ارجو اصلاح هذا القالب

اذهب الى الأسفل

ارجو اصلاح هذا القالب

مُساهمة من طرف sami-sami في الثلاثاء 24 يونيو 2014 - 4:42

ارجو التاكد من هذا القالب هل هو سليم ام فيه اخطاء واذا كان فيه اخطاء ارجو اصلاحها[ltr]overall_header[/ltr]الكود:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" {NAMESPACE_FB_LIKE} {NAMESPACE_FB} {NAMESPACE_BBCODE}>
<head>
   <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
   <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING}" />
   <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
   <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
   <!-- BEGIN switch_compat_meta -->
   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE={switch_compat_meta.VERSION}" />
   <!-- END switch_compat_meta -->
   <!-- BEGIN switch_canonical_url -->
   <link rel="canonical" href="{switch_canonical_url.CANONICAL_URL}" />
   <!-- END switch_canonical_url -->
   {META_FAVICO} {META} {META_FB_LIKE}
   <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
   {T_HEAD_STYLESHEET} {CSS}
   <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
   <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
   <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
   <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>

   <!-- BEGIN switch_fb_login -->
   <script src="http://connect.facebook.net/{switch_fb_login.FB_LOCAL}/all.js" type="text/javascript"></script>
   <script src="{switch_fb_login.JS_FB_LOGIN}" type="text/javascript"></script>
   <!-- END switch_fb_login -->

   <!-- BEGIN switch_ticker -->
   <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
   <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
   <!-- END switch_ticker -->

   <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
   <script src="{JS_DIR}jquery/jcarousel/jquery.jcarousel.js" type="text/javascript"></script>
   <script type="text/javascript">//<![CDATA[
      /* Definir le sens de direction en fonction du panneau admin */
      var tickerDirParam = "{switch_ticker.DIRECTION}";
      var slid_vert = false;
      var auto_dir = 'next';
      var h_perso = parseInt({switch_ticker.HEIGHT});

      switch( tickerDirParam )
      {
         case 'top' :
            slid_vert = true;
            break;

         case 'left':
            break;

         case 'bottom':
            slid_vert = true;
            auto_dir = 'prev';
            break;

         case 'right':
            auto_dir = 'prev';
            break;

         default:
            slid_vert = true;
      }

      $(document).ready(function() {
         var w_cont = $('#fa_ticker_container').width();

         if (w_cont > 0)
         {
            $('#fa_ticker_container').width(w_cont);

            /* Affichage de la liste */
            $('#fa_ticker_content').css('display','block');

            /* Calcul des dimensions du conteneur et des elements */
            var width_max = $('ul#fa_ticker_content').width();
            var width_item = Math.floor(width_max / {switch_ticker.SIZE});
            var height_max = h_perso;

            /* Calcul de la hauteur maximale du conteneur en fonction des elements et de la hauteur personnalisee dans l'admin */
            $('ul#fa_ticker_content li').each( function () {
               if ($(this).height() > height_max)
               {
                  height_max = $(this).height();
               }
            } );

            /* Redimensionnement des elements et des images trop larges */
            $('ul#fa_ticker_content li').width(width_item).height(height_max).find('img').each(function () {
               if ($(this).width() > width_item)
               {
               var ratio      = $(this).width() / width_item;
               var new_height = Math.round($(this).height() / ratio);
               $(this).height(new_height).width(width_item);
               }
            });

            /* Redimensionnement et centrage du conteneur en mode vertical */
            if (slid_vert)
            {
               $('ul#fa_ticker_content').width(width_item).height(height_max).css('marginLeft','auto').css('marginRight','auto');
            }

            /* Initialisation du caroussel */
            $('#fa_ticker_content').jcarousel({
                  vertical: slid_vert,
               wrap: 'circular',
               auto: {switch_ticker.STOP_TIME},
               auto_direction: auto_dir,
            scroll: 1,
            size: {switch_ticker.SIZE},
            height_max: height_max,
            animation: {switch_ticker.SPEED}
            });
         }
         else
         {
            $('ul#fa_ticker_content li:not(:first)').css('display','none');
            $('ul#fa_ticker_content li:first').css('list-style','none').css('text-align','center');
         }
      });
   //]]>
   </script>
   <!-- END switch_ticker_new -->

   <script type="text/javascript">//<![CDATA[
   $(document).ready(function(){
      <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
         pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
         if(pm != null) { pm.focus(); }
      <!-- END switch_enable_pm_popup -->
      <!-- BEGIN switch_report_popup -->
         report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
         if(report != null) { report.focus(); }
      <!-- END switch_report_popup -->
      <!-- BEGIN switch_ticker -->
         $(document).ready(function() {            
            Ticker.start({
               height : {switch_ticker.HEIGHT},
               spacing : {switch_ticker.SPACING},
               speed : {switch_ticker.SPEED},
               direction : '{switch_ticker.DIRECTION}',
               pause : {switch_ticker.STOP_TIME} 
            });
         });
      <!-- END switch_ticker -->
   });

   <!-- BEGIN switch_login_popup -->
      var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = true, logInBackgroundClass = false;
   <!-- END switch_login_popup -->

   <!-- BEGIN switch_login_popup -->
   $(document).ready( function() {
      $(window).resize(function() {
         var windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
         var popupWidth = $("#login_popup").width();
         var mypopup = $("#login_popup");

         $("#login_popup").css({
         "left": windowWidth/2 - popupWidth/2
            });
      });
   });
   <!-- END switch_login_popup -->
   //]]>
   </script>
   {GREETING_POPUP}
   <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
   <style>
   .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item {
      text-align:center;
      width: 10px;
   }

   .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-horizontal {
      margin-right: {switch_ticker.SPACING}px;
   }

   .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-vertical {
      margin-bottom: {switch_ticker.SPACING}px;
   }
   </style>
   <!-- END switch_ticker_new -->
   {HOSTING_JS}
   <!-- BEGIN google_analytics_code -->
   <script type="text/javascript">
   //<![CDATA[
    var _gaq = _gaq || [];
    _gaq.push(['_setAccount', '{G_ANALYTICS_ID}']);
    _gaq.push(['_trackPageview']);
   _gaq.push(['_trackPageLoadTime']);

   <!-- BEGIN google_analytics_code_bis -->
   _gaq.push(['b._setAccount', '{G_ANALYTICS_ID_BIS}']);
   _gaq.push(['b._trackPageview']);
   <!-- END google_analytics_code_bis -->

    (function() {
      var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
      ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
      var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
    })();
   //]]>
   </script>
   <!-- END google_analytics_code -->
</head>
<body background="{T_BODY_BACKGROUND}" bgcolor="{T_BODY_BGCOLOR}" text="{T_BODY_TEXT}" link="{T_BODY_LINK}" vlink="{T_BODY_VLINK}">
   <!-- BEGIN hitskin_preview -->
   <div id="hitskin_preview" style="display: block;">
      <h1><img src="http://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_logo.png" alt="" /> 
      Hit<em>skin</em>.com</h1>
      <div class="content">
         <p>
            {hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}
            <br />
            <span>{hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}<a href="http://{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span>
         </p>
      </div>
   </div>
   <!-- END hitskin_preview -->

   <!-- BEGIN switch_login_popup -->
   <div id="login_popup">
      <table class="forumline" width="{LOGIN_POPUP_WIDTH}" height="{LOGIN_POPUP_HEIGHT}" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
         <tr height="25">
            <td class="catLeft">
               <span class="genmed module-title">{SITENAME}</span>
            </td>
         </tr>
         <tr height="{LOGIN_POPUP_MSG_HEIGHT}">
            <td class="row1" align="left" valign="top">
               <div id="login_popup_buttons">
                  <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
                     <input type="submit" class="mainoption" value="{L_LOGIN}" />
                     <input type="button" class="mainoption" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />
                     <input id="login_popup_close" type="button" class="button" value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />
                  </form>
               </div>
               <span class="genmed">{LOGIN_POPUP_MSG}</span>
            </td>
         </tr>
      </table>
   </div>
   <!-- END switch_login_popup -->

   <a name="top"></a>
   {JAVASCRIPT}

   <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html dir="rtl" lang="ar">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256" />
<meta name="generator" content="vBulletin 3.8.7" />

<meta name="keywords" content="دعم وتطوير المواقع" />
<meta name="description" content="This is a discussion forum. To find out more use Google." />


<!-- CSS Stylesheet -->
<style type="text/css" id="vbulletin_css">
/**
* vBulletin 3.8.7 CSS
* Style: 'منتديات ساحة التطوير والاشهار'; Style ID: 19
*/
body
{
   background: url(http://demo.lamsat4host.com/lamsat-makkah/asasy/body-bg.png) repeat top left;
   color: #000000;
   font: 10pt tahoma,verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
   margin: 0px;
   padding: 0px;
   
}
a:link, body_alink
{
   color: #000000;
   text-decoration: none;
}
a:visited, body_avisited
{
   color: #000000;
   text-decoration: none;
}
a:hover, a:active, body_ahover
{
   color: #FF4400;
}
.page
{
   background: #FFFFFF;
   color: #000000;
   font-family: tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
.page a:link, .page_alink
{
   color: #000000;
   text-decoration: none;
}
.page a:visited, .page_avisited
{
   color: #000000;
   text-decoration: none;
}
td, th, p, li
{
   font: 9pt tahoma,verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
.tborder
{
   background: #FFFFFF;
   color: #000000;
   font-family: tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
   border: 1px solid #f4f4f4;
}
.tcat
{
   background: #869BBF url(http://demo.lamsat4host.com/lamsat-makkah/asasy/bg2.png) repeat-x top left;
   color: #FFFFFF;
   font: bold 10pt tahoma,verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
.tcat a:link, .tcat_alink
{
   color: #ffffff;
   text-decoration: none;
}
.tcat a:visited, .tcat_avisited
{
   color: #ffffff;
   text-decoration: none;
}
.tcat a:hover, .tcat a:active, .tcat_ahover
{
   color: #FFFF66;
   text-decoration: underline;
}
.thead
{
   background: #869BBF url(http://demo.lamsat4host.com/lamsat-makkah/asasy/bg1.png) repeat-x top left;
   color: #FFFFFF;
   font: bold 11px tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
.thead a:link, .thead_alink
{
   color: #FFFFFF;
   text-decoration: none;
}
.thead a:visited, .thead_avisited
{
   color: #FFFFFF;
   text-decoration: none;
}
.thead a:hover, .thead a:active, .thead_ahover
{
   color: #FFFF00;
}
.tfoot
{
   background: #869BBF url(http://demo.lamsat4host.com/lamsat-makkah/asasy/bg2.png) repeat-x top left;
   color: #E0E0F6;
   font-family: tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
.tfoot a:link, .tfoot_alink
{
   color: #E0E0F6;
   text-decoration: none;
}
.tfoot a:visited, .tfoot_avisited
{
   color: #E0E0F6;
   text-decoration: none;
}
.tfoot a:hover, .tfoot a:active, .tfoot_ahover
{
   color: #FFFF66;
}
.alt1, .alt1Active
{
   background: #ffffff;
   color: #72000c;
   font-family: tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
.alt1 a:link, .alt1_alink, .alt1Active a:link, .alt1Active_alink
{
   color: #72000c;
   text-decoration: none;
}
.alt1 a:visited, .alt1_avisited, .alt1Active a:visited, .alt1Active_avisited
{
   color: #72000c;
   text-decoration: none;
}
.alt2, .alt2Active
{
   background: #fcf7f7;
   color: #72000c;
   font-family: tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
.alt2 a:link, .alt2_alink, .alt2Active a:link, .alt2Active_alink
{
   color: #72000c;
   text-decoration: none;
}
.alt2 a:visited, .alt2_avisited, .alt2Active a:visited, .alt2Active_avisited
{
   color: #72000c;
   text-decoration: none;
}
.inlinemod
{
   background: #FFFFCC;
   color: #000000;
   font-family: tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
.wysiwyg
{
   background: #F5F5FF;
   color: #000000;
   font: 10pt tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
   margin: 5px 10px 10px 10px;
   padding: 0px;
}
.wysiwyg a:link, .wysiwyg_alink
{
   color: #22229C;
}
.wysiwyg a:visited, .wysiwyg_avisited
{
   color: #22229C;
}
.wysiwyg a:hover, .wysiwyg a:active, .wysiwyg_ahover
{
   color: #FF4400;
}
textarea, .bginput
{
   font: 10pt tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
.bginput option, .bginput optgroup
{
   font-size: 10pt;
   font-family: tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
.button
{
   font: 11px tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
select
{
   font: 11px tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
option, optgroup
{
   font-size: 11px;
   font-family: tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
.smallfont
{
   font: 11px tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
.time
{
   color: #666686;
   font-family: tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
.navbar
{
   font: 11px tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
.highlight
{
   color: #FF0000;
   font-family: tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
   font-weight: bold;
}
.fjsel
{
   background: #3E5C92;
   color: #E0E0F6;
}
.fjdpth0
{
   background: #F7F7F7;
   color: #000000;
}
.panel
{
   background: #fff;
   color: #000000;
   font-family: tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
   padding: 10px;
   border: 2px outset;
}
.panelsurround
{
   background: #fff;
   color: #000000;
   font-family: tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
legend
{
   color: #22229C;
   font: 11px tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
.vbmenu_control
{
   background: #869BBF url(http://demo.lamsat4host.com/lamsat-makkah/asasy/bg2.png) repeat-x top left;
   color: #FFFFFF;
   font: bold 11px tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
   padding: 3px 6px 3px 6px;
   white-space: nowrap;
}
.vbmenu_control a:link, .vbmenu_control_alink
{
   color: #FFFFFF;
   text-decoration: none;
}
.vbmenu_control a:visited, .vbmenu_control_avisited
{
   color: #FFFFFF;
   text-decoration: none;
}
.vbmenu_control a:hover, .vbmenu_control a:active, .vbmenu_control_ahover
{
   color: #FFFFFF;
   text-decoration: underline;
}
.vbmenu_popup
{
   background: #FFFFFF;
   color: #000000;
   font-family: tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
   border: 1px solid #0B198C;
}
.vbmenu_option
{
   background: #BBC7CE;
   color: #000000;
   font: 11px tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
   white-space: nowrap;
   cursor: pointer;
}
.vbmenu_option a:link, .vbmenu_option_alink
{
   color: #22229C;
   text-decoration: none;
}
.vbmenu_option a:visited, .vbmenu_option_avisited
{
   color: #22229C;
   text-decoration: none;
}
.vbmenu_option a:hover, .vbmenu_option a:active, .vbmenu_option_ahover
{
   color: #FFFFFF;
   text-decoration: none;
}
.vbmenu_hilite
{
   background: #8A949E;
   color: #FFFFFF;
   font: 11px tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
   white-space: nowrap;
   cursor: pointer;
}
.vbmenu_hilite a:link, .vbmenu_hilite_alink
{
   color: #FFFFFF;
   text-decoration: none;
}
.vbmenu_hilite a:visited, .vbmenu_hilite_avisited
{
   color: #FFFFFF;
   text-decoration: none;
}
.vbmenu_hilite a:hover, .vbmenu_hilite a:active, .vbmenu_hilite_ahover
{
   color: #FFFFFF;
   text-decoration: none;
}
/* ***** styling for 'big' usernames on postbit etc. ***** */
.bigusername { font-size: 14pt; }

/* ***** small padding on 'thead' elements ***** */
td.thead, th.thead, div.thead { padding: 4px; }

/* ***** basic styles for multi-page nav elements */
.pagenav a { text-decoration: none; }
.pagenav td { padding: 2px 4px 2px 4px; }

/* ***** de-emphasized text */
.shade, a.shade:link, a.shade:visited { color: #777777; text-decoration: none; }
a.shade:active, a.shade:hover { color: #FF4400; text-decoration: underline; }
.tcat .shade, .thead .shade, .tfoot .shade { color: #DDDDDD; }

/* ***** define margin and font-size for elements inside panels ***** */
.fieldset { margin-bottom: 6px; }
.fieldset, .fieldset td, .fieldset p, .fieldset li { font-size: 11px; }
.mzyatcoprt {
    float: right;
    height: 61px;
    margin-right: 185px;
    margin-top: 209px;
    position: absolute;
    width: 130px;
}
 
.mzyatcoprt span {
   display: none;
}
</style>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="clientscript/vbulletin_important.css?v=387" />
<link rel="stylesheet" type="text/css"  href="https://alfanan.googlecode.com/svn/trunk/w1.css"/>
<link rel="alternate stylesheet" type="text/css" title="color1" href="https://alfanan.googlecode.com/svn/trunk/w2.css" />
<link rel="alternate stylesheet" type="text/css" title="color2" href="https://alfanan.googlecode.com/svn/trunk/w3.css" />
<link rel="alternate stylesheet" type="text/css" title="color3" href="https://alfanan.googlecode.com/svn/trunk/w4.css" />
<link rel="alternate stylesheet" type="text/css" title="color4" href="https://alfanan.googlecode.com/svn/trunk/w5.css" />
<link rel="alternate stylesheet" type="text/css" title="color5" href="https://alfanan.googlecode.com/svn/trunk/w6.css" />
<link rel="alternate stylesheet" type="text/css" title="color6" href="https://alfanan.googlecode.com/svn/trunk/w7.css" />
<script src="http://demo.lamsat4host.com/lamsat-makkah/js/colorchooser.js" type="text/javascript"></script> <!-- / CSS Stylesheet -->

<script type="text/javascript" src="clientscript/yui/yahoo-dom-event/yahoo-dom-event.js?v=387"></script>
<script type="text/javascript" src="clientscript/yui/connection/connection-min.js?v=387"></script>
<script type="text/javascript">
<!--
var SESSIONURL = "";
var SECURITYTOKEN = "guest";
var IMGDIR_MISC = "http://demo.lamsat4host.com/lamsat-makkah/misc";
var vb_disable_ajax = parseInt("0", 10);
// -->
</script>
<script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin_global.js?v=387"></script>
<script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin_menu.js?v=387"></script>


   <link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="منتديات ساحة التطوير والاشهار" href="http://www.moxatop.com/" />
   

<!-- no cache headers -->
<meta http-equiv="Pragma" content="no-cache" />
<meta http-equiv="Expires" content="-1" />
<meta http-equiv="Cache-Control" content="no-cache" />
<!-- end no cache headers -->
<title>منتديات ساحة التطوير والاشهار</title>

</head>
<body>
<div class="header-bg">
<div class="header">

<a href="sendmessage.php" class="banner"></a>
<div class="srchbox">
<form style="margin:0px;padding:0px" action="search.php?do=process">
  <input type="hidden" name="hl" value="ar" />
   <input type="text" name="email" class="bginput" onblur="if(this.value==''){this.value='ضع كلمة البحث هنا ...'};" onfocus="if(this.value=='ضع كلمة البحث هنا ...'){this.value=''};" value="ضع كلمة البحث هنا ..." />
  <input type="submit" name="sub" value="" class="button" />
</form>

</div>

<div style="float: right;  margin-top: -213px; width: 885px; margin-right: 46px;"> 

 
<a href="http://www.moxatop.com/" class="but">الرئيسيه</a>
<a href="http://www.moxatop.com/register" class="but">التسجيل</a>
<a href="http://www.moxatop.com/profile?mode=editprofile" class="but">التحكم</a>
<a href="http://www.moxatop.com/profile?mode=sendpassword" class="but">طلب كلمة 
سر جديدة</a>
<a href="http://www.moxatop.com/contact" class="but">اتصل بنا</a>
<a href="http://www.moxatop.com/" class="but">البوابة</a>
<a href="http://www.moxatop.com/login?logout" class="but">خروج </a>
</div><!-- Start  Color --> 
<div id="topbar">
<div class="colorchooser"> <span> </span>
<a href="javascript:ChennaigsmStyle('asasy')" style=" background-image:url('http://demo.lamsat4host.com/lamsat-makkah/asasy.png'); background-repeat:no-repeat;width: 25px;height:25px"></a>
<a href="javascript:ChennaigsmStyle('color1')" style="background-image:url('http://demo.lamsat4host.com/lamsat-makkah/c1.png'); background-repeat:no-repeat;width: 25px;height:25px"></a>
<a href="javascript:ChennaigsmStyle('color2')" style="background-image:url('http://demo.lamsat4host.com/lamsat-makkah/c2.png'); background-repeat:no-repeat;width: 25px;height:25px"></a>
<a href="javascript:ChennaigsmStyle('color3')" style="background-image:url('http://demo.lamsat4host.com/lamsat-makkah/c3.png'); background-repeat:no-repeat;width: 25px;height:25px"></a>
<a href="javascript:ChennaigsmStyle('color4')" style="background-image:url('http://demo.lamsat4host.com/lamsat-makkah/c4.png'); background-repeat:no-repeat;width: 25px;height:25px"></a>
<a href="javascript:ChennaigsmStyle('color5')" style="background-image:url('http://demo.lamsat4host.com/lamsat-makkah/c5.png'); background-repeat:no-repeat;width: 25px;height:25px"></a>
<a href="javascript:ChennaigsmStyle('color6')" style="background-image:url('http://demo.lamsat4host.com/lamsat-makkah/c6.png'); background-repeat:no-repeat;width: 25px;height:25px"></a>

</div> 
</div>
<!-- End Color --> 
 


 
</div>
   
   <div class="loginbox">
   <div style="position:relative">
      <!-- login form -->
      <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
      <form style="margin:0px;padding:0px" action="login" method="post" onsubmit="md5hash(vb_login_password, vb_login_md5password, vb_login_md5password_utf, 0)">
      <script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin_md5.js?v=387"></script>

<input type="text" class="usrname1" style="font-size: 11px" name="username" id="username" size="10" accesskey="u" tabindex="101" value="اسم العضو" onblur="if(this.value=='')this.value='اسم العضو' " onfocus="if (this.value == 'اسم العضو') this.value = '';" />
<div class="chkbox2">
<input type="checkbox" name="cookieuser" value="1" tabindex="103" id="cb_cookieuser_navbar" accesskey="c" /> </div>
<input type="password" class="passwd1" style="font-size: 11px" name="password" id="دpassword" size="10" tabindex="102"  onblur="if(this.value=='')this.value='password ' " onfocus="if(this.value=='password ')this.value=''" value="password " />
<input type="submit" class="buttonx2" name="login" value="" tabindex="104" >

      <input type="hidden" name="s" value="" />
      <input type="hidden" name="securitytoken" value="guest" />
      <input type="hidden" name="do" value="login" />
      <input type="hidden" name="md5password" />
      <input type="hidden" name="md5password_utf" />
      </form>
      <!-- END switch_user_logged_out -->

      <!-- / login form -->
</div></div>
 
</div>
</div>
<div class="all">  

<!-- content table -->
<!-- open content container -->

<div align="center">
   <div class="page" style="width:940px; text-align:right">
      <div style="padding:0px 25px 0px 25px" align="right"><script type="text/javascript" src="js/jquery.js"></script>
<style type="text/css">
img, a { border: 0; }
#likebox_1 {
    z-index: 10005;
   border:2px solid #3c95d9;
   background-color: #fff;
   width:196px;
   height: 353px;
   position: fixed;
   top: 18%;
   right: -200px;
}

#likebox_1_1 {
   width:196px;
   height: 353px;
   overflow: hidden;
}

#likebox_1 img {
   position: absolute;
   top: -2px;
   left: -35px;
}

#likebox_1 iframe {
   border:0px solid #3c95d9;
   overflow: hidden; 
   position: static;
   height: 360px;
   left:-2px;
    top:-3px;
}
#polecam_1 {
    z-index: 10004;
   border:2px solid #6CC5FF;
   background-color: #6CC5FF;
   width:246px;
   height: 353px;
   position: fixed;
   top: 35%;
   right: -250px;
}

#polecam_1_1 {
   width:246px;
   height: 353px;
   overflow: hidden;
}

#polecamy_img {
   position: absolute;
   top: -2px;
   left: -35px;
   border: 0;
}
#google_1 {
    z-index: 10003;
   border-top:2px solid #0056a0;
   border-bottom: 2px solid #0056a0;
   border-right:2px solid #0056a0;
   border-left: hidden;
   background-color: #006ec9;
   width:152px;
   height: 97px;
   position: fixed;
   top: 52%;
   right: -154px;
}

#google_1_1 {
   width:152px;
   height: 97px;
   overflow: hidden;
}

#google_img {
   position: absolute;
   top: -2px;
   left: -33px;
   border: 0;
}
#youtube_1 {
    z-index: 10003;
   border:2px solid #cb1c0e;
   background-color: #fff;
   width:196px;
   height: 353px;
   position: fixed;
   right: -200px;
}

#youtube_1_1 {
   width:196px;
   height: 353px;
   overflow: hidden;
}

#youtube_1 img {
   position: absolute;
   top: -2px;
   left: -35px;
}

</style><br />
<table cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
  <tr>
  <td align="center" >
<script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<!-- اشهار -اشهار -->
<ins class="adsbygoogle"
     style="display:inline-block;width:728px;height:90px"
     data-ad-client="ca-pub-2740281651433061"
     data-ad-slot="8665219833"></ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>
</td>
</tr>
   </table>               
<br />
<div class="b1">
<div class="b2"></div>
<div class="b3"></div>
</div>
<div class="c1">
<div class="c2">
<div class="c3">

<!-- breadcrumb, login, pm info -->
<table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
<tr>
   <td class="alt1" width="100%">
      
         <div class="navbar" style="font-size:10pt">&nbsp; <a href="http://www.moxatop.com/" accesskey="1"><img class="inlineimg" src="http://demo.lamsat4host.com/lamsat-makkah/misc/navbits_start.gif" alt="" border="0" />
         </a><strong>
            &nbsp;<a href="http://www.moxatop.com/">منتديات ساحة التطوير والاشهار</a> </strong>
<div class="navbar" style="font-size:10pt"><a href="http://www.moxatop.com/">
  </div>
      
</td>
</tr>
</table>
<!-- / breadcrumb, login, pm info -->

<!-- nav buttons bar -->
<div class="tborder" style="padding:1px; border-top-width:0px">
   <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center">
   <tr align="center">
      
      
      
      <td class="vbmenu_control"><a rel="help" href="http://www.moxatop.com/faq" accesskey="5">
      التعليمات</a></td>
      
         <td class="vbmenu_control"><a id="community" href="http://www.moxatop.com/groups" rel="nofollow" accesskey="6">
         المجموعات</a> <script type="text/javascript"> vbmenu_register("community"); </script></td>
      
      <td class="vbmenu_control"><a href="http://www.moxatop.com/search?search_id=unanswered">
      مواضيع لم يرد عليها</a></td>
      
         
            
            <td class="vbmenu_control"><a href="http://www.moxatop.com/search?search_id=newposts" accesskey="2">
            مشاركات اليوم</a></td>
            
            <td class="vbmenu_control"><a id="navbar_search" href="http://www.moxatop.com/search" accesskey="4" rel="nofollow">
            البحث</a> </td>
         
         
      
      
      
      </tr>
   </table>
</div>
<!-- / nav buttons bar -->

</div>
</div>
</div>
<div class="bf1">
<div class="bf2"></div>
<div class="bf3"></div>
</div>
 

<br />


<!-- NAVBAR POPUP MENUS -->

   
   <!-- community link menu -->
   <div class="vbmenu_popup" id="community_menu" style="display:none;margin-top:3px" align="right">
      <table cellpadding="4" cellspacing="1" border="0">
      <tr><td class="thead">روابط المنتدى</td></tr>
      
      
      
      
      
         <tr><td class="vbmenu_option"><a href="http://www.moxatop.com/">
            قائمة الأعضاء</a></td></tr>
      
      
      </table>
   </div>
   <!-- / community link menu -->
   
   
   
   <!-- header quick search form -->
   <div class="vbmenu_popup" id="navbar_search_menu" style="display:none;margin-top:3px" align="right">
      <table cellpadding="4" cellspacing="1" border="0">
      <tr>
         <td class="thead">البحث في المنتدى</td>
      </tr>
      <tr>
         <td class="vbmenu_option" title="nohilite">
            <form action="search.php?do=process" method="post">

               <input type="hidden" name="do" value="process" />
               <input type="hidden" name="quicksearch" value="1" />
               <input type="hidden" name="childforums" value="1" />
               <input type="hidden" name="exactname" value="1" />
               <input type="hidden" name="s" value="" />
               <input type="hidden" name="securitytoken" value="guest" />
               <div><input type="text" class="bginput" name="query" size="25" tabindex="1001" /><input type="submit" class="button" value="إذهب" tabindex="1004" /></div>
               <div style="margin-top:6px">
                  <label for="rb_nb_sp0"><input type="radio" name="showposts" value="0" id="rb_nb_sp0" tabindex="1002" checked="checked" />عرض 
                  المواضيع</label>&nbsp;&nbsp;
                  <label for="rb_nb_sp1"><input type="radio" name="showposts" value="1" id="rb_nb_sp1" tabindex="1003" />عرض 
                  المشاركات</label>
               </div>
            </form>
         </td>
      </tr>
      
      <tr>
         <td class="vbmenu_option"><a href="http://www.moxatop.com/" rel="nofollow">
         بحث بالكلمة الدليلية </a></td>
      </tr>
      
      <tr>
         <td class="vbmenu_option"><a href="http://www.moxatop.com/" accesskey="4" rel="nofollow">
         البحث المتقدم</a></td>
      </tr>
      
      </table>
   </div>
   <!-- / header quick search form -->
   
   
   
<!-- / NAVBAR POPUP MENUS -->

<!-- PAGENAV POPUP -->
   <div class="vbmenu_popup" id="pagenav_menu" style="display:none">
      <table cellpadding="4" cellspacing="1" border="0">
      <tr>
         <td class="thead" nowrap="nowrap">الذهاب إلى الصفحة...</td>
      </tr>
      <tr>
         <td class="vbmenu_option" title="nohilite">
         <form action="index.php" method="get" onsubmit="return this.gotopage()" id="pagenav_form">
            <input type="text" class="bginput" id="pagenav_itxt" style="font-size:11px" size="4" />
            <input type="button" class="button" id="pagenav_ibtn" value="إذهب" />
         </form>
         </td>
      </tr>
      </table>
   </div>
<!-- / PAGENAV POPUP --><!-- guest welcome message -->
<!-- BEGIN switch_user_logged_out -->

<table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
<thead>
<tr>
<td class="tcat" colspan="6">مرحباً بك في منتديات ساحة التطوير والاشهار.</td>
</tr>
<tr>
<td class="alt1" colspan="6">
مرحبا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة 
صفحة التعليمات،<a href="http://www.moxatop.com/faq"><strong> بالضغط هنا</strong></a>. 
كما يشرفنا أن تقوم <a href="http://www.moxatop.com/register" rel="nofollow"><strong>
بالتسجيل بالضغط هنا</strong></a> 
إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى.. 
</td>
</tr>
<!-- END switch_user_logged_out -->
</thead>
</table>
                  <!-- BEGIN switch_logo_left -->
                  <td><a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a></td>
                  <!-- END switch_logo_left -->
                  <td align="center" width="100%" valign="middle">
                     <!-- BEGIN switch_logo_center -->
                     <a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a>
                     <br />
                     <!-- END switch_logo_center -->
                     <div class="maintitle">{MAIN_SITENAME}</div>
                     <br />
                     <span class="gen">{SITE_DESCRIPTION}<br />&nbsp; </span>
                  </td>
                  <!-- BEGIN switch_logo_right -->
                  <td><a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a></td>
                  <!-- END switch_logo_right -->
               </tr>
            </table>

            <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="{MENU_POSITION}">
               <tr>
                  <td align="{MENU_POSITION}"{MENU_NOWRAP}>
                  {GENERATED_NAV_BAR}</td>
               </tr>
            </table>

            <div style="clear: both;"></div>

            <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
            <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
               <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                  <tr>
                     <td align="left" class="row1">
                        <div id="fa_ticker_container">
                           <ul id="fa_ticker_content" class="jcarousel-skin-tango" style="display:none;">
                              <!-- BEGIN ticker_row -->
                              <li>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</li>
                              <!-- END ticker_row -->
                           </ul>
                        </div>
                     </td>
                  </tr>
               </table>
            </div>
            <!-- END switch_ticker_new -->

            <!-- BEGIN switch_ticker -->
            <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
               <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                  <tr>
                     <td align="left" class="row1">
                        <div id="fa_ticker_container">
                           <div id="fa_ticker" style="height:{switch_ticker.HEIGHT}px;">
                              <div class="fa_ticker_content">
                                 <!-- BEGIN ticker_row -->
                                 <div>
                                    {switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div>
                                 <!-- END ticker_row -->
                              </div>
                           </div>
                        </div>
                     </td>
                  </tr>
               </table>
            </div>
            <!-- END switch_ticker -->

            <div id="page-body">
               <div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
                  <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" class="three-col">
                     <tbody>
                        <tr>
                           <td valign="top" width="100%">
                              <div id="center">
                                <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
                                {giefmod_index1.MODVAR}
                                    <!-- BEGIN saut -->
                                    <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
                                    <!-- END saut -->
                                <!-- END giefmod_index1 -->
                              </div>
                          </td></tr><tr>
                           </td>
                           <td valign="top" width="100%">
<!-- BEGIN html_validation -->
                           </td>
                        </tr>
                     </tbody>
                  </table>
               </div>
            </div>
         </td>
      </tr>
   </table>
</body>
</html>
<!-- END html_validation -->
avatar
sami-sami
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 309
معدل النشاط : 3637
السُمعة : 0

http://www.moxatop.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: ارجو اصلاح هذا القالب

مُساهمة من طرف stones في السبت 30 أغسطس 2014 - 9:48

القالب سليم
يمكن يكون له اكواد اخرى ب ورقةcss
avatar
stones
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 11057
معدل النشاط : 14128
السُمعة : 414

http://stones.forumotion.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى