
         </table></td>
       <td class="alt2" nowrap="nowrap" style="padding:0px"><!-- login form -->
       <form action="/login.forum" method="post">
    <table cellpadding="0" cellspacing="3" border="0">
      <tr>
        <td class="smallfont" style="white-space: nowrap;"><label for="navbar_username">اسم العضو</label></td>
        <td><input name="username" type="text" class="bginput" id="Post" style="font-size: 11px" accesskey="u" tabindex="101" onBlur="if (this.value == '') this.value = '??? ?????';" onClick="if (this.value == '??? ?????') this.value = '';" value="اسم العضو" size="10" /></td>
        <td class="smallfont" nowrap="nowrap"><label for="cb_cookieuser_navbar">
          <input type="checkbox" name="autologin2" checked="checked" />
          حفظ البيانات؟</label>
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td class="smallfont"><label for="navbar_password">كلمة المرور</label></td>
        <td><input name="password" type="password" class="bginput" id="password" style="font-size: 11px" tabindex="101" onBlur="if (this.value == '') this.value = '???? ??????';" onClick="if (this.value == '???? ??????') this.value = '';" value="???? ??????" size="10" /></td>
        <td><input name="login" type="submit" class="button" accesskey="s" tabindex="104" value="تسجيل الدخول"></td>
      </tr>
    </table>
  </form></td>
       </tr>
     </table></td>

</tr>
</table>

<div class="tborder" style="padding:1px; border-top-width:0px">
  <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center">
    <tr align="center">
      <td class="vbmenu_control"><a href="/register" rel="nofollow">التسجيل</a></td>
      <td class="vbmenu_control"><a rel="help" href="/faq" accesskey="5">التعليمات</a></td>
      <td class="vbmenu_control"><a href="/profile?mode=sendpassword">استعادة كلمة السر</a></td>
      <td class="vbmenu_control"><a href="/login">دخول</a></td>
    </tr>
  </table>
  </div>
</div>
</div>
</div>
    <!-- forum top - Ourislam1.com -->   
   <div class="bdayh-catendbg">
      <div class="bdayh-catendright">
      </div>
      <div class="bdayh-catendleft">
   </div>
         </div>
      </div>
       <!-- End  - Ourislam1.com -->

</div>
</div>

<!-- END switch_user_logged_out -->

اريد ان اجعل اسم منتداى بدلا من عائلة الحجاجى
اعلم انة ممنوع نزع الحقوق
وانا اطلب منكم رجائا تصميم شبية بها وتركبونها على الهيدر
:تحية مع الشكر: :تحية مع الشكر: :تحية مع الشكر: :تحية مع الشكر:
avatar
45edmaذكر
عدد المساهمات : 4
معدل النشاط : 1979
السُمعة : 0

http://5edma.4ulike.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب تعديل على قالب الهيدر

مُساهمة من طرف 45edma في الإثنين 21 يناير 2013 - 12:25

اسم موقعى
موقع الشباب الصح
avatar
45edmaذكر
عدد المساهمات : 4
معدل النشاط : 1979
السُمعة : 0

http://5edma.4ulike.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب تعديل على قالب الهيدر

مُساهمة من طرف mustafa20172 في الإثنين 21 يناير 2013 - 13:15

اخى عليك ان تستعين بصبر
avatar
mustafa20172
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 98
معدل النشاط : 2065
السُمعة : 0

http://teto2012.watanearaby.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب تعديل على قالب الهيدر

مُساهمة من طرف RobiNHèlP في الإثنين 21 يناير 2013 - 13:19

الكود:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="rtl" lang="Ar">
<head>
  <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
  <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING}" />
  <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
  <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
  <!-- BEGIN switch_compat_meta -->
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE={switch_compat_meta.VERSION}" />
  <!-- END switch_compat_meta -->

  <!-- BEGIN switch_canonical_url -->
  <link rel="canonical" href="{switch_canonical_url.CANONICAL_URL}" />
  <!-- END switch_canonical_url -->
  {META_FAVICO}
  {META}
  {META_FB_LIKE}
  <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
  {T_HEAD_STYLESHEET}
  {CSS}
  <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
  <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
  <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>

  <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>

  <!-- BEGIN switch_fb_login -->
  <script src="http://connect.facebook.net/{switch_fb_login.FB_LOCAL}/all.js" type="text/javascript"></script>
  <script src="{switch_fb_login.JS_FB_LOGIN}" type="text/javascript"></script>
  <!-- END switch_fb_login -->

  <!-- BEGIN switch_ticker -->

  <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
  <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
  <!-- END switch_ticker -->

  <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
  <script src="{JS_DIR}jquery/jcarousel/jquery.jcarousel.js" type="text/javascript"></script>
  <script type="text/javascript">//<![CDATA[
      /* Definir le sens de direction en fonction du panneau admin */
      var tickerDirParam = "{switch_ticker.DIRECTION}";
      var slid_vert = false;
      var auto_dir = 'next';
      var h_perso = parseInt({switch_ticker.HEIGHT});

      switch( tickerDirParam )
      {
        case 'top' :
            slid_vert = true;
            break;

        case 'left':
            break;

        case 'bottom':
            slid_vert = true;
            auto_dir = 'prev';
            break;

        case 'right':
            auto_dir = 'prev';
            break;

        default:
            slid_vert = true;
      }

      $(document).ready(function() {
        var w_cont = $('#fa_ticker_container').width();

        if (w_cont > 0)
        {
            $('#fa_ticker_container').width(w_cont);

            /* Affichage de la liste */
            $('#fa_ticker_content').css('display','block');

            /* Calcul des dimensions du conteneur et des elements */
            var width_max = $('ul#fa_ticker_content').width();
            var width_item = Math.floor(width_max / {switch_ticker.SIZE});
            var height_max = h_perso;

            /* Calcul de la hauteur maximale du conteneur en fonction des elements et de la hauteur personnalisee dans l'admin */
            $('ul#fa_ticker_content li').each( function () {
              if ($(this).height() > height_max)
              {
                  height_max = $(this).height();
              }
            } );

            /* Redimensionnement des elements et des images trop larges */
            $('ul#fa_ticker_content li').width(width_item).height(height_max).find('img').each(function () {
              if ($(this).width() > width_item)
              {
              var ratio      = $(this).width() / width_item;
              var new_height = Math.round($(this).height() / ratio);
              $(this).height(new_height).width(width_item);
              }
            });

            /* Redimensionnement et centrage du conteneur en mode vertical */
            if (slid_vert)
            {
              $('ul#fa_ticker_content').width(width_item).height(height_max).css('marginLeft','auto').css('marginRight','auto');
            }

            /* Initialisation du caroussel */
            $('#fa_ticker_content').jcarousel({
                  vertical: slid_vert,
              wrap: 'circular',
              auto: {switch_ticker.STOP_TIME},
              auto_direction: auto_dir,
            scroll: 1,
            size: {switch_ticker.SIZE},
            height_max: height_max,
            animation: {switch_ticker.SPEED}
            });
        }
        else
        {
            $('ul#fa_ticker_content li:not(:first)').css('display','none');
            $('ul#fa_ticker_content li:first').css('list-style','none').css('text-align','center');
        }
      });
  //]]>
  </script>
  <!-- END switch_ticker_new -->

  <script type="text/javascript">//<![CDATA[
  $(document).ready(function(){
      <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
        pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
        pm.focus();
      <!-- END switch_enable_pm_popup -->
      <!-- BEGIN switch_report_popup -->
        report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
        report.focus();
      <!-- END switch_report_popup -->
      <!-- BEGIN switch_ticker -->
        ticker_start({switch_ticker.HEIGHT}, {switch_ticker.SPACING}, {switch_ticker.SPEED}, '{switch_ticker.DIRECTION}', {switch_ticker.STOP_TIME});
      <!-- END switch_ticker -->
  });

  <!-- BEGIN switch_login_popup -->
      var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = true, logInBackgroundClass = false;
  <!-- END switch_login_popup -->

  <!-- BEGIN switch_login_popup -->
  $(document).ready( function() {
      $(window).resize(function() {
        var windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
        var popupWidth = $("#login_popup").width();
        var mypopup = $("#login_popup");

        $("#login_popup").css({
        "left": windowWidth/2 - popupWidth/2
            });
      });
  });
  <!-- END switch_login_popup -->
  //]]>
  </script>
  {GREETING_POPUP}
  <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
  <style>
  .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item {
      text-align:center;
      width: 10px;
  }

  .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-horizontal {
      margin-right: {switch_ticker.SPACING}px;
  }

  .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-vertical {
      margin-bottom: {switch_ticker.SPACING}px;
  }
  .Style1 {}
.Style4 {color: #FFFFFF}
    </style>
  <!-- END switch_ticker_new -->
  {HOSTING_JS}
  <!-- BEGIN google_analytics_code -->
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
    var _gaq = _gaq || [];
    _gaq.push(['_setAccount', '{G_ANALYTICS_ID}']);
    _gaq.push(['_trackPageview']);

    (function() {
      var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
      ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
      var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
    })();
  //]]>
  </script>

  <!-- END google_analytics_code -->
</head>
<body background="{T_BODY_BACKGROUND}" bgcolor="{T_BODY_BGCOLOR}" text="{T_BODY_TEXT}" link="{T_BODY_LINK}" vlink="{T_BODY_VLINK}">
  <!-- BEGIN hitskin_preview -->
  <div id="hitskin_preview" style="display: block;">
      <h1><img src="http://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_logo.png" alt="" /> Hit<em>skin</em>.com</h1>
      <div class="content">
        <p>

            {hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}
            <br />
            <span>{hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}<a href="http://{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span>
        </p>
      </div>
  </div>
  <!-- END hitskin_preview -->

  <!-- BEGIN switch_login_popup -->

  <div id="login_popup">
      <table class="forumline" width="{LOGIN_POPUP_WIDTH}" height="{LOGIN_POPUP_HEIGHT}" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
        <tr height="25">
            <td class="catLeft">
              <span class="genmed module-title">{SITENAME}</span>
            </td>
        </tr>
        <tr height="{LOGIN_POPUP_MSG_HEIGHT}">

            <td class="row1" align="left" valign="top">
              <div id="login_popup_buttons">
                  <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
                    <input type="submit" class="mainoption" value="{L_LOGIN}" />
                    <input type="button" class="mainoption" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />
                    <input id="login_popup_close" type="button" class="button" value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />
                  </form>
              </div>
              <span class="genmed">{LOGIN_POPUP_MSG}</span>

            </td>
        </tr>
      </table>
  </div>
  <!-- END switch_login_popup -->

  <a name="top"></a>
    {JAVASCRIPT}

 <!-- CSS Stylesheet -->
<style type="text/css" id="vbulletin_css">
/**
* vBulletin 3.8.7 CSS
* Style: '[Ourislam1] ، إستايل خفيف مميز احترافى بالتومبيلات ، إهداء من اور اسلام لخدمات المواقع'; Style ID: 154
*/
@import url("http://www.bdayh.com/vBCust/clientscript/vbulletin_css/style-0e796241-00154.css");
</style>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="clientscript/vbulletin_important.css?v=387" />


<!-- / CSS Stylesheet -->

<script type="text/javascript" src="clientscript/yui/yahoo-dom-event/yahoo-dom-event.js?v=387"></script>
<script type="text/javascript" src="clientscript/yui/connection/connection-min.js?v=387"></script>

<script type="text/javascript">
<!--
var SESSIONURL = &amp;amp;quot;&amp;amp;quot;;
var SECURITYTOKEN = &amp;amp;quot;guest&amp;amp;quot;;
var IMGDIR_MISC = &amp;amp;quot;Alajaji2012/misc&amp;amp;quot;;
var vb_disable_ajax = parseInt(&amp;amp;quot;0&amp;amp;quot;, 10);
// -->
</script>
<script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin_global.js?v=387"></script>
<script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin_menu.js?v=387"></script><body>
<!-- start top nsv -->
<div class="BdTopNav">
  <ul>

    <li class="Link01 select"><a href="index.php"><img src="http://www.bdayh.com/vBCust/Alajaji2012/img/spacer.gif" alt="" /></a></li>
    <li class="Link02"><a href="http://alajajitree.com/"><img src="http://www.bdayh.com/vBCust/Alajaji2012/img/spacer.gif" alt="" /></a></li>
    <li class="Link03"><a href="http://alajaji.com.sa/up/"><img src="http://www.bdayh.com/vBCust/Alajaji2012/img/spacer.gif" alt="" /></a></li>
    <li class="Link04"><a href="http://alajaji.com.sa/nasab.php"><img src="http://www.bdayh.com/vBCust/Alajaji2012/img/spacer.gif" alt="" /></a></li>
    <li class="Link05"><a href="#"><img src="http://www.bdayh.com/vBCust/Alajaji2012/img/spacer.gif" alt="" /></a></li>
  </ul>
</div>
<!-- start header -->
<div class="BdHeader">
  <div class="Content">

    <div class="BdHeaderRight"></div>
    <div class="BdHeaderCenter"></div>
    <div class="BdHeaderLeft">
      <ul>
        <li><a href="#Facebook"><img src="http://www.bdayh.com/vBCust/Alajaji2012/img/spacer.gif" alt= "" /></a></li>
        <li><a href="#Twitter"><img src="http://www.bdayh.com/vBCust/Alajaji2012/img/spacer.gif" alt= "" /></a></li>
        <li><a href="#Youtube"><img src="http://www.bdayh.com/vBCust/Alajaji2012/img/spacer.gif" alt= "" /></a></li>
      </ul>
      <div class="BdHeaderAdv"> <a href="#"><img class="BdAdv468" src="http://www.bdayh.com/vBCust/Alajaji2012/img/spacer.gif" alt="مساحة اعلانية" /> </a></div>

      <div class="BdHeaderSearch">
        <form action="search.php?do=process" method="post">
          <input name="do" type="hidden" value="process" />
          <input name="quicksearch" type="hidden" value="1" />
          <input name="childforums" type="hidden" value="1" />
          <input name="exactname" type="hidden" value="1" />
          <input type="hidden" name="s" value="" />
          <input type="hidden" name="securitytoken" value="guest" />
          <input class="SeaIn" name="query" onblur="if(this.value=='')this.value='ضع كلمة البحث هنا ..' " onfocus="if(this.value=='ضع كلمة البحث هنا ..')this.value=''" type="text" value="ضع كلمة البحث هنا .." />

          <input class="SeaSub" src="http://www.bdayh.com/vBCust/Alajaji2012/img/spacer.gif" type="image" />
        </form>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
<!-- start content -->
<div class="BdContent">
  <!-- بداية هاك الاهداءات -->
  <div class="BdEhdaa">
    <div class="BdEhdaaRight"></div>

    <div class="BdEhdaaCenter">لتشتغل الشريط اطلب تعديله من اور اسلام</div>
    <div class="BdEhdaaLeft"><img src="http://www.bdayh.com/vBCust/Alajaji2012/img/spacer.gif" alt="" border="0" usemap="#BdEhdaa" />
      <map name="BdEhdaa" id="BdEhdaa">
        <area shape="rect" coords="10,7,106,48" href="#" target="_self" alt="اضف اهداء" />
      </map>
    </div>
  </div>
  <!-- نهاية هاك الاهداءات -->
  <!-- بداية هاك أخر المواضيع -->

  <div class="BdLatest">
    <div class="BdLatestRight"></div>
    <div class="BdLatestCenter">Cod</div>
    <div class="BdLatestLeft"></div>
  </div>
  <!-- نهاية هاك أخر المواضيع -->
  <!-- بداية هاك التميز -->
  <div class="BdTmez">
    <ul>

      <li class="BdT01"><a href="#">قريبا</a></li>
      <li class="BdT02"><a href="#">قريبا</a></li>
      <li class="BdT03"><a href="#">قريبا</a></li>
      <li class="BdT04"><a href="#">قريبا</a></li>
    </ul>
  </div>
  <!-- نهاية هاك التميز -->


<!-- open content container -->      <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
<br />
    <!-- forum top - Ourislam1.com -->

<div class="BdCatBlock">
  <div class="bdayh-cattopbg">
      <div class="bdayh-cattopright">

              </div>
        <div class="bdayh-cattopleft">
        </div>
            </div>
  <!--bdayh-->
  <div class="bdayh-catbg">
        <div class="bdayh-catright">
      <div class="bdayh-catleft">
        <!--bdayh-->

        <div class="BdCatBlockBody">
 

  <!-- End  - Ourislam1.com -->

<table class="tborder" style="-moz-border-radius:8px;-webkit-border-radius:8px;" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
<tr>
  <td class="alt1" width="100%"><table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
    <tr>
      <td class="alt1" width="100%"><table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr valign="bottom">
          <td><a href="/" onclick="history.back(1); return false;"><img src="http://www.kl200.com/vb/kl200_2012/misc/navbits_start.gif" alt="العودة" width="20" height="20" border="0" /></a></td>
          <td> </td>
          <td width="100%"><strong><strong><span style="font-family: Arial;"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></strong></strong></td>
          </tr>
        <tr>
          <td class="navbar" style="font-size:10pt; padding-top:1px" colspan="3"><a href="/"><img src="http://www.kl200.com/vb/kl200_2012/misc/navbits_finallink_rtl.gif" alt="تحديث الصفحة" width="40" height="18" border="0" class="inlineimg" /></a> <strong><strong><font size="2"><span style="font-family: Arial;">{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE} </span></font><font style="font-family: Arial;" size="2"> <span class="gen">{GENERATED_NAV_BAR}</span></font></strong></strong></td>
          </tr>
        </table></td>
      <td class="alt2" nowrap="nowrap" style="padding:0px">
      {SITE_DESCRIPTION}</td>
      </tr>
    </table></td>

</tr>
</table>

<div class="tborder" style="padding:1px; border-top-width:0px">
  <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center">
    <tr align="center">
      <td class="vbmenu_control"><a id="navbar_search2" href="search" accesskey="4" rel="nofollow">البحث</a></td>
      <td class="vbmenu_control"><a rel="help" href="/search?search_id=egosearch" accesskey="5">مشاركاتي</a></td>
      <td class="vbmenu_control"><a rel="help" href="/search?search_id=unanswered" accesskey="5">مشاركات لم يرد عليها </a></td>
      <td class="vbmenu_control"><a href="/search.forum?search_id=newposts">المشاركات منذ آخر زيارة لي </a></td>
      <td class="vbmenu_control"><a href="/search?search_id=activetopics" accesskey="2">مشاركات اليوم </a></td>
      <td class="vbmenu_control"><a href="/privmsg?folder=inbox" accesskey="2">رسـائلي</a></td>
      <td class="vbmenu_control"><a href="/login?logout=1" accesskey="2">خروج</a></td>
    </tr>
  </table>
</div>
</div>
</div>
</div>
  <!-- forum top - Ourislam1.com --> 
  <div class="bdayh-catendbg">
      <div class="bdayh-catendright">
      </div>
      <div class="bdayh-catendleft">
  </div>
        </div>
      </div>
      <!-- End  - Ourislam1.com -->
 <!-- END switch_user_logged_in -->
  <!--login-->
 
 <!--login-->
<!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
<br />
    <!-- forum top - Ourislam1.com -->

<div class="BdCatBlock">
  <div class="bdayh-cattopbg">
      <div class="bdayh-cattopright">

              </div>
        <div class="bdayh-cattopleft">
        </div>
            </div>
  <!--bdayh-->
  <div class="bdayh-catbg">
        <div class="bdayh-catright">
      <div class="bdayh-catleft">
        <!--bdayh-->

        <div class="BdCatBlockBody">
 

  <!-- End  - Ourislam1.com -->

<table class="tborder" style="-moz-border-radius:8px;-webkit-border-radius:8px;" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
<tr>
  <td class="alt1" width="100%"><table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
    <tr>
      <td class="alt1" width="100%"><table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr valign="bottom">
          <td><a href="/" onclick="history.back(1); return false;"><img src="http://www.kl200.com/vb/kl200_2012/misc/navbits_start.gif" alt="العودة" width="20" height="20" border="0" /></a></td>
          <td> </td>
          <td width="100%"><strong><strong><span style="font-family: Arial;"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></strong></strong></td>
          </tr>
        <tr>
          <td class="navbar" style="font-size:10pt; padding-top:1px" colspan="3"><a href="/"><img src="http://www.kl200.com/vb/kl200_2012/misc/navbits_finallink_rtl.gif" alt="تحديث الصفحة" width="40" height="18" border="0" class="inlineimg" /></a> <strong><strong><font size="2"><span style="font-family: Arial;">{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE} </span></font><font style="font-family: Arial;" size="2"> <span class="gen">{GENERATED_NAV_BAR}</span></font></strong></strong></td>
          </tr>
        </table></td>
      <td class="alt2" nowrap="nowrap" style="padding:0px"><!-- login form -->
      <form action="/login.forum" method="post">
    <table cellpadding="0" cellspacing="3" border="0">
      <tr>
        <td class="smallfont" style="white-space: nowrap;"><label for="navbar_username">اسم العضو</label></td>
        <td><input name="username" type="text" class="bginput" id="Post" style="font-size: 11px" accesskey="u" tabindex="101" onBlur="if (this.value == '') this.value = '??? ?????';" onClick="if (this.value == '??? ?????') this.value = '';" value="اسم العضو" size="10" /></td>
        <td class="smallfont" nowrap="nowrap"><label for="cb_cookieuser_navbar">
          <input type="checkbox" name="autologin2" checked="checked" />
          حفظ البيانات؟</label>
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td class="smallfont"><label for="navbar_password">كلمة المرور</label></td>
        <td><input name="password" type="password" class="bginput" id="password" style="font-size: 11px" tabindex="101" onBlur="if (this.value == '') this.value = '???? ??????';" onClick="if (this.value == '???? ??????') this.value = '';" value="???? ??????" size="10" /></td>
        <td><input name="login" type="submit" class="button" accesskey="s" tabindex="104" value="تسجيل الدخول"></td>
      </tr>
    </table>
  </form></td>
      </tr>
    </table></td>

</tr>
</table>

<div class="tborder" style="padding:1px; border-top-width:0px">
  <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center">
    <tr align="center">
      <td class="vbmenu_control"><a href="/register" rel="nofollow">التسجيل</a></td>
      <td class="vbmenu_control"><a rel="help" href="/faq" accesskey="5">التعليمات</a></td>
      <td class="vbmenu_control"><a href="/profile?mode=sendpassword">استعادة كلمة السر</a></td>
      <td class="vbmenu_control"><a href="/login">دخول</a></td>
    </tr>
  </table>
  </div>
</div>
</div>
</div>
    <!-- forum top - Ourislam1.com --> 
  <div class="bdayh-catendbg">
      <div class="bdayh-catendright">
      </div>
      <div class="bdayh-catendleft">
  </div>
        </div>
      </div>
      <!-- End  - Ourislam1.com -->

</div>
</div>

<!-- END switch_user_logged_out -->
avatar
RobiNHèlP
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 87
معدل النشاط : 2202
السُمعة : 0

http://help.ahlamontada.com/profile?mode=editprofile

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب تعديل على قالب الهيدر

مُساهمة من طرف Kimo Mimo في الثلاثاء 12 مارس 2013 - 16:10

تم النقل للأرشيف بناءا على إهمال العضو لموضوعه
و ان كانت المشكله لا تزال موجودة يرجى فتح موضوع جديد ووضع رابط الموضوع القديم بتتم المتابعه من جديد
avatar
Kimo Mimo
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 14513
معدل النشاط : 17735
السُمعة : 724

http://help.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى