التعديل على كود تومبيلات

اذهب الى الأسفل

التعديل على كود تومبيلات

مُساهمة من طرف alzagri في الإثنين 8 أغسطس 2016 - 18:25

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

اخوان عندي قالب جديد حق استايل جديد

قالب الهيدر

الكود:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" {NAMESPACE_FB_LIKE} {NAMESPACE_FB} {NAMESPACE_BBCODE}>
<head>
   <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
   <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING}" />
   <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
   <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
   <!-- BEGIN switch_compat_meta -->
   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE={switch_compat_meta.VERSION}" />
   <!-- END switch_compat_meta -->
   <!-- BEGIN switch_canonical_url -->
   <link rel="canonical" href="{switch_canonical_url.CANONICAL_URL}" />
   <!-- END switch_canonical_url -->
   {META_FAVICO}
   {META}
   {META_FB_LIKE}
   <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
   {T_HEAD_STYLESHEET}
   {CSS}
   <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
   <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
   <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
   <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>

   <!-- BEGIN switch_fb_login -->
   <script src="http://connect.facebook.net/{switch_fb_login.FB_LOCAL}/all.js" type="text/javascript"></script>
   <script src="{switch_fb_login.JS_FB_LOGIN}" type="text/javascript"></script>
   <!-- END switch_fb_login -->

   <!-- BEGIN switch_ticker -->
   <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
   <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
   <!-- END switch_ticker -->

   <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
   <script src="{JS_DIR}jquery/jcarousel/jquery.jcarousel.js" type="text/javascript"></script>
   <script type="text/javascript">//<![CDATA[
      /* Definir le sens de direction en fonction du panneau admin */
      var tickerDirParam = "{switch_ticker.DIRECTION}";
      var slid_vert = false;
      var auto_dir = 'next';
      var h_perso = parseInt({switch_ticker.HEIGHT});

      switch( tickerDirParam )
      {
         case 'top' :
            slid_vert = true;
            break;

         case 'left':
            break;

         case 'bottom':
            slid_vert = true;
            auto_dir = 'prev';
            break;

         case 'right':
            auto_dir = 'prev';
            break;

         default:
            slid_vert = true;
      }

      $(document).ready(function() {
         var w_cont = $('#fa_ticker_container').width();

         if (w_cont > 0)
         {
            $('#fa_ticker_container').width(w_cont);

            /* Affichage de la liste */
            $('#fa_ticker_content').css('display','block');

            /* Calcul des dimensions du conteneur et des elements */
            var width_max = $('ul#fa_ticker_content').width();
            var width_item = Math.floor(width_max / {switch_ticker.SIZE});
            var height_max = h_perso;

            /* Calcul de la hauteur maximale du conteneur en fonction des elements et de la hauteur personnalisee dans l'admin */
            $('ul#fa_ticker_content li').each( function () {
               if ($(this).height() > height_max)
               {
                  height_max = $(this).height();
               }
            } );

            /* Redimensionnement des elements et des images trop larges */
            $('ul#fa_ticker_content li').width(width_item).height(height_max).find('img').each(function () {
               if ($(this).width() > width_item)
               {
               var ratio      = $(this).width() / width_item;
               var new_height = Math.round($(this).height() / ratio);
               $(this).height(new_height).width(width_item);
               }
            });

            /* Redimensionnement et centrage du conteneur en mode vertical */
            if (slid_vert)
            {
               $('ul#fa_ticker_content').width(width_item).height(height_max).css('marginLeft','auto').css('marginRight','auto');
            }

            /* Initialisation du caroussel */
            $('#fa_ticker_content').jcarousel({
                  vertical: slid_vert,
               wrap: 'circular',
               auto: {switch_ticker.STOP_TIME},
               auto_direction: auto_dir,
            scroll: 1,
            size: {switch_ticker.SIZE},
            height_max: height_max,
            animation: {switch_ticker.SPEED}
            });
         }
         else
         {
            $('ul#fa_ticker_content li:not(:first)').css('display','none');
            $('ul#fa_ticker_content li:first').css('list-style','none').css('text-align','center');
         }
      });
   //]]>
   </script>
   <!-- END switch_ticker_new -->

   <script type="text/javascript">//<![CDATA[
   $(document).ready(function(){
      <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
         pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
         if(pm != null) { pm.focus(); }
      <!-- END switch_enable_pm_popup -->
      <!-- BEGIN switch_report_popup -->
         report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
         if(report != null) { report.focus(); }
      <!-- END switch_report_popup -->
      <!-- BEGIN switch_ticker -->
         $(document).ready(function() {            
            Ticker.start({
               height : {switch_ticker.HEIGHT},
               spacing : {switch_ticker.SPACING},
               speed : {switch_ticker.SPEED},
               direction : '{switch_ticker.DIRECTION}',
               pause : {switch_ticker.STOP_TIME}
            });
         });
      <!-- END switch_ticker -->
   });

   <!-- BEGIN switch_login_popup -->
      var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = true, logInBackgroundClass = false;
   <!-- END switch_login_popup -->

   <!-- BEGIN switch_login_popup -->
   $(document).ready( function() {
      $(window).resize(function() {
         var windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
         var popupWidth = $("#login_popup").width();
         var mypopup = $("#login_popup");

         $("#login_popup").css({
         "left": windowWidth/2 - popupWidth/2
            });
      });
   });
   <!-- END switch_login_popup -->
   //]]>
   </script>
   {GREETING_POPUP}
   <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
   <style>
   .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item {
      text-align:center;
      width: 10px;
   }

   .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-horizontal {
      margin-right: {switch_ticker.SPACING}px;
   }

   .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-vertical {
      margin-bottom: {switch_ticker.SPACING}px;
   }
   </style>
   <!-- END switch_ticker_new -->
   {HOSTING_JS}
   <!-- BEGIN google_analytics_code -->
   <script type="text/javascript">
   //<![CDATA[
    var _gaq = _gaq || [];
    _gaq.push(['_setAccount', '{G_ANALYTICS_ID}']);
    _gaq.push(['_trackPageview']);
   _gaq.push(['_trackPageLoadTime']);

   <!-- BEGIN google_analytics_code_bis -->
   _gaq.push(['b._setAccount', '{G_ANALYTICS_ID_BIS}']);
   _gaq.push(['b._trackPageview']);
   <!-- END google_analytics_code_bis -->

    (function() {
      var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
      ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
      var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
    })();
   //]]>
   </script>
   <!-- END google_analytics_code -->
</head>
<body background="{T_BODY_BACKGROUND}" bgcolor="{T_BODY_BGCOLOR}" text="{T_BODY_TEXT}" link="{T_BODY_LINK}" vlink="{T_BODY_VLINK}">
   <!-- BEGIN hitskin_preview -->
   <div id="hitskin_preview" style="display: block;">
      <h1><img src="http://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_logo.png" alt="" /> <em>Hit</em>skin.com</h1>
      <div class="content">
         <p>
            {hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}
            <br />
            <span>{hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}<a href="http://{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span>
         </p>
      </div>
   </div>
   <!-- END hitskin_preview -->

   <!-- BEGIN switch_login_popup -->
   <div id="login_popup" style="z-index: 10000 !important;">
      <table class="forumline" width="{LOGIN_POPUP_WIDTH}" height="{LOGIN_POPUP_HEIGHT}" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
         <tr height="25">
            <td class="catLeft">
               <span class="genmed module-title">{SITENAME}</span>
            </td>
         </tr>
         <tr height="{LOGIN_POPUP_MSG_HEIGHT}">
            <td class="row1" align="left" valign="top">
               <div id="login_popup_buttons">
                  <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
                     <input type="submit" class="mainoption" value="{L_LOGIN}" />
                     <input type="button" class="mainoption" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />
                     <input id="login_popup_close" type="button" class="button" value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />
                  </form>
               </div>
               <span class="genmed">{LOGIN_POPUP_MSG}</span>
            </td>
         </tr>
      </table>
   </div>
   <!-- END switch_login_popup -->

   <a name="top"></a>
   {JAVASCRIPT}

   
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="rtl" lang="ar"> <head>  <meta http-equiv="Pragma" content="no-cache" /> <meta http-equiv="Expires" content="-1" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-cache" />  <link rel="canonical" href="#" />  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256" /> <meta name="generator" content="vBulletin 3.8.6" /> <meta name="keywords" content="الأستاذ,forum,dafatir,prof,ma,genie ,génie,dafatir.com,دفاتر تربوية,منتديات الأستاذ,التعليم,تربويات,دفاتر,جذاذات,موقع تربويات,كاريكوم،مجلة مدرستي،مدرستي،كراسات،الاستاذ،التربية،الشغيلة،التعليمية،المغرب،برامج,,cnops" /> <meta name="description" content="شبكه تجاره الانترنت" /> <link href='#' rel='shortcut icon' type='http://www.profvb.com/vb/image/png'/>  <style type="text/css" id="vbulletin_css">
/**
* vBulletin 3.8.6 CSS
* Style: 'ستايل يوليوز 2014'; Style ID: 23
*/
@import url("http://www.profvb.com/vb/clientscript/vbulletin_css/style-9f2eccbe-00023.css");
</style> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.profvb.com/vb/clientscript/vbulletin_important.css?v=386" />  <script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/yui/2.9.0/build/yahoo-dom-event/yahoo-dom-event.js?v=386"></script> <script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/yui/2.9.0/build/connection/connection-min.js?v=386"></script> <script type="text/javascript"> <!--
var SESSIONURL = "";
var SECURITYTOKEN = "guest";
var IMGDIR_MISC = "stylev1/misc";
var vb_disable_ajax = parseInt("0", 10);
// --> </script> <script type="text/javascript" src="http://www.profvb.com/vb/clientscript/vbulletin_global.js?v=386"></script> <script type="text/javascript" src="http://www.profvb.com/vb/clientscript/vbulletin_menu.js?v=386"></script> <link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="شبكه تجاره الانترنت RSS Feed" href="#" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.profvb.com/vb/images/profvbcss/css.css" /> <meta name="robots" content="index, follow" />  <script type="text/javascript">

  var _gaq = _gaq || [];
  _gaq.push(['_setAccount', 'UA-9382569-1']);
  _gaq.push(['_setDomainName', '.profvb.com']);
  _gaq.push(['_trackPageview']);

  (function() {
    var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
    ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
  })();

</script>  <title>شبكه تجاره الانترنت
رائد</title> </head> <body>  <!--[if IE]> <style type="text/css">
#NavSearch ul li {
float:right;
margin-right:6px;}
#NavSearch ul {
float:none;
margin-top:23px;
}
.SearchT {
top:122px;}
.frBC {
height:100%;
}
</style> <![endif]--> <!--[if IE 6]> <style type="text/css">
.frBC {
height:100%;
}
</style> <![endif]--> <div id="Page"> <div id="Main"> <div id="Header"> <div id="NavB"> <div id="NavSearch"> <div id="Banner"> <a href="#" target="_blank"><img src="http://dafatir.net/banep.png" alt="" width="468" height="60"/></a> </div> <form action="http://net2.lolbb.com/search" method="post" id="searchh"> <input type="hidden" name="do" value="process" /> <input type="hidden" name="quicksearch" value="1" /> <input type="hidden" name="childforums" value="1" /> <input type="hidden" name="exactname" value="1" /> <input type="hidden" name="s" value="" /> <input type="hidden" name="securitytoken" value="guest" /> <input type="image" src="http://www.profvb.com/vb/stylev1/images/clear.gif" class="buttonT" tabindex="1004" /> <input type="text" id="searchtop"  class="SearchT Rinput" value="أدخل كلمة البحث" name="query" tabindex="1001"  /> </form> <script type="text/javascript">
function clearText(field) {
    if (field.defaultValue == field.value) {
        field.value = '';
    } else if (field.value == '') {
        field.value = field.defaultValue;
    }
}
var form = document.getElementById('searchh');
form.elements.query.onfocus = function () {
    clearText(this);
};
form.elements.query.onblur = function () {
    clearText(this);
};
</script> <ul> <li class="navlist"><a href="#">الرئيسية</a></li> <li class="navlist"><a href="#">
      جديد المواضيع</a></li> <li class="navlist"><a rel="nofollow" href="#">
      مواضيع بدون رد</a></li> <li class="navlist"><a rel="nofollow" href="#" target="_blank" title="مركز الملفات">
      مركز الملفات</a></li> <li class="navlist"><a href="#" target="_blank" title="شبكه تجاره الانترنت">
      صحيفة الأستاذ</a></li> <li class="navlist"><a href="#" title="للإعلان">
      للإعلان</a></li> <li class="navlist"><a href="#" title="اتصل بنا">
      اتصل بنا</a></li> </ul> </div> </div>  </div> <div id="Contentt"> <div id="ContentRBG"> <div id="contentbg">  <div align="center"> <div class="page" style="width:100%; text-align:right"> <div style="padding:0px 0px 0px 0px" align="right">    <br /> <center> <table border="0" cellpadding="3" cellspacing="3" align="center"> <tr> <td align="center"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#"> <img border="0" src="http://www.profvb.com/pub/karicom.png" alt="anaqqa" title="anaqqa" width="150" height="60"  /> </a></td> <td align="center"> <div style="background:url(http://www.profvb.com/vb/profvb2011/images/prol.png) left repeat-x;border:1px dashed #000;padding:0px;text-align:center;font-family:arial;font-size:18px;font-weight:bold;color:white;width:468px;height:60px"> <form action="http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify" method="post" target="popupwindow" onsubmit="window.open('http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=profvb/Gcvu', 'popupwindow', 'scrollbars=yes,width=550,height=520');return true">
            للتوصل بجديد الموقع أدخل بريدك الإلكتروني ثم فعل اشتراكك من علبة
            رسائلك :<br /> <input type="text" style="width:140px" name="email"/> <input type="hidden" value="profvb/Gcvu" name="uri"/><input type="hidden" name="loc" value="fr_FR"/><input type="submit" value="تسجيل" /></p></form> </div></td>  <td align="center"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#"> <img border="0" src="http://www.profvb.com/pub/anaqqa.png" alt="anaqqa" title="anaqqa" width="150" height="60"  /> </a></td> </tr> <tr> <td align="center"><a rel="nofollow"target="_blank" href="#"><img src="http://www.profvb.com/pub/sayidaty.gif" alt="منتديات نادي شباب العةود" width="150" height="60" /></a></td> <td align="center"><a href="#" target="_blank"> <img border="0" src="http://profvb.com/pub/book468.png" alt="" title="" width="468" height="60"  /> </a></td>  <td align="center"><a href="#" target="_blank" rel="nofollow"> <img border="0" src="http://upload.malware-site.www/upfiles/TE635157.gif" alt="" title="" width="150" height="60"  /> </a></td> </tr> </table> <br/> <form action="http://www.profvb.com/vb/google.php" id="cse-search-box"> <div> <input type="hidden" name="cx" value="partner-pub-3489895450122738:yv0mw6-h54b" /> <input type="hidden" name="cof" value="FORID:11" /> <input type="hidden" name="ie" value="windows-1256" /> <input type="text" name="q" size="31" /> <input type="submit" name="sa" value="بحث" /> </div> </form> <script type="text/javascript" src="http://www.google.co.ma/cse/brand?form=cse-search-box&amp;lang=ar"></script> <br/> </center> <center> <script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>  <ins class="adsbygoogle"
    style="display:inline-block;width:728px;height:90px"
    data-ad-client="ca-pub-3489895450122738"
    data-ad-slot="3587532877"></ins> <script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script> </center>  <br /> <div class="frRBG"> <div class="frLBG"> <div class="frT"> <div class="frTR"> <div class="frTL"> <div class="frB"> <div class="frBR"> <div class="frBL"> <div class="frBC">  <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center"> <tr> <td class="alt1" width="100%"> <div class="navbar" style="font-size:10pt"><a href="#" accesskey="1"><img class="inlineimg" src="http://www.profvb.com/vb/stylev1/misc/navbits_start.gif" alt="" border="0" /></a> <strong>
                           شبكه تجاره
                           : الانترنت</strong></div> </td> <td class="alt2" nowrap="nowrap" style="padding:0px">
                     <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->   
        <div id="member-content">


    <br />
    
<font face="Droid Arabic Kufi">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font color="#6b4e3f">أهلا وسهلا بك من
         جديد {LOGGED_AS}</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
  <span class="time">{LAST_VISIT_DATE}</span></font>
 

  <!-- END switch_user_logged_in -->

 <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
      
 <form action="login" method="post" onsubmit="md5hash(vb_login_password, vb_login_md5password, vb_login_md5password_utf, 0)">
  <script type="text/javascript" src="http://www.profvb.com/vb/clientscript/vbulletin_md5.js?v=386"></script>
  <table cellpadding="0" cellspacing="3" border="0"> <tr> <td class="smallfont" style="white-space: nowrap;">
  <label for="navbar_username">
                              اسم العضو</label></td> <td><input type="text" class="bginput" style="font-size: 11px" name="username" id="username" size="10" accesskey="u" tabindex="101" value="اسم العضو" onfocus="if (this.value == 'اسم العضو') this.value = '';" /></td> <td class="smallfont" nowrap="nowrap"><label for="cb_cookieuser_navbar"><input type="checkbox" name="cookieuser" value="1" tabindex="103" id="cb_cookieuser_navbar" accesskey="c" />حفظ
            البيانات؟</label></td> </tr> <tr> <td class="smallfont"><label for="navbar_password">
               كلمة المرور</label></td> <td><input type="password" class="bginput" style="font-size: 11px" name="password" id="password" size="10" tabindex="102" /></td> <td>
               
               <input type="submit" class="button"   value="تسجيل الدخول" tabindex="104" title="ادخل اسم العضو وكلمة المرور الخاصة بك في الحقول المجاورة لتسجيل الدخول, أو اضغط على رابط 'التسجيل' لإنشاء حساب خاص بك." accesskey="s" />

               </td>
               </tr>
               </table>
                <input type="hidden" name="s" value="" />
                <input type="hidden" name="securitytoken" value="guest" />
                 <input type="hidden" name="do" value="login" />
                 <input type="hidden" name="vb_login_md5password" />
                 <input type="hidden" name="vb_login_md5password_utf" />
                 </form>
                              <!-- END switch_user_logged_out -->

 
                 </td>
                 </tr>
                   </table>
                     <div class="tborder" style="padding:1px; border-top-width:0px"> <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center"> <tr align="center"> <td class="vbmenu_control"><a href="#" rel="nofollow">
            التسجيل</a></td> <td class="vbmenu_control"><a rel="help" href="#" accesskey="5">
            التعليمـــات</a></td> <td class="vbmenu_control"><a href="#">
            التقويم</a></td> <td class="vbmenu_control"><a href="#" accesskey="2">
            مشاركات اليوم</a></td> <td class="vbmenu_control"><a id="navbar_search" href="#" accesskey="4" rel="nofollow">
            البحث</a> </td> </tr> </table> </div>  </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <br /> <form action="http://www.profvb.com/vb/profile.php?do=dismissnotice" method="post" id="notices"> <input type="hidden" name="do" value="dismissnotice" /> <input type="hidden" name="securitytoken" value="guest" /> <input type="hidden" id="dismiss_notice_hidden" name="dismiss_noticeid" value="" /> <input type="hidden" name="url" value="/vb/" /> <div id="vbseo_vhtml_0"></div> <br /> </form>  <div class="vbmenu_popup" id="navbar_search_menu" style="display:none;margin-top:3px" align="right"> <table cellpadding="4" cellspacing="1" border="0"> <tr> <td class="thead">
      البحث في المنتدى</td> </tr> <tr> <td class="vbmenu_option" title="nohilite"> <form action="http://www.profvb.com/vb/search.php?do=process" method="post"> <input type="hidden" name="do" value="process" /> <input type="hidden" name="quicksearch" value="1" /> <input type="hidden" name="childforums" value="1" /> <input type="hidden" name="exactname" value="1" /> <input type="hidden" name="s" value="" /> <input type="hidden" name="securitytoken" value="guest" /> <div><input type="text" class="bginput" name="query" size="25" tabindex="1001" /><input type="submit" class="button" value="إذهب" tabindex="1004" /></div> <div style="margin-top:6px"> <label for="rb_nb_sp0"><input type="radio" name="showposts" value="0" id="rb_nb_sp0" tabindex="1002" checked="checked" />عرض
         المواضيع</label>
                  &nbsp;
                  <label for="rb_nb_sp1"><input type="radio" name="showposts" value="1" id="rb_nb_sp1" tabindex="1003" />عرض
         المشاركات</label> </div> </form> </td> </tr> <tr> <td class="vbmenu_option"><a href="#" rel="nofollow">
         بحث بالكلمة الدلالية </a></td> </tr> <tr> <td class="vbmenu_option"><a href="#" accesskey="4" rel="nofollow">
         البحث المتقدم</a></td> </tr> </table> </div>    <div class="vbmenu_popup" id="pagenav_menu" style="display:none"> <table cellpadding="4" cellspacing="1" border="0"> <tr> <td class="thead" nowrap="nowrap">
         الذهاب إلى الصفحة...</td> </tr> <tr> <td class="vbmenu_option" title="nohilite"> <form action="#" method="get" onsubmit="return this.gotopage()" id="pagenav_form"> <input type="text" class="bginput" id="pagenav_itxt" style="font-size:11px" size="4" /> <input type="button" class="button" id="pagenav_ibtn" value="إذهب" /> </form> </td> </tr> </table> </div>      <center> <script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>  <script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script> </center>  <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center"> <tr> <td class="tcat">
         أهلا وسهلا بك في شركه تجاره الانترنت
         .</td> </tr> <tr> <td class="alt1">
            أهلا بالجميع في شبكه تجاره الانترنت،
            تجدون في منتديات الأستاذ أقساما فيها <a href="#"<strong>
            مستجدات و أخبار التربية والتعليم </strong></a> ،  <a href="#"<strong>
            جديد الترقية </strong></a>،<a href="#"<strong>جديد
            النقابات التعليمية</strong></a>
            ، كما أننا نفتخر بمكتبة وثائق ضخمة للاساتذة حسب المستويات يتم
            تطعيمها يوميا  <a href="#"<strong>
            وثائق الأستاذ :التوازيع المرحلية، استعمالات الزمن، تشبكات التتبع
            و التنقيط،</strong></a>، إلى جانب كل ذلك تجدون في منتدياتنا
            العديد من الأقسام المهتمة <a href="#"<strong>
            التعليم الالكتروني في المغرب و مشروع جيني GENIE  </strong></a>،
            مع اقسام اخرى أدبية و تقنية مفيدة و متجددة ،فإذا كنتم ممن يريدون
            فتح مواضيع، او الاستفسار، او تقاسم معلوماتكم و تجاربكم مع اعضاء
            منتدانا فبادروا بالتسجيل
<a href="#" rel="nofollow"><strong>الانضمام
            إلى عائلة منتديات الأستاذ</strong></a>، أما إذا رغبتم بقراءة
            المواضيع والإطلاع فالأقسام مفتوحة و الوصول اليها مجاني و سيبقى
            كذلك.
   </td> </tr> </table>  <br />
                  <!-- BEGIN switch_logo_left -->
                  <td><a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a></td>
                  <!-- END switch_logo_left -->
                  <td align="center" width="100%" valign="middle">
                     <!-- BEGIN switch_logo_center -->
                     <a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a>
                     <br />
                     <!-- END switch_logo_center -->
                     <div class="maintitle">{MAIN_SITENAME}</div>
                     <br />
                     <span class="gen">{SITE_DESCRIPTION}<br />&nbsp; </span>
                  </td>
                  <!-- BEGIN switch_logo_right -->
                  <td><a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a></td>
                  <!-- END switch_logo_right -->
               </tr>
            </table>

            <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="{MENU_POSITION}">
               <tr>
                  <td align="{MENU_POSITION}"{MENU_NOWRAP}>{GENERATED_NAV_BAR}</td>
               </tr>
            </table>

            <div style="clear: both;"></div>

            <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
            <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
               <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                  <tr>
                     <td align="left" class="row1">
                        <div id="fa_ticker_container">
                           <ul id="fa_ticker_content" class="jcarousel-skin-tango" style="display:none;">
                              <!-- BEGIN ticker_row -->
                              <li>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</li>
                              <!-- END ticker_row -->
                           </ul>
                        </div>
                     </td>
                  </tr>
               </table>
            </div>
            <!-- END switch_ticker_new -->

            <!-- BEGIN switch_ticker -->
            <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
               <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                  <tr>
                     <td align="left" class="row1">
                        <div id="fa_ticker_container">
                           <div id="fa_ticker" style="height:{switch_ticker.HEIGHT}px;">
                              <div class="fa_ticker_content">
                                 <!-- BEGIN ticker_row -->
                                 <div>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div>
                                 <!-- END ticker_row -->
                              </div>
                           </div>
                        </div>
                     </td>
                  </tr>
               </table>
            </div>
            <!-- END switch_ticker -->

            <div id="page-body">
               <div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
                  <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" class="three-col">
                     <tbody>
                        <tr>
                           <td valign="top" width="{C1SIZE}">
                              <div id="{ID_LEFT}">
                                 <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
                                 {giefmod_index1.MODVAR}
                                    <!-- BEGIN saut -->
                                    <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
                                    <!-- END saut -->
                                 <!-- END giefmod_index1 -->
                              </div>
                           </td>
                           <td valign="top" width="100%">
<!-- BEGIN html_validation -->
                           </td>
                        </tr>
                     </tbody>
                  </table>
               </div>
            </div>
         </td>
      </tr>
   </table>
</body>
</html>
<!-- END html_validation -->عدلت فيه الاسماء وشغلات اخرى لكن بقى الازرار تقريبا اكثرها مسكره يعني كانها تعطيني الصفحه الرئيسيه والباقي توني قسم واحد فقط ><

+

المستتطيل حق تسجيل الدخول السريع ايضا نفس الشي ازرار لما اعمل دخول ولا خروج نفس الحاله مو شغاله يعني ما تدخلني بس تنقلني للدخول حق المنتدى الاصلي >< يعني الازرار مو مفعله على منتداي يا ريت تضبيطها
+
هذا رابط المنتدى : http://net2.lolbb.com/
فيه خلفيه في الواجهه اسمها منتديات الاستاذ
يا ريت تعطوني رابط الصوره هذه فقط لاني تعبت تعبت وانا ادورها مو لاقيها >< فقط الصوره هذه


عموما,,,
اتوقع السالفه صعبه شوي لكن ما عندي حل غيركم >< ما عندي الخبره الكافيه اني اعدل عليه
اتمنى دعمكم
وشكرا لكم

وشكرا لكم
avatar
alzagri
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 609
معدل النشاط : 3906
السُمعة : 1

http://alzagri.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: التعديل على كود تومبيلات

مُساهمة من طرف DeLeTe في الإثنين 8 أغسطس 2016 - 21:24

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. اهلاً وسهلاً بك 
هذا آخر ماتوصلت اليه
الكود:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" {NAMESPACE_FB_LIKE} {NAMESPACE_FB} {NAMESPACE_BBCODE}>
<head>
  <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
  <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING}" />
  <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
  <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
  <!-- BEGIN switch_compat_meta -->
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE={switch_compat_meta.VERSION}" />
  <!-- END switch_compat_meta -->
  <!-- BEGIN switch_canonical_url -->
  <link rel="canonical" href="{switch_canonical_url.CANONICAL_URL}" />
  <!-- END switch_canonical_url -->
  {META_FAVICO}
  {META}
  {META_FB_LIKE}
  <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
  {T_HEAD_STYLESHEET}
  {CSS}
  <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
  <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
  <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
  <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>

  <!-- BEGIN switch_fb_login -->
  <script src="http://connect.facebook.net/{switch_fb_login.FB_LOCAL}/all.js" type="text/javascript"></script>
  <script src="{switch_fb_login.JS_FB_LOGIN}" type="text/javascript"></script>
  <!-- END switch_fb_login -->

  <!-- BEGIN switch_ticker -->
  <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
  <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
  <!-- END switch_ticker -->

  <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
  <script src="{JS_DIR}jquery/jcarousel/jquery.jcarousel.js" type="text/javascript"></script>
  <script type="text/javascript">//<![CDATA[
      /* Definir le sens de direction en fonction du panneau admin */
      var tickerDirParam = "{switch_ticker.DIRECTION}";
      var slid_vert = false;
      var auto_dir = 'next';
      var h_perso = parseInt({switch_ticker.HEIGHT});

      switch( tickerDirParam )
      {
        case 'top' :
            slid_vert = true;
            break;

        case 'left':
            break;

        case 'bottom':
            slid_vert = true;
            auto_dir = 'prev';
            break;

        case 'right':
            auto_dir = 'prev';
            break;

        default:
            slid_vert = true;
      }

      $(document).ready(function() {
        var w_cont = $('#fa_ticker_container').width();

        if (w_cont > 0)
        {
            $('#fa_ticker_container').width(w_cont);

            /* Affichage de la liste */
            $('#fa_ticker_content').css('display','block');

            /* Calcul des dimensions du conteneur et des elements */
            var width_max = $('ul#fa_ticker_content').width();
            var width_item = Math.floor(width_max / {switch_ticker.SIZE});
            var height_max = h_perso;

            /* Calcul de la hauteur maximale du conteneur en fonction des elements et de la hauteur personnalisee dans l'admin */
            $('ul#fa_ticker_content li').each( function () {
              if ($(this).height() > height_max)
              {
                  height_max = $(this).height();
              }
            } );

            /* Redimensionnement des elements et des images trop larges */
            $('ul#fa_ticker_content li').width(width_item).height(height_max).find('img').each(function () {
              if ($(this).width() > width_item)
              {
              var ratio      = $(this).width() / width_item;
              var new_height = Math.round($(this).height() / ratio);
              $(this).height(new_height).width(width_item);
              }
            });

            /* Redimensionnement et centrage du conteneur en mode vertical */
            if (slid_vert)
            {
              $('ul#fa_ticker_content').width(width_item).height(height_max).css('marginLeft','auto').css('marginRight','auto');
            }

            /* Initialisation du caroussel */
            $('#fa_ticker_content').jcarousel({
                  vertical: slid_vert,
              wrap: 'circular',
              auto: {switch_ticker.STOP_TIME},
              auto_direction: auto_dir,
            scroll: 1,
            size: {switch_ticker.SIZE},
            height_max: height_max,
            animation: {switch_ticker.SPEED}
            });
        }
        else
        {
            $('ul#fa_ticker_content li:not(:first)').css('display','none');
            $('ul#fa_ticker_content li:first').css('list-style','none').css('text-align','center');
        }
      });
  //]]>
  </script>
  <!-- END switch_ticker_new -->

  <script type="text/javascript">//<![CDATA[
  $(document).ready(function(){
      <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
        pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
        if(pm != null) { pm.focus(); }
      <!-- END switch_enable_pm_popup -->
      <!-- BEGIN switch_report_popup -->
        report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
        if(report != null) { report.focus(); }
      <!-- END switch_report_popup -->
      <!-- BEGIN switch_ticker -->
        $(document).ready(function() {           
            Ticker.start({
              height : {switch_ticker.HEIGHT},
              spacing : {switch_ticker.SPACING},
              speed : {switch_ticker.SPEED},
              direction : '{switch_ticker.DIRECTION}',
              pause : {switch_ticker.STOP_TIME}
            });
        });
      <!-- END switch_ticker -->
  });

  <!-- BEGIN switch_login_popup -->
      var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = true, logInBackgroundClass = false;
  <!-- END switch_login_popup -->

  <!-- BEGIN switch_login_popup -->
  $(document).ready( function() {
      $(window).resize(function() {
        var windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
        var popupWidth = $("#login_popup").width();
        var mypopup = $("#login_popup");

        $("#login_popup").css({
        "left": windowWidth/2 - popupWidth/2
            });
      });
  });
  <!-- END switch_login_popup -->
  //]]>
  </script>
  {GREETING_POPUP}
  <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
  <style>
  .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item {
      text-align:center;
      width: 10px;
  }

  .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-horizontal {
      margin-right: {switch_ticker.SPACING}px;
  }

  .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-vertical {
      margin-bottom: {switch_ticker.SPACING}px;
  }
  </style>
  <!-- END switch_ticker_new -->
  {HOSTING_JS}
  <!-- BEGIN google_analytics_code -->
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
    var _gaq = _gaq || [];
    _gaq.push(['_setAccount', '{G_ANALYTICS_ID}']);
    _gaq.push(['_trackPageview']);
  _gaq.push(['_trackPageLoadTime']);

  <!-- BEGIN google_analytics_code_bis -->
  _gaq.push(['b._setAccount', '{G_ANALYTICS_ID_BIS}']);
  _gaq.push(['b._trackPageview']);
  <!-- END google_analytics_code_bis -->

    (function() {
      var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
      ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
      var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
    })();
  //]]>
  </script>
  <!-- END google_analytics_code -->
</head>
<body background="{T_BODY_BACKGROUND}" bgcolor="{T_BODY_BGCOLOR}" text="{T_BODY_TEXT}" link="{T_BODY_LINK}" vlink="{T_BODY_VLINK}">
  <!-- BEGIN hitskin_preview -->
  <div id="hitskin_preview" style="display: block;">
      <h1><img src="http://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_logo.png" alt="" /> <em>Hit</em>skin.com</h1>
      <div class="content">
        <p>
            {hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}
            <br />
            <span>{hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}<a href="http://{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span>
        </p>
      </div>
  </div>
  <!-- END hitskin_preview -->

  <!-- BEGIN switch_login_popup -->
  <div id="login_popup" style="z-index: 10000 !important;">
      <table class="forumline" width="{LOGIN_POPUP_WIDTH}" height="{LOGIN_POPUP_HEIGHT}" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
        <tr height="25">
            <td class="catLeft">
              <span class="genmed module-title">{SITENAME}</span>
            </td>
        </tr>
        <tr height="{LOGIN_POPUP_MSG_HEIGHT}">
            <td class="row1" align="left" valign="top">
              <div id="login_popup_buttons">
                  <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
                    <input type="submit" class="mainoption" value="{L_LOGIN}" />
                    <input type="button" class="mainoption" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />
                    <input id="login_popup_close" type="button" class="button" value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />
                  </form>
              </div>
              <span class="genmed">{LOGIN_POPUP_MSG}</span>
            </td>
        </tr>
      </table>
  </div>
  <!-- END switch_login_popup -->

  <a name="top"></a>
  {JAVASCRIPT}

 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="rtl" lang="ar"> <head>  <meta http-equiv="Pragma" content="no-cache" /> <meta http-equiv="Expires" content="-1" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-cache" />  <link rel="canonical" href="#" />  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256" /> <meta name="generator" content="vBulletin 3.8.6" /> <meta name="keywords" content="الأستاذ,forum,dafatir,prof,ma,genie ,génie,dafatir.com,دفاتر تربوية,منتديات الأستاذ,التعليم,تربويات,دفاتر,جذاذات,موقع تربويات,كاريكوم،مجلة مدرستي،مدرستي،كراسات،الاستاذ،التربية،الشغيلة،التعليمية،المغرب،برامج,,cnops" /> <meta name="description" content="شبكه تجاره الانترنت" /> <link href='#' rel='shortcut icon' type='http://www.profvb.com/vb/image/png'/>  <style type="text/css" id="vbulletin_css">
/**
* vBulletin 3.8.6 CSS
* Style: 'ستايل يوليوز 2014'; Style ID: 23
*/
@import url("http://www.profvb.com/vb/clientscript/vbulletin_css/style-9f2eccbe-00023.css");
</style> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.profvb.com/vb/clientscript/vbulletin_important.css?v=386" />  <script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/yui/2.9.0/build/yahoo-dom-event/yahoo-dom-event.js?v=386"></script> <script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/yui/2.9.0/build/connection/connection-min.js?v=386"></script> <script type="text/javascript"> <!--
var SESSIONURL = "";
var SECURITYTOKEN = "guest";
var IMGDIR_MISC = "stylev1/misc";
var vb_disable_ajax = parseInt("0", 10);
// --> </script> <script type="text/javascript" src="http://www.profvb.com/vb/clientscript/vbulletin_global.js?v=386"></script> <script type="text/javascript" src="http://www.profvb.com/vb/clientscript/vbulletin_menu.js?v=386"></script> <link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="شبكه تجاره الانترنت RSS Feed" href="#" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.profvb.com/vb/images/profvbcss/css.css" /> <meta name="robots" content="index, follow" />  <script type="text/javascript">

  var _gaq = _gaq || [];
  _gaq.push(['_setAccount', 'UA-9382569-1']);
  _gaq.push(['_setDomainName', '.profvb.com']);
  _gaq.push(['_trackPageview']);

  (function() {
    var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
    ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
  })();

</script>  <title>شبكه تجاره الانترنت
رائد</title> </head> <body>  <!--[if IE]> <style type="text/css">
#NavSearch ul li {
float:right;
margin-right:6px;}
#NavSearch ul {
float:none;
margin-top:23px;
}
.SearchT {
top:122px;}
.frBC {
height:100%;
}
</style> <![endif]--> <!--[if IE 6]> <style type="text/css">
.frBC {
height:100%;
}
</style> <![endif]--> <div id="Page"> <div id="Main"> <div id="Header"> <div id="NavB"> <div id="NavSearch"> <div id="Banner"> <a href="#" target="_blank"><img src="http://dafatir.net/banep.png" alt="" width="468" height="60"/></a> </div> <form action="/search" method="post" id="searchh"> <input type="hidden" name="do" value="process" /> <input type="hidden" name="quicksearch" value="1" /> <input type="hidden" name="childforums" value="1" /> <input type="hidden" name="exactname" value="1" /> <input type="hidden" name="s" value="" /> <input type="hidden" name="securitytoken" value="guest" /> <input type="submit" src="http://www.profvb.com/vb/stylev1/images/clear.gif" class="buttonT" tabindex="1004" onclick="document.searchform.google.value='';" /> <input type="text" id="searchtop"  class="SearchT Rinput" value="أدخل كلمة البحث" name="search_keywords" tabindex="1001"  /> </form> <script type="text/javascript">
function clearText(field) {
    if (field.defaultValue == field.value) {
        field.value = '';
    } else if (field.value == '') {
        field.value = field.defaultValue;
    }
}
var form = document.getElementById('searchh');
form.elements.query.onfocus = function () {
    clearText(this);
};
form.elements.query.onblur = function () {
    clearText(this);
};
</script> <ul> <li class="navlist"><a href="/forum">الرئيسية</a></li> <li class="navlist"><a href="/search?search_id=newposts">
      جديد المواضيع</a></li> <li class="navlist"><a rel="nofollow" href="/search?search_id=unanswered">
      مواضيع بدون رد</a></li> <li class="navlist"><a rel="nofollow" href="#" target="_blank" title="مركز الملفات">
      مركز الملفات</a></li> <li class="navlist"><a href="#" target="_blank" title="شبكه تجاره الانترنت">
      صحيفة الأستاذ</a></li> <li class="navlist"><a href="#" title="للإعلان">
      للإعلان</a></li> <li class="navlist"><a href="/contact" title="اتصل بنا">
      اتصل بنا</a></li> </ul> </div> </div>  </div> <div id="Contentt"> <div id="ContentRBG"> <div id="contentbg">  <div align="center"> <div class="page" style="width:100%; text-align:right"> <div style="padding:0px 0px 0px 0px" align="right">    <br /> <center> <table border="0" cellpadding="3" cellspacing="3" align="center"> <tr> <td align="center"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#"> <img border="0" src="http://www.profvb.com/pub/karicom.png" alt="anaqqa" title="anaqqa" width="150" height="60"  /> </a></td> <td align="center"> <div style="background:url(http://www.profvb.com/vb/profvb2011/images/prol.png) left repeat-x;border:1px dashed #000;padding:0px;text-align:center;font-family:arial;font-size:18px;font-weight:bold;color:white;width:468px;height:60px"> <form action="http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify" method="post" target="popupwindow" onsubmit="window.open('http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=profvb/Gcvu', 'popupwindow', 'scrollbars=yes,width=550,height=520');return true">
            للتوصل بجديد الموقع أدخل بريدك الإلكتروني ثم فعل اشتراكك من علبة
            رسائلك :<br /> <input type="text" style="width:140px" name="email"/> <input type="hidden" value="profvb/Gcvu" name="uri"/><input type="hidden" name="loc" value="fr_FR"/><input type="submit" value="تسجيل" /></p></form> </div></td>  <td align="center"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#"> <img border="0" src="http://www.profvb.com/pub/anaqqa.png" alt="anaqqa" title="anaqqa" width="150" height="60"  /> </a></td> </tr> <tr> <td align="center"><a rel="nofollow"target="_blank" href="#"><img src="http://www.profvb.com/pub/sayidaty.gif" alt="منتديات نادي شباب العةود" width="150" height="60" /></a></td> <td align="center"><a href="#" target="_blank"> <img border="0" src="http://profvb.com/pub/book468.png" alt="" title="" width="468" height="60"  /> </a></td>  <td align="center"><a href="#" target="_blank" rel="nofollow"> <img border="0" src="http://upload.malware-site.www/upfiles/TE635157.gif" alt="" title="" width="150" height="60"  /> </a></td> </tr> </table> <br/> <form action="http://www.profvb.com/vb/google.php" id="cse-search-box"> <div> <input type="hidden" name="cx" value="partner-pub-3489895450122738:yv0mw6-h54b" /> <input type="hidden" name="cof" value="FORID:11" /> <input type="hidden" name="ie" value="windows-1256" /> <input type="text" name="q" size="31" /> <input type="submit" name="sa" value="بحث" /> </div> </form> <script type="text/javascript" src="http://www.google.co.ma/cse/brand?form=cse-search-box&amp;lang=ar"></script> <br/> </center> <center> <script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>  <ins class="adsbygoogle"
    style="display:inline-block;width:728px;height:90px"
    data-ad-client="ca-pub-3489895450122738"
    data-ad-slot="3587532877"></ins> <script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script> </center>  <br /> <div class="frRBG"> <div class="frLBG"> <div class="frT"> <div class="frTR"> <div class="frTL"> <div class="frB"> <div class="frBR"> <div class="frBL"> <div class="frBC">  <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center"> <tr> <td class="alt1" width="100%"> <div class="navbar" style="font-size:10pt"><a href="#" accesskey="1"><img class="inlineimg" src="http://www.profvb.com/vb/stylev1/misc/navbits_start.gif" alt="" border="0" /></a> <strong>
                          شبكه تجاره
                          : الانترنت</strong></div> </td> <td class="alt2" nowrap="nowrap" style="padding:0px">
                    <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->   
        <div id="member-content">


    <br />
   
<font face="Droid Arabic Kufi">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font color="#6b4e3f">أهلا وسهلا بك من
        جديد {LOGGED_AS}</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
  <span class="time">{LAST_VISIT_DATE}</span></font>
 

  <!-- END switch_user_logged_in -->

 <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->            <form action="/login.forum?redirect=forum" method="post"    name="form_login"><div class="F_H_1"><div    class="F_H_2"></div><div    class="F_H_3"></div><div    class="F_H_4"></div></div>    <div class="F_G_2"><div class="F_G_3">    <table border="0" width="100%"  cellspacing="0" cellpadding="0">      <tr>          <td  class="row1" >              <p align="right">              <div class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">              <img    src="http://i48.servimg.com/u/f48/12/78/95/70/hima18.png"    class="inlineimg" alt="" border="0" height="15" width="15" />    {L_INDEX} </a>{NAV_CAT_DESC}</div>        <img    src="http://i48.servimg.com/u/f48/12/78/95/70/hima110.png" height="15"    width="30" /> {PAGE_TITLE} </strong>    </p></td>          <td width="270" class="row3">            <table border="0" width="100%"  cellspacing="0" cellpadding="0" align="center">                  <tr>                        <td><span class="genmed"><img    src="http://i48.servimg.com/u/f48/12/78/95/70/hima_e10.gif"></span> </td>                        <td><input id="Post" type="text"    name="username" size="10" value="اسم العضو" onclick="if (this.value ==    'اسم العضو') this.value = '';" onblur="if (this.value == '') this.value =    'اسم العضو';"> </td>                      <td>                        <input type="checkbox" name="autologin" checked="true">                        <span span lang="ar-sa">حفظ البيانات؟</span>                      </td>                  </tr>                  <tr>                        <td><span class="genmed"><img    src="http://i48.servimg.com/u/f48/12/78/95/70/hima213.gif"></span> </td>                        <td><input id="Post" type="password"    name="password" size="10" value="" onclick="if (this.value == '')    this.value = '';" onblur="if (this.value == '') this.value =    '';"> </td>                      <td><input type="submit" class="mainoption" name="login" value="تسجيل الدخول" tabindex="104" >    </td>                    </tr>                </table></td>      </tr>        </table>    </div>    </div>      </form>    <!-- END switch_user_logged_out -->

 
                </td>
                </tr>
                  </table>
          <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
          <div class="tborder" style="padding:1px; border-top-width:0px"> <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center"> <tr align="center"> <td class="vbmenu_control"><a href="/profile?mode=editprofile" rel="nofollow">
            البيانات الشخصية</a></td> <td class="vbmenu_control"><a rel="help" href="/faq" accesskey="5">
            التعليمـــات</a></td> <td class="vbmenu_control"><a id="navbar_search" href="/search" onclick="showhide(document.getElementById('search_menu')); return false;" accesskey="4" rel="nofollow">
            البحث</a></td><td class="vbmenu_control"><a href="/search?search_id=newposts">
            مشاركات اليوم</a></td> <td class="vbmenu_control"><a href="/login?logout=1" accesskey="2">
            تسجيل الخروج</a></td> <td class="vbmenu_control"> </td> </tr> </table> </div>  </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <br /> <form action="http://www.profvb.com/vb/profile.php?do=dismissnotice" method="post" id="notices"> <input type="hidden" name="do" value="dismissnotice" /> <input type="hidden" name="securitytoken" value="guest" /> <input type="hidden" id="dismiss_notice_hidden" name="dismiss_noticeid" value="" /> <input type="hidden" name="url" value="/vb/" /> <div id="vbseo_vhtml_0"></div> <br /> </form>  <div class="vbmenu_popup" id="navbar_search_menu" style="display:none;margin-top:3px" align="right"> <table cellpadding="4" cellspacing="1" border="0"> <tr> <td class="thead">
      البحث في المنتدى</td> </tr> <tr> <td class="vbmenu_option" title="nohilite"> <form action="http://www.profvb.com/vb/search.php?do=process" method="post"> <input type="hidden" name="do" value="process" /> <input type="hidden" name="quicksearch" value="1" /> <input type="hidden" name="childforums" value="1" /> <input type="hidden" name="exactname" value="1" /> <input type="hidden" name="s" value="" /> <input type="hidden" name="securitytoken" value="guest" /> <div><input type="text" class="bginput" name="query" size="25" tabindex="1001" /><input type="submit" class="button" value="إذهب" tabindex="1004" /></div> <div style="margin-top:6px"> <label for="rb_nb_sp0"><input type="radio" name="showposts" value="0" id="rb_nb_sp0" tabindex="1002" checked="checked" />عرض
        المواضيع</label>
  <!-- END switch_user_logged_in -->
            <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
                    <div class="tborder" style="padding:1px; border-top-width:0px"> <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center"> <tr align="center"> <td class="vbmenu_control"><a href="/register" rel="nofollow">
            التسجيل</a></td> <td class="vbmenu_control"><a rel="help" href="/faq" accesskey="5">
            التعليمـــات</a></td> <td class="vbmenu_control"><a href="/faq">
            التقويم</a></td> <td class="vbmenu_control"><a href="#" accesskey="2">
            مشاركات اليوم</a></td> <td class="vbmenu_control"><a id="navbar_search" href="/search" onclick="showhide(document.getElementById('search_menu')); return false;" accesskey="4" rel="nofollow">
            البحث</a> </td> </tr> </table> </div>  </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <br /> <form action="http://www.profvb.com/vb/profile.php?do=dismissnotice" method="post" id="notices"> <input type="hidden" name="do" value="dismissnotice" /> <input type="hidden" name="securitytoken" value="guest" /> <input type="hidden" id="dismiss_notice_hidden" name="dismiss_noticeid" value="" /> <input type="hidden" name="url" value="/vb/" /> <div id="vbseo_vhtml_0"></div> <br /> </form>  <div class="vbmenu_popup" id="navbar_search_menu" style="display:none;margin-top:3px" align="right"> <table cellpadding="4" cellspacing="1" border="0"> <tr> <td class="thead">
      البحث في المنتدى</td> </tr> <tr> <td class="vbmenu_option" title="nohilite"> <form action="http://www.profvb.com/vb/search.php?do=process" method="post"> <input type="hidden" name="do" value="process" /> <input type="hidden" name="quicksearch" value="1" /> <input type="hidden" name="childforums" value="1" /> <input type="hidden" name="exactname" value="1" /> <input type="hidden" name="s" value="" /> <input type="hidden" name="securitytoken" value="guest" /> <div><input type="text" class="bginput" name="query" size="25" tabindex="1001" /><input type="submit" class="button" value="إذهب" tabindex="1004" /></div> <div style="margin-top:6px"> <label for="rb_nb_sp0"><input type="radio" name="showposts" value="0" id="rb_nb_sp0" tabindex="1002" checked="checked" />عرض
        المواضيع</label>
  <!-- END switch_user_logged_out -->
                  &nbsp;
                  <label for="rb_nb_sp1"><input type="radio" name="showposts" value="1" id="rb_nb_sp1" tabindex="1003" />عرض
        المشاركات</label> </div> </form> </td> </tr> <tr> <td class="vbmenu_option"><a href="#" rel="nofollow">
        بحث بالكلمة الدلالية </a></td> </tr> <tr> <td class="vbmenu_option"><a href="#" accesskey="4" rel="nofollow">
        البحث المتقدم</a></td> </tr> </table> </div>    <div class="vbmenu_popup" id="pagenav_menu" style="display:none"> <table cellpadding="4" cellspacing="1" border="0"> <tr> <td class="thead" nowrap="nowrap">
        الذهاب إلى الصفحة...</td> </tr> <tr> <td class="vbmenu_option" title="nohilite"> <form action="#" method="get" onsubmit="return this.gotopage()" id="pagenav_form"> <input type="text" class="bginput" id="pagenav_itxt" style="font-size:11px" size="4" /> <input type="button" class="button" id="pagenav_ibtn" value="إذهب" /> </form> </td> </tr> </table> </div>      <center> <script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>  <script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script> </center>  <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center"> <tr> <td class="tcat">
        أهلا وسهلا بك في شركه تجاره الانترنت
        .</td> </tr> <tr> <td class="alt1">
            أهلا بالجميع في شبكه تجاره الانترنت،
            تجدون في منتديات الأستاذ أقساما فيها <a href="#"<strong>
            مستجدات و أخبار التربية والتعليم </strong></a> ،  <a href="#"<strong>
            جديد الترقية </strong></a>،<a href="#"<strong>جديد
            النقابات التعليمية</strong></a>
            ، كما أننا نفتخر بمكتبة وثائق ضخمة للاساتذة حسب المستويات يتم
            تطعيمها يوميا  <a href="#"<strong>
            وثائق الأستاذ :التوازيع المرحلية، استعمالات الزمن، تشبكات التتبع
            و التنقيط،</strong></a>، إلى جانب كل ذلك تجدون في منتدياتنا
            العديد من الأقسام المهتمة <a href="#"<strong>
            التعليم الالكتروني في المغرب و مشروع جيني GENIE  </strong></a>،
            مع اقسام اخرى أدبية و تقنية مفيدة و متجددة ،فإذا كنتم ممن يريدون
            فتح مواضيع، او الاستفسار، او تقاسم معلوماتكم و تجاربكم مع اعضاء
            منتدانا فبادروا بالتسجيل
<a href="#" rel="nofollow"><strong>الانضمام
            إلى عائلة منتديات الأستاذ</strong></a>، أما إذا رغبتم بقراءة
            المواضيع والإطلاع فالأقسام مفتوحة و الوصول اليها مجاني و سيبقى
            كذلك.
  </td> </tr> </table>  <br />
                  <!-- BEGIN switch_logo_left -->
                  <td><a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a></td>
                  <!-- END switch_logo_left -->
                  <td align="center" width="100%" valign="middle">
                    <!-- BEGIN switch_logo_center -->
                    <a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a>
                    <br />
                    <!-- END switch_logo_center -->
                    <div class="maintitle">{MAIN_SITENAME}</div>
                    <br />
                    <span class="gen">{SITE_DESCRIPTION}<br />&nbsp; </span>
                  </td>
                  <!-- BEGIN switch_logo_right -->
                  <td><a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a></td>
                  <!-- END switch_logo_right -->
              </tr>
            </table>

            <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="{MENU_POSITION}">
              <tr>
                  <td align="{MENU_POSITION}"{MENU_NOWRAP}>{GENERATED_NAV_BAR}</td>
              </tr>
            </table>

            <div style="clear: both;"></div>

            <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
            <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
              <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                  <tr>
                    <td align="left" class="row1">
                        <div id="fa_ticker_container">
                          <ul id="fa_ticker_content" class="jcarousel-skin-tango" style="display:none;">
                              <!-- BEGIN ticker_row -->
                              <li>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</li>
                              <!-- END ticker_row -->
                          </ul>
                        </div>
                    </td>
                  </tr>
              </table>
            </div>
            <!-- END switch_ticker_new -->

            <!-- BEGIN switch_ticker -->
            <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
              <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                  <tr>
                    <td align="left" class="row1">
                        <div id="fa_ticker_container">
                          <div id="fa_ticker" style="height:{switch_ticker.HEIGHT}px;">
                              <div class="fa_ticker_content">
                                <!-- BEGIN ticker_row -->
                                <div>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div>
                                <!-- END ticker_row -->
                              </div>
                          </div>
                        </div>
                    </td>
                  </tr>
              </table>
            </div>
            <!-- END switch_ticker -->

            <div id="page-body">
              <div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
                  <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" class="three-col">
                    <tbody>
                        <tr>
                          <td valign="top" width="{C1SIZE}">
                              <div id="{ID_LEFT}">
                                <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
                                {giefmod_index1.MODVAR}
                                    <!-- BEGIN saut -->
                                    <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
                                    <!-- END saut -->
                                <!-- END giefmod_index1 -->
                              </div>
                          </td>
                          <td valign="top" width="100%">
<!-- BEGIN html_validation -->
                          </td>
                        </tr>
                    </tbody>
                  </table>
              </div>
            </div>
        </td>
      </tr>
  </table>
</body>
</html>
<!-- END html_validation -->
يرجى اخباري بالنتيجة
تنويه :: بخصوص صندوق البحث الذي في الاعلى لا يعمل وسأحاول اصلاحه لاحقاً باذن الله
avatar
DeLeTe
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 3161
معدل النشاط : 7204
السُمعة : 73

https://help.ahlamontada.com#

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: التعديل على كود تومبيلات

مُساهمة من طرف alzagri في الثلاثاء 9 أغسطس 2016 - 12:08

ماشاءالله عليك كفو كفو رائع جدا

لحد الان الامور طيبه

بس بقولك كم شغله
عندك هذه الازرار في الواجهه

مركز الملفات/ صحيفة الأستاذ

لو تقدر تغيرها ازرار اخرى مثلا مواضيع جديده او اي رمز اخر + تحط رابط الانتقال للرمز

وشكرا لك

ومنتظر التعديل الاخر حق البحث
avatar
alzagri
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 609
معدل النشاط : 3906
السُمعة : 1

http://alzagri.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: التعديل على كود تومبيلات

مُساهمة من طرف alzagri في الثلاثاء 9 أغسطس 2016 - 12:10

فيه خلفيه في الواجهه اسمها منتديات الاستاذ
يا ريت تعطيني رابط الصوره هذه فقط لاني تعبت تعبت وانا ادورها مو لاقيها >< فقط الصوره هذه
avatar
alzagri
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 609
معدل النشاط : 3906
السُمعة : 1

http://alzagri.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: التعديل على كود تومبيلات

مُساهمة من طرف stones في الثلاثاء 9 أغسطس 2016 - 14:37

بعد اذن المساعد دلت
-------------
الصور اذا لم تكن متوفرة ضمن القالب فهي ملحقة في روابط خارجية لايمكن التعديل عليها الا
بجلب الكود والتعديل عليه ثم رفع الكود من جديد
او تكون في ورقةcss
لاكن رابط الصور مختصر وهذا يدل على انها في روابط خارجية
avatar
stones
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 11057
معدل النشاط : 14070
السُمعة : 414

http://stones.arab.st/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: التعديل على كود تومبيلات

مُساهمة من طرف alzagri في الثلاثاء 9 أغسطس 2016 - 18:00

يب قولي كيف اجيب لك الكود عشان تظهر الصوره؟؟؟؟؟؟؟
avatar
alzagri
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 609
معدل النشاط : 3906
السُمعة : 1

http://alzagri.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: التعديل على كود تومبيلات

مُساهمة من طرف {عذآب} في الثلاثاء 9 أغسطس 2016 - 18:42

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اهلاً اخي تفضل الصورة هذي هي : 
http://www.profvb.com/vb/stylev1/images/logo.png
والصورة كما قال الاخ المساعد stone على مركز رفع خارجي لكن لكل شيء حل Wink
هذا كود الصورة CSS عدلته لك ليجبر الصورة الاولى على التنحي للصورة الجديدة
الكود:
#NavB {
    background: url(ضع هنا رابط الصورة) no-repeat right !important;
    height: ضع هنا ارتفاع او طول الصورة px;
}
اخوك عذابCool
avatar
{عذآب}
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 3814
معدل النشاط : 7639
السُمعة : 294

http://www.quran-jed.net/index.php/component/muscol/Z/97-/85-/14

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: التعديل على كود تومبيلات

مُساهمة من طرف alzagri في الثلاثاء 9 أغسطس 2016 - 19:03

والله انك بطلللللللللللللل

علمني ياخي كيف سويتها عللللللللللللللمني 

+

الكود الي حطيته احطه في الورقه وبيغير الصور الاصليه حق الواجهه؟؟؟؟
avatar
alzagri
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 609
معدل النشاط : 3906
السُمعة : 1

http://alzagri.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: التعديل على كود تومبيلات

مُساهمة من طرف coeurdelion في الثلاثاء 9 أغسطس 2016 - 20:10

الطريقة حتى تجد اي رابط للصورة

يظهر لك هذا
avatar
coeurdelion
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 66
معدل النشاط : 3105
السُمعة : 0

http://raseloued.akbarmontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: التعديل على كود تومبيلات

مُساهمة من طرف alzagri في الثلاثاء 9 أغسطس 2016 - 20:55

توجد اكواد كثيره جدا
><

زهقت وانا ادورها مو لاقيها ):
avatar
alzagri
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 609
معدل النشاط : 3906
السُمعة : 1

http://alzagri.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: التعديل على كود تومبيلات

مُساهمة من طرف DeLeTe في الثلاثاء 9 أغسطس 2016 - 21:09

@alzagri كتب:ماشاءالله عليك كفو كفو رائع جدا

لحد الان الامور طيبه

بس بقولك كم شغله
عندك هذه الازرار في الواجهه

مركز الملفات/ صحيفة الأستاذ

لو تقدر تغيرها ازرار اخرى مثلا مواضيع جديده او اي رمز اخر + تحط رابط الانتقال للرمز

وشكرا لك

ومنتظر التعديل الاخر حق البحث
ما الازرار التي تريدها اخي الكريم؟ لاستبدالها
avatar
DeLeTe
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 3161
معدل النشاط : 7204
السُمعة : 73

https://help.ahlamontada.com#

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: التعديل على كود تومبيلات

مُساهمة من طرف alzagri في الثلاثاء 9 أغسطس 2016 - 21:16

مدري انت شوف المناسب 

^^
avatar
alzagri
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 609
معدل النشاط : 3906
السُمعة : 1

http://alzagri.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: التعديل على كود تومبيلات

مُساهمة من طرف DeLeTe في الثلاثاء 9 أغسطس 2016 - 21:35

@alzagri كتب:مدري انت شوف المناسب 

^^
لا يمكنني التحديد ياغالي .. فقط اختار ما تريده بالأعلى Cool
avatar
DeLeTe
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 3161
معدل النشاط : 7204
السُمعة : 73

https://help.ahlamontada.com#

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: التعديل على كود تومبيلات

مُساهمة من طرف alzagri في الثلاثاء 9 أغسطس 2016 - 22:00

طيب

بتلاحظه زر

(جديد المواضيع) تبديل الكتابه الى جلابيات + رابط النقل ضعه xxxxx ملاحظه : قريبا سيتم فتح قسم للجلابيات فقط له هذا الرمز xxxx بحيث بعدين انا اعرف من وين اقدر اضيف رابط القسم من الاكواد او ضع رابط معين مختلف عشان انا اعرفه واغيره بسهوله عند فتح القسم الجديد

(مواضيع بدون رد ) تبديل الكتابه الى مبيعات جديده
(مركز الملفات) تبديل الكتابه ساعات + رابط النقل http://net2.lolbb.com/f1-montada
(صحيفة الأستاذ ) تبديل الكتابه الى باراكورد ( parcord ) + رابط النقل http://net2.lolbb.com/f3-montada
(للإعلان ) تبديل الكتابه الى منوعات + اكسسوارات + رابط النقل http://net2.lolbb.com/f2-montada

اتمنى كل شي واضح وشكرا لك
avatar
alzagri
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 609
معدل النشاط : 3906
السُمعة : 1

http://alzagri.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: التعديل على كود تومبيلات

مُساهمة من طرف DeLeTe في الأربعاء 10 أغسطس 2016 - 0:14

تفضل, اذا عدلت على القالب مؤخرا, قم بوضع القالب هنا ليتم التعديل
الكود:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" {NAMESPACE_FB_LIKE} {NAMESPACE_FB} {NAMESPACE_BBCODE}>
<head>
  <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
  <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING}" />
  <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
  <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
  <!-- BEGIN switch_compat_meta -->
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE={switch_compat_meta.VERSION}" />
  <!-- END switch_compat_meta -->
  <!-- BEGIN switch_canonical_url -->
  <link rel="canonical" href="{switch_canonical_url.CANONICAL_URL}" />
  <!-- END switch_canonical_url -->
  {META_FAVICO}
  {META}
  {META_FB_LIKE}
  <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
  {T_HEAD_STYLESHEET}
  {CSS}
  <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
  <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
  <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
  <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>

  <!-- BEGIN switch_fb_login -->
  <script src="http://connect.facebook.net/{switch_fb_login.FB_LOCAL}/all.js" type="text/javascript"></script>
  <script src="{switch_fb_login.JS_FB_LOGIN}" type="text/javascript"></script>
  <!-- END switch_fb_login -->

  <!-- BEGIN switch_ticker -->
  <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
  <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
  <!-- END switch_ticker -->

  <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
  <script src="{JS_DIR}jquery/jcarousel/jquery.jcarousel.js" type="text/javascript"></script>
  <script type="text/javascript">//<![CDATA[
      /* Definir le sens de direction en fonction du panneau admin */
      var tickerDirParam = "{switch_ticker.DIRECTION}";
      var slid_vert = false;
      var auto_dir = 'next';
      var h_perso = parseInt({switch_ticker.HEIGHT});

      switch( tickerDirParam )
      {
        case 'top' :
            slid_vert = true;
            break;

        case 'left':
            break;

        case 'bottom':
            slid_vert = true;
            auto_dir = 'prev';
            break;

        case 'right':
            auto_dir = 'prev';
            break;

        default:
            slid_vert = true;
      }

      $(document).ready(function() {
        var w_cont = $('#fa_ticker_container').width();

        if (w_cont > 0)
        {
            $('#fa_ticker_container').width(w_cont);

            /* Affichage de la liste */
            $('#fa_ticker_content').css('display','block');

            /* Calcul des dimensions du conteneur et des elements */
            var width_max = $('ul#fa_ticker_content').width();
            var width_item = Math.floor(width_max / {switch_ticker.SIZE});
            var height_max = h_perso;

            /* Calcul de la hauteur maximale du conteneur en fonction des elements et de la hauteur personnalisee dans l'admin */
            $('ul#fa_ticker_content li').each( function () {
              if ($(this).height() > height_max)
              {
                  height_max = $(this).height();
              }
            } );

            /* Redimensionnement des elements et des images trop larges */
            $('ul#fa_ticker_content li').width(width_item).height(height_max).find('img').each(function () {
              if ($(this).width() > width_item)
              {
              var ratio      = $(this).width() / width_item;
              var new_height = Math.round($(this).height() / ratio);
              $(this).height(new_height).width(width_item);
              }
            });

            /* Redimensionnement et centrage du conteneur en mode vertical */
            if (slid_vert)
            {
              $('ul#fa_ticker_content').width(width_item).height(height_max).css('marginLeft','auto').css('marginRight','auto');
            }

            /* Initialisation du caroussel */
            $('#fa_ticker_content').jcarousel({
                  vertical: slid_vert,
              wrap: 'circular',
              auto: {switch_ticker.STOP_TIME},
              auto_direction: auto_dir,
            scroll: 1,
            size: {switch_ticker.SIZE},
            height_max: height_max,
            animation: {switch_ticker.SPEED}
            });
        }
        else
        {
            $('ul#fa_ticker_content li:not(:first)').css('display','none');
            $('ul#fa_ticker_content li:first').css('list-style','none').css('text-align','center');
        }
      });
  //]]>
  </script>
  <!-- END switch_ticker_new -->

  <script type="text/javascript">//<![CDATA[
  $(document).ready(function(){
      <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
        pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
        if(pm != null) { pm.focus(); }
      <!-- END switch_enable_pm_popup -->
      <!-- BEGIN switch_report_popup -->
        report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
        if(report != null) { report.focus(); }
      <!-- END switch_report_popup -->
      <!-- BEGIN switch_ticker -->
        $(document).ready(function() {           
            Ticker.start({
              height : {switch_ticker.HEIGHT},
              spacing : {switch_ticker.SPACING},
              speed : {switch_ticker.SPEED},
              direction : '{switch_ticker.DIRECTION}',
              pause : {switch_ticker.STOP_TIME}
            });
        });
      <!-- END switch_ticker -->
  });

  <!-- BEGIN switch_login_popup -->
      var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = true, logInBackgroundClass = false;
  <!-- END switch_login_popup -->

  <!-- BEGIN switch_login_popup -->
  $(document).ready( function() {
      $(window).resize(function() {
        var windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
        var popupWidth = $("#login_popup").width();
        var mypopup = $("#login_popup");

        $("#login_popup").css({
        "left": windowWidth/2 - popupWidth/2
            });
      });
  });
  <!-- END switch_login_popup -->
  //]]>
  </script>
  {GREETING_POPUP}
  <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
  <style>
  .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item {
      text-align:center;
      width: 10px;
  }

  .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-horizontal {
      margin-right: {switch_ticker.SPACING}px;
  }

  .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-vertical {
      margin-bottom: {switch_ticker.SPACING}px;
  }
  </style>
  <!-- END switch_ticker_new -->
  {HOSTING_JS}
  <!-- BEGIN google_analytics_code -->
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
    var _gaq = _gaq || [];
    _gaq.push(['_setAccount', '{G_ANALYTICS_ID}']);
    _gaq.push(['_trackPageview']);
  _gaq.push(['_trackPageLoadTime']);

  <!-- BEGIN google_analytics_code_bis -->
  _gaq.push(['b._setAccount', '{G_ANALYTICS_ID_BIS}']);
  _gaq.push(['b._trackPageview']);
  <!-- END google_analytics_code_bis -->

    (function() {
      var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
      ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
      var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
    })();
  //]]>
  </script>
  <!-- END google_analytics_code -->
</head>
<body background="{T_BODY_BACKGROUND}" bgcolor="{T_BODY_BGCOLOR}" text="{T_BODY_TEXT}" link="{T_BODY_LINK}" vlink="{T_BODY_VLINK}">
  <!-- BEGIN hitskin_preview -->
  <div id="hitskin_preview" style="display: block;">
      <h1><img src="http://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_logo.png" alt="" /> <em>Hit</em>skin.com</h1>
      <div class="content">
        <p>
            {hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}
            <br />
            <span>{hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}<a href="http://{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span>
        </p>
      </div>
  </div>
  <!-- END hitskin_preview -->

  <!-- BEGIN switch_login_popup -->
  <div id="login_popup" style="z-index: 10000 !important;">
      <table class="forumline" width="{LOGIN_POPUP_WIDTH}" height="{LOGIN_POPUP_HEIGHT}" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
        <tr height="25">
            <td class="catLeft">
              <span class="genmed module-title">{SITENAME}</span>
            </td>
        </tr>
        <tr height="{LOGIN_POPUP_MSG_HEIGHT}">
            <td class="row1" align="left" valign="top">
              <div id="login_popup_buttons">
                  <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
                    <input type="submit" class="mainoption" value="{L_LOGIN}" />
                    <input type="button" class="mainoption" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />
                    <input id="login_popup_close" type="button" class="button" value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />
                  </form>
              </div>
              <span class="genmed">{LOGIN_POPUP_MSG}</span>
            </td>
        </tr>
      </table>
  </div>
  <!-- END switch_login_popup -->

  <a name="top"></a>
  {JAVASCRIPT}

 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="rtl" lang="ar"> <head>  <meta http-equiv="Pragma" content="no-cache" /> <meta http-equiv="Expires" content="-1" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-cache" />  <link rel="canonical" href="#" />  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256" /> <meta name="generator" content="vBulletin 3.8.6" /> <meta name="keywords" content="الأستاذ,forum,dafatir,prof,ma,genie ,génie,dafatir.com,دفاتر تربوية,منتديات الأستاذ,التعليم,تربويات,دفاتر,جذاذات,موقع تربويات,كاريكوم،مجلة مدرستي،مدرستي،كراسات،الاستاذ،التربية،الشغيلة،التعليمية،المغرب،برامج,,cnops" /> <meta name="description" content="شبكه تجاره الانترنت" /> <link href='#' rel='shortcut icon' type='http://www.profvb.com/vb/image/png'/>  <style type="text/css" id="vbulletin_css">
/**
* vBulletin 3.8.6 CSS
* Style: 'ستايل يوليوز 2014'; Style ID: 23
*/
@import url("http://www.profvb.com/vb/clientscript/vbulletin_css/style-9f2eccbe-00023.css");
</style> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.profvb.com/vb/clientscript/vbulletin_important.css?v=386" />  <script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/yui/2.9.0/build/yahoo-dom-event/yahoo-dom-event.js?v=386"></script> <script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/yui/2.9.0/build/connection/connection-min.js?v=386"></script> <script type="text/javascript"> <!--
var SESSIONURL = "";
var SECURITYTOKEN = "guest";
var IMGDIR_MISC = "stylev1/misc";
var vb_disable_ajax = parseInt("0", 10);
// --> </script> <script type="text/javascript" src="http://www.profvb.com/vb/clientscript/vbulletin_global.js?v=386"></script> <script type="text/javascript" src="http://www.profvb.com/vb/clientscript/vbulletin_menu.js?v=386"></script> <link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="شبكه تجاره الانترنت RSS Feed" href="#" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.profvb.com/vb/images/profvbcss/css.css" /> <meta name="robots" content="index, follow" />  <script type="text/javascript">

  var _gaq = _gaq || [];
  _gaq.push(['_setAccount', 'UA-9382569-1']);
  _gaq.push(['_setDomainName', '.profvb.com']);
  _gaq.push(['_trackPageview']);

  (function() {
    var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
    ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
  })();

</script>  <title>شبكه تجاره الانترنت
رائد</title> </head> <body>  <!--[if IE]> <style type="text/css">
#NavSearch ul li {
float:right;
margin-right:6px;}
#NavSearch ul {
float:none;
margin-top:23px;
}
.SearchT {
top:122px;}
.frBC {
height:100%;
}
</style> <![endif]--> <!--[if IE 6]> <style type="text/css">
.frBC {
height:100%;
}
</style> <![endif]--> <div id="Page"> <div id="Main"> <div id="Header"> <div id="NavB"> <div id="NavSearch"> <div id="Banner"> <a href="#" target="_blank"><img src="http://dafatir.net/banep.png" alt="" width="468" height="60"/></a> </div> <form action="/search" method="post" id="searchh"> <input type="hidden" name="do" value="process" /> <input type="hidden" name="quicksearch" value="1" /> <input type="hidden" name="childforums" value="1" /> <input type="hidden" name="exactname" value="1" /> <input type="hidden" name="s" value="" /> <input type="hidden" name="securitytoken" value="guest" /> <input type="submit" src="http://www.profvb.com/vb/stylev1/images/clear.gif" class="buttonT" tabindex="1004" onclick="document.searchform.google.value='';" /> <input type="text" id="searchtop"  class="SearchT Rinput" value="أدخل كلمة البحث" name="search_keywords" tabindex="1001"  /> </form> <script type="text/javascript">
function clearText(field) {
    if (field.defaultValue == field.value) {
        field.value = '';
    } else if (field.value == '') {
        field.value = field.defaultValue;
    }
}
var form = document.getElementById('searchh');
form.elements.query.onfocus = function () {
    clearText(this);
};
form.elements.query.onblur = function () {
    clearText(this);
};
</script> <ul> <li class="navlist"><a href="/forum">الرئيسية</a></li> <li class="navlist"><a href="xxxxx">
      جلابيات</a></li> <li class="navlist"><a rel="nofollow" href="/search?search_id=unanswered">
      مبيعات جديدة</a></li> <li class="navlist"><a rel="nofollow" href="/f1-montada" target="_blank" title="ساعات">
      ساعات</a></li> <li class="navlist"><a href="/f3-montada" target="_blank" title="باراكورد ( parcord )">
      باراكورد (parcord)</a></li> <li class="navlist"><a href="/f2-montada" title="للإعلان">
      منوعات | اكسسوارات</a></li> <li class="navlist"><a href="/contact" title="اتصل بنا">
      اتصل بنا</a></li> </ul> </div> </div>  </div> <div id="Contentt"> <div id="ContentRBG"> <div id="contentbg">  <div align="center"> <div class="page" style="width:100%; text-align:right"> <div style="padding:0px 0px 0px 0px" align="right">    <br /> <center> <table border="0" cellpadding="3" cellspacing="3" align="center"> <tr> <td align="center"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#"> <img border="0" src="http://www.profvb.com/pub/karicom.png" alt="anaqqa" title="anaqqa" width="150" height="60"  /> </a></td> <td align="center"> <div style="background:url(http://www.profvb.com/vb/profvb2011/images/prol.png) left repeat-x;border:1px dashed #000;padding:0px;text-align:center;font-family:arial;font-size:18px;font-weight:bold;color:white;width:468px;height:60px"> <form action="http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify" method="post" target="popupwindow" onsubmit="window.open('http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=profvb/Gcvu', 'popupwindow', 'scrollbars=yes,width=550,height=520');return true">
            للتوصل بجديد الموقع أدخل بريدك الإلكتروني ثم فعل اشتراكك من علبة
            رسائلك :<br /> <input type="text" style="width:140px" name="email"/> <input type="hidden" value="profvb/Gcvu" name="uri"/><input type="hidden" name="loc" value="fr_FR"/><input type="submit" value="تسجيل" /></p></form> </div></td>  <td align="center"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#"> <img border="0" src="http://www.profvb.com/pub/anaqqa.png" alt="anaqqa" title="anaqqa" width="150" height="60"  /> </a></td> </tr> <tr> <td align="center"><a rel="nofollow"target="_blank" href="#"><img src="http://www.profvb.com/pub/sayidaty.gif" alt="منتديات نادي شباب العةود" width="150" height="60" /></a></td> <td align="center"><a href="#" target="_blank"> <img border="0" src="http://profvb.com/pub/book468.png" alt="" title="" width="468" height="60"  /> </a></td>  <td align="center"><a href="#" target="_blank" rel="nofollow"> <img border="0" src="http://upload.malware-site.www/upfiles/TE635157.gif" alt="" title="" width="150" height="60"  /> </a></td> </tr> </table> <br/> <form action="http://www.profvb.com/vb/google.php" id="cse-search-box"> <div> <input type="hidden" name="cx" value="partner-pub-3489895450122738:yv0mw6-h54b" /> <input type="hidden" name="cof" value="FORID:11" /> <input type="hidden" name="ie" value="windows-1256" /> <input type="text" name="q" size="31" /> <input type="submit" name="sa" value="بحث" /> </div> </form> <script type="text/javascript" src="http://www.google.co.ma/cse/brand?form=cse-search-box&amp;lang=ar"></script> <br/> </center> <center> <script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>  <ins class="adsbygoogle"
    style="display:inline-block;width:728px;height:90px"
    data-ad-client="ca-pub-3489895450122738"
    data-ad-slot="3587532877"></ins> <script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script> </center>  <br /> <div class="frRBG"> <div class="frLBG"> <div class="frT"> <div class="frTR"> <div class="frTL"> <div class="frB"> <div class="frBR"> <div class="frBL"> <div class="frBC">  <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center"> <tr> <td class="alt1" width="100%"> <div class="navbar" style="font-size:10pt"><a href="#" accesskey="1"><img class="inlineimg" src="http://www.profvb.com/vb/stylev1/misc/navbits_start.gif" alt="" border="0" /></a> <strong>
                          شبكه تجاره
                          : الانترنت</strong></div> </td> <td class="alt2" nowrap="nowrap" style="padding:0px">
                    <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->   
        <div id="member-content">


    <br />
   
<font face="Droid Arabic Kufi">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font color="#6b4e3f">أهلا وسهلا بك من
        جديد {LOGGED_AS}</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
  <span class="time">{LAST_VISIT_DATE}</span></font>
 

  <!-- END switch_user_logged_in -->

 <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->            <form action="/login.forum?redirect=forum" method="post"    name="form_login"><div class="F_H_1"><div    class="F_H_2"></div><div    class="F_H_3"></div><div    class="F_H_4"></div></div>    <div class="F_G_2"><div class="F_G_3">    <table border="0" width="100%"  cellspacing="0" cellpadding="0">      <tr>          <td  class="row1" >              <p align="right">              <div class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">              <img    src="http://i48.servimg.com/u/f48/12/78/95/70/hima18.png"    class="inlineimg" alt="" border="0" height="15" width="15" />    {L_INDEX} </a>{NAV_CAT_DESC}</div>        <img    src="http://i48.servimg.com/u/f48/12/78/95/70/hima110.png" height="15"    width="30" /> {PAGE_TITLE} </strong>    </p></td>          <td width="270" class="row3">            <table border="0" width="100%"  cellspacing="0" cellpadding="0" align="center">                  <tr>                        <td><span class="genmed"><img    src="http://i48.servimg.com/u/f48/12/78/95/70/hima_e10.gif"></span> </td>                        <td><input id="Post" type="text"    name="username" size="10" value="اسم العضو" onclick="if (this.value ==    'اسم العضو') this.value = '';" onblur="if (this.value == '') this.value =    'اسم العضو';"> </td>                      <td>                        <input type="checkbox" name="autologin" checked="true">                        <span span lang="ar-sa">حفظ البيانات؟</span>                      </td>                  </tr>                  <tr>                        <td><span class="genmed"><img    src="http://i48.servimg.com/u/f48/12/78/95/70/hima213.gif"></span> </td>                        <td><input id="Post" type="password"    name="password" size="10" value="" onclick="if (this.value == '')    this.value = '';" onblur="if (this.value == '') this.value =    '';"> </td>                      <td><input type="submit" class="mainoption" name="login" value="تسجيل الدخول" tabindex="104" >    </td>                    </tr>                </table></td>      </tr>        </table>    </div>    </div>      </form>    <!-- END switch_user_logged_out -->

 
                </td>
                </tr>
                  </table>
          <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
          <div class="tborder" style="padding:1px; border-top-width:0px"> <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center"> <tr align="center"> <td class="vbmenu_control"><a href="/profile?mode=editprofile" rel="nofollow">
            البيانات الشخصية</a></td> <td class="vbmenu_control"><a rel="help" href="/faq" accesskey="5">
            التعليمـــات</a></td> <td class="vbmenu_control"><a id="navbar_search" href="/search" onclick="showhide(document.getElementById('search_menu')); return false;" accesskey="4" rel="nofollow">
            البحث</a></td><td class="vbmenu_control"><a href="/search?search_id=newposts">
            مشاركات اليوم</a></td> <td class="vbmenu_control"><a href="/login?logout=1" accesskey="2">
            تسجيل الخروج</a></td> <td class="vbmenu_control"> </td> </tr> </table> </div>  </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <br /> <form action="http://www.profvb.com/vb/profile.php?do=dismissnotice" method="post" id="notices"> <input type="hidden" name="do" value="dismissnotice" /> <input type="hidden" name="securitytoken" value="guest" /> <input type="hidden" id="dismiss_notice_hidden" name="dismiss_noticeid" value="" /> <input type="hidden" name="url" value="/vb/" /> <div id="vbseo_vhtml_0"></div> <br /> </form>  <div class="vbmenu_popup" id="navbar_search_menu" style="display:none;margin-top:3px" align="right"> <table cellpadding="4" cellspacing="1" border="0"> <tr> <td class="thead">
      البحث في المنتدى</td> </tr> <tr> <td class="vbmenu_option" title="nohilite"> <form action="http://www.profvb.com/vb/search.php?do=process" method="post"> <input type="hidden" name="do" value="process" /> <input type="hidden" name="quicksearch" value="1" /> <input type="hidden" name="childforums" value="1" /> <input type="hidden" name="exactname" value="1" /> <input type="hidden" name="s" value="" /> <input type="hidden" name="securitytoken" value="guest" /> <div><input type="text" class="bginput" name="query" size="25" tabindex="1001" /><input type="submit" class="button" value="إذهب" tabindex="1004" /></div> <div style="margin-top:6px"> <label for="rb_nb_sp0"><input type="radio" name="showposts" value="0" id="rb_nb_sp0" tabindex="1002" checked="checked" />عرض
        المواضيع</label>
  <!-- END switch_user_logged_in -->
            <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
                    <div class="tborder" style="padding:1px; border-top-width:0px"> <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center"> <tr align="center"> <td class="vbmenu_control"><a href="/register" rel="nofollow">
            التسجيل</a></td> <td class="vbmenu_control"><a rel="help" href="/faq" accesskey="5">
            التعليمـــات</a></td> <td class="vbmenu_control"><a href="/faq">
            التقويم</a></td> <td class="vbmenu_control"><a href="#" accesskey="2">
            مشاركات اليوم</a></td> <td class="vbmenu_control"><a id="navbar_search" href="/search" onclick="showhide(document.getElementById('search_menu')); return false;" accesskey="4" rel="nofollow">
            البحث</a> </td> </tr> </table> </div>  </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <br /> <form action="http://www.profvb.com/vb/profile.php?do=dismissnotice" method="post" id="notices"> <input type="hidden" name="do" value="dismissnotice" /> <input type="hidden" name="securitytoken" value="guest" /> <input type="hidden" id="dismiss_notice_hidden" name="dismiss_noticeid" value="" /> <input type="hidden" name="url" value="/vb/" /> <div id="vbseo_vhtml_0"></div> <br /> </form>  <div class="vbmenu_popup" id="navbar_search_menu" style="display:none;margin-top:3px" align="right"> <table cellpadding="4" cellspacing="1" border="0"> <tr> <td class="thead">
      البحث في المنتدى</td> </tr> <tr> <td class="vbmenu_option" title="nohilite"> <form action="http://www.profvb.com/vb/search.php?do=process" method="post"> <input type="hidden" name="do" value="process" /> <input type="hidden" name="quicksearch" value="1" /> <input type="hidden" name="childforums" value="1" /> <input type="hidden" name="exactname" value="1" /> <input type="hidden" name="s" value="" /> <input type="hidden" name="securitytoken" value="guest" /> <div><input type="text" class="bginput" name="query" size="25" tabindex="1001" /><input type="submit" class="button" value="إذهب" tabindex="1004" /></div> <div style="margin-top:6px"> <label for="rb_nb_sp0"><input type="radio" name="showposts" value="0" id="rb_nb_sp0" tabindex="1002" checked="checked" />عرض
        المواضيع</label>
  <!-- END switch_user_logged_out -->
                  &nbsp;
                  <label for="rb_nb_sp1"><input type="radio" name="showposts" value="1" id="rb_nb_sp1" tabindex="1003" />عرض
        المشاركات</label> </div> </form> </td> </tr> <tr> <td class="vbmenu_option"><a href="#" rel="nofollow">
        بحث بالكلمة الدلالية </a></td> </tr> <tr> <td class="vbmenu_option"><a href="#" accesskey="4" rel="nofollow">
        البحث المتقدم</a></td> </tr> </table> </div>    <div class="vbmenu_popup" id="pagenav_menu" style="display:none"> <table cellpadding="4" cellspacing="1" border="0"> <tr> <td class="thead" nowrap="nowrap">
        الذهاب إلى الصفحة...</td> </tr> <tr> <td class="vbmenu_option" title="nohilite"> <form action="#" method="get" onsubmit="return this.gotopage()" id="pagenav_form"> <input type="text" class="bginput" id="pagenav_itxt" style="font-size:11px" size="4" /> <input type="button" class="button" id="pagenav_ibtn" value="إذهب" /> </form> </td> </tr> </table> </div>      <center> <script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>  <script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script> </center>  <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center"> <tr> <td class="tcat">
        أهلا وسهلا بك في شركه تجاره الانترنت
        .</td> </tr> <tr> <td class="alt1">
            أهلا بالجميع في شبكه تجاره الانترنت،
            تجدون في منتديات الأستاذ أقساما فيها <a href="#"<strong>
            مستجدات و أخبار التربية والتعليم </strong></a> ،  <a href="#"<strong>
            جديد الترقية </strong></a>،<a href="#"<strong>جديد
            النقابات التعليمية</strong></a>
            ، كما أننا نفتخر بمكتبة وثائق ضخمة للاساتذة حسب المستويات يتم
            تطعيمها يوميا  <a href="#"<strong>
            وثائق الأستاذ :التوازيع المرحلية، استعمالات الزمن، تشبكات التتبع
            و التنقيط،</strong></a>، إلى جانب كل ذلك تجدون في منتدياتنا
            العديد من الأقسام المهتمة <a href="#"<strong>
            التعليم الالكتروني في المغرب و مشروع جيني GENIE  </strong></a>،
            مع اقسام اخرى أدبية و تقنية مفيدة و متجددة ،فإذا كنتم ممن يريدون
            فتح مواضيع، او الاستفسار، او تقاسم معلوماتكم و تجاربكم مع اعضاء
            منتدانا فبادروا بالتسجيل
<a href="#" rel="nofollow"><strong>الانضمام
            إلى عائلة منتديات الأستاذ</strong></a>، أما إذا رغبتم بقراءة
            المواضيع والإطلاع فالأقسام مفتوحة و الوصول اليها مجاني و سيبقى
            كذلك.
  </td> </tr> </table>  <br />
                  <!-- BEGIN switch_logo_left -->
                  <td><a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a></td>
                  <!-- END switch_logo_left -->
                  <td align="center" width="100%" valign="middle">
                    <!-- BEGIN switch_logo_center -->
                    <a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a>
                    <br />
                    <!-- END switch_logo_center -->
                    <div class="maintitle">{MAIN_SITENAME}</div>
                    <br />
                    <span class="gen">{SITE_DESCRIPTION}<br />&nbsp; </span>
                  </td>
                  <!-- BEGIN switch_logo_right -->
                  <td><a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a></td>
                  <!-- END switch_logo_right -->
              </tr>
            </table>

            <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="{MENU_POSITION}">
              <tr>
                  <td align="{MENU_POSITION}"{MENU_NOWRAP}>{GENERATED_NAV_BAR}</td>
              </tr>
            </table>

            <div style="clear: both;"></div>

            <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
            <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
              <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                  <tr>
                    <td align="left" class="row1">
                        <div id="fa_ticker_container">
                          <ul id="fa_ticker_content" class="jcarousel-skin-tango" style="display:none;">
                              <!-- BEGIN ticker_row -->
                              <li>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</li>
                              <!-- END ticker_row -->
                          </ul>
                        </div>
                    </td>
                  </tr>
              </table>
            </div>
            <!-- END switch_ticker_new -->

            <!-- BEGIN switch_ticker -->
            <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
              <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                  <tr>
                    <td align="left" class="row1">
                        <div id="fa_ticker_container">
                          <div id="fa_ticker" style="height:{switch_ticker.HEIGHT}px;">
                              <div class="fa_ticker_content">
                                <!-- BEGIN ticker_row -->
                                <div>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div>
                                <!-- END ticker_row -->
                              </div>
                          </div>
                        </div>
                    </td>
                  </tr>
              </table>
            </div>
            <!-- END switch_ticker -->

            <div id="page-body">
              <div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
                  <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" class="three-col">
                    <tbody>
                        <tr>
                          <td valign="top" width="{C1SIZE}">
                              <div id="{ID_LEFT}">
                                <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
                                {giefmod_index1.MODVAR}
                                    <!-- BEGIN saut -->
                                    <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
                                    <!-- END saut -->
                                <!-- END giefmod_index1 -->
                              </div>
                          </td>
                          <td valign="top" width="100%">
<!-- BEGIN html_validation -->
                          </td>
                        </tr>
                    </tbody>
                  </table>
              </div>
            </div>
        </td>
      </tr>
  </table>
</body>
</html>
<!-- END html_validation -->
avatar
DeLeTe
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 3161
معدل النشاط : 7204
السُمعة : 73

https://help.ahlamontada.com#

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: التعديل على كود تومبيلات

مُساهمة من طرف alzagri في الأربعاء 10 أغسطس 2016 - 3:58

يعطيك الف عافيه اخي الغالي
+ بقولك البحث الموجود يا ريت تشوف له حل

في بحثين في الواجهه اتمنى اصلاحهم وشكرا
avatar
alzagri
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 609
معدل النشاط : 3906
السُمعة : 1

http://alzagri.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: التعديل على كود تومبيلات

مُساهمة من طرف DeLeTe في الأربعاء 10 أغسطس 2016 - 5:58

@alzagri كتب:يعطيك الف عافيه اخي الغالي
+ بقولك البحث الموجود يا ريت تشوف له حل

في بحثين في الواجهه اتمنى اصلاحهم وشكرا
اهلاً بك

البحث الموجود الذي في أعلى الهيدر يعمل اخي
والذي في الشريط يعمل ايضا
اما شريط البحث في اسفل الهيدر الخاص ب google لن يعمل بسبب ان الكود غير مرتبط بمنتداك
والشرح عن كيفية ربطه تحت التجديد, ولكن لا تقلق يمكنني حذفه اذا تريد

اطيب تحية Cool
avatar
DeLeTe
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 3161
معدل النشاط : 7204
السُمعة : 73

https://help.ahlamontada.com#

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: التعديل على كود تومبيلات

مُساهمة من طرف alzagri في الأربعاء 10 أغسطس 2016 - 10:40

نعم احذفه احسن ^^
avatar
alzagri
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 609
معدل النشاط : 3906
السُمعة : 1

http://alzagri.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: التعديل على كود تومبيلات

مُساهمة من طرف DeLeTe في الأربعاء 10 أغسطس 2016 - 10:56

تفضل:
الكود:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" {NAMESPACE_FB_LIKE} {NAMESPACE_FB} {NAMESPACE_BBCODE}>
<head>
  <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
  <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING}" />
  <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
  <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
  <!-- BEGIN switch_compat_meta -->
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE={switch_compat_meta.VERSION}" />
  <!-- END switch_compat_meta -->
  <!-- BEGIN switch_canonical_url -->
  <link rel="canonical" href="{switch_canonical_url.CANONICAL_URL}" />
  <!-- END switch_canonical_url -->
  {META_FAVICO}
  {META}
  {META_FB_LIKE}
  <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
  {T_HEAD_STYLESHEET}
  {CSS}
  <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
  <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
  <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
  <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>

  <!-- BEGIN switch_fb_login -->
  <script src="http://connect.facebook.net/{switch_fb_login.FB_LOCAL}/all.js" type="text/javascript"></script>
  <script src="{switch_fb_login.JS_FB_LOGIN}" type="text/javascript"></script>
  <!-- END switch_fb_login -->

  <!-- BEGIN switch_ticker -->
  <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
  <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
  <!-- END switch_ticker -->

  <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
  <script src="{JS_DIR}jquery/jcarousel/jquery.jcarousel.js" type="text/javascript"></script>
  <script type="text/javascript">//<![CDATA[
      /* Definir le sens de direction en fonction du panneau admin */
      var tickerDirParam = "{switch_ticker.DIRECTION}";
      var slid_vert = false;
      var auto_dir = 'next';
      var h_perso = parseInt({switch_ticker.HEIGHT});

      switch( tickerDirParam )
      {
        case 'top' :
            slid_vert = true;
            break;

        case 'left':
            break;

        case 'bottom':
            slid_vert = true;
            auto_dir = 'prev';
            break;

        case 'right':
            auto_dir = 'prev';
            break;

        default:
            slid_vert = true;
      }

      $(document).ready(function() {
        var w_cont = $('#fa_ticker_container').width();

        if (w_cont > 0)
        {
            $('#fa_ticker_container').width(w_cont);

            /* Affichage de la liste */
            $('#fa_ticker_content').css('display','block');

            /* Calcul des dimensions du conteneur et des elements */
            var width_max = $('ul#fa_ticker_content').width();
            var width_item = Math.floor(width_max / {switch_ticker.SIZE});
            var height_max = h_perso;

            /* Calcul de la hauteur maximale du conteneur en fonction des elements et de la hauteur personnalisee dans l'admin */
            $('ul#fa_ticker_content li').each( function () {
              if ($(this).height() > height_max)
              {
                  height_max = $(this).height();
              }
            } );

            /* Redimensionnement des elements et des images trop larges */
            $('ul#fa_ticker_content li').width(width_item).height(height_max).find('img').each(function () {
              if ($(this).width() > width_item)
              {
              var ratio      = $(this).width() / width_item;
              var new_height = Math.round($(this).height() / ratio);
              $(this).height(new_height).width(width_item);
              }
            });

            /* Redimensionnement et centrage du conteneur en mode vertical */
            if (slid_vert)
            {
              $('ul#fa_ticker_content').width(width_item).height(height_max).css('marginLeft','auto').css('marginRight','auto');
            }

            /* Initialisation du caroussel */
            $('#fa_ticker_content').jcarousel({
                  vertical: slid_vert,
              wrap: 'circular',
              auto: {switch_ticker.STOP_TIME},
              auto_direction: auto_dir,
            scroll: 1,
            size: {switch_ticker.SIZE},
            height_max: height_max,
            animation: {switch_ticker.SPEED}
            });
        }
        else
        {
            $('ul#fa_ticker_content li:not(:first)').css('display','none');
            $('ul#fa_ticker_content li:first').css('list-style','none').css('text-align','center');
        }
      });
  //]]>
  </script>
  <!-- END switch_ticker_new -->

  <script type="text/javascript">//<![CDATA[
  $(document).ready(function(){
      <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
        pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
        if(pm != null) { pm.focus(); }
      <!-- END switch_enable_pm_popup -->
      <!-- BEGIN switch_report_popup -->
        report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
        if(report != null) { report.focus(); }
      <!-- END switch_report_popup -->
      <!-- BEGIN switch_ticker -->
        $(document).ready(function() {           
            Ticker.start({
              height : {switch_ticker.HEIGHT},
              spacing : {switch_ticker.SPACING},
              speed : {switch_ticker.SPEED},
              direction : '{switch_ticker.DIRECTION}',
              pause : {switch_ticker.STOP_TIME}
            });
        });
      <!-- END switch_ticker -->
  });

  <!-- BEGIN switch_login_popup -->
      var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = true, logInBackgroundClass = false;
  <!-- END switch_login_popup -->

  <!-- BEGIN switch_login_popup -->
  $(document).ready( function() {
      $(window).resize(function() {
        var windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
        var popupWidth = $("#login_popup").width();
        var mypopup = $("#login_popup");

        $("#login_popup").css({
        "left": windowWidth/2 - popupWidth/2
            });
      });
  });
  <!-- END switch_login_popup -->
  //]]>
  </script>
  {GREETING_POPUP}
  <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
  <style>
  .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item {
      text-align:center;
      width: 10px;
  }

  .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-horizontal {
      margin-right: {switch_ticker.SPACING}px;
  }

  .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-vertical {
      margin-bottom: {switch_ticker.SPACING}px;
  }
  </style>
  <!-- END switch_ticker_new -->
  {HOSTING_JS}
  <!-- BEGIN google_analytics_code -->
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
    var _gaq = _gaq || [];
    _gaq.push(['_setAccount', '{G_ANALYTICS_ID}']);
    _gaq.push(['_trackPageview']);
  _gaq.push(['_trackPageLoadTime']);

  <!-- BEGIN google_analytics_code_bis -->
  _gaq.push(['b._setAccount', '{G_ANALYTICS_ID_BIS}']);
  _gaq.push(['b._trackPageview']);
  <!-- END google_analytics_code_bis -->

    (function() {
      var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
      ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
      var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
    })();
  //]]>
  </script>
  <!-- END google_analytics_code -->
</head>
<body background="{T_BODY_BACKGROUND}" bgcolor="{T_BODY_BGCOLOR}" text="{T_BODY_TEXT}" link="{T_BODY_LINK}" vlink="{T_BODY_VLINK}">
  <!-- BEGIN hitskin_preview -->
  <div id="hitskin_preview" style="display: block;">
      <h1><img src="http://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_logo.png" alt="" /> <em>Hit</em>skin.com</h1>
      <div class="content">
        <p>
            {hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}
            <br />
            <span>{hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}<a href="http://{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span>
        </p>
      </div>
  </div>
  <!-- END hitskin_preview -->

  <!-- BEGIN switch_login_popup -->
  <div id="login_popup" style="z-index: 10000 !important;">
      <table class="forumline" width="{LOGIN_POPUP_WIDTH}" height="{LOGIN_POPUP_HEIGHT}" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
        <tr height="25">
            <td class="catLeft">
              <span class="genmed module-title">{SITENAME}</span>
            </td>
        </tr>
        <tr height="{LOGIN_POPUP_MSG_HEIGHT}">
            <td class="row1" align="left" valign="top">
              <div id="login_popup_buttons">
                  <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
                    <input type="submit" class="mainoption" value="{L_LOGIN}" />
                    <input type="button" class="mainoption" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />
                    <input id="login_popup_close" type="button" class="button" value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />
                  </form>
              </div>
              <span class="genmed">{LOGIN_POPUP_MSG}</span>
            </td>
        </tr>
      </table>
  </div>
  <!-- END switch_login_popup -->

  <a name="top"></a>
  {JAVASCRIPT}

 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="rtl" lang="ar"> <head>  <meta http-equiv="Pragma" content="no-cache" /> <meta http-equiv="Expires" content="-1" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-cache" />  <link rel="canonical" href="#" />  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256" /> <meta name="generator" content="vBulletin 3.8.6" /> <meta name="keywords" content="الأستاذ,forum,dafatir,prof,ma,genie ,génie,dafatir.com,دفاتر تربوية,منتديات الأستاذ,التعليم,تربويات,دفاتر,جذاذات,موقع تربويات,كاريكوم،مجلة مدرستي،مدرستي،كراسات،الاستاذ،التربية،الشغيلة،التعليمية،المغرب،برامج,,cnops" /> <meta name="description" content="شبكه تجاره الانترنت" /> <link href='#' rel='shortcut icon' type='http://www.profvb.com/vb/image/png'/>  <style type="text/css" id="vbulletin_css">
/**
* vBulletin 3.8.6 CSS
* Style: 'ستايل يوليوز 2014'; Style ID: 23
*/
@import url("http://www.profvb.com/vb/clientscript/vbulletin_css/style-9f2eccbe-00023.css");
</style> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.profvb.com/vb/clientscript/vbulletin_important.css?v=386" />  <script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/yui/2.9.0/build/yahoo-dom-event/yahoo-dom-event.js?v=386"></script> <script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/yui/2.9.0/build/connection/connection-min.js?v=386"></script> <script type="text/javascript"> <!--
var SESSIONURL = "";
var SECURITYTOKEN = "guest";
var IMGDIR_MISC = "stylev1/misc";
var vb_disable_ajax = parseInt("0", 10);
// --> </script> <script type="text/javascript" src="http://www.profvb.com/vb/clientscript/vbulletin_global.js?v=386"></script> <script type="text/javascript" src="http://www.profvb.com/vb/clientscript/vbulletin_menu.js?v=386"></script> <link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="شبكه تجاره الانترنت RSS Feed" href="#" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.profvb.com/vb/images/profvbcss/css.css" /> <meta name="robots" content="index, follow" />  <script type="text/javascript">

  var _gaq = _gaq || [];
  _gaq.push(['_setAccount', 'UA-9382569-1']);
  _gaq.push(['_setDomainName', '.profvb.com']);
  _gaq.push(['_trackPageview']);

  (function() {
    var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
    ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
  })();

</script>  <title>شبكه تجاره الانترنت
رائد</title> </head> <body>  <!--[if IE]> <style type="text/css">
#NavSearch ul li {
float:right;
margin-right:6px;}
#NavSearch ul {
float:none;
margin-top:23px;
}
.SearchT {
top:122px;}
.frBC {
height:100%;
}
</style> <![endif]--> <!--[if IE 6]> <style type="text/css">
.frBC {
height:100%;
}
</style> <![endif]--> <div id="Page"> <div id="Main"> <div id="Header"> <div id="NavB"> <div id="NavSearch"> <div id="Banner"> <a href="#" target="_blank"><img src="http://dafatir.net/banep.png" alt="" width="468" height="60"/></a> </div> <form action="/search" method="post" id="searchh"> <input type="hidden" name="do" value="process" /> <input type="hidden" name="quicksearch" value="1" /> <input type="hidden" name="childforums" value="1" /> <input type="hidden" name="exactname" value="1" /> <input type="hidden" name="s" value="" /> <input type="hidden" name="securitytoken" value="guest" /> <input type="submit" src="http://www.profvb.com/vb/stylev1/images/clear.gif" class="buttonT" tabindex="1004" onclick="document.searchform.google.value='';" /> <input type="text" id="searchtop"  class="SearchT Rinput" value="أدخل كلمة البحث" name="search_keywords" tabindex="1001"  /> </form> <script type="text/javascript">
function clearText(field) {
    if (field.defaultValue == field.value) {
        field.value = '';
    } else if (field.value == '') {
        field.value = field.defaultValue;
    }
}
var form = document.getElementById('searchh');
form.elements.query.onfocus = function () {
    clearText(this);
};
form.elements.query.onblur = function () {
    clearText(this);
};
</script> <ul> <li class="navlist"><a href="/forum">الرئيسية</a></li> <li class="navlist"><a href="xxxxx">
      جلابيات</a></li> <li class="navlist"><a rel="nofollow" href="/search?search_id=unanswered">
      مبيعات جديدة</a></li> <li class="navlist"><a rel="nofollow" href="/f1-montada" target="_blank" title="ساعات">
      ساعات</a></li> <li class="navlist"><a href="/f3-montada" target="_blank" title="باراكورد ( parcord )">
      باراكورد (parcord)</a></li> <li class="navlist"><a href="/f2-montada" title="للإعلان">
      منوعات | اكسسوارات</a></li> <li class="navlist"><a href="/contact" title="اتصل بنا">
      اتصل بنا</a></li> </ul> </div> </div>  </div> <div id="Contentt"> <div id="ContentRBG"> <div id="contentbg">  <div align="center"> <div class="page" style="width:100%; text-align:right"> <div style="padding:0px 0px 0px 0px" align="right">    <br /> <center> <table border="0" cellpadding="3" cellspacing="3" align="center"> <tr> <td align="center"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#"> <img border="0" src="http://www.profvb.com/pub/karicom.png" alt="anaqqa" title="anaqqa" width="150" height="60"  /> </a></td> <td align="center"> <div style="background:url(http://www.profvb.com/vb/profvb2011/images/prol.png) left repeat-x;border:1px dashed #000;padding:0px;text-align:center;font-family:arial;font-size:18px;font-weight:bold;color:white;width:468px;height:60px"> <form action="http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify" method="post" target="popupwindow" onsubmit="window.open('http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=profvb/Gcvu', 'popupwindow', 'scrollbars=yes,width=550,height=520');return true">
            للتوصل بجديد الموقع أدخل بريدك الإلكتروني ثم فعل اشتراكك من علبة
            رسائلك :<br /> <input type="text" style="width:140px" name="email"/> <input type="hidden" value="profvb/Gcvu" name="uri"/><input type="hidden" name="loc" value="fr_FR"/><input type="submit" value="تسجيل" /></p></form> </div></td>  <td align="center"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#"> <img border="0" src="http://www.profvb.com/pub/anaqqa.png" alt="anaqqa" title="anaqqa" width="150" height="60"  /> </a></td> </tr> <tr> <td align="center"><a rel="nofollow"target="_blank" href="#"><img src="http://www.profvb.com/pub/sayidaty.gif" alt="منتديات نادي شباب العةود" width="150" height="60" /></a></td> <td align="center"><a href="#" target="_blank"> <img border="0" src="http://profvb.com/pub/book468.png" alt="" title="" width="468" height="60"  /> </a></td>  <td align="center"><a href="#" target="_blank" rel="nofollow"> <img border="0" src="http://upload.malware-site.www/upfiles/TE635157.gif" alt="" title="" width="150" height="60"  /> </a></td> </tr> </table> <br/>
</script> </center>  <br /> <div class="frRBG"> <div class="frLBG"> <div class="frT"> <div class="frTR"> <div class="frTL"> <div class="frB"> <div class="frBR"> <div class="frBL"> <div class="frBC">  <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center"> <tr> <td class="alt1" width="100%"> <div class="navbar" style="font-size:10pt"><a href="#" accesskey="1"><img class="inlineimg" src="http://www.profvb.com/vb/stylev1/misc/navbits_start.gif" alt="" border="0" /></a> <strong>
                          شبكه تجاره
                          : الانترنت</strong></div> </td> <td class="alt2" nowrap="nowrap" style="padding:0px">
                    <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->   
        <div id="member-content">


    <br />
   
<font face="Droid Arabic Kufi">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font color="#6b4e3f">أهلا وسهلا بك من
        جديد {LOGGED_AS}</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
  <span class="time">{LAST_VISIT_DATE}</span></font>
 

  <!-- END switch_user_logged_in -->

 <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->            <form action="/login.forum?redirect=forum" method="post"    name="form_login"><div class="F_H_1"><div    class="F_H_2"></div><div    class="F_H_3"></div><div    class="F_H_4"></div></div>    <div class="F_G_2"><div class="F_G_3">    <table border="0" width="100%"  cellspacing="0" cellpadding="0">      <tr>          <td  class="row1" >              <p align="right">              <div class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">              <img    src="http://i48.servimg.com/u/f48/12/78/95/70/hima18.png"    class="inlineimg" alt="" border="0" height="15" width="15" />    {L_INDEX} </a>{NAV_CAT_DESC}</div>        <img    src="http://i48.servimg.com/u/f48/12/78/95/70/hima110.png" height="15"    width="30" /> {PAGE_TITLE} </strong>    </p></td>          <td width="270" class="row3">            <table border="0" width="100%"  cellspacing="0" cellpadding="0" align="center">                  <tr>                        <td><span class="genmed"><img    src="http://i48.servimg.com/u/f48/12/78/95/70/hima_e10.gif"></span> </td>                        <td><input id="Post" type="text"    name="username" size="10" value="اسم العضو" onclick="if (this.value ==    'اسم العضو') this.value = '';" onblur="if (this.value == '') this.value =    'اسم العضو';"> </td>                      <td>                        <input type="checkbox" name="autologin" checked="true">                        <span span lang="ar-sa">حفظ البيانات؟</span>                      </td>                  </tr>                  <tr>                        <td><span class="genmed"><img    src="http://i48.servimg.com/u/f48/12/78/95/70/hima213.gif"></span> </td>                        <td><input id="Post" type="password"    name="password" size="10" value="" onclick="if (this.value == '')    this.value = '';" onblur="if (this.value == '') this.value =    '';"> </td>                      <td><input type="submit" class="mainoption" name="login" value="تسجيل الدخول" tabindex="104" >    </td>                    </tr>                </table></td>      </tr>        </table>    </div>    </div>      </form>    <!-- END switch_user_logged_out -->

 
                </td>
                </tr>
                  </table>
          <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
          <div class="tborder" style="padding:1px; border-top-width:0px"> <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center"> <tr align="center"> <td class="vbmenu_control"><a href="/profile?mode=editprofile" rel="nofollow">
            البيانات الشخصية</a></td> <td class="vbmenu_control"><a rel="help" href="/faq" accesskey="5">
            التعليمـــات</a></td> <td class="vbmenu_control"><a id="navbar_search" href="/search" onclick="showhide(document.getElementById('search_menu')); return false;" accesskey="4" rel="nofollow">
            البحث</a></td><td class="vbmenu_control"><a href="/search?search_id=newposts">
            مشاركات اليوم</a></td> <td class="vbmenu_control"><a href="/login?logout=1" accesskey="2">
            تسجيل الخروج</a></td> <td class="vbmenu_control"> </td> </tr> </table> </div>  </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <br /> <form action="http://www.profvb.com/vb/profile.php?do=dismissnotice" method="post" id="notices"> <input type="hidden" name="do" value="dismissnotice" /> <input type="hidden" name="securitytoken" value="guest" /> <input type="hidden" id="dismiss_notice_hidden" name="dismiss_noticeid" value="" /> <input type="hidden" name="url" value="/vb/" /> <div id="vbseo_vhtml_0"></div> <br /> </form>  <div class="vbmenu_popup" id="navbar_search_menu" style="display:none;margin-top:3px" align="right"> <table cellpadding="4" cellspacing="1" border="0"> <tr> <td class="thead">
      البحث في المنتدى</td> </tr> <tr> <td class="vbmenu_option" title="nohilite"> <form action="http://www.profvb.com/vb/search.php?do=process" method="post"> <input type="hidden" name="do" value="process" /> <input type="hidden" name="quicksearch" value="1" /> <input type="hidden" name="childforums" value="1" /> <input type="hidden" name="exactname" value="1" /> <input type="hidden" name="s" value="" /> <input type="hidden" name="securitytoken" value="guest" /> <div><input type="text" class="bginput" name="query" size="25" tabindex="1001" /><input type="submit" class="button" value="إذهب" tabindex="1004" /></div> <div style="margin-top:6px"> <label for="rb_nb_sp0"><input type="radio" name="showposts" value="0" id="rb_nb_sp0" tabindex="1002" checked="checked" />عرض
        المواضيع</label>
  <!-- END switch_user_logged_in -->
            <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
                    <div class="tborder" style="padding:1px; border-top-width:0px"> <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center"> <tr align="center"> <td class="vbmenu_control"><a href="/register" rel="nofollow">
            التسجيل</a></td> <td class="vbmenu_control"><a rel="help" href="/faq" accesskey="5">
            التعليمـــات</a></td> <td class="vbmenu_control"><a href="/faq">
            التقويم</a></td> <td class="vbmenu_control"><a href="#" accesskey="2">
            مشاركات اليوم</a></td> <td class="vbmenu_control"><a id="navbar_search" href="/search" onclick="showhide(document.getElementById('search_menu')); return false;" accesskey="4" rel="nofollow">
            البحث</a> </td> </tr> </table> </div>  </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <br /> <form action="http://www.profvb.com/vb/profile.php?do=dismissnotice" method="post" id="notices"> <input type="hidden" name="do" value="dismissnotice" /> <input type="hidden" name="securitytoken" value="guest" /> <input type="hidden" id="dismiss_notice_hidden" name="dismiss_noticeid" value="" /> <input type="hidden" name="url" value="/vb/" /> <div id="vbseo_vhtml_0"></div> <br /> </form>  <div class="vbmenu_popup" id="navbar_search_menu" style="display:none;margin-top:3px" align="right"> <table cellpadding="4" cellspacing="1" border="0"> <tr> <td class="thead">
      البحث في المنتدى</td> </tr> <tr> <td class="vbmenu_option" title="nohilite"> <form action="http://www.profvb.com/vb/search.php?do=process" method="post"> <input type="hidden" name="do" value="process" /> <input type="hidden" name="quicksearch" value="1" /> <input type="hidden" name="childforums" value="1" /> <input type="hidden" name="exactname" value="1" /> <input type="hidden" name="s" value="" /> <input type="hidden" name="securitytoken" value="guest" /> <div><input type="text" class="bginput" name="query" size="25" tabindex="1001" /><input type="submit" class="button" value="إذهب" tabindex="1004" /></div> <div style="margin-top:6px"> <label for="rb_nb_sp0"><input type="radio" name="showposts" value="0" id="rb_nb_sp0" tabindex="1002" checked="checked" />عرض
        المواضيع</label>
  <!-- END switch_user_logged_out -->
                  &nbsp;
                  <label for="rb_nb_sp1"><input type="radio" name="showposts" value="1" id="rb_nb_sp1" tabindex="1003" />عرض
        المشاركات</label> </div> </form> </td> </tr> <tr> <td class="vbmenu_option"><a href="#" rel="nofollow">
        بحث بالكلمة الدلالية </a></td> </tr> <tr> <td class="vbmenu_option"><a href="#" accesskey="4" rel="nofollow">
        البحث المتقدم</a></td> </tr> </table> </div>    <div class="vbmenu_popup" id="pagenav_menu" style="display:none"> <table cellpadding="4" cellspacing="1" border="0"> <tr> <td class="thead" nowrap="nowrap">
        الذهاب إلى الصفحة...</td> </tr> <tr> <td class="vbmenu_option" title="nohilite"> <form action="#" method="get" onsubmit="return this.gotopage()" id="pagenav_form"> <input type="text" class="bginput" id="pagenav_itxt" style="font-size:11px" size="4" /> <input type="button" class="button" id="pagenav_ibtn" value="إذهب" /> </form> </td> </tr> </table> </div>      <center> <script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>  <script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script> </center>  <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center"> <tr> <td class="tcat">
        أهلا وسهلا بك في شركه تجاره الانترنت
        .</td> </tr> <tr> <td class="alt1">
            أهلا بالجميع في شبكه تجاره الانترنت،
            تجدون في منتديات الأستاذ أقساما فيها <a href="#"<strong>
            مستجدات و أخبار التربية والتعليم </strong></a> ،  <a href="#"<strong>
            جديد الترقية </strong></a>،<a href="#"<strong>جديد
            النقابات التعليمية</strong></a>
            ، كما أننا نفتخر بمكتبة وثائق ضخمة للاساتذة حسب المستويات يتم
            تطعيمها يوميا  <a href="#"<strong>
            وثائق الأستاذ :التوازيع المرحلية، استعمالات الزمن، تشبكات التتبع
            و التنقيط،</strong></a>، إلى جانب كل ذلك تجدون في منتدياتنا
            العديد من الأقسام المهتمة <a href="#"<strong>
            التعليم الالكتروني في المغرب و مشروع جيني GENIE  </strong></a>،
            مع اقسام اخرى أدبية و تقنية مفيدة و متجددة ،فإذا كنتم ممن يريدون
            فتح مواضيع، او الاستفسار، او تقاسم معلوماتكم و تجاربكم مع اعضاء
            منتدانا فبادروا بالتسجيل
<a href="#" rel="nofollow"><strong>الانضمام
            إلى عائلة منتديات الأستاذ</strong></a>، أما إذا رغبتم بقراءة
            المواضيع والإطلاع فالأقسام مفتوحة و الوصول اليها مجاني و سيبقى
            كذلك.
  </td> </tr> </table>  <br />
                  <!-- BEGIN switch_logo_left -->
                  <td><a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a></td>
                  <!-- END switch_logo_left -->
                  <td align="center" width="100%" valign="middle">
                    <!-- BEGIN switch_logo_center -->
                    <a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a>
                    <br />
                    <!-- END switch_logo_center -->
                    <div class="maintitle">{MAIN_SITENAME}</div>
                    <br />
                    <span class="gen">{SITE_DESCRIPTION}<br />&nbsp; </span>
                  </td>
                  <!-- BEGIN switch_logo_right -->
                  <td><a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a></td>
                  <!-- END switch_logo_right -->
              </tr>
            </table>

            <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="{MENU_POSITION}">
              <tr>
                  <td align="{MENU_POSITION}"{MENU_NOWRAP}>{GENERATED_NAV_BAR}</td>
              </tr>
            </table>

            <div style="clear: both;"></div>

            <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
            <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
              <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                  <tr>
                    <td align="left" class="row1">
                        <div id="fa_ticker_container">
                          <ul id="fa_ticker_content" class="jcarousel-skin-tango" style="display:none;">
                              <!-- BEGIN ticker_row -->
                              <li>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</li>
                              <!-- END ticker_row -->
                          </ul>
                        </div>
                    </td>
                  </tr>
              </table>
            </div>
            <!-- END switch_ticker_new -->

            <!-- BEGIN switch_ticker -->
            <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
              <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                  <tr>
                    <td align="left" class="row1">
                        <div id="fa_ticker_container">
                          <div id="fa_ticker" style="height:{switch_ticker.HEIGHT}px;">
                              <div class="fa_ticker_content">
                                <!-- BEGIN ticker_row -->
                                <div>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div>
                                <!-- END ticker_row -->
                              </div>
                          </div>
                        </div>
                    </td>
                  </tr>
              </table>
            </div>
            <!-- END switch_ticker -->

            <div id="page-body">
              <div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
                  <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" class="three-col">
                    <tbody>
                        <tr>
                          <td valign="top" width="{C1SIZE}">
                              <div id="{ID_LEFT}">
                                <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
                                {giefmod_index1.MODVAR}
                                    <!-- BEGIN saut -->
                                    <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
                                    <!-- END saut -->
                                <!-- END giefmod_index1 -->
                              </div>
                          </td>
                          <td valign="top" width="100%">
<!-- BEGIN html_validation -->
                          </td>
                        </tr>
                    </tbody>
                  </table>
              </div>
            </div>
        </td>
      </tr>
  </table>
</body>
</html>
<!-- END html_validation -->
avatar
DeLeTe
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 3161
معدل النشاط : 7204
السُمعة : 73

https://help.ahlamontada.com#

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: التعديل على كود تومبيلات

مُساهمة من طرف alzagri في الأربعاء 10 أغسطس 2016 - 11:51

شكرا لك

وانتهاء الموضوع

يغلق للحل

^_^
avatar
alzagri
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 609
معدل النشاط : 3906
السُمعة : 1

http://alzagri.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى