طلب مساعده بالتومبيلات

اذهب الى الأسفل

طلب مساعده بالتومبيلات

مُساهمة من طرف رامي كاتي في الأحد 7 سبتمبر 2014 - 10:23

السلام عليكم
عندي مشكله بالتومبيلات وهيه ان  روابط الصور مخفيه بالهيدر
 روابط الصور اللي بالهيدر تظهر بهذا الشكل <div id="logo"></div>
 ولا تظهر كهذا الرابطhttps://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_sad.gif
يعني انا ما يمكنني اشوف الروابط علشان استبدلها كما اريد

ممكن لو سمحتم تعدلو على الهيدر وتخلو الروابط المخفيه تظهر
ومع العلم هوه فيه صورتين مخفيه
هذي الصوره <div id="logo"></div>
وهذي <div id="left"></div>

اظهار كود الهيدر:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" {NAMESPACE_FB_LIKE} {NAMESPACE_FB} {NAMESPACE_BBCODE}>
<head>
<title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING}" />
<meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
<meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
<!-- BEGIN switch_compat_meta -->
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE={switch_compat_meta.VERSION}" />
<!-- END switch_compat_meta -->
<!-- BEGIN switch_canonical_url -->
<link rel="canonical" href="{switch_canonical_url.CANONICAL_URL}" />
<!-- END switch_canonical_url -->
{META_FAVICO}
{META}
{META_FB_LIKE}
<meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
{T_HEAD_STYLESHEET}
{CSS}
<link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
<link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
<script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
<script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>

<!-- BEGIN switch_fb_login -->
<script src="https://connect.facebook.net/{switch_fb_login.FB_LOCAL}/all.js" type="text/javascript"></script>
<script src="{switch_fb_login.JS_FB_LOGIN}" type="text/javascript"></script>
<!-- END switch_fb_login -->

<!-- BEGIN switch_ticker -->
<link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
<script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
<!-- END switch_ticker -->

<!-- BEGIN switch_ticker_new -->
<script src="{JS_DIR}jquery/jcarousel/jquery.jcarousel.js" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">//<![CDATA[
/* Definir le sens de direction en fonction du panneau admin */
var tickerDirParam = "{switch_ticker.DIRECTION}";
var slid_vert = false;
var auto_dir = 'next';
var h_perso = parseInt({switch_ticker.HEIGHT});

switch( tickerDirParam )
{
case 'top' :
slid_vert = true;
break;

case 'left':
break;

case 'bottom':
slid_vert = true;
auto_dir = 'prev';
break;

case 'right':
auto_dir = 'prev';
break;

default:
slid_vert = true;
}

$(document).ready(function() {
var w_cont = $('#fa_ticker_container').width();

if (w_cont > 0)
{
$('#fa_ticker_container').width(w_cont);

/* Affichage de la liste */
$('#fa_ticker_content').css('display','block');

/* Calcul des dimensions du conteneur et des elements */
var width_max = $('ul#fa_ticker_content').width();
var width_item = Math.floor(width_max / {switch_ticker.SIZE});
var height_max = h_perso;

/* Calcul de la hauteur maximale du conteneur en fonction des elements et de la hauteur personnalisee dans l'admin */
$('ul#fa_ticker_content li').each( function () {
if ($(this).height() > height_max)
{
height_max = $(this).height();
}
} );

/* Redimensionnement des elements et des images trop larges */
$('ul#fa_ticker_content li').width(width_item).height(height_max).find('img').each(function () {
if ($(this).width() > width_item)
{
var ratio = $(this).width() / width_item;
var new_height = Math.round($(this).height() / ratio);
$(this).height(new_height).width(width_item);
}
});

/* Redimensionnement et centrage du conteneur en mode vertical */
if (slid_vert)
{
$('ul#fa_ticker_content').width(width_item).height(height_max).css('marginLeft','auto').css('marginRight','auto');
}

/* Initialisation du caroussel */
$('#fa_ticker_content').jcarousel({
vertical: slid_vert,
wrap: 'circular',
auto: {switch_ticker.STOP_TIME},
auto_direction: auto_dir,
scroll: 1,
size: {switch_ticker.SIZE},
height_max: height_max,
animation: {switch_ticker.SPEED}
});
}
else
{
$('ul#fa_ticker_content li:not(:first)').css('display','none');
$('ul#fa_ticker_content li:first').css('list-style','none').css('text-align','center');
}
});
//]]>
</script>
<!-- END switch_ticker_new -->

<script type="text/javascript">//<![CDATA[
$(document).ready(function(){
<!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
if(pm != null) { pm.focus(); }
<!-- END switch_enable_pm_popup -->
<!-- BEGIN switch_report_popup -->
report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
if(report != null) { report.focus(); }
<!-- END switch_report_popup -->
<!-- BEGIN switch_ticker -->
$(document).ready(function() {
Ticker.start({
height : {switch_ticker.HEIGHT},
spacing : {switch_ticker.SPACING},
speed : {switch_ticker.SPEED},
direction : '{switch_ticker.DIRECTION}',
pause : {switch_ticker.STOP_TIME}
});
});
<!-- END switch_ticker -->
});

<!-- BEGIN switch_login_popup -->
var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = true, logInBackgroundClass = false;
<!-- END switch_login_popup -->

<!-- BEGIN switch_login_popup -->
$(document).ready( function() {
$(window).resize(function() {
var windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
var popupWidth = $("#login_popup").width();
var mypopup = $("#login_popup");

$("#login_popup").css({
"left": windowWidth/2 - popupWidth/2
});
});
});
<!-- END switch_login_popup -->
//]]>
</script>
{GREETING_POPUP}
<!-- BEGIN switch_ticker_new -->
<style>
.jcarousel-skin-tango .jcarousel-item {
text-align:center;
width: 10px;
}

.jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-horizontal {
margin-right: {switch_ticker.SPACING}px;
}

.jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-vertical {
margin-bottom: {switch_ticker.SPACING}px;
}
</style>
<!-- END switch_ticker_new -->
{HOSTING_JS}
<!-- BEGIN google_analytics_code -->
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
var _gaq = _gaq || [];
_gaq.push(['_setAccount', '{G_ANALYTICS_ID}']);
_gaq.push(['_trackPageview']);
_gaq.push(['_trackPageLoadTime']);

<!-- BEGIN google_analytics_code_bis -->
_gaq.push(['b._setAccount', '{G_ANALYTICS_ID_BIS}']);
_gaq.push(['b._trackPageview']);
<!-- END google_analytics_code_bis -->

(function() {
var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
})();
//]]>
</script>
<!-- END google_analytics_code -->
</head>
<body background="{T_BODY_BACKGROUND}" bgcolor="{T_BODY_BGCOLOR}" text="{T_BODY_TEXT}" link="{T_BODY_LINK}" vlink="{T_BODY_VLINK}">
<!-- BEGIN hitskin_preview -->
<div id="hitskin_preview" style="display: block;">
<h1><img src="https://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_logo.png" alt="" /> Hit<em>skin</em>.com</h1>
<div class="content">
<p>
{hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}
<br />
<span>{hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}<a href="http://{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span>
</p>
</div>
</div>
<!-- END hitskin_preview -->

<!-- BEGIN switch_login_popup -->
<div id="login_popup">
<table class="forumline" width="{LOGIN_POPUP_WIDTH}" height="{LOGIN_POPUP_HEIGHT}" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
<tr height="25">
<td class="catLeft">
<span class="genmed module-title">{SITENAME}</span>
</td>
</tr>
<tr height="{LOGIN_POPUP_MSG_HEIGHT}">
<td class="row1" align="left" valign="top">
<div id="login_popup_buttons">
<form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
<input type="submit" class="mainoption" value="{L_LOGIN}" />
<input type="button" class="mainoption" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />
<input id="login_popup_close" type="button" class="button" value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />
</form>
</div>
<span class="genmed">{LOGIN_POPUP_MSG}</span>
</td>
</tr>
</table>
</div>
<!-- END switch_login_popup -->

<a name="top"></a>
{JAVASCRIPT}

<!-- CSS Stylesheet -->
<style type="text/css" id="vbulletin_css">
/**
* vBulletin 3.8.6 CSS
* Style: 'قلعة الانمي تصميم مؤسسة الرياض'; Style ID: 449
*/
body
{
background: #fff;
color: #2f2924;
font: 12pt tahoma, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
margin: 0px;
padding: 0px;
}
a:link, body_alink
{
color: #006381;
}
a:visited, body_avisited
{
color: #006381;
}
a:hover, a:active, body_ahover
{
color: #003647;
}
.page
{
color: #2f2924;
}
td, th, p, li
{
font: 12pt 'Droid Arabic Kufi' ,verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
.tborder
{
background: #ebebeb;
}
.tcat
{
background: #32bbdd url(http://elryad.com/vb/elryad_anime/images/td2.png) repeat-x top left;
color: #fff;
font: 10pt tahoma;
}
.tcat a:link, .tcat_alink
{
color: #fff;
text-decoration: none;
}
.tcat a:visited, .tcat_avisited
{
color: #fff;
text-decoration: none;
}
.tcat a:hover, .tcat a:active, .tcat_ahover
{
color: #e99692;
}
.thead
{
background: #e5cb2a url(http://elryad.com/vb/elryad_anime/images/td.png) repeat-x top left;
color: #3d3d3d;
font: bold 12px tahoma;
}
.thead a:link, .thead_alink
{
color: #3d3d3d;
}
.thead a:visited, .thead_avisited
{
color: #3d3d3d;
}
.thead a:hover, .thead a:active, .thead_ahover
{
color: #3d3d3d;
}
.tfoot
{
background: #ffd18c url(http://elryad.com/vb/elryad_anime/images/xfot.png) repeat-x top left;
color: #2f2924;
font-family: 'Droid Arabic Kufi' ,verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
.tfoot a:link, .tfoot_alink
{
color: #2f2924;
}
.tfoot a:visited, .tfoot_avisited
{
color: #2f2924;
}
.tfoot a:hover, .tfoot a:active, .tfoot_ahover
{
color: #2f2924;
}
.alt1, .alt1Active
{
background: #fdfdfd;
color: #1ba8d4;
font: none 14px tahoma, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
.alt1 a:link, .alt1_alink, .alt1Active a:link, .alt1Active_alink
{
color: #1ba8d4;
}
.alt1 a:visited, .alt1_avisited, .alt1Active a:visited, .alt1Active_avisited
{
color: #1ba8d4;
}
.alt1 a:hover, .alt1 a:active, .alt1_ahover, .alt1Active a:hover, .alt1Active a:active, .alt1Active_ahover
{
color: #0794c0;
}
.alt2, .alt2Active
{
background: #f7f7f7;
color: #3D3D3D;
font-weight: bold;
text-decoration:none;
}
.alt2 a:link, .alt2_alink, .alt2Active a:link, .alt2Active_alink
{
color: #1ba8d4;
}
.alt2 a:visited, .alt2_avisited, .alt2Active a:visited, .alt2Active_avisited
{
color: #1ba8d4;
}
.alt2 a:hover, .alt2 a:active, .alt2_ahover, .alt2Active a:hover, .alt2Active a:active, .alt2Active_ahover
{
color: #0794c0;
}
.inlinemod
{
background: #661d20;
color: #37322c;
}
.wysiwyg
{
background: #F4D491;
color: #2d2823;
font: 12pt verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
margin: 5px 10px 10px 10px;
padding: 0px;
}
.wysiwyg a:link, .wysiwyg_alink
{
color: #2d2823;
}
.wysiwyg a:visited, .wysiwyg_avisited
{
color: #2d2823;
}
.wysiwyg a:hover, .wysiwyg a:active, .wysiwyg_ahover
{
color: #2d2823;
}
textarea, .bginput
{
background: #fff;
font: 12pt verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
.bginput option, .bginput optgroup
{
font-size: 12pt;
font-family: verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
.button
{
color: #006381;
font: 12px 'GESSTwoMedium-Medium';
height: 25px;
border: 1px solid #ebaf85;

-webkit-border-radius: 9px;
-moz-border-radius: 9px;
border-radius: 9px;
background: #fff;
background: -webkit-gradient(linear, 0 0, 0 bottom, from(#fff), to(#e3ba66));
background: -webkit-linear-gradient(#fff, #e3ba66);
background: -moz-linear-gradient(#fff, #e3ba66);
background: -ms-linear-gradient(#fff, #e3ba66);
background: -o-linear-gradient(#fff, #e3ba66);
background: linear-gradient(#fff, #e3ba66);
-pie-background: linear-gradient(#fff, #e3ba66);
behavior: url(pie.php);
transition:all 0.5s ease-in-out 0s;
cursor:pointer;
}
select
{
background: #eeeeee;
color: #661d20;
font: 13px tahoma, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
margin-left:15px;
}
option, optgroup
{
font-size: 13px;
font-family: tahoma, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
.smallfont
{
color: #39342F;
font: 12px tahoma;
padding:2px;
}
.time
{
color: #39342F;
}
.navbar
{
color: #006381;
font: 15px Droid Arabic Kufi;
}
.highlight
{
color: #6b0a33;
font-weight: bold;
}
.fjsel
{
background: #f0d0bd;
color: #000;
}
.fjdpth0
{
background: #F7F7F7;
color: #000;
}
.panel
{
color: #2f2924;
font-weight: bold;
padding: 10px;

}
.panelsurround
{
color: #2f2924;
}
legend
{
color: #2d2823;
font: 11px tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
.vbmenu_control
{
background: #32bbdd url(http://elryad.com/vb/elryad_anime/images/td2.png) repeat-x top left;
color: #FFFFFF;
font: bold 12px tahoma;
padding: 3px 6px 3px 6px;
white-space: nowrap;
}
.vbmenu_control a:link, .vbmenu_control_alink
{
color: #FFFFFF;
text-decoration: none;
}
.vbmenu_control a:visited, .vbmenu_control_avisited
{
color: #FFFFFF;
text-decoration: none;
}
.vbmenu_control a:hover, .vbmenu_control a:active, .vbmenu_control_ahover
{
color: #006381;
text-decoration: none;
}
.vbmenu_popup
{
background: #FFFFFF;
color: #000;
border: 1px solid #e3ba66;

}
.vbmenu_option
{
background: #c2e3ee;
color: #2d2823;
font: 11px verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
white-space: nowrap;
cursor: pointer;

}
.vbmenu_option a:link, .vbmenu_option_alink
{
color: #2d2823;
text-decoration: none;
}
.vbmenu_option a:visited, .vbmenu_option_avisited
{
color: #2d2823;
text-decoration: none;
}
.vbmenu_option a:hover, .vbmenu_option a:active, .vbmenu_option_ahover
{
color: #006381;
text-decoration: none;
}
.vbmenu_hilite
{
background: #f0d0bd;
color: #FFFFFF;
font: 11px verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
white-space: nowrap;
cursor: pointer;
}
.vbmenu_hilite a:link, .vbmenu_hilite_alink
{
color: #FFFFFF;
text-decoration: none;
}
.vbmenu_hilite a:visited, .vbmenu_hilite_avisited
{
color: #FFFFFF;
text-decoration: none;
}
.vbmenu_hilite a:hover, .vbmenu_hilite a:active, .vbmenu_hilite_ahover
{
color: #006381;
text-decoration: none;
}
/* ***** styling for 'big' usernames on postbit etc. ***** */
.bigusername { font-size: 14pt; }

/* ***** small padding on 'thead' elements ***** */
td.thead, th.thead, div.thead { padding: 4px; }

/* ***** basic styles for multi-page nav elements */
.pagenav a { text-decoration: none; }
.pagenav td { padding: 2px 4px 2px 4px; }

/* ***** de-emphasized text */
.shade, a.shade:link, a.shade:visited { color: #777777; text-decoration: none; }
a.shade:active, a.shade:hover { color: #FF4400; text-decoration: underline; }
.tcat .shade, .thead .shade, .tfoot .shade { color: #DDDDDD; }

/* ***** define margin and font-size for elements inside panels ***** */
.fieldset { margin-bottom: 6px; }
.fieldset, .fieldset td, .fieldset p, .fieldset li { font-size: 11px; }
</style>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://elryad.com/vb/clientscript/vbulletin_important.css?v=386" />


<link href="http://elryad.com/vb/elryad_anime/style.css"  type="text/css" rel="stylesheet"/>


<!-- include jQuery + carouFredSel plugin -->
<script type="text/javascript" language="javascript" src="http://elryad.com/vb/elryad_anime/jquery-1.8.2.min.js"></script>
<script type="text/javascript" language="javascript" src="http://elryad.com/vb/elryad_anime/jquery.carouFredSel-6.2.1-packed.js"></script>

<!-- optionally include helper plugins -->
<script type="text/javascript" language="javascript" src="http://elryad.com/vb/elryad_anime/helper-plugins/jquery.mousewheel.min.js"></script>
<script type="text/javascript" language="javascript" src="http://elryad.com/vb/elryad_anime/helper-plugins/jquery.touchSwipe.min.js"></script>
<script type="text/javascript" language="javascript" src="http://elryad.com/vb/elryad_anime/helper-plugins/jquery.transit.min.js"></script>
<script type="text/javascript" language="javascript" src="http://elryad.com/vb/elryad_anime/helper-plugins/jquery.ba-throttle-debounce.min.js"></script>

<!-- fire plugin onDocumentReady -->
<script type="text/javascript" language="javascript">
$(function() {


$('#foo2').carouFredSel({
auto: true,
prev: '#prev2',
next: '#next2',
pagination: false,
mousewheel: true,
swipe: {
onMouse: true,
onTouch: true
}
});});
</script>


<!--[if IE 7]>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://elryad.com/vb/malake/ie7.css">
<![endif]-->

<!-- / CSS Stylesheet -->

<script type="text/javascript" src="http://elryad.com/vb/clientscript/yui/yahoo-dom-event/yahoo-dom-event.js?v=386"></script>
<script type="text/javascript" src="http://elryad.com/vb/clientscript/yui/connection/connection-min.js?v=386"></script>
<script type="text/javascript">
<!--
var SESSIONURL = "";
var SECURITYTOKEN = "guest";
var IMGDIR_MISC = "elryad_anime/images/misc";
var vb_disable_ajax = parseInt("1", 10);
// -->
</script>
<script type="text/javascript" src="http://elryad.com/vb/clientscript/vbulletin_global.js?v=386"></script>
<script type="text/javascript" src="http://elryad.com/vb/clientscript/vbulletin_menu.js?v=386"></script>


<title>منتدى المسلمين فى الجنة</title>
</head>
<body>
<div id="header">
<div class="all">
<div id="logo"></div>
<div id="left"></div>
<a id="home" href="/"></a>
<a id="reg" href="/"></a>
<a id="call" href="/"></a>

<!-- slider -->
<div class="list_carousel">
<ul id="foo2">
<li><img src="http://elryad.com/vb/elryad_anime/images/1.png"></li>

<li><img src="http://elryad.com/vb/elryad_anime/images/1.png"></li>
<li><img src="http://elryad.com/vb/elryad_anime/images/1.png"></li>
<li><img src="http://elryad.com/vb/elryad_anime/images/1.png"></li>
<li><img src="http://elryad.com/vb/elryad_anime/images/1.png"></li>
<li><img src="http://elryad.com/vb/elryad_anime/images/1.png"></li>
<li><img src="http://elryad.com/vb/elryad_anime/images/1.png"></li>
<li><img src="http://elryad.com/vb/elryad_anime/images/1.png"></li>
<li><img src="http://elryad.com/vb/elryad_anime/images/1.png"></li>
<li><img src="http://elryad.com/vb/elryad_anime/images/1.png"></li>
<li><img src="http://elryad.com/vb/elryad_anime/images/1.png"></li>
                                       <li><img src="http://elryad.com/vb/elryad_anime/images/1.png"></li>
</ul>
<div class="clearfix"></div>
<a id="prev2" class="prev" href="#"></a>
<a id="next2" class="next" href="#"></a>
<div id="pager2" class="pager"></div>
</div>
<br />


</div>
</div>
<br/><br/><br/><br/><br/>
<div id="xsite">

<link rel="stylesheet" href="http://elryad.com/vb/open/floating_window_with_tabs.css" media="screen">
<script type="text/javascript">
var floating_window_skin = 1;
</script>
<script type="text/javascript" src="http://elryad.com/vb/open/floating_window_with_tabs.js"></script>


<div id="window1">
<div class="floatingWindowContent">
<table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
<tr><td class="thead" width="100%" align="center"><a target="_blank" href="https://www.youtube.com/watch?v=uO9_p6TlbM0" title="فتح في صفحة مستقلة">
فتح في صفحة مستقلة</a></td></tr></table>

<iframe src="https://www.youtube.com/watch?v=uO9_p6TlbM0" style="width: 100%; height: 100%" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" vspace="0" hspace="0"></iframe>
       </div>
</div>

<script type="text/javascript">
// Arguments to function :
// 1. ID of window
// 2. array of tab names
// 3. Initial window width
// 4. Initial window height
// 5. left position(could be overriden by cookies)
// 6. top position(could be overridden by cookies)
// 7. No scrollbars
// 8. No resize handle
// 0. No status bar
// 10. No close button
// 11. No minimize button

// windowID,tabs,windowWidth,windowHeight,leftPos,topPos,
// noScrollbars,noResize,noStatusBar,noCloseButton,noMinimizeButton
initFloatingWindowWithTabs('window1',Array('مواقع صديقة'),400,700,25,25,true,false,false,false,false);
</script>


<br />
<div class="block">
                <div class="tc">
                    <div class="tr"></div>
                       <div class="tl"></div>
 <div class="tcenter"></div>
                   </div>

                   <div class="med">
                    <div class="in">
<!-- breadcrumb, login, pm info -->
<table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">

<tr>

<td class="alt1" width="100%">

<div class="navbar" style="font-size:10pt">
       <div class="nav">

         <img src="https://i.servimg.com/u/f56/14/71/20/17/navbit10.gif" class="inlineimg" alt="" border="0" height="15" width="15" /><a class="nav" href="{U_INDEX}"> {L_INDEX}</a>{NAV_CAT_DESC}</div>  <strong>
               <font face="Tahoma"><span style="font-size: 10pt" font-weight="bold"><img src="https://i.servimg.com/u/f56/14/71/20/17/navbit11.gif" height="15" width="30" /> {PAGE_TITLE}
                              </span></font>
           </strong></div></td>
<td class="alt2" nowrap="nowrap" style="padding:0px">    

</td>


<td class="alt2" nowrap="nowrap" style="padding:0px"><!--  login form -->
<!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
       <br />
       <div align="center" class="smallfont">

 <strong><span style="color: Red;">{LOGGED_AS}</span></strong>           <div>{LAST_VISIT_DATE}</div>
       <div>
                         <a href="{U_PRIVATEMSGS}">{PRIVATE_MESSAGE_INFO}</a>

                         //

                         <a href="{U_LOGIN_LOGOUT}" onclick="return log_out('هل أنت متأكد برغبتك في الخروج من المنتدى؟')">{L_LOGIN_LOGOUT}</a>.
</div>


     </div>
       <br />
<!-- END switch_user_logged_in -->
                           <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
     <form action="/login.forum?redirect=h23-page" method="post" name="form_login">
     <table cellpadding="0" cellspacing="3" border="0">
     <tr>
<td class="smallfont" style="white-space: nowrap;"><label for="navbar_username">اسم العضو</label></td>
       <td><input id="post" type="text" class="bginput" style="font-size: 11px" name="username" id="navbar_username" size="10" accesskey="u" tabindex="101" value="اسم العضو" onfocus="if (this.value == 'اسم العضو') this.value = '';" /></td>
       <td class="smallfont" nowrap="nowrap"><label for="cb_cookieuser_navbar"><input type="checkbox" name="cookieuser" value="1" tabindex="103" id="cb_cookieuser_navbar" accesskey="c" />حفظ البيانات؟</label></td>
     </tr>
     <tr>
       <td class="smallfont"><label name="autologin" for="navbar_password">كلمة المرور</label></td>
       <td><input id="post" type="password" class="bginput" style="font-size: 11px" name="password" id="navbar_password" size="10" tabindex="102" /></td>
       <td><input name="login" type="submit" class="button" value="تسجيل الدخول" tabindex="104" title="ادخل اسم العضو وكلمة المرور الخاصة بك في الحقول المجاورة لتسجيل الدخول, أو اضغط على رابط 'التسجيل' لإنشاء حساب خاص بك." accesskey="s" /></td>
     </tr>
     </table>
     <input type="hidden" name="s" value="" />
     <input type="hidden" name="securitytoken" value="guest" />
     <input type="hidden" name="do" value="login" />
     <input type="hidden" name="vb_login_md5password" />
     <input type="hidden" name="vb_login_md5password_utf" />
     </form>
<!-- END switch_user_logged_out -->
     <!-- / login form -->
</td>

</tr>
</table>
<!-- / breadcrumb, login, pm info -->

<!-- nav buttons bar -->
<div class="tborder" style="padding:1px; border-top-width:0px">
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center">
<tr align="center"><td class="vbmenu_control"><a rel="help" href="faq.php" accesskey="5">
التعليمـــات</a></td>

<td class="vbmenu_control"><a id="community" href="/vb/?styleid=449&amp;nojs=1#community" rel="nofollow" accesskey="6">
المجموعات</a> <script type="text/javascript"> vbmenu_register("community"); </script></td>

<td class="vbmenu_control"><a href="calendar">التقويم</a></td><td class="vbmenu_control"><a href="search.php?do=getdaily" accesskey="2">
مشاركات اليوم</a></td>

<td class="vbmenu_control"><a id="navbar_search" href="search.php" accesskey="4" rel="nofollow">
البحث</a> </td>

</tr>
</table>
</div>
</div>
                   </div>

                   <div class="down">
                    <div class="downr"></div>
                       <div class="downl"></div>
              </div>      </div>
<!-- / nav buttons bar -->

<br />


<!-- NAVBAR POPUP MENUS -->


<!-- community link menu -->
<div class="vbmenu_popup" id="community_menu" style="display:none;margin-top:3px" align="right">
<table cellpadding="4" cellspacing="1" border="0">
<tr><td class="thead">روابط المنتدى</td></tr>

<tr><td class="vbmenu_option"><a href="memberlist.php">قائمة الأعضاء</a></td></tr>


</table>
</div>
<!-- / community link menu --><!-- header quick search form -->
<div class="vbmenu_popup" id="navbar_search_menu" style="display:none;margin-top:3px" align="right">
<table cellpadding="4" cellspacing="1" border="0">
<tr>
<td class="thead">البحث في المنتدى</td>
</tr>
<tr>
<td class="vbmenu_option" title="nohilite">
<form action="search.php?do=process" method="post">

<input type="hidden" name="do" value="process" />
<input type="hidden" name="quicksearch" value="1" />
<input type="hidden" name="childforums" value="1" />
<input type="hidden" name="exactname" value="1" />
<input type="hidden" name="s" value="" />
<input type="hidden" name="securitytoken" value="guest" />
<div><input type="text" class="bginput" name="query" size="25" tabindex="1001" /><input type="submit" class="button" value="إذهب" tabindex="1004" /></div>
<div style="margin-top:6px">
<label for="rb_nb_sp0"><input type="radio" name="showposts" value="0" id="rb_nb_sp0" tabindex="1002" checked="checked" />عرض
المواضيع</label>&nbsp;&nbsp;
<label for="rb_nb_sp1"><input type="radio" name="showposts" value="1" id="rb_nb_sp1" tabindex="1003" />عرض
المشاركات</label>
</div>
</form>
</td>
</tr>

<tr>
<td class="vbmenu_option"><a href="tags.php" rel="nofollow">بحث
بالكلمة الدلالية </a></td>
</tr>

<tr>
<td class="vbmenu_option"><a href="search.php" accesskey="4" rel="nofollow">
البحث المتقدم</a></td>
</tr>

</table>
</div>
<!-- / header quick search form --><!-- / NAVBAR POPUP MENUS -->

<!-- PAGENAV POPUP -->
<div class="vbmenu_popup" id="pagenav_menu" style="display:none">
<table cellpadding="4" cellspacing="1" border="0">
<tr>
<td class="thead" nowrap="nowrap">الذهاب إلى الصفحة...</td>
</tr>
<tr>
<td class="vbmenu_option" title="nohilite">
<form action="index.php" method="get" onsubmit="return this.gotopage()" id="pagenav_form">
<input type="text" class="bginput" id="pagenav_itxt" style="font-size:11px" size="4" />
<input type="button" class="button" id="pagenav_ibtn" value="إذهب" />
</form>
</td>
</tr>
</table>
</div>
<!-- / PAGENAV POPUP -->


<!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
<!-- guest welcome message -->
<table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
<tr>
<td class="tcat">أهلا وسهلا بك إلى تصميم مواقع | مؤسسة الرياض | استضافة
مواقع HOST | برمجة مواقع | تصميم حراج |تصميم صحيفة | تصميم وورد بريس |تصميم
متجر الكتروني.</td>
</tr>
<tr>
<td class="alt1">
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى
التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات،<a href="faq"><strong> بالضغط هنا</strong></a>.
كما يشرفنا أن تقوم <a href="register" rel="nofollow"><strong>
بالتسجيل بالضغط هنا</strong></a> إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا
رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.
</td>
</tr>
</table>
<!-- / guest welcome message -->
<br />
<!-- END switch_user_logged_out -->

<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="{MENU_POSITION}">
<tr>
<td align="{MENU_POSITION}"{MENU_NOWRAP}>{GENERATED_NAV_BAR}</td>
</tr>
</table>

<div style="clear: both;"></div>

<!-- BEGIN switch_ticker_new -->
<div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
<tr>
<td align="left" class="row1">
<div id="fa_ticker_container">
<ul id="fa_ticker_content" class="jcarousel-skin-tango" style="display:none;">
<!-- BEGIN ticker_row -->
<li>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</li>
<!-- END ticker_row -->
</ul>
</div>
</td>
</tr>
</table>
</div>
<!-- END switch_ticker_new -->

<!-- BEGIN switch_ticker -->
<div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
<tr>
<td align="left" class="row1">
<div id="fa_ticker_container">
<div id="fa_ticker" style="height:{switch_ticker.HEIGHT}px;">
<div class="fa_ticker_content">
<!-- BEGIN ticker_row -->
<div>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div>
<!-- END ticker_row -->
</div>
</div>
</div>
</td>
</tr>
</table>
</div>
<!-- END switch_ticker -->

<div id="page-body">
<div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" class="three-col">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="{C1SIZE}">
<div id="{ID_LEFT}">
<!-- BEGIN giefmod_index1 -->
{giefmod_index1.MODVAR}
<!-- BEGIN saut -->
<div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
<!-- END saut -->
<!-- END giefmod_index1 -->
</div>
</td>
<td valign="top" width="100%">
<!-- BEGIN html_validation -->
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
<!-- END html_validation -->
avatar
رامي كاتي
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 819
معدل النشاط : 4780
السُمعة : 19

http://anime.ahlamontada.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب مساعده بالتومبيلات

مُساهمة من طرف stones في الأحد 7 سبتمبر 2014 - 11:51

مرحبا
اذا تريد وضع صورة بانر او واجهة لمنتداك
ابحث عن الكود هذا في الهيدر
الكود:
<!-- BEGIN switch_logo_center -->
 <a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a>
 <br />
 <!-- END switch_logo_center -->

واحذفه
وضع الكود الخاص بك او كود صورة الواجهة
مكان المحذوف
============
وقبل كذا احذف صورة الواجهة من الصور

تم اضافه كود ووضع به رابط اذا اردت وضع رابط
ومكان لادخال رابط الواجهة وحجمها العرض والارتفاع
وهذا الكود

الكود:
<p><a href="رابط الواجهة"target="_blank"><img alt="" height="89" src="صورة الواجهة" style="float: center;" width="106" /></a></p>

كود مشغل فلاش

الكود:
    <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html40/loose.dtd">
    <html><head>
    <title>55555</title>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
    <meta name="author" content="pc-018">
    <meta name="generator" content="SWiSHmax http://www.swishzone.com">
    <meta name="description" content="55555">
    <!-- Created by Arabic SWiSHmax  - Flash Made Easy - www.swishe.net -->
    </head>
    <body bgcolor="#33FFCC">
    <center>
    <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
      codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=5,0,42,0"
      id="_55555" width="500" height="300">
      <param name="movie" value="ضع الرابط هناء">
      <param name="bgcolor" value="#33FFCC">
      <param name="quality" value="high">
      <param name="allowscriptaccess" value="samedomain">
      <embed type="application/x-shockwave-flash"
      pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"
      width="500" height="300"
      name="_555555555555555555555" src="ضع رابط الفلاش هناء"
      bgcolor="#33FFCC" quality="high"
      swLiveConnect="true" allowScriptAccess="samedomain"
      ></embed>
    </object>
    </center>
    </body>
    </html>


عدل سابقا من قبل stones في الأحد 7 سبتمبر 2014 - 13:33 عدل 2 مرات (السبب : تعديل كلمة سنتر)
avatar
stones
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 11057
معدل النشاط : 14065
السُمعة : 414

http://stones.arab.st/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب مساعده بالتومبيلات

مُساهمة من طرف الادارة كريم في الإثنين 8 سبتمبر 2014 - 16:04

جميع صور الاستايل موجودة بداخل رابط css
بداخل الهيدر
وهذا رابط css
http://elryad.com/vb/elryad_anime/style.css
avatar
الادارة كريم
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 944
معدل النشاط : 3988
السُمعة : 39

http://www.muslims-j.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب مساعده بالتومبيلات

مُساهمة من طرف رامي كاتي في الإثنين 8 سبتمبر 2014 - 23:03

شكرا لك يا ستون.؟ عطيتني حل حق مشكله ثانيه كانت معقدتني

+

اخي الادارة كريم ممكن اعرف كبف اتحكم بالصور و بمكانها
وشكرا لك
avatar
رامي كاتي
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 819
معدل النشاط : 4780
السُمعة : 19

http://anime.ahlamontada.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب مساعده بالتومبيلات

مُساهمة من طرف الادارة كريم في الثلاثاء 9 سبتمبر 2014 - 2:18

هو عشان تعدل على رابط css
الخاصة بالصور الاستايل عتنسخ الاكوا الموجوة فى رابط css
بتضعها فى ملف txt وبتعدل عليها وبترفع على جوجل كود لو تعرف ترفعها على جوجل كووود
وممكن تنسخ الاكواد وتصعها فى اكواد css
avatar
الادارة كريم
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 944
معدل النشاط : 3988
السُمعة : 39

http://www.muslims-j.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب مساعده بالتومبيلات

مُساهمة من طرف رامي كاتي في الثلاثاء 9 سبتمبر 2014 - 3:09

الادارة كريم1 كتب:هو عشان تعدل على رابط css
الخاصة بالصور الاستايل عتنسخ الاكوا الموجوة فى رابط css
بتضعها فى ملف txt وبتعدل عليها وبترفع على جوجل كود لو تعرف ترفعها على جوجل كووود
وممكن تنسخ الاكواد وتصعها فى اكواد css
صراحه انا ما اعرف كيف ارفع على جوجل كود
ممكن تعلمني ارجو1842
avatar
رامي كاتي
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 819
معدل النشاط : 4780
السُمعة : 19

http://anime.ahlamontada.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب مساعده بالتومبيلات

مُساهمة من طرف الادارة كريم في الثلاثاء 9 سبتمبر 2014 - 4:11

اسهلك دلوقتى اخى وضع اكواد الموجودة فة رابط css
بداخل اكواد css
والتعديل عليها
avatar
الادارة كريم
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 944
معدل النشاط : 3988
السُمعة : 39

http://www.muslims-j.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب مساعده بالتومبيلات

مُساهمة من طرف رامي كاتي في الثلاثاء 9 سبتمبر 2014 - 18:27

الادارة كريم1 كتب:اسهلك دلوقتى اخى وضع اكواد الموجودة فة رابط css
بداخل اكواد css
والتعديل عليها
اها هذا هو الحل بالفعل cat
شكرا لك يا اخي الاداره كريم
جزاكم الله خيرا

تم الحل
avatar
رامي كاتي
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 819
معدل النشاط : 4780
السُمعة : 19

http://anime.ahlamontada.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى