ممكن تركبوا لى هذا الكود

اذهب الى الأسفل

ممكن تركبوا لى هذا الكود

مُساهمة من طرف ruah في الثلاثاء 28 يوليو 2015 - 20:33

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
ممكن حد يكرب لى هذا الكود
https://help.ahlamontada.com/t927349-topic
هنا

الكود:
       <script type="text/javascript">
        //<![CDATA[
        var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
        $(function(){

            if(typeof(_atc) == "undefined") {
                _atc = { };
            }
          
            _atc.cwait = 0;
            $('.addthis_button').mouseup(function(){
                if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
                    addthis_close();
                }
            });
        });

        var hiddenMsgLabel = { visible:'{JS_HIDE_HIDDEN_MESSAGE}', hidden:'{JS_SHOW_HIDDEN_MESSAGE}' };
        showHiddenMessage = function(id)
        {
            try
            {
                var regId = parseInt(id, 10);
                if( isNaN(regId) ) { regId = 0; }
              
                if( regId > 0)
                {
                    $('.post--' + id).toggle(0, function()
                {
                    if( $(this).is(":visible") )
                    {
                      $('#hidden-title--' + id).html(hiddenMsgLabel.visible);
                    }
                    else
                    {
                      $('#hidden-title--' + id).html(hiddenMsgLabel.hidden);
                    }
                });
                }
            }
            catch(e) { }
          
          return false;
        };

        //]]>
        </script>

        <table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">
          <tr>
              <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
                <span class="nav">
                <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
        &nbsp;&nbsp;&nbsp;
                <!-- END switch_user_authpost -->
                <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
                <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                <!-- END switch_user_authreply -->
                </span>
              </td>    
              <td class="nav" valign="middle" width="100%">
                <span class="nav" itemscope itemtype="http://data-vocabulary.org/Breadcrumb">
                        <a class="nav" href="{U_INDEX}" itemprop="url"><span itemprop="title">{L_INDEX}</span></a>
                        <!--{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}" itemprop="url"><span itemprop="title">{L_ALBUM}</span></a>-->
                        {NAV_CAT_DESC_SECOND}
                    </span>
              </td>    
              <td align="right" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="100%">
                <!-- BEGIN switch_twitter_btn -->
                <span id="twitter_btn" style="margin-left: 6px; ">
                        <a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-via="{TWITTER}">Tweet</a>
                        <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+'://platform.twitter.com/widgets.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, 'script', 'twitter-wjs');</script>
                </span>
                <!-- END switch_twitter_btn -->
              
                <!-- BEGIN switch_fb_likebtn -->      
                <script>(function(d, s, id) {
                  var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
                  if (d.getElementById(id)) return;
                  js = d.createElement(s); js.id = id;
                  js.src = "//connect.facebook.net/{LANGUAGE}/all.js#xfbml=1";
                  fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
                }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script>
                <div class="fb-like" data-href="{FORUM_URL}{TOPIC_URL}" data-layout="button_count" data-action="like" data-show-faces="false" data-share="false"></div>
                <!-- END switch_fb_likebtn -->
              
                <span class="gensmall bold">
                    <a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=forumotion">{L_SHARE}</a>
                    <!-- BEGIN switch_plus_menu -->
                    &nbsp;|&nbsp;
                    <script type="text/javascript">//<![CDATA[
                      var url_favourite = '{U_FAVOURITE_JS_PLUS_MENU}';
                      var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
                      var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                      var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
                      var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                      var url_tellfriend = '{U_TELLFRIEND_JS_PLUS_MENU}';
                      insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
                    //]]>
                    </script>
                    <!-- END switch_plus_menu -->
                </span>
              </td>
          </tr>
        </table>

        <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" >
          <tr align="right">
              <td class="catHead" colspan="3" height="28">
                <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                    <tr>
                      <td width="9%" class="noprint">&nbsp;</td>
                      <td align="center" class="t-title">
                          <h1 class="cattitle">&nbsp;{TOPIC_TITLE}</h1>
                      </td>
                      <td align="right" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a>&nbsp;<a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a>&nbsp;<a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a>&nbsp;</td>
                    </tr>
                </table>
              </td>
          </tr>
          <!-- BEGIN topicpagination -->
          <tr>
              <td class="row1 pagination" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
          </tr>
          <!-- END topicpagination -->
          {POLL_DISPLAY}
          <tr>
              <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
              <th class="thRight" nowrap="nowrap" colspan="2">{}</th>
          </tr>
          <!-- BEGIN postrow -->
          <!-- BEGIN hidden -->
          <tr>
              <td class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" colspan="3" align="center">{postrow.hidden.MESSAGE}</td>
          </tr>
          <!-- END hidden -->
          <!-- BEGIN displayed -->
          <tr class="post post--{postrow.displayed.U_POST_ID}" id="p{postrow.displayed.U_POST_ID}" style="{postrow.displayed.DISPLAYABLE_STATE}">
              <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="150">
                <span class="name"><a name="{postrow.displayed.U_POST_ID}" style="position: relative; top: -30px; width: 1px;" id="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></a>        <span class="ruah">{postrow.displayed.POSTER_NAME}</span><br />
                    <span class="postdetails poster-profile">
                    {postrow.displayed.POSTER_RANK}<br />
                    {postrow.displayed.RANK_IMAGE}{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}<br /><br />
                    <!-- BEGIN profile_field -->
                    {postrow.displayed.profile_field.LABEL} {postrow.displayed.profile_field.CONTENT}{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}
                    <!-- END profile_field -->
                    {postrow.displayed.POSTER_RPG}
                </span><br />
                <img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" alt="" style="width:150px;height:1px" />
              </td>
              <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="100%" height="28" colspan="2">
                <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                    <tr>
                      <td><span class="postdetails"><img src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}" alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0" />{L_POST_SUBJECT}: {postrow.displayed.POST_SUBJECT}&nbsp; &nbsp;<img src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}" alt="" border="0" />{postrow.displayed.POST_DATE}</span></td>
                      <td valign="top" nowrap="nowrap" class="post-options">
                         <a class="postNumber" href="{postrow.displayed.POST_URL}">#{postrow.displayed.COUNT_POSTS}</a> {postrow.displayed.ONLINE_IMG}
                      </td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td colspan="2" class="hr">
                          <hr />
                      </td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td colspan="2">
                          <!-- BEGIN switch_vote_active -->
                          <div class="vote gensmall">
                            <!-- BEGIN switch_vote -->
                            <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">+</a></div>
                            <!-- END switch_vote -->

                            <!-- BEGIN switch_bar -->
                            <div class="vote-bar" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
                                <!-- BEGIN switch_vote_plus -->
                                <div class="vote-bar-plus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;"></div>
                                <!-- END switch_vote_plus -->

                                <!-- BEGIN switch_vote_minus -->
                                <div class="vote-bar-minus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;"></div>
                                <!-- END switch_vote_minus -->
                            </div>
                            <!-- END switch_bar -->

                            <!-- BEGIN switch_no_bar -->
                            <div title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" class="vote-no-bar">----</div>
                            <!-- END switch_no_bar -->

                            <!-- BEGIN switch_vote -->
                            <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}">-</a></div>
                            <!-- END switch_vote -->
                          </div>
                          <!-- END switch_vote_active -->

                          <div class="postbody">

                            <div>{postrow.displayed.MESSAGE}</div>

                            <!-- BEGIN switch_attachments -->
                            <dl class="attachbox">
                                <dt>{postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
                                <dd>
                                  <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                                  <dl class="file">
                                      <dt>
                                        <img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" alt="" />

                                        <!-- BEGIN switch_dl_att -->
                                        <a class="postlink" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a> {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                        <!-- END switch_dl_att -->

                                        <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                        {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT} {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                        <!-- END switch_no_dl_att -->
                                      </dt>

                                      <!-- BEGIN switch_no_comment -->
                                      <dd>
                                        <em>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
                                      </dd>
                                      <!-- END switch_no_comment -->

                                      <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                      <dd>
                                        <em><strong>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong></em>
                                      </dd>
                                      <!-- END switch_no_dl_att -->

                                      <dd>({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
                                  </dl>
                                  <!-- END switch_post_attachments -->
                                </dd>
                            </dl>
                            <!-- END switch_attachments -->

                            <div class="clear"></div>

                          </div>
                          <span class="gensmall">{postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}</span>
                      </td>
                    </tr>
                </table>
                                              <table td="" class="stones105" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" height="0" width="0">
                            <tbody>
                            <tr>
                            <td td="" class="stones104" style="text-align: center;"><strong><span style="color:#000000;"><span style="font-size: 18px;">التوقيع</span></span></strong></td>
                            </tr>
                            <tr>
                                      <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>
                            <td td="" class="stones103" style="text-align: center;"> <!-- BEGIN switch_signature -->
                                  <div class=Rright></div>
                            <div class="signature_div">
                            {postrow.displayed.SIGNATURE}
                            </div>
                            <!-- END switch_signature --></td>
                            </tr>
                            </tbody>
                            </table>
                          
                            <p style="text-align: center;">
                                    <style>
                          
                            .stones103{
                            border-style:solid;
                            text-align:center;
                            border: solid #d1a2de 1px;
                            background:#FFFFFF;
                            height:200px;width:500px;
                                overflow: auto;
                                  direction: ltr;
                                    display: block;
                              resize: vertical;
                            overflow: auto;
                                    }
                          
                            .stones104{
                            padding:7px;
                            background:#d1a2de;
                              border:3px double #adadad;
                                    }
                          
                            .stones105{
                              border:3px double #adadad;
                                    }
                          
                              </style>  
              </td>
          </tr>
          <tr class="post--{postrow.displayed.U_POST_ID}" style="{postrow.displayed.DISPLAYABLE_STATE}">
              <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} browse-arrows"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} align="center" valign="middle" width="150">
                <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a>&nbsp;<a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a>
              </td>
              <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} messaging gensmall"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} width="100%" height="28">
                <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                    <tr>
                      <div class="middle1">  {postrow.displayed.THANK_IMG} {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG} {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG} {postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}  </div> <td valign="middle">
                          {postrow.displayed.PROFILE_IMG} {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}<!-- BEGIN contact_field --> {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}<!-- END contact_field -->
                      </td>
                    </tr>
                </table>
              </td>
          </tr>
          <!-- BEGIN first_post_br -->
        </table>
        <hr />
        <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
          <tr>
              <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
              <th class="thRight" nowrap="nowrap" colspan="2">{L_MESSAGE}</th>
          </tr>
          <!-- END first_post_br -->
          <!-- END displayed -->
          <!-- END postrow -->
          <!-- BEGIN no_post -->
          <tr align="center">
              <td class="row1" colspan="3" height="28">
                <span class="genmed">{no_post.L_NO_POST}</span>
              </td>
          </tr>
          <!-- END no_post -->
          <tr align="right">
              <td class="catBottom" colspan="3" height="28">
                <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                    <tr>
                      <td width="9%" class="noprint">&nbsp;</td>
                      <td align="center" class="t-title"><a name="bottomtitle"></a><div class="cattitle">{TOPIC_TITLE}</div></td>
                      <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a>&nbsp;<a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a>&nbsp;<a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a>&nbsp;</td>
                    </tr>
                </table>
              </td>
          </tr>
        </table>
        <table class="forumline noprint" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin: 0 0 1px 0; border-top: 0px;">
          <tr>
              <td class="row2" valign="top" {COLSPAN_PAGINATION} width="150"><span class="gensmall">{PAGE_NUMBER}</span></td>
              <!-- BEGIN topicpagination -->
              <td class="row1" align="right" valign="top" ><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
              <!-- END topicpagination -->
          </tr>
          <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
          <!-- BEGIN watchtopic -->
          <tr>
              <td class="row2" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{S_WATCH_TOPIC}</span></td>
          </tr>
          <!-- END watchtopic -->
          <!-- END switch_user_logged_in -->
        </table>

        <!-- BEGIN promot_trafic -->
        <table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_close" style="display:none;margin: 1px 0px 1px 0px">
          <tr>
              <td class="catBottom" height="28">
                <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                    <tr>
                      <td valign="top"><div class="cattitle">&nbsp;{PROMOT_TRAFIC_TITLE}</div></td>
                      <td align="right" valign="middle" width="10"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                    </tr>
                </table>
              </td>
          </tr>
        </table>

        <table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_open" style="display:'';margin: 1px 0px 1px 0px">
          <tr>
              <td class="catBottom" height="28">
                <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                    <tr>
                      <td valign="top"><div class="cattitle">&nbsp;{PROMOT_TRAFIC_TITLE}</div></td>
                      <td align="right" valign="middle" width="10"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                    </tr>
                </table>
              </td>
          </tr>
          <tr>
              <td class="row2 postbody" valign="top">
                <!-- BEGIN link -->
                »&nbsp;<a style="text-decoration:none" href="{promot_trafic.link.U_HREF}" target="_blank" title="{promot_trafic.link.TITLE}" rel="nofollow">{promot_trafic.link.TITLE}</a><br />
                <!-- END link -->
              </td>
          </tr>
        </table>
        <!-- END promot_trafic -->

        <!-- BEGIN switch_forum_rules -->
        <table id="forum_rules" class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin: 1px 0px 1px 0px">
          <tbody>
              <tr>
                <td class="catBottom">
                    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                      <tbody>
                          <tr>
                            <td valign="top">
                                <div class="cattitle">&nbsp;{L_FORUM_RULES}</div>
                            </td>
                          </tr>
                      </tbody>
                    </table>
                </td>
              </tr>
              <tr>
                <td class="row1 clearfix">
                    <table>
                      <tr>
                          <!-- BEGIN switch_forum_rule_image -->
                          <td class="logo">
                            <img src="{RULE_IMG_URL}" alt="" />
                          </td>
                          <!-- END switch_forum_rule_image -->
                          <td class="rules postbody">
                            {RULE_MSG}
                          </td>
                      </tr>
                    </table>
                </td>
              </tr>
          </tbody>
        </table>
        <!-- END switch_forum_rules -->

        <table class="forumline noprint" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
          <tr>
              <td class="row2" colspan="2" align="center" style="padding:0px">
                <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
                <a name="quickreply"></a>
                {QUICK_REPLY_FORM}<br />
                <!-- END switch_user_logged_in -->
              </td>
          </tr>
                  
        <td class="catHead" colspan="2" height="25" align="right"><span class="cattitle"> خدمات الموضوع
                    <span lang="ar-sa"> </span></a></span></td>
                </tr>
          
          
            <tr><td><style type="text/css"><!--
            .tborder {
              background: #cccccc;
              width: 100%;
              margin: auto auto;
              /*border: 2px solid #666666;*/
            }
          
          
          
            .thead {
              background:  #efefef url(http://hitskin.com/themes/15/24/25/i_back_title.png) top left repeat-x;
              color: #ffffff;
            }
          
            .thead a:link {
              color: #ffffff;
              text-decoration: none;
            }
          
            .thead a:visited {
              color: #ffffff;
              text-decoration: none;
            }
          
            .thead a:hover, .thead a:active {
              color: #ffffff;
              text-decoration: underline;
            }
          
            .trow1 {
            background: #F5F5F5;
            border-top: 2px solid #fff;
            border-left: 2px solid #fff;
            }
          
            .trow2 {
            background: #F6F6F6;
            border-top: 2px solid #fff;
            border-left: 2px solid #fff;
            }
          
          
          
            -->
            </style>
            <table cellspacing="1" cellpadding="4" border="0" class="tborder" style="clear: both;">
                <tbody>
                    <tr>
                        <td width="110" class="trow1"><img border="0"
            src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/quote.gif" alt=" Konu
            Etiketleri" /> <b><span style="font-size: smaller;">
            كلمات دليليه</span></b></td>
                        <td class="trow1">
                        <div style="float: left; padding-bottom: 4px;"><a
            href="{U_VIEW_TOPIC}"><span style="font-size:
            smaller;">{TOPIC_TITLE} </span></a><span
            style="font-size: smaller;"> , </span><a http://help.ahlamontada.com/
            href="{U_VIEW_TOPIC}"><span style="font-size:
            smaller;">{TOPIC_TITLE} </span></a><span
            style="font-size: smaller;"> , </span><a
            href="{U_VIEW_TOPIC}"><span style="font-size:
            smaller;">{TOPIC_TITLE}
            </span></a><span style="font-size: smaller;"> ,
            </span><a href="{U_VIEW_TOPIC}"><span style="font-size:
            smaller;">{TOPIC_TITLE}
            </span></a><span style="font-size: smaller;"> ,
            </span><a href="{U_VIEW_TOPIC}"><span style="font-size:
            smaller;">{TOPIC_TITLE} </span></a><span
            style="font-size: smaller;"> , </span><a
            href="{U_VIEW_TOPIC}"><span style="font-size:
            smaller;">{TOPIC_TITLE}
            </span></a></div>
                        </td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td width="110" class="trow2"><img border="0"
            src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/createlink.gif" alt=" Konu
            Linki " /><b><span style="font-size: smaller;">رابط الموضوع</span></b></td>
                        <td class="trow2"><input type="text"
            class="textbox" name="url" value="http://help.ahlamontada.com{U_VIEW_TOPIC}"
            onClick='this.select();' size="80" /></td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td width="110" class="trow1"><img border="0"
            src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/bold.gif" alt=" Konu BBCode
            " /><b><span style="font-size: smaller;"> BBCode
            </span></b></td>
                        <td class="trow1"><input type="text"
            class="textbox" name="embed"
            value="[url=http://help.ahlamontada.com/{U_VIEW_TOPIC}]{TOPIC_TITLE}[/url]"
            onClick='this.select();' size="80" /></td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td width="110" class="trow2"><img height="16"
            border="0" width="16"
            src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/insertimage.gif" alt=" Konu
            HTML Kodu " /><b><span style="font-size: smaller;"> HTML
            code </span></b></td>
                        <td class="trow2"><input type="text"
            class="textbox" name="embed" value="<a
            href=http://help.ahlamontada.com/{U_VIEW_TOPIC}>{TOPIC_TITLE}</a>"
            onclick="this.select();" size="80" /></td><tr>
                        <td colspan="4" width="100%" class="thead"></td>
                </tbody>
            </table></td></tr>
          
              <td class="catHead" colspan="2" height="25"
            align="right"><span class="cattitle">  إذا وجدت وصلات لاتعمل في الموضوع او أن الموضوع  [ {TOPIC_TITLE} ] مخالف ,, <a style="color:
            Red;" href="http://help.ahlamontada.com/contact">من فضلك راسل الإدارة من هنا</a>
                <tr>
          <tr>
              <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
                <table border="0" cellpadding="0" width="100%" cellspacing="0" id="info_open" style="display:''">
                    <tbody>
              <!-- BEGIN show_permissions -->
              <tr>
                <td class="row2" valign="top" width="25%"><span class="gensmall">{L_TABS_PERMISSIONS}</span></td>
                <td class="row1" valign="top" width="75%"><span class="gensmall">{S_AUTH_LIST}</span></td>
              </tr>
              <!-- END show_permissions -->
              <tr>
                <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
                    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                      <tr>
                          <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                          <!-- BEGIN show_permissions -->
                          <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                          <!-- END show_permissions -->
                      </tr>
                    </table>
                </td>
              </tr>
          </tbody>
                </table>
              </td>
          </tr>
          <tr>
              <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
                <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" id="info_close" style="display:none;">
                    <tbody>
              <tr>
                <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
                    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                      <tr>
                          <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                          <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                      </tr>
                    </table>
                </td>
              </tr>
          </tbody>
                </table>
              </td>
          </tr>
        </table>

        <form action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" name="jumpbox" onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}">
        <table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
          <tr>
              <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap" {WIDTH_GALLERY}>
                <span class="nav">
                    <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
                    &nbsp;&nbsp;&nbsp;
                    <!-- END switch_user_authpost -->
                    <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
                    <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                    <!-- END switch_user_authreply -->
                </span>
              </td>

              <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
              <td align="right" nowrap="nowrap"><span class="gensmall">{L_JUMP_TO}:&nbsp;{S_JUMPBOX_SELECT}&nbsp;<input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span></td>
              <!-- END viewtopic_bottom -->

              <!-- BEGIN moderation_panel -->
              <td align="center">
                <span class="gensmall">{moderation_panel.U_YOUR_PERSONAL_MODERATE}</span>
              </td>
              <td align="center" width="250">
                <span class="gensmall">&nbsp;</span>
              </td>
              <!-- END moderation_panel -->
          </tr>
        </table>
        </form>

        <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
        <table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
          <tr>
              <td colspan="2" align="left" valign="top" nowrap="nowrap"><br />{S_TOPIC_ADMIN}<br />
                <form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
                    <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />

                    <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" /> -->
                    <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />

                    <span class="gen">{L_MOD_TOOLS}<br />{S_SELECT_MOD}&nbsp;<input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span>
                </form>
              </td>
          </tr>
        </table>
        <!-- END viewtopic_bottom -->

        <!-- BEGIN switch_image_resize -->
        <script type="text/javascript">
        //<![CDATA[
        $(resize_images({ 'selector' : '.postbody', 'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
        //]]>
        </script>
        <!-- END switch_image_resize -->
        <script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>
avatar
ruah
 
 

انثى
عدد المساهمات : 1448
معدل النشاط : 4302
السُمعة : 0

http://7kawi-banat.womanforum.net/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: ممكن تركبوا لى هذا الكود

مُساهمة من طرف {Lone~Wolf} في الثلاثاء 28 يوليو 2015 - 23:34

بما انكي عدلتي على القالب, إذآ أين تُريدين الكود ان يظهر. حددي لي بصورة للشاشه للمكان المُراد وضعها بداخل صفحة المواضيع. وسأعمله لك حال دخولي مُجددآ...
avatar
{Lone~Wolf}
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 4339
معدل النشاط : 7295
السُمعة : 160

http://www.t-mrkz.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: ممكن تركبوا لى هذا الكود

مُساهمة من طرف ruah في الأربعاء 29 يوليو 2015 - 0:59

@{Lone~Wolf} كتب:بما انكي عدلتي على القالب, إذآ أين تُريدين الكود ان يظهر. حددي لي بصورة للشاشه للمكان المُراد وضعها بداخل صفحة المواضيع. وسأعمله لك حال دخولي مُجددآ...
انا اريده يظهر تحت الموضوع عااادى
avatar
ruah
 
 

انثى
عدد المساهمات : 1448
معدل النشاط : 4302
السُمعة : 0

http://7kawi-banat.womanforum.net/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: ممكن تركبوا لى هذا الكود

مُساهمة من طرف {Lone~Wolf} في الأربعاء 29 يوليو 2015 - 6:19

هناك عدة أماكن تحت الموضوع أختي الكريمه. وددت لو أعطيتني صورة للشاشه للمكان المطلوب وكنت سأضعه لك. ولاكن تفضلي هذا طلبك:
الكود:
          <script type="text/javascript">
            //<![CDATA[
            var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
            $(function(){

                if(typeof(_atc) == "undefined") {
                    _atc = { };
                }
             
                _atc.cwait = 0;
                $('.addthis_button').mouseup(function(){
                    if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
                        addthis_close();
                    }
                });
            });

            var hiddenMsgLabel = { visible:'{JS_HIDE_HIDDEN_MESSAGE}', hidden:'{JS_SHOW_HIDDEN_MESSAGE}' };
            showHiddenMessage = function(id)
            {
                try
                {
                    var regId = parseInt(id, 10);
                    if( isNaN(regId) ) { regId = 0; }
                 
                    if( regId > 0)
                    {
                        $('.post--' + id).toggle(0, function()
                    {
                        if( $(this).is(":visible") )
                        {
                          $('#hidden-title--' + id).html(hiddenMsgLabel.visible);
                        }
                        else
                        {
                          $('#hidden-title--' + id).html(hiddenMsgLabel.hidden);
                        }
                    });
                    }
                }
                catch(e) { }
             
              return false;
            };

            //]]>
            </script>

            <table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">
              <tr>
                  <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
                    <span class="nav">
                    <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
            &nbsp;&nbsp;&nbsp;
                    <!-- END switch_user_authpost -->
                    <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
                    <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                    <!-- END switch_user_authreply -->
                    </span>
                  </td>   
                  <td class="nav" valign="middle" width="100%">
                    <span class="nav" itemscope itemtype="http://data-vocabulary.org/Breadcrumb">
                            <a class="nav" href="{U_INDEX}" itemprop="url"><span itemprop="title">{L_INDEX}</span></a>
                            <!--{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}" itemprop="url"><span itemprop="title">{L_ALBUM}</span></a>-->
                            {NAV_CAT_DESC_SECOND}
                        </span>
                  </td>   
                  <td align="right" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="100%">
                    <!-- BEGIN switch_twitter_btn -->
                    <span id="twitter_btn" style="margin-left: 6px; ">
                            <a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-via="{TWITTER}">Tweet</a>
                            <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+'://platform.twitter.com/widgets.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, 'script', 'twitter-wjs');</script>
                    </span>
                    <!-- END switch_twitter_btn -->
                 
                    <!-- BEGIN switch_fb_likebtn -->     
                    <script>(function(d, s, id) {
                      var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
                      if (d.getElementById(id)) return;
                      js = d.createElement(s); js.id = id;
                      js.src = "//connect.facebook.net/{LANGUAGE}/all.js#xfbml=1";
                      fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
                    }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script>
                    <div class="fb-like" data-href="{FORUM_URL}{TOPIC_URL}" data-layout="button_count" data-action="like" data-show-faces="false" data-share="false"></div>
                    <!-- END switch_fb_likebtn -->
                 
                    <span class="gensmall bold">
                        <a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=forumotion">{L_SHARE}</a>
                        <!-- BEGIN switch_plus_menu -->
                        &nbsp;|&nbsp;
                        <script type="text/javascript">//<![CDATA[
                          var url_favourite = '{U_FAVOURITE_JS_PLUS_MENU}';
                          var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
                          var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                          var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
                          var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                          var url_tellfriend = '{U_TELLFRIEND_JS_PLUS_MENU}';
                          insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
                        //]]>
                        </script>
                        <!-- END switch_plus_menu -->
                    </span>
                  </td>
              </tr>
            </table>

            <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" >
              <tr align="right">
                  <td class="catHead" colspan="3" height="28">
                    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                        <tr>
                          <td width="9%" class="noprint">&nbsp;</td>
                          <td align="center" class="t-title">
                              <h1 class="cattitle">&nbsp;{TOPIC_TITLE}</h1>
                          </td>
                          <td align="right" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a>&nbsp;<a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a>&nbsp;<a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a>&nbsp;</td>
                        </tr>
                    </table>
                  </td>
              </tr>
              <!-- BEGIN topicpagination -->
              <tr>
                  <td class="row1 pagination" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
              </tr>
              <!-- END topicpagination -->
              {POLL_DISPLAY}
              <tr>
                  <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
                  <th class="thRight" nowrap="nowrap" colspan="2">{}</th>
              </tr>
              <!-- BEGIN postrow -->
              <!-- BEGIN hidden -->
              <tr>
                  <td class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" colspan="3" align="center">{postrow.hidden.MESSAGE}</td>
              </tr>
              <!-- END hidden -->
              <!-- BEGIN displayed -->
              <tr class="post post--{postrow.displayed.U_POST_ID}" id="p{postrow.displayed.U_POST_ID}" style="{postrow.displayed.DISPLAYABLE_STATE}">
                  <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="150">
                    <span class="name"><a name="{postrow.displayed.U_POST_ID}" style="position: relative; top: -30px; width: 1px;" id="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></a>        <span class="ruah">{postrow.displayed.POSTER_NAME}</span><br />
                        <span class="postdetails poster-profile">
                        {postrow.displayed.POSTER_RANK}<br />
                        {postrow.displayed.RANK_IMAGE}{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}<br /><br />
                        <!-- BEGIN profile_field -->
                        {postrow.displayed.profile_field.LABEL} {postrow.displayed.profile_field.CONTENT}{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}
                        <!-- END profile_field -->
                        {postrow.displayed.POSTER_RPG}
                    </span><br />
                    <img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" alt="" style="width:150px;height:1px" />
                  </td>
                  <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="100%" height="28" colspan="2">
                    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                        <tr>
                          <td><span class="postdetails"><img src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}" alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0" />{L_POST_SUBJECT}: {postrow.displayed.POST_SUBJECT}&nbsp; &nbsp;<img src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}" alt="" border="0" />{postrow.displayed.POST_DATE}</span></td>
                          <td valign="top" nowrap="nowrap" class="post-options">
                            <a class="postNumber" href="{postrow.displayed.POST_URL}">#{postrow.displayed.COUNT_POSTS}</a> {postrow.displayed.ONLINE_IMG}
                          </td>
                        </tr>
                        <tr>
                          <td colspan="2" class="hr">
                              <hr />
                          </td>
                        </tr>
                        <tr>
                          <td colspan="2">
                              <!-- BEGIN switch_vote_active -->
                              <div class="vote gensmall">
                                <!-- BEGIN switch_vote -->
                                <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">+</a></div>
                                <!-- END switch_vote -->

                                <!-- BEGIN switch_bar -->
                                <div class="vote-bar" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
                                    <!-- BEGIN switch_vote_plus -->
                                    <div class="vote-bar-plus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;"></div>
                                    <!-- END switch_vote_plus -->

                                    <!-- BEGIN switch_vote_minus -->
                                    <div class="vote-bar-minus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;"></div>
                                    <!-- END switch_vote_minus -->
                                </div>
                                <!-- END switch_bar -->

                                <!-- BEGIN switch_no_bar -->
                                <div title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" class="vote-no-bar">----</div>
                                <!-- END switch_no_bar -->

                                <!-- BEGIN switch_vote -->
                                <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}">-</a></div>
                                <!-- END switch_vote -->
                              </div>
                              <!-- END switch_vote_active -->

                              <div class="postbody">

                                <div>{postrow.displayed.MESSAGE}</div>

                                <!-- BEGIN switch_attachments -->
                                <dl class="attachbox">
                                    <dt>{postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
                                    <dd>
                                      <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                                      <dl class="file">
                                          <dt>
                                            <img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" alt="" />

                                            <!-- BEGIN switch_dl_att -->
                                            <a class="postlink" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a> {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                            <!-- END switch_dl_att -->

                                            <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                            {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT} {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                            <!-- END switch_no_dl_att -->
                                          </dt>

                                          <!-- BEGIN switch_no_comment -->
                                          <dd>
                                            <em>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
                                          </dd>
                                          <!-- END switch_no_comment -->

                                          <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                          <dd>
                                            <em><strong>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong></em>
                                          </dd>
                                          <!-- END switch_no_dl_att -->

                                          <dd>({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
                                      </dl>
                                      <!-- END switch_post_attachments -->
                                    </dd>
                                </dl>
                                <!-- END switch_attachments -->

                                <div class="clear"></div>

                              </div>
                              <span class="gensmall">{postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}</span>
                          </td>
                        </tr>
                    </table>
                                                  <table td="" class="stones105" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" height="0" width="0">
                                <tbody>
                                <tr>
                                <td td="" class="stones104" style="text-align: center;"><strong><span style="color:#000000;"><span style="font-size: 18px;">التوقيع</span></span></strong></td>
                                </tr>
                                <tr>
                                          <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>
                                <td td="" class="stones103" style="text-align: center;"> <!-- BEGIN switch_signature -->
                                      <div class=Rright></div>
                                <div class="signature_div">
                                {postrow.displayed.SIGNATURE}
                                </div>
                                <!-- END switch_signature --></td>
                                </tr>
                                </tbody>
                                </table>
                             
                                <p style="text-align: center;">
                                        <style>
                             
                                .stones103{
                                border-style:solid;
                                text-align:center;
                                border: solid #d1a2de 1px;
                                background:#FFFFFF;
                                height:200px;width:500px;
                                    overflow: auto;
                                      direction: ltr;
                                        display: block;
                                  resize: vertical;
                                overflow: auto;
                                        }
                             
                                .stones104{
                                padding:7px;
                                background:#d1a2de;
                                  border:3px double #adadad;
                                        }
                             
                                .stones105{
                                  border:3px double #adadad;
                                        }
                             
                                  </style> 
                  </td>
              </tr>
              <tr class="post--{postrow.displayed.U_POST_ID}" style="{postrow.displayed.DISPLAYABLE_STATE}">
                  <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} browse-arrows"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} align="center" valign="middle" width="150">
                    <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a>&nbsp;<a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a>
                  </td>
                  <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} messaging gensmall"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} width="100%" height="28">
                    <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                        <tr>
                          <div class="middle1">  {postrow.displayed.THANK_IMG} {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG} {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG} {postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}  </div> <td valign="middle">
                              {postrow.displayed.PROFILE_IMG} {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}<!-- BEGIN contact_field --> {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}<!-- END contact_field -->
                          </td>
                        </tr>
                    </table>
                  </td>
              </tr>
              <!-- BEGIN first_post_br -->
            </table>
            <hr />
            <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
              <tr>
                  <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
                  <th class="thRight" nowrap="nowrap" colspan="2">{L_MESSAGE}</th>
              </tr>
              <!-- END first_post_br -->
              <!-- END displayed -->
              <!-- END postrow -->
              <!-- BEGIN no_post -->
              <tr align="center">
                  <td class="row1" colspan="3" height="28">
                    <span class="genmed">{no_post.L_NO_POST}</span>
                  </td>
              </tr>
              <!-- END no_post -->
              <tr align="right">
                  <td class="catBottom" colspan="3" height="28">
                    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                        <tr>
                          <td width="9%" class="noprint">&nbsp;</td>
                          <td align="center" class="t-title"><a name="bottomtitle"></a><div class="cattitle">{TOPIC_TITLE}</div></td>
                          <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a>&nbsp;<a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a>&nbsp;<a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a>&nbsp;</td>
                        </tr>
                    </table>
                  </td>
              </tr>
            </table>
            <table class="forumline noprint" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin: 0 0 1px 0; border-top: 0px;">
              <tr>
                  <td class="row2" valign="top" {COLSPAN_PAGINATION} width="150"><span class="gensmall">{PAGE_NUMBER}</span></td>
                  <!-- BEGIN topicpagination -->
                  <td class="row1" align="right" valign="top" ><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
                  <!-- END topicpagination -->
              </tr>
              <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
              <!-- BEGIN watchtopic -->
              <tr>
                  <td class="row2" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{S_WATCH_TOPIC}</span></td>
              </tr>
              <!-- END watchtopic -->
              <!-- END switch_user_logged_in -->
            </table>

            <!-- BEGIN promot_trafic -->
            <table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_close" style="display:none;margin: 1px 0px 1px 0px">
              <tr>
                  <td class="catBottom" height="28">
                    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                        <tr>
                          <td valign="top"><div class="cattitle">&nbsp;{PROMOT_TRAFIC_TITLE}</div></td>
                          <td align="right" valign="middle" width="10"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                        </tr>
                    </table>
                  </td>
              </tr>
            </table>

            <table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_open" style="display:'';margin: 1px 0px 1px 0px">
              <tr>
                  <td class="catBottom" height="28">
                    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                        <tr>
                          <td valign="top"><div class="cattitle">&nbsp;{PROMOT_TRAFIC_TITLE}</div></td>
                          <td align="right" valign="middle" width="10"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                        </tr>
                    </table>
                  </td>
              </tr>
              <tr>
                  <td class="row2 postbody" valign="top">
                    <!-- BEGIN link -->
                    »&nbsp;<a style="text-decoration:none" href="{promot_trafic.link.U_HREF}" target="_blank" title="{promot_trafic.link.TITLE}" rel="nofollow">{promot_trafic.link.TITLE}</a><br />
                    <!-- END link -->
                  </td>
              </tr>
            </table>
            <!-- END promot_trafic -->

            <!-- BEGIN switch_forum_rules -->
            <table id="forum_rules" class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin: 1px 0px 1px 0px">
              <tbody>
                  <tr>
                    <td class="catBottom">
                        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                          <tbody>
                              <tr>
                                <td valign="top">
                                    <div class="cattitle">&nbsp;{L_FORUM_RULES}</div>
                                </td>
                              </tr>
                          </tbody>
                        </table>
                    </td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td class="row1 clearfix">
                        <table>
                          <tr>
                              <!-- BEGIN switch_forum_rule_image -->
                              <td class="logo">
                                <img src="{RULE_IMG_URL}" alt="" />
                              </td>
                              <!-- END switch_forum_rule_image -->
                              <td class="rules postbody">
                                {RULE_MSG}
                              </td>
                          </tr>
                        </table>
                    </td>
                  </tr>
              </tbody>
            </table>
            <!-- END switch_forum_rules -->

            <table class="forumline noprint" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
              <tr>
                  <td class="row2" colspan="2" align="center" style="padding:0px">
                    <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
                    <a name="quickreply"></a>
                    {QUICK_REPLY_FORM}<br />
                    <!-- END switch_user_logged_in -->
                  </td>
              </tr>
                     
            <td class="catHead" colspan="2" height="25" align="right"><span class="cattitle"> خدمات الموضوع
                        <span lang="ar-sa"> </span></a></span></td>
                    </tr>
             
             
                <tr><td><style type="text/css"><!--
                .tborder {
                  background: #cccccc;
                  width: 100%;
                  margin: auto auto;
                  /*border: 2px solid #666666;*/
                }
             
             
             
                .thead {
                  background:  #efefef url(http://hitskin.com/themes/15/24/25/i_back_title.png) top left repeat-x;
                  color: #ffffff;
                }
             
                .thead a:link {
                  color: #ffffff;
                  text-decoration: none;
                }
             
                .thead a:visited {
                  color: #ffffff;
                  text-decoration: none;
                }
             
                .thead a:hover, .thead a:active {
                  color: #ffffff;
                  text-decoration: underline;
                }
             
                .trow1 {
                background: #F5F5F5;
                border-top: 2px solid #fff;
                border-left: 2px solid #fff;
                }
             
                .trow2 {
                background: #F6F6F6;
                border-top: 2px solid #fff;
                border-left: 2px solid #fff;
                }
             
             
             
                -->
                </style>
                <table cellspacing="1" cellpadding="4" border="0" class="tborder" style="clear: both;">
                    <tbody>
                        <tr>
                            <td width="110" class="trow1"><img border="0"
                src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/quote.gif" alt=" Konu
                Etiketleri" /> <b><span style="font-size: smaller;">
                كلمات دليليه</span></b></td>
                            <td class="trow1">
                            <div style="float: left; padding-bottom: 4px;"><a
                href="{U_VIEW_TOPIC}"><span style="font-size:
                smaller;">{TOPIC_TITLE} </span></a><span
                style="font-size: smaller;"> , </span><a http://help.ahlamontada.com/
                href="{U_VIEW_TOPIC}"><span style="font-size:
                smaller;">{TOPIC_TITLE} </span></a><span
                style="font-size: smaller;"> , </span><a
                href="{U_VIEW_TOPIC}"><span style="font-size:
                smaller;">{TOPIC_TITLE}
                </span></a><span style="font-size: smaller;"> ,
                </span><a href="{U_VIEW_TOPIC}"><span style="font-size:
                smaller;">{TOPIC_TITLE}
                </span></a><span style="font-size: smaller;"> ,
                </span><a href="{U_VIEW_TOPIC}"><span style="font-size:
                smaller;">{TOPIC_TITLE} </span></a><span
                style="font-size: smaller;"> , </span><a
                href="{U_VIEW_TOPIC}"><span style="font-size:
                smaller;">{TOPIC_TITLE}
                </span></a></div>
                            </td>
                        </tr>
                        <tr>
                            <td width="110" class="trow2"><img border="0"
                src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/createlink.gif" alt=" Konu
                Linki " /><b><span style="font-size: smaller;">رابط الموضوع</span></b></td>
                            <td class="trow2"><input type="text"
                class="textbox" name="url" value="http://help.ahlamontada.com{U_VIEW_TOPIC}"
                onClick='this.select();' size="80" /></td>
                        </tr>
                        <tr>
                            <td width="110" class="trow1"><img border="0"
                src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/bold.gif" alt=" Konu BBCode
                " /><b><span style="font-size: smaller;"> BBCode
                </span></b></td>
                            <td class="trow1"><input type="text"
                class="textbox" name="embed"
                value="[url=http://help.ahlamontada.com/{U_VIEW_TOPIC}]{TOPIC_TITLE}[/url]"
                onClick='this.select();' size="80" /></td>
                        </tr>
                        <tr>
                            <td width="110" class="trow2"><img height="16"
                border="0" width="16"
                src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/insertimage.gif" alt=" Konu
                HTML Kodu " /><b><span style="font-size: smaller;"> HTML
                code </span></b></td>
                            <td class="trow2"><input type="text"
                class="textbox" name="embed" value="<a
                href=http://help.ahlamontada.com/{U_VIEW_TOPIC}>{TOPIC_TITLE}</a>"
                onclick="this.select();" size="80" /></td><tr>
                            <td colspan="4" width="100%" class="thead"></td>
                    </tbody>
                </table></td></tr>
             
                  <td class="catHead" colspan="2" height="25"
                align="right"><span class="cattitle">  إذا وجدت وصلات لاتعمل في الموضوع او أن الموضوع  [ {TOPIC_TITLE} ] مخالف ,, <a style="color:
                Red;" href="http://help.ahlamontada.com/contact">من فضلك راسل الإدارة من هنا</a>
                    <tr>
              <tr>
                  <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
                    <table border="0" cellpadding="0" width="100%" cellspacing="0" id="info_open" style="display:''">
                        <tbody>

                  <tr>
                    <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
                        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                          <tr>
                              <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                              <!-- BEGIN show_permissions -->
                              <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                              <!-- END show_permissions -->
                          </tr>
                        </table>
                    </td>
                  </tr>
              </tbody>
                    </table>
                  </td>
              </tr>
              <tr>
                  <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
                    <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" id="info_close" style="display:none;">
                        <tbody>
                  <tr>
                    <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
                        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                          <tr>
                              <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                              <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                          </tr>
                        </table>
                    </td>
                  </tr>
              </tbody>
                    </table>
                  </td>
              </tr>
            </table>
 
                   
            <form action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" name="jumpbox" onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}">
            <table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
              <tr>
                  <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap" {WIDTH_GALLERY}>
                    <span class="nav">
                        <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
                        &nbsp;&nbsp;&nbsp;
                        <!-- END switch_user_authpost -->
                        <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
                        <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                        <!-- END switch_user_authreply -->
                    </span>
                  </td>

                  <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
                  <td align="right" nowrap="nowrap"><span class="gensmall">{L_JUMP_TO}:&nbsp;{S_JUMPBOX_SELECT}&nbsp;<input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span></td>
                  <!-- END viewtopic_bottom -->

                  <!-- BEGIN moderation_panel -->
                  <td align="center">
                    <span class="gensmall">{moderation_panel.U_YOUR_PERSONAL_MODERATE}</span>
                  </td>
                  <td align="center" width="250">
                    <span class="gensmall">&nbsp;</span>
                  </td>
                  <!-- END moderation_panel -->
              </tr>
            </table>
            </form>
<table class="noprint" width="24%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="right">
              <tr>
  <!-- sam_hameed-300 -->
            <br><table
        style="text-align: left; margin-left: auto; margin-right: 0px;"
        class="forumline" border="0" cellpadding="0" cellspacing="1"
        width="24%"><tbody><tr align="right">
            <th style="text-align: center;" nowrap="nowrap" width="150"><div style="width: 150px;"><img onclick="i=
            0;e=this.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.childNodes;
            while(++i<e.length)
            if(e[i].tagName=='TR')e[i].style.display=(e[i].style.display=='none')?'':'none';this.src=(this.src=='http://[url=http://www.realmadridista.com/vb/Madrid/buttons/collapse_thead.gif%27%29?%27http://illiweb.com/fa/onyx/up_arrow.gif%27:%27http://illiweb.com/fa/onyx/down_arrow.gif%27;%22]www.realmadridista.com/vb/Madrid/buttons/collapse_thead.gif')?'http://illiweb.com/fa/onyx/up_arrow.gif':'http://illiweb.com/fa/onyx/down_arrow.gif';"[/url] src="http://illiweb.com/fa/onyx/down_arrow.gif" align="right">ضوابط المشاركة في المنتدى</div></th>
       
          </tr><tr><td style="font-family: Times New Roman;
        font-weight: bold;" class="row3" height="30"><div
        style="text-align: right;"><font
        size="2">{S_AUTH_LIST}</font><br><font
        size="2"><span style="font-size:
        8pt;"></span></font></div><hr style="height:
        2px;"><div style="text-align: right;"><font
        size="2"><a target="_blank" style="text-decoration: none; color:
        rgb(1, 55, 123);" href="/faq?mode=bbcode">BB code</a>
        <strong>متاحة للجميع
        </strong><br></font><font size="2"><a
        target="_blank" style="text-decoration: none; color: rgb(1, 55, 123);"
        href="/faq">الابتسامات</a> <strong>متاحة
        للأعضاء</strong><br></font> <font
        size="2">كود<a target="_blank" style="text-decoration: none;
        color: rgb(1, 55, 123);" href="/faq">[IMG] </a>
        <strong>متاح للأعضاء</strong><br></font><font
        size="2">كود HTML <strong> متاح
        للأعضاء<br></strong></font></div><hr
        style="height: 2px; margin-left: auto; margin-right:
        0px;"><div><div style="text-align: right;"><font
        size="2"><a href="/faq" style="text-decoration: none;"><font
        color="#01377b"> قوانين
        المنتدى</font></a></font></div><font
        size="2"><a href="/faq" style="text-decoration: none;">
         
        </a></font></div></td></tr></tbody></table><div
        style="text-align: right;"><br></div><br>
            <!-- sam_hameed-300 -->
              </tr>
              </table>
            <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
            <table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
              <tr>
                  <td colspan="2" align="left" valign="top" nowrap="nowrap"><br />{S_TOPIC_ADMIN}<br />
                    <form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
                        <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />

                        <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" /> -->
                        <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />

                        <span class="gen">{L_MOD_TOOLS}<br />{S_SELECT_MOD}&nbsp;<input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span>
                    </form>
                  </td>
              </tr>
            </table>
            <!-- END viewtopic_bottom -->

            <!-- BEGIN switch_image_resize -->
            <script type="text/javascript">
            //<![CDATA[
            $(resize_images({ 'selector' : '.postbody', 'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
            //]]>
            </script>
            <!-- END switch_image_resize -->
            <script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>
avatar
{Lone~Wolf}
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 4339
معدل النشاط : 7295
السُمعة : 160

http://www.t-mrkz.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: ممكن تركبوا لى هذا الكود

مُساهمة من طرف ruah في الأربعاء 29 يوليو 2015 - 6:57

@{Lone~Wolf} كتب:هناك عدة أماكن تحت الموضوع أختي الكريمه. وددت لو أعطيتني صورة للشاشه للمكان المطلوب وكنت سأضعه لك. ولاكن تفضلي هذا طلبك:
الكود:
           <script type="text/javascript">
            //<![CDATA[
            var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
            $(function(){

                if(typeof(_atc) == "undefined") {
                    _atc = { };
                }
              
                _atc.cwait = 0;
                $('.addthis_button').mouseup(function(){
                    if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
                        addthis_close();
                    }
                });
            });

            var hiddenMsgLabel = { visible:'{JS_HIDE_HIDDEN_MESSAGE}', hidden:'{JS_SHOW_HIDDEN_MESSAGE}' };
            showHiddenMessage = function(id)
            {
                try
                {
                    var regId = parseInt(id, 10);
                    if( isNaN(regId) ) { regId = 0; }
                  
                    if( regId > 0)
                    {
                        $('.post--' + id).toggle(0, function()
                    {
                        if( $(this).is(":visible") )
                        {
                          $('#hidden-title--' + id).html(hiddenMsgLabel.visible);
                        }
                        else
                        {
                          $('#hidden-title--' + id).html(hiddenMsgLabel.hidden);
                        }
                    });
                    }
                }
                catch(e) { }
              
              return false;
            };

            //]]>
            </script>

            <table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">
              <tr>
                  <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
                    <span class="nav">
                    <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
            &nbsp;&nbsp;&nbsp;
                    <!-- END switch_user_authpost -->
                    <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
                    <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                    <!-- END switch_user_authreply -->
                    </span>
                  </td>    
                  <td class="nav" valign="middle" width="100%">
                    <span class="nav" itemscope itemtype="http://data-vocabulary.org/Breadcrumb">
                            <a class="nav" href="{U_INDEX}" itemprop="url"><span itemprop="title">{L_INDEX}</span></a>
                            <!--{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}" itemprop="url"><span itemprop="title">{L_ALBUM}</span></a>-->
                            {NAV_CAT_DESC_SECOND}
                        </span>
                  </td>    
                  <td align="right" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="100%">
                    <!-- BEGIN switch_twitter_btn -->
                    <span id="twitter_btn" style="margin-left: 6px; ">
                            <a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-via="{TWITTER}">Tweet</a>
                            <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+'://platform.twitter.com/widgets.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, 'script', 'twitter-wjs');</script>
                    </span>
                    <!-- END switch_twitter_btn -->
                  
                    <!-- BEGIN switch_fb_likebtn -->      
                    <script>(function(d, s, id) {
                      var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
                      if (d.getElementById(id)) return;
                      js = d.createElement(s); js.id = id;
                      js.src = "//connect.facebook.net/{LANGUAGE}/all.js#xfbml=1";
                      fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
                    }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script>
                    <div class="fb-like" data-href="{FORUM_URL}{TOPIC_URL}" data-layout="button_count" data-action="like" data-show-faces="false" data-share="false"></div>
                    <!-- END switch_fb_likebtn -->
                  
                    <span class="gensmall bold">
                        <a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=forumotion">{L_SHARE}</a>
                        <!-- BEGIN switch_plus_menu -->
                        &nbsp;|&nbsp;
                        <script type="text/javascript">//<![CDATA[
                          var url_favourite = '{U_FAVOURITE_JS_PLUS_MENU}';
                          var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
                          var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                          var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
                          var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                          var url_tellfriend = '{U_TELLFRIEND_JS_PLUS_MENU}';
                          insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
                        //]]>
                        </script>
                        <!-- END switch_plus_menu -->
                    </span>
                  </td>
              </tr>
            </table>

            <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" >
              <tr align="right">
                  <td class="catHead" colspan="3" height="28">
                    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                        <tr>
                          <td width="9%" class="noprint">&nbsp;</td>
                          <td align="center" class="t-title">
                              <h1 class="cattitle">&nbsp;{TOPIC_TITLE}</h1>
                          </td>
                          <td align="right" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a>&nbsp;<a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a>&nbsp;<a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a>&nbsp;</td>
                        </tr>
                    </table>
                  </td>
              </tr>
              <!-- BEGIN topicpagination -->
              <tr>
                  <td class="row1 pagination" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
              </tr>
              <!-- END topicpagination -->
              {POLL_DISPLAY}
              <tr>
                  <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
                  <th class="thRight" nowrap="nowrap" colspan="2">{}</th>
              </tr>
              <!-- BEGIN postrow -->
              <!-- BEGIN hidden -->
              <tr>
                  <td class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" colspan="3" align="center">{postrow.hidden.MESSAGE}</td>
              </tr>
              <!-- END hidden -->
              <!-- BEGIN displayed -->
              <tr class="post post--{postrow.displayed.U_POST_ID}" id="p{postrow.displayed.U_POST_ID}" style="{postrow.displayed.DISPLAYABLE_STATE}">
                  <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="150">
                    <span class="name"><a name="{postrow.displayed.U_POST_ID}" style="position: relative; top: -30px; width: 1px;" id="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></a>        <span class="ruah">{postrow.displayed.POSTER_NAME}</span><br />
                        <span class="postdetails poster-profile">
                        {postrow.displayed.POSTER_RANK}<br />
                        {postrow.displayed.RANK_IMAGE}{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}<br /><br />
                        <!-- BEGIN profile_field -->
                        {postrow.displayed.profile_field.LABEL} {postrow.displayed.profile_field.CONTENT}{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}
                        <!-- END profile_field -->
                        {postrow.displayed.POSTER_RPG}
                    </span><br />
                    <img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" alt="" style="width:150px;height:1px" />
                  </td>
                  <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="100%" height="28" colspan="2">
                    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                        <tr>
                          <td><span class="postdetails"><img src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}" alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0" />{L_POST_SUBJECT}: {postrow.displayed.POST_SUBJECT}&nbsp; &nbsp;<img src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}" alt="" border="0" />{postrow.displayed.POST_DATE}</span></td>
                          <td valign="top" nowrap="nowrap" class="post-options">
                             <a class="postNumber" href="{postrow.displayed.POST_URL}">#{postrow.displayed.COUNT_POSTS}</a> {postrow.displayed.ONLINE_IMG}
                          </td>
                        </tr>
                        <tr>
                          <td colspan="2" class="hr">
                              <hr />
                          </td>
                        </tr>
                        <tr>
                          <td colspan="2">
                              <!-- BEGIN switch_vote_active -->
                              <div class="vote gensmall">
                                <!-- BEGIN switch_vote -->
                                <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">+</a></div>
                                <!-- END switch_vote -->

                                <!-- BEGIN switch_bar -->
                                <div class="vote-bar" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
                                    <!-- BEGIN switch_vote_plus -->
                                    <div class="vote-bar-plus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;"></div>
                                    <!-- END switch_vote_plus -->

                                    <!-- BEGIN switch_vote_minus -->
                                    <div class="vote-bar-minus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;"></div>
                                    <!-- END switch_vote_minus -->
                                </div>
                                <!-- END switch_bar -->

                                <!-- BEGIN switch_no_bar -->
                                <div title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" class="vote-no-bar">----</div>
                                <!-- END switch_no_bar -->

                                <!-- BEGIN switch_vote -->
                                <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}">-</a></div>
                                <!-- END switch_vote -->
                              </div>
                              <!-- END switch_vote_active -->

                              <div class="postbody">

                                <div>{postrow.displayed.MESSAGE}</div>

                                <!-- BEGIN switch_attachments -->
                                <dl class="attachbox">
                                    <dt>{postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
                                    <dd>
                                      <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                                      <dl class="file">
                                          <dt>
                                            <img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" alt="" />

                                            <!-- BEGIN switch_dl_att -->
                                            <a class="postlink" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a> {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                            <!-- END switch_dl_att -->

                                            <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                            {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT} {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                            <!-- END switch_no_dl_att -->
                                          </dt>

                                          <!-- BEGIN switch_no_comment -->
                                          <dd>
                                            <em>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
                                          </dd>
                                          <!-- END switch_no_comment -->

                                          <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                          <dd>
                                            <em><strong>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong></em>
                                          </dd>
                                          <!-- END switch_no_dl_att -->

                                          <dd>({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
                                      </dl>
                                      <!-- END switch_post_attachments -->
                                    </dd>
                                </dl>
                                <!-- END switch_attachments -->

                                <div class="clear"></div>

                              </div>
                              <span class="gensmall">{postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}</span>
                          </td>
                        </tr>
                    </table>
                                                  <table td="" class="stones105" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" height="0" width="0">
                                <tbody>
                                <tr>
                                <td td="" class="stones104" style="text-align: center;"><strong><span style="color:#000000;"><span style="font-size: 18px;">التوقيع</span></span></strong></td>
                                </tr>
                                <tr>
                                          <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>
                                <td td="" class="stones103" style="text-align: center;"> <!-- BEGIN switch_signature -->
                                      <div class=Rright></div>
                                <div class="signature_div">
                                {postrow.displayed.SIGNATURE}
                                </div>
                                <!-- END switch_signature --></td>
                                </tr>
                                </tbody>
                                </table>
                              
                                <p style="text-align: center;">
                                        <style>
                              
                                .stones103{
                                border-style:solid;
                                text-align:center;
                                border: solid #d1a2de 1px;
                                background:#FFFFFF;
                                height:200px;width:500px;
                                    overflow: auto;
                                      direction: ltr;
                                        display: block;
                                  resize: vertical;
                                overflow: auto;
                                        }
                              
                                .stones104{
                                padding:7px;
                                background:#d1a2de;
                                  border:3px double #adadad;
                                        }
                              
                                .stones105{
                                  border:3px double #adadad;
                                        }
                              
                                  </style>  
                  </td>
              </tr>
              <tr class="post--{postrow.displayed.U_POST_ID}" style="{postrow.displayed.DISPLAYABLE_STATE}">
                  <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} browse-arrows"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} align="center" valign="middle" width="150">
                    <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a>&nbsp;<a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a>
                  </td>
                  <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} messaging gensmall"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} width="100%" height="28">
                    <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                        <tr>
                          <div class="middle1">  {postrow.displayed.THANK_IMG} {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG} {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG} {postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}  </div> <td valign="middle">
                              {postrow.displayed.PROFILE_IMG} {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}<!-- BEGIN contact_field --> {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}<!-- END contact_field -->
                          </td>
                        </tr>
                    </table>
                  </td>
              </tr>
              <!-- BEGIN first_post_br -->
            </table>
            <hr />
            <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
              <tr>
                  <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
                  <th class="thRight" nowrap="nowrap" colspan="2">{L_MESSAGE}</th>
              </tr>
              <!-- END first_post_br -->
              <!-- END displayed -->
              <!-- END postrow -->
              <!-- BEGIN no_post -->
              <tr align="center">
                  <td class="row1" colspan="3" height="28">
                    <span class="genmed">{no_post.L_NO_POST}</span>
                  </td>
              </tr>
              <!-- END no_post -->
              <tr align="right">
                  <td class="catBottom" colspan="3" height="28">
                    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                        <tr>
                          <td width="9%" class="noprint">&nbsp;</td>
                          <td align="center" class="t-title"><a name="bottomtitle"></a><div class="cattitle">{TOPIC_TITLE}</div></td>
                          <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a>&nbsp;<a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a>&nbsp;<a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a>&nbsp;</td>
                        </tr>
                    </table>
                  </td>
              </tr>
            </table>
            <table class="forumline noprint" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin: 0 0 1px 0; border-top: 0px;">
              <tr>
                  <td class="row2" valign="top" {COLSPAN_PAGINATION} width="150"><span class="gensmall">{PAGE_NUMBER}</span></td>
                  <!-- BEGIN topicpagination -->
                  <td class="row1" align="right" valign="top" ><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
                  <!-- END topicpagination -->
              </tr>
              <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
              <!-- BEGIN watchtopic -->
              <tr>
                  <td class="row2" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{S_WATCH_TOPIC}</span></td>
              </tr>
              <!-- END watchtopic -->
              <!-- END switch_user_logged_in -->
            </table>

            <!-- BEGIN promot_trafic -->
            <table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_close" style="display:none;margin: 1px 0px 1px 0px">
              <tr>
                  <td class="catBottom" height="28">
                    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                        <tr>
                          <td valign="top"><div class="cattitle">&nbsp;{PROMOT_TRAFIC_TITLE}</div></td>
                          <td align="right" valign="middle" width="10"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                        </tr>
                    </table>
                  </td>
              </tr>
            </table>

            <table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_open" style="display:'';margin: 1px 0px 1px 0px">
              <tr>
                  <td class="catBottom" height="28">
                    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                        <tr>
                          <td valign="top"><div class="cattitle">&nbsp;{PROMOT_TRAFIC_TITLE}</div></td>
                          <td align="right" valign="middle" width="10"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                        </tr>
                    </table>
                  </td>
              </tr>
              <tr>
                  <td class="row2 postbody" valign="top">
                    <!-- BEGIN link -->
                    »&nbsp;<a style="text-decoration:none" href="{promot_trafic.link.U_HREF}" target="_blank" title="{promot_trafic.link.TITLE}" rel="nofollow">{promot_trafic.link.TITLE}</a><br />
                    <!-- END link -->
                  </td>
              </tr>
            </table>
            <!-- END promot_trafic -->

            <!-- BEGIN switch_forum_rules -->
            <table id="forum_rules" class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin: 1px 0px 1px 0px">
              <tbody>
                  <tr>
                    <td class="catBottom">
                        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                          <tbody>
                              <tr>
                                <td valign="top">
                                    <div class="cattitle">&nbsp;{L_FORUM_RULES}</div>
                                </td>
                              </tr>
                          </tbody>
                        </table>
                    </td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td class="row1 clearfix">
                        <table>
                          <tr>
                              <!-- BEGIN switch_forum_rule_image -->
                              <td class="logo">
                                <img src="{RULE_IMG_URL}" alt="" />
                              </td>
                              <!-- END switch_forum_rule_image -->
                              <td class="rules postbody">
                                {RULE_MSG}
                              </td>
                          </tr>
                        </table>
                    </td>
                  </tr>
              </tbody>
            </table>
            <!-- END switch_forum_rules -->

            <table class="forumline noprint" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
              <tr>
                  <td class="row2" colspan="2" align="center" style="padding:0px">
                    <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
                    <a name="quickreply"></a>
                    {QUICK_REPLY_FORM}<br />
                    <!-- END switch_user_logged_in -->
                  </td>
              </tr>
                      
            <td class="catHead" colspan="2" height="25" align="right"><span class="cattitle"> خدمات الموضوع
                        <span lang="ar-sa"> </span></a></span></td>
                    </tr>
              
              
                <tr><td><style type="text/css"><!--
                .tborder {
                  background: #cccccc;
                  width: 100%;
                  margin: auto auto;
                  /*border: 2px solid #666666;*/
                }
              
              
              
                .thead {
                  background:  #efefef url(http://hitskin.com/themes/15/24/25/i_back_title.png) top left repeat-x;
                  color: #ffffff;
                }
              
                .thead a:link {
                  color: #ffffff;
                  text-decoration: none;
                }
              
                .thead a:visited {
                  color: #ffffff;
                  text-decoration: none;
                }
              
                .thead a:hover, .thead a:active {
                  color: #ffffff;
                  text-decoration: underline;
                }
              
                .trow1 {
                background: #F5F5F5;
                border-top: 2px solid #fff;
                border-left: 2px solid #fff;
                }
              
                .trow2 {
                background: #F6F6F6;
                border-top: 2px solid #fff;
                border-left: 2px solid #fff;
                }
              
              
              
                -->
                </style>
                <table cellspacing="1" cellpadding="4" border="0" class="tborder" style="clear: both;">
                    <tbody>
                        <tr>
                            <td width="110" class="trow1"><img border="0"
                src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/quote.gif" alt=" Konu
                Etiketleri" /> <b><span style="font-size: smaller;">
                كلمات دليليه</span></b></td>
                            <td class="trow1">
                            <div style="float: left; padding-bottom: 4px;"><a
                href="{U_VIEW_TOPIC}"><span style="font-size:
                smaller;">{TOPIC_TITLE} </span></a><span
                style="font-size: smaller;"> , </span><a http://help.ahlamontada.com/
                href="{U_VIEW_TOPIC}"><span style="font-size:
                smaller;">{TOPIC_TITLE} </span></a><span
                style="font-size: smaller;"> , </span><a
                href="{U_VIEW_TOPIC}"><span style="font-size:
                smaller;">{TOPIC_TITLE}
                </span></a><span style="font-size: smaller;"> ,
                </span><a href="{U_VIEW_TOPIC}"><span style="font-size:
                smaller;">{TOPIC_TITLE}
                </span></a><span style="font-size: smaller;"> ,
                </span><a href="{U_VIEW_TOPIC}"><span style="font-size:
                smaller;">{TOPIC_TITLE} </span></a><span
                style="font-size: smaller;"> , </span><a
                href="{U_VIEW_TOPIC}"><span style="font-size:
                smaller;">{TOPIC_TITLE}
                </span></a></div>
                            </td>
                        </tr>
                        <tr>
                            <td width="110" class="trow2"><img border="0"
                src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/createlink.gif" alt=" Konu
                Linki " /><b><span style="font-size: smaller;">رابط الموضوع</span></b></td>
                            <td class="trow2"><input type="text"
                class="textbox" name="url" value="http://help.ahlamontada.com{U_VIEW_TOPIC}"
                onClick='this.select();' size="80" /></td>
                        </tr>
                        <tr>
                            <td width="110" class="trow1"><img border="0"
                src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/bold.gif" alt=" Konu BBCode
                " /><b><span style="font-size: smaller;"> BBCode
                </span></b></td>
                            <td class="trow1"><input type="text"
                class="textbox" name="embed"
                value="[url=http://help.ahlamontada.com/{U_VIEW_TOPIC}]{TOPIC_TITLE}[/url]"
                onClick='this.select();' size="80" /></td>
                        </tr>
                        <tr>
                            <td width="110" class="trow2"><img height="16"
                border="0" width="16"
                src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/insertimage.gif" alt=" Konu
                HTML Kodu " /><b><span style="font-size: smaller;"> HTML
                code </span></b></td>
                            <td class="trow2"><input type="text"
                class="textbox" name="embed" value="<a
                href=http://help.ahlamontada.com/{U_VIEW_TOPIC}>{TOPIC_TITLE}</a>"
                onclick="this.select();" size="80" /></td><tr>
                            <td colspan="4" width="100%" class="thead"></td>
                    </tbody>
                </table></td></tr>
              
                  <td class="catHead" colspan="2" height="25"
                align="right"><span class="cattitle">  إذا وجدت وصلات لاتعمل في الموضوع او أن الموضوع  [ {TOPIC_TITLE} ] مخالف ,, <a style="color:
                Red;" href="http://help.ahlamontada.com/contact">من فضلك راسل الإدارة من هنا</a>
                    <tr>
              <tr>
                  <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
                    <table border="0" cellpadding="0" width="100%" cellspacing="0" id="info_open" style="display:''">
                        <tbody>

                  <tr>
                    <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
                        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                          <tr>
                              <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                              <!-- BEGIN show_permissions -->
                              <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                              <!-- END show_permissions -->
                          </tr>
                        </table>
                    </td>
                  </tr>
              </tbody>
                    </table>
                  </td>
              </tr>
              <tr>
                  <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
                    <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" id="info_close" style="display:none;">
                        <tbody>
                  <tr>
                    <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
                        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                          <tr>
                              <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                              <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                          </tr>
                        </table>
                    </td>
                  </tr>
              </tbody>
                    </table>
                  </td>
              </tr>
            </table>
 
                    
            <form action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" name="jumpbox" onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}">
            <table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
              <tr>
                  <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap" {WIDTH_GALLERY}>
                    <span class="nav">
                        <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
                        &nbsp;&nbsp;&nbsp;
                        <!-- END switch_user_authpost -->
                        <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
                        <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                        <!-- END switch_user_authreply -->
                    </span>
                  </td>

                  <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
                  <td align="right" nowrap="nowrap"><span class="gensmall">{L_JUMP_TO}:&nbsp;{S_JUMPBOX_SELECT}&nbsp;<input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span></td>
                  <!-- END viewtopic_bottom -->

                  <!-- BEGIN moderation_panel -->
                  <td align="center">
                    <span class="gensmall">{moderation_panel.U_YOUR_PERSONAL_MODERATE}</span>
                  </td>
                  <td align="center" width="250">
                    <span class="gensmall">&nbsp;</span>
                  </td>
                  <!-- END moderation_panel -->
              </tr>
            </table>
            </form>
<table class="noprint" width="24%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="right">
              <tr>
  <!-- sam_hameed-300 -->
            <br><table
        style="text-align: left; margin-left: auto; margin-right: 0px;"
        class="forumline" border="0" cellpadding="0" cellspacing="1"
        width="24%"><tbody><tr align="right">
            <th style="text-align: center;" nowrap="nowrap" width="150"><div style="width: 150px;"><img onclick="i=
            0;e=this.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.childNodes;
            while(++i<e.length)
            if(e[i].tagName=='TR')e[i].style.display=(e[i].style.display=='none')?'':'none';this.src=(this.src=='http://[url=http://www.realmadridista.com/vb/Madrid/buttons/collapse_thead.gif%27%29?%27http://illiweb.com/fa/onyx/up_arrow.gif%27:%27http://illiweb.com/fa/onyx/down_arrow.gif%27;%22]www.realmadridista.com/vb/Madrid/buttons/collapse_thead.gif')?'http://illiweb.com/fa/onyx/up_arrow.gif':'http://illiweb.com/fa/onyx/down_arrow.gif';"[/url] src="http://illiweb.com/fa/onyx/down_arrow.gif" align="right">ضوابط المشاركة في المنتدى</div></th>
        
          </tr><tr><td style="font-family: Times New Roman;
        font-weight: bold;" class="row3" height="30"><div
        style="text-align: right;"><font
        size="2">{S_AUTH_LIST}</font><br><font
        size="2"><span style="font-size:
        8pt;"></span></font></div><hr style="height:
        2px;"><div style="text-align: right;"><font
        size="2"><a target="_blank" style="text-decoration: none; color:
        rgb(1, 55, 123);" href="/faq?mode=bbcode">BB code</a>
        <strong>متاحة للجميع
        </strong><br></font><font size="2"><a
        target="_blank" style="text-decoration: none; color: rgb(1, 55, 123);"
        href="/faq">الابتسامات</a> <strong>متاحة
        للأعضاء</strong><br></font> <font
        size="2">كود<a target="_blank" style="text-decoration: none;
        color: rgb(1, 55, 123);" href="/faq">[IMG] </a>
        <strong>متاح للأعضاء</strong><br></font><font
         size="2">كود HTML <strong> متاح
        للأعضاء<br></strong></font></div><hr
        style="height: 2px; margin-left: auto; margin-right:
        0px;"><div><div style="text-align: right;"><font
        size="2"><a href="/faq" style="text-decoration: none;"><font
         color="#01377b"> قوانين
        المنتدى</font></a></font></div><font
        size="2"><a href="/faq" style="text-decoration: none;">
          
        </a></font></div></td></tr></tbody></table><div
         style="text-align: right;"><br></div><br>
            <!-- sam_hameed-300 -->
              </tr>
              </table>
            <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
            <table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
              <tr>
                  <td colspan="2" align="left" valign="top" nowrap="nowrap"><br />{S_TOPIC_ADMIN}<br />
                    <form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
                        <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />

                        <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" /> -->
                        <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />

                        <span class="gen">{L_MOD_TOOLS}<br />{S_SELECT_MOD}&nbsp;<input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span>
                    </form>
                  </td>
              </tr>
            </table>
            <!-- END viewtopic_bottom -->

            <!-- BEGIN switch_image_resize -->
            <script type="text/javascript">
            //<![CDATA[
            $(resize_images({ 'selector' : '.postbody', 'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
            //]]>
            </script>
            <!-- END switch_image_resize -->
            <script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>
حجم المنتدى كبر + العناصر المستقلة باتت تحت الموضوع وكل شئ اتخربط
avatar
ruah
 
 

انثى
عدد المساهمات : 1448
معدل النشاط : 4302
السُمعة : 0

http://7kawi-banat.womanforum.net/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: ممكن تركبوا لى هذا الكود

مُساهمة من طرف {Lone~Wolf} في الأربعاء 29 يوليو 2015 - 16:29

طيب المرجوا وضع صورة للمكان المطلوب وضعها عليه.....
avatar
{Lone~Wolf}
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 4339
معدل النشاط : 7295
السُمعة : 160

http://www.t-mrkz.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: ممكن تركبوا لى هذا الكود

مُساهمة من طرف ruah في الأربعاء 29 يوليو 2015 - 19:33

@{Lone~Wolf} كتب:طيب المرجوا وضع صورة للمكان المطلوب وضعها عليه.....
فى آخرى الموضوع على اليمين
avatar
ruah
 
 

انثى
عدد المساهمات : 1448
معدل النشاط : 4302
السُمعة : 0

http://7kawi-banat.womanforum.net/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: ممكن تركبوا لى هذا الكود

مُساهمة من طرف {Lone~Wolf} في الأربعاء 29 يوليو 2015 - 22:25

طريقة عمل صورة للشاشة (screenshot)

وحددي المكان لأن هناك أماكن كثيرة وآخر قالب عملته لك كان بأسفل يمين صندوق الكتابه...
avatar
{Lone~Wolf}
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 4339
معدل النشاط : 7295
السُمعة : 160

http://www.t-mrkz.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: ممكن تركبوا لى هذا الكود

مُساهمة من طرف ruah في الأربعاء 29 يوليو 2015 - 22:40

@{Lone~Wolf} كتب:

طريقة عمل صورة للشاشة (screenshot)وحددي المكان لأن هناك أماكن كثيرة وآخر قالب عملته لك كان بأسفل يمين صندوق الكتابه...
نعم نفس المكىىىن فى الكود السابق ولكن الكود خربط المنتدى
avatar
ruah
 
 

انثى
عدد المساهمات : 1448
معدل النشاط : 4302
السُمعة : 0

http://7kawi-banat.womanforum.net/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: ممكن تركبوا لى هذا الكود

مُساهمة من طرف {Lone~Wolf} في الأربعاء 29 يوليو 2015 - 23:07

والأن:
الكود:
          <script type="text/javascript">
            //<![CDATA[
            var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
            $(function(){

                if(typeof(_atc) == "undefined") {
                    _atc = { };
                }
             
                _atc.cwait = 0;
                $('.addthis_button').mouseup(function(){
                    if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
                        addthis_close();
                    }
                });
            });

            var hiddenMsgLabel = { visible:'{JS_HIDE_HIDDEN_MESSAGE}', hidden:'{JS_SHOW_HIDDEN_MESSAGE}' };
            showHiddenMessage = function(id)
            {
                try
                {
                    var regId = parseInt(id, 10);
                    if( isNaN(regId) ) { regId = 0; }
                 
                    if( regId > 0)
                    {
                        $('.post--' + id).toggle(0, function()
                    {
                        if( $(this).is(":visible") )
                        {
                          $('#hidden-title--' + id).html(hiddenMsgLabel.visible);
                        }
                        else
                        {
                          $('#hidden-title--' + id).html(hiddenMsgLabel.hidden);
                        }
                    });
                    }
                }
                catch(e) { }
             
              return false;
            };

            //]]>
            </script>

            <table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">
              <tr>
                  <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
                    <span class="nav">
                    <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
            &nbsp;&nbsp;&nbsp;
                    <!-- END switch_user_authpost -->
                    <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
                    <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                    <!-- END switch_user_authreply -->
                    </span>
                  </td>   
                  <td class="nav" valign="middle" width="100%">
                    <span class="nav" itemscope itemtype="http://data-vocabulary.org/Breadcrumb">
                            <a class="nav" href="{U_INDEX}" itemprop="url"><span itemprop="title">{L_INDEX}</span></a>
                            <!--{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}" itemprop="url"><span itemprop="title">{L_ALBUM}</span></a>-->
                            {NAV_CAT_DESC_SECOND}
                        </span>
                  </td>   
                  <td align="right" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="100%">
                    <!-- BEGIN switch_twitter_btn -->
                    <span id="twitter_btn" style="margin-left: 6px; ">
                            <a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-via="{TWITTER}">Tweet</a>
                            <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+'://platform.twitter.com/widgets.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, 'script', 'twitter-wjs');</script>
                    </span>
                    <!-- END switch_twitter_btn -->
                 
                    <!-- BEGIN switch_fb_likebtn -->     
                    <script>(function(d, s, id) {
                      var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
                      if (d.getElementById(id)) return;
                      js = d.createElement(s); js.id = id;
                      js.src = "//connect.facebook.net/{LANGUAGE}/all.js#xfbml=1";
                      fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
                    }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script>
                    <div class="fb-like" data-href="{FORUM_URL}{TOPIC_URL}" data-layout="button_count" data-action="like" data-show-faces="false" data-share="false"></div>
                    <!-- END switch_fb_likebtn -->
                 
                    <span class="gensmall bold">
                        <a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=forumotion">{L_SHARE}</a>
                        <!-- BEGIN switch_plus_menu -->
                        &nbsp;|&nbsp;
                        <script type="text/javascript">//<![CDATA[
                          var url_favourite = '{U_FAVOURITE_JS_PLUS_MENU}';
                          var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
                          var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                          var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
                          var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                          var url_tellfriend = '{U_TELLFRIEND_JS_PLUS_MENU}';
                          insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
                        //]]>
                        </script>
                        <!-- END switch_plus_menu -->
                    </span>
                  </td>
              </tr>
            </table>

            <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" >
              <tr align="right">
                  <td class="catHead" colspan="3" height="28">
                    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                        <tr>
                          <td width="9%" class="noprint">&nbsp;</td>
                          <td align="center" class="t-title">
                              <h1 class="cattitle">&nbsp;{TOPIC_TITLE}</h1>
                          </td>
                          <td align="right" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a>&nbsp;<a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a>&nbsp;<a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a>&nbsp;</td>
                        </tr>
                    </table>
                  </td>
              </tr>
              <!-- BEGIN topicpagination -->
              <tr>
                  <td class="row1 pagination" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
              </tr>
              <!-- END topicpagination -->
              {POLL_DISPLAY}
              <tr>
                  <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
                  <th class="thRight" nowrap="nowrap" colspan="2">{}</th>
              </tr>
              <!-- BEGIN postrow -->
              <!-- BEGIN hidden -->
              <tr>
                  <td class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" colspan="3" align="center">{postrow.hidden.MESSAGE}</td>
              </tr>
              <!-- END hidden -->
              <!-- BEGIN displayed -->
              <tr class="post post--{postrow.displayed.U_POST_ID}" id="p{postrow.displayed.U_POST_ID}" style="{postrow.displayed.DISPLAYABLE_STATE}">
                  <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="150">
                    <span class="name"><a name="{postrow.displayed.U_POST_ID}" style="position: relative; top: -30px; width: 1px;" id="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></a>        <span class="ruah">{postrow.displayed.POSTER_NAME}</span><br />
                        <span class="postdetails poster-profile">
                        {postrow.displayed.POSTER_RANK}<br />
                        {postrow.displayed.RANK_IMAGE}{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}<br /><br />
                        <!-- BEGIN profile_field -->
                        {postrow.displayed.profile_field.LABEL} {postrow.displayed.profile_field.CONTENT}{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}
                        <!-- END profile_field -->
                        {postrow.displayed.POSTER_RPG}
                    </span><br />
                    <img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" alt="" style="width:150px;height:1px" />
                  </td>
                  <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="100%" height="28" colspan="2">
                    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                        <tr>
                          <td><span class="postdetails"><img src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}" alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0" />{L_POST_SUBJECT}: {postrow.displayed.POST_SUBJECT}&nbsp; &nbsp;<img src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}" alt="" border="0" />{postrow.displayed.POST_DATE}</span></td>
                          <td valign="top" nowrap="nowrap" class="post-options">
                            <a class="postNumber" href="{postrow.displayed.POST_URL}">#{postrow.displayed.COUNT_POSTS}</a> {postrow.displayed.ONLINE_IMG}
                          </td>
                        </tr>
                        <tr>
                          <td colspan="2" class="hr">
                              <hr />
                          </td>
                        </tr>
                        <tr>
                          <td colspan="2">
                              <!-- BEGIN switch_vote_active -->
                              <div class="vote gensmall">
                                <!-- BEGIN switch_vote -->
                                <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">+</a></div>
                                <!-- END switch_vote -->

                                <!-- BEGIN switch_bar -->
                                <div class="vote-bar" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
                                    <!-- BEGIN switch_vote_plus -->
                                    <div class="vote-bar-plus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;"></div>
                                    <!-- END switch_vote_plus -->

                                    <!-- BEGIN switch_vote_minus -->
                                    <div class="vote-bar-minus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;"></div>
                                    <!-- END switch_vote_minus -->
                                </div>
                                <!-- END switch_bar -->

                                <!-- BEGIN switch_no_bar -->
                                <div title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" class="vote-no-bar">----</div>
                                <!-- END switch_no_bar -->

                                <!-- BEGIN switch_vote -->
                                <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}">-</a></div>
                                <!-- END switch_vote -->
                              </div>
                              <!-- END switch_vote_active -->

                              <div class="postbody">

                                <div>{postrow.displayed.MESSAGE}</div>

                                <!-- BEGIN switch_attachments -->
                                <dl class="attachbox">
                                    <dt>{postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
                                    <dd>
                                      <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                                      <dl class="file">
                                          <dt>
                                            <img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" alt="" />

                                            <!-- BEGIN switch_dl_att -->
                                            <a class="postlink" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a> {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                            <!-- END switch_dl_att -->

                                            <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                            {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT} {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                            <!-- END switch_no_dl_att -->
                                          </dt>

                                          <!-- BEGIN switch_no_comment -->
                                          <dd>
                                            <em>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
                                          </dd>
                                          <!-- END switch_no_comment -->

                                          <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                          <dd>
                                            <em><strong>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong></em>
                                          </dd>
                                          <!-- END switch_no_dl_att -->

                                          <dd>({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
                                      </dl>
                                      <!-- END switch_post_attachments -->
                                    </dd>
                                </dl>
                                <!-- END switch_attachments -->

                                <div class="clear"></div>

                              </div>
                              <span class="gensmall">{postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}</span>
                          </td>
                        </tr>
                    </table>
                                                  <table td="" class="stones105" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" height="0" width="0">
                                <tbody>
                                <tr>
                                <td td="" class="stones104" style="text-align: center;"><strong><span style="color:#000000;"><span style="font-size: 18px;">التوقيع</span></span></strong></td>
                                </tr>
                                <tr>
                                          <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>
                                <td td="" class="stones103" style="text-align: center;"> <!-- BEGIN switch_signature -->
                                      <div class=Rright></div>
                                <div class="signature_div">
                                {postrow.displayed.SIGNATURE}
                                </div>
                                <!-- END switch_signature --></td>
                                </tr>
                                </tbody>
                                </table>
                             
                                <p style="text-align: center;">
                                        <style>
                             
                                .stones103{
                                border-style:solid;
                                text-align:center;
                                border: solid #d1a2de 1px;
                                background:#FFFFFF;
                                height:200px;width:500px;
                                    overflow: auto;
                                      direction: ltr;
                                        display: block;
                                  resize: vertical;
                                overflow: auto;
                                        }
                             
                                .stones104{
                                padding:7px;
                                background:#d1a2de;
                                  border:3px double #adadad;
                                        }
                             
                                .stones105{
                                  border:3px double #adadad;
                                        }
                             
                                  </style> 
                  </td>
              </tr>
              <tr class="post--{postrow.displayed.U_POST_ID}" style="{postrow.displayed.DISPLAYABLE_STATE}">
                  <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} browse-arrows"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} align="center" valign="middle" width="150">
                    <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a>&nbsp;<a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a>
                  </td>
                  <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} messaging gensmall"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} width="100%" height="28">
                    <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                        <tr>
                          <div class="middle1">  {postrow.displayed.THANK_IMG} {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG} {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG} {postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}  </div> <td valign="middle">
                              {postrow.displayed.PROFILE_IMG} {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}<!-- BEGIN contact_field --> {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}<!-- END contact_field -->
                          </td>
                        </tr>
                    </table>
                  </td>
              </tr>
              <!-- BEGIN first_post_br -->
            </table>
            <hr />
            <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
              <tr>
                  <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
                  <th class="thRight" nowrap="nowrap" colspan="2">{L_MESSAGE}</th>
              </tr>
              <!-- END first_post_br -->
              <!-- END displayed -->
              <!-- END postrow -->
              <!-- BEGIN no_post -->
              <tr align="center">
                  <td class="row1" colspan="3" height="28">
                    <span class="genmed">{no_post.L_NO_POST}</span>
                  </td>
              </tr>
              <!-- END no_post -->
              <tr align="right">
                  <td class="catBottom" colspan="3" height="28">
                    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                        <tr>
                          <td width="9%" class="noprint">&nbsp;</td>
                          <td align="center" class="t-title"><a name="bottomtitle"></a><div class="cattitle">{TOPIC_TITLE}</div></td>
                          <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a>&nbsp;<a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a>&nbsp;<a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a>&nbsp;</td>
                        </tr>
                    </table>
                  </td>
              </tr>
            </table>
            <table class="forumline noprint" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin: 0 0 1px 0; border-top: 0px;">
              <tr>
                  <td class="row2" valign="top" {COLSPAN_PAGINATION} width="150"><span class="gensmall">{PAGE_NUMBER}</span></td>
                  <!-- BEGIN topicpagination -->
                  <td class="row1" align="right" valign="top" ><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
                  <!-- END topicpagination -->
              </tr>
              <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
              <!-- BEGIN watchtopic -->
              <tr>
                  <td class="row2" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{S_WATCH_TOPIC}</span></td>
              </tr>
              <!-- END watchtopic -->
              <!-- END switch_user_logged_in -->
            </table>

            <!-- BEGIN promot_trafic -->
            <table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_close" style="display:none;margin: 1px 0px 1px 0px">
              <tr>
                  <td class="catBottom" height="28">
                    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                        <tr>
                          <td valign="top"><div class="cattitle">&nbsp;{PROMOT_TRAFIC_TITLE}</div></td>
                          <td align="right" valign="middle" width="10"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                        </tr>
                    </table>
                  </td>
              </tr>
            </table>

            <table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_open" style="display:'';margin: 1px 0px 1px 0px">
              <tr>
                  <td class="catBottom" height="28">
                    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                        <tr>
                          <td valign="top"><div class="cattitle">&nbsp;{PROMOT_TRAFIC_TITLE}</div></td>
                          <td align="right" valign="middle" width="10"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                        </tr>
                    </table>
                  </td>
              </tr>
              <tr>
                  <td class="row2 postbody" valign="top">
                    <!-- BEGIN link -->
                    »&nbsp;<a style="text-decoration:none" href="{promot_trafic.link.U_HREF}" target="_blank" title="{promot_trafic.link.TITLE}" rel="nofollow">{promot_trafic.link.TITLE}</a><br />
                    <!-- END link -->
                  </td>
              </tr>
            </table>
            <!-- END promot_trafic -->

            <!-- BEGIN switch_forum_rules -->
            <table id="forum_rules" class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin: 1px 0px 1px 0px">
              <tbody>
                  <tr>
                    <td class="catBottom">
                        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                          <tbody>
                              <tr>
                                <td valign="top">
                                    <div class="cattitle">&nbsp;{L_FORUM_RULES}</div>
                                </td>
                              </tr>
                          </tbody>
                        </table>
                    </td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td class="row1 clearfix">
                        <table>
                          <tr>
                              <!-- BEGIN switch_forum_rule_image -->
                              <td class="logo">
                                <img src="{RULE_IMG_URL}" alt="" />
                              </td>
                              <!-- END switch_forum_rule_image -->
                              <td class="rules postbody">
                                {RULE_MSG}
                              </td>
                          </tr>
                        </table>
                    </td>
                  </tr>
              </tbody>
            </table>
            <!-- END switch_forum_rules -->

            <table class="forumline noprint" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
              <tr>
                  <td class="row2" colspan="2" align="center" style="padding:0px">
                    <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
                    <a name="quickreply"></a>
                    {QUICK_REPLY_FORM}<br />
                    <!-- END switch_user_logged_in -->
                  </td>
              </tr>
                     
            <td class="catHead" colspan="2" height="25" align="right"><span class="cattitle"> خدمات الموضوع
                        <span lang="ar-sa"> </span></a></span></td>
                    </tr>
             
             
                <tr><td><style type="text/css"><!--
                .tborder {
                  background: #cccccc;
                  width: 100%;
                  margin: auto auto;
                  /*border: 2px solid #666666;*/
                }
             
             
             
                .thead {
                  background:  #efefef url(http://hitskin.com/themes/15/24/25/i_back_title.png) top left repeat-x;
                  color: #ffffff;
                }
             
                .thead a:link {
                  color: #ffffff;
                  text-decoration: none;
                }
             
                .thead a:visited {
                  color: #ffffff;
                  text-decoration: none;
                }
             
                .thead a:hover, .thead a:active {
                  color: #ffffff;
                  text-decoration: underline;
                }
             
                .trow1 {
                background: #F5F5F5;
                border-top: 2px solid #fff;
                border-left: 2px solid #fff;
                }
             
                .trow2 {
                background: #F6F6F6;
                border-top: 2px solid #fff;
                border-left: 2px solid #fff;
                }
             
             
             
                -->
                </style>
                <table cellspacing="1" cellpadding="4" border="0" class="tborder" style="clear: both;">
                    <tbody>
                        <tr>
                            <td width="110" class="trow1"><img border="0"
                src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/quote.gif" alt=" Konu
                Etiketleri" /> <b><span style="font-size: smaller;">
                كلمات دليليه</span></b></td>
                            <td class="trow1">
                            <div style="float: left; padding-bottom: 4px;"><a
                href="{U_VIEW_TOPIC}"><span style="font-size:
                smaller;">{TOPIC_TITLE} </span></a><span
                style="font-size: smaller;"> , </span><a http://help.ahlamontada.com/
                href="{U_VIEW_TOPIC}"><span style="font-size:
                smaller;">{TOPIC_TITLE} </span></a><span
                style="font-size: smaller;"> , </span><a
                href="{U_VIEW_TOPIC}"><span style="font-size:
                smaller;">{TOPIC_TITLE}
                </span></a><span style="font-size: smaller;"> ,
                </span><a href="{U_VIEW_TOPIC}"><span style="font-size:
                smaller;">{TOPIC_TITLE}
                </span></a><span style="font-size: smaller;"> ,
                </span><a href="{U_VIEW_TOPIC}"><span style="font-size:
                smaller;">{TOPIC_TITLE} </span></a><span
                style="font-size: smaller;"> , </span><a
                href="{U_VIEW_TOPIC}"><span style="font-size:
                smaller;">{TOPIC_TITLE}
                </span></a></div>
                            </td>
                        </tr>
                        <tr>
                            <td width="110" class="trow2"><img border="0"
                src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/createlink.gif" alt=" Konu
                Linki " /><b><span style="font-size: smaller;">رابط الموضوع</span></b></td>
                            <td class="trow2"><input type="text"
                class="textbox" name="url" value="http://help.ahlamontada.com{U_VIEW_TOPIC}"
                onClick='this.select();' size="80" /></td>
                        </tr>
                        <tr>
                            <td width="110" class="trow1"><img border="0"
                src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/bold.gif" alt=" Konu BBCode
                " /><b><span style="font-size: smaller;"> BBCode
                </span></b></td>
                            <td class="trow1"><input type="text"
                class="textbox" name="embed"
                value="[url=http://help.ahlamontada.com/{U_VIEW_TOPIC}]{TOPIC_TITLE}[/url]"
                onClick='this.select();' size="80" /></td>
                        </tr>
                        <tr>
                            <td width="110" class="trow2"><img height="16"
                border="0" width="16"
                src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/insertimage.gif" alt=" Konu
                HTML Kodu " /><b><span style="font-size: smaller;"> HTML
                code </span></b></td>
                            <td class="trow2"><input type="text"
                class="textbox" name="embed" value="<a
                href=http://help.ahlamontada.com/{U_VIEW_TOPIC}>{TOPIC_TITLE}</a>"
                onclick="this.select();" size="80" /></td><tr>
                            <td colspan="4" width="100%" class="thead"></td>
                    </tbody>
                </table></td></tr>
             
                  <td class="catHead" colspan="2" height="25"
                align="right"><span class="cattitle">  إذا وجدت وصلات لاتعمل في الموضوع او أن الموضوع  [ {TOPIC_TITLE} ] مخالف ,, <a style="color:
                Red;" href="http://help.ahlamontada.com/contact">من فضلك راسل الإدارة من هنا</a>
                    <tr>
              <tr>
                  <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
                    <table border="0" cellpadding="0" width="100%" cellspacing="0" id="info_open" style="display:''">
                        <tbody>
                  <!-- BEGIN show_permissions -->
                  <tr>
                    <td class="row2" valign="top" width="25%"><span class="gensmall">{L_TABS_PERMISSIONS}</span></td>
                    <td class="row1" valign="top" width="75%"><span class="gensmall">{S_AUTH_LIST}</span></td>
                  </tr>
                  <!-- END show_permissions -->
                  <tr>
                    <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
                        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                          <tr>
                              <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                              <!-- BEGIN show_permissions -->
                              <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                              <!-- END show_permissions -->
                          </tr>
                        </table>
                    </td>
                  </tr>
              </tbody>
                    </table>
                  </td>
              </tr>
                                                 
<!--  sam_hameed-300  -->            <br />
<table _moz_resizing="true" style="text-align: left; margin-left: auto; margin-right: 0px; width: 24%;" class="forumline" border="0" cellpadding="0" cellspacing="1">
   
   <tbody>
      
      <tr align="right">
                      
         <th style="text-align: center; width: 150px; white-space: nowrap;">
            
            <div style="width: 150px;" align="right">
                <img onclick="i=
            0;e=this.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.childNodes;
            while(++i<e.length)
            if(e[i].tagName=='TR')e[i].style.display=(e[i].style.display=='none')?'':'none';this.src=(this.src=='http://[url=http://www.realmadridista.com/vb/Madrid/buttons/collapse_thead.gif%27%29?%27http://illiweb.com/fa/onyx/up_arrow.gif%27:%27http://illiweb.com/fa/onyx/down_arrow.gif%27;%22]www.realmadridista.com/vb/Madrid/buttons/collapse_thead.gif')?'http://illiweb.com/fa/onyx/up_arrow.gif':'http://illiweb.com/fa/onyx/down_arrow.gif';" [="" url]="" src="http://illiweb.com/fa/onyx/down_arrow.gif" align="right" />ضوابط المشاركة في المنتدى
            </div>
            
         </th>
                              
      </tr>
      
      <tr>
         
         <td style="font-family: Times New Roman; font-weight: bold; height: 30px;" class="row3">
            
            <div style="text-align: right;">
               
               <div align="right">
                  <span style="font-size: 13px;">{S_AUTH_LIST}</span><br />
               </div><span style="font-size: 13px;"><span style="font-size:
        8pt;"></span></span>
            </div>
            
            <hr style="height:
        2px;" />
            
            <div style="text-align: right;">
                <span style="font-size: 13px;"><a target="_blank" style="text-decoration: none; color:
        rgb(1, 55, 123);" href="/faq?mode=bbcode">BB code </a>        <strong>متاحة للجميع        </strong><br /></span><span style="font-size: 13px;"><a target="_blank" style="text-decoration: none; color: rgb(1, 55, 123);" href="/faq">الابتسامات</a> <strong> متاحة        للأعضاء </strong><br /></span> <span style="font-size: 13px;">كود<a target="_blank" style="text-decoration: none;
        color: rgb(1, 55, 123);" href="/faq"> [IMG] </a>        <strong>متاح للأعضاء</strong><br /></span><span style="font-size: 13px;">كود HTML <strong> متاح        للأعضاء<br /></strong></span>
            </div>
            
            <hr style="height: 2px; margin-left: auto; margin-right:
        0px;" />
            
            <div>
               
               <div style="text-align: right;">
                   <span style="font-size: 13px;"><a href="/faq" style="text-decoration: none;"><span style="color: rgb(1, 55, 123);"> قوانين        المنتدى</span></a></span>
               </div><span style="font-size: 13px;"><a href="/faq" style="text-decoration: none;">                    </a></span>
            </div>
            
         </td>
         
      </tr>
      
   </tbody>
</table>
<div style="text-align: right;">
    <br />
</div><br />           
<!--  sam_hameed-300  -->                   
                     
              <tr>
             
                  <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
                    <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" id="info_close" style="display:none;">
                        <tbody>
                  <tr>
                    <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
                        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                          <tr>
                              <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                              <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                          </tr>
                        </table>
                    </td>
                  </tr>
              </tbody>
                    </table>
                  </td>
              </tr>
            </table>

            <form action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" name="jumpbox" onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}">
            <table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
              <tr>
                  <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap" {WIDTH_GALLERY}>
                    <span class="nav">
                        <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
                        &nbsp;&nbsp;&nbsp;
                        <!-- END switch_user_authpost -->
                        <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
                        <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                        <!-- END switch_user_authreply -->
                    </span>
                  </td>

                  <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
                  <td align="right" nowrap="nowrap"><span class="gensmall">{L_JUMP_TO}:&nbsp;{S_JUMPBOX_SELECT}&nbsp;<input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span></td>
                  <!-- END viewtopic_bottom -->

                  <!-- BEGIN moderation_panel -->
                  <td align="center">
                    <span class="gensmall">{moderation_panel.U_YOUR_PERSONAL_MODERATE}</span>
                  </td>
                  <td align="center" width="250">
                    <span class="gensmall">&nbsp;</span>
                  </td>
                  <!-- END moderation_panel -->
              </tr>
            </table>
            </form>

            <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
            <table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
              <tr>
                  <td colspan="2" align="left" valign="top" nowrap="nowrap"><br />{S_TOPIC_ADMIN}<br />
                    <form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
                        <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />

                        <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" /> -->
                        <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />

                        <span class="gen">{L_MOD_TOOLS}<br />{S_SELECT_MOD}&nbsp;<input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span>
                    </form>
                  </td>
              </tr>
            </table>
            <!-- END viewtopic_bottom -->

            <!-- BEGIN switch_image_resize -->
            <script type="text/javascript">
            //<![CDATA[
            $(resize_images({ 'selector' : '.postbody', 'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
            //]]>
            </script>
            <!-- END switch_image_resize -->
            <script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>
avatar
{Lone~Wolf}
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 4339
معدل النشاط : 7295
السُمعة : 160

http://www.t-mrkz.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: ممكن تركبوا لى هذا الكود

مُساهمة من طرف ruah في الخميس 30 يوليو 2015 - 17:10

@{Lone~Wolf} كتب:والأن:
الكود:
           <script type="text/javascript">
            //<![CDATA[
            var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
            $(function(){

                if(typeof(_atc) == "undefined") {
                    _atc = { };
                }
              
                _atc.cwait = 0;
                $('.addthis_button').mouseup(function(){
                    if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
                        addthis_close();
                    }
                });
            });

            var hiddenMsgLabel = { visible:'{JS_HIDE_HIDDEN_MESSAGE}', hidden:'{JS_SHOW_HIDDEN_MESSAGE}' };
            showHiddenMessage = function(id)
            {
                try
                {
                    var regId = parseInt(id, 10);
                    if( isNaN(regId) ) { regId = 0; }
                  
                    if( regId > 0)
                    {
                        $('.post--' + id).toggle(0, function()
                    {
                        if( $(this).is(":visible") )
                        {
                          $('#hidden-title--' + id).html(hiddenMsgLabel.visible);
                        }
                        else
                        {
                          $('#hidden-title--' + id).html(hiddenMsgLabel.hidden);
                        }
                    });
                    }
                }
                catch(e) { }
              
              return false;
            };

            //]]>
            </script>

            <table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">
              <tr>
                  <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
                    <span class="nav">
                    <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
            &nbsp;&nbsp;&nbsp;
                    <!-- END switch_user_authpost -->
                    <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
                    <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                    <!-- END switch_user_authreply -->
                    </span>
                  </td>    
                  <td class="nav" valign="middle" width="100%">
                    <span class="nav" itemscope itemtype="http://data-vocabulary.org/Breadcrumb">
                            <a class="nav" href="{U_INDEX}" itemprop="url"><span itemprop="title">{L_INDEX}</span></a>
                            <!--{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}" itemprop="url"><span itemprop="title">{L_ALBUM}</span></a>-->
                            {NAV_CAT_DESC_SECOND}
                        </span>
                  </td>    
                  <td align="right" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="100%">
                    <!-- BEGIN switch_twitter_btn -->
                    <span id="twitter_btn" style="margin-left: 6px; ">
                            <a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-via="{TWITTER}">Tweet</a>
                            <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+'://platform.twitter.com/widgets.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, 'script', 'twitter-wjs');</script>
                    </span>
                    <!-- END switch_twitter_btn -->
                  
                    <!-- BEGIN switch_fb_likebtn -->      
                    <script>(function(d, s, id) {
                      var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
                      if (d.getElementById(id)) return;
                      js = d.createElement(s); js.id = id;
                      js.src = "//connect.facebook.net/{LANGUAGE}/all.js#xfbml=1";
                      fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
                    }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script>
                    <div class="fb-like" data-href="{FORUM_URL}{TOPIC_URL}" data-layout="button_count" data-action="like" data-show-faces="false" data-share="false"></div>
                    <!-- END switch_fb_likebtn -->
                  
                    <span class="gensmall bold">
                        <a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=forumotion">{L_SHARE}</a>
                        <!-- BEGIN switch_plus_menu -->
                        &nbsp;|&nbsp;
                        <script type="text/javascript">//<![CDATA[
                          var url_favourite = '{U_FAVOURITE_JS_PLUS_MENU}';
                          var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
                          var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                          var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
                          var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                          var url_tellfriend = '{U_TELLFRIEND_JS_PLUS_MENU}';
                          insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
                        //]]>
                        </script>
                        <!-- END switch_plus_menu -->
                    </span>
                  </td>
              </tr>
            </table>

            <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" >
              <tr align="right">
                  <td class="catHead" colspan="3" height="28">
                    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                        <tr>
                          <td width="9%" class="noprint">&nbsp;</td>
                          <td align="center" class="t-title">
                              <h1 class="cattitle">&nbsp;{TOPIC_TITLE}</h1>
                          </td>
                          <td align="right" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a>&nbsp;<a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a>&nbsp;<a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a>&nbsp;</td>
                        </tr>
                    </table>
                  </td>
              </tr>
              <!-- BEGIN topicpagination -->
              <tr>
                  <td class="row1 pagination" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
              </tr>
              <!-- END topicpagination -->
              {POLL_DISPLAY}
              <tr>
                  <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
                  <th class="thRight" nowrap="nowrap" colspan="2">{}</th>
              </tr>
              <!-- BEGIN postrow -->
              <!-- BEGIN hidden -->
              <tr>
                  <td class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" colspan="3" align="center">{postrow.hidden.MESSAGE}</td>
              </tr>
              <!-- END hidden -->
              <!-- BEGIN displayed -->
              <tr class="post post--{postrow.displayed.U_POST_ID}" id="p{postrow.displayed.U_POST_ID}" style="{postrow.displayed.DISPLAYABLE_STATE}">
                  <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="150">
                    <span class="name"><a name="{postrow.displayed.U_POST_ID}" style="position: relative; top: -30px; width: 1px;" id="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></a>        <span class="ruah">{postrow.displayed.POSTER_NAME}</span><br />
                        <span class="postdetails poster-profile">
                        {postrow.displayed.POSTER_RANK}<br />
                        {postrow.displayed.RANK_IMAGE}{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}<br /><br />
                        <!-- BEGIN profile_field -->
                        {postrow.displayed.profile_field.LABEL} {postrow.displayed.profile_field.CONTENT}{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}
                        <!-- END profile_field -->
                        {postrow.displayed.POSTER_RPG}
                    </span><br />
                    <img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" alt="" style="width:150px;height:1px" />
                  </td>
                  <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="100%" height="28" colspan="2">
                    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                        <tr>
                          <td><span class="postdetails"><img src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}" alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0" />{L_POST_SUBJECT}: {postrow.displayed.POST_SUBJECT}&nbsp; &nbsp;<img src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}" alt="" border="0" />{postrow.displayed.POST_DATE}</span></td>
                          <td valign="top" nowrap="nowrap" class="post-options">
                             <a class="postNumber" href="{postrow.displayed.POST_URL}">#{postrow.displayed.COUNT_POSTS}</a> {postrow.displayed.ONLINE_IMG}
                          </td>
                        </tr>
                        <tr>
                          <td colspan="2" class="hr">
                              <hr />
                          </td>
                        </tr>
                        <tr>
                          <td colspan="2">
                              <!-- BEGIN switch_vote_active -->
                              <div class="vote gensmall">
                                <!-- BEGIN switch_vote -->
                                <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">+</a></div>
                                <!-- END switch_vote -->

                                <!-- BEGIN switch_bar -->
                                <div class="vote-bar" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
                                    <!-- BEGIN switch_vote_plus -->
                                    <div class="vote-bar-plus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;"></div>
                                    <!-- END switch_vote_plus -->

                                    <!-- BEGIN switch_vote_minus -->
                                    <div class="vote-bar-minus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;"></div>
                                    <!-- END switch_vote_minus -->
                                </div>
                                <!-- END switch_bar -->

                                <!-- BEGIN switch_no_bar -->
                                <div title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" class="vote-no-bar">----</div>
                                <!-- END switch_no_bar -->

                                <!-- BEGIN switch_vote -->
                                <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}">-</a></div>
                                <!-- END switch_vote -->
                              </div>
                              <!-- END switch_vote_active -->

                              <div class="postbody">

                                <div>{postrow.displayed.MESSAGE}</div>

                                <!-- BEGIN switch_attachments -->
                                <dl class="attachbox">
                                    <dt>{postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
                                    <dd>
                                      <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                                      <dl class="file">
                                          <dt>
                                            <img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" alt="" />

                                            <!-- BEGIN switch_dl_att -->
                                            <a class="postlink" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a> {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                            <!-- END switch_dl_att -->

                                            <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                            {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT} {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                            <!-- END switch_no_dl_att -->
                                          </dt>

                                          <!-- BEGIN switch_no_comment -->
                                          <dd>
                                            <em>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
                                          </dd>
                                          <!-- END switch_no_comment -->

                                          <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                          <dd>
                                            <em><strong>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong></em>
                                          </dd>
                                          <!-- END switch_no_dl_att -->

                                          <dd>({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
                                      </dl>
                                      <!-- END switch_post_attachments -->
                                    </dd>
                                </dl>
                                <!-- END switch_attachments -->

                                <div class="clear"></div>

                              </div>
                              <span class="gensmall">{postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}</span>
                          </td>
                        </tr>
                    </table>
                                                  <table td="" class="stones105" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" height="0" width="0">
                                <tbody>
                                <tr>
                                <td td="" class="stones104" style="text-align: center;"><strong><span style="color:#000000;"><span style="font-size: 18px;">التوقيع</span></span></strong></td>
                                </tr>
                                <tr>
                                          <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>
                                <td td="" class="stones103" style="text-align: center;"> <!-- BEGIN switch_signature -->
                                      <div class=Rright></div>
                                <div class="signature_div">
                                {postrow.displayed.SIGNATURE}
                                </div>
                                <!-- END switch_signature --></td>
                                </tr>
                                </tbody>
                                </table>
                              
                                <p style="text-align: center;">
                                        <style>
                              
                                .stones103{
                                border-style:solid;
                                text-align:center;
                                border: solid #d1a2de 1px;
                                background:#FFFFFF;
                                height:200px;width:500px;
                                    overflow: auto;
                                      direction: ltr;
                                        display: block;
                                  resize: vertical;
                                overflow: auto;
                                        }
                              
                                .stones104{
                                padding:7px;
                                background:#d1a2de;
                                  border:3px double #adadad;
                                        }
                              
                                .stones105{
                                  border:3px double #adadad;
                                        }
                              
                                  </style>  
                  </td>
              </tr>
              <tr class="post--{postrow.displayed.U_POST_ID}" style="{postrow.displayed.DISPLAYABLE_STATE}">
                  <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} browse-arrows"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} align="center" valign="middle" width="150">
                    <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a>&nbsp;<a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a>
                  </td>
                  <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} messaging gensmall"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} width="100%" height="28">
                    <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                        <tr>
                          <div class="middle1">  {postrow.displayed.THANK_IMG} {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG} {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG} {postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}  </div> <td valign="middle">
                              {postrow.displayed.PROFILE_IMG} {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}<!-- BEGIN contact_field --> {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}<!-- END contact_field -->
                          </td>
                        </tr>
                    </table>
                  </td>
              </tr>
              <!-- BEGIN first_post_br -->
            </table>
            <hr />
            <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
              <tr>
                  <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
                  <th class="thRight" nowrap="nowrap" colspan="2">{L_MESSAGE}</th>
              </tr>
              <!-- END first_post_br -->
              <!-- END displayed -->
              <!-- END postrow -->
              <!-- BEGIN no_post -->
              <tr align="center">
                  <td class="row1" colspan="3" height="28">
                    <span class="genmed">{no_post.L_NO_POST}</span>
                  </td>
              </tr>
              <!-- END no_post -->
              <tr align="right">
                  <td class="catBottom" colspan="3" height="28">
                    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                        <tr>
                          <td width="9%" class="noprint">&nbsp;</td>
                          <td align="center" class="t-title"><a name="bottomtitle"></a><div class="cattitle">{TOPIC_TITLE}</div></td>
                          <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a>&nbsp;<a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a>&nbsp;<a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a>&nbsp;</td>
                        </tr>
                    </table>
                  </td>
              </tr>
            </table>
            <table class="forumline noprint" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin: 0 0 1px 0; border-top: 0px;">
              <tr>
                  <td class="row2" valign="top" {COLSPAN_PAGINATION} width="150"><span class="gensmall">{PAGE_NUMBER}</span></td>
                  <!-- BEGIN topicpagination -->
                  <td class="row1" align="right" valign="top" ><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
                  <!-- END topicpagination -->
              </tr>
              <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
              <!-- BEGIN watchtopic -->
              <tr>
                  <td class="row2" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{S_WATCH_TOPIC}</span></td>
              </tr>
              <!-- END watchtopic -->
              <!-- END switch_user_logged_in -->
            </table>

            <!-- BEGIN promot_trafic -->
            <table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_close" style="display:none;margin: 1px 0px 1px 0px">
              <tr>
                  <td class="catBottom" height="28">
                    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                        <tr>
                          <td valign="top"><div class="cattitle">&nbsp;{PROMOT_TRAFIC_TITLE}</div></td>
                          <td align="right" valign="middle" width="10"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                        </tr>
                    </table>
                  </td>
              </tr>
            </table>

            <table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_open" style="display:'';margin: 1px 0px 1px 0px">
              <tr>
                  <td class="catBottom" height="28">
                    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                        <tr>
                          <td valign="top"><div class="cattitle">&nbsp;{PROMOT_TRAFIC_TITLE}</div></td>
                          <td align="right" valign="middle" width="10"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                        </tr>
                    </table>
                  </td>
              </tr>
              <tr>
                  <td class="row2 postbody" valign="top">
                    <!-- BEGIN link -->
                    »&nbsp;<a style="text-decoration:none" href="{promot_trafic.link.U_HREF}" target="_blank" title="{promot_trafic.link.TITLE}" rel="nofollow">{promot_trafic.link.TITLE}</a><br />
                    <!-- END link -->
                  </td>
              </tr>
            </table>
            <!-- END promot_trafic -->

            <!-- BEGIN switch_forum_rules -->
            <table id="forum_rules" class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin: 1px 0px 1px 0px">
              <tbody>
                  <tr>
                    <td class="catBottom">
                        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                          <tbody>
                              <tr>
                                <td valign="top">
                                    <div class="cattitle">&nbsp;{L_FORUM_RULES}</div>
                                </td>
                              </tr>
                          </tbody>
                        </table>
                    </td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td class="row1 clearfix">
                        <table>
                          <tr>
                              <!-- BEGIN switch_forum_rule_image -->
                              <td class="logo">
                                <img src="{RULE_IMG_URL}" alt="" />
                              </td>
                              <!-- END switch_forum_rule_image -->
                              <td class="rules postbody">
                                {RULE_MSG}
                              </td>
                          </tr>
                        </table>
                    </td>
                  </tr>
              </tbody>
            </table>
            <!-- END switch_forum_rules -->

            <table class="forumline noprint" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
              <tr>
                  <td class="row2" colspan="2" align="center" style="padding:0px">
                    <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
                    <a name="quickreply"></a>
                    {QUICK_REPLY_FORM}<br />
                    <!-- END switch_user_logged_in -->
                  </td>
              </tr>
                      
            <td class="catHead" colspan="2" height="25" align="right"><span class="cattitle"> خدمات الموضوع
                        <span lang="ar-sa"> </span></a></span></td>
                    </tr>
              
              
                <tr><td><style type="text/css"><!--
                .tborder {
                  background: #cccccc;
                  width: 100%;
                  margin: auto auto;
                  /*border: 2px solid #666666;*/
                }
              
              
              
                .thead {
                  background:  #efefef url(http://hitskin.com/themes/15/24/25/i_back_title.png) top left repeat-x;
                  color: #ffffff;
                }
              
                .thead a:link {
                  color: #ffffff;
                  text-decoration: none;
                }
              
                .thead a:visited {
                  color: #ffffff;
                  text-decoration: none;
                }
              
                .thead a:hover, .thead a:active {
                  color: #ffffff;
                  text-decoration: underline;
                }
              
                .trow1 {
                background: #F5F5F5;
                border-top: 2px solid #fff;
                border-left: 2px solid #fff;
                }
              
                .trow2 {
                background: #F6F6F6;
                border-top: 2px solid #fff;
                border-left: 2px solid #fff;
                }
              
              
              
                -->
                </style>
                <table cellspacing="1" cellpadding="4" border="0" class="tborder" style="clear: both;">
                    <tbody>
                        <tr>
                            <td width="110" class="trow1"><img border="0"
                src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/quote.gif" alt=" Konu
                Etiketleri" /> <b><span style="font-size: smaller;">
                كلمات دليليه</span></b></td>
                            <td class="trow1">
                            <div style="float: left; padding-bottom: 4px;"><a
                href="{U_VIEW_TOPIC}"><span style="font-size:
                smaller;">{TOPIC_TITLE} </span></a><span
                style="font-size: smaller;"> , </span><a http://help.ahlamontada.com/
                href="{U_VIEW_TOPIC}"><span style="font-size:
                smaller;">{TOPIC_TITLE} </span></a><span
                style="font-size: smaller;"> , </span><a
                href="{U_VIEW_TOPIC}"><span style="font-size:
                smaller;">{TOPIC_TITLE}
                </span></a><span style="font-size: smaller;"> ,
                </span><a href="{U_VIEW_TOPIC}"><span style="font-size:
                smaller;">{TOPIC_TITLE}
                </span></a><span style="font-size: smaller;"> ,
                </span><a href="{U_VIEW_TOPIC}"><span style="font-size:
                smaller;">{TOPIC_TITLE} </span></a><span
                style="font-size: smaller;"> , </span><a
                href="{U_VIEW_TOPIC}"><span style="font-size:
                smaller;">{TOPIC_TITLE}
                </span></a></div>
                            </td>
                        </tr>
                        <tr>
                            <td width="110" class="trow2"><img border="0"
                src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/createlink.gif" alt=" Konu
                Linki " /><b><span style="font-size: smaller;">رابط الموضوع</span></b></td>
                            <td class="trow2"><input type="text"
                class="textbox" name="url" value="http://help.ahlamontada.com{U_VIEW_TOPIC}"
                onClick='this.select();' size="80" /></td>
                        </tr>
                        <tr>
                            <td width="110" class="trow1"><img border="0"
                src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/bold.gif" alt=" Konu BBCode
                " /><b><span style="font-size: smaller;"> BBCode
                </span></b></td>
                            <td class="trow1"><input type="text"
                class="textbox" name="embed"
                value="[url=http://help.ahlamontada.com/{U_VIEW_TOPIC}]{TOPIC_TITLE}[/url]"
                onClick='this.select();' size="80" /></td>
                        </tr>
                        <tr>
                            <td width="110" class="trow2"><img height="16"
                border="0" width="16"
                src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/insertimage.gif" alt=" Konu
                HTML Kodu " /><b><span style="font-size: smaller;"> HTML
                code </span></b></td>
                            <td class="trow2"><input type="text"
                class="textbox" name="embed" value="<a
                href=http://help.ahlamontada.com/{U_VIEW_TOPIC}>{TOPIC_TITLE}</a>"
                onclick="this.select();" size="80" /></td><tr>
                            <td colspan="4" width="100%" class="thead"></td>
                    </tbody>
                </table></td></tr>
              
                  <td class="catHead" colspan="2" height="25"
                align="right"><span class="cattitle">  إذا وجدت وصلات لاتعمل في الموضوع او أن الموضوع  [ {TOPIC_TITLE} ] مخالف ,, <a style="color:
                Red;" href="http://help.ahlamontada.com/contact">من فضلك راسل الإدارة من هنا</a>
                    <tr>
              <tr>
                  <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
                    <table border="0" cellpadding="0" width="100%" cellspacing="0" id="info_open" style="display:''">
                        <tbody>
                  <!-- BEGIN show_permissions -->
                  <tr>
                    <td class="row2" valign="top" width="25%"><span class="gensmall">{L_TABS_PERMISSIONS}</span></td>
                    <td class="row1" valign="top" width="75%"><span class="gensmall">{S_AUTH_LIST}</span></td>
                  </tr>
                  <!-- END show_permissions -->
                  <tr>
                    <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
                        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                          <tr>
                              <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                              <!-- BEGIN show_permissions -->
                              <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                              <!-- END show_permissions -->
                          </tr>
                        </table>
                    </td>
                  </tr>
              </tbody>
                    </table>
                  </td>
              </tr>
                                                  
<!--   sam_hameed-300   -->            <br />
<table _moz_resizing="true" style="text-align: left; margin-left: auto; margin-right: 0px; width: 24%;" class="forumline" border="0" cellpadding="0" cellspacing="1">
 
 <tbody>
 
 <tr align="right">
              
 <th style="text-align: center; width: 150px; white-space: nowrap;">
 
 <div style="width: 150px;" align="right">
 <img onclick="i=
            0;e=this.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.childNodes;
            while(++i<e.length)
            if(e[i].tagName=='TR')e[i].style.display=(e[i].style.display=='none')?'':'none';this.src=(this.src=='http://[url=http://www.realmadridista.com/vb/Madrid/buttons/collapse_thead.gif%27%29?%27http://illiweb.com/fa/onyx/up_arrow.gif%27:%27http://illiweb.com/fa/onyx/down_arrow.gif%27;%22]www.realmadridista.com/vb/Madrid/buttons/collapse_thead.gif')?'http://illiweb.com/fa/onyx/up_arrow.gif':'http://illiweb.com/fa/onyx/down_arrow.gif';" [="" url]="" src="http://illiweb.com/fa/onyx/down_arrow.gif" align="right" />ضوابط المشاركة في المنتدى
 </div>
 
 </th>
                      
 </tr>
 
 <tr>
 
 <td style="font-family: Times New Roman; font-weight: bold; height: 30px;" class="row3">
 
 <div style="text-align: right;">
 
 <div align="right">
 <span style="font-size: 13px;">{S_AUTH_LIST}</span><br />
 </div><span style="font-size: 13px;"><span style="font-size:
        8pt;"></span></span>
 </div>
 
 <hr style="height:
        2px;" />
 
 <div style="text-align: right;">
 <span style="font-size: 13px;"><a target="_blank" style="text-decoration: none; color:
        rgb(1, 55, 123);" href="/faq?mode=bbcode">BB code </a>        <strong>متاحة للجميع        </strong><br /></span><span style="font-size: 13px;"><a target="_blank" style="text-decoration: none; color: rgb(1, 55, 123);" href="/faq">الابتسامات</a> <strong> متاحة        للأعضاء </strong><br /></span> <span style="font-size: 13px;">كود<a target="_blank" style="text-decoration: none;
        color: rgb(1, 55, 123);" href="/faq"> [IMG] </a>        <strong>متاح للأعضاء</strong><br /></span><span style="font-size: 13px;">كود HTML <strong> متاح        للأعضاء<br /></strong></span>
 </div>
 
 <hr style="height: 2px; margin-left: auto; margin-right:
        0px;" />
 
 <div>
 
 <div style="text-align: right;">
 <span style="font-size: 13px;"><a href="/faq" style="text-decoration: none;"><span style="color: rgb(1, 55, 123);"> قوانين        المنتدى</span></a></span>
 </div><span style="font-size: 13px;"><a href="/faq" style="text-decoration: none;">                    </a></span>
 </div>
 
 </td>
 
 </tr>
 
 </tbody>
</table>
<div style="text-align: right;">
 <br />
</div><br />            
<!--   sam_hameed-300   -->                    
                      
              <tr>
              
                  <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
                    <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" id="info_close" style="display:none;">
                        <tbody>
                  <tr>
                    <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
                        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                          <tr>
                              <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                              <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                          </tr>
                        </table>
                    </td>
                  </tr>
              </tbody>
                    </table>
                  </td>
              </tr>
            </table>

            <form action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" name="jumpbox" onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}">
            <table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
              <tr>
                  <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap" {WIDTH_GALLERY}>
                    <span class="nav">
                        <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
                        &nbsp;&nbsp;&nbsp;
                        <!-- END switch_user_authpost -->
                        <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
                        <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                        <!-- END switch_user_authreply -->
                    </span>
                  </td>

                  <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
                  <td align="right" nowrap="nowrap"><span class="gensmall">{L_JUMP_TO}:&nbsp;{S_JUMPBOX_SELECT}&nbsp;<input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span></td>
                  <!-- END viewtopic_bottom -->

                  <!-- BEGIN moderation_panel -->
                  <td align="center">
                    <span class="gensmall">{moderation_panel.U_YOUR_PERSONAL_MODERATE}</span>
                  </td>
                  <td align="center" width="250">
                    <span class="gensmall">&nbsp;</span>
                  </td>
                  <!-- END moderation_panel -->
              </tr>
            </table>
            </form>

            <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
            <table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
              <tr>
                  <td colspan="2" align="left" valign="top" nowrap="nowrap"><br />{S_TOPIC_ADMIN}<br />
                    <form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
                        <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />

                        <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" /> -->
                        <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />

                        <span class="gen">{L_MOD_TOOLS}<br />{S_SELECT_MOD}&nbsp;<input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span>
                    </form>
                  </td>
              </tr>
            </table>
            <!-- END viewtopic_bottom -->

            <!-- BEGIN switch_image_resize -->
            <script type="text/javascript">
            //<![CDATA[
            $(resize_images({ 'selector' : '.postbody', 'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
            //]]>
            </script>
            <!-- END switch_image_resize -->
            <script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>
لا تغير Embarassed Embarassed
avatar
ruah
 
 

انثى
عدد المساهمات : 1448
معدل النشاط : 4302
السُمعة : 0

http://7kawi-banat.womanforum.net/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: ممكن تركبوا لى هذا الكود

مُساهمة من طرف {Lone~Wolf} في الخميس 30 يوليو 2015 - 17:12

غريبه عندي ظاهره تمامآ وبشكل سليم ومع اني مُفعل العناصر المُستقله. لربما لديكي أكواد زيادة في قوالب آخرى.

ماذا يحدث لو اغلقتي العناصر المُستقله؟؟ هل يضبط معك الكود بشكل سليم؟؟
avatar
{Lone~Wolf}
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 4339
معدل النشاط : 7295
السُمعة : 160

http://www.t-mrkz.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: ممكن تركبوا لى هذا الكود

مُساهمة من طرف ruah في الخميس 30 يوليو 2015 - 17:14

@{Lone~Wolf} كتب:غريبه عندي ظاهره تمامآ وبشكل سليم ومع اني مُفعل العناصر المُستقله. لربما لديكي أكواد زيادة في قوالب آخرى.

ماذا يحدث لو اغلقتي العناصر المُستقله؟؟ هل يضبط معك الكود بشكل سليم؟؟
نعم تعمل بشكل سليم Sad Sad
avatar
ruah
 
 

انثى
عدد المساهمات : 1448
معدل النشاط : 4302
السُمعة : 0

http://7kawi-banat.womanforum.net/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: ممكن تركبوا لى هذا الكود

مُساهمة من طرف {Lone~Wolf} في الخميس 30 يوليو 2015 - 17:25

طيب شغلي العناصر المُستقله وأضيفي كُل عُنصر على حده وأذهبي للمعاينة قبل أضافة العُنصر الأخر. الى ان تجدي بأن الشكل خرب, إذا فتعرفي ان احد العناصر معطوب ويحتاج تصحيح.
او مثلآ فلتجربي وضع العناصر بجهة اخرى. هناك حلول كثيره فقط تحتاج الى التجربه منك شخصيآ.
avatar
{Lone~Wolf}
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 4339
معدل النشاط : 7295
السُمعة : 160

http://www.t-mrkz.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: ممكن تركبوا لى هذا الكود

مُساهمة من طرف ruah في الخميس 30 يوليو 2015 - 20:48

@{Lone~Wolf} كتب:طيب شغلي العناصر المُستقله وأضيفي كُل عُنصر على حده وأذهبي للمعاينة قبل أضافة العُنصر الأخر. الى ان تجدي بأن الشكل خرب, إذا فتعرفي ان احد العناصر معطوب ويحتاج تصحيح.
او مثلآ فلتجربي وضع العناصر بجهة اخرى. هناك حلول كثيره فقط تحتاج الى التجربه منك شخصيآ.
جربتها على منتدى تانى العناصر المستقلة طلعت فوق خالص بقت بدايتها من جانب الوجهة
avatar
ruah
 
 

انثى
عدد المساهمات : 1448
معدل النشاط : 4302
السُمعة : 0

http://7kawi-banat.womanforum.net/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: ممكن تركبوا لى هذا الكود

مُساهمة من طرف {Lone~Wolf} في الخميس 30 يوليو 2015 - 20:55

ممكن ترسلي لي بيانات إي عضوية تملك لوحة التحكم لأدخل وأنظر إن كان هناك شيء بوسعي تعديله دون التومبلايت...
avatar
{Lone~Wolf}
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 4339
معدل النشاط : 7295
السُمعة : 160

http://www.t-mrkz.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى