مشكله فى استايل تومبيلات

اذهب الى الأسفل

مشكله فى استايل تومبيلات

مُساهمة من طرف عمرو التركى في الأحد 19 أكتوبر 2014 - 10:14

انا دلوقت اشتريت 500 اعتماد

وبفعل التومبيلات

ولقيت استايل بس قولت اجربو الاول على منتدى تجروبى

بس مش عارف اغير الوجها كلمه اسم الموقعصوره توضحيه

http://im66.gulfup.com/ZZTWPq.jpg

overall_header
الكود:
<title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
   <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING}" />
   <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
   <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
   <!-- BEGIN switch_compat_meta -->
   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE={switch_compat_meta.VERSION}" />
   <!-- END switch_compat_meta -->
   <!-- BEGIN switch_canonical_url -->
   <link rel="canonical" href="{switch_canonical_url.CANONICAL_URL}" />
   <!-- END switch_canonical_url -->
   {META_FAVICO} {META} {META_FB_LIKE}
   <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
   {T_HEAD_STYLESHEET} {CSS}
   <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
   <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
   <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
   <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>

<!-- BEGIN switch_fb_login -->
   <script src="http://connect.facebook.net/{switch_fb_login.FB_LOCAL}/all.js" type="text/javascript"></script>
   <script src="{switch_fb_login.JS_FB_LOGIN}" type="text/javascript"></script>
   <!-- END switch_fb_login -->

   <!-- BEGIN switch_ticker -->
   <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
   <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
   <!-- END switch_ticker -->

   <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
   <script src="{JS_DIR}jquery/jcarousel/jquery.jcarousel.js" type="text/javascript"></script>
   <script type="text/javascript">//<![CDATA[
      /* Definir le sens de direction en fonction du panneau admin */
      var tickerDirParam = "{switch_ticker.DIRECTION}";
      var slid_vert = false;
      var auto_dir = 'next';
      var h_perso = parseInt({switch_ticker.HEIGHT});

      switch( tickerDirParam )
      {
         case 'top' :
            slid_vert = true;
            break;

         case 'left':
            break;

         case 'bottom':
            slid_vert = true;
            auto_dir = 'prev';
            break;

         case 'right':
            auto_dir = 'prev';
            break;

         default:
            slid_vert = true;
      }

      $(document).ready(function() {
         var w_cont = $('#fa_ticker_container').width();

         if (w_cont > 0)
         {
            $('#fa_ticker_container').width(w_cont);

            /* Affichage de la liste */
            $('#fa_ticker_content').css('display','block');

            /* Calcul des dimensions du conteneur et des elements */
            var width_max = $('ul#fa_ticker_content').width();
            var width_item = Math.floor(width_max / {switch_ticker.SIZE});
            var height_max = h_perso;

            /* Calcul de la hauteur maximale du conteneur en fonction des elements et de la hauteur personnalisee dans l'admin */
            $('ul#fa_ticker_content li').each( function () {
               if ($(this).height() > height_max)
               {
                  height_max = $(this).height();
               }
            } );

            /* Redimensionnement des elements et des images trop larges */
            $('ul#fa_ticker_content li').width(width_item).height(height_max).find('img').each(function () {
               if ($(this).width() > width_item)
               {
               var ratio      = $(this).width() / width_item;
               var new_height = Math.round($(this).height() / ratio);
               $(this).height(new_height).width(width_item);
               }
            });

            /* Redimensionnement et centrage du conteneur en mode vertical */
            if (slid_vert)
            {
               $('ul#fa_ticker_content').width(width_item).height(height_max).css('marginLeft','auto').css('marginRight','auto');
            }

            /* Initialisation du caroussel */
            $('#fa_ticker_content').jcarousel({
                  vertical: slid_vert,
               wrap: 'circular',
               auto: {switch_ticker.STOP_TIME},
               auto_direction: auto_dir,
            scroll: 1,
            size: {switch_ticker.SIZE},
            height_max: height_max,
            animation: {switch_ticker.SPEED}
            });
         }
         else
         {
            $('ul#fa_ticker_content li:not(:first)').css('display','none');
            $('ul#fa_ticker_content li:first').css('list-style','none').css('text-align','center');
         }
      });
   //]]>
   </script>
   <!-- END switch_ticker_new -->

   <script type="text/javascript">//<![CDATA[
   $(document).ready(function(){
      <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
         pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
         pm.focus();
      <!-- END switch_enable_pm_popup -->
      <!-- BEGIN switch_report_popup -->
         report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
         report.focus();
      <!-- END switch_report_popup -->
      <!-- BEGIN switch_ticker -->
         ticker_start({switch_ticker.HEIGHT}, {switch_ticker.SPACING}, {switch_ticker.SPEED}, '{switch_ticker.DIRECTION}', {switch_ticker.STOP_TIME});
      <!-- END switch_ticker -->
   });

   <!-- BEGIN switch_login_popup -->
      var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = true, logInBackgroundClass = false;
   <!-- END switch_login_popup -->

   <!-- BEGIN switch_login_popup -->
   $(document).ready( function() {
      $(window).resize(function() {
         var windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
         var popupWidth = $("#login_popup").width();
         var mypopup = $("#login_popup");

         $("#login_popup").css({
         "left": windowWidth/2 - popupWidth/2
            });
      });
   });
   <!-- END switch_login_popup -->
   //]]>
   </script>
   {GREETING_POPUP}
   <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
   <style>
   .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item {
      text-align:center;
      width: 10px;
   }

   .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-horizontal {
      margin-right: {switch_ticker.SPACING}px;
   }

   .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-vertical {
      margin-bottom: {switch_ticker.SPACING}px;
   }
   </style>
   <!-- END switch_ticker_new -->
   {HOSTING_JS}
   <!-- BEGIN google_analytics_code -->
   <script type="text/javascript">
   //<![CDATA[
    var _gaq = _gaq || [];
    _gaq.push(['_setAccount', '{G_ANALYTICS_ID}']);
    _gaq.push(['_trackPageview']);
   _gaq.push(['_trackPageLoadTime']);

   <!-- BEGIN google_analytics_code_bis -->
   _gaq.push(['b._setAccount', '{G_ANALYTICS_ID_BIS}']);
   _gaq.push(['b._trackPageview']);
   <!-- END google_analytics_code_bis -->

    (function() {
      var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
      ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
      var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
    })();
   //]]>
   </script>
   <!-- END google_analytics_code -->
</head>
<body background="{T_BODY_BACKGROUND}" bgcolor="{T_BODY_BGCOLOR}" text="{T_BODY_TEXT}" link="{T_BODY_LINK}" vlink="{T_BODY_VLINK}">
   <!-- BEGIN hitskin_preview -->
   <div id="hitskin_preview" style="display: block;">
      <h2><img src="http://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_logo.png" alt="" />
      Hit<em>skin</em>.com</h2>
      <div class="content">
         <p>
            {hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}
            <br />
            <span>{hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}<a href="http://{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span>
         </p>
      </div>
   </div>
   <!-- END hitskin_preview -->

   <!-- BEGIN switch_login_popup -->
   <div id="login_popup">
      <table class="forumline" width="{LOGIN_POPUP_WIDTH}" height="{LOGIN_POPUP_HEIGHT}" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
         <tr height="25">
            <td class="catLeft">
               <span class="genmed module-title">{SITENAME}</span>
            </td>
         </tr>
         <tr height="{LOGIN_POPUP_MSG_HEIGHT}">
            <td class="row1" align="left" valign="top">
               <div id="login_popup_buttons">
                  <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
                     <input type="submit" class="mainoption" value="{L_LOGIN}" />
                     <input type="button" class="mainoption" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />
                     <input id="login_popup_close" type="button" class="button" value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />
                  </form>
               </div>
               <span class="genmed">{LOGIN_POPUP_MSG}</span>
            </td>
         </tr>
      </table>
   </div>
   <!-- END switch_login_popup -->

   <a name="top"></a>
   {JAVASCRIPT}
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="rtl" lang="ar">

<head>

   <!-- no cache headers -->

   <meta http-equiv="Pragma" content="no-cache" />

   <meta http-equiv="Expires" content="-1" />

   <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-cache" />

   <!-- end no cache headers -->

   <head>


<!-- CSS Stylesheet -->

<style type="text/css" id="vbulletin_css">

/**

* vBulletin 3.8.5 CSS

* Style: 'تقنية المجانى متعدد الالوان 2012'; Style ID: 69

*/

body

{

   color: #de6824;

   font: 9pt tahoma, arial, helvetica,verdana;

      margin: 0px 0px 0px 0px;

      padding: 0px;

         

   

}

a:link, body_alink

{

   color: #de6824;

   text-decoration: none;

}

a:visited, body_avisited

{

   color: #de6824;

   text-decoration: none;

}

a:hover, a:active, body_ahover

{

   color: #cf5b18;

   text-decoration: none;

}

.page

{

   color: #de6824;

      margin: 0px 0px 0px 0px;

      padding: 0px;

      

}

.page a:link, .page_alink

{

   text-decoration: none;

}

.page a:visited, .page_avisited

{

   text-decoration: none;

}

.page a:hover, .page a:active, .page_ahover

{

   text-decoration: none;

}

td, th, p, li

{

   font: 11px tahoma, arial, helvetica,verdana;

      -moz-border-radius:8px;

      mso-border-radius:8px;

      -ms-border-radius:8px;

      -o-border-radius:8px;

      -atsc-border-radius:8px;

      -wap-border-radius:8px;

      -webkit-border-radius:8px;

      -selection-border-radius:8px;

   

}

.tborder

{

   background: #f6e5d9;

   border: 1px solid #dbcda8;

   

      -moz-border-radius:8px;

      mso-border-radius:8px;

      -ms-border-radius:8px;

      -o-border-radius:8px;

      -atsc-border-radius:8px;

      -wap-border-radius:8px;

      -webkit-border-radius:8px;

      -selection-border-radius:8px;

   

}

.tcat

{

   background: #ffe0cc url(http://www.tqnyah.com.eg/cust/tqnyah-summer/color1/tq1.gif) repeat-x top left;

   color: #f8f8f8;

   font: bold 8pt tahoma, arial, helvetica,verdana;

      -moz-border-radius:8px;

      mso-border-radius:8px;

      -ms-border-radius:8px;

      -o-border-radius:8px;

      -atsc-border-radius:8px;

      -wap-border-radius:8px;

      -webkit-border-radius:8px;

      -selection-border-radius:8px;

      text-shadow: 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5);

      border-bottom: 1px #bf384e solid;

}

.tcat a:link, .tcat_alink

{

   color: #f8f8f8;

   text-decoration: none;

}

.tcat a:visited, .tcat_avisited

{

   color: #f8f8f8;

   text-decoration: none;

}

.tcat a:hover, .tcat a:active, .tcat_ahover

{

   color: #f8f8f8;

   text-decoration: none;

}

.thead

{

   background: #ffe0cc url(http://www.tqnyah.com.eg/cust/tqnyah-summer/color1/tq2.gif) repeat-x top left;

   color: #8d2a00;

   font: bold 11px tahoma, arial, helvetica,verdana;

      -moz-border-radius:8px;

      mso-border-radius:8px;

      -ms-border-radius:8px;

      -o-border-radius:8px;

      -atsc-border-radius:8px;

      -wap-border-radius:8px;

      -webkit-border-radius:8px;

      -selection-border-radius:8px;

   

}

.thead a:link, .thead_alink

{

   color: #8d2a00;

   text-decoration: none;

}

.thead a:visited, .thead_avisited

{

   color: #8d2a00;

   text-decoration: none;

}

.thead a:hover, .thead a:active, .thead_ahover

{

   color: #8d2a00;

   text-decoration: none;

}

.tfoot

{

   background: #ffe0cc url(http://www.tqnyah.com.eg/cust/tqnyah-summer/color1/tq1.gif) repeat-x top left;

   color: #f8f8f8;

   font: 11px tahoma, arial, helvetica,verdana;

      -moz-border-radius:8px;

      mso-border-radius:8px;

      -ms-border-radius:8px;

      -o-border-radius:8px;

      -atsc-border-radius:8px;

      -wap-border-radius:8px;

      -webkit-border-radius:8px;

      -selection-border-radius:8px;

   text-shadow: 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5);

      border-bottom: 1px #bf384e solid;

}

.tfoot a:link, .tfoot_alink

{

   color: #f8f8f8;

   text-decoration: none;

}

.tfoot a:visited, .tfoot_avisited

{

   color: #f8f8f8;

   text-decoration: none;

}

.tfoot a:hover, .tfoot a:active, .tfoot_ahover

{

   color: #f8f8f8;

   text-decoration: none;

}

.alt1, .alt1Active

{

   background: #fefbf8;

   color: #3C3C3C;

   font: bold 16px arial, helvetica,verdana;

      -moz-border-radius:8px;

      mso-border-radius:8px;

      -ms-border-radius:8px;

      -o-border-radius:8px;

      -atsc-border-radius:8px;

      -wap-border-radius:8px;

      -webkit-border-radius:8px;

      -selection-border-radius:8px;

   

}

.alt1 a:link, .alt1_alink, .alt1Active a:link, .alt1Active_alink

{

   text-decoration: none;

}

.alt1 a:visited, .alt1_avisited, .alt1Active a:visited, .alt1Active_avisited

{

   text-decoration: none;

}

.alt1 a:hover, .alt1 a:active, .alt1_ahover, .alt1Active a:hover, .alt1Active a:active, .alt1Active_ahover

{

   text-decoration: none;

}

.alt2, .alt2Active

{

   background: #fdf3eb;

   color: #3C3C3C;

   font: bold 16px arial, helvetica,verdana;

      -moz-border-radius:8px;

      mso-border-radius:8px;

      -ms-border-radius:8px;

      -o-border-radius:8px;

      -atsc-border-radius:8px;

      -wap-border-radius:8px;

      -webkit-border-radius:8px;

      -selection-border-radius:8px;

   

}

.alt2 a:link, .alt2_alink, .alt2Active a:link, .alt2Active_alink

{

   text-decoration: none;

}

.alt2 a:visited, .alt2_avisited, .alt2Active a:visited, .alt2Active_avisited

{

   text-decoration: none;

}

.alt2 a:hover, .alt2 a:active, .alt2_ahover, .alt2Active a:hover, .alt2Active a:active, .alt2Active_ahover

{

   text-decoration: none;

}

.inlinemod

{

   background: #FFFFCC;

   color: #434343;

      -moz-border-radius:8px;

      mso-border-radius:8px;

      -ms-border-radius:8px;

      -o-border-radius:8px;

      -atsc-border-radius:8px;

      -wap-border-radius:8px;

      -webkit-border-radius:8px;

      -selection-border-radius:8px;

   

}

.inlinemod a:link, .inlinemod_alink

{

   text-decoration: none;

}

.inlinemod a:visited, .inlinemod_avisited

{

   text-decoration: none;

}

.inlinemod a:hover, .inlinemod a:active, .inlinemod_ahover

{

   text-decoration: none;

}

.wysiwyg

{

   background: #faf5ea;

   color: #3C3C3C;

   font: bold 16px arial, helvetica,verdana;

   margin: 0px 0px 0px 0px;

   padding: 0px;

      -moz-border-radius:8px;

      mso-border-radius:8px;

      -ms-border-radius:8px;

      -o-border-radius:8px;

      -atsc-border-radius:8px;

      -wap-border-radius:8px;

      -webkit-border-radius:8px;

      -selection-border-radius:8px;

   

}

.wysiwyg a:link, .wysiwyg_alink

{

   color: #3C3C3C;

   text-decoration: none;

}

.wysiwyg a:visited, .wysiwyg_avisited

{

   color: #3C3C3C;

   text-decoration: none;

}

.wysiwyg a:hover, .wysiwyg a:active, .wysiwyg_ahover

{

   color: #FF4400;

   text-decoration: none;

}

textarea, .bginput

{

   font: 10pt tahoma, arial, helvetica,verdana;

      -moz-border-radius:8px;

      mso-border-radius:8px;

      -ms-border-radius:8px;

      -o-border-radius:8px;

      -atsc-border-radius:8px;

      -wap-border-radius:8px;

      -webkit-border-radius:8px;

      -selection-border-radius:8px;

   

}

.bginput option, .bginput optgroup

{

   font-size: 10pt;

   font-family: tahoma, arial, helvetica,verdana;

}

.button

{

   font: 10pt Tahoma,Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;

      -moz-border-radius:8px;

      mso-border-radius:8px;

      -ms-border-radius:8px;

      -o-border-radius:8px;

      -atsc-border-radius:8px;

      -wap-border-radius:8px;

      -webkit-border-radius:8px;

      -selection-border-radius:8px;

   

   

}

select

{

   font: 11px Tahoma,Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;

      -moz-border-radius:8px;

      mso-border-radius:8px;

      -ms-border-radius:8px;

      -o-border-radius:8px;

      -atsc-border-radius:8px;

      -wap-border-radius:8px;

      -webkit-border-radius:8px;

      -selection-border-radius:8px;

   

}

option, optgroup

{

   font-size: 11px;

   font-family: Tahoma,Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;

}

.smallfont

{

   font: 11px Tahoma;

      -moz-border-radius:8px;

      mso-border-radius:8px;

      -ms-border-radius:8px;

      -o-border-radius:8px;

      -atsc-border-radius:8px;

      -wap-border-radius:8px;

      -webkit-border-radius:8px;

      -selection-border-radius:8px;

   

   

}

.time

{

   color: #8d2a00;

   font: 11px Tahoma,Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;

      -moz-border-radius:8px;

      mso-border-radius:8px;

      -ms-border-radius:8px;

      -o-border-radius:8px;

      -atsc-border-radius:8px;

      -wap-border-radius:8px;

      -webkit-border-radius:8px;

      -selection-border-radius:8px;

   

}

.navbar

{

   font: bold 9px tahoma, arial, helvetica,verdana;

      -moz-border-radius:8px;

      mso-border-radius:8px;

      -ms-border-radius:8px;

      -o-border-radius:8px;

      -atsc-border-radius:8px;

      -wap-border-radius:8px;

      -webkit-border-radius:8px;

      -selection-border-radius:8px;

   

}

.navbar a:link, .navbar_alink

{

   text-decoration: none;

}

.navbar a:visited, .navbar_avisited

{

   text-decoration: none;

}

.navbar a:hover, .navbar a:active, .navbar_ahover

{

   text-decoration: none;

}

.highlight

{

   color: #FF0000;

   font-weight: bold;

      -moz-border-radius:8px;

      mso-border-radius:8px;

      -ms-border-radius:8px;

      -o-border-radius:8px;

      -atsc-border-radius:8px;

      -wap-border-radius:8px;

      -webkit-border-radius:8px;

      -selection-border-radius:8px;

   

}

.fjsel

{

   background: #fdfcf8;

   color: #8d2a00;

}

.fjdpth0

{

   background: #f7eddb;

   color: #8d2a00;

}

.panel

{

   background: #ffeadd;

   color: #d45305;

   padding: 10px;

   border: 0px outset;

   

   

      -moz-border-radius:8px;

      mso-border-radius:8px;

      -ms-border-radius:8px;

      -o-border-radius:8px;

      -atsc-border-radius:8px;

      -wap-border-radius:8px;

      -webkit-border-radius:8px;

      -selection-border-radius:8px;

   

}

.panel a:link, .panel_alink

{

   text-decoration: none;

}

.panel a:visited, .panel_avisited

{

   text-decoration: none;

}

.panel a:hover, .panel a:active, .panel_ahover

{

   text-decoration: none;

}

.panelsurround

{

   background: #ffeadd;

   color: #d45305;

   font: bold 16px arial,verdana,helvetica;

      -moz-border-radius:8px;

      mso-border-radius:8px;

      -ms-border-radius:8px;

      -o-border-radius:8px;

      -atsc-border-radius:8px;

      -wap-border-radius:8px;

      -webkit-border-radius:8px;

      -selection-border-radius:8px;

   

}

legend

{

   color: #a9320d;

   font: 11px tahoma, arial, helvetica,verdana;

    -moz-border-radius-topleft: 8px;

    -webkit-border-top-left-radius: 8px;

    -moz-border-radius-BOTTOMright: 8px;

    -webkit-border-BOTTOM-right-radius: 8px; 

   

}

.vbmenu_control

{

   background: #ffe0cc url(http://www.tqnyah.com.eg/cust/tqnyah-summer/color1/tq1.gif) repeat-x top left;

   color: #f8f8f8;

   font: bold 11px tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;

   padding: 3px 6px 3px 6px;

   white-space: nowrap;

    -moz-border-radius-topleft: 8px;

    -webkit-border-top-left-radius: 8px;

    -moz-border-radius-BOTTOMright: 8px;

    -webkit-border-BOTTOM-right-radius: 8px; 

   text-shadow: 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5);

      border-bottom: 1px #bf384e solid;

}

.vbmenu_control a:link, .vbmenu_control_alink

{

   color: #f8f8f8;

   text-decoration: none;

}

.vbmenu_control a:visited, .vbmenu_control_avisited

{

   color: #f8f8f8;

   text-decoration: none;

}

.vbmenu_control a:hover, .vbmenu_control a:active, .vbmenu_control_ahover

{

   color: #f8f8f8;

   text-decoration: none;

}

.vbmenu_popup

{

   background: #ffe2d0;

   color: #c3500a;

   font-family: tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;

   border: px solid #fdabb1;

    -moz-border-radius-topleft: 8px;

    -webkit-border-top-left-radius: 8px;

    -moz-border-radius-BOTTOMright: 8px;

    -webkit-border-BOTTOM-right-radius: 8px; 

   

}

.vbmenu_option

{

   background: #ffe2d0;

   color: #c3500a;

   font: 11px verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;

   white-space: nowrap;

   cursor: pointer;

    -moz-border-radius-topleft: 8px;

    -webkit-border-top-left-radius: 8px;

    -moz-border-radius-BOTTOMright: 8px;

    -webkit-border-BOTTOM-right-radius: 8px; 

   

}

.vbmenu_option a:link, .vbmenu_option_alink

{

   color: #c3500a;

   text-decoration: none;

}

.vbmenu_option a:visited, .vbmenu_option_avisited

{

   color: #c3500a;

   text-decoration: none;

}

.vbmenu_option a:hover, .vbmenu_option a:active, .vbmenu_option_ahover

{

   color: #c3500a;

   text-decoration: none;

}

.vbmenu_hilite

{

   background: #ffe2d0;

   color: #c3500a;

   font: 11px tahoma, arial, helvetica,verdana;

   white-space: nowrap;

   cursor: pointer;

    -moz-border-radius-topleft: 8px;

    -webkit-border-top-left-radius: 8px;

    -moz-border-radius-BOTTOMright: 8px;

    -webkit-border-BOTTOM-right-radius: 8px; 

   

}

.vbmenu_hilite a:link, .vbmenu_hilite_alink

{

   color: #c3500a;

   text-decoration: none;

}

.vbmenu_hilite a:visited, .vbmenu_hilite_avisited

{

   color: #c3500a;

   text-decoration: none;

}

.vbmenu_hilite a:hover, .vbmenu_hilite a:active, .vbmenu_hilite_ahover

{

   color: #c3500a;

   text-decoration: none;

}

/* ***** styling for 'big' usernames on postbit etc. ***** */

.bigusername { font-size: 14pt; }/* ***** small padding on 'thead' elements ***** */

td.thead, th.thead, div.thead { padding: 4px; }/* ***** basic styles for multi-page nav elements */

.pagenav a { text-decoration: none; }

.pagenav td { padding: 2px 4px 2px 4px; }/* ***** de-emphasized text */

.shade, a.shade:link, a.shade:visited { color: #777777; text-decoration: none; }

a.shade:active, a.shade:hover { color: #FF4400; text-decoration: underline; }

.tcat .shade, .thead .shade, .tfoot .shade { color: #DDDDDD; }/* ***** define margin and font-size for elements inside panels ***** */

.fieldset { margin-bottom: 6px; }

.fieldset, .fieldset td, .fieldset p, .fieldset li { font-size: 11px; }

</style>

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.tqnyah.com.eg/cust/clientscript/vbulletin_important.css?v=385" />

<!-- / CSS Stylesheet --><script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.4.2/jquery.min.js" type="text/javascript"></script>

<link rel="stylesheet" type="text/css"  href="http://www.tqnyah.com.eg/cust/tqnyah-summer/css/style.css"/><script src="http://www.tqnyah.com.eg/cust/tqnyah-summer/js/tqnyah.js" type="text/javascript"></script>

<script src="http://www.tqnyah.com.eg/cust/tqnyah-summer/js/menu.js" type="text/javascript"></script><script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.4.2/jquery.min.js"></script>

<script type="text/javascript" src="http://www.tqnyah.com.eg/cust/tqnyah-summer/js/script.js"></script>

<link rel="alternate stylesheet" type="text/css" title="green-theme" href="http://www.tqnyah.com.eg/cust/tqnyah-summer/css/green.css" />

<link rel="alternate stylesheet" type="text/css" title="tqnyah-theme" href="http://www.tqnyah.com.eg/cust/tqnyah-summer/css/tqnyah.css" />

<link rel="alternate stylesheet" type="text/css" title="blue-theme" href="http://www.tqnyah.com.eg/cust/tqnyah-summer/css/blue.css" />

<script src="http://www.tqnyah.com.eg/cust/tqnyah-summer/js/colorchooser.js" type="text/javascript"></script>

<!-- / CSS Stylesheet --><script type="text/javascript" src="http://www.tqnyah.com.eg/cust/clientscript/yui/yahoo-dom-event/yahoo-dom-event.js?v=385"></script>

<script type="text/javascript" src="http://www.tqnyah.com.eg/cust/clientscript/yui/connection/connection-min.js?v=385"></script>

<script type="text/javascript">

<!--

var SESSIONURL = "";

var SECURITYTOKEN = "guest";

var IMGDIR_MISC = "tqnyah-summer/misc";

var vb_disable_ajax = parseInt("0", 10);

// -->

</script>

<script type="text/javascript" src="http://www.tqnyah.com.eg/cust/clientscript/vbulletin_global.js?v=385"></script>

<script type="text/javascript" src="http://www.tqnyah.com.eg/cust/clientscript/vbulletin_menu.js?v=385"></script>

   <title> منتدى منظمة الصحراء</title>

</head>

<body>

<div class="menu_wrap">

   <div class="menu_links">

      <ul>

        <li><a class="first" href="http://organizationdesert.boardlog.com/f10-montada">   
هـــاكMetin2ــات</a></li>
        <li><a href="http://organizationdesert.boardlog.com/f12-montada">اشهار السيرفات </a></li>
        <li><a href="http://organizationdesert.boardlog.com/f37-montada"> تطوير المنتديات وحمايتها</a></li>
        <li><a href="http://organizationdesert.boardlog.com/contact">إتصل بنا</a></li>
      </ul>

   </div>

    <div class="menu_buttons">

          <ul>

        <li><a class="first" href="http://www.facebook.com/pages/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%89/293216787424427"><img src="http://www.tqnyah.com.eg/cust/tqnyah-summer/images/facebook.png" alt="Facebook" width="32" height="32" border="0"></a></li>
        <li><a href="https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2F4yamany.boardlog.com%2F&source=tweetbutton&text=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9%20%D9%81%D9%88%D8%B1%20%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%89&url=http%3A%2F%2F4yamany.boardlog.com%2F"><img src="http://www.tqnyah.com.eg/cust/tqnyah-summer/images/twitter.png" alt="Twitter" width="32" height="32" border="0"></a></li>
        <li><a href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&winname=addthis&pub=&source=men-250&lng=en-US&s=delicious&url=http%3A%2F%2Fwww.4egy.net%2Ft1220p10-topic&title=%D9%83%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%89%20%D9%85%D8%AB%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%89%20%D8%A8%D9%89%20%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86%20%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA%20-%20%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9%202&ate=AT-unknown/-/0/2232fda8b72d3c/2/X2232fdaf2e5e52&adt=1&CXNID=2000001.5215456080540439074NXC&pre=http%3A%2F%2Fwww.4egy.net%2Fforum"><img src="http://www.tqnyah.com.eg/cust/tqnyah-summer/images/delicious.png" alt="Delicious" width="32" height="32" border="0"></a></li>
        <li><a href="http://www.4egy.net/rss"><img src="http://www.tqnyah.com.eg/cust/tqnyah-summer/images/rss.png" alt="RSS" width="32" height="32" border="0"></a></li>
      </ul>

    </div>

</div><div class="tqnyah-h-top-bg">

  <div class="tqnyah-h-top-right">  </div>

</div>

<!--End Header Top--><!--Start search-->

<form action="search.php" method="post">

<input type="hidden" name="do" value="process" />

<input type="hidden" name="showposts" value="0" />

<input type="hidden" name="quicksearch" value="1" />

<input type="hidden" name="s" value="" />

<input type="hidden" name="securitytoken" value="guest" />

<input  class="search_text" size="15" onblur="if (this.value == '') {this.value = 'أدخل كلمة البحث .. ';}" onfocus="if (this.value == 'أدخل كلمة البحث .. ') {this.value = '';}" value="أدخل كلمة البحث .. " type="text" name="query" />

<input  class="bottom" title="ابحث" type="submit" value="" />

</form><!--End search--><!--Start Header center-->

<div class="tqnyah-h-top-center-bg">

  <div class="tqnyah-h-top-center-logo"></div>

 

  <div id="content">

      

      

      

      

      <div id="menus2" class="menus">

         <ul>

            <li><a href="http://organizationdesert.boardlog.com/forum">المنتدى</a></li>
            <li><a href="http://organizationdesert.boardlog.com">الرئيسية</a></li>
            <li><a href="http://organizationdesert.boardlog.com/f10-montada">هاكات ماتين</a></li>
            <li><a href="http://organizationdesert.boardlog.com/contact">اتصل بنا</a></li>
            <li><a href="http://organizationdesert.boardlog.com/t2176-topic">للاعان معنا</a></li>


         </ul>

      </div>

   </div>

 

</div>

<!--End Header center--><!--Start Chat Dialog-->

<div class="tqnyah-Chat-Dialog-top-bg">

  <div class="tqnyah-Chat-Dialog-top-right"></div>

  <div class="tqnyah-Chat-Dialog-top-left"></div>

</div>

<div class="tqnyah-Chat-Dialog-bg">

<div class="tqnyah-Chat-Dialog-bg-right">

<div class="tqnyah-Chat-Dialog-bg-left"><!-- logo --><!-- Start  Color -->

<div id="topbar">

<div class="colorchooser"> <span> </span>

<a href="javascript:ChennaigsmStyle('none')" style=" background-image:url('http://www.tqnyah.com.eg/cust/tqnyah-summer/c1.png'); background-repeat:no-repeat;width: 20px;height:20px"></a>

<a href="javascript:ChennaigsmStyle('tqnyah-theme')" style="background-image:url('http://www.tqnyah.com.eg/cust/tqnyah-summer/c2.png'); background-repeat:no-repeat;width: 20px;height:20px"></a>

<a href="javascript:ChennaigsmStyle('green-theme')" style="background-image:url('http://www.tqnyah.com.eg/cust/tqnyah-summer/c3.png'); background-repeat:no-repeat;width: 20px;height:20px"></a>

<a href="javascript:ChennaigsmStyle('blue-theme')" style="background-image:url('http://www.tqnyah.com.eg/cust/tqnyah-summer/c4.png'); background-repeat:no-repeat;width: 20px;height:20px"></a>

</div>

</div><!-- End Color -->

<!--  Start  adv --><div class="ads1">

<div class="banner2"><a class="ban2" title="مساحى اعلانية على شركتنا" href="http://organizationdesert.boardlog.com/t2176-topic"></a>
<a class="dc2" href="http://organizationdesert.boardlog.com/t2176-topic" title="مساحة اعلانية على شركتنا"></a>


</div></div>

<!-- End adv -->
<br/>
<!-- content table -->

<!-- open content container --><div align="center">

   <div class="page" style="width:100%; text-align:right">

      <div style="padding:0px 2px 0px 2px" align="right">

 

<br />

<div class="tqnyah-cat-top-bg">

<div class="tqnyah-cat-top-right"></div>

<div class="tqnyah-cat-top-left"></div>

</div>

<div class="tqnyah-cat-bg">

<div class="tqnyah-cat-bg-right">

<div class="tqnyah-cat-bg-left"><!-- breadcrumb, login, pm info -->

<table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">

<tr>

   <td class="alt1" width="100%">

      

         <div class="navbar" style="font-size:10pt"><div class="nav"><img src="http://www.tqnyah.com.eg/cust/tqnyah-summer/misc/navbits_start.gif" class="inlineimg" alt="" border="0" height="15" width="15" /> {L_INDEX} </a>{NAV_CAT_DESC}</div>
                <font face="Tahoma"><span style="font-size: 10pt"<font-weight="bold"><img src="http://i23.servimg.com/u/f23/16/43/22/50/navbit11.gif" height="15" width="30" /> {PAGE_TITLE}</span></font>
            </strong></div></div>

      

   </td>   <td class="alt2" nowrap="nowrap" style="padding:0px">

      <!-- login form -->
<!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
 
<div align="center">
  <strong>{LOGGED_AS}</strong><br />

  {CURRENT_TIME}
 
  <div> <strong>{LAST_VISIT_DATE}</strong></span></div>
 
</div>
<!-- END switch_user_logged_in -->
                            <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
   <form action="/login.forum?redirect=h23-page" method="post" name="form_login">
   
      <table cellpadding="0" cellspacing="3" border="0">

      <tr>

         <td class="smallfont" style="white-space: nowrap;"><label for="navbar_username">اسم العضو</label></td>

         <td><input id="post" type="text" class="bginput" style="font-size: 11px" name="username" id="navbar_username" size="10" accesskey="u" tabindex="101" value="اسم العضو" onfocus="if (this.value == 'اسم العضو') this.value = '';" /></td>

         <td class="smallfont" nowrap="nowrap"><div class="BdFolatRight">
                                    <label
for="cb_cookieuser_navbar"><input type="checkbox" name="autologin"
 tabindex="103" value="1" /> <span>حفظ البيانات
                                    ؟</span></label> </div></td>

      </tr>

      <tr>

         <td class="smallfont"><label for="navbar_password">كلمة المرور</label></td>

         <td><input id="post" type="password" class="bginput" style="font-size: 11px" name="password" id="navbar_password" size="10" tabindex="102" /></td>

         <td><input type="submit" name="login" class="button" value="تسجيل الدخول" tabindex="104" title="ادخل اسم العضو وكلمة المرور الخاصة بك في الحقول المجاورة لتسجيل الدخول, أو اضغط على رابط 'التسجيل' لإنشاء حساب خاص بك." accesskey="s" /></td>

      </tr>

      </table>

      <input type="hidden" name="s" value="" />

      <input type="hidden" name="securitytoken" value="guest" />

      <input type="hidden" name="do" value="login" />

      <input type="hidden" name="vb_login_md5password" />

      <input type="hidden" name="vb_login_md5password_utf" />
<!-- END switch_user_logged_out -->
      </form>

      <!-- / login form -->

   </td></tr>

</table>

<!-- / breadcrumb, login, pm info --><!-- nav buttons bar -->

<div class="tborder" style="padding:1px; border-top-width:0px">

   <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center">

   <tr align="center">

      

      

      

            <td class="vbmenu_control">{GENERATED_NAV_BAR}
</td>

         

         

      

      

      

      </tr>

   </table>

</div>

</div>

</div>

</div>

<div class="tqnyah-cat-down-bg">

<div class="tqnyah-cat-down-right"></div>

<div class="tqnyah-cat-down-left"></div>

</div><!-- / nav buttons bar --><br />

<!-- NAVBAR POPUP MENUS -->   

   <!-- community link menu -->

   <!-- / PAGENAV POPUP -->

<!-- main -->

   
<!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
 

<!-- END switch_user_logged_in -->
                            <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
                           
<br />

<div class="tqnyah-cat-top-bg">

<div class="tqnyah-cat-top-right"></div>

<div class="tqnyah-cat-top-left"></div>

<div class="tqnyah-cat-down-tmdd"></div>

</div>

<div class="tqnyah-cat-bg">

<div class="tqnyah-cat-bg-right">

<div class="tqnyah-cat-bg-left"><table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">

<tr>

   <td align="center" class="tcat">أهلا وسهلا بك فى منظمة الصحراء</td>

</tr>

<tr>

   <td align="center" class="alt1">

      أهلا وسهلا بك ضيفنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمات،<a href="faq.php"><strong> بالضغط هنا</strong></a>.

كما يشرفنا أن تقوم <a href="register.php" rel="nofollow"><strong>بالتسجيل بالضغط هنا</strong></a> إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، وفي حال رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.

   </td>

</tr>

</table></div>

</div>

</div>

<div class="tqnyah-cat-down-bg">

<div class="tqnyah-cat-down-right"></div>

<div class="tqnyah-cat-down-left"></div>

</div>

      </div>

   </div>

</div>
<!-- BEGIN switch_logo_left -->
                  <td><a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a></td>
                  <!-- END switch_logo_left -->
                  <td align="center" width="100%" valign="middle">
                     <!-- BEGIN switch_logo_center -->
                     <a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a>
                     <br />
                     <!-- END switch_user_logged_out -->

                     <!-- END switch_logo_center -->
                     <div class="maintitle">&nbsp;</div>
                     <br />
                     <span class="gen"><br />&nbsp; </span>
                  </td>
                  <!-- BEGIN switch_logo_right -->
                  <td><a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a></td>
                  <!-- END switch_logo_right -->
               </tr>
            </table>

            <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="{MENU_POSITION}">
               <tr>
                  <td align="{MENU_POSITION}"{MENU_NOWRAP}>&nbsp;</td>
               </tr>
            </table>

            <div style="clear: both;"></div>

            <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
            <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
               <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                  <tr>
                     <td {CLASS_TABLE_TYPE} align="left" class="row1">
                        <div id="fa_ticker_container">
                           <ul id="fa_ticker_content" class="jcarousel-skin-tango" style="display:none;">
                              <!-- BEGIN ticker_row -->
                              <li>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</li>
                              <!-- END ticker_row -->
                           </ul>
                        </div>
                     </td>
                  </tr>
               </table>
            </div>
            <!-- END switch_ticker_new -->

            <!-- BEGIN switch_ticker -->
            <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
               <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                  <tr>
                     <td {CLASS_TABLE_TYPE} align="left" class="row1">
                        <div id="fa_ticker_container">
                           <div id="fa_ticker" style="height:{switch_ticker.HEIGHT}px;">
                              <div class="fa_ticker_content">
                                 <!-- BEGIN ticker_row -->
                                 <div>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div>
                                 <!-- END ticker_row -->
                              </div>
                           </div>
                        </div>
                     </td>
                  </tr>
               </table>
            </div>
            <!-- END switch_ticker -->

            <div id="page-body">
               <div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
                  <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" class="three-col">
                     <tbody>
                        <tr>
                           <td valign="top" width="100%">
                                      <div id="center">
                                        <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
                                        {giefmod_index1.MODVAR}
                                            <!-- BEGIN saut -->
                                            <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
                                            <!-- END saut -->
                                        <!-- END giefmod_index1 -->
                                      </div>
                                  </td></tr><tr>
                           <td valign="top" width="100%">
<!-- BEGIN html_validation -->
                           </td>
                        </tr>
                     </tbody>
                  </table>
               </div>
            </div>
         </td>
      </tr>
   </table>
</body>
</html>
<!-- END html_validation -->

ممكن شرح او اكتب منتدى منظمة الصحراء بين الاقسم وفى الوجها

بس مع الشرح لو هتعبكم معى وشكرا
avatar
عمرو التركى
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 134
معدل النشاط : 2159
السُمعة : 0

http://elmoold.3rab.pro/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: مشكله فى استايل تومبيلات

مُساهمة من طرف stones في الأحد 19 أكتوبر 2014 - 10:58

تفضل من هناء
http://www.ibda3araby.com/

سجل واطلب البانر الي تريد مجاني
لابد من التوضيح اطلب
avatar
stones
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 11057
معدل النشاط : 14071
السُمعة : 414

http://stones.arab.st/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى